LEGE nr. 230 din 7 iunie 2006 a serviciului de iluminat public
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 517 din 15 iunie 2006  Notă
  Conform art. 44 din prezentul act normativ, dispozițiile acestei legi se completează cu prevederile LEGII nr. 51 din 8 martie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 martie 2006, care se aplică începând cu data de 21 martie 2007.
  Alin. (2) al art. 1 din LEGEA nr. 51 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 21 martie 2006 prevede că serviciu de utilitate publică și asigurarea iluminatului public, potrivit celor expuse mai jos:
  "(2) În înțelesul prezentei legi, serviciile comunitare de utilități publice, denumite în continuare servicii de utilități publice, sunt definite ca totalitatea activităților de utilitate și interes public general, desfășurate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sau județelor sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul satisfacerii cerințelor comunităților locale, prin care se asigură următoarele utilități:a) alimentarea cu apă;b) canalizarea și epurarea apelor uzate;c) colectarea, canalizarea și evacuarea apelor pluviale;d) producția, transportul, distribuția și furnizarea de energie termică în sistem centralizat;e) salubrizarea localităților;f) iluminatul public;g) administrarea domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, precum și altele asemenea;h) transportul public local."
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1(1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic și instituțional unitar privind înființarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finantarea, monitorizarea și controlul funcționarii serviciului de iluminat public în comune, orașe și municipii.(2) Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor comunitare de utilitati publice și cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, în scopul asigurarii iluminatului public.(3) Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental și iluminatul ornamental-festiv al comunelor, orașelor și municipiilor.  +  Articolul 2(1) Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic și functional, alcătuit din constructii, instalații și echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public.(2) În înțelesul prezentei legi, sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, stalpi, instalații de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.(3) În cazul sistemelor de iluminat public destinate exclusiv serviciului de iluminat public, părțile componente ale acestora sunt cele prevăzute la alin. (2).(4) În cazul în care serviciul de iluminat public se realizează utilizand elemente ale sistemului de distribuție a energiei electrice, sistemul de iluminat cuprinde elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția elementelor care fac parte din sistemul de distribuție a energiei electrice, astfel cum este definit prin prezenta lege.  +  Articolul 3Termenii utilizati în cuprinsul prezentei legi se definesc după cum urmeaza:a) autorități de reglementare competente - Autoritatea Naționala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice, denumita în continuare A.N.R.S.C., și Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei, denumita în continuare A.N.R.E.;b) dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveste la distributia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lampi către exterior;c) iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenta a unor monumente de arta sau istorice ori a unor obiective de importanța publică sau culturala pentru comunitatea locala;d) iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spatiilor de agrement, pietelor, targurilor și altora asemenea;e) iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sarbatorilor și altor evenimente festive;f) iluminat stradal-pietonal - iluminatul cailor de acces pietonal;g) iluminat stradal-rutier - iluminatul cailor de circulatie rutiera;h) licenta - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaste calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum și capacitatea și dreptul de a presta acest serviciu;i) punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public, care se stabileste la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile și cutiile de distribuție;j) punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cat și pentru distributia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuție a energiei electrice și sistemul de iluminat public care se stabileste la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;k) sistem de distribuție a energiei electrice - totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de sustinere și de protecție ale acestora, statii electrice, posturi de transformare și alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominala până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la retelele electrice de transport sau de la producători către instalatiile proprii ale consumatorilor de energie electrica;l) sistem de iluminat public - ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundatii, elemente de sustinere a liniilor, instalații de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare și măsurare utilizate pentru iluminatul public.  +  Articolul 4(1) Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestarii serviciului de iluminat public este parte componenta a infrastructurii tehnico-edilitare a unităților administrativ-teritoriale care, în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilitati publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 12 martie 2006, apartin proprietății publice a acestora și se evidentiaza și se inventariaza în cadastrele imobiliar-edilitare ale unităților administrativ-teritoriale.