REGULAMENT din 20 ianuarie 2005 (*actualizat*)privind transportul pe caile ferate din România**)(actualizat până la data de 14 mai 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 101 din 31 ianuarie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 14 mai 2006 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006.----------------**) Titlul Regulamentului a fost modificat prin pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Titlul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Obiectul şi sfera de aplicare (1) Prezentul regulament are ca obiect stabilirea normelor cu privire la drepturile, oblibaţiile şi raspunderile administratorului şi gestionarilor infrastructurii feroviare, ale operatorilor de transport feroviar şi ale beneficiarilor transporturilor efectuate pe caile ferate din România. (2) Prezentul regulament se aplică expeditiilor, transporturilor publice de calatori, de marfuri şi alte bunuri pe caile ferate din România, precum şi activităţilor accesorii acestora. (3) Prezentul regulament se aplică, după caz, şi transporturilor pe caile ferate din România, efectuate în interes propriu, precum şi activităţilor accesorii acestora. (4) Transporturile publice feroviare se executa pe bază de contract de transport. (5) În traficul intern, contractul de transport se incheie şi se executa în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi ale altor reglementari în vigoare. (6) În traficul international, contractul de transport se incheie şi se executa şi în conformitate cu acordurile şi conventiile internationale la care România este parte. (7) Efectuarea unui transport militar se desfăşoară pe baza unei conventii care va fi incheiata între operatorul de transport feroviar şi autoritatea respectiva din domeniul apararii naţionale. (8) Dacă siguranţa naţionala, siguranţa circulaţiei feroviare şi interesul public o cer, administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare şi/sau operatorul de transport feroviar, conform dispoziţiilor autorităţilor competente, potrivit legii, pot decide ca: a) traficul şi/sau serviciul să fie suspendate pe anumite rute, total sau parţial; b) unele expeditii să fie excluse de la transport sau primite numai în anumite condiţii, prestabilite; c) anumite expeditii să se bucure de prioritate; d) transporturile militare să fie executate neintrerupt în caz de necesitate. (9) Masurile prevăzute la alin. (8) trebuie aduse la cunoştinţa celor interesati sau facute publice, în prealabil, după caz.-------------Art. 1 a fost modificat prin pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 2TermeniÎnţelesul termenilor folositi este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.  +  Articolul 3Raspunderea administratorului/gestionarilor infrastructurii feroviare şi a operatorilor de transport feroviar pentru agentii lor (1) Operatorii de transport feroviar şi administratorul/ gestionarii infrastructurii feroviare sunt raspunzatori de incalcarile prevederilor regulamentare sau contractuale ori de abuzurile comise de agentii aflati în serviciul acestora, precum şi de către alte persoane care au atribuţii, din dispoziţia lor, în executarea transportului. (2) În cazul în care agentii aflati în serviciul operatorilor de transport feroviar, al administratorului/gestionarilor infrastructurii feroviare presteaza servicii pentru efectuarea transporturilor publice de calatori, de marfuri şi alte bunuri, precum şi servicii conexe şi adiacente acestora, pentru care nu sunt împuterniciţi de operatorii de transport feroviar sau de administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare, se considera ca acestia lucreaza în contul şi pe raspunderea persoanei interesate pentru care fac aceste servicii. (3) Operatorul de transport feroviar nu raspunde de bagajele încredinţate în statii şi trenuri unor persoane care nu fac parte din categoria celor prevăzute la alin. (1).-------------Art. 3 a fost modificat prin pct. 6 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 4Tarife de transport (1) Stabilirea sau modificarea tarifelor de transport feroviar de calatori se face conform reglementarilor legale în vigoare. (2) Tarifele de transport feroviar de marfa se formeaza liber pe piaţa. (3) Tarifele de transport feroviar intră în vigoare după publicare şi/sau, în cazul tarifelor de transport feroviar de calatori, după afisare la casele de bilete şi la celelalte puncte unde se vand legitimatii de calatorie. (4) Preţul prestatiei de transport se stabileste conform tarifelor operatorilor de transport feroviar în vigoare în momentul incheierii contractului de transport. (5) Tarifele de transport feroviar se publică. Tarifele de transport feroviar de calatori sunt aduse la cunoştinţa publică prin afisare în locurile unde se vand legitimatii de calatorie şi pot fi aduse la cunoştinţa şi prin mijloace de informare în masa. Condiţiile de publicare se vor stabili prin Normele uniforme. (6) Operatorii de transport feroviar pot acorda facilităţi sau reduceri tarifare pe baza prevederilor unor acte normative numai dacă autoritatea, agentul, respectiv persoana juridica ce a solicitat facilitatea sau reducerea asigura compensarile aferente. (7) În scopuri comerciale, pe baza unor conventii incheiate între operatorii de transport feroviar şi clienti, se pot acorda reduceri tarifare sau se pot practica alte tarife decat cele publicate, cu excepţia transportului feroviar de calatori. Publicarea acestora nu este obligatorie. (8) Operatorii de transport feroviar de marfa sunt în drept sa perceapa şi alte sume, neprevazute în tarife, ca urmare a unor costuri suplimentare care cad în sarcina clientilor. Aceste sume se inscriu distinct pe documentul de transport şi trebuie justificate cu acte doveditoare. (9) Tarifele, normele şi instrucţiunile de serviciu nu pot deroga de la prevederile prezentului regulament. (10) Operatorii de transport feroviar de calatori sunt în drept sa perceapa şi alte sume, calculate pe bază de deviz, pentru prestatii la cererea clientului. Aceste sume se încasează pe bază de factura sau de alte documente financiare în uz.-------------Art. 4 a fost modificat prin pct. 7 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 5Cursul de schimb al monedelorPentru incasarea, conform legii, în alta moneda decat cea în care sunt exprimate tarifele, operatorii de transport feroviar trebuie să faca publice cursul de schimb la care efectueaza convertirea sumelor şi acceptarea la plata a monedelor straine.-------------Art. 5 a fost modificat prin pct. 8 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 6Sesizari (1) Fiecare operator feroviar de calatori va stabili modul în care se primesc sesizarile publicului calator şi va afisa aceste reguli în loc vizibil, în fiecare statie de cale ferata în care îşi desfăşoară activitatea. (2) Operatorii de transport feroviar de calatori vor raspunde în scris la orice sesizare adresata în scris, în termen de maximum 30 de zile.-------------Art. 6 a fost modificat prin pct. 9 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 7Raspunderea în caz de accident nuclearOperatorul de transport feroviar este scutit de raspunderea ce îi revine potrivit prezentului regulament, când paguba a fost cauzata de un accident nuclear şi dacă, în aplicarea legilor şi regulamentelor care reglementeaza raspunderea în domeniul energiei nucleare, cel care exploateaza o instalatie nucleara sau o altă persoană care îl substituie este răspunzător de aceasta paguba.  +  Titlul II Transportul calatorilor şi bagajelor  +  Capitolul I Transportul calatorilor  +  Articolul 8Condiţiile de acceptare la transportOperatorul de transport feroviar efectueaza transporturile de calatori conform prezentului regulament, atât timp cat: a) transportul este posibil cu agentii şi mijloacele de transport disponibile, care permit satisfacerea solicitarilor de transport; b) transportul nu este impiedicat de împrejurări pe care operatorul de transport feroviar nu le poate evita şi a caror inlaturare nu depinde de el.-------------Art. 8 a fost modificat prin pct. 10 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 9Admiterea la transport. Persoane excluse de la transport. Admiterea condiţionată (1) Sunt admisi la transport calatorii care poseda legitimatii de calatorie valabile la trenul, ruta şi clasa alese pentru calatorie. (2) Sunt exclusi de la transport calatorii care nu respecta prezentul regulament şi dispozitiile operatorului de transport feroviar, facute publice. (3) În tren şi în statie nu se admit sau pot fi evacuate: a) persoanele care, prin comportare, perturba ordinea publică, contravin normelor de conduita publică şi bunelor moravuri ori care produc vatamari materialului rulant aparţinând operatorului de transport feroviar sau care nu respecta prevederile prezentului regulament. Aceste persoane nu au dreptul nici la restituirea contravalorii calatoriei; b) persoanele care, din cauza de boala, pun în pericol sănătatea celorlalţi calatori, în afară de cazul în care calatoresc cu plata rezervarii intregului compartiment. Persoanele care s-au imbolnavit pe parcurs şi care necesita interventii de urgenta trebuie să fie transportate până la prima statie, unde li se acordă ingrijirile necesare. Acestor persoane li se restituie diferenţa dintre tarifele platite şi cele aferente pentru parcursul efectuat, pentru legitimatia de calatorie, în condiţiile prevăzute la art. 21; c) persoanele care insulta sau agreseaza agentii operatorului de transport feroviar sau ai administratorului/ gestionarului infrastructurii feroviare aflati în timpul serviciului. (4) Transportul bolnavilor contagiosi se reglementeaza prin ordin comun al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului sănătăţii.-------------Art. 9 a fost modificat prin pct. 11 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 10Mersul trenurilor de calatori şi suspendarea circulaţiei trenurilor (1) Calatorii sunt transportati cu trenuri prevăzute în Mersul trenurilor de calatori, publicat şi afisat în statii, şi cu trenuri suplimentare. La solicitare, calatorii pot fi transportati cu trenuri sau vagoane special comandate, cu achitarea tarifelor aferente cererii. (2) Operatorul de transport feroviar şi/sau administratorul/ gestionarul infrastructurii feroviare, după caz, trebuie să aduca la cunoştinţa publicului suspendarea sau anularea unor trenuri ori a circulaţiei trenurilor, prin mass-media şi afisare în statii. (3) Intarzierea trenurilor se aduce de îndată la cunoştinţa publicului de către administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, prin afisare în statii şi/sau prin instalatiile de avizare, precum şi prin informarea verbala a calatorilor de către agenti, după caz. (4) Condiţiile în care se pot efectua calatoriile şi serviciile oferite calatorilor sunt prevăzute în Mersul trenurilor de calatori şi, după caz, în Normele uniforme sau în reglementarile proprii ale operatorilor de transport feroviar. (5) Când, din cauza intarzierii trenului, calatorul nu prinde trenul de legătură prevăzut pentru continuarea calatoriei, pentru care poseda legitimatie de calatorie, operatorul de transport feroviar este obligat sa îl transporte cu bagajele sale, fără a percepe noi tarife, cu primul tren de acelasi rang sau de rang inferior, pe aceeasi ruta sau pe alta ruta, astfel încât acesta sa ajunga la destinatie cu intarzierea cea mai mica, cu respectarea prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementarilor proprii ale operatorilor de transport feroviar. (6) În cazul suspendarii circulaţiei unui tren, dacă acest fapt nu a fost facut cunoscut înainte de plecarea din statia de pornire, iar calatorul nu doreste sa continue calatoria cu alte trenuri sau pe alte rute, operatorul de transport feroviar este obligat sa îl aduca inapoi la statia de plecare, cu primul tren în circulatie, fără plata, restituindu-i-se tarifele platite pentru transportul neefectuat. (7) Dacă intreruperea sau suspendarea circulaţiei unui tren a fost anunţată în ziua anterioara plecarii din statia de pornire, calatorii vor plati tarifele aferente rutei ocolitoare. (8) În cazul în care circulatia trenurilor de calatori se intrerupe ca urmare a stării necorespunzatoare a infrastructurii feroviare, administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare vor organiza, în condiţiile tehnice existente, un serviciu de transport pentru calatori şi bagaje cu alte vehicule, pe cheltuiala lor, până la destinatie sau până la primul punct de legătură pentru continuarea calatoriei cu trenul. După constatarea cauzei care a condus la intreruperea circulaţiei, administratorul/gestionarii infrastructurii feroviare îşi vor recupera cheltuielile cu transportul calatorilor şi al bagajelor acestora de la cei responsabili de deteriorarea infrastructurii. (9) Calatorul poate amana calatoria dacă prezinta legitimatia pentru viza de amanare în termenul prevăzut în Normele uniforme. Dacă se utilizeaza un tren sau servicii cu tarife mai mari, calatorul va plati diferenţa de tarif. (10) Calatorul poate renunta la calatorie dacă prezinta legitimatia pentru viza de neutilizare în termenul prevăzut în Normele uniforme. (11) Prin aceste dispozitii nu se prelungeste durata legitimatiilor de calatorie al caror timp de intrebuintare este determinat prin Normele uniforme.-------------Art. 10 a fost modificat prin pct. 12 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 11Legitimatiile de calatorie şi durata valabilităţii lor (1) Orice legitimatie de calatorie trebuie să conţină menţiunile prevăzute în Normele uniforme. (2) Legitimatiile de calatorie se obtin de la statii, agentii, de la agenti autorizati, de la agentii operatorilor de transport din trenuri sau prin mijloace electronice, în condiţiile stabilite de operatorul de transport feroviar. (3) Tarifele pentru legitimatiile de calatorie obtinute de la agentii operatorilor de transport din trenuri pot fi mai mari decat cele de la casele de bilete din statii, în condiţiile stabilite de operatorul de transport feroviar. (4) Calatorul trebuie să verifice pe loc, la primirea legitimatiei de calatorie, dacă aceasta corespunde cererii sale. (5) Revanzarea legitimatiilor de calatorie de către persoane neautorizate nu este permisa. Legitimatiile de calatorie gasite în aceste cazuri vor fi anulate, iar calatorii vor fi considerati fără legitimatie de calatorie şi tratati corespunzător. Persoanele neautorizate care revand legitimatii de calatorie vor fi tratate drept contraveniente. (6) Cedarea legitimatiilor de calatorie nominale sau cu tarife reduse altor persoane care nu au dreptul la acestea este interzisa. Persoanele care cedeaza legitimatiile de calatorie sunt considerate contraveniente. Legitimatiile gasite în aceasta situaţie sunt reţinute de personalul de tren, iar calatorii în cauza vor fi considerati fără legitimatie de calatorie şi tratati corespunzător. (7) Operatorul de transport feroviar va face publice normele de utilizare şi duratele de valabilitate a legitimatiilor de calatorie.