LEGE nr. 226 din 7 iunie 2006privind încadrarea unor locuri de muncă în condiții speciale
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 13 iunie 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1(1) Începând cu data de 1 aprilie 2001, sunt încadrate în condiții speciale locurile de muncă în care se desfășoară activitățile prevăzute în anexa nr. 1.(2) Locurile de muncă prevăzute la alin. (1) sunt cele din unitățile prevăzute în anexa nr. 2, care au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilor de încadrare în condiții speciale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, cu modificările și completările ulterioare.(3) În situația în care, potrivit legii, unitățile prevăzute în anexa nr. 2 își schimbă denumirea sau sediul ori se reorganizează, inclusiv prin preluarea în totalitate sau în parte a patrimoniului de către o altă societate, locurile de muncă în care până la data la care au intervenit aceste modificări s-au desfășurat activitățile prevăzute în anexa nr. 1 rămân în continuare încadrate în condiții speciale de muncă, dacă respectivele locuri de muncă se regăsesc la noua societate.(4) Controlul privind menținerea, conform avizului, a locurilor de muncă la noua societate se efectuează de către Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă.(5) Pentru perioada cuprinsă între 1 aprilie 2001 și data intrării în vigoare a prezentei legi nu se datorează diferența dintre cota de contribuție de asigurări sociale datorată de angajator pentru condiții speciale de muncă și cea declarată de către acesta.  +  Articolul 2(1) Perioadele de timp în care asigurații își desfășoară activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, numai în locurile de muncă prevăzute la art. 1 sunt stagii de cotizare în condiții speciale.(2) Sunt asimilate stagiului de cotizare în condiții speciale perioadele de timp anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările și completările ulterioare, în care asigurații și-au desfășurat activitatea, pe durata programului normal de lucru din luna respectivă, în locurile de muncă încadrate conform legislației anterioare în grupa I de muncă și care, potrivit prezentei legi, sunt încadrate în condiții speciale.  +  Articolul 3(1) Asigurații care realizează un stagiu de cotizare de cel puțin 25 de ani în condițiile speciale prevăzute de prezenta lege beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea cu 15 ani a vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3 "Vârstele standard de pensionare și stagiile minime și complete de cotizare pentru femei și bărbați, pe ani și pe luni, pe perioada aprilie 2001 - martie 2015" la Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.(2) Stagiul de cotizare prevăzut la alin. (1) se poate constitui și din însumarea stagiilor de cotizare realizate conform prevederilor prezentei legi cu cele realizate potrivit art. 20 alin. (1) din Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 4Asigurații care au realizat un stagiu de cotizare mai mic decât cel prevăzut la art. 3 beneficiază de pensie pentru limită de vârstă, cu reducerea proporțională a vârstelor standard de pensionare, în condițiile realizării stagiilor totale de cotizare necesare, conform prevederilor din anexa nr. 4 "Bărbați. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcție de stagiul de cotizare realizat în condiții speciale de muncă" și din anexa nr. 5 "Femei. Reducerea vârstelor standard de pensionare în funcție de stagiul de cotizare realizat în condiții speciale de muncă" la Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 5(1) Pentru asigurații prevăzuți la art. 3 punctajul mediu anual se determină prin împărțirea la 25 a numărului de puncte rezultat din însumarea punctajelor anuale realizate în perioada de cotizare.(2) În situația asiguraților prevăzuți la art. 4, la stabilirea punctajului mediu anual se iau în considerare stagiile totale de cotizare necesare prevăzute în anexele nr. 4 și 5 la Legea nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 6Prevederile prezentei legi se completează cu cele ale Legii nr. 19/2000, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 7În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei va elabora norme tehnice de aplicare aprobate prin ordin al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei.  +  Articolul 8Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 7 iunie 2006.Nr. 226.  +  Anexa nr. 1
  LISTA
