ORDONANŢĂ nr. 7 din 30 ianuarie 2003 (**republicată**)(*actualizată*)privind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare***)(actualizată până la data de 7 aprilie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul republicat al ordonanţei a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 388 din 9 mai 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 7 aprilie 2006, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006._____________**) Republicată în temeiul art. II din Legea nr. 321/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2003 privind utilizarea în scopuri exclusiv paşnice a energiei nucleare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 15 iulie 2003, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 7/2003 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 59 din 1 februarie 2003.***) Titlul ordonanţei a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare în scopuri exclusiv paşnice constituie priorităţi naţionale în contextul aplicării programelor de dezvoltare durabilă a societăţii. (2) Activităţile din domeniul nuclear se desfăşoară cu respectarea principiului dezvoltării durabile şi cu asigurarea protecţiei corespunzătoare a personalului de exploatare, a populaţiei, a proprietăţii şi a mediului.-------------Art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 2Obiectul prezentei ordonanţe îl constituie promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear în scopuri exclusiv paşnice.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 2^1În sensul prezentei ordonanţe, următorii termeni sunt definiţi astfel: a) promovare - ansamblul acţiunilor ce contribuie la popularizarea, organizarea, finanţarea, progresul şi legiferarea activităţilor din domeniul nuclear; b) dezvoltare - ansamblul acţiunilor ce vizează extinderea, transformarea şi îmbunătăţirea activităţilor din domeniul nuclear; c) monitorizare - totalitatea acţiunilor sistematice de observare şi informare în scopul prevenirii şi atenţionării activităţilor ce se desfăşoară în domeniul nuclear, care nu fac obiectul activităţii de control.-------------Art. 2^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 3Activităţile din domeniul nuclear supuse prevederilor prezentei ordonanţe sunt următoarele: a) cercetarea ştiinţifică şi tehnologică din domeniul nuclear; b) promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor legate de proiectarea, amplasarea, construcţia, montajul, punerea în funcţiune, exploatarea, modificarea, importul, exportul, conservarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare şi radiologice; c) promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor legate de prospectarea, explorarea, exploatarea şi prepararea minereurilor de uraniu şi toriu, precum şi conservarea şi închiderea minelor de uraniu, dezafectarea haldelor şi depozitelor de steril cu conţinut scăzut de uraniu; d) promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor legate de producerea, furnizarea, tratarea, prelucrarea, utilizarea, depozitarea, transportul, tranzitul, importul şi exportul materialelor de interes nuclear şi radioactive, inclusiv combustibilului uzat şi/sau deşeurilor radioactive; e) colectarea, tratarea, condiţionarea, transportul, depozitarea temporară şi definitivă a deşeurilor radioactive şi a combustibilului nuclear uzat; f) promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor legate de inventarierea materialelor de interes nuclear, inclusiv a combustibilului uzat şi/sau deşeurilor radioactive, şi a instalaţiilor nucleare şi radiologice, protecţia fizică a instalaţiilor nucleare şi radiologice şi securitatea nucleară a instalaţiilor nucleare şi radiologice aflate pe teritoriul României; g) promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor legate de managementul asigurării calităţii activităţilor nucleare; h) protecţia personalului expus profesional, a populaţiei, a mediului şi a proprietăţii împotriva radiaţiilor ionizante; i) promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor legate de managementul accidentului nuclear şi/sau al urgenţei radiologice în interiorul şi/sau în exteriorul unei instalaţii nucleare ori radiologice, inclusiv instruirea şi specializarea permanentă a personalului implicat; j) informarea şi educarea populaţiei prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă; k) aplicarea tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi în viaţa socială; l) iniţierea actelor normative privind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare; m) cooperarea internaţională privind proiectele şi/sau programele nucleare; n) asigurarea pentru incidente şi accidente nucleare şi evaluarea daunelor în caz de accident nuclear şi/sau de urgenţă radiologică.