-------------Art. 11 a fost modificat prin pct. 13 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 12Ocuparea şi rezervarea locurilor (1) Calatorul poate ocupa loc în tren, respectand dreptul la clasa şi serviciile asigurate prin legitimatia sa de calatorie. (2) La trenurile cu regim de rezervare a locurilor, calatorul poate ocupa numai locurile inscrise în legitimatia de calatorie. (3) Modalitatile de rezervare a locurilor în trenuri sunt reglementate de operatorul de transport feroviar şi aduse la cunoştinţa publicului calator prin Mersul trenurilor de calatori. (4) În condiţiile stabilite prin Normele uniforme sau prin reglementarile proprii ale operatorilor de transport feroviar, calatorul poate să utilizeze un loc la o clasa superioara, servicii superioare ori un tren de categorie superioara celor indicate pe legitimatia de calatorie sau poate cere sa i se modifice itinerarul, cu achitarea diferentelor tarifare. (5) Calatorul care nu poate obtine loc şi nu consimte sa calatoreasca în picioare are dreptul sa ceara restituirea contravalorii legitimatiei de calatorie pentru parcursul neefectuat, amanarea calatoriei sau sa plateasca diferenţa pentru calatoria la o clasa superioara, conform prevederilor Normelor uniforme ori ale reglementarilor proprii ale operatorilor de transport feroviar. (6) În cazul în care calatorul nu poate ocupa locul rezervat potrivit legitimatiei de calatorie, agentul operatorului de transport feroviar este obligat sa îi asigure alt loc, în limita locurilor disponibile din tren, conform prevederilor Normelor uniforme sau reglementarilor proprii ale operatorilor de transport feroviar. În cazul în care nu i se poate asigura loc, se va restitui tariful tichetului de rezervare. Cererea de restituire a tarifului se adreseaza operatorului de transport feroviar, care suporta şi cheltuielile de transmitere a acestuia prin posta. (7) La trenurile fără regim de rezervare, în condiţiile Normelor uniforme sau ale reglementarilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, se pot rezerva compartimente intregi.-------------Art. 12 a fost modificat prin pct. 14 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 13Reduceri din tarifele de calatori (1) Copiii până la vârsta de 5 ani impliniti, pentru care nu se cere un loc separat, se transporta gratuit, fără legitimatie de calatorie. (2) Copiii până la vârsta de 10 ani impliniti platesc 50% din tariful de transport şi din suplimentul de tren, având drept la loc separat. La trenurile cu locuri rezervate platesc şi tariful integral al tichetului. (3) Operatorul de transport feroviar poate acorda reduceri comerciale, reglementate prin tarife şi aduse la cunoştinţa publicului calator prin publicare, conform art. 4 alin. (5). (4) Nici o reducere acordată de operatorul de transport feroviar nu se mai poate aplica legitimatiilor de calatorie care se bucura deja de o reducere din tariful intreg. (5) Calatorii care beneficiaza de reduceri trebuie să prezinte, la cererea agentului operatorului de transport feroviar, dovada ca pot beneficia de reducerile respective. Calatorii care nu fac dovada ca pot beneficia de reducerile respective vor fi considerati contravenienti şi vor fi sanctionati în conformitate cu prevederile legale.-------------Art. 13 a fost modificat prin pct. 15 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 14Dreptul la transport (1) Calatorul trebuie să posede o legitimatie de calatorie valabila la data, trenul, clasa şi serviciul utilizate, obtinuta conform reglementarilor în vigoare. Celor care contravin acestei prevederi operatorul de transport feroviar nu le recunoaste nici un drept şi nu raspunde de eventualele daune suferite de acestia. (2) Calatorul este obligat sa pastreze legitimatia de calatorie asupra sa în tot timpul calatoriei şi sa o prezinte pentru verificare, la cerere, agentului operatorului de transport feroviar imputernicit în acest scop. (3) Legitimatiile de calatorie care prezinta modificari necertificate, conform prevederilor Normelor uniforme sau ale reglementarilor proprii ale operatorilor de transport feroviar, nu sunt valabile şi sunt retrase de agentii operatorului de transport feroviar. (4) Calatorul care nu prezinta în tren o legitimatie de calatorie valabila este obligat sa plateasca tariful de taxare în tren. În cazul în care refuza plata tarifului de taxare în tren, este considerat contravenient şi tratat potrivit legii. (5) Calatorii contravenienti care nu pot fi legitimati pentru intocmirea procesului-verbal de contraventie se predau organelor de ordine publică în prima statie de pe traseu unde acestea exista, pentru identificare şi sanctionare. (6) Verificarea legitimatiilor de calatorie în tren, în timpul stationarii în statii, se reglementeaza prin reglementarile proprii ale operatorilor de transport feroviar.-------------Art. 14 a fost modificat prin pct. 16 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 15Intreruperea calatoriei (1) Legitimatia de calatorie da dreptul, de regula, la o singura intrerupere a calatoriei, care trebuie să se incadreze în minimum 24 de ore de la plecarea trenului cu care a sosit calatorul sau de la plecarea primului tren de legătură de acelasi rang. Excepţiile sunt prevăzute în reglementarile proprii ale operatorilor de transport feroviar. (2) Condiţiile în care se acordă intreruperea calatoriei sunt stabilite prin reglementari proprii ale operatorilor de transport feroviar.-------------Art. 15 a fost modificat prin pct. 17 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 16Reguli pentru calatori (1) În incinta statiilor, agentiilor şi în trenuri trebuie respectate prevederile prezentului regulament. (2) Sunt interzise şi constituie contraventii, în măsura în care nu constituie infractiuni, urmatoarele fapte: a) calatoria pe acoperisul vagoanelor, pe scari, pe tampoane, între vagoane şi în alte locuri care nu sunt destinate calatorilor; b) urcarea şi calatoria în trenuri de marfa, de lucru, de interventie, în vagoane cu afectare anumita afisata pe ele, în vagoane de bagaje, de mesagerie, de coletarie, postale şi în cabina locomotivei, automotorului sau a ramei electrice; c) fumatul în vagoane, sali de asteptare, holuri, cu excepţia locurilor unde fumatul este permis şi acest lucru este afisat; d) urcarea sau coborarea din trenuri în miscare, aplecarea în afara sau rezemarea de uşi, respectiv deschiderea usilor în timpul mersului trenului; e) aruncarea obiectelor pe ferestrele sau usile vagoanelor; f) urcarea sau coborarea bagajelor şi a persoanelor pe ferestrele vagoanelor; g) deteriorarea vagoanelor, cladirilor sau a instalaţiilor prin distrugere sau sustragerea pieselor ori dotarilor din inventarul acestora; h) neeliberarea locului ocupat în vagon, care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimatia de calatorie, la solicitarea celui indreptatit; i) exercitarea comerţului în trenuri sau în statii de cale ferata fără autorizatie eliberata de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare, după caz; j) lipirea de afise în trenuri sau în statii fără acordul scris al operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare, după caz; k) traversarea liniilor prin alte locuri decat cele special amenajate pentru calatori; l) intrarea sau staţionarea în incinta unităţilor, acolo unde accesul publicului este interzis prin afise sau pictograme corespunzătoare; m) practicarea cersetoriei sau practicarea jocurilor de noroc în trenuri sau în statii de cale ferata; n) tulburarea linistii calatorilor prin producerea de zgomote; o) provocarea de scandal în trenuri sau în incinta statiilor de cale ferata; p) staţionarea în vagonul-restaurant după ora de inchidere a acestuia; r) actionarea semnalului de alarma sau a franei de mana pentru motive nejustificate; s) murdarirea vehiculelor şi a spatiilor afectate publicului, inclusiv a celor dintre linii, inscriptionarea neautorizata a peretilor vagoanelor sau ai cladirilor statiilor de cale ferata, dezlipirea fără drept a afiselor; s) transportul în vagoanele de calatori al obiectelor sau al substanţelor inflamabile, explozibile, radioactive, otravitoare şi rau mirositoare, care, potrivit legii şi reglementarilor operatorului de transport feroviar, nu sunt permise la transport; t) prejudicierea intereselor celorlalţi calatori, impiedicarea liberei circulatii a acestora, incalcarea normelor de protecţie a mediului şi a normelor de prevenire şi stingere a incendiilor. (3) Calatorilor care contravin prevederilor alin. (2) operatorul de transport feroviar sau administratorul/ gestionarul infrastructurii feroviare nu le recunoaste nici un drept, de nici o natura, şi nu raspunde de nici o dauna pe care, eventual, ar suferi-o. (4) Calatorul care prin faptele sale a adus prejudicii de orice fel operatorului de transport feroviar sau administratorului/gestionarului infrastructurii feroviare este obligat la plata despăgubirilor corespunzătoare. (5) Constatarea abaterilor de la regulile de calatorie se face de către agentii împuterniciţi de operatorul de transport feroviar sau de către administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare ori de către organele de ordine publică, după caz, şi se sancţionează conform legii.-------------Art. 16 a fost modificat prin pct. 18 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 17Bagaje de mana (1) Calatorul poate să ia cu el în vagoanele de calatori, în mod gratuit, bagaje de mana. Bagajele de mana trebuie să fie usor de manipulat şi bine ambalate, astfel încât sa nu fie posibila scurgerea continutului, avarierea sau murdarirea vagoanelor ori incomodarea celorlalţi calatori. (2) Fiecare calator dispune pentru bagajele sale de mana doar de spatiul situat deasupra locului pe care îl ocupa sau de un spatiu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. Masa totala a bagajelor de mana admisa pentru fiecare loc ocupat este de 30 kg. (3) În vagoanele de calatori nu pot fi introduse ca bagaje: a) materiile şi obiectele excluse de la transportul de bagaje; b) obiectele de natura sa stanjeneasca sau sa incomodeze calatorii ori sa cauzeze o paguba calatorilor, operatorului de transport feroviar sau administratorului/ gestionarului de infrastructura feroviara; c) obiectele interzise prin actele normative ale autorităţilor administrative; d) vietatile, potrivit art. 18. (4) Operatorul de transport feroviar are dreptul să se asigure pentru motive intemeiate, în prezenta calatorului, de natura obiectelor introduse în vagoanele de calatori sau în spatiile acestuia. Aceasta nu da dreptul operatorului de transport feroviar sa perchezitioneze bagajele calatorului, decat cu acordul acestuia din urma. Dacă nu este posibil să se identifice persoana detinatoare a obiectelor supuse verificării, operatorul de transport feroviar efectueaza verificarea în prezenta organelor de ordine publică. (5) Supravegherea obiectelor pe care calatorul le ia cu el în vagon revine acestuia. (6) Calatorul este răspunzător de orice paguba cauzata de obiectele şi vietatile pe care le ia cu el în vagon. (7) Aceste dispozitii nu influenţează raspunderea pe care o poate avea operatorul de transport feroviar, potrivit art. 22. (8) Bagajele de mana care depasesc condiţiile impuse prin alin. (2) se trateaza conform reglementarilor proprii ale operatorilor de transport feroviar. (9) Reglementarile privind bagajele uitate în tren vor fi cuprinse în Normele uniforme, precum şi în reglementarile proprii ale operatorului de transport feroviar, care vor fi aduse la cunoştinţa calatorilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.-------------Art. 17 a fost modificat prin pct. 19 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 18Transportul vietatilor în vagoanele de calatori (1) Animalele, păsările, reptilele, pestii şi insectele vii nu pot fi transportate, de regula, în vagoanele de calatori. (2) Excepţiile de la prevederile alin. (1) se stabilesc prin Normele uniforme.-------------Art. 18 a fost modificat prin pct. 20 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 19Alte forme de contractare a transporturilor de calatori (1) Operatorul de transport feroviar poate face servicii de transport combinat şi/sau multimodal. (2) Normele uniforme reglementeaza modul de executare a acestor servicii.-------------Art. 19 a fost modificat prin pct. 21 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Capitolul II Dispozitii comune pentru transportul calatorilor  +  Articolul 20Informarea calatorilor. Mersul trenurilor de calatori (1) Administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare va afisa la loc vizibil în statii Mersul trenurilor de calatori. Administratorul/gestionarul infrastructurii feroviare va anunta pentru calatori, prin statiile de amplificare, sosirea, staţionarea şi plecarea trenurilor din statie. Operatorul de transport feroviar va afisa la loc vizibil tarifele de transport pentru calatori. (2) În statiile de calatori trebuie să existe ghiseu de informaţii, panouri de informaţii care afişează compunerea trenurilor, principalele legaturi între trenuri şi alte informaţii utile calatorilor. Statiile cu ghiseu de informaţii se stabilesc de operatorul de transport feroviar sau de administratorul/ gestionarul infrastructurii feroviare, după caz. (3) Trenurile care circulă cu ordin special, care se pun sau se retrag din circulatie în condiţiile stabilite de operatorul de transport feroviar se afişează în spatiul rezervat Mersului trenurilor de calatori. (4) În statiile în care fluxul de calatori este mare trebuie să existe cel puţin un ghiseu special de eliberare a legitimatiilor de calatorie pentru: femeile gravide, femeile cu copii în brate, persoanele care din motive de sănătate nu pot astepta la rand pentru eliberarea legitimatiei, calatorii al caror tren pleaca în mai puţin de 20 de minute. Operatorul de transport feroviar va aduce la cunoştinţa calatorilor, prin mijloace specifice de informare, existenta acestor ghisee speciale.-------------Art. 20 a fost modificat prin pct. 22 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 21Restituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau parţialRestituirea contravalorii încasate a transportului neefectuat integral sau parţial se face conform prevederilor Normelor uniforme şi reglementarilor proprii ale operatorilor de transport feroviar.-------------Art. 21 a fost modificat prin pct. 23 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Capitolul III Raspunderea operatorului de transport feroviar  +  Articolul 22Baza raspunderii (1) Operatorul de transport feroviar raspunde de paguba care rezultă din decesul, ranirea sau orice alta vatamare a sănătăţii calatorului, provocate printr-un accident în legătură cu exploatarea feroviara, produs în timpul cat calatorul se afla în trenuri sau în spatii aferente operatorului, respectiv când intra sau iese din acestea. (2) Operatorul de transport feroviar este de asemenea răspunzător de paguba care rezultă din pierderea totala sau parţială ori din avarierea obiectelor pe care calatorul, victima a unui astfel de accident, le avea asupra sa. (3) Operatorul de transport feroviar este scutit de aceasta raspundere: a) dacă accidentul a fost provocat de împrejurări straine de exploatarea feroviara, pe care operatorul de transport feroviar, cu toate diligentele cerute de particularitatile cazului respectiv, nu le putea evita şi ale caror consecinte nu le putea preveni; b) total sau parţial, în măsura în care accidentul este imputabil calatorului; c) dacă accidentul se datorează comportamentului unui tert pe care operatorul de transport feroviar, cu toate diligentele cerute de particularitatile cazului respectiv, nu îl putea evita şi ale cărui consecinte nu le putea preveni. (4) Regulamentul nu inlatura raspunderea pe care o poate avea operatorul de transport feroviar pentru cazurile neprevazute la alin. (1).