LEGE nr. 16 din 5 aprilie 1994 (*actualizată*)Legea arendării(actualizată până la data de 11 iunie 2006*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 91 din 7 aprilie 1994. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 11 iunie 2006, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 58 din 17 iunie 1995; LEGEA nr. 65 din 25 martie 1998; ORDONANŢA DE URGENTA nr. 157 din 7 noiembrie 2002; LEGEA nr. 350 din 10 iulie 2003; LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005; LEGEA nr. 276 din 5 octombrie 2005; LEGEA nr. 223 din 31 mai 2006.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Bunurile agricole pot fi arendate în condiţiile legii. (2) Prin bunuri agricole care pot fi arendate se înţelege terenuri cu destinaţie agricolă, şi anume: terenuri agricole productive - arabile, viile, livezile, pepinierele viticole, pomicole, arbustii fructiferi, plantaţiile de hamei şi duzi -, păşunile împădurite, terenurile ocupate cu construcţii şi instalaţii agrozootehnice, amenajări piscicole şi de îmbunătăţiri funciare, drumurile tehnologice, platformele şi spaţiile de depozitare care servesc nevoilor producţiei agricole şi terenurile neproductive care pot fi amenajate şi folosite pentru producţia agricolă, precum şi animalele, construcţiile de orice fel, maşinile, utilajele şi alte asemenea bunuri destinate exploatării agricole.  +  Articolul 2Prin arendare se înţelege contractul încheiat între proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal de bunuri agricole, denumit arendator, şi arendaş, cu privire la exploatarea bunurilor agricole pe o durată determinata şi la un preţ stabilite de părţi.-------------Art. 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 65 din 25 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 26 martie 1998.  +  Articolul 3*) (1) Arendarea se face prin contract scris, al cărui model este prevăzut în anexă, încheiat între arendator, pe de o parte, şi arendaş, pe de altă parte. Părţile contractante pot fi persoane fizice sau juridice.-------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 223 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 8 iunie 2006. (2) Arendaşii, persoane fizice, pot fi cetăţeni români sau cetăţeni străini.--------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 276 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 octombrie 2005.(2^1) Persoanele fizice prevăzute la alin. 2 trebuie să aibă pregătire de specialitate agricolă sau un atestat de cunoştinţe agricole ori de practică agricolă şi să prezinte garanţiile solicitate de arendatori. Atestatul este eliberat de organele abilitate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, iar în cazul persoanelor fizice străine, de autoritatea competentă din statul de origine sau de provenienţă.--------------Alin. (2^1) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 276 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 octombrie 2005. (3) Arendaşii, persoane juridice, pot fi de naţionalitate română sau străină şi trebuie să aibă ca obiect de activitate exploatarea bunurilor agricole şi să prezinte garanţiile solicitate de arendator.--------------Alin. (3) al art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 276 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 octombrie 2005.--------------Alin. (3^1) al art. 3 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 276 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 octombrie 2005.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. II din LEGEA nr. 276 din 5 octombrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 903 din 10 octombrie 2005, prevederile art. 3 din Legea arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la posibilitatea dobândirii calităţii de arendaş de către cetăţenii străini şi persoanele juridice străine intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.  +  Articolul 4 (1) Regiile autonome, institutele şi staţiunile de cercetare şi producţie agricolă care au în administrare terenuri proprietate publică nu pot da în arenda bunurile agricole prevăzute la art. 1 alin. (2), sub sancţiunea nulităţii absolute a actelor încheiate.-------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 350 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 22 iulie 2003.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost abrogat de pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 65 din 25 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 26 martie 1998. (3) Orice act de arendare făcut cu încălcarea prevederilor prezentului articol este nul.  +  Articolul 5 (1) Contractul de arendare va cuprinde: a) părţile contractante şi domiciliul sau sediul acestora; b) obiectul contractului, complet şi precis determinat; obiectul contractului trebuie să cuprindă descrierea amănunţită a tuturor bunurilor agricole arendate, inventarul acestora şi planul de situaţie al terenurilor; c) obligaţiile fiecăreia dintre părţi, expres şi complet menţionate; d) durata arendării; e) arenda, modalităţile şi termenele de plată a acesteia; f) răspunderile fiecărei părţi; orice suprafaţa de teren sau orice alt bun agricol ce se va retine de către arendator se va specifică separat în contract;-------------Lit. f) a art. 5 a fost modificată de pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 65 din 25 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 26 martie 1998. g) alte clauze convenite de părţi şi permise de lege. (2) Părţile vor include în contractul de arendare clauze de asigurare a bunurilor agricole, care sunt în sarcina arendaşului.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 350 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 6 (1) Contractul de arendare se întocmeşte în scris, cîte un exemplar pentru fiecare parte şi un exemplar care se depune la consiliul local în a cărui raza teritorială se afla bunurile arendate, în termen de 15 zile de la data încheierii. Acesta se înregistrează într-un registru special, ţinut de secretarul consiliului local. (2) Când bunurile arendate sunt situate în raza teritorială a mai multor consilii locale, înregistrarea şi depunerea contractului se fac la fiecare consiliu local în a cărui raza teritorială este situat bunul arendat. (3) Taxele de redactare şi înregistrare a contractului de arenda sunt în sarcina arendaşului. (4) Sunt valabile şi opozabile numai contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local, în condiţiile prezentei legi. (5) Contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract.---------------Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 157 din 7 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 850 din 25 noiembrie 2002.  +  Articolul 7Durata arendării se stabileşte de către părţi în contractul de arendare.-------------Art. 7 a fost modificat de pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 65 din 25 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 26 martie 1998.  +  Articolul 8 (1) Arendatorul este obligat sa predea bunurile arendate în termenul şi în condiţiile stabilite, sa garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială şi să execute toate celelalte obligaţii asumate prin contract.-------------Alin. (1) al art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 65 din 25 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 26 martie 1998. (2) Arendaşul are obligaţia de a folosi bunurile arendate ca un bun proprietar, în condiţiile stabilite în contract, de a menţine potenţialul productiv al bunurilor arendate, de a le restitui la încetarea contractului, de a cere acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiţii pe teren, de a plati arenda la termenele şi în modalităţile stabilite, precum şi de a executa toate obligaţiile contractuale.-------------Alin. (2) al art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 350 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 22 iulie 2003. (3) Arendatorul are dreptul de a controla oricând modul în care arendaşul administrează bunurile arendate.-------------Alin. (3) al art. 8 a fost modificat de pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 65 din 25 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 26 martie 1998. (4) La încetarea contractului, se poate recunoaşte arendaşului, prin hotărâre judecătorească, un drept de retenţie cu privire la contrapretentiile sale faţă de cealaltă parte, izvorite din contract.---------------Art. 9 a fost abrogat de art. 8 al Titlului X din LEGEA nr. 247 din 19 iulie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 653 din 22 iulie 2005.  +  Articolul 10Impozitele şi taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt în sarcina arendatorului.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 65 din 25 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 26 martie 1998.  +  Articolul 11 (1) Arendaşul este considerat agricultor; impozitele datorate de el pe veniturile realizate din exploatarea bunurilor agricole arendate se plătesc potrivit dispoziţiilor legale. (2) Arendaşul, în calitate de producător agricol, beneficiază de facilităţile de creditare şi impozitare prevăzute de actele normative în vigoare.  +  Articolul 12 (1) Contractul de arendare poate fi reînnoit potrivit înţelegerii părţilor şi cu respectarea prevederilor prezentei legi. (2) Fiecare parte contractantă este obligată sa înştiinţeze în scris cealaltă parte, cu cel puţin 3 luni înainte de expirarea contractului, despre intenţia sa de a reînnoi sau de a nu reînnoi contractul de arendare.