(2) În situația în care sistemul de iluminat public se încadrează în prevederile art. 2 alin. (4), autoritățile administrației publice locale au drept de folosință cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice, pe toata durata existentei acesteia, pe baza unui contract incheiat între autoritățile administrației publice locale și proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice. Prin acest contract se reglementeaza toate aspectele cu privire la asigurarea condițiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabila a drepturilor și obligațiilor tuturor părților implicate.(3) Contractul prevăzut la alin. (2) se incheie în baza contractului-cadru emis prin ordin comun al presedintilor A.N.R.E. și A.N.R.S.C.(4) În cazul în care autoritățile administrației publice locale vor sa dezvolte serviciul de iluminat public utilizand infrastructura sistemului de distribuție a energiei electrice existent, proprietarul sistemului de distribuție a energiei electrice este obligat sa accepte utilizarea solicitata, în conformitate cu prevederile contractului-cadru.(5) În cazul prevăzut la art. 2 alin. (4), refuzul proprietarilor sistemului de distribuție a energiei electrice de a incheia contractul prevăzut la alin. (2) obliga operatorul de distribuție a energiei electrice să asigure continuitatea serviciului până la pronuntarea unei hotărâri judecătorești definitive.(6) Sistemele de iluminat public se amplaseaza, de regula, pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al unităților administrativ-teritoriale.(7) Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuție a energiei electrice pentru servicii și activități publice, altele decat iluminatul public, se face cu aprobarea autorităților administrației publice locale.(8) Unitățile administrativ-teritoriale au dreptul de a monta echipamente electronice de supraveghere video, precum și componentele necesare funcționării acestor echipamente în scopul pentru care au fost instalate, incluzând, dar fără a se limita la, sisteme de transmisie date, echipamente de alimentare cu energie electrică, cabluri și accesorii pentru fixarea acestora, pe stâlpii rețelelor de distribuție a energiei electrice din patrimoniul operatorilor de distribuție concesionari, cu obligația respectării prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare, fără obligația de plată către proprietarii rețelelor. (la 21-03-2022, Alineatul (8) din Articolul 4 , Capitolul I a fost modificat de ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 57 din 17 martie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 265 din 18 martie 2022 )  +  Articolul 5Serviciul de iluminat public se organizeaza și funcționează cu respectarea principiilor stabilite în Legea nr. 51/2006.  +  Articolul 6Organizarea și desfășurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerințe și nevoi de utilitate publică ale comunitatilor locale, și anume:a) ridicarea gradului de civilizatie, a confortului și a calității vietii;b) cresterea gradului de securitate individuala și colectiva în cadrul comunitatilor locale, precum și a gradului de siguranță a circulației rutiere și pietonale;c) punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice și peisagistice ale localitatilor, precum și marcarea evenimentelor festive și a sarbatorilor legale sau religioase;d) susținerea și stimularea dezvoltării economico-sociale a localitatilor;e) functionarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficienta economica a infrastructurii aferente serviciului.  +  Articolul 7(1) Serviciul de iluminat public va respecta și va îndeplini, la nivelul comunitatilor locale, în intregul lor, indicatorii de performanță aprobati prin hotărâri ale consiliilor locale, ale asociațiilor de dezvoltare comunitara sau ale Consiliului General al Municipiului București, după caz.(2) Indicatorii de performanță se stabilesc cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru al serviciului și se aproba în baza unui studiu de specialitate care va tine seama cu prioritate de necesitatile comunitatilor locale, de starea tehnica și de eficienta sistemului de iluminat public existent.  +  Capitolul II Autorități și competente  +  Articolul 8(1) Înființarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea și controlul funcționarii serviciului de iluminat public la nivelul unităților administrativ-teritoriale, precum și înființarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea și exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competența exclusiva a autorităților administrației publice locale.(2) Autoritățile administrației publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficienta economica și manageriala, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliti prin contractul de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.  +  Articolul 9(1) Elaborarea și aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investitii privind dezvoltarea și modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalitatii de gestiune, precum și a criteriilor și procedurilor de delegare a gestiunii intră în competența exclusiva a consiliilor locale, a asociațiilor de dezvoltare comunitara sau a Consiliului General al Municipiului București, după caz.(2) Strategiile și reglementarile menționate la alin. (1) au la baza Strategia naționala privind serviciile comunitare de utilitati publice și țin cont de planurile de urbanism și de amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-sociala a unităților administrativ-teritoriale, precum și de reglementarile specifice domeniului, emise de autoritățile de reglementare competente.