LEGE nr. 96 din 2 iunie 2000 (*republicată*)(**actualizata**)privind organizarea şi functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.***)(actualizata până la data de 21 mai 2006**)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Republicată în temeiul art. II alin. (1) din Legea nr. 440/2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 96/2000 privind organizarea şi functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi instrumentele specifice de sustinere a comerţului exterior, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 985 din 26 octombrie 2004.Legea nr. 96/2000 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 6 iunie 2000.----------------**) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 128 din 10 februarie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 21 mai 2006 cu modificările şi completările aduse de: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 10 februarie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005; LEGEA nr. 165 din 15 mai 2006.----------------***) Titlul Legii a fost modificat prin pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1((1) Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumita în continuare EXIMBANK - S.A., este o institutie specializata, prin care se deruleaza activităţi de sustinere a mediului de afaceri românesc şi a tranzactiilor internationale prin instrumente financiar-bancare şi de asigurări specifice. (2) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea în numele şi în contul statului, precum şi în nume şi în cont propriu, realizand pentru persoanele juridice legal constituite, rezidente sau nerezidente, finanţări, cofinantari, refinantari, garantari, alte operaţiuni bancare, asigurări şi reasigurari ale operaţiunilor de comert exterior românesc. (3) EXIMBANK - S.A. desfăşoară şi activităţi specifice de finanţare, cofinantare, refinantare, asigurare, reasigurare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitatilor de interes public, dezvoltarea regionala, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzactiilor internationale, în concordanta cu politica Guvernului României.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat prin pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.Alin. (3) al art. 1 a fost introdus prin pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.  +  Articolul 2Prin prezenta lege se stabilesc urmatoarele obiective generale ale activităţilor EXIMBANK - S.A.: a) finantarea productiei de bunuri şi servicii destinate exportului, precum şi a operaţiunilor de comert exterior, prin acordarea de credite, în lei şi în valută, din surse interne sau externe; b) garantarea creditelor, în lei şi în valută, pentru producţia de export, pentru exporturi şi importuri de bunuri şi servicii şi/sau investitii în obiective destinate productiei de bunuri şi servicii pentru export; c) efectuarea operaţiunilor de refinantare a băncilor pentru finanţări acordate de acestea exportatorilor români; d) administrarea şi derularea de credite externe destinate sprijinirii productiei de bunuri şi servicii destinate exportului şi a exportului, precum şi a operaţiunilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior, în vederea sprijinirii investitiilor, stimularii întreprinderilor mici şi mijlocii, restructurarii şi modernizarii societatilor comerciale, dezvoltării infrastructurii şi a altor utilitati de interes public;d^1) administrarea şi derularea activităţilor specifice de finanţare, cofinantare, refinantare, asigurare, reasigurare, garantare, în numele şi în contul statului, aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitatilor de interes public, dezvoltarea regionala, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzactiilor internationale;d^2) administrarea şi derularea activităţilor specifice de finanţare, cofinantare, refinantare, garantare, în nume şi în cont propriu, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitatilor de interes public, dezvoltarea regionala, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzactiilor internationale; e) efectuarea altor operaţiuni bancare, pentru punerea în aplicare a obiectului specific de activitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; f) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale şi de tara, care nu pot fi asigurate pe piaţa privată, constituita din cel puţin două societăţi de asigurare, persoane juridice straine şi o societate persoana juridica română; g) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export pe termen mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de tara; h) garantarea şi/sau asigurarea şi reasigurarea investitiilor româneşti în strainatate; i) asigurarea şi reasigurarea creditelor destinate realizării de bunuri şi servicii pentru export; j) efectuarea altor operaţiuni specifice activităţii de asigurare şi reasigurare de credite, garantii şi investitii pentru sprijinirea activităţii de export, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; k) incheierea de acorduri şi de conventii, necesare pentru propria activitate, cu organizaţii similare din tara şi din strainatate; l) evaluarea, în calitate de consultant financiar şi bancar, a riscurilor comerciale şi de tara; m) acordarea asistentei pentru expertizari tehnice şi efectuarea operaţiunilor bancare de punere în aplicare a proiectelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior; n) colectarea, prelucrarea, stocarea şi furnizarea informaţiilor specifice de credit; o) efectuarea altor operaţiuni prevăzute de lege, în vederea sprijinirii productiei de bunuri şi de servicii destinate exportului şi a comerţului exterior.