-------------Art. 22 a fost modificat prin pct. 24 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 23Daune-interese în caz de deces al calatorului (1) În cazul decesului calatorului, în condiţiile alin. (1) al art. 22, daunele-interese cuprind: a) cheltuielile rezultate în urma decesului, în special cele pentru transportul cadavrului, pentru inmormantare sau pentru incinerare; b) dacă decesul nu s-a produs imediat, daunele-interese sunt cele prevăzute la art. 24. (2) Dacă în urma decesului rămân lipsite de sustinator persoane faţă de care calatorul avea sau are în viitor obligaţia de întreţinere în virtutea legii, aceste persoane au dreptul sa primeasca o indemnizatie sau o renta, după caz, pentru aceasta pierdere. (3) Actiunea în daune-interese a persoanelor pe care calatorul le intretinea fără a fi obligat prin lege se exercită în condiţiile legii.-------------Art. 23 a fost modificat prin pct. 25 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 24Daune-interese în caz de ranire a calatoruluiÎn caz de ranire sau de orice vatamare a calatorului, daunele-interese cuprind: a) cheltuielile necesare pentru tratament şi pentru transport; b) repararea prejudiciului cauzat prin incapacitatea de muncă totala sau parţială.-------------Art. 24 a fost modificat prin pct. 26 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 25Repararea altor prejudiciiOperatorul de transport feroviar va plati daune-interese şi pentru alte prejudicii decat cele prevăzute la art. 23 şi 24, potrivit prevederilor legale referitoare la raspunderea civila.-------------Art. 25 a fost modificat prin pct. 27 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 26Forma şi limitarea daunelor-interese în caz de deces sau de ranire a calatorului (1) Daunele-interese prevăzute la alin. (2) al art. 23 trebuie acordate sub forma de suma globală, în cazul indemnizatiei. (2) Alocarea unei rente în cazul prevăzut la alin. (2) al art. 23 se poate acorda, la cerere, în condiţiile legii. (3) Totalul daunelor-interese care urmeaza a fi acordate potrivit alin. (1) se stabileste în conformitate cu prevederile legale. În aplicarea prezentului regulament se fixeaza pentru fiecare calator o limita maxima în lei a echivalentului de 75.000 euro în suma globală sau sub forma de renta anuală corespunzătoare acestei sume globale.-------------Art. 26 a fost modificat prin pct. 28 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 27Interzicerea de a limita raspundereaDispozitiile tarifare şi cele ale înţelegerilor speciale incheiate între operatorul de transport feroviar şi calator, care urmaresc sa scuteasca dinainte, total sau parţial, operatorul de raspunderea sa ori care au ca efect sa rastoarne sarcina probei ce revine operatorului sau care stabilesc limite mai mici decat cele stabilite la alin. (2) al art. 26, sunt nule de drept. Aceasta nulitate nu o atrage şi pe cea a contractului de transport.-------------Art. 27 a fost modificat prin pct. 29 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 28Transporturile mixte (1) Când trenurile sau vagoanele de calatori executa manevra de îmbarcare, debarcare sau pozitionare pe feribotul sub pavilion român, dispozitiile referitoare la raspunderea operatorului de transport feroviar, în caz de deces sau de ranire a calatorului, sunt aplicabile pagubelor prevăzute la alin. (1) al art. 22, cauzate de un accident în legătură cu exploatarea feroviara, survenit în timp ce calatorul se afla în trenurile sau în vagoanele de calatori menţionate ori în timpul în care intra sau iese din acestea. (2) Dacă operatorul de transport feroviar utilizeaza sau dispune utilizarea în executarea procesului de transport şi a altor mijloace de transport decat cele feroviare, acesta raspunde potrivit reglementarilor aplicabile acelui mijloc de transport.-------------Art. 28 a fost modificat prin pct. 30 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Capitolul IV Reclamatii administrative. Acţiuni. Prescriptii  +  Articolul 29Reclamatii administrative (1) În cazurile în care se aplică prezentul regulament, actiunea privind raspunderea, cu orice titlu ar fi, se poate intemeia şi pe dispozitiile dreptului comun. (2) Reclamatiile administrative rezultate din contractul de transport sunt obligatorii şi trebuie adresate în scris operatorului de transport feroviar în termen de 3 luni de la termenele prevăzute la alin. (3)-(5) ale art. 33, în afara cazurilor prevăzute la alin. (1) al art. 33. (3) Dreptul de a reclama aparţine persoanei care are dreptul de a actiona operatorul de transport feroviar, conform art. 30. (4) În cazul restituirilor sau despăgubirilor privind transportul feroviar de calatori, cel indreptatit anexeaza la reclamatie legitimatiile de calatorie, în copii. În caz de aprobare a reclamatiei, documentele se vor preda în original operatorului de transport feroviar, la lichidarea drepturilor, înainte de efectuarea plăţilor. (5) Reclamatiile trebuie să fie motivate.-------------Art. 29 a fost modificat prin pct. 31 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 30Persoanele care pot exercita dreptul de actiune împotriva operatorului de transport feroviar (1) Actiunea juridica împotriva operatorului de transport feroviar aparţine persoanei care poseda legitimatia de calatorie, asimilata contractului de transport. (2) În caz de ranire, actiunea juridica aparţine persoanei ranite, iar în caz de deces prin accident, mostenitorilor ei legali. (3) Solicitarea de restituire a unei sume platite în virtutea contractului de transport aparţine aceluia care a efectuat aceasta plata.-------------Art. 30 a fost modificat prin pct. 32 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 31Operatorii de transport feroviar care pot fi actionati în instanţaActiunea judecătorească pentru restituirea unei sume platite în temeiul contractului de transport poate fi exercitata împotriva operatorului de transport feroviar de calatori care a incasat această sumă sau împotriva celui în folosul caruia a fost încasată.-------------Art. 31 a fost modificat prin pct. 33 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 32Stingerea actiunii izvorate din raspunderea operatorului de transport feroviar de calatori în caz de deces şi de ranire a calatorilor (1) Orice actiune intemeiata pe raspunderea operatorului de transport feroviar de calatori în caz de deces sau de ranire a calatorului este stinsa dacă cel indreptatit nu semnaleaza în scris pretentiile, în termen de 3 ani de la momentul luării la cunoştinţa despre producerea accidentului. (2) Totusi, dreptul la actiune nu se stinge dacă: a) accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu intarziere de către operatorul de transport feroviar, ca urmare a unor împrejurări care nu sunt imputabile celui indreptatit; b) cel indreptatit dovedeste ca accidentul a avut drept cauza o culpa a operatorului de transport feroviar.-------------Art. 32 a fost modificat prin pct. 34 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 33Prescriptia dreptului la actiune privind transportul feroviar de calatori (1) Actiunile pentru daune-interese, intemeiate pe raspunderea operatorului de transport feroviar de calatori în caz de deces şi de ranire a calatorilor, se prescriu: a) pentru calatori, în termen de 3 ani socotiti din ziua urmatoare celei în care s-a produs accidentul; b) pentru celelalte persoane indreptatite, în termen de 3 ani socotiti din ziua urmatoare celei în care s-a produs decesul calatorului. (2) Celelalte acţiuni care izvorasc din contractul de transport sunt prescrise după trecerea unui an. (3) Prescriptia prevăzută la alin. (2) curge pentru actiunea: a) privind plata sau restituirea tarifului de transport, a tarifelor accesorii ori a tarifelor suplimentare sau privind rectificarea în caz de aplicare incorecta a unui tarif ori de greseala de calcul sau de încasare, din ziua platii ori, dacă nu s-a facut plata, din ziua în care plata ar trebui să fie facuta; b) privind plata unui supliment de tarif reclamat de organele vamale sau de alte organe abilitate prin lege, din ziua cererii acestora; c) în toate celelalte cazuri privind transportul calatorilor, din ziua expirarii valabilităţii legitimatiei de calatorie. (4) Ziua indicată ca punct de incepere a prescripţiei nu este niciodata cuprinsa în termen. (5) În caz de reclamatie adresata operatorului de transport feroviar, în conformitate cu art. 29, însoţită de documentele justificative necesare, prescriptia se suspenda până la rezolvarea reclamatiei sau până la expirarea termenului de 30 de zile în care ar fi fost obligat sa o rezolve: a) în ziua în care operatorul de transport feroviar respinge în scris reclamatia, acesta îi restituie documentele. În caz de acceptare parţială a reclamatiei, prescriptia reincepe să curgă pentru partea de reclamatie care rămâne în litigiu; b) dovada primirii reclamatiei sau a raspunsului, precum şi a restituirii documentelor revine în sarcina părţii care invoca acest fapt; c) după încetarea suspendarii, prescriptia îşi reia cursul, socotindu-se şi timpul curs înainte de suspendare; d) prescriptia nu se va implini totusi înainte de expirarea unui termen de 6 luni, socotit de la încetarea cauzei de suspendare. (6) Reclamatiile ulterioare având acelasi obiect nu suspenda prescriptia. (7) Dacă un termen trebuie să ia sfârşit intr-o sambata ori duminica sau intr-o zi de sarbatoare legala, expirarea lui se prelungeste până la prima zi lucratoare care urmeaza.-------------Art. 33 a fost modificat prin pct. 35 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Titlul III Transportul marfurilor  +  Capitolul I Contractul de transport. Generalitati  +  Articolul 34Condiţiile de acceptare la transport (1) Operatorul de transport feroviar poate accepta la transport orice marfuri al caror transport nu este interzis prin dispozitii legale. (2) Marfurile pentru care sunt stabilite condiţii speciale prin dispozitii legale pot fi transportate în condiţiile prevăzute de aceste dispozitii. (3) Marfurile periculoase sunt admise la transport în condiţiile Regulamentului privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase (RID)-Apendice C la Convenţia privind transporturile internationale feroviare (COTIF).-------------Art. 34 a fost modificat prin pct. 36 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 35Comandarea transporturilor (1) Transportul va fi solicitat prin comanda scrisa, adresata operatorului de transport feroviar, conform reglementarilor proprii ale operatorilor de transport feroviar. (2) Comanda trebuie să conţină cel puţin urmatoarele indicatii: statia de expediere, statia de destinatie, felul marfii, cantitatea, data şi locul unde are loc încărcarea, tipul mijloacelor de transport, rechizitele de încărcare necesare. (3) Locul unde se depune comanda şi condiţiile de depunere şi executare a acesteia se stabilesc de către operatorii de transport feroviar prin reglementari proprii. (4) Acceptarea comenzii de către operatorul de transport feroviar se confirma prin semnatura şi stampila sau prin mijloace electronice. (5) Prin conventii incheiate cu clientii, operatorii de transport feroviar pot stabili condiţii specifice privind comandarea transporturilor.-------------Art. 35 a fost modificat prin pct. 37 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Capitolul II Incheierea şi executarea contractului de transport  +  Articolul 36Predarea la transport, încărcarea şi descarcarea marfurilor (1) Prin expeditie se înţelege marfa incarcata în mijlocul de transport, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, însoţită de scrisoarea de trasura. Expeditie este şi vehiculul feroviar care circulă pe roti proprii, insotit de scrisoare de trasura. (2) Predarea-primirea expeditiilor se va efectua în cadrul programului de lucru al operatorului de transport feroviar, în locul şi în condiţiile stabilite prin comanda sau prin conventii incheiate între operatorii de transport feroviar şi clienti. (3) Expeditorul raspunde de exactitatea şi identitatea marfurilor ce se expediaza în raport cu datele inscrise în actele de livrare şi în scrisoarea de trasura, precum şi de integritatea marfurilor incarcate de el în mijloacele de transport. (4) Expeditorul şi operatorul de transport feroviar convin cine executa încărcarea şi descarcarea marfii. În lipsa unei conventii, încărcarea şi descarcarea revin operatorului de transport feroviar pentru colete, în timp ce pentru vagoane complete şi unităţi de transport intermodal încărcarea îi incumba expeditorului şi descarcarea, destinatarului. (5) Cu excepţia cazului în care încărcarea se face de către operatorul de transport feroviar, expeditorul marfii raspunde de toate consecintele unei incarcari defectuoase a mijloacelor de transport şi trebuie să repare prejudiciul suferit din aceasta cauza, chiar dacă încărcarea s-a facut de altă persoană în numele expeditorului. (6) Încărcarea vagoanelor de marfa, dimensiunile incarcaturii, modul de încărcare şi stivuire a incarcaturii, asigurarea incarcaturilor şi transporturile excepţionale se efectueaza conform prevederilor Acordului asupra schimbului şi utilizarii vagoanelor de marfa între intreprinderile feroviare (RIV) - anexa nr. II «Încărcarea vagoanelor de marfa (prescriptii de încărcare)». (7) Transportul marfurilor perisabile şi al vietatilor se face în conformitate cu prevederile legilor speciale în vigoare. Condiţiile speciale şi tehnologia de transport pe calea ferata sunt cele stabilite prin Normele uniforme. (8) Expeditiile transportate în condiţii speciale se pot tarifa după tarife speciale. (9) Vagoanele, unitatile de transport intermodal şi rechizitele de încărcare care apartin operatorului de transport feroviar ce se pun la dispoziţia expeditorului pentru încărcare trebuie să fie în buna stare, curate şi corespunzătoare cu natura marfii ce urmeaza a fi incarcata. (10) Expeditorul trebuie să verifice dacă mijloacele de transport şi rechizitele de încărcare puse la dispoziţia sa corespund transportului în bune condiţii. (11) Dacă expeditorul incarca mijlocul de transport sau foloseşte rechizitele de încărcare fără obiectiuni, opereaza prezumtia ca acestea au fost corespunzătoare. Expeditorul raspunde de consecintele utilizarii unor mijloace de transport nepotrivite cu felul marfii şi cu modul de prezentare a acesteia, chiar după predarea acestora către operatorul de transport feroviar. (12) Operatorul de transport feroviar îi avizeaza pe expeditori sau destinatari despre punerea la dispoziţie a mijloacelor de transport pentru încărcare, respectiv descarcare. Modul şi condiţiile de avizare se stabilesc de către operatorul de transport feroviar prin reglementari proprii. Operatorul de transport feroviar nu este obligat să obţină de la clienti o confirmare a avizarii punerii mijloacelor de transport la dispoziţie, cu excepţia cazurilor în care a convenit contrariul. (13) Mijloacele de transport incarcate trebuie să fie predate de expeditor operatorului de transport feroviar cu usile, clapele sau gurile de golire închise, părţile mobile şi rechizitele montate. (14) În cazurile şi condiţiile prevăzute în Normele uniforme, operatorul de transport feroviar se ingrijeste de dezinfectarea, dezinsectia, curatarea şi spalarea vagoanelor care apartin acestuia, pe cheltuiala clientului. (15) Transbordarea/transvazarea marfurilor între vagoane de ecartament diferit ori în cazul defectării vagoanelor sau în orice alta imprejurare impusa de condiţiile de exploatare se executa de către operatorul de transport feroviar ori agenti autorizati, în baza unei conventii incheiate cu operatorul de transport feroviar. Transbordarea/transvazarea marfurilor care necesita mijloace sau condiţii speciale ori care prezinta un pericol deosebit pentru cei care le manipuleaza se efectueaza, la cererea operatorului de transport feroviar, de către expeditor, destinatar sau de către agenti autorizati. (16) În cazul în care operaţiile de încărcare, descarcare sau transbordare/transvazare a marfurilor se efectueaza de către expeditor, destinatar ori de către agenti autorizati, acestia raspund pentru degradarea marfurilor, a mijloacelor de transport, a rechizitelor sau a instalaţiilor operatorilor de transport feroviar produse din culpa lor, precum şi pentru pierderea părţilor mobile datorita nemontarii lor după încărcare, descarcare sau transbordare/transvazare.