  cuprinzând locurile de muncă încadrate în condiții speciale, în care se desfășoară următoarele activități
  1. Activitatea din sectoarele care utilizează materii explozive, pulberi și muniții pentru următoarele operații:a) manipularea materiilor explozive: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare, mineri de suprafață și artificieri;b) manipularea materiilor toxice și pulverulente, a produselor chimice și petrochimice, a cărbunilor și a minereurilor: docheri, docheri-mecanizatori, conducători de utilaje portuare;c) fabricarea, manipularea, transportul nitroglicerinei, explozivilor, pulberilor negre, pulberilor fără fum, produselor pirotehnice în unitățile de producție a explozivilor, precum și fabricarea nitrocelulozelor și a celuloidului în aceleași unități de producție a explozivilor;d) fabricarea munițiilor și a elementelor de muniții locurile de muncă în care se execută operații cu exploziv de inițiere, exploziv cu caracteristică de sensibilitate mare, precum și locurile de muncă în care se execută operații cu explozivi aromatici, la care angajații vin în contact direct cu aceștia;e) asamblarea și dezasamblarea focoaselor, șuruburilor portamorsă și a detonatoarelor, în cazul în care elementele componente sunt încărcate;f) asanarea terenurilor și a apelor de muniții, produse pirotehnice, materii explozive și mine;g) operații de distrugere a munițiilor încărcate și a elementelor de muniții încărcate, a pulberilor, a explozivilor și a produselor pirotehnice;h) delaborarea munițiilor și a elementelor pirotehnice încărcate cu substanțe explozive sau incendiare.2. Activitatea din locurile de muncă încadrate în categoriile de risc radiologic III și IV din centrale nuclearoelectrice, unități de cercetare-dezvoltare în domeniul nuclear, unități de fabricare a combustibilului nuclear, unități de tratare și depozitare a deșeurilor radioactive, instalații radiologice și alte instalații nucleare.3. Activitatea desfășurată în subteran la construcții hidrotehnice de tuneluri, de galerii, precum și de centrale electrice subterane, la exploatări din cariere prin tuneluri și galerii.4. Activitatea desfășurată în subteran: lucrări de construcții, întreținere și reparații de tuneluri, de căi ferate, drumuri, precum și galeriile aferente, cu adâncimi mai mari de 8 m.5. Activitățile desfășurate în subteran din cadrul metroului pentru:a) mecanic de locomotivă și ramă electrică de metrou;b) mecanic ajutor de locomotivă și ramă electrică de metrou;c) mecanic instructor.6. Activitatea de revizie, întreținere, exploatare și reparație de la metrou, ce se desfășoară 100% în subteran.7. Activitatea desfășurată de personalul din siguranța circulației, care îndeplinește funcția de mecanic de locomotivă și automotor, mecanic ajutor și mecanic instructor.8. Activitatea de exploatare portuară desfășurată de docheri, docheri-mecanizatori.9. Activitatea desfășurată de personalul navigant din unitățile de transport maritim și fluvial, care lucrează în sala mașinilor de pe navele maritime și fluviale cu capacitate de peste 600 CP.10. Lucrări permanente sub apă la suprapresiune: scafandrii și chesonierii.11. Activitatea desfășurată de personalul de pe platforme marine.12. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează în exploatări forestiere: fasonatori, corhănitori, funiculariști, tractoriști, conducători de tractoare articulate forestiere, sortatori.13. Activitatea desfășurată la forajul sondelor de țiței și gaze: intervenții, probe de producție și reparații capitale la sonde, combustie subterană, detubări sonde și săparea puțurilor pentru repararea coloanelor la sonde; activitatea de operații speciale - pentru timpul efectiv lucrat la sonde; montarea-demontarea turlelor petroliere, cu excepția turlelor rabatabile.14. Reparații și întreținere la mori, cu capacitate mai mare de 7.000 t.15. Prelucrarea industrială a topiturii de sticlă prin suflare cu gura - operații executate complet nemecanizat la țeavă, preluând priza din cuptorul de topire - și din țeavă de sticlă greu fuzibilă.16. a) Prelucrarea topiturii de sticlă la mașini automate, semiautomate și prese;b) Alimentarea manuală a cuptoarelor de topit sticlă;c) Cuptoarele pentru topirea sticlei.17. Fabricarea fibrelor minerale artificiale din fibre și fibre de sticlă.18. Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de cocsificare a cărbunelui:a) cocserie: mașina de șarjare, așezarea și etanșarea ușilor, încălzirea bateriilor și a colectoarele de gaze - platformele de pe bateriile de cocs și semicocs -,scoaterea ușilor, transportul cocsului la stins, stingerea și sortarea cocsului;b) sectorul chimic al cocseriei: chimizarea gazului de cocs, distilarea gudroanelor, ambalarea și încărcarea în vrac a produselor chimice rezultate și fabricate;c) arderea pe vatră în cuptoare deschise a gudroanelor rezultate de la rafinarea produselor petroliere;d) operația de gudronare a lingotierelor.19. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producerea electrozilor siderurgici și de sudură:a) măcinarea, dozarea, malaxarea, brichetarea și presarea materiilor prime necesare fabricării electrozilor;b) calcinarea cocsului de petrol și a antracitului;c) prepararea smoalei, a electrografitului, precum și a deșeurilor crude și a antracitului și dozarea acestor componente;d) coacerea, recoacerea, grafitarea și impregnarea electrozilor;e) recuperarea produselor cărbunoase;f) prelucrări mecanice pe mașini-unelte speciale ale electrozilor siderurgici grafitați și ale niplurilor, ale blocurilor de furnal.20. Prepararea de minereuri: măcinare, flotare, filtrare.21. Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de aglomerare:a) sectorul de aglomerare din siderurgie: operațiile de la mașina de aglomerare, reintroducerea în flux a șarjei neaglomerate - retur -, expediția aglomeratului;b) încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operație ce se execută sub silozuri;c) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, șarjarea, precum și topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb;d) prăjirea și aglomerarea minereului de cupru, topirea concentratelor cuproase, convertizarea, prerafinarea, precum și granularea cuprului;e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor și a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea și turnarea metalelor neferoase.22. Activitatea desfășurată de personalul de la furnale:a) încărcarea materiei prime în corfe la furnalele vechi - operație ce se execută sub silozuri;b) instalația de dozare și de încărcare a materialelor de șarjă, încărcarea furnalelor, epurarea gazelor de furnal, preîncălzitoare de aer, curățarea canalelor de la furnal, activitatea prestată la creuzetul furnalelor, desulfurarea fontei, granularea și expandarea zgurii, precum și epurarea gazelor de furnal.23. Activitatea desfășurată de personalul din oțelării:a) încărcarea cuptoarelor, precum și elaborarea oțelului în cuptoare, în convertizoare, în cuptoare electrice, inclusiv instalații de retopire sub zgură și tratament termic în vid, care au capacitatea de cel puțin 5 tone pe șarjă;b) turnarea oțelului prin procedeul continuu și în lingouri la uzinele siderurgice;c) pregătirea gropii de turnare, turnarea și evacuarea oțelului;d) cazanele recuperatoare de la oțelăriile cu convertizoare.24. Activitatea din turnătoriile de fontă, oțel, neferoase sau materiale refolosibile neferoase, cu producție industrială continuă, în care se execută și operațiile de dezbatere sau de curățare a pieselor în hala de turnare.25. Activitatea desfășurată de personalul din activitatea de laminare la cald:a) încălzirea metalului în vederea laminării, laminarea, tăierea, presarea și refularea la cald, inclusiv ajustajul, finisarea și sortarea la cald;b) încărcarea și descărcarea cuptoarelor adânci - macarale Tiegler -, precum și macaralele de la scoaterea oțelului din cuptoarele cu propulsie;c) încălzirea țaglelor în cuptorul cu vatră înclinată pentru laminorul de 6 țoli, precum și încălzirea bandajelor și a discurilor pentru roțile de material rulant; încălzirea oțelului pentru laminare în cuptoare adânci;d) încălzirea, scoaterea și transportul platinelor și al pachetelor de tablă, manual, de la cuptoare la cajă;e) extragerea manuală a oțelului cald pentru laminare din cuptoare sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie;f) extragerea manuală a lingourilor sau a țaglelor din cuptoarele cu propulsie; transportul manual al țaglelor de la cuptor la linia de laminare;g) striparea lingourilor și curățarea cu flacără a lingourilor, bramelor și țaglelor, precum și curățarea cu ciocane pneumatice a lingourilor și laminatelor.26. Activitatea de forjare continuă la cald, manuală, cu ciocane și prese de peste 200 kg/forță.27. Activitățile efectuate de zidari-șamotori:a) zidirea și repararea cuptoarelor industriale, utilajelor de turnare, cazanelor din centralele electrice, precum și a altor asemenea utilaje, cu cărămidă din silică sau cu cărămidă din silică asociată cu alte categorii de cărămidă refractară;b) executarea la cald, la utilajele menționate mai sus, a operațiilor de zidire și de reparare a zidăriei, indiferent de tipul de cărămidă refractară utilizată - activitate permanentă.28. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la:a) uscarea, prăjirea și distilarea minereurilor cinabrifere;b) distilarea și purificarea mercurului în proces continuu; instalațiile de prelucrare cu mercur a minereurilor auroargintifere, activitatea de cianurare a minereurilor auroargintifere;c) electroliza cuprului și fabricarea industrială a pulberilor de cupru;d) electroliza aluminiului, inclusiv captarea gazelor;e) prăjirea, măcinarea, aglomerarea, topirea minereurilor, a zgurilor și a materialelor refolosibile neferoase, prerafinarea, rafinarea, convertizarea și turnarea metalelor neferoase;f) afinarea aurului și a argintului;g) fabricarea pulberii de aluminiu;h) fabricarea feroaliajului și a siliciului metalic.29. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la producția și prelucrarea plumbului, zincului și cositorului:a) măcinarea, prăjirea, aglomerarea, șarjarea, precum și topirea minereurilor sau a concentratelor de plumb; rafinarea plumbului, inclusiv cupelarea; elaborarea aliajului plumb-cadmiu;b) topirea aliajelor cu peste 50% plumb și turnarea de piese din aceste aliaje în proces de fabricație industrială: topirea, elaborarea și rafinarea metalelor neferoase în incinta uzinelor din metalurgia plumbului;c) fabricarea acumulatoarelor electrice din plumb;d) metalurgia zincului;e) personalul care lucrează cu plumb din fabricile de celofibră-viscoză.30. Activitatea de tratare și acoperire a metalelor prin următoarele:a) metalizarea cu nichel-carbonil;b) instalațiile de metalizare prin pulverizare cu jet de plasmă;c) operațiuni de tratamente termice efectuate în cuptoare care utilizează în exclusivitate gazul de cocs sau gazul de furnal;d) deservirea cuptoarelor cu clopot pentru tratamente termice ale rulourilor de tablă și benzilor de oțel;e) instalații de zincare a tablelor, țevilor și profilelor în industria metalurgică;g) operații de încălzire, tratament termic și emailare prin pudrare a pieselor din fontă;g) acoperiri metalice în metal topit, în cazul în care suprafața totală a pieselor care suferă această operație depășește 20 mp/oră.31. a) Fabricarea abrazivelor din cuarț - toate operațiile aferente procesului de fabricație;b) Granularea carburii de siliciu, a electrocorindonului și finisarea pietrelor de polizor.32. Activitatea de perforare, forare, împușcare și transport al materialului derocat în cariere, unde se folosesc excavatoare cu cupa mai mare de 4 mc și autobasculante mai mari de 25 tone.33. Activitatea de sablaj uscat cu nisip, cu excepția instalațiilor ermetizate.34. Activitatea desfășurată de personalul care lucrează la fabricarea și ambalarea negrului de fum.35. Activitatea de fabricare a diamantelor sintetice.36. Activitatea desfășurată în instalațiile care fabrică, vehiculează și depozitează hidrogen sulfurat, de distilare a apei grele, de schimb izotopic și de epurare a apelor reziduale cu hidrogen sulfurat.37. Fabricarea acrilonitrilului și a derivaților cianici, în cazul în care se desfășoară în aceeași instalație; utilizarea în industrie a acrilonitrilului.38. Curățarea canalelor subterane care conțin substanțe foarte periculoase sau cancerigene din unitățile industriei chimice și petrochimice.39. Activitatea desfășurată în instalații de fabricație a benzenului și tetraclorurii de carbon.40. Activitatea desfășurată în instalația bitum-fabricare, ambalare, prepararea mixturilor asfaltice.41. Fabricarea fenolului.42. Activitatea desfășurată în instalațiile de fabricare a oxidului de etilenă.43. Activitatea desfășurată în instalațiile de electroliză pentru producerea clorului.44. Activitatea de fabricare a clorurii de vinil și policlorurii de vinil.45. Activitatea de fabricare a pesticidelor.46. Fabricarea și utilizarea industrială de alfa- și betanaftilimină.47. Fabricarea și ambalarea benzidinei.48. Fabricarea hidrobenzenului.49. Dozarea manuală a antioxidanților, acceleratorilor și a agenților de vulcanizare.50. Activitarea desfășurată de personalul care lucrează în leprozerii.51. Fabricarea ferodourilor - toate operațiile. Fabricarea și prelucrarea plăcilor de marsit pe bază de azbest - toate operațiile.
   +  Anexa nr. 2
  UNITĂȚILE
  care au obținut avizul pentru îndeplinirea procedurilor și criteriilor de încadrare în condiții speciale,