-------------Lit. d^1) şi d^2) ale art. 2 au fost introduse prin pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.  +  Capitolul II Organizarea şi functionarea EXIMBANK - S.A.  +  Articolul 3 (1) EXIMBANK - S.A. este societate comerciala pe acţiuni, în care statul român detine minimum 51% din capitalul social. (2) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezenta lege, cu prevederile legislaţiei bancare, ale legislaţiei referitoare la societăţile comerciale din domeniul asigurarilor şi reasigurarilor, precum şi cu statutul propriu. (3) EXIMBANK - S.A. îşi desfăşoară activitatea la nivel central, iar la nivel teritorial şi în strainatate, prin sucursale şi alte sedii secundare - agentii şi altele asemenea. (4) EXIMBANK - S.A. realizează activitatea de recuperare, prin executare silita, a sumelor achitate din fondurile alocate de la bugetul de stat, ca urmare a neexecutarii sau încălcării de către operatorii economici, beneficiari ai oricarei forme de sustinere oferite de statul român prin Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior, a condiţiilor contractuale, prin corpul propriu de executori fiscali, care va desfăşura activităţile de executare silita potrivit dispoziţiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Alin. (4) al art. 3 a fost introdus prin pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.  +  Articolul 4EXIMBANK - S.A. este condusa de un consiliu de administratie numit de adunarea generală a acţionarilor, format din 7 membri: preşedintele consiliului de administratie, care este şi preşedintele executiv al băncii, 2 vicepresedinti, care sunt şi vicepresedintii executivi ai băncii, şi 4 membri.  +  Articolul 5 (1) Consiliul de administratie al EXIMBANK - S.A. are urmatoarele atribuţii principale: a) aproba structura organizatorica a băncii, numărul de posturi, salarizarea personalului, precum şi regulamentul de organizare şi functionare; b) aproba organizarea şi functionarea comitetelor de audit, de credit, de risc, de administrare a activelor şi pasivelor, a corpului propriu de executori fiscali, precum şi a altor organe de lucru, în vederea desfăşurării activităţii sale specifice; c) analizeaza, avizeaza şi prezinta spre aprobare adunarii generale a acţionarilor proiectul anual al bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi bilantul contabil; d) aproba normele interne ale EXIMBANK - S.A. de desfăşurare a activităţii; e) aproba nivelul dobanzilor, comisioanelor şi al altor tarife practicate de banca; f) stabileste regimul semnaturilor şi al imputernicirilor în cadrul EXIMBANK - S.A.; g) decide înfiinţarea de sucursale şi alte sedii secundare agentii şi altele asemenea - în tara şi în strainatate; h) numeste directorii şi directorii adjuncţi din centrala şi din sediile secundare, din tara şi din strainatate, cu respectarea reglementarilor în vigoare, stabilind atribuţiile, competentele şi raspunderile acestora; i) indeplineste alte atribuţii în vederea realizării obiectivelor EXIMBANK - S.A. (2) Consiliul de administratie poate să delege o parte dintre atribuţiile sale Comitetului de direcţie.-------------Lit. b) a art. 5 a fost modificata prin pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.Alin. (2) al art. 5 a fost introdus prin pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.  +  Articolul 6 (1) Numirea membrilor Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A. se face pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de reinnoire a mandatului. (2) În cazul descompletarii consiliului de administratie, completarea locurilor vacante se face pe functia respectiva şi numai până la expirarea mandatului celor inlocuiti, cu respectarea prevederilor prezentei legi. (3) Revocarea din functie a membrilor Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A., inclusiv a presedintelui şi vicepresedintilor executivi ai băncii, în timpul mandatului, se face în condiţiile generale stabilite de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată. (4) Activitatea consiliului de administratie este reglementata de prevederile legale referitoare la societăţile comerciale, de legislatia bancara şi de prevederile prezentei legi. (5) Membrii Consiliului de administratie al EXIMBANK S.A. nu pot sa reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar sau de alta natura care i-ar pune în conflict cu oblibaţiile şi indatoririle faţă de EXIMBANK - S.A.