ORDIN nr. 414 din 17 aprilie 2006 (*actualizat*)pentru aprobarea reglementărilor contabile specifice domeniului sanitar(actualizat până la data de 29 noiembrie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 455 din 25 mai 2006. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamţ până la data de 29 noiembrie 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 1.254 din 12 octombrie 2006; ORDINUL nr. 1.397 din 14 noiembrie 2006.În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice, ale Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale buget şi credite externe nr. E.N.9.507/2006,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă reglementările contabile specifice domeniului sanitar, cu următoarele componente: a) Planul de conturi - anexa nr. I; b) Transpunerea de către instituţiile publice a soldurilor conturilor sintetice cuprinse în balanţa de verificare definitivă încheiată la finele anului 2005 în conturile corespunzătoare din noul plan de conturi, care se aplică începând cu anul 2006 - anexa nr. II; c) Corespondenta subdiviziunilor clasificaţiei economice a cheltuielilor bugetare cu conturile contabile privind cheltuielile efective din contabilitatea instituţiilor publice - anexa nr. III; d) Corespondenta surselor de venituri pe capitolele şi subcapitolele din clasificatia instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi conturile contabile din planul de conturi, în vigoare de la 1 ianuarie 2006 - anexa nr. IV; e) Monografia privind înregistrarea în contabilitate a principalelor operaţiuni - anexa nr. V; f) Îndrumar privind încadrarea principalelor categorii de cheltuieli pe titluri, articole şi alineatele Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice - cheltuielile - clasificatia economică - anexa nr. VI; g) Macheta bugetului de venituri şi cheltuieli - anexa nr. VII. (2) Anexele nr. I-VII*) fac parte integrantă din prezentul ordin.-----------*) Anexele nr. I-VII se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 bis în afară abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin se aplică de instituţiile publice din sectorul sanitar.  +  Articolul 3Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, precum şi ordonatorii de credite vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum şi pe pagina de Internet a Ministerului Sănătăţii.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolaescuBucureşti, 17 aprilie 2006.Nr. 414.REGLEMENTARI 17/04/2006