-------------Art. 3 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Capitolul II Desfăşurarea activităţilor nucleare în scopuri exclusiv paşnice-------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 4Activităţile prevăzute la art. 3 sunt activităţi de interes naţional şi pot fi desfăşurate numai în conformitate cu reglementările naţionale şi cu acordurile internaţionale la care România este parte.  +  Articolul 5 (1) Amplasarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare, precum şi a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat se aprobă prin lege, în baza Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear şi a autorizaţiilor emise de organul de reglementare. (2) Construcţia, transferul de proprietate şi dezafectarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare, precum şi a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în baza Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear, a autorizaţiilor emise de organul de reglementare şi conform prevederilor legale în vigoare privind protecţia mediului.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Capitolul III Programul nuclear naţional-------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 6În România activităţile din domeniul nuclear se desfăşoară conform Programului nuclear naţional, denumit în continuare PNN, elaborat în baza Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear, aprobată prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 6 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 7În vederea armonizării politicilor în domeniul nuclear, precum şi a monitorizării implementării PNN se înfiinţează Agenţia Nucleară prin reorganizarea Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 8Agenţia Nucleară, denumită în continuare AN, coordonează, în vederea supunerii spre aprobare Guvernului, elaborarea Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear şi a PNN, pe baza Strategiei/Politicii energetice naţionale elaborate de Ministerul Economiei şi Comerţului, Strategiei naţionale pe termen mediu şi lung privind gospodărirea în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, elaborată de Agenţia Naţională pentru Deşeuri Radioactive, denumită în continuare ANDRAD, şi a Strategiei naţionale în domeniul securităţii nucleare, elaborată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare, denumită în continuare CNCAN, şi cu consultarea ministerelor, a altor organe ale administraţiei publice centrale şi locale, a agenţilor economici care au responsabilităţi şi activează în domeniul nuclear, precum şi a asociaţiilor profesionale şi patronale din domeniu.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 9 (1) PNN este instrumentul prin care Guvernul realizează politica generală pe termen lung în domeniul nuclear, în scopul dezvoltării durabile a societăţii. (2) PNN cuprinde obiectivele şi politicile referitoare la promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 10 (1) Strategia energetică nucleară naţională este o componentă a Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear, se elaborează de Ministerul Economiei şi Comerţului şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Strategia naţională în domeniul securităţii nucleare este o componentă a Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear şi se elaborează de CNCAN. (3) Strategia naţională pe termen mediu şi lung privind gospodărirea combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive rezultate din funcţionarea instalaţiilor nucleare şi radiologice, pe toată durata lor de viaţă utilă, precum şi din dezafectarea acestora este o componentă a Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear, se elaborează şi se actualizează periodic de ANDRAD, se avizează de AN şi CNCAN şi se aprobă de Ministerul Economiei şi Comerţului.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 11 (1) Implementarea PNN se face pe baza programelor sectoriale pe termen scurt, mediu şi lung. (2) Programele sectoriale privind desfăşurarea activităţilor din domeniul nuclear sunt elaborate şi administrate de ministerele cu activităţi specifice şi responsabilităţi în acest domeniu.-------------Art. 11 a fost modificat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Capitolul IV Coordonarea naţională a activităţilor nucleare şi cooperarea internaţională în domeniu-------------Titlul Cap. IV a fost modificat de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 12 (1) AN asigură promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare în România, în concordanţă cu PNN. (2) AN asigură promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea parteneriatului internaţional cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică - Viena, denumită în continuare AIEA, şi cu alte organizaţii internaţionale şi/sau regionale de profil, precum şi încheierea de acorduri în domeniul său de activitate în condiţiile prezentei ordonanţe şi cu consultarea autorităţilor cu activităţi specifice şi responsabilităţi în domeniul nuclear. (3) AN avizează şi monitorizează implementarea programelor de asistenţă tehnică desfăşurate în concordanţă cu acordul-cadru de ţară încheiat cu AIEA. (4) AN promovează participarea instituţiilor şi agenţilor economici care activează în domeniul nuclear la activităţile care se desfăşoară sub egida AIEA.