-------------Art. 36 a fost modificat prin pct. 38 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 37Incheierea contractului de transport (1) Contractul de transport reprezinta înţelegerea dintre operatorul de transport feroviar şi client, prin care primul se angajează sa transporte marfa, cu titlu oneros, la locul de destinatie şi sa o predea destinatarului. (2) Contractul de transport se considera incheiat dacă sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condiţii: a) operatorul de transport feroviar a primit marfa incarcata în mijlocul de transport, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, sau în vehiculul feroviar care circulă pe roti proprii, după caz, insotit de scrisoarea de trasura completata de expeditor în rubricile care îi sunt rezervate şi semnata de către acesta; b) operatorul de transport feroviar a aplicat stampila cu data pe toate exemplarele scrisorii de trasura; data imprimata prin alte mijloace tehnice echivaleaza cu stampila operatorului de transport feroviar. (3) Inexactitatile din scrisoarea de trasura sau pierderea acesteia nu afectează existenta şi nici valabilitatea contractului de transport, care rămâne supus dispoziţiilor prezentului regulament.-------------Art. 37 a fost modificat prin pct. 39 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 38Scrisoarea de trasura (1) Pentru expeditiile de vagoane, unităţi de transport intermodal şi coletarie, documentul de transport este scrisoarea de trasura. (2) Modelele scrisorii de trasura şi modul de completare a acestora se stabilesc prin Normele uniforme. (3) Scrisoarea de trasura trebuie să cuprindă urmatoarele menţiuni obligatorii: a) data întocmirii; b) numele şi adresa expeditorului; ca expeditor trebuie să fie înscrisă o singura persoana fizica sau juridica; c) denumirea statiilor de expeditie şi destinatie, conform nomenclatorului statiilor de cale ferata; d) numele şi adresa destinatarului; se admite numele unei singure persoane fizice sau juridice; e) numărul şi seria sigiliilor aplicate; f) denumirea marfii şi a modului de ambalare, iar pentru marfurile periculoase, denumirea prevăzută de RID - Apendice C la COTIF; g) enumerarea detaliata a anexelor la scrisoarea de trasura, necesare formalitatilor administrative în parcurs; h) numărul mijlocului de transport şi, după caz, şi al unităţii de transport intermodal; i) masa bruta a marfii şi alte elemente de calcul care să permită determinarea cantităţii de marfa a expeditiei exprimata sub alte forme; j) menţiunea privind modul de plată; k) indicatia ca transportul este supus, în pofida oricarei clauze contrarii, prezentului regulament; l) numele şi adresa operatorului de transport feroviar care a incheiat contractul de transport. (4) Nu este permisa utilizarea altui document de transport decat scrisoarea de trasura. (5) Pentru fiecare expeditie trebuie întocmită o singura scrisoare de trasura. Dacă nu exista o convenţie contrara între expeditor şi operatorul de transport feroviar, una şi aceeasi scrisoare de trasura se referă numai la incarcatura unui singur vagon, a unei unităţi de transport intermodal sau a unei expeditii de coletarie. (6) Totusi, cu o singura scrisoare de trasura pot fi predate la transport: a) obiecte indivizibile şi de dimensiuni excepţionale, a caror încărcare necesita mai mult de un vagon; b) marfuri incarcate în mai multe vagoane, dacă dispozitiile speciale ale traficului şi ale tarifelor permit aceasta pentru intregul parcurs. În acest caz grupul de vagoane constituie o expeditie distincta. Dispozitiile ulterioare date de expeditor nu trebuie să aibă ca efect despartirea vagoanelor predate la transport cu o singura scrisoare de trasura. (7) Nu pot fi predate la transport cu o singura scrisoare de trasura: a) marfurile care, datorita naturii lor, nu pot fi incarcate în comun cu alte marfuri în acelasi vagon; b) marfurile admise la transport în anumite condiţii, când încărcarea lor în comun cu alte marfuri este interzisa prin RID - Apendice C la COTIF; c) marfurile a caror încărcare în comun ar contraveni normelor legale în vigoare; d) marfurile a caror încărcare este efectuata de operatorul de transport feroviar cu cele a caror încărcare este în sarcina expeditorului. (8) Pentru expeditiile care circulă de pe linii cu ecartament normal pe linii cu ecartament ingust şi invers, numărul scrisorilor de trasura este cel determinat de numărul vagoanelor de ecartament normal. (9) Modul de lucru şi raspunderile în cazul utilizarii scrisorii de trasura electronice se stabilesc prin Normele uniforme.-------------Art. 38 a fost modificat prin pct. 40 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 39Raspunderea pentru menţiunile din scrisoarea de trasura (1) Expeditorul raspunde pentru toate cheltuielile şi pagubele suportate de operatorul de transport feroviar pentru urmatoarele cauze: a) înscrierea de către expeditor în scrisoarea de trasura a unor menţiuni incorecte, inexacte, incomplete sau inscrise în altă parte decat în locul rezervat fiecareia dintre ele; b) omiterea de către expeditor a unor menţiuni prevăzute de RID - Apendice C la COTIF. (2) Pentru expeditiile incarcate de expeditor, menţiunile din scrisoarea de trasura referitoare la masa marfii sau la numărul coletelor nu fac dovada împotriva operatorului de transport feroviar decat în condiţiile prezentului regulament.-------------Art. 39 a fost modificat prin pct. 41 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 40Plata prestatiei de transport (1) Tarifele de transport, tarifele accesorii, tarifele vamale, tarifele suplimentare şi alte tarife survenite din momentul incheierii contractului de transport pentru prestatia de transport sunt platite de către expeditor, dacă nu exista o convenţie contrara între expeditor şi operatorul de transport feroviar. (2) Atunci când pe baza unei conventii între expeditor şi operatorul de transport feroviar tarifele sunt puse în sarcina destinatarului şi când destinatarul nu a ridicat scrisoarea de trasura şi nici nu a modificat contractul de transport, expeditorul rămâne obligat la plata tarifelor. (3) Dacă preţul de transport nu poate fi stabilit exact în momentul predarii marfii la transport, operatorul de transport feroviar are dreptul sa pretindă drept garantie depunerea unei sume reprezentand aproximativ aceste cheltuieli. Decontarea cu expeditorul se face după eliberarea expeditiei în statia de destinatie. (4) Plata către operatorul de transport feroviar se face, după caz: a) cu ocazia incheierii contractului de transport; b) la eliberarea expeditiei; c) periodic, prin facturare, atunci când exista o convenţie în acest sens. (5) În cazul intarzierii platii prestatiei de transport, operatorul de transport feroviar este în drept: a) sa perceapa majorări de intarziere, conform tarifelor proprii sau convenţiilor incheiate; b) sa refuze transporturile. (6) Expeditorul sau destinatarul este obligat sa plateasca operatorului de transport feroviar sumele platite de acesta din culpa expeditorului sau destinatarului, reprezentand amenzi aplicate de autoritatea vamala sau de alte autorităţi administrative.-------------Art. 40 a fost modificat prin pct. 42 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 41Declararea interesului la eliberareExpeditorul şi operatorul de transport feroviar pot conveni ca expeditiile sa faca obiectul unei declaratii a interesului la eliberare, înscrisă în scrisoarea de trasura de către expeditor, pentru aceasta percepandu-se tarif. Condiţiile de declarare a interesului la eliberare se stabilesc în Normele uniforme.  +  Articolul 42Ramburse şi deburse (1) Expeditorul poate incarca expeditia sa cu un ramburs până la o valoare egala cu valoarea marfii. (2) Valoarea rambursului trebuie pusa la dispoziţie expeditorului în termen de 30 de zile de la achitarea lui de către destinatar. (3) Dacă marfa a fost eliberata destinatarului fără să se fi incasat în prealabil rambursul, operatorul de transport feroviar este obligat sa plateasca expeditorului valoarea pagubei până la maximum suma rambursului, pastrandu-şi dreptul de actiune contra destinatarului. (4) Debursele se efectueaza pentru executarea unor operaţiuni legate de marfa transportata. (5) Transporturile incarcate cu ramburse şi deburse sunt supuse perceperii unor tarife. (6) Rambursele şi debursele se admit în conformitate cu prevederile Normelor uniforme.-------------Art. 42 a fost modificat prin pct. 43 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 43Starea, ambalarea şi marcarea marfii (1) Când natura marfii, conform reglementarilor în vigoare, cere ca aceasta să fie ambalata, expeditorul trebuie să o protejeze astfel încât să fie ferita de pierderea totala sau parţială, precum şi de avarii în timpul transportului şi sa nu poata pricinui pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor caii ferate ori celorlalte marfuri. Expeditorul trebuie să foloseasca ambalajele care corespund standardelor ori altor norme tehnice sau legale în vigoare. (2) Când marfa prezentată la transport sau ambalajul acesteia prezinta semne vizibile de deteriorare sau degradare, operatorul de transport feroviar poate pretinde expeditorului sa ia asupra sa raspunderea, facand menţiuni în acest sens în scrisoarea de trasura. (3) Ambalajul se considera suficient în cazul în care se apreciaza ca acesta protejeaza marfa, de la predarea ei la transport până la eliberarea ei destinatarului, de riscurile inerente la transport şi de consecintele acestora. (4) Dacă, ţinând seama de dispozitiile alineatelor precedente, se apreciaza ca ambalarea este necesară, operatorul de transport feroviar poate să refuze expeditia chiar şi atunci când expeditorul recunoaste, sub semnatura în scrisoarea de trasura, lipsa, insuficienta sau defectuozitatea ambalajului. (5) Expeditorul este răspunzător de consecintele lipsei, insuficientei sau defectuozitatii ambalajului, conform menţiunilor din scrisoarea de trasura, inclusiv de viciile ascunse ale ambalajului. Expeditorul este obligat sa repare paguba suferita de operatorul de transport feroviar din aceasta cauza. (6) Marfurile care prin natura lor nu au nevoie de ambalaj se primesc la transport neambalate. Operatorul de transport feroviar poate să pretindă ca aceste marfuri neambalate să fie prezentate la transport în unităţi de manipulare mai mari, respectiv legaturi, pachete, palete, containere, o anumita masa pe colet şi alte modalităţi care faciliteaza operaţiile de manipulare. (7) La expeditiile de vagoane complet acoperite sau de unităţi de transport intermodal, expeditorul trebuie să introducă în interiorul acestora datele de identificare a expeditiei, care să corespunda cu cele din scrisoarea de trasura. (8) La expeditiile de coletarie, expeditorul este obligat să aplice pe fiecare colet etichete de identificare sau inscriptii exterioare distincte, care nu se pot sterge, fixate rezistent, care să nu permita confuzii şi sa corespunda datelor din scrisoarea de trasura. Fiecare colet va avea inscris cat mai vizibil un numar de ordine, masa neta şi bruta. (9) La expeditiile de vagoane sau unităţi de transport intermodal, expeditorul este obligat să aplice pe ambele părţi ale acestora, în locurile special stabilite, etichete care să permită identificarea transportului. Operatorul de transport feroviar poate pretinde folosirea unor etichete tipizate, conform Normelor uniforme. (10) Dacă la transportul unor marfuri sunt necesare măsuri speciale de manipulare, depozitare şi precautie, în functie de natura lor, expeditorul trebuie să aplice etichete sugestive care să indice modul de manipulare şi depozitare a marfurilor. Operatorul de transport feroviar poate pretinde folosirea unor etichete tipizate. (11) Coletele, paletele, unitatile de transport intermodal şi vagoanele cu etichete sau inscriptii vechi neindepartate nu se primesc la transport. (12) Marfurile ce se transporta în vrac în vagoane descoperite trebuie astfel insemnate sau marcate de expeditor încât sustragerea din continut sa nu fie posibila fără urme vizibile. (13) Expeditorul este obligat să se conformeze prescriptiilor vamale sau ale altor autorităţi administrative privitoare la ambalaj şi la acoperirea cu prelate a marfurilor.-------------Art. 43 a fost modificat prin pct. 44 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 44Aplicarea sigiliilor (1) Expeditorul trebuie să aplice sigilii proprii la toate sistemele de inchidere-deschidere care permit accesul în interiorul vagoanelor acoperite, al unităţilor de transport intermodal, al boxpaletelor cu capac, al mijloacelor acoperite cu prelate şi al altor dispozitive ce se sigileaza, incarcate de acesta. Pentru expeditiile insotite nu este obligatorie sigilarea. (2) Sigiliile trebuie astfel confectionate şi aplicate încât sa nu permita inlocuirea sau violarea lor fără urme vizibile. (3) Operatorul de transport feroviar aplica sigiliile sale ori de cate ori considera ca este în interesul sau să execute sigilarea. (4) Operatorul de transport feroviar accepta numai sigiliile aplicate de expeditor care au fost omologate de Autoritatea Feroviara Română - AFER. (5) Operatorul de transport feroviar poate să refuze la transport expeditiile ale caror sigilii aplicate de expeditor sau de alte organe abilitate prin lege sunt deteriorate sau incorect aplicate. (6) Operatorul de transport feroviar poate admite folosirea de către expeditor a unor incuietori speciale, omologate de AFER.-------------Art. 44 a fost modificat prin pct. 45 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 45Dreptul operatorului de transport feroviar de a efectua verificări (1) Operatorul de transport feroviar are dreptul sa verifice, în orice moment al derularii contractului de transport, dacă au fost respectate condiţiile de transport şi dacă expeditia corespunde cu menţiunile inscrise în scrisoarea de trasura de către expeditor. Atunci când verificarea se referă la conţinutul expeditiei, aceasta se face, pe cat posibil, în prezenta celui în drept. În cazul în care acest lucru nu este posibil, verificarea se face în prezenta organelor de politie sau a unui specialist autorizat ori a doi martori care nu sunt salariati ai operatorului de transport feroviar. (2) Dacă expeditia nu corespunde cu menţiunile facute în scrisoarea de trasura sau dacă prevederile referitoare la transportul de marfuri admise în anumite condiţii nu au fost respectate, rezultatul verificării trebuie mentionat pe fila scrisorii de trasura care insoteste marfa şi pe duplicatul scrisorii de trasura, dacă aceasta se mai afla în posesia operatorului de transport feroviar. În acest caz, cheltuielile ocazionate de verificare greveaza marfa, dacă acestea nu au fost platite imediat. (3) În cazul în care se constata la colete, la mijlocul de transport, la sigilii, la semnele de marcaj sau la marfuri urme de violare, pierderi, scurgeri, alterari, avarieri, substituiri, diluari, diferente de masa peste tolerantele legale, se verifica conţinutul expeditiei. Expeditorul sau destinatarul trebuie să fie invitat la verificarea continutului expeditiei, astfel cum aceasta are loc în statia de expediere, în parcurs sau în statia de destinatie. Dacă cel invitat nu se prezinta, verificarea se face de către operatorul de transport feroviar în prezenta organelor de politie sau a unui specialist autorizat ori a doi martori care nu sunt salariati ai operatorului de transport feroviar. Rezultatul verificării se consemneaza într-un proces-verbal de constatare. Cheltuielile facute cu verificarea se suporta, după caz, de expeditor sau destinatar, în afară de cazul în care verificarea se face din culpa operatorului de transport feroviar. (4) Când în urma verificării se constata o alta masa, o altfel de marfa sau elemente care modifica preţul prestatiei de transport, operatorul de transport feroviar are dreptul sa recalculeze tarifele şi sa perceapa diferentele. (5) Masa constatata de către operatorul de transport feroviar rămâne determinanta pentru calcularea pretului prestatiei de transport. (6) Când, cu ocazia verificărilor, se constata pagube, se precizeaza toate elementele necesare calculului despăgubirilor.