HOTĂRÂRE nr. 735 din 7 iunie 2006 (*actualizată*)privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici în anumite vopsele, lacuri şi în produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor(actualizată până la data de 8 decembrie 2011*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------*) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 8 decembrie 2011 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse până la această data de către: HOTĂRÂREA nr. 372 din 14 aprilie 2010; HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 30 noiembrie 2011.Conţinutul acestui act nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilorÎn temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Prezenta hotărâre are ca obiectiv limitarea continutului total de compusi organici volatili în anumite vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor pentru a preveni sau reduce poluarea aerului cauzata de formarea ozonului troposferic prin actiunea compusilor organici volatili. (2) Prezenta hotărâre stabileste specificatiile tehnice pentru anumite vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor. (3) Prevederile prezentei hotărâri se aplică produselor prevăzute în anexa nr. 1. (4) Prevederile prezentei hotărâri se aplică fără a aduce atingere măsurilor prevăzute de legislaţia naţională referitoare la protejarea sănătăţii consumatorilor şi a lucrătorilor, precum şi a mediului de muncă al acestora, inclusiv cele referitoare la etichetarea produselor.--------Alin. 4 al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 2Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos semnifica după cum urmeaza: a) acoperire - orice amestec, inclusiv toţi solventii organici sau amestecuri care conţin solventi organici necesari pentru aplicarea corespunzătoare a acestuia, folosit pentru obtinerea unei pelicule cu efect decorativ, de protecţie sau alte efecte functionale asupra unei suprafete; b) autoritate competentă - autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, Garda Naţională de Mediu şi autorităţile publice teritoriale pentru protecţia mediului, organizate la nivel judeţean şi regional, care îndeplinesc obligaţiile ce decurg din prezenta hotărâre;--------Lit. b) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011. c) compus organic - orice compus care contine cel puţin elementul carbon şi unul sau mai multe dintre elementele urmatoare: hidrogen, oxigen, sulf, fosfor, siliciu, azot sau un halogen, cu excepţia oxizilor de carbon, a carbonatilor şi a bicarbonatilor anorganici; d) compus organic volatil - orice compus organic având un punct de fierbere initial mai mic sau egal cu 250° C, masurat la o presiune standard de 101,3 kPa; e) continut de compusi organici volatili - masa de compusi organici volatili exprimata în grame/litru (g/l) în formula unui produs în starea sa gata pentru utilizare. Masa de compusi organici volatili, într-un anumit produs dat, care reactioneaza chimic în timpul uscarii şi care formeaza parte a stratului de acoperire nu este considerata ca parte a continutului de compusi organici volatili; f) introducerea pe piaţa - actiunea de a face un produs disponibil tertilor, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii şi/sau a utilizarii. Importul pe teritoriul României înseamnă "introducerea pe piaţa" în sensul prevederilor prezentei hotărâri; g) pelicula de protecţie - un strat continuu rezultat din aplicarea uneia sau mai multor acoperiri pe o suprafaţa; h) amestec - mixtură sau soluţie compusă din două sau mai multe substanţe.--------Lit. h) a art. 2 a fost modificată de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 372 din 14 aprilie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 28 aprilie 2010. i) solvent organic - orice compus organic volatil folosit separat sau în combinaţie cu alte substanţe ori amestecuri, fără a suferi modificări chimice, pentru a dizolva sau dilua materii prime, produse sau deşeuri, ori care este utilizat ca agent de curăţare pentru a dizolva impurităţi, ca mediu de dispersie, regulator de viscozitate, regulator de tensiune superficială, plastifiant sau conservant;--------Lit. i) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011. j) strat de acoperire pe bază de apa - strat de acoperire a cărui viscozitate este ajustata cu ajutorul apei; k) strat de acoperire pe bază de solvent - strat de acoperire a cărui viscozitate este ajustata cu ajutorul unui solvent organic; l) substante - orice element chimic şi compusii săi, în stare naturala sau rezultati în urma unor procese industriale, sub forma solida, lichida ori gazoasa.  +  Articolul 3 (1) Se admite introducerea pe piaţa numai a produselor prevăzute în anexa nr. 1, care respecta valorile limita pentru conţinutul de compusi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 2, precum şi prevederile art. 4. (2) Determinarea conformitatii continutului de compusi organici volatili din produsele prevăzute la alin. (1) cu valorile limita prevăzute în anexa nr. 2 se efectueaza prin metodele analitice prevăzute în anexa nr. 3. (3) Pentru produsele prevăzute în anexa nr. 1, la care trebuie adaugati solventi sau alte componente care conţin solventi pentru a face produsul gata pentru utilizare, valorile limita prevăzute în anexa nr. 2 se aplică produsului gata pentru utilizare. (4) Se exceptează de la prevederile alin. (1) -(3) produsele destinate utilizarii exclusive în activităţile care intra sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi care sunt efectuate intr-o instalatie înregistrată sau autorizata potrivit prevederilor aceleiasi hotărâri. (5) Pentru activităţile de restaurare şi întreţinere a clădirilor având statut de monument istoric, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi pentru vehiculele istorice pentru care a fost emis un atestat de vehicul istoric de către Retromobil Club România, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului acordă licenţe pentru vânzarea şi achiziţionarea, în cantităţi strict limitate, a produselor care nu respectă valorile-limită pentru conţinutul de compuşi organici volatili prevăzute în anexa nr. 2.--------Alin. (5) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011. (6) Pentru produsele care nu respecta cerinţele prevăzute la alin. (1) şi care sunt fabricate înainte de datele specificate în anexa nr. 2, respectiv 1 ianuarie 2007 şi 1 ianuarie 2010, se admite introducerea lor pe piaţa numai pentru o perioadă de cel mult 12 luni începând cu datele menţionate. (7) În cazul produselor în stare gata pentru utilizare care intra sub incidenţa prezentei hotărâri şi care respecta prevederile acesteia, autoritatea competentă nu interzice, nu restrictioneaza sau nu limiteaza introducerea lor pe piaţa. (8) Normele metodologice pentru acordarea exceptării prevăzute la alin. (4) şi a licenţelor prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.--------Alin. (8) al art. 3 a fost introdus de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 4La introducerea pe piaţa a produselor prevăzute în anexa nr. 1 se aplică o eticheta care indica: a) subcategoria produsului şi valorile limita relevante de compusi organici volatili, masurate în g/l, asa cum este prevăzut în anexa nr. 2; b) conţinutul maxim de compusi organici volatili, în g/l, al produsului în starea gata pentru utilizare.  +  Articolul 5 (1) Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului asigură implementarea prevederilor prezentei hotărâri. (2) Garda Naţională de Mediu asigură controlul respectării prevederilor prezentei hotărâri. (3) Autoritatea prevăzută la alin. (2) elaborează programul de supraveghere cu scopul de a verifica respectarea prevederilor prezentei hotărâri, care se aprobă prin decizie a conducătorului acestei autorităţi. Programul de supraveghere se actualizează anual.--------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 6 (1) Autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului raportează Comisiei Europene rezultatele programului de supraveghere pentru a prezenta respectarea prevederilor prezentei hotărâri, precum şi categoriile şi cantităţile de produse licenţiate, potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (5), astfel: a) primele două rapoarte se transmit după 18 luni de la datele stabilite pentru conformitatea produselor care intră sub incidenţa prezentei hotărâri, cu valorile-limită pentru conţinutul de compuşi organici volatili, prevăzute în anexa nr. 2; b) la fiecare 5 ani, după cel de-al doilea raport; c) datele anuale se vor pune la dispoziţia Comisiei la solicitarea acesteia.--------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 6 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011. (2) Raportarea prevăzută la alin. (1) se realizează potrivit formatului stabilit de Comisia Europeana.  +  Articolul 7 (1) Constituie contraventii nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1)-(3) şi (6) şi ale art. 4 şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON). (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.--------Alin. (2) al art. 7 a fost modificat de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011.  +  Articolul 8Dispozitiile referitoare la contraventii, prevăzute la art. 7, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 9Anexele nr. 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 10Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile lit. a) a pct. 12 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 699/2003 privind stabilirea unor măsuri pentru reducerea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abroga.Prevederile prezentei hotărâri transpun Directiva 2004/42/CE a Consiliului şi Parlamentului European din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici în anumite vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelor şi modificarea Directivei 1999/13/CE din 11 martie 1999 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate utilizarii solventilor organici în anumite activităţi şi instalaţii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 143/2004.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe Dobrep. Ministrul integrarii europene,Adrian Ciocanea,secretar de stat  +  Anexa 1 Vopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelorScop1. În sensul prezentei hotărâri, vopselele şi lacurile reprezinta acele produse, excluzand aerosolii, enumerate în subcategoriile de mai jos, care se aplică în straturi cladirilor, ornamentelor şi armaturilor acestora, precum şi structurilor asociate în scop decorativ, functional şi de protecţie.1.1. Subcategorii: a) acoperiri mate pentru pereti interiori şi tavane - acoperiri destinate aplicarii pe peretii interiori şi tavane cu un grad de luciu mai mic sau egal cu valoarea de 25 la 60°; b) acoperiri lucioase pentru pereti interiori şi tavane - acoperiri destinate aplicarii pe peretii interiori şi tavane cu un grad de luciu mai mare decat valoarea 25 la 60°; c) acoperiri pentru peretii exteriori din substrat mineral - acoperiri destinate pentru aplicarea pe peretii exteriori de zidarie, caramida sau ghips; d) vopsele de interior/exterior decorative sau de protecţie pentru lemn, metal sau plastic - produse de acoperire destinate decorarii şi protectiei, în scopul producerii unei pelicule opace. Aceste acoperiri sunt destinate substraturilor de metal, lemn sau plastic. Aceasta subcategorie include acoperirile de baza şi intermediare; e) lacuri transparente şi lacuri color pentru decorarea lemnului pentru interior/exterior - acoperiri destinate decorarii, care produc pelicule transparente şi semitransparente pentru decorarea şi protectia lemnului, metalului sau plasticului. Aceasta subcategorie include şi lacurile opace pentru lemn. Lacurile opace pentru lemn reprezinta acoperiri care produc pelicula opaca pentru decorarea şi protectia lemnului împotriva deteriorării sub actiunea intemperiilor, asa cum este definita în standardul român SR EN 927-1:2002, în cadrul categoriei semistabile; f) lacurile color pentru impregnarea lemnului - lacuri colorate care, în conformitate cu standardul român SR EN 927-1:2002, au o grosime mai mica de 5 f2æm. Determinarea grosimii peliculei se realizează prin metoda de incercare prevăzută în standardul ISO 2808:1997, metoda 5A; g) grunduri - acoperiri cu proprietăţi de etansare şi/sau proprietăţi de protecţie destinate pentru folosirea pe lemn, pereti sau tavane; h) grunduri de impregnare - acoperiri destinate pentru a stabiliza substratul ori pentru a conferi proprietăţi hidrofobe şi/sau pentru a proteja lemnul împotriva mucegaiurilor; i) acoperiri performante monocomponente - acoperiri de performanţă bazate pe produse peliculogene. Acestea sunt destinate pentru aplicari care necesita performante speciale, cum ar fi grundul şi emailurile pentru mase plastice, grundurile pentru suprafete/substraturi feroase, grundurile pentru metale reactive cum ar fi zincul şi aluminiul, finisarile anticorozive, produsele de acoperire a pardoselilor, inclusiv pentru lemn sau ciment, acoperirile antigraffiti, acoperirile ignifuge şi acoperirile necesare conform standardelor de igiena pentru industria alimentara, pentru fabricarea bauturilor sau pentru serviciile de sănătate; j) acoperiri performante bicomponente - acoperiri cu aceeasi folosire ca şi acoperirile performante - monocomponente, dar cu un al doilea component (de exemplu, amine tertiare) adaugat înainte de aplicare; k) acoperiri multicolore - acoperiri destinate pentru a da efect multicolor sau în doua tonuri, direct din prima aplicare; l) acoperiri cu efect decorativ - acoperiri destinate sa dea efecte estetice speciale asupra substraturilor special preparate, prevopsite sau cu vopsea intermediara şi apoi prelucrate cu diferite