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Capitolul V Instituţii cu competenţe în domeniul nuclear în România-------------Titlul Cap. V a fost modificat de pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 13 (1) AN este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru. (2) AN are ca principal obiect de activitate acordarea de asistenţă tehnică de specialitate Guvernului în formularea politicii în domeniul nuclear şi promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor nucleare în România.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 14 (1) CNCAN este instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea primului-ministru, prin Cancelaria Primului-Ministru. (2) CNCAN este autoritatea naţională competentă în domeniul reglementării, autorizării şi controlului activităţilor nucleare desfăşurate în România.-------------Art. 14 a fost modificat de pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 15 (1) ANDRAD este persoană juridică, în subordinea Ministerului Economiei şi Comerţului. (2) ANDRAD este autoritatea naţională competentă în domeniul coordonării la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv a depozitării definitive a acestora.-------------Art. 15 a fost modificat de pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Capitolul VI Agenţia Nucleară  +  Articolul 16AN este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, şi are ca principal obiect de activitate acordarea de asistenţă tehnică de specialitate Guvernului în formularea politicii în domeniul nuclear, precum şi promovarea şi monitorizarea activităţilor nucleare în România.  +  Articolul 17În îndeplinirea obiectului prezentei ordonanţe, AN are următoarele atribuţii principale: a) coordonează elaborarea Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear; b) elaborarea PNN; c) monitorizarea implementării Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear şi a PNN pe componente organizatorice, tehnice şi financiare; d) elaborarea şi monitorizarea implementării politicii de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul nuclear; e) monitorizarea modernizării continue a sistemelor de protecţie fizică a instalaţiilor nucleare şi radiologice; f) analizarea informărilor, prezentate de CNCAN la solicitarea AN, privind problemele legate de securitatea instalaţiilor nucleare şi radiologice şi suportul tehnic naţional aferent, precum şi cele privind garanţiile nucleare, în scopul reactualizării Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear şi prezentării rapoartelor către primul-ministru; g) analizarea informărilor, prezentate de ANDRAD la solicitarea AN, privind problemele legate de coordonarea la nivel naţional a procesului de gestionare în siguranţă a combustibilului nuclear uzat şi a deşeurilor radioactive, inclusiv a depozitării definitive, în scopul reactualizării Strategiei naţionale de dezvoltare a domeniului nuclear şi prezentării rapoartelor către primul-ministru; h) iniţierea de acte normative şi armonizarea legislaţiei naţionale în domeniul său de activitate, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene şi cu acordurile internaţionale la care România este parte; i) avizarea actelor normative din domeniul nuclear; j) avizarea documentaţiilor de investiţii privind amplasarea şi construcţia reactoarelor nucleare de putere şi cercetare, a depozitelor definitive de deşeuri radioactive şi de combustibil nuclear uzat, precum şi a celor privind dezafectarea reactoarelor nucleare de putere şi de cercetare; k) aprobarea strategiilor privind pregătirea personalului de specialitate din domeniu, inclusiv a personalului de intervenţie în caz de accident nuclear şi/sau de urgenţă radiologică; l) aprobarea programelor sectoriale pe termen scurt, mediu şi lung; m) monitorizarea implementării activităţilor cuprinse în PNN de utilizare a tehnicilor şi tehnologiilor nucleare în economie şi în viaţa socială, în scopul dezvoltării durabile a societăţii; n) monitorizarea, pe componentele principale, a producţiei de energie electrică de origine nucleară, de combustibil nuclear, de apă grea şi a activităţilor de cercetare-dezvoltare, aplicaţii şi inginerie tehnologică aferente suportului tehnic naţional pentru domeniul energeticii nucleare, precum şi a activităţilor specifice cooperării