(3) Strategiile autorităților administrației publice locale vor urmări cu prioritate realizarea urmatoarelor obiective:a) orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori și beneficiari;b) asigurarea calității și performantelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;c) respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de Comisia Internationala de Iluminat, la care România este afiliata, respectiv de Comitetul Național Roman de Iluminat, denumit în continuare C.N.R.I.;d) asigurarea accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunității locale la serviciul de iluminat public;e) reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate și prin asigurarea unui iluminat public judicios;f) promovarea investitiilor, în scopul modernizarii și extinderii sistemelor de iluminat public;g) asigurarea, la nivelul localitatilor, a unui iluminat stradal și pietonal adecvat necesitatilor de confort și securitate, individuala și colectiva, prevăzute de normele în vigoare;h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental și ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanța publică și/sau culturala și marcarii prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive și a sarbatorilor legale sau religioase;i) promovarea de solutii tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piața, prin crearea unui mediu concurential de atragere a capitalului privat;k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanță a activității operatorilor și participarea cetatenilor și a asociațiilor reprezentative ale acestora la acest proces;l) promovarea formelor de gestiune delegata;m) promovarea metodelor moderne de management;n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale și a formarii profesionale continue a personalului ce lucreaza în domeniu.  +  Articolul 10În exercitarea atribuțiilor și responsabilitatilor ce le revin în domeniul administrarii și gestionarii serviciului de iluminat public, autoritățile administrației publice locale adopta hotărâri sau emit dispozitii, după caz, privitoare la:a) aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, extindere și modernizare a sistemelor de iluminat public existente, precum și a programelor de înființare a unor noi retele de iluminat public;b) coordonarea proiectarii și executiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora intr-o conceptie unitara și corelata cu programele de dezvoltare economico-sociala a localitatilor și de amenajare a teritoriului, de urbanism și de mediu;c) aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea și modernizarea sistemelor de iluminat public, studii care vor stabili indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanțare a investitiilor, precum și solutia optima din punct de vedere tehnico-economic;d) darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, precum și încredințarea exploatarii bunurilor aparținând patrimoniului public sau privat al localitatilor, aferente serviciului, conform prevederilor legale;e) contractarea sau garantarea, în condițiile legii, a imprumuturilor pentru finantarea programelor de investitii și modernizari ale sistemelor de iluminat public;f) elaborarea și aprobarea regulamentului serviciului și a caietului de sarcini, în conformitate cu regulamentul-cadru și caietul de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C.;g) aprobarea taxelor speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea reglementarilor în vigoare;h) rezilierea unilaterala a contractelor de delegare a gestiunii serviciului pentru incalcarea repetata a clauzelor acestora și pentru nerespectarea indicatorilor de performanță a serviciului.  +  Articolul 11În raport cu comunitatile locale pe care le reprezinta, autoritățile administrației publice locale au urmatoarele responsabilității:a) sa aduca la cunoștința publică, în condițiile legii, hotărârile și dispozitiile având ca obiect serviciul de iluminat public;b) sa stabileasca și sa aprobe indicatorii de performanță ai serviciului de iluminat public numai după ce, în prealabil, au fost supuși dezbaterii publice;c) sa elaboreze și sa aprobe strategia locala de dezvoltare a serviciului de iluminat public și a infrastructurii aferente, cu consultarea prealabila a cetatenilor;d) sa informeze periodic locuitorii cu privire la starea serviciului de iluminat public, la masurile adoptate sau preconizate pentru asigurarea funcționarii acestuia, inclusiv cu privire la necesitatea instituirii unor taxe speciale pentru finantarea investitiilor necesare;e) sa rezolve sesizarile cu privire la deficientele aparute în prestarea serviciului de iluminat public.  +  Articolul 12(1) În raport cu operatorii, autoritățile administrației publice locale au, pe lângă drepturile prevăzute în Legea nr. 51/2006, și urmatoarele drepturi:a) să aplice clauzele sanctionatorii, în cazul în care operatorul nu respecta prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului și din caietul de sarcini anexate la acestea;b) sa verifice respectarea clauzelor de administrare, întreținere și predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului.(2) Autoritățile administrației publice locale au față de operatorii serviciilor de iluminat public, pe lângă oblibațiile prevăzute în Legea nr. 51/2006, și urmatoarele obligații;a) să asigure și să respecte independenta manageriala a operatorului față de orice ingerinte ale autorităților și instituțiilor publice;b) să asigure menținerea echilibrului contractual, stabilit prin contractul prin care se deleaga gestiunea;c) să asigure publicitatea și accesul liber la informațiile de interes public, cu precadere la acele informații care asigura pregătirea ofertelor și participarea la procedurile de delegare a gestiunii serviciului.  +  Articolul 13Împotriva hotărârilor sau dispozițiilor autorităților administrației publice locale, date în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau persoanele juridice interesate se pot adresa instanței de contencios administrativ, în condițiile legii.  +  Articolul 14Unitatile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în vederea infiintarii, realizării și exploatarii în interes comun a serviciului de iluminat public și a infrastructurii aferente acestuia, în condițiile stabilite prin Legea nr. 51/2006.  +  Articolul 15(1) Autoritatea de reglementare competența pentru serviciul de iluminat public, A.N.R.S.C., își exercită competentele și atribuțiile care îi sunt acordate prin Legea nr. 51/2006 față de autoritățile administrației publice locale și față de toți operatorii, indiferent de forma de organizare, natura capitalului, tara de origine sau modalitatea de gestiune adoptata.(2) A.N.R.S.C., în colaborare cu C.N.R.I., va realiza și va dezvolta un sistem informational ce va permite colectarea, monitorizarea și compararea continua a fiecarui indicator de performanță specific serviciului de iluminat public cu nivelul atins de operatorul cel mai performant în domeniu.(3) Autoritățile administrației publice locale au acces la orice informatie de interes public deținută de A.N.R.S.C. cu privire la serviciul de iluminat public.  +  Capitolul III Organizarea și functionarea serviciului de iluminat public  +  Secţiunea 1 Gestiunea serviciului de iluminat public  +  Articolul 16(1) Gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin urmatoarele modalități:a) gestiune directa;b) gestiune delegata.(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului București sau a asociațiilor de dezvoltare comunitara, după caz.  +  Articolul 17(1) Indiferent de forma de gestiune adoptata, în virtutea competentelor și atribuțiilor ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează dreptul de a aproba, a supraveghea și a controla, după caz:a) modul de fundamentare a tarifelor și respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C.;b) modul de indeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori și activitățile desfășurate de acestia;c) calitatea și eficienta serviciului prestat, corespunzător indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliti conform legii;d) modul de administrare, de exploatare, de conservare și de mentinere în functiune, dezvoltarea și/sau modernizarea sistemului de iluminat public.(2) Activitățile specifice serviciului de iluminat public, indiferent de forma de gestiune adoptata, se organizeaza și se desfășoară în conformitate cu prevederile regulamentului propriu al serviciului de iluminat public și ale caietului de sarcini, elaborate și aprobate de consiliile locale, de Consiliul General al Municipiului București sau de asociațiile de dezvoltare comunitara, după caz, în baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public și a caietului de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C. și aprobate prin ordin al presedintelui acesteia.  +  Articolul 18(1) Gestiunea la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor sau al asociațiilor de dezvoltare comunitara a serviciului de iluminat public, respectiv exploatarea și functionarea infrastructurii aferente, se organizeaza astfel încât să asigure respectarea indicatorilor de performanță, a nivelurilor de iluminare și luminanta prevăzute de normativele specifice domeniului și ținând seama de urmatoarele:a) marimea, gradul de dezvoltare și particularitatile economico-sociale ale localitatilor;b) starea sistemului de iluminat public existent;c) posibilitatile locale de finanțare a exploatarii, intretinerii și dezvoltării serviciului și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.(2) Propunerile de indicatori de performanță a serviciului de iluminat public, elaborate în conformitate cu prevederile art. 7, vor fi supuse unor consultari și dezbaterii publice în urma cărora se va adopta solutia optima pentru comunitate.(3) Consiliile locale, asociațiile de dezvoltare comunitara sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, vor aproba indicatorii de performanță, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public și în caietul de sarcini-cadru, care au caracter minimal.(4) Regulamentele proprii ale serviciului și caietele de sarcini trebuie să cuprindă prevederi prin care se stabilesc cel puțin urmatoarele:a) nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;b) indicatorii de performanță a serviciului;c) condițiile tehnice;d) infrastructura aferenta serviciului;e) raporturile operator-utilizator.  +  Secţiunea a 2-a Gestiunea directa  +  Articolul 19(1) În cazul gestiunii directe, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitara, după caz, își asuma nemijlocit toate sarcinile și responsabilitatile cu privire la înființarea, organizarea, finantarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea și asigurarea funcționarii serviciului de iluminat public.(2) Gestiunea directa se realizează prin intermediul unor operatori definiti conform prevederilor Legii nr. 51/2006.(3) Operatorii menționați la alin. (2) presteaza serviciul de iluminat public în baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, adoptata de autoritățile administrației publice locale, a infrastructurii tehnico-edilitare aferente și în baza licentei eliberate de A.N.R.S.C.(4) Disponibilitatile provenite din împrumuturi, fonduri externe nerambursabile sau din transferuri de la bugetul de stat destinate cofinantarii unor obiective de investitii specifice se administreaza și se utilizeaza potrivit acordurilor de finanțare incheiate. Prin derogare de la dispozitiile legislației privind finanțele publice locale, excedentele anuale rezultate din execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale compartimentelor/serviciilor publice de specialitate care gestioneaza și exploateaza un serviciu de iluminat public, rămase la finele exercitiului bugetar, se reporteaza în anul următor cu aceeasi destinatie.  +  Secţiunea a 3-a Gestiunea delegata  +  Articolul 20(1) În cazul gestiunii delegate, autoritățile administrației publice locale sau asociațiile de dezvoltare comunitara, după caz, transfera, în baza unui contract prin care se deleaga gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăți comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile și responsabilitatile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum și exploatarea și administrarea sistemului de iluminat public, în condițiile legii.(2) Operatorii care își desfășoară activitatea în regim de gestiune delegata sunt definiti conform prevederilor Legii nr. 51/2006.(3) Operatorii menționați la alin. (2) presteaza serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii, aprobat de autoritățile administrației publice locale și în baza licentei eliberate de autoritatea competentă.(4) Tipul contractului de delegare a gestiunii, forma, conținutul și anexele acestuia se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 și corespunzător legislației aplicabile fiecarei modalități de delegare a gestiunii serviciului, în functie de regimul juridic ce urmeaza a fi adoptat pentru delegarea gestiunii.  +  Articolul 21(1) În procesul delegării gestiunii serviciului de iluminat public, în conformitate cu competentele și atribuțiile ce le revin potrivit legii, autoritățile administrației publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor și strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemului de iluminat public, precum și drepturile și competentele precizate la art. 17 alin. (1).(2) Activitățile de monitorizare și control privind modul de respectare de către operatori a condițiilor de emitere și mentinere a licentelor revin A.N.R.S.C., iar cele privind indicatorii de performanță stabiliti în contractele de delegare a gestiunii revin autorităților administrației publice locale.  +  Articolul 22(1) Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii activitățile de operare propriu-zisa - gestionare, administrare, exploatare, întreținere -, precum și activitățile de pregatire, finanțare și realizare a investitiilor din infrastructura aferenta serviciului de iluminat public.(2) Pe durata derularii contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile sau imobile aparținând domeniului public ori privat al unităților administrativ-teritoriale, utilizate pentru realizarea serviciului, se concesioneaza operatorului caruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii.(3) Până la finalizarea transferului prevăzut la art. 43, în situația în care infrastructura necesară prestarii serviciului de iluminat public sau părți componente ale acesteia nu sunt proprietatea unității administrativ-teritoriale, odata cu incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, autoritatea administrației publice locale va cesiona operatorului de iluminat public drepturile și oblibațiile ce deriva din contractele incheiate conform prevederilor art. 4 alin. (2)-(5); autoritatea administrației publice locale va notifica operatorului de distribuție a energiei electrice intentia de cesionare cu cel puțin 10 zile înainte de incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului.(4) Procedurile pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public se organizeaza și se deruleaza potrivit dispozițiilor Legii nr. 51/2006, ale prezentei legi și în conformitate cu legislatia specifică fiecarui tip de contract de delegare a gestiunii.(5) Documentația de delegare a gestiunii, cuprinzand caietele de sarcini, criteriile de selecție și instrucțiunile privind organizarea și desfășurarea procedurilor, se elaboreaza de autoritățile administrației publice locale, în baza prevederilor legislației aplicabile fiecarui tip de contract de delegare a gestiunii.(6) Existenta garantiilor profesionale și financiare ale operatorului, precum și indicatorii de performanță și nivelul tarifelor aplicate privind prestarea serviciului în condiții de calitate și de cantitate corespunzătoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii. Operatorii nou-infiintati pot fi admisi intr-o procedură de atribuire a unei delegari de gestiune în aceleasi condiții ca și societățile existente.(7) Contractele de delegare a gestiunii serviciului se reziliaza de plin drept, în condițiile art. 36 alin. (2) lit. c), precum și în cazul retragerii licentei de operare. Părțile pot sa prevada în contracte și alte clauze de reziliere.  +  Articolul 23(1) În vederea incheierii contractelor de delegare a gestiunii, consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor sau Consiliul General al Municipiului București ori asociațiile de dezvoltare comunitara, după caz, vor întocmi și vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea solutiilor optime de delegare a gestiunii serviciului, precum și documentația prevăzută la art. 22 alin. (5).(2) Procedurile de delegare a gestiunii vor fi demarate în termen de 30 de zile de la aprobarea documentatiei de delegare a gestiunii.(3) Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute de Legea nr. 51/2006.  +  Articolul 24(1) Atribuirea și incheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public se aproba prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București ori a asociațiilor de dezvoltare comunitara, după caz.(2) Sub rezerva contractelor în derulare la data intrarii în vigoare a prezentei legi, durata unui contract prin care se deleaga gestiunea nu poate fi mai mare decat durata necesară amortizarii investitiilor, fără a depăși 49 de ani. Aceasta durata poate fi prelungita numai în urmatoarele cazuri:a) pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi prelungita cu mai mult de 2 ani;b) în cazul în care operatorul, la cererea autorității administrației publice locale și pentru buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de iluminat public, a realizat investitii care nu ar putea fi amortizate în termenul ramas până la expirarea contractului initial decat printr-o crestere excesiva a tarifelor sau a taxelor locale.