ORDONANŢĂ nr. 22 din 21 august 1992(*actualizată*)privind finanţarea ocrotirii sănătăţii(actualizată la data de 1 iulie 2003*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------În temeiul art. 1 lit. d) al Legii nr. 81/1992 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi autorizarea contractării şi garantării unor credite,Guvernul României emite următoarea ordonanţă:  +  Articolul 1Sănătatea publică este finanţată din următoarele surse: a) bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate; b) bugetul de stat şi bugetele locale; c) veniturile proprii ale unităţilor sanitare şi ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, constituite ca surse extrabugetare la dispoziţia acestora. d) taxe asupra activităţilor dăunătoare sănătăţii.----------Litera d) a art. 1 a fost introdusă de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 467 din 9 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iulie 2002.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 1 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.  +  Articolul 2Abrogat.-----------Art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.  +  Articolul 3Veniturile proprii se gestionează de unităţile sanitare şi de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în regim extrabugetar şi se constituie din următoarele surse: a) cota de 50% din amenzile aplicate pentru exercitarea inspecţiei sanitare de stat; b) valorificarea bunurilor aflate în dotarea unităţilor sanitare; c) venituri din activităţi proprii ale unităţilor finanţate de la bugetul de stat.----------Art. 3 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 3 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.  +  Articolul 3^1 (1) Taxele prevăzute la art. 1 lit. d) se suporta de către: a) persoanele juridice care realizează încasări din acţiuni publicitare la produsele din tutun, la ţigări şi la băuturi alcoolice, în cota de 12% din valoarea acestor încasări; b) persoanele juridice care realizează venituri din producţia de produse din tutun, de ţigări şi de băuturi alcoolice, în cota de 2% din veniturile obţinute după deducerea accizelor şi a taxei pe valoarea adăugată; comercianţii care realizează venituri din vânzarea acestor produse datorează o cotă de 2% din adaosul comercial practicat la aceste produse; c) prevederile lit. b) nu se aplica persoanelor juridice care realizează venituri din vânzările produselor din bere. (2) Persoanele juridice care produc vinuri, precum şi persoanele juridice care produc produse din tutun şi ţigarete nu datorează taxa prevăzută la alin. (1) lit. b), aceasta fiind inclusă în accize.----------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 467 din 9 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iulie 2002.Alin. (2) al art. 3^1 a fost introdus de art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 57 din 25 iunie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 28 iunie 2003.  +  Articolul 4Abrogat.----------Art. 4 a fost abrogat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 4 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.  +  Articolul 5 (1) Constituie sursă a veniturilor extrabugetare la dispoziţia Ministerului Sănătăţii şi Familiei cota de 50% din amenzile aplicate şi încasate de persoanele împuternicite în acest scop de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru exercitarea inspecţiei sanitare de stat, conform legii. (2) Sumele încasate de unităţile sanitare din valorificarea, în condiţiile legii, a bunurilor aflate în dotare se gestionează în regim extrabugetar de către unităţile sanitare respective.----------Art. 5 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 5 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.  +  Articolul 6Veniturile proprii ale instituţiilor sanitare publice, finanţate integral de la bugetul de stat, şi ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă, se constituie ca surse extrabugetare la dispoziţia instituţiei care le realizează şi le utilizează pentru cheltuielile curente, de capital şi tichetele de masă.----------Art. 6 a fost modificat de articolul unic din LEGEA nr. 533 din 23 septembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 3 octombrie 2002.  +  Articolul 7Abrogat.----------Art. 7 a fost abrogat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 7 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.  +  Articolul 8Abrogat.----------Art. 8 a fost abrogat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 8 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.  +  Articolul 9Veniturile proprii, realizate potrivit prevederilor art. 3, şi taxele asupra activităţilor dăunătoare sănătăţii, prevăzute la art. 3^1, se utilizează pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate.----------Art. 9 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 467 din 9 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iulie 2002.  +  Articolul 10Disponibilităţile rămase la finele anului, provenite din surse extrabugetare, constituite la nivelul Ministerului Sănătăţii şi Familiei, precum şi la nivelul unităţilor sanitare finanţate de la bugetul de stat, se reportează în anul următor şi se utilizează pentru aceleaşi destinaţii.----------Art. 10 a fost modificat de pct. 9 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 10 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.  +  Articolul 11Pentru prestaţiile prevăzute în anexă, care se efectuează contra cost, tarifele se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei.----------Art. 11 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 11 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.  +  Articolul 12Controlul asupra modului de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe se efectuează de Ministerul Sănătăţii şi Familiei prin organele proprii sau prin împuterniciţi, precum şi de alte organe de control abilitate prin lege.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 12 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.  +  Articolul 13Abrogat.----------Art. 13 a fost abrogat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001 care modifică pct. 13 al art. 1 din ORDONANŢA nr. 109 din 30 august 1999, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 31 august 1999.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Mircea MaiorescuMinistrul muncii şiprotecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistrul economiei şi finanţelor,George Danielescu  +  Anexa 1VENITURI PROPRIIale Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi ale instituţiilor sanitare publice finanţate integral de la bugetul de statVeniturile din activitatea unităţilor sanitare finanţate integral de la bugetul de stat se constituie din sumele realizate din:1. consultaţii, tratamente, investigaţii şi alte servicii medicale acordate conform legii;2. prestaţii medico-sanitare pentru regii autonome, societăţi comerciale, instituţii publice, alte persoane juridice sau fizice, potrivit reglementărilor în vigoare;3. examene medicale şi psihologice pentru obţinerea de certificate medicale, cu excepţia certificatelor pentru incapacitate temporară de muncă şi a celor solicitate de categoriile de persoane scutite de la plata acestor examene, prevăzute prin reglementările legale speciale;4. abrogat;5. taxa pentru examene şi concursuri organizate de unităţile sanitare sau de unităţile cu reţea proprie;6. închirieri şi concesionari, conform prevederilor legale;7. tarife pentru efectuarea expertizelor, constatărilor şi a altor lucrări medico-legale;8. activitatea colectivelor de cercetare din sistemul de sănătate publică;9. consultanţa şi asistenţă tehnică în domeniul sanitar;10. eliberarea de autorizaţii, avize şi de alte acte oficiale, conform legii, pentru persoane fizice şi juridice;11. valorificarea bunurilor aflate în dotare către persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii;12. sumele încasate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei în vederea eliberării autorizaţiei de funcţionare pentru unităţile de producţie a produselor medicamentoase, depozite farmaceutice, farmacii şi drogherii. În cazul farmaciilor şi drogheriilor suma pentru reautorizare va fi jumătate din suma prevăzută a fi achitată la autorizare.----------Anexa 1 a fost a fost modificată de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 505 din 4 octombrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 15 octombrie 2001.Punctul 4 din anexa 1 a fost abrogat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 467 din 9 iulie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 524 din 18 iulie 2002.  +  Anexa 2BUGETULfondului special pentru sănătate pentru anul 1992- mii lei---------------------------------------------------------------------------------                                                          Program 1992--------------------------------------------------------------------------------   I. VENITURI - TOTAL 40.941.730--------------------------------------------------------------------------------                         Venituri curente   Venituri din contribuţia de asigurări sociale de   2%, din anul curent 30.973.900--------------------------------------------------------------------------------   Sold din anul precedent din contribuţia de asigu-   rări sociale de 2% 2.064.730--------------------------------------------------------------------------------   Venituri din contribuţia persoanelor care nu sunt   cuprinse în sistemul asigurărilor sociale 150.000--------------------------------------------------------------------------------   Venituri din taxe asupra unor activităţi dăunătoare   sănătăţii şi din publicitatea lor 1.132.500--------------------------------------------------------------------------------   Venituri din activitatea unităţilor sanitare 6.620.600--------------------------------------------------------------------------------   II. CHELTUIELI - TOTAL 40.941.730--------------------------------------------------------------------------------                           Sănătate 29.601.730--------------------------------------------------------------------------------   1.Cheltuieli curente 25.601.730     1.1.Cheltuieli personal 11.626.200     1.2.Cheltuieli materiale 13.975.530--------------------------------------------------------------------------------   2.Cheltuieli de capital 4.000.000--------------------------------------------------------------------------------                        Alte cheltuieli sociale 11.340.000--------------------------------------------------------------------------------   1.Cheltuieli curente 11.340.000     1.1.Cheltuieli materiale 11.340.000      - cheltuieli pentru compensarea cu 50% a pre-       la medicamente 11.000.000      - cheltuieli pentru compensarea cu 50% a preţu-       lui pentru proteze medicale interne şi unele ma-       teriale sanitare stabilite de Ministerul Să-       nătăţii 340.000---------------------------------------------------------------------------------------