-------------Alin. (3) şi (4) ale art. 6 au fost modificate prin art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 5 din 10 februarie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 14 februarie 2005.  +  Articolul 7Situaţiile financiare ale EXIMBANK - S.A., intocmite pe baza individuala şi, după caz, pe baza consolidata, sunt auditate de auditori financiari, persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România şi aprobate de Banca Naţionala a României.  +  Articolul 8Anual, până la data de 31 mai, EXIMBANK - S.A. prezinta Guvernului raportul de activitate pentru anul precedent.  +  Capitolul III Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior şi activitatea EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului  +  Articolul 9 (1) EXIMBANK - S.A. desfăşoară, în limita competentelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior, urmatoarele operaţiuni, în numele sau cu garantia statului: a) emite garantii de export; b) abrogata; c) efectueaza operaţiuni specifice de finanţare, cofinantare, refinantare, asigurare, reasigurare, garantare pentru susţinerea obiectivelor de interes naţional şi a tranzactiilor internationale; d) realizează asigurarea şi reasigurarea creditelor de export de bunuri şi servicii împotriva riscurilor politice şi comerciale, a investitiilor româneşti în strainatate, asigurarea garantiilor de export şi a operaţiunilor de export în leasing; e) efectueaza operaţiuni de stimulare a exporturilor complexe, în condiţiile prevăzute la art. 13; f) garanteaza credite pentru realizarea de bunuri şi servicii destinate exportului, credite cumparator şi investitii româneşti în strainatate; g) efectueaza alte operaţiuni de stimulare a exporturilor româneşti, stabilite de actele normative în vigoare, în conformitate cu obiectivele politicii de comert exterior a Guvernului; h) realizează alte operaţiuni prevăzute de lege. (2) Operaţiunile de garantare, asigurare şi reasigurare, desfăşurate în numele şi în contul statului, se acordă, de regula, în limita a 85% din valoarea contractelor de export. În functie de obiectivele de politica de comert exterior, prin hotărâre a Guvernului, acest procent poate fi majorat. (3) Normele care reglementeaza activităţile desfăşurate în numele şi în contul statului sunt aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii.-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 9 a fost abrogata prin pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.Lit. c) a alin. (1) al art. 9 a fost modificata prin pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.Lit. c) a alin. (1) al art. 9 a fost modificata prin pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 165 din 15 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 18 mai 2006.  +  Articolul 10În scopul asigurarii resurselor financiare necesare desfăşurării operaţiunilor în numele şi în contul statului, EXIMBANK - S.A. beneficiaza de constituirea la dispoziţia sa a urmatoarelor fonduri: a) fondul pentru garantii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumparator şi a investitiilor româneşti în strainatate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, sustinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzactiilor internationale; b) fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a garantiilor de export, a operaţiunilor de export în leasing şi a investitiilor româneşti în strainatate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, sustinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzactiilor internationale; c) fondul destinat stimularii operaţiunilor de comert exterior, precum şi pentru finantarea, cofinantarea şi refinantarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, sustinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzactiilor internationale; d) fondul pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor obtinute în vederea realizării de bunuri şi servicii destinate exportului; e) alte fonduri care vor fi înfiinţate prin hotărâre a Guvernului, cu reglementarea modalitatilor de utilizare.-------------Partea introductiva a art. 10 a fost modificata prin pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.Lit. a), b) şi c) ale art. 10 au fost modificate prin pct. 11 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.  +  Articolul 11 (1) Sursele financiare de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 sunt: a) sumele alocate anterior datei intrarii în vigoare a prezentei legi, în scopul sprijinirii exporturilor, şi disponibile la această dată; b) sumele prevăzute anual în bugetul de stat cu aceasta destinatie; c) sumele prelevate în limita unei cote de 25% din creantele externe recuperate de stat efectiv de la tarile debitoare; d) sumele nete care provin din primele de asigurare; e) sumele recuperate din asigurarea creditelor; f) sumele recuperate de la persoana juridica garantata; g) dobânda încasată din fructificarea sumelor disponibile ale fondurilor; h) alte surse, conform legii. (2) Sursa de alimentare a fondurilor prevăzute la art. 10 va fi dimensionata şi alocata anual de la bugetul de stat, cu respectarea politicii Guvernului României de acordare a ajutoarelor de stat permise, atunci când este cazul, astfel încât să se asigure dezvoltarea activităţii de comert exterior, dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitatilor de interes public, dezvoltarea regionala, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzactiilor internationale. (3) Sumele prevăzute anual în bugetul de stat pentru constituirea fondurilor prevăzute la art. 10 vor fi virate lunar de Ministerul Finanţelor Publice la EXIMBANK - S.A. şi vor fi repartizate de Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior, în functie de necesitatile de sustinere a activităţii de comert exterior, dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, sustinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzactiilor internationale. (4) Fondurile prevăzute la art. 10 vor putea fi angajate în limita maxima de expunere stabilita de Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior.-------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 11 a fost modificata prin pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.Alin. (2), (3) şi (4) ale art. 11 au fost modificate prin pct. 13 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.Alin. (2) al art. 11 a fost modificat prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 165 din 15 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 18 mai 2006.  +  Articolul 12 (1) Fondurile prevăzute la art. 10 vor fi utilizate de EXIMBANK - S.A. pentru achitarea angajamentelor asumate de aceasta, în numele şi în contul statului, conform normelor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior, astfel: a) fondul pentru garantii de export prevăzut la art. 10 lit. a), pentru plata:1. garantiilor de participare la licitatii internationale;2. garantiilor de restituire a avansului şi a altor plati progresive încasate de la beneficiarii externi în contul contractelor de export;3. garantiilor pentru buna executare a contractelor externe;4. garantiilor pentru restituirea contravalorii echipamentelor şi materialelor puse la dispoziţie contractual de beneficiarul extern;5. garantiilor la creditele pentru realizarea productiei de bunuri şi servicii destinate exportului, pentru creditele cumparator şi a garantiilor pentru investiţiile româneşti în strainatate;6. altor garantii specifice de export, stabilite prin contracte externe, potrivit prevederilor legale în vigoare; b) fondurile pentru asigurarea şi reasigurarea creditelor de export menţionate la art. 10 lit. b) şi d), pentru plata despăgubirilor privind angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A., precum şi pentru acoperirea costurilor de recuperare, în conformitate cu prevederile contractelor de asigurare şi ale procedurilor aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior.Angajamentele asumate, pe riscul statului, de EXIMBANK - S.A. se referă la:1. asigurări şi reasigurari de credite de export pe termen scurt împotriva riscurilor comerciale şi de tara neasigurabile pe piaţa privată, în condiţiile art. 2 lit. f);2. asigurări şi reasigurari de credite de export pe termen mediu şi lung împotriva riscurilor comerciale şi de tara;3. asigurări de garantii de export şi asigurări de investitii româneşti în strainatate;4. alte operaţiuni de asigurare, coasigurare şi reasigurare de credite împotriva riscurilor de neplata, neasigurabile pe piaţa privată. Garantiile şi asigurarile de export sunt emise de EXIMBANK - S.A., pe baza aprobării Comitetului Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior; c) abrogata. (2) Administrarea fondurilor menţionate la art. 10 se va face de EXIMBANK - S.A. Sumele disponibile din aceste fonduri vor putea fi utilizate de EXIMBANK - S.A. ca surse atrase, necesare pentru susţinerea activităţii bancare. Nivelul obligaţiilor de plată ale EXIMBANK - S.A. pentru utilizarea acestor sume se va stabili prin convenţie incheiata între Ministerul Finanţelor Publice şi EXIMBANK - S.A., în cote procentuale, iar sumele aferente vor constitui resurse din fructificare pentru alimentarea fiecarui fond. Pentru evidentierea contabila a operaţiunilor pe seama acestor fonduri se vor deschide conturi distincte în evidenţa contabilă a EXIMBANK - S.A. Metodologia de înregistrare în contabilitate a operaţiunilor privind constituirea şi utilizarea fondurilor se stabileste prin norme elaborate de EXIMBANK - S.A., cu avizul Comitetului Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior şi cu aprobarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Băncii Naţionale a României. Sumele disponibile la sfârşitul anului la aceste fonduri se reporteaza în anul următor şi se utilizeaza cu aceeasi destinatie. (3) Pentru administrarea fondurilor menţionate la art. 10 EXIMBANK - S.A. percepe comisioane, care vor fi aprobate prin proceduri interne de Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior şi care vor fi decontate pe seama acestor fonduri. (4) Diminuarea cu peste 20% a fondurilor prevăzute la art. 10 lit. a), b) şi d), ca urmare a executarii angajamentelor asumate de EXIMBANK - S.A., în contul statului, conform prezentei legi, se va regulariza trimestrial cu bugetul de stat. Până la realizarea efectiva a regularizarilor Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior poate decide, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, reintregirea temporara a deficitului fondului utilizat pe seama celorlalte fonduri disponibile prevăzute mai sus.-------------Partea introductiva a alin. (1) al art. 12 a fost modificata prin pct. 14 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.Lit. c) a alin. (1) al art. 12 a fost abrogata prin pct. 15 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.  +  Articolul 13 (1) Prin exporturi complexe, în sensul art. 9 alin. (1) lit. e), se înţelege exportul de echipamente, instalaţii sau părţi de instalaţii, separat ori împreună cu tehnologii, licente, know-how, asistenţa tehnica, proiectare, constructii-montaj, lucrari de punere în functiune şi receptie, precum şi piesele de schimb şi materialele aferente. De asemenea, sunt considerate exporturi complexe lucrarile geologice de proiectare-explorare, lucrarile de exploatare pentru zacaminte minerale, constructiile de retele electrice, executarea de foraje de sonde, constructiile de schele, de instalaţii şi conducte de transport, de depozitare şi de distribuire a produselor petroliere şi a gazelor naturale, precum şi realizarea de nave complete, de obiective în domeniile transporturilor, agriculturii, imbunatatirilor funciare, amenajarilor de mediu, hidrotehnice, silvice, organizarea exploatarilor forestiere, centrale energetice şi termice, statii electrice, statii de tratare a apei, statii de epurare, linii tehnologice flexibile şi automate de prelucrare, constituirea de ansambluri de locuinte şi obiective social-culturale, retele de apa-canalizare, construirea de drumuri şi poduri, amenajari portuare şi produse de tehnica militara şi altele asemenea. După caz, la propunerea Comitetului Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior, prin hotărâre a Guvernului, se poate aproba includerea în categoria exporturilor complexe şi a unor proiecte care îi sunt supuse analizei şi aprobării, aparţinând şi altor domenii de activitate. (2) Stimularea realizării de obiective complexe şi a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, se realizează, pe lângă asigurarea creditelor de export, în condiţiile prevăzute de prezenta lege, prin: a) garantii pentru participari la licitatii internationale, executarea lucrărilor şi alte garantii stabilite prin contractele externe; b) acordarea de garantii ale statului pentru credite utilizate pentru producţia din tara şi din strainatate, destinata exporturilor complexe, precum şi pentru creditele de export pe termen scurt, mediu şi lung, conform standardelor internationale în domeniu; c) abrogata. (3) Exporturile complexe se realizează pe bază de contracte externe de către un contractant general, agent economic român sau strain, care poate colabora, pe bază de contracte comerciale, cu subcontractantii - agenti economici români sau straini. Exporturile produselor cu ciclu lung de fabricatie se pot realiza pe bază de contracte externe incheiate de către un contractant general sau de către producător, direct ori prin comisionar. (4) Subcontractantii interni, participanti la realizarea de exporturi complexe, sunt: proiectantul general, antreprenorul general, producătorii, precum şi prestatorii de servicii angajaţi în realizarea acestora. (5) Perioada de fabricatie a produselor cu ciclu lung de fabricatie şi valoarea contractelor de export aferente se stabilesc anual şi ori de cate ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului.-------------Lit. c) a alin. (2) al art. 13 a fost abrogata prin pct. 16 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.  +  Articolul 14 (1) Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior este alcătuit din reprezentanti ai organelor de specialitate ale administraţiei publice centrale şi ai EXIMBANK - S.A. (2) Modul de desfăşurare a activităţii Comitetului Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior este reglementat prin hotărâre a Guvernului. Preşedintele, vicepresedintii şi membrii comitetului sunt desemnaţi prin hotărâre a Guvernului. (3) Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior are urmatoarele atribuţii: a) aproba limita maxima de expunere a fondurilor prevăzute la art. 10; b) examineaza şi aproba:(i) emiterea garantiilor de export, a garantiilor pentru creditele pentru realizarea de bunuri şi servicii destinate exportului, pentru creditul cumparator şi a garantiilor pentru investitii româneşti în strainatate;(îi) asigurarea şi reasigurarea creditelor de export, a investitiilor româneşti în strainatate, a garantiilor de export şi a operaţiunilor de export în leasing, în numele şi în contul statului;(iii) instrumentele de sustinere a activităţii de comert exterior, în conformitate cu dispozitiile prezentei legi şi cu politica Guvernului de promovare şi sustinere a exporturilor;(iv) finantarea, cofinantarea, refinantarea, garantarea, asigurarea şi reasigurarea activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, dezvoltare a utilitatilor de interes public, dezvoltare regionala, sustinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzactiilor internationale; c) la inceputul fiecarui an, lista marfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comerţului exterior derulate prin EXIMBANK - S.A. este stabilita prin hotărâre a Guvernului şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în condiţiile legii.(3^1) Atribuţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) pot fi delegate, prin hotărâre a Comitetului Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior, Consiliului de administratie al EXIMBANK - S.A., care va exercita sau, după caz, va delega aceste atribuţii în conformitate cu prevederile statutului EXIMBANK - S.A. (4) Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior stabileste utilizarea plafoanelor valorice în cadrul cărora se vor aproba şi desfăşura operaţiunile, în numele şi în contul statului, pe baza clasamentelor de risc de tara elaborate de EXIMBANK - S.A.(4^1) EXIMBANK - S.A. va colabora cu autorităţile publice, instituţiile publice sau de interes public pe baza unor conventii, în limita atribuţiilor ce le revin potrivit legii, în condiţii de reciprocitate, pentru furnizarea informaţiilor necesare atât pentru calcularea clasamentelor de risc, cat şi pentru realizarea obiectului sau de activitate. (5) Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior se intruneste, de regula, bilunar sau de cate ori este nevoie.-------------Pct. (iv) de la lit. b) a alin. (3) al art. 14 a fost modificat prin pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.Alin. (3^1) al art. 14 a fost introdus prin pct. 18 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.Alin. (4^1) al art. 14 a fost introdus prin pct. 19 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.Pct. (iv) de la lit. b) a alin. (3) al art. 14 a fost modificat prin pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 165 din 15 mai 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 18 mai 2006.  +  Articolul 15EXIMBANK - S.A. examineaza şi avizeaza, pentru prezentarea la Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior, solicitarile de garantii pentru importurile de tehnologie, masini şi utilaje destinate dezvoltării, modernizarii, retehnologizarii, precum şi crearii unor noi capacitati de productie de bunuri şi servicii destinate exportului. Garantia statului se emite de Ministerul Finanţelor Publice şi se preia în evidenta la datoria publică.  +  Articolul 16 (1) EXIMBANK - S.A. poate asigura şi reasigura împotriva riscurilor comerciale şi de tara: a) creditele de export pe termen scurt, neasigurabile pe piaţa privată, precum şi creditele de export pe termen mediu şi lung; b) investitii româneşti în strainatate; c) creditele obtinute în vederea realizării de bunuri şi servicii destinate exportului, garantiile de export şi operaţiunile de export în leasing. (2) Asigurarile menţionate la alin. (1) se vor efectua potrivit prevederilor legale în vigoare. (3) Asigurarea creditelor de export pe termen scurt, mediu şi lung, asigurarea investitiilor româneşti în strainatate şi a garantiilor de export se vor face în cadrul plafoanelor valorice pe tari, stabilite de EXIMBANK - S.A. şi aprobate de Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior, în functie de politica Guvernului de promovare şi sustinere a exportului şi a investitiilor pe diferite piete.  +  Articolul 17EXIMBANK - S.A. poate realiza şi alte operaţiuni în contul statului, potrivit obiectivelor prevăzute la art. 2, şi poate implementa orice instrumente de stimulare a activităţii de comert exterior, stabilite de Comitetul Interministerial de Garantii şi Credite de Comert Exterior şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, în conformitate cu competentele sale legale şi cu politica Guvernului de sustinere a comerţului exterior.  +  Capitolul IV Activitatea EXIMBANK - S.A. în nume şi în cont propriu  +  Articolul 18 (1) EXIMBANK - S.A. efectueaza operaţiuni de banca în scopul stimularii activităţii de comert exterior şi al dezvoltării şi promovarii mediului de afaceri românesc, în conformitate cu reglementarile legislaţiei bancare în vigoare şi cu prevederile prezentei legi. (2) EXIMBANK - S.A. efectueaza operaţiuni de finanţare, cofinantare şi refinantare a operaţiunilor de comert exterior, în vederea facilitarii accesului exporturilor româneşti pe pieţele internationale.(2^1) EXIMBANK - S.A. efectueaza operaţiuni de finanţare, cofinantare, refinantare, garantare, destinate să asigure dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea utilitatilor de interes public, dezvoltarea regionala, susţinerea activităţii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocuparea şi formarea personalului, susţinerea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi susţinerea tranzactiilor internationale. (3) EXIMBANK - S.A. poate incheia acorduri cu institutii financiare din tara şi din strainatate, în vederea constituirii de fonduri care să fie utilizate ca surse atrase pentru susţinerea activităţilor în nume şi în cont propriu. (4) EXIMBANK - S.A. poate emite obligaţiuni pe piaţa interna şi externa, în condiţiile legii, în vederea atragerii de surse, necesare pentru desfăşurarea activităţii sale.-------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat prin pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.Alin. (2^1) al art. 18 a fost introdus prin pct. 21 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.  +  Articolul 19Abrogat.-------------Art. 19 a fost abrogat prin pct. 22 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.  +  Capitolul V Contabilitatea operaţiunilor  +  Articolul 20Contabilitatea EXIMBANK - S.A. se realizează distinct pe operaţiuni desfăşurate în numele şi în contul statului şi pe operaţiuni desfăşurate în nume şi în cont propriu, atât pentru activitatea bancara, cat şi pentru activităţile de asigurare şi reasigurare desfăşurate potrivit legii.  +  Articolul 21EXIMBANK - S.A. întocmeşte situaţii financiare anuale, distinct pe activităţi, respectiv bancara şi de asigurări, pe baza individuala şi pe baza consolidata, în conformitate cu legislatia în domeniu şi cu standardele internationale de contabilitate.  +  Capitolul VI Dispozitii finale  +  Articolul 22 (1) Membrii şi imputernicitii în adunarea generală a acţionarilor, membrii consiliului de administratie şi auditorii, precum şi salariaţii EXIMBANK - S.A. sunt obligati sa pastreze secretul profesional asupra oricăror fapte, date şi informaţii de care au luat cunoştinţa în cursul exercitarii functiilor lor şi care nu sunt destinate publicităţii. (2) Folosirea în interes propriu a informaţiilor şi datelor obtinute ca urmare a activităţii desfăşurate în EXIMBANK - S.A. se pedepseste potrivit legii.  +  Articolul 22^1 (1) Instrumentele financiare prevăzute în prezentul act normativ se vor acorda cu respectarea prevederilor legale în vigoare şi a acquis-ului comunitar. (2) Masurile de sprijin susceptibile a constitui ajutoare de stat, prevăzute de prezenta lege, vor fi notificate Consiliului Concurentei de către initiator sau furnizor, după caz, conform reglementarilor în vigoare în domeniul ajutorului de stat, iar ajutorul de stat va fi acordat efectiv numai după autorizarea acestuia.-------------Art. 22^1 a fost introdus prin pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 146 din 3 noiembrie 2005 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.003 din 11 noiembrie 2005.  +  Articolul 23 (1) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Hotărârea Guvernului nr. 189/1991 privind aprobarea infiintarii Băncii de Export-Import a României - societate pe acţiuni - (Romanian Eximbank), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 3 aprilie 1991, precum şi orice alte dispozitii contrare. (2) Statutul actual al EXIMBANK - S.A. rămâne în vigoare până la aprobarea de către adunarea generală a acţionarilor a noului statut, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.NOTĂ:Reproducem mai jos prevederile alin. (2) şi (3) ale art. II din Legea nr. 440/2004 care nu sunt incorporate în textul republicat al Legii nr. 96/2000 şi care se aplică în continuare ca dispozitii proprii ale Legii nr. 440/2004:"(2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga: a) Ordonanţa Guvernului nr. 14/1995 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, aprobata prin Legea nr. 70/1995, cu modificările ulterioare; b) Normele tehnice nr. 101.325/M.C./1998 privind unele măsuri pentru stimularea realizării de obiective complexe şi a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului, emise de ministrul industriei şi comerţului, ministrul lucrărilor publice şi amenajarii teritoriului, ministrul finanţelor şi preşedintele Băncii de Export-Import a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 din 27 martie 1998, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Banca de Export-Import a României EXIMBANK - SA îşi va modifica actul constitutiv în mod corespunzător."__________