unelte, în perioada de uscare.2. În sensul prezentei hotărâri, produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor reprezinta produsele enumerate în subcategoriile de mai jos, care se utilizeaza pentru acoperirea suprafeţelor vehiculelor rutiere definite în Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementarilor privind condiţiile tehnice pe care trebuie să le indeplineasca vehiculele rutiere în vederea admiterii în circulatie pe drumurile publice din România - RNTR 2, cu modificările şi completările ulterioare, sau unei părţi a acestora, acoperire efectuata ca parte a procesului de reparare a vehiculelor, conservare sau decorare realizata în afara instalaţiilor de productie.2.1. Subcategorii:2.1.1. produse pentru pregătirea şi curatarea suprafeţelor - produse destinate sa inlature vechile acoperiri şi rugina, prin procedee mecanice sau chimice, pentru a pregati suprafaţa pentru noi acoperiri: a) produsele pentru pregatire includ produse destinate pentru curatarea pistoalelor de vopsit şi a altor echipamente, decapanti pelicula, degresanti (inclusiv antistaticele folosite pentru masele plastice), precum şi produsele care inlatura produsele siliconice; b) produs de precuratare - un produs de curatare destinat pentru a inlatura contaminarea suprafetei în timpul pregatirii şi în cursul aplicarii produselor de acoperire;2.1.2. chit/mastic - compusi puternic sarjati, destinati pentru acoperirea imperfectiunilor adanci din suprafaţa, înainte de aplicarea vopselei intermediare;2.1.3. grund - orice acoperire care este destinata pentru a fi aplicata pe metal, pe finisarile existente pentru a asigura protecţie împotriva coroziunii, înainte de aplicarea grundului de suprafaţa: a) vopsea intermediara - o acoperire destinata pentru aplicarea imediata, înainte de aplicarea stratului de acoperire superior, cu scopul de a oferi rezistenta la coroziune, pentru a asigura ca stratul de acoperire superior adera la suprafaţa şi pentru a asigura o finisare uniforma a suprafetei prin umplerea imperfectiunilor minore ale acesteia; b) grund de metal de uz general - o acoperire destinata aplicarii ca grund, cum ar fi: promotorii de aderenta, etansantii, vopselele intermediare, grundurile pentru mase plastice, chiturile de stropit de tip umed, vopselele intermediare fără slefuire şi vopselele intermediare tip aerosol; c) grunduri reactive - acoperiri care conţin cel puţin 0,5% din greutate acid fosforic, destinate aplicarii direct pe suprafaţa metalului pentru a-i conferi aderenta şi rezistenta la coroziune; acoperiri folosite ca grunduri sudurabile; decapanti pentru suprafete galvanizate sau de zinc;2.1.4. email - orice acoperire pigmentata/colorata care este destinata să fie aplicata ca mono- sau multistrat pentru a asigura luciu şi durabilitate. Include toate produsele cum ar fi emailurile de baza şi lacurile adecvate: a) emailuri de baza - acoperiri pigmentate destinate să asigure culoare şi orice alt efect optic dorit, dar nu şi stralucirea sau rezistenta suprafetei acoperite; b) lacuri transparente - o acoperire transparenta destinata să asigure stralucirea şi rezistenta finala a sistemului de acoperire;2.1.5. finisaje speciale - acoperiri destinate aplicarii ca emailuri care conferă proprietăţi speciale, cum ar fi efecte metalice sau sidefate, monostrat, acoperiri transparente sau colorate de înaltă performanta (de exemplu, acoperiri antizgariere şi lacuri pe bază de polimeri florurati), emailuri de baza reflectorizante, finisari texturate (de exemplu, efect lovitura de ciocan), antialunecare, produse de antifonare, acoperiri antigravionaj, finisari interioare, aerosoli.  +  Anexa 2 VALORI LIMITA MAXIMEale continutului de compusi organici volatili pentruvopsele, lacuri şi produse de refinisare a suprafeţelor vehiculelorA. Valorile limita maxime ale continutului de compusi organici volatili pentru vopsele şi lacuri┌───┬───────────────────────────────────┬─────────┬─────────────┬─────────────┐│ │ Subcategoria produsului │ Tip │ Faza I │ Faza II ││ │ │ │ (g/l) (*) │ (g/l) (*) ││ │ │ │ (de la data │(de la data ││ │ │ │de 1.01.2007)│de 1.01.2010)│├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ a │Acoperiri mate pentru pereti │ │ │ ││ │interiori şi tavane (luciu < 25 │ SBA(**)│ 75 │ 30 ││ │la 60°) │ SBS(***)│ 400 │ 30 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ b │Acoperiri lucioase pentru pereti │ │ │ ││ │interiori şi tavane (luciu > 25 │ SBA │ 150 │ 100 ││ │la 60°) │ SBS │ 400 │ 100 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ c │Acoperiri pentru pereti exteriori │ SBA │ 