internaţionale în domeniul energeticii nucleare; o) iniţierea, conform legii, de acţiuni de promovare a intereselor specifice României în relaţiile cu AIEA şi cu alte organizaţii şi organisme din domeniul nuclear şi constituirea de puncte naţionale de contact pentru activităţile din domeniul de responsabilitate; p) promovarea şi monitorizarea activităţilor privind exploatarea eficientă şi în condiţii de siguranţă a CNE Cernavodă, precum şi a altor instalaţii nucleare în funcţiune; q) promovarea şi monitorizarea investiţiilor din domeniul nuclear; r) consolidarea parteneriatului internaţional pe calea acordurilor şi tratatelor internaţionale, precum şi prin relaţii cu instituţiile şi cu organizaţiile internaţionale, regionale sau naţionale din domeniul său de activitate; s) monitorizarea punerii în aplicare a acordurilor şi tratatelor internaţionale din domeniul său de activitate; t) aprobarea participării României la programele sau proiectele internaţionale în domeniul său de activitate.-------------Art. 17 a fost modificat de pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 18 (1) Patrimoniul iniţial al AN se va constitui prin preluarea patrimoniului Agenţiei Naţionale pentru Energie Atomică, existent la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (2) AN este condusă de un consiliu de administraţie, alcătuit din 9 membri, numiţi şi revocaţi prin decizie a primului-ministru, la propunerea preşedintelui AN. Din consiliul de administraţie va face parte obligatoriu şi preşedintele AN, care va fi şi preşedintele consiliului de administraţie.-------------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006. (3) Preşedintele AN are rang de secretar de stat şi este numit şi revocat prin decizie a primului-ministru.-------------Alin. (3) al art. 18 a fost modificat de pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 19AN îşi desfăşoară activitatea potrivit structurii organizatorice şi regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 20Bugetul de venituri şi cheltuieli al AN se aprobă în condiţiile legii.  +  Articolul 21Cheltuielile curente şi de capital ale AN se finanţează de la bugetul de stat.  +  Articolul 22Cheltuielile curente şi de capital cuprind categoriile de cheltuieli necesare finanţării activităţilor privind funcţionarea AN pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin.  +  Articolul 23AN poate avea în subordinea sau sub autoritatea sa, ca unităţi-suport, institute de cercetare sau dezvoltare, precum şi unităţi economice de profil din domeniul nuclear, înfiinţate prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Capitolul VII Sursele de finanţare privind promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear-------------Titlul Cap. VII a fost modificat de pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 24Promovarea, dezvoltarea şi monitorizarea activităţilor din domeniul nuclear se pot face pe baza fondurilor de finanţare provenite: a) de la bugetul de stat; b) din activităţi de producţie şi servicii în domeniul nuclear; c) de la agenţi economici cu capital de stat, mixt sau privat; d) din cooperări în cadrul proiectelor şi/sau programelor internaţionale; e) din alte surse, conform legii.-------------Art. 24 a fost modificat de pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 25Autorităţile, precum şi agenţii economici care au responsabilităţi sau desfăşoară activităţi specifice în domeniu vor prevedea în bugetul anual propriu fonduri privind promovarea şi dezvoltarea activităţilor nucleare.-------------Art. 25 a fost modificat de pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Articolul 26Ministerul Educaţiei şi Cercetării va cuprinde în bugetul anual al Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică fonduri pentru finanţarea programelor de cercetare-dezvoltare privind promovarea şi dezvoltarea activităţilor nucleare în scopuri paşnice.-------------Art. 26 a fost modificat de pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 301 din 4 aprilie 2006.  +  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 27 (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare al AN se stabileşte prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe. (2) Consiliul interministerial pentru energie atomică îşi încetează activitatea la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 28Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Legea nr. 61/1974 cu privire la desfăşurarea activităţilor în domeniul nuclear din România, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 136 din 2 noiembrie 1974, Legea nr. 6/1982 privind asigurarea calităţii obiectivelor şi instalaţiilor nucleare, publicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 106 din 20 noiembrie 1982, precum şi orice alte dispoziţii contrare se abrogă.----