-------------Art. 45 a fost modificat prin pct. 46 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 46Supraincarcaturi (1) Se considera supraincarcatura cantitatea de marfa care depăşeşte limita de încărcare admisa în functie de caracteristicile constructive ale vagonului, respectiv de sarcina admisa pe osie ori pe metru liniar de vagon. Se considera de asemenea supraincarcatura depăşirea limitei de încărcare a unităţilor de transport intermodal, a paletelor care apartin operatorului de transport feroviar sau a celor aparţinând clientilor pe care le manipuleaza operatorul de transport feroviar. (2) Supraincarcatura constatata în statia de expediere trebuie să fie descarcata de expeditor. (3) Supraincarcatura constatata în parcurs se descarca de expeditor sau de operatorul de transport feroviar, pe cheltuiala expeditorului. Supraincarcatura descarcata se pune la dispoziţia expeditorului. (4) Dacă cel indreptatit dispune ca supraincarcatura să fie expediata la statia de destinatie a incarcaturii principale, la o alta statie de destinatie sau să fie inapoiata la statia de expediere, aceasta se trateaza ca o expeditie distincta.-------------Art. 46 a fost modificat prin pct. 47 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 47Tarife suplimentare (1) Operatorul de transport feroviar poate percepe tarife suplimentare pentru diverse acţiuni sau inactiuni ale expeditorului ori destinatarului, după caz, cum ar fi: a) declararea incorecta, inexacta sau incompleta a marfurilor acceptate la transport; b) depăşirea limitei de încărcare, când mijlocul de transport a fost incarcat de expeditor; c) necuratarea mijloacelor de transport după descarcare sau nemontarea părţilor mobile ale acestora la locul lor ori neinlaturarea etichetelor şi sigiliilor; d) falsa declarare a masei marfurilor; e) alte cauze prevăzute în tariful operatorului de transport feroviar. (2) Nu se percep tarife suplimentare în cazul în care supraincarcarea a intervenit în parcurs din cauza influentelor atmosferice, dacă se dovedeste ca incarcatura nu depasea limita de încărcare în momentul predarii la transport.-------------Art. 47 a fost modificat prin pct. 48 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 48Documente pentru formalitatile administrative (1) Expeditorul trebuie să anexeze la scrisoarea de trasura documentele necesare pentru indeplinirea formalitatilor vamale, fiscale, de politie, sanitar-veterinare, fitosanitare sau reglementate de alte autorităţi administrative, care trebuie indeplinite înainte de eliberarea marfii. Aceste documente trebuie să se refere numai la marfurile care fac obiectul aceleiasi scrisori de trasura, dacă normele autorităţilor administrative nu dispun altfel. (2) Dacă expeditorul asista el insusi la indeplinirea formalitatilor cerute de organele vamale sau de alte autorităţi administrative ori este reprezentat printr-un mandatar, este de ajuns ca aceste documente să fie prezentate cu ocazia indeplinirii formalitatilor menţionate. În acest caz expeditorul va inscrie în rubrica corespunzătoare din scrisoarea de trasura cine şi unde indeplineste formalitatile. (3) Operatorul de transport feroviar nu este obligat sa verifice dacă documentele prezentate sunt suficiente şi exacte, cu excepţia cazurilor prevăzute în reglementarile în vigoare. (4) Expeditorul raspunde faţă de operatorul de transport feroviar pentru orice pagube care rezultă din lipsa, insuficienta sau inexactitatea acestor documente şi pentru neefectuarea menţiunilor în scrisoarea de trasura, în afară de cazul în care operatorul de transport feroviar este în culpa. (5) Operatorul de transport feroviar este răspunzător pentru consecintele pierderii sau utilizarii incorecte a documentelor menţionate în scrisoarea de trasura şi care o însoţesc sau care îi sunt inmanate, cu excepţia cazului când pierderea sau paguba ocazionata de utilizarea incorecta a documentelor a fost cauzata de împrejurări pe care operatorul de transport feroviar nu putea să le evite şi ale caror consecinte nu le putea preintampina.-------------Art. 48 a fost modificat prin pct. 49 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 49Indeplinirea formalitatilor administrative (1) În cursul transportului, formalitatile cerute de organele vamale sau de alte organe abilitate prin lege se indeplinesc de operatorul de transport feroviar fără garantarea platii taxelor vamale. Operatorul de transport feroviar poate să incredinteze aceasta sarcina unui mandatar. (2) În indeplinirea acestor formalitati operatorul de transport feroviar raspunde de culpa sa sau a mandatarului sau. Totusi, eventuala despăgubire nu poate să o depăşească pe cea prevăzută în caz de pierdere a marfii. (3) Expeditorul, printr-o menţiune facuta în scrisoarea de trasura, sau destinatarul, în cazul în care are dreptul sa modifice contractul de transport, poate cere: a) sa asiste el insusi la aceste formalitati sau să fie reprezentat de un mandatar; b) sa indeplineasca el insusi aceste formalitati sau să fie indeplinite de un mandatar; c) sa plateasca taxele vamale, alte tarife şi cheltuieli, când asista, el insusi sau mandatarul sau, la formalitati ori le indeplineste, în condiţiile legii. Nici expeditorul şi nici destinatarul, care au dreptul la dispoziţie, nici mandatarul lor nu pot lua în primire marfa decat în condiţiile legii. (4) Dacă pentru indeplinirea formalitatilor cerute de autorităţile vamale sau de alte autorităţi administrative expeditorul a desemnat un loc în care prescriptiile în vigoare nu permit să fie indeplinite sau dacă a indicat pentru aceste formalitati orice alt mod de a proceda care nu poate fi executat, operatorul de transport feroviar procedeaza în modul pe care îl considera cel mai favorabil intereselor persoanei în drept şi comunică expeditorului masurile luate. (5) Dacă, în termenul fixat la art. 59, în statia de destinatie cel în drept nu a indeplinit formalitatile vamale şi nu a ridicat scrisoarea de trasura, expeditia se considera împiedicată la eliberare, procedandu-se conform prezentului regulament. (6) Expeditiile sosite în statia de destinatie nevamuite se avizeaza către destinatar şi stau la dispoziţia lui în condiţiile art. 51, până ce acesta obtine liberul de vama, conform legii. Pentru executarea în statia de destinatie a altor formalitati administrative se procedeaza similar. (7) Destinatarul poarta raspunderea integrală pentru prejudiciile produse operatorului de transport feroviar ca urmare a neindeplinirii obligaţiilor care îi revin conform reglementarilor vamale.-------------Art. 49 a fost modificat prin pct. 50 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 50Termenul de executare a contractului de transport (1) Expeditorul şi operatorul de transport feroviar convin asupra termenului de executare a contractului de transport. În lipsa unei conventii se aplică prevederile de mai jos. Termenul de executare a contractului de transport începe să curgă de la ora 00,00 a zilei urmatoare celei de primire a marfii la transport şi insumeaza: a) termenul de expediere, care este de 24 de ore; b) termenul de transport pentru fiecare fractiune indivizibila de 400 km, care este de 48 de ore; c) termenul suplimentar de 24 de ore care se aplică, o singură dată, pentru trecerea de pe liniile principale pe liniile secundare sau inguste şi invers; liniile principale se publică de către operatorul de transport feroviar; d) alte termene suplimentare, stabilite prin Normele uniforme. (2) Distantele se raporteaza la itinerarul convenit, iar în lipsa acestuia, la itinerarul cel mai scurt posibil. (3) Termenul de executare a contractului de transport se prelungeste, cu excepţia cazurilor imputabile operatorului de transport feroviar, cu durata stationarii necesare pentru: a) verificarea expeditiei; b) indeplinirea formalitatilor cerute de organele vamale sau de alte autorităţi administrative; c) modificarea contractului de transport; d) tratamente speciale ce trebuie acordate marfii; e) transbordarea sau refacerea unei incarcaturi efectuate defectuos de către expeditor; f) continuarea transportului pe mare, pe cai navigabile interioare sau cu mijloace rutiere, dacă nu exista legătură feroviara; g) pentru alte cazuri prevăzute în Normele uniforme; h) orice intrerupere a traficului care împiedica în mod temporar începerea sau continuarea transportului, cum ar fi: calamitati naturale, evenimente de cale ferata, incendii, greve şi alte situaţii excepţionale. Cauza şi durata acestor prelungiri trebuie să fie menţionate de operatorul de transport feroviar în scrisoarea de trasura. Dacă este cazul, ele pot fi dovedite şi prin alte mijloace. (4) Termenul de executare a contractului de transport se suspenda sambata, duminica şi în zilele de sarbatori legale, atunci când operatorul de transport feroviar nu lucreaza în aceste zile, dacă acest fapt a fost facut public şi dacă nu a fost prevăzut altfel în contractul de transport. (5) Când termenul de executare a contractului de transport ia sfârşit după ora de terminare a programului de lucru al operatorului de transport feroviar din statia de destinatie, expirarea acestui termen se amana până la trecerea a doua ore de la ora când se reincepe programul de lucru şi dacă nu a fost prevăzut altfel în contractul de transport. (6) În cadrul termenului de executare a contractului de transport, expeditia trebuie să soseasca în statia de destinatie şi să fie avizata destinatarului. Pentru expeditiile care nu pot ajunge în statia de destinatie, deoarece liniile de descarcare ale destinatarului sunt inaccesibile din culpa sa, termenul de executare a contractului de transport se incheie odata cu avizarea destinatarului asupra opririi din aceasta cauza a transportului în parcurs. În acest caz mijloacele de transport stau la dispoziţia clientilor în condiţiile art. 51. Durata stationarii trebuie să fie mentionata de operatorul de transport feroviar în scrisoarea de trasura. Dacă este cazul, aceasta poate fi dovedita prin alte mijloace. (7) Pentru expeditiile de coletarie, marfuri perisabile şi vietati, precum şi pentru alte tipuri de expeditii, prin Normele uniforme se pot stabili şi alte termene de executare a contractului de transport.-------------Art. 50 a fost modificat prin pct. 51 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 51Tarife de utilizare a mijloacelor de transport aflate la dispoziţia clientului (1) Pe durata cat mijloacele de transport şi rechizitele stau la dispoziţia clientului pentru încărcare, descarcare, transbordare, aranjarea incarcaturii, pentru dispunerea masurilor privind impiedicarea la transport, impiedicarea la eliberare, executarea dispoziţiilor ulterioare, executarea operaţiilor administrative, vamuire, operatorul de transport feroviar are dreptul sa perceapa tarife de utilizare. (2) Pentru mijloacele de transport şi rechizitele de încărcare aparţinând operatorilor de transport feroviar straini se pot percepe tarife de utilizare, ţinând seama de chiriile stabilite în traficul international. (3) Modul şi condiţiile de aplicare şi percepere a tarifelor de utilizare se stabilesc de către operatorul de transport feroviar. (4) Dacă nu exista o convenţie contrara, tarifele de utilizare se platesc de expeditor sau destinatar astfel cum mijloacele de transport au stat la dispoziţia acestora. (5) Evidenta mijloacelor de transport puse la dispoziţie clientilor în vederea calcularii tarifului de utilizare se tine de către operatorul de transport feroviar.-------------Art. 51 a fost modificat prin pct. 52 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 52Eliberarea expeditiei (1) Prin eliberarea expeditiei la destinatie se înţelege indeplinirea cumulativa a urmatoarelor: a) predarea marfii incarcate în mijlocul de transport, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, sau a vehiculului feroviar care circulă pe roti proprii; b) plata creanţelor ce decurg din contractul de transport; c) remiterea scrisorii de trasura destinatarului. (2) Eliberarea expeditiei la destinatie se face pe baza semnaturii de primire a destinatarului. (3) Sunt asimilate eliberarii expeditiei la destinatie, când sunt efectuate conform normelor legale: a) predarea marfii către autorităţile vamale sau fiscale, în antrepozitele lor, când acestea nu se gasesc sub paza operatorului de transport feroviar; b) antrepozitarea la operatorul de transport feroviar a marfii sau depozitarea sa la expeditionari, comisionari ori într-un antrepozit public. (4) Prin conventii operatorul de transport feroviar stabileste împreună cu destinatarul locul şi condiţiile de predare-primire a expeditiei. (5) După sosirea în statia de destinatie, destinatarul poate cere operatorului de transport feroviar să-i remita scrisoarea de trasura şi sa îi elibereze expeditia. Dacă este constatata pierderea marfii sau dacă marfa nu a sosit la expirarea termenului de executare a contractului de transport, destinatarul poate să îşi valorifice în nume propriu, faţă de operatorul de transport feroviar, drepturile care deriva din prevederile contractului de transport. (6) Destinatarul trebuie să descarce complet mijloacele de transport, să le curete de orice resturi care provin de la marfa descarcata, sa indeparteze sigiliile şi etichetele vechi, sa inchida usile şi clapele, sa monteze părţile mobile ale vagoanelor înainte de a le preda operatorului de transport feroviar. Operatorul de transport feroviar poate face aceste operaţii pe cheltuiala destinatarului. (7) Dacă o parte din marfurile menţionate în scrisoarea de trasura lipseste sau sunt marfurile avariate la eliberare, totalul sumelor care rezultă din scrisoarea de trasura trebuie să fie platit. Destinatarul are dreptul de a reclama restituirea tarifelor pentru marfurile nelivrate. (8) Operatorul de transport feroviar are asupra marfurilor transportate drepturile unui creditor gajist pentru totalitatea creanţelor ce i se cuvin din executarea transportului respectiv, precum şi pentru creante provenite din transporturi anterioare. Aceste drepturi subzista atât timp cat marfa se găseşte în posesia operatorului de transport feroviar sau a unei terte persoane care o detine în numele sau.