  în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.025/2003 privind metodologia și criteriile de încadrare
  a persoanelor în locuri de muncă în condiții speciale, cu modificările și completările ulterioare
  Nr. crt.Societatea/localitatea Cod fiscalNr. reg. comert Aviz nr./data Poz. din lista locurilor de muncă
  1.Societatea Comercială Semifabricate S.A. loc. Brașov R14787559 J08/982/2002 1/25.05.2004 24, 26
  2.Societatea Națională a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala PETROMAR Constanța loc. Constanța 1908756 J13/2810/19972/12.11.2004 8, 9, 11
  3.Societatea Naționala a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala Arpechim loc. Pitesti 10122420 J03/11/1998 28/15.02.2005 7, 36, 37, 39, 40, 42
  4.Societatea Națională a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala PETROM Târgoviște loc. Târgoviște 10072411 J15/426/1999 33/03.05.2005 13
  5.Societatea Națională a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala PETROM Videle loc. Videle 3746480 J34/522/1997 39/06.05.2005, 40/06.05.2005, 66/08.07.2005, 67/08.07.2005, 68/08.07.2005 13
  6.Societatea Națională a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala PETROM Moinești loc. Moinești 9691198 J04/52/1998 47/01.07.2005 13
  7.Societatea Națională a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala PETROM Timișoara loc. Timișoara 10143369 J35/33/1998 50/01.07.2005 13
  8.Societatea Națională a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala Petrorep Moinești loc. Moinești 96912001 J04/51/1998 54/04.07.2005 13
  9.Societatea Națională a Petrolului PETROM S.A. loc. București - sucursala PETROM Suplacu loc. Suplacu de Barcău 10241960 J05/123/1998 72/14.07.2005 13
  10.Societatea Comercială Romplumb S.A. loc. Baia MareR2206334 J24/54/1991 3/12.11.2004 21, 29
  11.Societatea Comercială Star Glass S.A. loc. Tg. JiuR2162017 J18/49/1991 4/12.11.2004 15, 16, 27
  12.Societatea Comercială RIG Service S.A. loc. Constanța R14320668 J13/2053/20015/12.11.2004 11
  13.Societatea Comercială Grup Servicii Petroliere S.A. loc. Constanța R16020764 J13/6322/20046/12.11.2004 11
  14.Societatea Comercială Grup Petrol Marin S.A. loc. Constanța R7471838 J13/1755/19957/12.11.2004 11
  15.Societatea Comercială Ampelum S.A. loc. Zlatna R1772840 J01/27/1991 9/03.12.2004 7, 21, 26
  16.Societatea Comercială Acumulatorul S.A. com. Pantelimon R478901 J23/177/2002 10/30.11.2004 29
  17.Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "CFR Călători" S.A. loc. București R11054545 J40/9764/199811/30.11.2004 7
  18.Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "CFR Marfă" S.A. loc. București R11054537 J40/9775/199812/30.11.2004 7
  19.Societatea Comercială Aversa S.A. loc. București R850 J40/924/1991 13/03.12.2004 24, 26
  20.Societatea Comercială Ario S.A. loc. Bistrița R2736489 J06/38/1991 14/22.12.2004 24
  21.Societatea Comercială Saturn S.A. loc. Alba-Iulia R175057 J01/186/1991 15/22.12.2004 24
  22.Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin - sucursala Cercetări Nucleare Pitești loc. Pitești - Mioveni 11057002 J03/515/1998 16/22.12.2004 2
  23.Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin - sucursala ROMAG - PROD. loc. Drobeta-Turnu Severin12611350 J25/300/1998 55/04.07.2005 36
  24.Regia Autonomă pentru Activități Nucleare - R.A.A.N. S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin R10882752 J25/282/1998 172/22.09.2005 2
  25.Societatea Comercială Mittal Steel Hunedoara S.A. loc. Hunedoara R2126855 J20/41/1991 18/22.12.2004 7, 23, 25
  26.Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei com. Măgurele 332134 J23/1945/200222/15.02.2005 2
  27.Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Devamin Exploatarea Minieră loc. Deva R11669346 J20/334/1999 24/15.02.2005 58/06.07.2005 20
  28.Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Poiana Ruscă Teliuc loc. Teliucu Inferior R14990030 J20/843/2002 25/15.02.2005 20
  29.Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Roșiamin loc. Roșia Montană R4330648 J01/468/2001 27/15.02.2005 20, 28 (b și e), 32
  30.Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Certej loc. Certeju de Sus 14271549 J20/763/2001 31/15.02.2005 20
  31.Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului Minvest S.A. loc. Deva - Filiala Bradmin S.A. loc.Brad R14271514 J20/765/2001 74/14.07.2005 20, 26, 29
  32.Societatea Comercială Rempes S.A. loc. Deva 2119262 J20/2070/199226/15.02.2005 24
  33.Societatea Comercială Glassrom S.A. com. Berca R2810240 J10/2713/199229/15.02.2005 15