-------------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 350 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 22 iulie 2003. (3) Prin acordul părţilor, contractul de arendare poate să înceteze şi înainte de a ajunge la termen.  +  Articolul 13Plata arendei se face potrivit înţelegerii părţilor contractante şi se executa la termenele şi la locul stabilite în contract.-------------Art. 13 a fost modificat de pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 65 din 25 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 26 martie 1998.  +  Articolul 14 (1) Elementele de stabilire a arendei pentru fiecare categorie de folosinţa a terenului pot fi: suprafaţa, potenţialul de producţie, structura parcelara, relieful şi gradul de accesibilitate a mecanizarii, posibilităţile de acces, distanta faţă de locurile de depozitare, industrializare sau comercializare, starea clădirilor, amenajările de îmbunătăţiri funciare sau alte dotări. (2) În cazul terenurilor plantate cu viţă de vie, pomi, arbuşti fructiferi, hamei şi duzi, arenda se poate stabili tinindu-se seama şi de tipul de plantaţie, vârsta, soi, starea tehnica şi biologica. (3) În cazul efectivelor de animale, arenda se poate stabili în funcţie de specie, rasa, vârsta, starea biologica, potenţialul de producţie şi starea sanitară-veterinara a acestora.-------------Art. 15 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 65 din 25 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 26 martie 1998.-------------Art. 16 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 65 din 25 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 26 martie 1998.-------------Art. 17 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 65 din 25 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 26 martie 1998.  +  Articolul 18Funcţionarii publici şi salariaţii cu funcţii de conducere din cadrul regiilor autonome cu profil agricol, al institutelor şi staţiunilor de cercetare şi producţie agricolă care au în administrare terenuri agricole proprietate publică nu pot lua în arenda bunurile agricole prevăzute la art. 1.-------------Art. 18 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 350 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 22 iulie 2003.-------------Art. 19 a fost abrogat de pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 65 din 25 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 26 martie 1998.  +  Articolul 20Arendaşul poate schimba categoria de folosinţa a terenului arendat numai cu acordul prealabil dat în scris de către proprietar şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 21 (1) În contractul de arendare, de comun acord, părţile contractante pot stabili cazurile şi limitele suportării daunelor produse de calamitaţi naturale. (2) De asemenea, de comun acord pot sa prevadă suportarea pierderilor totale sau parţiale ale bunurilor arendate ca urmare a unor cazuri fortuite sau de forta majoră.  +  Articolul 21^1Cu acordul scris al arendatorului, arendaşul poate să cesioneze contractul de arendare soţului, coparticipant la exploatarea bunurilor agricole, sau descendenţilor săi care au împlinit vârsta majoratului.-------------Art. 21^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 65 din 25 martie 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 126 din 26 martie 1998.  +  Articolul 22 (1) Nu sunt permise oficii de arendaşi. (2) Subarendarea totală sau parţială este interzisă. (3) Orice act de subarendare este nul.  +  Articolul 23Salariaţii permanenţi sau sezonieri folosiţi de arendaşi se bucura de toate drepturile şi de protecţia socială prevăzute de legislaţia muncii în vigoare.  +  Articolul 24 (1) Contractele de arendare încheiate cu încălcarea prevederilor prezentei legi sunt nule sau anulabile. (2) Oricare dintre părţile contractante poate cere în justiţie rezilierea contractului de arendare pentru cauze de neîndeplinire a obligaţiilor de către cealaltă parte, în condiţiile legii. (3) Litigiile sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti sau pot fi soluţionate, cu acordul părţilor, şi prin arbitraj. (4) Părţile contractante au la dispoziţie toate mijloacele juridice pentru apărarea drepturilor şi intereselor lor legitime contractuale, în legătură cu bunurile arendate.  +  Articolul 25 (1) Persoanele fizice, cărora le-a fost stabilită calitatea de acţionar în baza prevederilor art. 36 din Legea nr. 18/1991, pot opta, până la data de 1 octombrie 1995, pentru calitatea de locator, în condiţiile legii.