-------------Art. 52 a fost modificat prin pct. 53 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 53Constatarea pierderii sau a avarierii marfii (1) Când o pierdere parţială sau o avariere este descoperita ori presupusa de operatorul de transport feroviar sau când ea este sustinuta cu probe de către cel indreptatit, care o invoca, trebuie să se intocmeasca fără intarziere şi, dacă este posibil, în prezenta celui indreptatit un proces-verbal prin care se constata starea marfii, masa şi, pe cat posibil, marimea pagubei, cauza acesteia şi momentul când s-a produs. O copie a acestui proces-verbal trebuie să fie inmanata gratuit celui indreptatit. (2) Când cel indreptatit nu accepta constatarile din procesul-verbal, acesta poate cere ca starea şi masa marfii, precum şi cauza şi valoarea pagubei să fie constatate de un expert sau de un specialist numit de părţi ori de un expert desemnat pe cale judecătorească. (3) Cel indreptatit poate, fără sa faca nici o dovadă, sa considere marfa ca pierduta când expeditia nu a fost eliberata destinatarului sau nu a fost pusa la dispoziţia sa în 30 de zile care urmeaza termenului de executare a contractului de transport. (4) Pierderile totale descoperite sau invocate se cerceteaza de operatorul de transport feroviar, rezultatul investigatiilor comunicandu-se celor interesati. (5) Dacă cel indreptatit a primit plata despăgubirii pentru marfa pierduta, acesta poate să ceara să fie avizat imediat în cazul în care marfa este gasita, dar nu mai tarziu de 12 luni de la data primirii despăgubirii. (6) În termen de 30 de zile de la primirea avizului de gasire a marfii, cel indreptatit poate să ceara ca marfa sa îi fie livrata, fără cheltuieli, fie în statia de expediere, fie în statia de destinatie prevăzută în scrisoarea de trasura, în schimbul restituirii despăgubirii pe care a primit-o şi sub rezerva acordarii tuturor drepturilor care decurg din eliberarea cu intarziere a marfii. (7) Când termenele prevăzute la alin. (3), (5) şi (6) nu sunt respectate, operatorul de transport feroviar poate dispune de marfa fie prin utilizarea în interes propriu, fie prin valorificare conform prevederilor legale. (8) Sumele obtinute din valorificarea marfurilor conform alin. (7) se fac venit al operatorului de transport feroviar.-------------Art. 53 a fost modificat prin pct. 54 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 54Rectificarea incasarilor (1) În caz de aplicare gresita a unui tarif sau de greseala de calcul la incasarea tarifelor, ceea ce nu s-a incasat trebuie platit şi ceea ce s-a incasat în plus trebuie restituit. (2) Suma neincasata se plateste către operatorul de transport feroviar de către cel care are obligaţia de plată, conform contractului de transport. (3) Pentru sumele datorate în temeiul prezentului articol curg majorări de intarziere a platii din ziua punerii în intarziere pentru plata sau din ziua reclamatiei ori, dacă nu a avut loc nici punerea în intarziere sau nu exista reclamatie, din ziua chemarii în judecata. Sumele încasate în minus din culpa salariatilor operatorilor de transport feroviar se vor achita de clientul care a efectuat plata initial, fără dobânda. Dacă cel indreptatit nu prezinta operatorului de transport feroviar documentele justificative necesare pentru tratarea definitivă a reclamatiei, într-un termen acceptabil care i s-a fixat, dobanzile nu curg de la expirarea termenului fixat şi până la prezentarea efectiva a documentelor.-------------Art. 54 a fost modificat prin pct. 55 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Capitolul III Modificarea contractului de transport  +  Articolul 55Modificarea contractului de transport de către expeditor (1) Expeditorul poate să modifice contractul de transport prin dispozitii ulterioare, indicand: a) retragerea marfii la statia de expediere; b) oprirea marfii în parcurs; c) amanarea eliberarii marfii; d) eliberarea marfii unei alte persoane decat destinatarului inscris în scrisoarea de trasura; e) eliberarea marfii la o alta statie decat statia de destinatie înscrisă în scrisoarea de trasura; f) inapoierea marfii la statia de expediere. (2) Operatorul de transport feroviar poate extinde dreptul expeditorului privind modificarea contractului de transport cu urmatoarele: a) stabilirea unui ramburs; b) majorarea, micsorarea sau anularea unui ramburs; c) preluarea în sarcina sa a tarifelor unei expeditii nefrancate sau majorarea celor luate în sarcina sa. (3) În nici un caz dispozitiile expeditorului nu trebuie să aibă ca efect divizarea expeditiei. (4) Aceste dispozitii trebuie să fie date printr-o declaratie în forma prevăzută de Normele uniforme. Menţiunile din declaratie trebuie efectuate şi semnate de expeditor pe duplicatul scrisorii de trasura ce trebuie prezentat operatorului de transport feroviar. Orice dispoziţie data intr-o alta forma decat cea prevăzută este nula. (5) Când operatorul de transport feroviar da curs dispoziţiilor expeditorului fără sa ceara prezentarea duplicatului, este răspunzător faţă de client pentru paguba care ar rezultă din aceasta cauza. Eventuala despăgubire nu trebuie să depăşească despăgubirea prevăzută în caz de pierdere a marfii. (6) Dreptul expeditorului de a modifica contractul de transport, chiar dacă este în posesia duplicatului scrisorii de trasura, se stinge în cazul în care expeditia a fost eliberata destinatarului sau destinatarul şi-a valorificat drepturile prevăzute la alin. (7) al art. 52.-------------Art. 55 a fost modificat prin pct. 56 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 56Modificarea contractului de transport de către destinatar (1) Când expeditorul nu a luat în sarcina sa tarifele aferente transportului şi nu a facut în scrisoarea de trasura menţiunea "destinatar neautorizat sa dea dispozitii ulterioare", destinatarul poate, prin dispozitii ulterioare, sa modifice contractul de transport, indicand: a) oprirea marfii în parcurs; b) amanarea eliberarii marfii; c) eliberarea marfii în statia de destinatie unei alte persoane decat destinatarul inscris în scrisoarea de trasura; d) modul de indeplinire a formalitatilor vamale sau ale altor autorităţi administrative. (2) Aceste dispozitii trebuie să fie date printr-o declaratie în forma prevăzută de Normele uniforme. Menţiunile din declaratie trebuie efectuate şi semnate de destinatar pe duplicatul scrisorii de trasura ce trebuie prezentat operatorului de transport feroviar. Orice dispoziţie data intr-o alta forma decat cea prevăzută este nula. Dreptul destinatarului de a modifica contractul de transport se stinge în cazul în care: a) a ridicat scrisoarea de trasura; b) a acceptat marfa; c) şi-a valorificat drepturile în conformitate cu alin. (5) al art. 52; d) a indicat o persoană şi aceasta a ridicat scrisoarea de trasura sau şi-a valorificat dreptul, în conformitate cu prevederile alin. (5) al art. 52. (3) Dacă destinatarul a dispus ca marfa să fie eliberata unei alte persoane, aceasta nu este autorizata sa modifice contractul de transport.-------------Art. 56 a fost modificat prin pct. 57 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 57Executarea dispoziţiilor ulterioare (1) Operatorul de transport feroviar nu poate refuza executarea dispoziţiilor ulterioare date de expeditor sau destinatar, nici nu poate intarzia executarea lor, în afară de cazurile în care: a) executarea nu mai este posibila în momentul în care dispozitiile sosesc la statia care trebuie să le execute; b) executarea este de natura a perturba serviciul programat al exploatarii; c) executarea este contrara actelor normative în vigoare; d) valoarea marfii, când este vorba de o schimbare a statiei de destinatie, nu acopera, după aprecierea operatorului de transport feroviar, tarifele care vor greva marfa la sosirea la noua destinatie, cu excepţia cazului în care aceste tarife se platesc sau plata lor se garanteaza imediat; e) plata prestatiei de transport se face printr-un tert şi acesta nu şi-a dat acceptul în scris. (2) Cel care a dat dispozitii este instiintat cat mai curand posibil despre piedicile care se opun executarii lor. Când operatorul de transport feroviar nu este în măsura sa prevada aceste piedici, cel care a dat dispozitiile suporta toate consecintele care rezultă din începerea executarii lor. (3) Tarifele şi cheltuielile care se ivesc din executarea unei dispozitii, cu excepţia celor care rezultă din culpa operatorului de transport feroviar, trebuie să fie platite de expeditor sau de destinatar, în conformitate cu menţiunea de francare. (4) Operatorul de transport feroviar este răspunzător, în cazul când este vinovat, de consecintele neexecutarii sau executarii inexacte a unei dispozitii. Eventuala despăgubire nu trebuie să fie niciodata mai mare decat cea prevăzută în caz de pierdere a marfii. (5) Tarifele de transport se calculeaza pe distantele parcurse efectiv, ca urmare a executarii dispozitiei ulterioare. Tarifele aplicabile sunt cele în vigoare pe fiecare dintre aceste parcursuri. Dispozitiile de mai sus sunt aplicabile prin analogie tarifelor accesorii şi altor cheltuieli, care survin ca urmare a executarii dispozitiei ulterioare.-------------Art. 57 a fost modificat prin pct. 58 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 58Impiedicarea la transport (1) Constituie impiedicare la transport faptul ca începerea sau continuarea transportului este împiedicată ori nu mai este posibila pe itinerarul prevăzut. Pot constitui impiedicari la transport calamitatile naturale, cum ar fi: inundaţii, inzapeziri şi alte fenomene naturale, care pot opri continuarea transportului, perturbari în serviciu, cum ar fi: deraieri, accidente şi alte evenimente asemanatoare din cauza cărora transportul se opreste în parcurs, sechestrarea marfii, lipsa documentelor insotitoare pentru indeplinirea formalitatilor vamale sau administrative, grevele şi alte cazuri similare. (2) În caz de impiedicare la transport, operatorul de transport feroviar poate hotari: a) sa transporte din oficiu marfa, modificand itinerarul, caz în care nu percepe tarife suplimentare de la expeditor pentru modificarea itinerarului; b) sa ceara instrucţiuni de la expeditor, comunicandu-i informaţiile utile de care dispune, pentru ca acesta sa decida. (3) În afară de cazul în care operatorul de transport feroviar este în culpa, el poate să perceapa tariful de transport aplicabil pe itinerarul parcurs efectiv şi poate modifica termenul de executare a contractului de transport corespunzător acestui itinerar pentru situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. b). (4) În cazul în care continuarea transportului nu este posibila, operatorul de transport feroviar cere instrucţiuni de la expeditor. (5) Dacă instrucţiunile primite modifica destinatarul sau statia de destinatie ori sunt date statiei unde se găseşte marfa, expeditorul trebuie să le inscrie pe duplicatul scrisorii de trasura şi să prezinte acest duplicat operatorului de transport feroviar. (6) Când operatorul de transport feroviar da curs instructiunilor primite fără a pretinde prezentarea duplicatului scrisorii de trasura, este răspunzător pentru paguba care rezultă din aceasta cauza. Eventuala despăgubire nu trebuie să o depăşească niciodata pe cea prevăzută pentru pierderea marfii. (7) Dacă expeditorul, instiintat de o impiedicare la transport, nu da în termen de 72 de ore instrucţiuni executabile, operatorul de transport feroviar procedeaza potrivit prevederilor art. 59. (8) Când impiedicarea la transport inceteaza inaintea sosirii instructiunilor, marfa este indrumata la destinaţia sa, fără a astepta instrucţiunile, expeditorul fiind instiintat despre aceasta în cel mai scurt timp posibil. (9) Când impiedicarea la transport intervine după ce destinatarul a modificat contractul de transport, operatorul de transport feroviar trebuie să instiinteze despre aceasta destinatarul. Dispozitiile de la articolele anterioare se aplică în mod corespunzător. (10) În afară de cazul în care operatorul de transport feroviar este vinovat, el poate, în caz de impiedicare la transport, sa perceapa tariful de utilizare a mijlocului de transport.-------------Art. 58 a fost modificat prin pct. 59 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 59Impiedicarea la eliberare (1) Se considera impiedicare la eliberare dacă, în termen de 120 de ore de la ora avizarii, destinatarul refuza primirea expeditiei, nu poate fi gasit, nu ridica scrisoarea de trasura sau expeditia nu poate fi eliberata din alte cauze, cum ar fi: sechestru, hotărâri judecătorești, marfa grevata de un ramburs neadmis sau alte situaţii similare. (2) După curgerea termenului prevăzut la alin. (7) al art. 58 impiedicarea la transport va fi tratata conform prevederilor prezentului articol. (3) În caz de impiedicare la eliberare, operatorul de transport feroviar trebuie să îl instiinteze pe expeditor fără intarziere, pentru a-i cere instrucţiuni. (4) Când impiedicarea la eliberare inceteaza înainte de sosirea instructiunilor expeditorului la statia de destinatie, expeditia se elibereaza destinatarului. Expeditorul trebuie să fie instiintat despre aceasta fără intarziere. (5) În cazul în care destinatarul refuza marfa, expeditorul are dreptul sa dea instrucţiuni, chiar dacă nu poate prezenta duplicatul scrisorii de trasura. (6) Expeditorul poate, de asemenea, sa ceara, printr-o menţiune în scrisoarea de trasura, ca marfa sa îi fie inapoiata din oficiu, dacă se iveste o impiedicare la eliberare. În afară de acest caz, este necesar consimtamantul sau scris. (7) Dacă marfa a fost împiedicată la eliberare şi a fost vanduta în conformitate cu prevederile legale, atunci suma obtinuta după scaderea pretului de transport care greveaza marfa şi a cheltuielilor ocazionate de valorificare trebuie să fie ţinuta la dispoziţia expeditorului. Dacă suma este mai mica decat aceasta, expeditorul trebuie să plateasca diferenţa. (8) Dacă impiedicarea la eliberare se iveste după ce destinatarul a modificat contractul de transport, operatorul de transport feroviar trebuie să instiinteze destinatarul despre aceasta impiedicare. (9) În nici un caz marfa nu se va inapoia expeditorului fără consimtamantul sau scris.-------------Art. 59 a fost modificat prin pct. 60 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Capitolul IV Raspunderea operatorului de transport feroviar  +  Articolul 60Responsabilităţii (1) Operatorul de transport feroviar este răspunzător pentru paguba care rezultă din pierderea totala sau parţială şi din avarierea marfii survenita din momentul incheierii contractului de transport şi până la eliberarea expeditiei, precum şi pentru paguba care rezultă din depăşirea termenului de executare a contractului de transport. (2) Când operatorul de transport feroviar a cantarit marfurile, el raspunde de cantitatea constatata pe cantarul sau, în limita tolerantelor stabilite la art. 61 alin. (3) lit. b). (3) Operatorul de transport feroviar are dreptul sa faca dovada ca în realitate a primit mai puţin de la expeditor sau ca marfa sosita la destinatie corespunde cu masa neta ori cu specificatiile din actele de livrare sau din scrisoarea de trasura. (4) Operatorul de transport feroviar nu raspunde pentru lipsurile cantitative, până la proba contrara, dacă mijlocul de transport inchis a ajuns la destinatie fără urme de violare, sustragere, scurgere, avariere şi cu sigiliile intacte, iar marfurile incarcate în mijlocul de transport deschis, cu semnele sau marcajele intacte.