  34.Societatea Comercială Roșia Montană Gold Corporation S.A. loc. Roșia Montană 9762620 J01/443/1999 30/15.02.2005 21 (c), 29 (a)
  35.Societatea Comercială Rulmenți S.A. loc. Bârlad 2808089 J37/8/1991 32/03.05.2005 7, 24, 26, 27
  36.Societatea Comercială Industria Sârmei S.A. loc. Câmpia Turzii 199710 J12/67/1991 34/04.05.2005 19 (a, d, f), 23 (a, b), 24, 25 (a, b, e, f, g), 26
  37.Societatea Națională a Sării S.A. loc. București - Exploatarea Minieră Rm. Vâlcea loc. Rm. Vâlcea R2536030 J38/204/1998 23/R/29.04.200520
  38.Societatea Comercială Moldomin S.A. loc. Moldova Noua 11932018 J11/233/1999 37/05.05.2005 32
  39.Societatea Comercială Armatura S.A. loc. Cluj-Napoca R199001 J12/13/1991 38/05.05.2005 24
  40.Societatea Comercială Hidroconstructia S.A. loc. București 1556820 J40/1726/199142/06.05.2005 1 (a), 3
  41.Societatea Comercială Uzina de Utilaj Minier și Reparatii S.A. - UUMR loc. Baia Sprie R2944625 J24/1762/199243/10.05.2005 22
  42.Societatea Comercială Cozmircom S.A. loc. Baia Mare R2951916 J24/2013/199244/10.05.2005 24, 26
  43.Compania Națională ROMARM S.A. loc. București - Filiala Societatea Comercială Uzina Mecanica Sadu S.A. loc. Bumbesti Jiu 14373832 J18/330/2001 45/10.05.2005 1 (c, d, g, h), 7, 26, 29 (b), 33
  44.Compania Națională ROMARM S.A. loc. București - Filiala Societatea Comercială Uzina Mecanica Plopeni S.A. loc. Plopeni R13741804 J29/162/2001 101/26.07.2005 1 (c, d, e, f, g, h), 7, 24, 26
  45.Compania Națională ROMARM S.A. loc. București - Filiala Societatea Comercială Tohan S.A. loc. Zărnești R13652413 J08/49/2001 131/15.09.2005 1 (c, d, e, f, g, h), 7, 26, 27 (a), 29 (b), 30 (b), 33
  46.Compania Națională ROMARM S.A. loc. București - filiala Societatea Comercială Carfil S.A. loc. Brașov R13945863 J08/596/2001 173/22.09.2005 1 (d, e și f) și 33
  47.Societatea Comercială Oltchim S.A. loc. Râmnicu Vâlcea R1475261 J38/219/1991 46/01.07.2005 2, 7, 24, 26, 39, 42, 43, 44, 45
  48.Societatea Comercială Cuprom S.A. loc. București - sucursala Baia Mare loc. Baia Mare 15763027 J24/1088/200348/01.07.2005 48B/08.09.2005 21, 26, 28, 29
  49.Societatea Comercială Stipo S.A. loc. Dorohoi R622127 J07/1995/199149/01.07.2005 15,16 (a și b), 27,33
  50.Societatea Comercială Combinatul Siderurgic Reșița S.A. loc. Reșița R1064207 J11/59/1991 51/01.07.2005 1 (a), 7, 23, 25, 26, 27
  51.Societatea Comercială Stimas S.A. loc. Suceava 717928 J33/5/1991 52/04.07.2005 15, 16
  52.Societatea Comercială Beta S.A. loc. Buzau 1154660 J10/9/1991 53/04.07.2005 140/20.09.2005 2, 26, 33
  53.Societatea Comercială Mecanica Dacia S.A. loc. Mioveni R9813287 J03/714/1997 56/06.07.2005 24, 26
  54.Societatea Comercială Centrala Electrică de Termoficare Arad S.A. loc. Arad R14593668 J02/336/2002 59/06.07.2005 7
  55.Societatea Comercială Petromservice S.A. loc. București - sucursala Pitești loc. Pitești 14716450 J03/449/2002 61/07.07.2005 13
  56.Societatea Comercială Petromservice S.A. loc. București - sucursala Craiova loc. Isalnita R14794386 J16/685/2002 65/08.07.2005 13
  57.Societatea Comercială Petromservice S.A. loc. București - sucursala Petromservice Vest loc. Arad 14743030 J40/694/2002 71/11.07.2005 13
  58.Societatea Comercială Petromservice S.A. - sucursala Ploiești loc. Ploiești 146933608 J29/642/2002 77/15.07.2005 13
  59.Societatea Comercială Mecanex S.A. loc. Botoșani R613803 J07/199/1991 62/07.07.2005 24
  60.Societatea Comercială Promex S.A. loc. Brăila R2265683 J09/112/1991 63/07.07.2005 7, 24, 26, 33
  61.Societatea Comercială de Transport cu Metroul METROREX S.A. loc. București R13863739 J40/6880/199964/07.07.2005 225/08.09.2005 5 și 6
  62.Societatea Comercială Upetrom 1 Mai S.A. loc. Ploiești 1350365 J29/1/1991 69/08.07.2005 24, 26, 27, 33
  63.Societatea Comercială IUS S.A. loc. Brașov R1109309 J08/30/1991 70/11.07.2005 26
  64.Societatea Comercială Foraj sonde Bascov S.A. loc. Bascov R167778 J03/2714/199273/14.07.2005 13
  65.Societatea Comercială de Reparatii și Servicii Termoserv Craiova S.A. loc. Isalnita 15376918 J16/578/2003 75/14.07.2005 7, 27
  66.Hidroelectrica S.A. loc. București - filiala S.C. Hidroserv Portile de Fier S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin 14936693 J25/250/2002 76/14.07.2005 10
  67.Societatea Comercială Cupru Min S.A. loc. Abrud 11551757 J01/64/1999 78/15.07.2005 3, 14, 20, 26, 32
  68.Societatea Comercială Hitrom S.A. loc. Vaslui R2431476 J37/174/2002 80/15.07.2005 7