(3) Prelungirea va fi decisa, în condițiile alin. (2), de către consiliul local, de Consiliul General al Municipiului București sau de asociația de dezvoltare comunitara, după caz.  +  Capitolul IV Operatorii și utilizatorii  +  Secţiunea 1 Operatorii serviciului de iluminat public  +  Articolul 25(1) Serviciul de iluminat public se gestioneaza și se exploateaza prin intermediul unor prestatori licentiati, denumiti în continuare operatori.(2) Licentierea operatorilor se realizează în condițiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, de prezenta lege și de legislatia secundara emisa în aplicarea dispozițiilor acesteia.  +  Articolul 26(1) Au calitatea de operatori ai serviciului de iluminat public prestatorii care își desfășoară activitatea în baza licentei eliberate în condițiile legii de A.N.R.S.C.(2) Operatorii serviciului de iluminat public beneficiaza de aceleasi drepturi și obligații în raport cu autoritățile administrației publice locale sau cu beneficiarii serviciului, indiferent de statutul juridic, forma de organizare, tipul de proprietate, natura capitalului, modalitatea de gestiune adoptata sau tara de origine din Uniunea Europeana.(3) Operatorii din tarile Uniunii Europene care dețin licente în tarile de origine, recunoscute de A.N.R.S.C., au aceleasi drepturi și obligații ca și operatorii autohtoni, pe toata durata de valabilitate a licentelor.  +  Articolul 27(1) Operatorii prestatori ai serviciului de iluminat public subordonati autorităților administrației publice locale, având statut de societăți comerciale cu capital social aparținând unităților administrativ-teritoriale, pot fi privatizati, în condițiile legii, cu condiția pastrarii obiectului de activitate minimum 5 ani de la data privatizarii.(2) Hotărârea de privatizare și alegerea metodei de privatizare apartin consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului București sau asociației de dezvoltare comunitara, după caz, în functie de subordonarea operatorului.  +  Articolul 28(1) Operatorii licentiati sa presteze serviciul de iluminat public pot participa la procedurile de delegare a gestiunii și pot presta serviciul în orice localitate, în mod direct sau prin intermediul unei filiale, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurente pe piața serviciilor comunitare de utilitati publice.(2) Operatorul care presteaza mai multe tipuri de servicii, în una sau mai multe localități, are obligația sa tina evidente și contabilitate separate pentru fiecare tip de serviciu și/sau localitate de operare în parte.  +  Articolul 29(1) Drepturile și oblibațiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevad în regulamentul serviciului și în:a) hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe;b) contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.(2) Operatorii care au primit gestiunea serviciului de iluminat public exercita cu titlu gratuit drepturile de uz și de servitute asupra terenurilor și bunurilor proprietate publică sau privată, aparținând, după caz, statului, unităților administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmeaza:a) dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructura pentru prestarea serviciului de iluminat public;b) servitute de trecere subterana, de suprafața sau aeriana pentru instalarea sistemului de iluminat public;c) dreptul de acces la utilitatile publice și la Sistemul Energetic Național.(3) În scopul prestarii serviciului de iluminat public, operatorii pot produce sau cumpara, în condițiile legii, energia electrica necesară.  +  Articolul 30(1) Operatorii serviciului de iluminat public au urmatoarele obligații:a) sa gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate și eficienta economica;b) sa promoveze dezvoltarea, modernizarea și exploatarea eficienta a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;c) să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare, după caz;d) să asigure respectarea indicatorilor de performanță a serviciului de iluminat public, stabiliti de autoritățile administrației publice locale în regulamentul serviciului, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz;e) sa furnizeze autorităților administrației publice locale, A.N.R.S.C. și C.N.R.I. informațiile solicitate și să asigure accesul la toate informațiile necesare verificării și evaluării funcționarii și dezvoltării serviciului de iluminat public;f) sa puna în aplicare metode performante de management, care să conduca la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurentiale impuse de normele legale în vigoare privind achizițiile de lucrari sau de bunuri;g) să asigure finantarea pregatirii profesionale a propriilor salariati.(2) Penalitatile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanță vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz.  +  Secţiunea a 2-a Utilizatorii și beneficiarii serviciului de iluminat public  +  Articolul 31(1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autoritățile administrației publice locale, fie asociațiile de dezvoltare comunitara constituite cu acest scop.(2) Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunitatile locale în ansamblul lor sau, în cazul unei asociații de dezvoltare comunitara, comunitatile locale componente.(3) Autoritățile administrației publice locale, în calitate de reprezentante ale comunitatilor locale și de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea regulamentului serviciului și a prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 32(1) Dreptul de acces la serviciul de iluminat public și de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunității locale, persoane fizice și persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.