-------------Art. 60 a fost modificat prin pct. 61 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 61Intinderea raspunderii (1) Sarcina probei ca avarierea marfii s-a produs în timpul transportului şi din culpa operatorului de transport feroviar revine celui care reclama. (2) În cazul în care însă coletul sau mijlocul de transport a fost violat pe parcurs sau poarta urme de violare ori marcajele de pe marfurile transportate într-un mijloc de transport deschis poarta, de asemenea, urme de violare, se presupune, până la proba contrara, ca marfurile au fost avariate din culpa operatorului de transport feroviar. (3) Operatorul de transport feroviar este scutit de raspunderea prevăzută la art. 60 alin. (1) dacă: a) pierderea, avarierea sau depăşirea termenului contractului de transport a avut drept cauza o culpa a clientului, o dispoziţie a acestuia care nu a rezultat dintr-o culpa a operatorului de transport feroviar, un viciu propriu al marfii, cum ar fi: deteriorare anterioara, pierdere de masa sau de calitate şi altele similare sau alte împrejurări care nu pot fi puse în culpa operatorului de transport feroviar; b) se constata diferenţa între cantarul folosit la primirea marfurilor spre transport şi cel folosit la eliberarea către destinatar, atunci când lipsa este evident nereala, se datorează expeditorului sau se încadrează în toleranta de +/-2%. (4) Operatorul de transport feroviar este scutit de raspunderea prevăzută la art. 60 alin. (1) şi în cazul în care pierderea, avarierea marfii sau depăşirea termenului contractului de transport este provocata din vina clientului, în urmatoarele cazuri: a) cauzele naturale inerente transportului în vehicule deschise, fie şi acoperite cu prelate, potrivit dispoziţiilor aplicabile sau înţelegerilor incheiate între expeditor şi operatorul de transport feroviar şi menţionate în scrisoarea de trasura; b) lipsa sau ambalajul necorespunzator pentru marfurile care, prin natura lor, sunt expuse la pierderi din masa sau la avarii, dacă nu sunt ambalate ori sunt necorespunzator ambalate; c) operaţiile de încărcare, transbordare/transvazare sau de descarcare executate de expeditor ori de destinatar; d) indeplinirea de către expeditor, destinatar, comisionar vamal sau de către alt mandatar a formalitatilor cerute de organele vamale ori de alte autorităţi administrative; e) din cauze inerente insesi naturii marfii, la pierderea totala sau parţială şi la avariere, indeosebi prin spargere, ruginire, deteriorare interioara şi spontana, uscare, imprastiere, scaderea naturala a masei; f) declararea incorecta, inexacta sau incompleta a marfurilor excluse de la transport ori admise în anumite condiţii sau nerespectarea de către expeditor a masurilor stabilite pentru marfurile admise în anumite condiţii; g) transportul care, potrivit dispoziţiilor aplicabile sau înţelegerilor incheiate între expeditor şi operatorul de transport feroviar şi menţionate în scrisoarea de trasura, trebuie să fie efectuat cu însoţitor, dacă pierderea sau avarierea rezultă dintr-un risc pe care insotirea avea drept scop sa îl evite; h) transportul de animale sau de păsări vii. (5) Operatorul de transport feroviar are aceeasi raspundere ca pentru vehicule deschise fără prelata şi atunci când se transporta în astfel de vehicule marfuri care, conform dispoziţiilor aplicabile, nu se transporta în vehicule deschise. (6) Dovada ca pierderea, scaderea din masa, avarierea sau depăşirea termenului de executare a contractului de transport se datorează cauzelor prevăzute la alin. (4) cade în sarcina operatorului de transport feroviar. (7) Clientul păstrează dreptul de a face dovada ca paguba, în intregime sau în parte, nu a avut drept cauza unul dintre riscurile prevăzute la alin. (4). (8) Pentru marfurile care, datorita naturii lor, sufera în mod obisnuit o pierdere din masa în timpul transportului, operatorul de transport feroviar nu raspunde, oricare ar fi parcursul efectuat, decat de acea parte din lipsa care depăşeşte tolerantele prevăzute mai jos: a) 2% din masa pentru marfurile lichide sau predate la transport în stare umeda; b) 1% din masa pentru marfurile uscate. (9) Limitarea raspunderii prevăzute la alin. (8) nu poate fi invocata dacă se face dovada, după imprejurarile de fapt, ca pierderea nu rezultă din cauzele care justifica toleranta. (10) În cazul când se transporta mai multe colete cu o singura scrisoare de trasura, pierderea din masa în timpul transportului se calculeaza pentru fiecare colet, dacă masa acestuia, la predare, a fost indicată separat în scrisoarea de trasura sau dacă poate fi constatata în alt mod. (11) În caz de pierdere totala a marfii, la calcularea despăgubirii nu se face nici o scadere pentru pierderea din masa în timpul transportului.-------------Art. 61 a fost modificat prin pct. 62 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 62Raspunderea în caz de reexpediere şi prezumtia de pierdere a marfii (1) Prin reexpediere se înţelege operaţiunea prin care, printr-o cerere scrisa, destinatarul solicita, după eliberarea expeditiei, incheierea unui nou contract de transport care are ca obiect aceeasi expeditie şi în care el devine expeditor. (2) Termenul şi condiţiile reexpedierii sunt stabilite de operatorul de transport feroviar. (3) Marfa ce face obiectul expeditiei rămâne incarcata în acelasi vagon, cu aceleasi marcaje de siguranţă şi sigilii. (4) Când un transport predat în conformitate cu prezentul regulament a facut obiectul unei reexpedieri supuse acelorasi reguli şi când o pierdere parţială sau o avariere este constatata după aceasta reexpediere, exista prezumtia ca ea s-a produs în cursul executarii ultimului contract de transport, dacă transportul a ramas în paza operatorului de transport feroviar şi a fost reexpediat în aceeasi stare în care a sosit la statia de reexpediere. (5) Clientul poate, fără a avea de facut alte dovezi, sa considere marfa ca fiind pierduta când ea nu a fost eliberata destinatarului sau ca fiind ţinuta la dispoziţia sa, în cele 30 de zile care urmeaza după implinirea termenelor contractului de transport. (6) Clientul, primind plata despăgubirii pentru marfa pierduta, poate cere în scris să fie instiintat fără intarziere în cazul în care marfa este gasita în curs de un an de la plata despăgubirii. În cazul cererii, operatorul de transport feroviar elibereaza o dovadă scrisa. (7) În termen de 30 de zile de la primirea înştiinţării clientul poate pretinde să-i fie eliberata, la una dintre statiile din parcurs, marfa pierduta. În acest caz el trebuie să plateasca tarifele aferente transportului de la statia de expediere şi până la cea unde are loc eliberarea şi sa restituie despăgubirea primita, din care se vor scadea tarifele care au fost cuprinse în aceasta despăgubire. Cu toate acestea, el păstrează drepturile sale la despăgubire, pentru depăşirea termenelor contractului de transport prevăzute la art. 63. (8) În lipsa fie a cererii prevăzute la alin. (6), fie a instructiunilor date în termenul prevăzut la alin. (7) sau dacă marfa este regasita după mai mult de un an de la data despăgubirii, operatorul de transport feroviar va dispune de marfa fie prin utilizarea în interesul propriu, fie prin valorificare, conform dispoziţiilor legale.-------------Art. 62 a fost modificat prin pct. 63 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 63Despăgubiri (1) Operatorul de transport feroviar este obligat sa plateasca despăgubiri pentru pierderea totala sau parţială, avarierea marfii sau depăşirea termenului de executare a contractului de transport. Când se încasează tarife necuvenite, operatorul de transport feroviar este obligat să le restituie. (2) În caz de pierdere totala sau parţială a marfii, operatorul de transport feroviar trebuie să plateasca, excluzand alte daune-interese, o despăgubire calculată după factura sau după preţul curent al marfii, iar în lipsa acestora, după preţul marfurilor de aceeasi natura şi calitate, la locul şi data la care marfa a fost primita la transport. Despăgubirea nu poate depăşi valoarea pe kilogram brut de marfa lipsa, stabilita prin Normele uniforme. În afară de aceasta, operatorul de transport feroviar trebuie să restituie tariful de transport, taxele vamale şi celelalte sume platite de client cu ocazia transportului marfii pierdute. (3) De asemenea, operatorul de transport feroviar trebuie să plateasca o despăgubire echivalenta cu avarierea marfii, fără alte daune-interese. Suma se calculeaza aplicand la valoarea marfii stabilite potrivit alin. (2) procentul de avariere constatat. Despăgubirea nu poate depăşi: a) dacă marfa este integral avariata, suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere totala; b) dacă numai o parte din marfa este avariata, suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere a părţii avariate. Operatorul de transport feroviar trebuie să restituie, în plus, în proportia determinata de procentul de avariere, tarifele prevăzute la alin. (2). (4) În caz de depasire a termenului de executare a contractului de transport, operatorul de transport feroviar este obligat sa plateasca 2% din tariful de transport pentru fiecare zi de intarziere, fără ca suma totală să poată depăşi jumătate din tariful de transport. Dacă se face dovada ca a rezultat un prejudiciu din cauza intarzierii, se va plati pentru acesta o despăgubire ce nu poate depăşi tariful de transport. Despăgubirile pentru depăşirea termenului de executare a contractului de transport nu se pot cumula cu cele care trebuie platite în caz de pierdere totala sau parţială a marfurilor. În caz de pierdere parţială, ele se vor plati, dacă este cazul, numai pentru marfa nepierduta. Despăgubirile pentru depăşirea termenului de executare a contractului de transport, în caz de avariere, se cumuleaza, dacă este cazul, cu despăgubirea prevăzută la alin. (3). Numai depăşirea termenului total de executare a contractului de transport da dreptul la despăgubire. Operatorul de transport feroviar poate să stabileasca cu clientii săi, prin conventii, alte modalităţi de despăgubire pentru depăşirea termenului de executare a contractului de transport. (5) Operatorul de transport feroviar este supus decaderii din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate prevăzute în prezentul articol, dacă s-a dovedit ca prejudiciul a rezultat dintr-un fapt comis de acesta cu intentia de a provoca un astfel de prejudiciu. (6) În caz de declarare a interesului la eliberare, în afară de despăgubirile prevăzute în prezentul articol, se poate cere o despăgubire pentru paguba suplimentara dovedita până la concurenta sumei declarate. (7) Clientul poate cere dobanzi la despăgubire, calculate la nivelul stabilit prin tariful de transport feroviar, începând cu ziua înregistrării reclamatiei administrative prevăzute la art. 65. Dacă clientul nu prezinta operatorului de transport feroviar, într-un termen convenabil care îi este fixat, documentele justificative necesare pentru lichidarea definitivă a reclamatiei, dobanzile nu curg între expirarea termenului fixat şi prezentarea efectiva a documentelor.-------------Art. 63 a fost modificat prin pct. 64 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 64Abrogat.-------------Art. 64 a fost abrogat prin pct. 65 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Capitolul V Reclamatii administrative. Acţiuni. Prescriptii  +  Articolul 65Reclamatii administrative (1) În toate cazurile în care se aplică prezentul regulament, orice actiune privind raspunderea, cu orice titlu ar fi, poate fi exercitata împotriva operatorului de transport feroviar numai în condiţiile şi limitele prezentului regulament. (2) Aceleasi reglementari se aplică şi pentru orice actiune exercitata împotriva agentilor şi altor persoane pentru care operatorul de transport feroviar raspunde potrivit art. 3. (3) Reclamatiile administrative rezultate din contractul de transport al marfurilor sunt obligatorii şi trebuie adresate operatorului de transport feroviar, în scris, în termen de 3 luni de la data incheierii contractului de transport, conform art. 37 alin. (2). Reclamatia se depune separat pentru fiecare expeditie. (4) Dreptul de a reclama aparţine persoanei care are dreptul de a actiona operatorul de transport feroviar, conform prevederilor art. 66. (5) În cazul expeditiilor de marfa, pentru despăgubiri privind pierderea sau avarierea, când reclamatia este facuta de expeditor, acesta trebuie să prezinte duplicatul scrisorii de trasura. Când este facuta de destinatar, acesta trebuie să prezinte unicatul scrisorii de trasura. (6) Reclamantul este obligat să depună, odata cu reclamatia şi exemplarul corespunzător al scrisorii de trasura, şi celelalte acte doveditoare, necesare pentru a justifica temeinicia reclamatiei, inclusiv cele de constatare a pagubei, în original sau în copii legalizate. Proba valorii, de regula, se face cu factura de cumparare. (7) În momentul solutionarii reclamatiei, operatorul de transport feroviar va cere sa i se prezinte, în original, unicatul scrisorii de trasura sau, după caz, duplicatul, pentru a menţiona pe el modul cum s-a solutionat reclamatia. (8) Reclamatiile trebuie să fie motivate. (9) În cazul restituirilor privind expeditiile de marfa, cel indreptatit trebuie să anexeze la cererea sa de restituire scrisoarea de trasura, alte documente susceptibile de a justifica temeinicia ei şi, în special, justificarea şi devizul cheltuielilor. Cel indreptatit trebuie să anexeze la cererea sa de despăgubire pentru pierdere sau avariere toate documentele susceptibile de a justifica temeinicia ei şi de a proba valoarea marfii, în special cu factura de cumparare, valabila la data incheierii contractului de transport. (10) Reclamatiile privind expeditiile de marfa, prezentate de alte persoane decat cele indreptatite conform prevederilor art. 66, nu sunt luate în considerare decat dacă sunt insotite de o imputernicire legalizata, prin care cel indreptatit consimte ca suma de plată să fie varsata reclamantului.-------------Art. 65 a fost modificat prin pct. 66 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 66Persoanele care pot exercita dreptul la actiune împotriva operatorului de transport feroviar (1) Actiunea juridica împotriva operatorului de transport feroviar, care se naste din contractul de transport, aparţine persoanei care poseda scrisoarea de trasura sau care, în lipsa acesteia, dovedeste dreptul sau în alt mod. (2) Actiunea de restituire a unei sume platite în baza contractului de transport nu aparţine decat celui care a efectuat aceasta plata. (3) Actiunea referitoare la rambursele prevăzute de prezentul regulament aparţine numai expeditorului. (4) Celelalte acţiuni împotriva operatorului de transport feroviar, care deriva din contractul de transport, apartin: a) expeditorului, atât timp cat el are dreptul sa modifice contractul de transport; b) destinatarului, din momentul în care fie ca a primit scrisoarea de trasura, fie ca şi-a valorificat drepturile care îi apartin. (5) Pentru a exercita aceste acţiuni, expeditorul trebuie să prezinte duplicatul scrisorii de trasura. În lipsa duplicatului, el nu poate actiona operatorul de transport feroviar decat dacă destinatarul l-a autorizat pentru aceasta sau dacă face dovada ca destinatarul a refuzat marfa. (6) Pentru a exercita actiunile sale, destinatarul trebuie să prezinte scrisoarea de trasura, dacă aceasta i-a fost predata.