ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 31 din 13 martie 2002 (*actualizată*)privind interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii(actualizată până la data de 6 mai 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 214 din 28 martie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 6 mai 2006, cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006.În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Pentru prevenirea şi combaterea incitarii la ura naţionala, rasială sau religioasă, la discriminare şi la săvârşirea de infracţiuni contra păcii şi omenirii, prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează interzicerea organizaţiilor şi simbolurilor cu caracter fascist, rasist sau xenofob şi a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă: a) prin organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob se înţelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care îşi desfăşoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, conceptiilor sau doctrinelor fasciste, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenta pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, antisemitismul, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenta pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist. În această categorie pot fi incluse organizaţiile cu sau fără personalitate juridică, partidele şi miscarile politice, asociaţiile şi fundaţiile, societăţile comerciale, precum şi orice alte persoane juridice care îndeplinesc cerinţele prevăzute la prezenta litera; b) prin simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepţiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);------------Litera b) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006. c) prin persoană vinovată de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii se înţelege orice persoană condamnată definitiv de către o instanţă judecătorească română sau străină, printr-o hotărâre recunoscută potrivit legii, pentru una sau mai multe infracţiuni contra păcii şi omenirii, precum şi orice persoană condamnată de către o instanţă penală internaţională pentru crime de război sau crime contra umanităţii;------------Litera c) a art. 2 a fost modificată de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006. d) prin holocaust se înţelege persecuţia sistematică sprijinită de stat şi anihilarea evreilor europeni de către Germania nazistă, precum şi de aliaţii şi colaboratorii săi din perioada 1933-1945. De asemenea, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, o parte din populaţia romă a fost supusă deportării şi anihilării.------------Litera d) a art. 2 a fost introdusă de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006.  +  Capitolul II Infracţiuni şi contravenţii  +  Articolul 3 (1) Constituirea unei organizaţii cu caracter fascist, rasist sau xenofob se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.------------Alin. (1) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006. (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi aderarea la o organizaţie cu caracter fascist, rasist sau xenofob, precum şi sprijinirea sub orice formă a unei organizaţii având acest caracter. (3) Tentativa se pedepseşte.  +  Articolul 4 (1) Confecţionarea, vânzarea, răspândirea, precum şi deţinerea în vederea răspândirii de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.------------Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006. (2) Cu aceeaşi pedeapsa se sancţionează şi utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe. (3) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută la alin. (1) sau (2), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.  +  Articolul 5Promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unei infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propagandă, săvârşită prin orice mijloace, în public, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani şi interzicerea unor drepturi.------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006.  +  Articolul 6Negarea în public a holocaustului ori a efectelor acestuia constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.------------Art. 6 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006.  +  Articolul 7În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 3-6 urmărirea penală se efectuează, în mod obligatoriu, de către procuror.  +  Articolul 8 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 15.000 lei (RON):------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006. a) răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe, precum şi deţinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri de către o persoană juridică; b) utilizarea în public a simbolurilor fasciste, rasiste sau xenofobe de către o persoană juridică; c) promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propaganda, săvârşită prin orice mijloace, în public, de către o persoană juridică. (2) Nu constituie contravenţie fapta prevăzută la alin. (1) lit. a) sau b), dacă este săvârşită în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei. (3) Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se fac de către personalul împuternicit în acest scop de către ministrul culturii şi cultelor, precum şi de către personalul special abilitat din cadrul Ministerului de Interne. (4) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sunt aplicabile.------------Alin. (4) al art. 8 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 107 din 27 aprilie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 377 din 3 mai 2006.  +  Capitolul III Dizolvarea persoanei juridice  +  Articolul 9 (1) Pot fi dizolvate prin hotărâre judecătorească persoanele juridice care desfăşoară una sau mai multe dintre următoarele activităţi: a) activităţi specifice organizaţiei cu caracter fascist, rasist sau xenofob în sensul art. 2 lit. a); b) răspândirea, vânzarea sau confecţionarea de simboluri fasciste, rasiste ori xenofobe sau deţinerea, în vederea răspândirii, a unor astfel de simboluri ori utilizarea lor în public; c) promovarea cultului persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii sau promovarea ideologiei fasciste, rasiste ori xenofobe, prin propaganda săvârşită prin orice mijloace, în public. (2) Cererea de dizolvare poate fi introdusă de Ministerul Public din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate. (3) Competenţa de a judeca în prima instanţa cererea de dizolvare aparţine tribunalului în a cărui circumscripţie se afla sediul persoanei juridice. (4) Hotărârea tribunalului este supusă căilor de atac în condiţiile Codului de procedura civilă.  +  Articolul 10Dispoziţiile referitoare la dizolvare nu se aplică persoanelor juridice care desfăşoară activităţile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b) în interesul artei sau ştiinţei, cercetării ori educaţiei.  +  Articolul 11Dispoziţiile art. 9 se completează, după caz, cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii şi ale Legii partidelor politice nr. 27/1996, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul IV Obligaţiile autorităţilor administraţiei publice  +  Articolul 12Se interzice ridicarea sau menţinerea în locuri publice, cu excepţia muzeelor, a unor statui, grupuri statuare, plăci comemorative referitoare la persoanele vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii.  +  Articolul 13 (1) Se interzice acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor străzi, bulevarde, scuaruri, pieţe, parcuri sau altor locuri publice. (2) Se interzice, de asemenea, acordarea numelor persoanelor vinovate de săvârşirea unor infracţiuni contra păcii şi omenirii unor organizaţii, cu sau fără personalitate juridică.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul justiţiei,Rodica Mihaela StanoiuMinistrul culturii şi cultelor,Razvan TheodorescuMinistru de interne,Ioan Rus--------