(2) Regulamentele serviciilor de iluminat public organizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor trebuie să conțină prevederi referitoare la drepturile beneficiarilor serviciului, și anume:a) accesul la informațiile de interes public privind serviciul de iluminat public;b) dreptul oricărui locuitor și al oricarei persoane juridice din aria de prestare a serviciului de a avea acces la serviciul de iluminat public în condițiile respectarii regulamentelor specifice;c) obligația consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului București sau a asociației de dezvoltare comunitara, după caz, a A.N.R.S.C. și a operatorilor de a aduce la cunoștința publică deciziile cu privire la serviciul de iluminat public.  +  Articolul 33(1) Beneficiarii persoane fizice și/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligația de a respecta prevederile regulamentului serviciului de iluminat public și de a-și achita oblibațiile de plată stabilite sub forma de taxe locale.(2) Factura pentru prestarea serviciului de iluminat public se emite cel mai tarziu până la data de 15 a lunii urmatoare celei în care a fost efectuata prestatia. Utilizatorii serviciilor de iluminat public sunt obligati sa achite sumele reprezentand contravaloarea facturilor emise de operatori pentru serviciile prestate, în termen de 15 zile lucratoare de la data primirii acestora; data emiterii se inscrie pe factura. Termenul de scadenta privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii.(3) Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadentei atrage penalități de intarziere, în condițiile art. 42 alin. (10) din Legea nr. 51/2006.  +  Capitolul V Finantarea serviciului de iluminat public  +  Articolul 34(1) În vederea asigurarii continuitatii serviciului de iluminat public, autoritățile administrației publice locale, respectiv asociațiile de dezvoltare comunitara, au responsabilitatea planificarii și urmaririi lucrărilor de investitii necesare asigurarii funcționarii sistemului în condiții de siguranță și la parametrii ceruti prin prescriptiile tehnice; în acest scop se vor întocmi programe de investitii bazate pe planificarea multianuala a investitiilor și ținându-se seama de etapele procesului bugetar, în conformitate cu reglementarile legale.(2) Cuantumul și regimul taxelor speciale necesare asigurarii finantarii serviciului de iluminat public se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3) Structura și nivelul taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:a) sa acopere costul efectiv al prestarii serviciului;b) să asigure prestarea serviciului de iluminat public la nivelurile de calitate și indicatorii de performanță stabiliti de consiliile locale prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului de iluminat public și prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;c) să asigure realizarea unui raport calitate-cost cat mai bun pentru serviciul de iluminat public prestat pe perioada angajata și asigurarea unui echilibru între riscurile și beneficiile asumate de părțile contractante;d) să asigure întreținerea și exploatarea eficienta a bunurilor aparținând domeniului public și privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciului de iluminat public;e) sa încurajeze investițiile de capital;f) să respecte și să asigure autonomia financiară a operatorului.  +  Articolul 35(1) Finantarea cheltuielilor curente de functionare și de exploatare a serviciului de iluminat public se asigura din veniturile proprii ale operatorilor.(2) Veniturile proprii ale operatorilor provin din:a) alocatii bugetare, în cazul gestiunii directe;b) incasarea de la autoritățile administrației publice locale, în calitate de reprezentante ale comunitatilor locale beneficiare ale serviciului de iluminat public, a sumelor reprezentand contravaloarea serviciului prestat, în cazul gestiunii delegate.(3) Sumele necesare finantarii funcționarii și exploatarii serviciului de iluminat public se prevad în bugetele locale și se aproba odata cu acestea, prin hotărâre a consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului București sau a asociațiilor de dezvoltare comunitara, după caz.(4) Finantarea investitiilor pentru dezvoltarea, functionarea și exploatarea serviciului de iluminat public din bugetele locale se face în baza hotărârii consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului București sau a asociațiilor de dezvoltare comunitara, după caz, potrivit legii.(5) Sursele de finanțare a lucrărilor de investitii se asigura potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006.(6) Hotărârile de dare în administrare, respectiv contractele de delegare a gestiunii, vor prevedea sarcinile concrete ce revin autorităților administrației publice locale, respectiv operatorului, în ceea ce priveste finantarea și realizarea investitiilor.(7) Bunurile rezultate din investițiile pentru reabilitarea, modernizarea și dezvoltarea infrastructurii specifice sistemelor de iluminat public, care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor, rămân în proprietatea acestora pe toata durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea acestuia nu s-a convenit altfel și dacă, conform legii, nu fac parte din categoria bunurilor publice; în contractul de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiție a bunurilor realizate la încetarea contractului.(8) În scopul atragerii de fonduri pentru modernizarea, extinderea sau reabilitarea sistemului de iluminat public, precum și pentru eficientizarea serviciului de iluminat public, operatorul va putea constitui garantii asupra dreptului de a exploata bunurile publice existente sau nou-create, cu aprobarea titularului dreptului de proprietate.  +  Capitolul VI Raspunderi și sancțiuni  +  Articolul 36(1) Încălcarea dispozițiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravențională sau penală, după caz.