HOTĂRÂRE nr. 305 din 8 martie 2001 (*actualizata*)privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism(actualizata până la data de 6 decembrie 2001*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 21 martie 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 6 decembrie 2001 cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 1.185 din 27 noiembrie 2001.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Agentii economici cu activitate de turism au obligaţia sa utilizeze ghizi calificati, corespunzător specificului activităţilor desfăşurate pentru toate actiunile turistice organizate.  +  Articolul 2 (1) Ghidul de turism, în sensul prezentei hotărâri, este persoana care, în baza certificatului de calificare şi a atestatului, poate asigura desfăşurarea în bune condiţii a programelor turistice. (2) Profesia de ghid de turism poate fi exercitata de cetăţeni români în vârsta de cel puţin 18 ani impliniti, posesori ai unui certificat de calificare obţinut în urma absolvirii unui curs de calificare la Centrul Naţional de Invatamant Turistic (C.N.I.T.) sau la alte institutii de stat ori private, autorizate conform legii şi atestate potrivit calificarii.  +  Articolul 3Categoriile de ghizi utilizate în activitatea de turism din România sunt: a) ghid local, care asigura asistenţa turistica pe un teritoriu limitat; b) ghid naţional, care asigura asistenţa turistica pe teritoriul naţional şi în strainatate; c) ghid specializat pentru anumite segmente ale serviciilor turistice.  +  Articolul 4Condiţiile şi criteriile privind selectionarea, scolarizarea, atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, precum şi atribuţiile acestora se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului turismului, avizate de Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale şi de Consiliul Naţional de Formare Profesionala a Adulţilor.  +  Articolul 5 (1) Activitatea de ghid de turism poate fi exercitata fie ca activitate de baza, fie ca activitate complementara. (2) Agentii economici cu activitate de turism pot utiliza ghizi de turism numai în baza unui contract individual de muncă sau a unei conventii civile de prestări de servicii, incheiata potrivit legii. (3) Profesia de ghid de turism poate fi practicata şi pe cont propriu de persoane fizice autorizate potrivit legii, cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri şi ale normelor metodologice menţionate la art. 4.  +  Articolul 6Constituie contraventii urmatoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infractiuni: a) exercitarea profesiei de ghid de turism de către persoane fără atestare; b) utilizarea de către agentii economici a unor ghizi de turism care nu deţin atestatul corespunzător actiunii turistice desfăşurate.  +  Articolul 7Contraventiile prevăzute la art. 6 se aplică persoanelor fizice şi se sancţionează după cum urmeaza: a) cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei, fapta prevăzută la lit. a); b) cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei, fapta prevăzută la lit. b).-------------Art. 7 a fost modificat prin pct. 5 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 1.185 din 27 noiembrie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 6 decembrie 2001.  +  Articolul 8 (1) Contraventiile se constata şi amenzile se aplică de reprezentantii Ministerului Turismului. (2) Contraventiilor prevăzute la art. 6 le sunt aplicabile prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor*), cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 25-27.-----------*) NOTA CTCE SA Piatra Neamt:Art. 48 din ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001, dispune ca:"Ori de cate ori intr-o lege speciala sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, trimiterea se va socoti facuta la dispozitiile corespunzătoare din prezenta ordonanţă."  +  Articolul 9Atestatele obtinute de ghizi până la data prezentei hotărâri rămân valabile.  +  Articolul 10 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, termen în care Ministerul Turismului va emite normele metodologice prevăzute la art. 4. (2) Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 78/1996 privind atestarea şi utilizarea ghizilor de turism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 26 februarie 1996, precum şi alte dispozitii contrare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:---------------Ministrul turismului,Matei-Agathon DanMinistrul munciişi solidaritatii sociale,Marian Sarbu---------