------------Alin. (1) al art. 25 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 58 din 17 iunie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 21 iunie 1995. (2) Societăţile comerciale agricole vor incunostinta în scris, până la data de 1 septembrie 1995, pe acţionarii care nu şi-au manifestat opţiunea în sensul prevederilor alin. 1, despre termenul limita pentru comunicarea opţiunii.------------Alin. (2) al art. 25 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 58 din 17 iunie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 21 iunie 1995. (3) Contractul de locaţiune se încheie, pentru perioada minima de arendare prevăzută la art. 7 alin. 2, între societatea comercială care deţine terenul în cauza şi persoana fizica care a optat pentru calitatea de locator, începând cu primul an agricol ulterior înregistrării opţiunii scrise. (4) Până la expirarea perioadei prevăzute la art. 7 alin. 2, comisia judeţeana va emite titlu de proprietate asupra terenului în echivalent arabil şi va pune în posesie persoanele îndreptăţite, în sole compacte, situate în limita perimetrului actual, stabilite pe ferme şi localităţi. (5) După expirarea perioadei minime de arendare, prevăzută la art. 7 alin. 2, persoanele îndreptăţite potrivit alin. 1 pot exploata terenurile în mod liber, în calitate de proprietar.------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:După introducerea noului alin. (2) al art. 25 de către pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 58 din 17 iunie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 21 iunie 1995, vechile alineate (2), (3) şi (4) ale art. 25 au fost renumerotate în alin. (3), (4) şi (5) ale art. 25.  +  Articolul 25^1 (1) Contractul de arendare poate continua în cazul decesului arendatorului sau al arendaşului. Pentru aceasta, moştenitorii majori ai arendaşului sau, după caz, moştenitorii proprietarului trebuie să comunice în scris intentiile lor şi să obţină acordul scris al celeilalte părţi, în termen de 30 de zile de la data decesului. (2) Moştenitorii arendaşului pot conveni sa continue în comun exploatarea bunurilor agricole arendate de autorul lor sau pot sa desemneze pe unul dintre ei sa continue exploatarea lor. În lipsa acordului, moştenitorii proprietarului pot sa desemneze pe unul dintre urmaşii arendaşului, care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 3 alin. (2) şi (2^1), sa continue contractul de arendare. (3) Moştenitorii arendatorului ori ai arendaşului, după caz, au obligaţia ca în termen de 30 de zile sa înştiinţeze consiliul local cu privire la noile părţi în contractul de arendare.-------------Art. 25^1 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 350 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 25^2 (1) Nerespectarea prevederilor art. 20 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 300.000.000 lei. (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de persoanele împuternicite ale direcţiei generale pentru agricultura şi industrie alimentara. (3) Dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, sunt aplicabile. (4) Arendatorul are dreptul la daune şi la restabilirea situaţiei anterioare.-------------Art. 25^2 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 350 din 10 iulie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 526 din 22 iulie 2003.  +  Articolul 25^3Anexa face parte integrantă din prezenta lege.-------------Art. 25^3 a fost introdus de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 223 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 8 iunie 2006.  +  Articolul 26Dispoziţiile prezentei legi se completează cu prevederile legislaţiei civile, în măsura în care acestea nu sunt contrare prezentei legi.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 16 martie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României.p. PREŞEDINTELE SENATULUIEUGEN DIJMARESCUPREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORADRIAN NĂSTASE  +  AnexăÎnregistrat la Consiliul Local al ....................Judeţul ..............................................Nr. ....... din ................CONTRACT DE ARENDARE  +  Capitolul IPărţile contractului  +  Articolul 1Contractul de arendare se încheie şi se execută pe baza prevederilor Legii arendării nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 21. Între domnul/doamna ..........................., domiciliat/domiciliată în ..........