(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul sa sanctioneze operatorul serviciului de iluminat public în cazul în care acesta nu presteaza serviciul la nivelul indicatorilor de performanță stabiliti în hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii sau în hotărârea de dare în administrare, prin:a) aplicarea unor penalizari corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul sa remedieze deficientele constatate; penalizarile vor fi precizate în contractul de delegare a gestiunii, în hotărârea de dare în administrare sau în regulamentul serviciului, după caz;b) solicitarea adresata autorității de reglementare competente de a suspenda, retrage sau anula licentele de operare;c) revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea gestiunii și rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului dacă, timp de 12 luni de la încheierea acestuia, se constată încălcarea repetată a obligațiilor contractuale.  +  Articolul 37(1) Constituie contravenții, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, și se sancționează cu amendă de la 30.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) urmatoarele fapte:a) prestarea serviciului de iluminat public fără aprobarea de către autoritățile administrației publice locale a hotărârii de dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii;b) atribuirea de către primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public fără respectarea procedurilor legale;c) darea în administrare de către primar a serviciului de iluminat public unui prestator fără licenta de operare, respectiv incheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un prestator fără licenta de operare.(2) Constituie contraventii, altele decat cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) urmatoarele fapte:a) neurmarirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului, în termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului;b) încălcarea oricarei alte obligații prevăzute de prezenta lege, de regulamentul serviciului sau a reglementărilor autorității competente pentru care nu s-a prevăzut o sancțiune specifică.(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la alin. (1) și (2) se fac de către reprezentanți împuterniciți ai ministrului administrației și internelor și ai președintilor A.N.R.S.C. și A.N.R.E., de către primarii comunelor, orașelor și municipiilor, de către primarul general al municipiului București, după caz, și de persoanele împuternicite de aceștia, conform competențelor acestora.  +  Articolul 38Dispozitiile referitoare la contraventii prevăzute la art. 37 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28.  +  Articolul 39Consiliile locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, Consiliul General al Municipiului București sau, după caz, asociațiile de dezvoltare comunitara vor stabili, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari și completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, și alte fapte, decat cele prevăzute la art. 37 alin. (1) și (2), care constituie contraventii în domeniul serviciului de iluminat public.  +  Capitolul VII Dispozitii tranzitorii și finale  +  Articolul 40(1) În termen de un an de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 51/2006, A.N.R.S.C. va elabora regulamentul-cadru și caietul de sarcini-cadru ale serviciului de iluminat public, care se aproba prin ordin al presedintelui acesteia.(2) Până la intrarea în vigoare a prezentei legi, A.N.R.S.C. și A.N.R.E. vor elabora contractul-cadru prevăzut la art. 4 alin. (3), aprobat prin ordin comun al presedintilor celor două autorități.  +  Articolul 41(1) Contractele de concesiune a serviciului de iluminat public, valabil incheiate până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, își produc efectele potrivit prevederilor contractuale.(2) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritățile administrației publice locale vor stabili forma de gestiune a serviciului de iluminat public, conform prevederilor art. 16 alin. (2).(3) Până la atribuirea sau darea în administrare a serviciului de iluminat public, după caz, operatorii de distribuție a energiei electrice care presteaza în prezent serviciul de iluminat public vor asigura continuitatea acestuia, cu recuperarea costurilor aferente, în baza unui contract incheiat cu autoritățile administrației publice locale prin negociere directa, cu avizul A.N.R.E.  +  Articolul 42În cazul reorganizarii ori lichidarii judiciare a operatorilor care își desfășoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii incheiate anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului București, după caz, vor demara procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii și de desemnare a unui nou operator, conform prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 43În aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 51/2006, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sistemele de iluminat prevăzute la art. 2 alin. (3) și (4), aflate în prezent în proprietatea unor persoane juridice de drept privat, vor fi transferate, cu justa despăgubire, autorităților administrației publice locale, la cererea acestora.  +  Articolul 44Prevederile prezentei legi se completează cu dispozițiile Legii nr. 51/2006.  +  Articolul 45Măsurile de natura ajutorului de stat se notifică potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, și se acordă numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurentei, în condițiile indeplinirii criteriilor prevăzute în legislația secundară privind ajutorul de stat.  +  Articolul 46Prezenta lege intră în vigoare la data de 21 martie 2007.  +  Articolul 47La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanța Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea și funcționarea serviciilor de iluminat public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 475/2003, cu modificările și completările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 7 iunie 2006.Nr. 230.----