  69.Societatea Comercială Tractorul U.T.B. - S.A. loc. Brașov R1109465 J08/16/1991 81/18.07.2005 23, 24, 26
  70.Societatea Comercială Foraj Sonde Râmnicu Vâlcea S.A. loc. Râmnicu Vâlcea R2618033 J38/1296/199283/18.07.2005 13
  71.Societatea Comercială UMB S.A. loc. Bacău R16970624 J04/2137/200484/18.07.2005 24
  72.Societatea Comercială Metabet CF S.A. loc. Pitești128507 J03/150/1991 85/19.07.2005 7, 23, 24, 33
  73.Societatea Comercială Materiale de Frictiune și Garnituri de Etanșare - FERMIT S.A. loc. Râmnicu Sărat R1170151 J10/298/1991 86/19.07.2005 51
  74.Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Socep S.A. loc. Constanța 1870767 J13/643/1991 87/22.07.2005 1 (a, b), 7, 8
  75.Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comerciala Decirom S.A. loc. Constanța 1890411 J13/516/1991 88/22.07.2005 1 (a,b), 8
  76.Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanta - Societatea Comercială Chimpex S.A. loc. Constanța R1910160 J13/619/1991 89/22.07.2005 1 (a, b), 7, 8
  77.Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Frial S.A. loc. Constanța 1887971 J13/624/1991 90/22.07.2005 1 (a, b), 8
  78.Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Casa de expeditii PHOENIX S.A. loc. Constanța R1878000 J13/703/1991 91/22.07.2005 1 (a, b), 8
  79.Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Rotrac S.A. loc. Constanța R4272644 J13/5956/199292/22.07.2005 1 (a, b), 8
  80.Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Minmetal S.A. loc. Constanța R1910217 J13/566/1991 93/22.07.2005 1 (a, b), 7, 8, 9
  81.Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Umex S.A. loc. Constanța R1888500 J13/604/1991 94/22.07.2005 1 (a, b), 8
  82.Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Romtrans Agentia Mol 1 S.A. loc. Constanța R400805 J13/1549/199695/22.07.2005 1 (a, b), 7, 8, 9
  83.Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comerciala Oil Terminal S.A. loc. Constanța 2410163 J13/512/1991 96/25.07.2005 226/08.09.2005 7
  84.Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Sticerom Group Exim S.R.L. loc. Constanța R16041031 J13/5029/200497/25.07.2005 1 (a, b), 8
  85.Organizația Patronală Operatorul Portuar loc. Constanța - Societatea Comercială Compania de Remorcare Maritima Coremar S.A. loc. Constanța R1874343 J13/620/1991 98/25.07.2005 9
  86.Societatea Comercială Dafora S.A. loc. Mediaș sucursala Foraj loc. Mediaș R15513764 J32/768/2003 99/25.07.2005 13
  87.Societatea Comercială Atlas - G.I.P. S.A. loc. Ploiești 1360687 J29/79/2001 100/25.07.2005 147/21.09.2005 1 (a și c), 2
  88.Societatea Comercială Lugomet S.A. loc. Lugoj R1846726 J35/258/1991 102/26.07.2005 24, 26 și 27
  89.Societatea Comercială Stisom S.A. loc. Poiana Codrului 6433995 J30/663/1991 104/08.09.2005 15
  90.Societatea Comerciala Remarul 16 Februarie S.A. loc. Cluj-Napoca 201373 J12/1591/1992105/08.09.2005 7, 24, 26, 30 (a)
  91.Societatea Comercială Rompetrol Rafinare S.A. loc. Constanța R1860712 J13/534/1991 106/08.09.2005 18 (b), 36, 39
  92.Societatea Comercială Somvetra S.A. loc. Gherla R202174 J12/48/1991 107/08.09.2005 15, 16, 27, 33
  93.Societatea Comercială Celhart Donaris S.A. loc. Brăila R2253999 J09/6/1990 108/09.09.2005 7
  94.Societatea Comercială Sticla Turda S.A. loc. TurdaR202190 J12/3/1991 109/09.09.2005 15, 16 (a și b), 33
  95.Societatea Comercială Turnatoria Metalul SRL loc. Cluj-Napoca 2886044 J12/3977/1992110/09.09.2005 24, 33
  96.Societatea Comerciala Vitrometan S.A. loc. Mediaș R803786 J32/8/1991 111/09.09.2005 15, 16 (a și b), 27
  97.Societatea Comercială Cristiro S.A. loc. Bistrita R567480 J06/30/1991 112/09.09.2005 15, 16 (b și c), 27, 33
  98.Societatea Comercială Agroexport S.A. loc. Constanța 1592415 J13/1164/2001113/09.09.2005 1 (a și b), 8
  99.Agentia Română de Salvare a Vietii Omenești pe Mare loc. Constanța 16330145 - 114/09.09.2005 9
  100.Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ S.A. - Sucursala de Interventii, Reparatii Capitale și Operații Speciale la Sonde (S.I.R.C.O.S.S.) loc. Mediaș 15750450 J32/1190/2003115/12.09.2005 13
  101.Societatea Comercială Foraj Sonde S.A. loc. Târgu-Mureș R4727746 J26/349/1995 116/12.09.2005 13
  102.Societatea Comercială Mittal Steel Galați S.A. loc. Galați 1639739 J17/21/1991 117/12.09.2005 1 (b), 7, 10, 18 (a și b), 19 (c), 21 (a), 22, 23, 24, 25 (a), 26, 27, 30 (c și d), 39
  103.Societatea Comercială Nitroexplosives S.A. loc. Făgăraș 16283540 J08/675/2004 118/12.09.2005 1 (c)