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ...... nr. .................., eliberat/eliberată de ........................... la data de ..........................., titular/titulară al/a dreptului de proprietate conform titlului de proprietate nr. ..................... din ........................... sau, după caz, conform hotărârii judecătoreşti nr. ........................... din ........................... sau procesului-verbal de punere în posesie nr. .............. din ........................... sau actului de partaj nr. .............. din ........................... etc. sauSocietatea Comercială (asociaţia agricolă etc.)*1) ..........................., cu sediul în localitatea ..........................., având nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului ..........................., cod unic de înregistrare ........................... şi atribut fiscal R: ..........................., reprezentată prin domnul/doamna ...................................., denumit/denumită în continuare arendator, şi2. domnul/doamna ......................................., domiciliat/domiciliată în ..........................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........... nr. ................................. , eliberat/eliberată de ............................. la data de .........................., sauSocietatea Comercială (asociaţia agricolă etc.)*1) .........................., cu sediul în localitatea ..........................., având nr. de înregistrare la oficiul registrului comerţului ..........................., cod unic de înregistrare ........................... şi atribut fiscal R: ..........................., reprezentată prin domnul/doamna ..........................., denumit/denumită în continuare arendaş,a intervenit prezentul contract de arendare._________*1) În cazul persoanelor juridice, se menţionează datele de identificare, precum şi datele persoanei care o reprezintă.  +  Capitolul IIObiectul contractului  +  Articolul 3 (1) Obiectul contractului de arendare îl constituie terenul în suprafaţă de ........... ha, situat în extravilanul (intravilanul) localităţii ..........................., judeţul ..........................., în tarlaua ..........................., parcela ..........................., având următoarele vecinătăţi: N ..........................., S ..........................., E ..........................., V .......................... . (2) Categoria de folosinţă a terenului în suprafaţă de .............. ha care face obiectul contractului de arendare este aceea de ................................. . (3) Pe data încheierii prezentului contract, arendatorul a predat, iar arendaşul recunoaşte că a primit suprafaţa de ............. ha teren.  +  Capitolul IIIScopul arendării  +  Articolul 4Terenul arendat va fi folosit de către arendaş doar în scopul exploatării agricole.  +  Capitolul IVDurata contractului  +  Articolul 5 (1) Prezentul contract de arendare se încheie pentru o durată de ................... ani, începând de la data de ....................... şi până la data de ......................... . (2) În temeiul art. 12 din Legea nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare, contractul de arendare poate fi reînnoit prin acordul scris al părţilor.  +  Capitolul VNivelul arendei, modalităţi şi termene de plată  +  Articolul 6 (1) Nivelul arendei este de ........................... (cantitate produse, produse şi bani sau numai bani). (2) Plata arendei în natură se face imediat după recoltarea culturii, dar nu mai târziu de 45 de zile. Produsul livrat de către arendator*) va corespunde din punct de vedere calitativ. (3) Plata arendei în bani se face la un preţ stabilit prin înţelegerea părţilor. Plata se face până la 45 de zile de la recoltarea produsului respectiv. Plata în bani se va face direct la sediul arendaşului sau prin mandat poştal la adresa arendatorului. (4) Contractele de arendare încheiate în scris şi înregistrate la consiliul local constituie titluri executorii pentru plata arendei la termenele şi în modalităţile stabilite în contract. (5) Nivelul arendei nu poate fi modificat de arendator ca urmare a unor pierderi datorate unor factori naturali (calamităţi). Arendaşul va acoperi pierderile prin asigurarea culturilor împotriva unor factori de risc. (6) Părţile sunt obligate să notifice primăriei la care a fost înregistrat contractul de arendare orice modificare a nivelului arendei.  +  Capitolul VIDrepturile şi obligaţiile părţilor  +  Articolul 7Drepturile şi obligaţiile arendatorului sunt următoarele: a) să predea terenul agricol arendaşului la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract; b) să îl garanteze pe arendaş de evicţiune totală sau parţială, precum şi de viciile ascunse ale lucrului pe care îl arendează; c) să nu ia niciun fel de măsuri în legătură cu exploatarea terenului arendat, de natură să-l tulbure pe arendaş; d) să controleze oricând modul în care arendaşul exploatează terenul arendat. Pe timpul controlului, arendatorul va fi însoţit de arendaş sau de un împuternicit al acestuia; e) în caz de tulburări ale terţilor în exploatarea normală a terenului, să acţioneze împreună cu arendaşul, potrivit legii, pentru încetarea actelor de tulburare; f) să plătească taxele şi impozitele datorate pentru terenurile arendate; g) să îl încunoştinţeze în scris pe arendaş de intenţia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel puţin un an înainte de a expira prezentul contract; h) să primească, la încetarea contractului, terenul care a făcut obiectul acestuia.  +  Articolul 8Drepturile şi obligaţiile arendaşului sunt următoarele: a) să primească terenul arendat la termen şi în condiţiile stabilite de prezentul contract; b) să întrebuinţeze terenul pe care l-a arendat ca un bun proprietar, în condiţiile stabilite prin contract; c) să menţină potenţialul de producţie şi să nu degradeze terenul arendat; d) să nu schimbe categoria de folosinţă a terenului arendat fără acordul scris al arendatorului; e) să plătească arenda la termenul şi în condiţiile prevăzute la cap. V; f) să ceară acordul arendatorului pentru efectuarea eventualelor investiţii pe teren; g) să suporte taxele de redactare şi înregistrare a contractului; h) în vederea recuperării daunelor produse de calamităţi naturale, să încheie contracte de asigurare a culturilor pe care le înfiinţează pe terenul arendat; i) să comunice arendatorului şi să solicite acestuia să intervină în cazurile în care este tulburat de terţi în exploatarea terenului arendat; j) să încunoştinţeze în scris pe arendator de intenţia sa de a reînnoi sau nu contractul cu cel puţin un an înainte de a expira prezentul contract; k) la încetarea contractului, are obligaţia de a restitui terenul arendat în starea în care l-a primit de la arendator; l) să plătească impozitele datorate pe veniturile realizate din exploatarea terenului arendat; m) are dreptul de preempţiune în cazul înstrăinării prin vânzare de către arendator a terenului prevăzut prin prezentul contract.  +  Capitolul VIIRăspunderea  +  Articolul 9 (1) În caz de neexecutare culpabilă a obligaţiilor de către una dintre părţi, contractul se consideră reziliat de drept fără intervenţia instanţei. (2) Pentru neplata la timp a arendei, arendaşul va plăti penalităţi de întârziere în procent de ............% pe zi din suma datorată.  +  Capitolul VIIIÎncetarea contractului  +  Articolul 10 (1) Contractul încetează de drept la expirarea termenului pentru care a fost arendat terenul. (2) În cazul morţii arendatorului sau a arendaşului, contractul va continua dacă moştenitorii majori vor comunică în scris intenţiile lor în acest sens şi vor avea acordul scris al celeilalte părţi, în termen de 30 de zile de la data decesului, conform art. 25 din Legea nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare. (3) Contractul de arendare poate fi cesionat soţului/soţiei coparticipant/coparticipante la exploatarea terenului arendat sau descendenţilor lor care au împlinit vârsta majoratului, conform art. 21 din Legea nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare. (4) La data încetării contractului, acesta poate fi reînnoit prin acordul părţilor, cu respectarea prevederilor Legii nr. 16/1994, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul IXAlte clauze  +  Articolul 11 (1) Cheltuielile cu redactarea, taxele de timbru şi cele privind autentificarea prezentului contract se suportă de către arendaş. (2) Comunicările judiciare şi extrajudiciare în legătură cu prezentul contract se vor face la domiciliul părţilor. (3) Eventualele neînţelegeri se vor rezolva pe cale amiabilă, în caz contrar fiind supuse soluţionării instanţelor de judecată. (4) Arendaşul este exonerat de la plata arendei în cazuri de forţă majoră (de exemplu: radiaţii, război, cutremure devastatoare, care afectează terenul arendat).Încheiat astăzi, ...................., în 3 (trei) exemplare, dintre care unul la arendator, unul la arendaş şi unul la Consiliul Local ................................ unde a fost înregistrat contractul.Arendator,.............Arendaş,.............-------------Anexa a fost introdusă de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 223 din 31 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 497 din 8 iunie 2006.--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform lit. e) a art. 8 din acest Contract de arendare, arendaşul are obligaţia să plătească arenda la termenul şi în condiţiile prevăzute la cap. V. În aceste condiţii, considerăm că prevederea "Produsul livrat de către arendator" de la art. 6, alin. (2) se referă de fapt la "Produsul livrat de către arendaş".--------------------------