75 │ 40 ││ │pe substrat mineral │ SBS │ 450 │ 430 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ d │Vopsele de interior/exterior │ │ │ ││ │pentru decorare, pentru lemn, │ SBA │ 150 │ 130 ││ │metal │ SBS │ 400 │ 300 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ e │Lacuri pentru lemn şi lacuri │ │ │ ││ │pentru interioare/exterioare │ SBA │ 150 │ 130 ││ │incluzând lacuri opace pentru lemn │ SBS │ 500 │ 400 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ f │Lacuri color de interior/exterior │ SBA │ 150 │ 130 ││ │pentru lemn │ SBS │ 700 │ 700 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ g │Grunduri │ SBA │ 50 │ 30 ││ │ │ SBS │ 450 │ 350 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ h │Grunduri de impregnare │ SBA │ 50 │ 30 ││ │ │ SBS │ 750 │ 750 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ i │Acoperiri performante - │ SBA │ 140 │ 140 ││ │monocomponente │ SBS │ 600 │ 500 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ j │Acoperiri performante reactive- │ │ │ ││ │bicomponente cu destinatie speciala│ SBA │ 140 │ 140 ││ │(de ex. pentru pardoseli) │ SBS │ 550 │ 500 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ k │Acoperiri multicolore │ SBA │ 150 │ 100 ││ │ │ SBS │ 400 │ 100 │├───┼───────────────────────────────────┼─────────┼─────────────┼─────────────┤│ l │Acoperiri cu efect decorativ │ SBA │ 300 │ 200 ││ │ │ SBS │ 500 │ 200 │├───┴───────────────────────────────────┴─────────┴─────────────┴─────────────┤│ (*) g/l produs gata pentru utilizare ││ (**) strat de acoperire pe bază de apa ││ (***) strat de acoperire pe bază de solvent │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘B. Valorile limita maxime ale continutului de compusi organici volatili pentru produsele de refinisare a suprafeţelor vehiculelor┌───┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────┐│ │Subcategoria produsului │Acoperiri │COV g/l (*) ││ │ │ │(de la data ││ │ │ │de 1.01.2007)│├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ a │pentru pregatire şi curatare │pentru pregatire pentru pre- │ 850 ││ │ │curatare │ 200 │├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ b │chit │toate tipurile │ 250 │├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ c │grund │strat de suprafaţa/material │ ││ │ │de umplere şi grund de metal │ 540 ││ │ │grund pe bază de apa │ 780 │├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ d │email │toate tipurile │ 420 │├───┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────┤│ e │finisaje speciale │toate tipurile │ 840 │└───┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────┘--------(*) g/l de produs gata pentru utilizare. Exceptand subcategoria (a), orice continut de apa al produsului gata pentru utilizare va fi scăzut.  +  Anexa 3 METODE ANALITICEpentru determinarea conformităţii cu valorile-limită ale conţinutuluide compuşi organici volatili (COV)Metodă permisă pentru produse cu un conţinut de COV mai mic decât 15% din masă în absenţa diluanţilor reactivi:┌─────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Parametrul │Unitatea de măsură│ Test ││ │ ├──────────────┬─────────────────────┤│ │ │ Metoda │ Data publicării │├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤│Conţinutul de COV │ g/l │ ISO 11890-2 │ 2006 │└─────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘Metode permise pentru produse cu un conţinut de COV mai mare sau egal cu 15% din masă în absenţa diluanţilor reactivi:┌─────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Parametrul │Unitatea de măsură│ Test ││ │ ├──────────────┬─────────────────────┤│ │ │ Metoda │ Data publicării │├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤│Conţinutul de COV │ g/l │ISO 11890-1 │ 2007 │├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤│Conţinutul de COV │ g/l │ISO 11890-2 │ 2006 │└─────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘Metodă permisă pentru produse care conţin COV în prezenţa unor diluanţi reactivi:┌─────────────────────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┐│ Parametrul │Unitatea de măsură│ Test ││ │ ├──────────────┬─────────────────────┤│ │ │ Metoda │ Data publicării │├─────────────────────┼──────────────────┼──────────────┼─────────────────────┤│Conţinutul de COV │ g/l │ASTMD 2369 │ 2003 │└─────────────────────┴──────────────────┴──────────────┴─────────────────────┘--------Anexa 3 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.197 din 30 noiembrie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 8 decembrie 2011, conform pct. 8 al art. I din acelaşi act normativ.---------