  104.Societatea Comercială Alro S.A. loc. Slatina 1515374 J28/8/1991 119/13.09.2005 28 (d)
  105.Societatea Comercială Grandemar S.A. loc. Cluj-Napoca 200947 J12/365/1991 120/13.09.2005 32
  106.Societatea Comercială FOSERCO S.A. loc. Târgu-OcnaR969453 J04/563/1991 121/13.09.2005 13
  107.Societatea Comercială Aquafor International SRL loc. Târgu-Ocna R12979930 J04/233/2000 122/13.09.2005 13
  108.Societatea Comercială Mittal Steel Roman S.A. loc. Roman 2057240 J27/88/1991 123/13.09.2005 7, 24, 25 (a), 26, 27 (a), 30 (c)
  109.Societatea Comercială Fabrica de Sticla Avrig S.A. loc. Avrig R2460706 J32/69/1991 124/14.09.2005 15
  110.Societatea Comercială Rominserv S.A. loc. București - punct de lucru Societatea Comercială Rominserv Valves Iaifo S.A. loc. Zalău 14208851 J40/8331/2001125/04.09.2005 158/21.09.2005 2, 24, 26
  111.Societatea Comercială Sometra S.A. loc. Copșa Mică813526 J32/124/1991 126/14.09.2005 7, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 36, 38
  112.Societatea Comercială întreținere și Reparatii Locomotive și Utilaje - CFR IRLU S.A. loc. București R14300920 J40/9679/2001127/14.09.2005 7
  113.Societatea Comercială Severnav S.A. loc. Drobeta-Turnu Severin R1606030 J25/03/1990 129/14.09.2005 33
  114.Societatea Comercială Hidrojet S.A. loc. Breaza R1318860 J29/17/1991 130/14.09.2005 24, 26, 27
  115.Societatea Comercială Stirom S.A. loc. București 335588 J40/10/1990 132/15.09.2005 16 (a, c), 30 (a)
  116.Societatea Comercială Foraj Sonde S.A. loc. Craiova 3730778 J16/2746/1992133/15.09.2005 13
  117.Societatea Comercială Laminorul S.A. loc. Brăila 2266948 J09/42/1991 134/15.09.2005 7, 25 (a), 26
  118.Societatea Comerciala Mechel Targoviste S.A. loc. Târgoviște R913720 J15/284/1991 135/16.09.2005 1 (a), 7, 19 (f), 23 (a, b, c), 24, 25 (a, b, c, e, f, g), 26, 27
  119.Societatea Comercială Silcotub S.A. loc. Zalău R676666 J31/8/1991 136/16.09.2005 25 (a)
  120.Institutul de Sănătate Publică loc. București 4340692 - 138/20.09.2005 2
  121.Spitalul Universitar Căi Ferate loc. Craiova 4332169 - 139/21.09.2005 2
  122.Societatea Comercială Nuclear Vacuum S.A. loc. Măgurele R481419 J23/1216/2002141/20.09.2005 2
  123.Trustul de Montaj Utilaj Chimic București - sucursala București - Sud loc. București 390841 J40/7572/2002142/20.09.2005 2
  124.Societatea Comerciala Rompetrol Rafinare S.A. loc. Constanța R1860712 J13/534/1991 145/20.09.2005 2
  125.Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Louis Turcanu loc. Timișoara 4548538 - 146/21.09.2005 2
  126.Spitalul Clinic Municipal de Urgență loc. Timișoara 4483447 - 148/21.09.2005 2
  127.Societatea Națională Nuclearelectrica S.A. loc. București R10874881 J40/7403/1998149/21.09.2005 2
  128.Spitalul Clinic de Urgentă Sf. Pantelimon loc. București 420388 - 150/21.09.2005 2
  129.Spitalul Clinic Prof. Dr. Th. Burghele loc. București 4283538 - 151/21.09.2005 2
  130.Spitalul Orășenesc loc. Bumbesti-Jiu 4448199 - 152/21.09.2005 2
  131.Centrul de Cardiologie loc. Iași 8615184 - 153/21.09.2005 2
  132.Societatea Comercială Vilmar S.A. loc. Râmnicu Vâlcea R2989503 J38/1525/1991156/21.09.2005 2, 25 (a), 26, 33
  133.Spitalul Clinic Județean loc. Sibiu 4240898 - 157/21.09.2005 2
  134.Societatea Comercială Rafiserv Arpechim S.A. loc. Pitesti 15227355 J03/211/2003 159/21.09.2005 2
  135.Spitalul Universitar CFR Witing loc. București 4267257 - 161/22.09.2005 2
  136.Societatea Comercială Menarom S.A. loc. Galați R1627165 J17/172/1991 162/22.09.2005 2
  137.Spitalul Clinic Judetean de Urgență Sf. Apostol Andrei loc. Galați 3126853 - 164/22.09.2005 165/22.09.2005 2
  138.Regia Autonomă de Transport București - R.A. loc. București 1589886 J40/46/1991 167/22.09.2005 2, 24, 30 (a), 33
  139.Spitalul Clinic Judetean de Urgentă loc. Constanța4301103 J70/380/1992 168/22.09.2005 2
  140.Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu loc. București 4203709 - 169/22.09.2005 2
  141.Societatea Comercială Fortus S.A. loc. Iași R1958479 J22/683/1991 170/22.09.2005 2
  142.Spitalul Clinic Coltea loc. București 4192960 - 171/22.09.2005 2
  143.Spitalul Municipal loc. Roman 2613940 - 175/22.09.2005 2
  144.Spitalul Clinic de Psihiatrie Socola loc. Iași 4541165 - 176/22.09.2005 2
  145.Societatea Comercială Foraj Sonde Zadareni S.A. loc. Zadareni 1727229 J02/124/1993 177/22.09.2005 13
  146.Spitalul Clinic de Pediatrie loc. Sibiu 11411672 - 179/22.09.2005 2
  147.Institutul de Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu loc. București 4203628 - 181/22.09.2005 2
  --------