-------------Art. 66 a fost modificat prin pct. 67 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 67Operatorii de transport feroviar care pot fi actionati în justiţie (1) Actiunea în justiţie pentru restituirea unei sume platite în temeiul contractului de transport poate fi exercitata împotriva operatorului de transport feroviar care a incasat această sumă sau împotriva celui în folosul caruia a fost încasată. (2) Actiunea în justiţie, referitoare la ramburs, nu poate fi exercitata decat împotriva operatorului de transport feroviar de la expediere. (3) Celelalte acţiuni în justiţie, care izvorasc din contractul de transport, pot fi exercitate împotriva operatorului de transport feroviar de la expediere, împotriva operatorului de transport feroviar de la destinatie sau împotriva operatorului de transport feroviar pe parcursul caruia s-a produs faptul care a dat nastere actiunii. Operatorul de transport feroviar de la destinatie poate fi actionat în judecata chiar dacă nu a primit nici marfa, nici scrisoarea de trasura. (4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), dacă reclamantul are de ales între mai mulţi operatori de transport feroviar, dreptul sau de optiune se stinge de îndată ce actiunea a fost intentata împotriva unuia dintre acestia. (5) Actiunea în justiţie poate fi exercitata împotriva unui alt operator de transport în cazurile menţionate la alin. (1)-(3), când aceasta este formulata în instanţa, pe cale de cerere reconventionala sau de excepţie, în legătură cu acelasi contract de transport.-------------Art. 67 a fost modificat prin pct. 68 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 68Stingerea dreptului la actiune împotriva operatorului de transport feroviar (1) Acceptarea fără obiectiuni a marfii de către client stinge orice drept la actiune izvorat din contractul de transport împotriva operatorului de transport feroviar, în caz de pierdere parţială, de avariere a marfii sau de depasire a termenului de executare a contractului de transport. (2) Dacă sunt obiectiuni, dreptul la actiune nu se stinge în urmatoarele cazuri: a) în caz de pierderi partiale sau de avariere a marfii, dacă:1. pierderea sau avarierea marfii a fost constatata înainte ca cel indreptatit sa fi primit marfa, în conformitate cu prevederile art. 60;2. constatarea care trebuia să fie facuta în conformitate cu art. 53 a fost omisa numai din culpa operatorului de transport feroviar; b) în caz de reclamatie pentru pagube neaparente a caror existenta este constatata după primirea marfii de către cel indreptatit, dacă acesta:1. cere constatarea în conformitate cu prevederile art. 53, de îndată ce a descoperit paguba şi cel mai tarziu în 5 zile de la acceptarea marfii;2. dovedeste, în plus, ca paguba s-a produs în intervalul dintre incheierea contractului de transport şi eliberarea expeditiei; c) în caz de depasire a termenului de executare a contractului de transport la expeditiile de marfa, dacă cel indreptatit, în termen de 60 de zile de la data incheierii executiei acestui contract, şi-a valorificat drepturile la unul dintre operatorii de transport feroviar indicati la art. 67 alin. (3); d) dacă se dovedeste ca paguba are drept cauza un dol sau o culpa grava imputabila operatorului de transport feroviar ori administratorului/gestionarului de infrastructura, după caz. (3) Dacă marfa a fost reexpediata în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1), actiunile în caz de pierdere parţială sau de avariere izvorate din unul dintre contractele de transport anterioare se sting, ca şi când ar fi vorba de un singur contract.-------------Art. 68 a fost modificat prin pct. 69 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 69Prescriptia dreptului actiunii privind expeditiile de marfuri (1) Dreptul la actiune izvorat din contractul de transport se prescrie în termen de un an. (2) Cu toate acestea, prescriptia este de 2 ani în ceea ce priveste actiunea: a) pentru plata unui ramburs incasat de operatorul de transport feroviar de la destinatar; b) pentru plata unui rest din preţul unei vanzari efectuate de operatorul de transport feroviar; c) intemeiata pe o paguba rezultata dintr-o actiune sau dintr-o omisiune comisa fie cu intentia de a provoca o paguba, fie având reprezentarea ca ar putea rezultă o astfel de paguba şi acceptand producerea ei; d) intemeiata pe unul dintre contractele de transport anterioare reexpedierii, în cazul prevăzut la art. 62 alin. (1); e) pentru recuperarea pretului de transport sau a unor părţi din preţul de transport, precum şi pentru restituirea unor sume încasate în plus de operatorul de transport feroviar. (3) Prescriptia curge pentru actiunea: a) în daune pentru pierderea totala, din a 30-a zi care urmeaza expirarii termenului de executare a contractului de transport; b) în daune pentru pierderea parţială, avariere a marfii sau depăşirea termenului de executare a contractului de transport, din ziua în care a avut loc eliberarea expeditiei; c) în toate celelalte cazuri, din ziua în care dreptul poate fi exercitat.Ziua indicată ca punct de incepere a prescripţiei nu este cuprinsa în termen. Dacă un termen trebuie să ia sfârşit intr-o sambata, duminica sau intr-o zi de sarbatoare legala, expirarea lui se prelungeste până în prima zi lucratoare care urmeaza. (4) În caz de reclamatie administrativa, formulata în conformitate cu prevederile art. 65, adresata operatorului de transport feroviar, prescriptia se suspenda până la solutionarea acesteia, dar nu mai mult de 3 luni de la data introducerii ei. În caz de acceptare parţială a reclamatiei, prescriptia reincepe să curgă pentru partea de reclamatie care rămâne în litigiu. Dovada primirii reclamatiei sau a raspunsului, precum şi cea a restituirii documentelor sunt în sarcina părţilor care invoca acest fapt. Reclamatiile ulterioare având acelasi obiect nu suspenda prescriptia. (5) Actiunea prescrisa nu mai poate fi exercitata nici chiar pe cale de cerere reconventionala sau de excepţie.-------------Art. 69 a fost modificat prin pct. 70 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Capitolul VI Raporturile dintre operatorii de transport feroviar  +  Articolul 70Operatorii de transport feroviar succesivi (1) Doi sau mai mulţi operatori de transport feroviar pot conveni sa deruleze în condiţiile prezentului regulament una şi aceeasi expeditie sub acelasi contract de transport. (2) Operatorii de transport feroviar care deruleaza un contract de transport, în condiţiile specificate la alin. (1), sunt denumiti operatori de transport feroviar succesivi. (3) Modul de încheiere şi derulare a contractelor de transport se stabileste prin conventii incheiate între operatorii de transport feroviar succesivi.-------------Art. 70 a fost modificat prin pct. 71 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 71Decontul între operatorii de transport feroviar succesivi (1) Când un transport care face obiectul unui contract de transport unic este efectuat de mai mulţi operatori de transport feroviar succesivi, fiecare operator de transport feroviar luand în sarcina expeditia participa la contractul de transport conform prevederilor din scrisoarea de trasura şi îşi asuma oblibaţiile care decurg din acestea. În acest caz, fiecare operator de transport feroviar succesiv raspunde pentru executarea transportului pe parcursul total până la eliberarea expeditiei. (2) Oricare operator de transport feroviar succesiv care a incasat fie la expediere, fie la destinatie tarifele sau alte creante care rezultă din contractul de transport ori care ar fi trebuit sa incaseze aceste tarife sau alte creante trebuie să plateasca operatorilor de transport feroviar interesati partea care le revine. Modalitatile de plată sunt stabilite prin conventii, incheiate între operatorii de transport feroviar succesivi.-------------Art. 71 a fost modificat prin pct. 72 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 72Dreptul de regres (1) Operatorul de transport feroviar care a platit o despăgubire în baza prezentului regulament are dreptul de regres împotriva operatorilor de transport feroviar succesivi care au participat la transport, în conformitate cu urmatoarele prevederi: a) operatorul de transport feroviar care a cauzat paguba este singurul răspunzător pentru aceasta; b) atunci când paguba a fost cauzata de mai mulţi operatori de transport feroviar succesivi, fiecare dintre ei raspunde pentru paguba pe care a cauzat-o; dacă diferentierea este imposibila, despăgubirea este repartizata între ei, în conformitate cu prevederile lit. c); c) dacă nu se poate dovedi care dintre operatorii de transport feroviar a cauzat paguba, despăgubirea este repartizata între toţi operatorii de transport feroviar care au participat la transport, cu excepţia celor care dovedesc ca paguba nu a fost cauzata de ei. Repartitia este facuta proportional cu partea lor din preţul prestatiei de transport. (2) În caz de insolvabilitate a unui operator de transport feroviar succesiv, partea care îi revine, conform alin. (1) lit. c), şi nu este plătită de el este repartizata între toţi ceilalti operatori de transport feroviar succesivi care au participat la transport, proportional cu partea din preţul prestatiei de transport care îi revine fiecaruia dintre ei. (3) Operatorii de transport feroviar pot conveni între ei prevederi care deroga de la prezentul articol.-------------Art. 72 a fost modificat prin pct. 73 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 73Procedura actiunii în regres (1) Valabilitatea platii efectuate de operatorul de transport feroviar care exercită una dintre actiunile în regres prevăzute la art. 72 nu poate fi contestata de operatorul de transport feroviar împotriva caruia se exercită actiunea în regres, când despăgubirea a fost stabilita de o autoritate judecătorească şi când acestui ultim operator de transport feroviar i s-a dat posibilitatea sa intervina în proces. Judecatorul sesizat cu actiunea principala stabileste termenele acordate pentru instiintare şi pentru interventie. (2) Operatorul de transport feroviar care îşi exercită dreptul de regres împotriva tuturor operatorilor de transport feroviar cu care nu a cazut de acord trebuie să formuleze o singura cerere de chemare în judecata la una şi aceeasi instanţa, sub sancţiunea de a-şi pierde dreptul de regres împotriva acelora pe care nu i-a inclus în aceasta cerere. (3) Judecatorul trebuie să se pronunte prin una şi aceeasi hotărâre asupra tuturor capetelor de cerere cu care este sesizat. (4) Cererea de chemare în judecata poate fi introdusa la instanţa de la sediul principal al oricaruia dintre operatorii de transport feroviar sau de la sediul agentiilor ori sucursalelor acestuia.-------------Art. 73 a fost modificat prin pct. 74 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Titlul IV Transportul mesageriei  +  Articolul 74Condiţii de transportTransportul de mesagerie se supune prevederilor legale privind serviciile postale.  +  Articolul 75Transportul mesageriei (1) Transportul mesageriei pe caile ferate române se face în vagoane speciale, de către societăţile comerciale care au în obiectul de activitate transportul mesageriei pe caile ferate române. (2) Vagoanele speciale pentru transportul mesageriei se ataseaza la trenurile în circulatie ale operatorilor de transport feroviar de marfa sau de calatori. (3) Atasarea vagoanelor la trenurile de calatori se face pe bază de contract, incheiat între societatea comerciala şi operatorul de transport feroviar de calatori. (4) Prin Normele uniforme se vor stabili condiţiile minimale de desfăşurare a activităţii de mesagerie, oblibaţiile operatorilor de mesagerie şi ale clientilor.-------------Art. 75 a fost modificat prin pct. 75 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Articolul 76Limitarea raspunderii operatorului de transport feroviarSe vor aplica, prin similitudine, prevederile privind limitarea raspunderii operatorului de transport feroviar de la transportul calatorilor şi bagajelor sau, după caz, transportul marfurilor, în raport cu situaţia în care vagonul special pentru transportul mesageriei se ataseaza la trenurile de calatori sau, după caz, la trenurile de marfa.  +  Titlul V Alte dispozitii  +  Articolul 77Cuantumul contraventiilor savarsite de persoanele fizice şi juridice şi prevăzute în prezentul regulament se stabileste prin hotărâre a Guvernului.-------------Art. 77 a fost modificat prin pct. 76 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.  +  Anexa -----la regulament-------------INTELESUL TERMENILOR DIN REGULAMENT1. Agent - salariatul operatorului de transport feroviar sau al administratorului/gestionarului de infrastructura care executa operaţii în legătură cu transportul feroviar ori în legătură cu activităţile specifice administratorului/ gestionarului de infrastructura.2. Client - persoana fizica sau juridica ce expediaza sau primeste marfa este parte la contractul de transport sau care adera la acest contract.3. Coletarie - marfa pentru transportul careia nu este necesară punerea unui vagon la dispoziţia exclusiva a unui expeditor.4. Deburs - procedeul prin care expeditorul încasează contravaloarea marfii transportate de la operatorul de transport feroviar care, la randul sau, are posibilitatea sa incaseze suma respectiva de la destinatar în momentul eliberarii marfii.5. Declararea interesului la eliberare - modalitatea de angajare a raspunderii operatorului de transport feroviar, prin care expeditorul declara în scrisoarea de trasura o anumita suma, iar în caz de pierdere, avariere în parcurs sau de depasire a termenului de executare a contractului de transport, în afară de despăgubirile stabilite conform regulamentului, se poate cere o despăgubire pentru paguba suplimentara dovedita, până la concurenta sumei declarate.6. Destinatar - persoana fizica sau juridica desemnata de expeditor în contractul de transport pentru a i se elibera expeditia.7. Expeditor - persoana fizica sau juridica care a incheiat cu operatorul de transport feroviar contractul de transport şi care este înscrisă ca atare în acesta.7^1. Marfa - produse şi bunuri care se transporta pe calea ferata.8. Mijloace de transport - vagoanele şi unitatile de transport intermodal.9. Ramburs - procedeul prin care expeditorul foloseşte serviciile operatorului de transport feroviar pentru incasarea de la destinatar a contravalorii marfii transportate.10. Rechizite - mijloacele folosite pentru fixarea sau protejarea marfurilor incarcate în vagoane, şi anume: prelate, franghii, grilaje, pene, lanturi şi altele similare.11. tariful de transport feroviar - reglementarea emisa de operatorul de transport feroviar care cuprinde, după caz, principii tarifare, dispozitii tarifare, condiţii de aplicare a acestora, distante tarifare, clasificarea marfurilor sau alte informaţii necesare tarifarii.11^1. tarif suplimentar - tarif perceput pentru situaţiile în care menţiunile facute de client, în condiţiile prezentului regulament, nu sunt conforme cu realitatea, iar operatorul de transport feroviar probeaza acest fapt.12. Unitate de transport intermodal - containerele, cutiile mobile şi semiremorcile care sunt folosite pentru transportul intermodal.13. Vagon complet - vagonul incarcat cu marfa de către un singur expeditor, intr-o singura statie de expediere, pentru un singur destinatar dintr-o singura statie de destinatie.-------------Pct. 2 din Anexa a fost modificat prin pct. 77 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.Pct. 7^1 din Anexa a fost introdus prin pct. 78 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.Pct. 11 din Anexa a fost modificat prin pct. 79 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.Pct. 11^1 din Anexa a fost introdus prin pct. 80 al art. I din LEGEA nr. 110 din 27 aprilie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 408 din 11 mai 2006.---------