ORDIN nr. 701 din 17 decembrie 2003 (*actualizat*)pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc calificarea dobandita în străinătate, în afară sistemului de învăţământ, de cetăţeni români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European(actualizat până la data de 29 iunie 2005*)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 19 din 9 ianuarie 2004. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 29 iunie 2005, cu modificările şi completările aduse de: ORDINUL nr. 27 din 25 ianuarie 2005; ORDINUL nr. 410 din 13 iunie 2005.Având în vedere:- Legea nr. 203/1999 privind permisele de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;- Legea nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice;- Hotărârea Guvernului nr. 1.225/2003 pentru modificarea Normelor metodologice privind procedura de eliberare şi de anulare a permiselor de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 434/2000;- Hotărârea Guvernului nr. 58/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea şi desfăşurarea unor activităţi economice de către persoane fizice, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Procedura de eliberare a atestatelor de recunoaştere automată a calificării - pregătire profesională sau experienta profesională - dobândite în străinătate, în afară sistemului de învăţământ, de către cetăţenii români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi de membrii de familie ai acestora, care doresc sa desfăşoare pe teritoriul României activităţi economice în mod independent, în cadrul unor asociaţii familiale sau ca salariat, prevăzută în anexa nr. 1. (2) În sensul prezentului ordin, prin calificare dobandita în străinătate se înţelege calificarea dobandita într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat aparţinând Spaţiului economic european ori dobandita într-un alt stat şi recunoscută într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat aparţinând Spaţiului Economic European.  +  Articolul 2 (1) Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, prin Direcţia politici forta de muncă, recunoaşte automat calificarea prevăzută la art. 1, prin eliberarea unui atestat de recunoaştere a calificării, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2. (2) Recunoaşterea automată a calificării se face pentru activităţile economice prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 3Direcţia politici forta de muncă va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentului ordin se anulează prevederile Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 237/2003 pentru desemnarea instituţiei care să recunoască automat documentele care dovedesc pregătirea profesională de specialitate dobandita în străinătate de cetăţenii români sau cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor aparţinând Spaţiului economic european, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 25 iulie 2003.Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 17 decembrie 2003.Nr. 701.  +  Anexa 1PROCEDURA 17/12/2003  +  Anexa 2MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEIDirecţia politici forta de muncăStr. Dem. I. Dobrescu nr. 2B, sectorul 1, Bucureşti,telefon/fax 311.02.02 www.mmssf.roATESTAT Nr. ..........de recunoaştere a calificăriiÎn baza prevederilor Ordinului ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. ........ se atesta ca domnul/doamna ......................., născut/născută la data de ........, având cetăţenia ......., posesor/posesoare al/a documentului de identitate ....... seria ..... nr. ......, are calificarea de .............. în conformitate cu*) ........................ seria ......... nr. ........., eliberat de**) ................ la data de ............ .Prezentul atestat reprezintă recunoaşterea calificării în scopul exercitării profesiei/ocupaţiei, conform legislaţiei din România, la nivelul actului de calificare obţinut în străinătate, şi nu este valabil pentru continuarea studiilor.Director,Semnatura titularului................................Data eliberării ..................-----------*) Se vor menţiona denumirea şi tipul documentului privind calificarea persoanei.**) Se vor menţiona instituţia emitenta, localitatea şi ţara.  +  Anexa 3Lista activităţilor economice pentrucare se recunoaşte automat calificarea*)┌─────────────────┬────┬──────────────────────┬─────┬──────────────────────────┐│Diviziunea │Co- │Grupa │Codul│ Denumirea clasei de ││ │dul │ │cla- │ activităţi ││ │gru-│ │sei de ││ │pei │ │ac- │ ││ │ │ │ti- │ ││ │ │ │vi- │ ││ │ │ │tati │ │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│01 Agricultura │.011│Cultivarea plantelor; │.0111│Cultivarea cerealelor, ││ şi servicii │ │gradinaritul destinat │ │porumbului şi a altor ││ auxiliare; │ │pieţei; horticultura │ │plante n.c.a. ││ vânătoare │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │.0112│Cultivarea legumelor, a ││ │ │ │ │specialitatilor horticole ││ │ │ │ │şi a produselor de sera ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │.0113│Cultivarea fructelor, a ││ │ │ │ │nucilor, a plantelor ││ │ │ │ │pentru băuturi şi ││ │ │ │ │mirodenii ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │.012│Creşterea animalelor │.0121│Creşterea bovinelor; ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │.0122│Creşterea ovinelor, ││ │ │ │ │caprinelor, cabalinelor, ││ │ │ │ │magarilor, catarilor, ││ │ │ │ │asinilor ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │.0123│Creşterea porcinelor ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │.0124│Creşterea pasarilor; ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │.0125│Creşterea altor animale ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │.014│Activităţi de servicii│.0141│Activităţi de servicii ││ │ │anexe agriculturii, cu│ │anexe agriculturii; ││ │ │excepţia activităţilor│ │gradinarit peisagistic ││ │ │veterinare │ │(arhitectura peisagera) ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │.0142│Activităţi de servicii ││ │ │ │ │pentru creşterea ││ │ │ │ │animalelor, cu excepţia ││ │ │ │ │activităţilor veterinare │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│02 Silvicultura, │.020│Silvicultura, │.0201│Silvicultura şi exploatare││exploatare │ │exploatare forestieră │ │forestieră ││forestieră şi │ │şi servicii anexe ├─────┼──────────────────────────┤│servicii anexe │ │ │.0202│Servicii auxiliare ││ │ │ │ │silviculturii şi ││ │ │ │ │exploatării forestiere │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│05 Pescuitul, │.050│Pescuitul, │.0501│Pescuitul ││piscicultura şi │ │piscicultura şi │ │ ││serviciile anexe │ │serviciile anexe │ │ │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│10 Extractia şi │101 │Extractia şi │1010 │Extractia şi prepararea ││prepararea │ │prepararea carbunelui │ │carbunelui superior ││carbunelui │ │superior (PCS => │ │(PCS => 23865 kJ/kg) ││ │ │23865 kJ/kg) │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │102 │Extractia şi │1020 │Extractia şi prepararea ││ │ │prepararea carbunelui │ │carbunelui inferior (PCS ││ │ │inferior (PCS < 23865 │ │< 23865 kJ/kg) ││ │ │kJ/kg) │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │103 │Extractia şi │1030 │Extractia şi prepararea ││ │ │prepararea turbei │ │turbei │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│11 Extractia │232 │Fabricarea produselor │2320 │Fabricarea produselor ││hidrocarburilor │ │obţinute din │ │obţinute din prelucrarea ││şi servicii anexe│ │prelucrarea ţiţeiului │ │ţiţeiului ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │111 │Extractia │1110 │ Extractia hidrocarburilor││ │ │hidrocarburilor │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │112 │Activităţi de servicii│1120 │Servicii anexe extractiei ││ │ │anexe extractiei │ │petrolului ││ │ │petrolului │ │ │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│13 Extractia şi │131 │Extractia şi │1310 │Extractia şi prepararea ││prepararea │ │prepararea │ │minereurilor feroase ││minereurilor │ │minereurilor feroase │ │ ││metalifere ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │132 │Extractia şi │1320 │Extractia şi prepararea ││ │ │prepararea │ │minereurilor neferoase ││ │ │minereurilor neferoase│ │şi rare (exclusiv ││ │ │şi rare (exclusiv │ │minereurilor radioactive) ││ │ │minereurilor │ │ ││ │ │radioactive) │ │ │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│14 Alte │141 │Extractia minereurilor│1411 │Extractia pietrei pentru ││activităţi │ │pentru industria │ │construcţii ││extractive │ │materialelor de ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │construcţii │1412 │Extractia pietrei ││ │ │ │ │calcaroase, ghipsului şi a││ │ │ │ │cretei ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1413 │Extractia ardeziei ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │142 │Extractia nisipului │1421 │Extractia pietrisului şi ││ │ │şi argilei │ │nisipului ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1422 │Extractia argilei şi ││ │ │ │ │caolinului │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│15 Industria │151 │Producţia, prelucrarea│1511 │Producţia şi conservarea ││alimentara şi a │ │şi conservarea carnii │ │carnii ││băuturilor │ │şi a produselor din ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │carne │1512 │Producţia şi conservarea ││ │ │ │ │carnii de pasare ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1513 │Prepararea produselor din ││ │ │ │ │carne (inclusiv din carne ││ │ │ │ │de pasare) ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │152 │Prelucrarea şi │1520 │Prelucrarea şi conservarea││ │ │conservarea │ │peştelui şi a produselor ││ │ │peştelui şi a │ │din peste ││ │ │produselor din peste │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │153 │Prelucrarea şi │1531 │Prelucrarea şi conservarea││ │ │conservarea fructelor │ │cartofilor ││ │ │şi legumelor ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1532 │Fabricarea sucurilor de ││ │ │ │ │fructe şi legume ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1533 │Prelucrarea şi conservarea││ │ │ │ │fructelor şi legumelor ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │154 │Fabricarea uleiurilor │1541 │Fabricarea uleiurilor şi ││ │ │şi a grasimilor │ │grasimilor brute ││ │ │vegetale şi animale │ │ ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1542 │Fabricarea uleiurilor şi a││ │ │ │ │grasimilor rafinate ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1543 │Fabricarea margarinei şi ││ │ │ │ │produselor comestibile ││ │ │ │ │similare ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │155 │Fabricarea produselor │1551 │Fabricarea produselor ││ │ │lactate │ │lactate şi a branzeturilor││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1552 │Fabricarea inghetatei ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │156 │Fabricarea produselor │1561 │Fabricarea produselor de ││ │ │de morarit, amidonului│ │morarit ││ │ │şi produselor │ │ ││ │ │din amidon ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1562 │Fabricarea amidonului şi a││ │ │ │ │produselor din amidon ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │158 │Fabricarea altor │1581 │Fabricarea painii; ││ │ │produse alimentare │ │fabricarea produselor ││ │ │ │ │proaspete de patiserie ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1582 │Fabricarea biscuitilor, ││ │ │ │ │piscoturilor şi altor ││ │ │ │ │produse similare ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1583 │Fabricarea zahărului ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1584 │Fabricarea produselor din ││ │ │ │ │cacao, a ciocolatei şi a ││ │ │ │ │produselor zaharoase ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1589 │Fabricarea altor produse ││ │ │ │ │alimentare n.c.a. ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │159 │Fabricarea băuturilor │1591 │Fabricarea băuturilor ││ │ │ │ │alcoolice distilate ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1592 │Fabricarea alcoolului ││ │ │ │ │etilic de fermentaţie ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1593 │Fabricarea vinurilor ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1594 │Fabricarea cidrului şi a ││ │ │ │ │altor vinuri din fructe ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1595 │Fabricarea altor băuturi ││ │ │ │ │nedistilate, obţinute prin││ │ │ │ │fermentare ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1596 │Fabricarea berii ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1597 │Fabricarea maltului ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1598 │Producţia de ape minerale ││ │ │ │ │şi băuturi răcoritoare ││ │ │ │ │nealcoolice │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│17 Fabricarea │171 │Pregătirea fibrelor şi│1711 │Pregătirea fibrelor şi ││produselor │ │filarea în fire │ │filarea în fire de bumbac ││textile │ │ │ │şi tip bumbac ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1712 │Pregătirea fibrelor şi ││ │ │ │ │filarea în fire de lana ││ │ │ │ │cardata şi tip lana ││ │ │ │ │cardata ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1713 │Pregătirea fibrelor şi ││ │ │ │ │filarea în fire de lana ││ │ │ │ │pieptanata şi tip lana ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1714 │Pregătirea şi filarea în ││ │ │ │ │fire a fibrelor tip în ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1715 │Prelucrarea şi rasucirea ││ │ │ │ │matasii naturale şi ││ │ │ │ │artificiale (inclusiv din ││ │ │ │ │scame) şi a firelor ││ │ │ │ │sintetice ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1717 │Pregătirea fibrelor şi ││ │ │ │ │filarea altor tipuri ││ │ │ │ │de fire ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │172 │Producţia de tesaturi │1721 │Tesaturi din bumbac şi din││ │ │ │ │fire tip bumbac ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1722 │Tesaturi din lana cardata ││ │ │ │ │şi din fire tip lana ││ │ │ │ │cardata ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1723 │Tesaturi din lana ││ │ │ │ │pieptanata şi din fire tip││ │ │ │ │lana pieptanata ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1724 │Tesaturi din mătase şi din││ │ │ │ │fire tip mătase ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1725 │Tesaturi din alte textile ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │173 │Finisarea materialelor│1730 │Finisarea materialelor ││ │ │textile │ │textile ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │174 │Fabricarea de articole│1740 │Fabricarea de articole ││ │ │confectionate din │ │confectionate din textile ││ │ │textile (cu excepţia │ │(cu excepţia imbracamintei││ │ │imbracamintei şi │ │şi lenjeriei de corp) ││ │ │lenjeriei de corp) │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │175 │Fabricarea altor │1751 │fabricarea de mochete şi ││ │ │articole textile │ │covoare ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1752 │Fabricarea de franghii, ││ │ │ │ │sfori şi plase ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1753 │Fabricarea de textile ││ │ │ │ │netesute şi articole din ││ │ │ │ │acestea, cu excepţia ││ │ │ │ │confecţiilor de ││ │ │ │ │îmbrăcăminte ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1754 │Fabricarea altor articole ││ │ │ │ │textile n.c.a. ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │176 │Fabricarea de metraje │1760 │Fabricarea de metraje prin││ │ │obţinute prin │ │tricotare sau crosetare ││ │ │tricotare sau │ │ ││ │ │crosetare │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │177 │Fabricarea de articole│1771 │Fabricarea de ciorapi, ││ │ │tricotate sau │ │sosete şi ciorapi ││ │ │crosetate │ │pantalon, tricotati sau ││ │ │ │ │crosetati ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1772 │Fabricarea de pulovere, ││ │ │ │ │veste şi articole similare││ │ │ │ │tricotate sau crosetate │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│18 Fabricarea │181 │Fabricarea articolelor│1810 │Fabricarea articolelor de ││articolelor de │ │de îmbrăcăminte │ │îmbrăcăminte din piele ││îmbrăcăminte; │ │din piele │ │ ││aranjarea şi ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│vopsirea │182 │Fabricarea altor │1821 │Fabricarea de articole de ││blanurilor │ │articole de │ │îmbrăcăminte pentru lucru ││ │ │îmbrăcăminte şi ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │accesorii │1822 │Fabricarea altor articole ││ │ │ │ │de îmbrăcăminte (exclusiv ││ │ │ │ │lenjeria de corp) ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1823 │Fabricarea de articole de ││ │ │ │ │lenjerie de corp ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │1824 │Fabricarea altor articole ││ │ │ │ │de îmbrăcăminte şi ││ │ │ │ │accesorii n.c.a. ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │183 │Prepararea şi vopsirea│1830 │Prepararea şi vopsirea ││ │ │blanurilor; fabricarea│ │blanurilor; fabricarea ││ │ │articolelor din blana │ │articolelor din blana │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│19 Tabacirea şi │191 │Reproducerea │1910 │Tabacirea şi finisarea ││finisarea │ │înregistrărilor pe │ │pieilor ││pieilor; │ │suporti │ │ ││fabricarea ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│articolelor │192 │Fabricarea │1920 │Fabricarea de articole de ││de voiaj şi │ │articolelor de voiaj │ │voiaj şi marochinarie ││marochinarie, a │ │şi marochinarie şi a │ │şi a articolelor de ││harnasamentelor │ │articolelor de │ │harnasament ││şi incaltamintei │ │harnasament │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │193 │Fabricarea │1930 │Fabricarea incaltamintei ││ │ │incaltamintei │ │ │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│20 Fabricarea │201 │Taierea şi rindeluirea│2010 │Taierea şi rindeluirea ││lemnului şi a │ │lemnului; impregnarea │ │lemnului; impregnarea ││produselor din │ │lemnului │ │lemnului ││lemn şi pluta, ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│cu excepţia │202 │Fabricarea de produse │2020 │Fabricarea de produse ││mobilei; │ │stratificate din lemn │ │stratificate din ││fabricarea │ │ │ │lemn: placaj, panel, ││articolelor din │ │ │ │furnire, plăci din aschii ││impletitura de │ │ │ │de lemn, plăci ││pai şi alte │ │ │ │fibrolemnoase etc.. ││materiale ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │203 │Fabricarea de elemente│2030 │Fabricarea de elemente de ││ │ │de dulgherie şi │ │dulgherie şi tâmplărie ││ │ │tâmplărie, pentru │ │pentru construcţii ││ │ │construcţii │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │204 │Fabricarea ambalajelor│2040 │Fabricarea ambalajelor din││ │ │din lemn │ │lemn ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │205 │Fabricarea altor │2051 │Fabricarea altor produse ││ │ │produse din lemn; │ │din lemn ││ │ │fabricarea articolelor├─────┼──────────────────────────┤│ │ │din pluta, paie şi │2052 │Fabricarea articolelor din││ │ │impletituri │ │pluta, paie şi impletituri│├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│21 Fabricarea │211 │Fabricarea celulozei, │2111 │Fabricarea celulozei ││celulozei, │ │hârtiei şi cartonului ├─────┼──────────────────────────┤│hârtiei şi a │ │ │2112 │Fabricarea hârtiei şi ││produselor din │ │ │ │cartonului ││hârtie ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │212 │Fabricarea articolelor│2121 │Fabricarea hârtiei şi ││ │ │din hârtie │ │cartonului ondulat ││ │ │şi carton │ │şi a ambalajelor din ││ │ │ │ │hârtie sau carton ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2122 │Fabricarea produselor de ││ │ │ │ │uz gospodăresc şi sanitar,││ │ │ │ │din hârtie sau carton ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2123 │Fabricarea articolelor de ││ │ │ │ │papetarie ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2124 │Fabricarea tapetului ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2125 │Fabricarea altor articole ││ │ │ │ │din hârtie şi carton ││ │ │ │ │n.c.a. │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│22 Edituri, │221 │Activitatea editurilor│2211 │Editarea cărţilor ││poligrafie şi │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│reproducerea pe │ │ │2212 │Editarea ziarelor ││suporti a │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│înregistrărilor │ │ │2213 │Editarea revistelor şi ││ │ │ │ │periodicelor ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2214 │Editarea înregistrărilor ││ │ │ │ │sonore ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2215 │Alte activităţi de editare││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │222 │Tipărirea şi │2221 │Tipărirea ziarelor ││ │ │activităţi anexe ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2222 │Alte activităţi de ││ │ │ │ │tipărire n.c.a. ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2223 │Legatorie ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2224 │Servicii pregătitoare ││ │ │ │ │pentru tipărire ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2225 │Lucrări auxiliare legate ││ │ │ │ │de activitatea de ││ │ │ │ │tipografie ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │223 │Reproducerea │2231 │Reproducerea ││ │ │înregistrărilor pe │ │înregistrărilor audio ││ │ │suporti ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2232 │Reproducerea ││ │ │ │ │înregistrărilor video ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2233 │Reproducerea ││ │ │ │ │înregistrărilor ││ │ │ │ │informatice │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│23 Industria de │231 │Fabricarea produselor │2310 │Fabricarea produselor de ││prelucrare a │ │de cocserie │ │cocserie ││ţiţeiului, │ │ │ │ ││cocsificarea │ │ │ │ ││carbunelui şi │ │ │ │ ││tratarea │ │ │ │ ││combustibililor │ │ │ │ ││nucleari │ │ │ │ │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│24 Fabricarea │247 │Fabricarea fibrelor şi│2470 │Fabricarea fibrelor şi ││substanţelor şi │ │firelor sintetice şi │ │firelor sintetice şi ││a produselor │ │artificiale │ │artificiale ││chimice ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │241 │Fabricarea produselor │2411 │Fabricarea gazelor ││ │ │chimice de baza │ │industriale ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2412 │Fabricarea colorantilor şi││ │ │ │ │a pigmentilor ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2413 │Fabricarea altor produse ││ │ │ │ │chimice anorganice de baza││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2414 │Fabricarea altor produse ││ │ │ │ │chimice organice de baza ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2415 │Fabricarea ingrasamintelor││ │ │ │ │şi produselor azotoase ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2416 │Fabricarea materialelor ││ │ │ │ │plastice în forme primare ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2417 │Fabricarea cauciucului ││ │ │ │ │sintetic în forme primare ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │242 │Fabricarea │2420 │Fabricarea pesticidelor şi││ │ │pesticidelor şi a │ │a altor produse ││ │ │altor │ │agrochimice ││ │ │produse agrochimice │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │243 │Fabricarea vopselelor,│2430 │Fabricarea vopselelor, ││ │ │lacurilor, cernelii │ │lacurilor, cernelii ││ │ │tipografice şi │ │tipografice şi ││ │ │masticurilor │ │masticurilor ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │244 │Fabricarea de │2441 │Fabricarea produselor ││ │ │medicamente, │ │farmaceutice de baza ││ │ │produse farmaceutice ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │şi naturiste │2442 │Fabricarea preparatelor ││ │ │ │ │farmaceutice ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │245 │Fabricarea │2451 │Fabricarea sapunurilor, ││ │ │sapunurilor, │ │şi detergentilor şi a ││ │ │detergentilor │ │produselor de întreţinere ││ │ │a produselor de ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │întreţinere │2452 │Fabricarea parfumurilor şi││ │ │ │ │a produselor cosmetice (de││ │ │ │ │toaleta) ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │246 │Fabricarea altor │2461 │Fabricarea explozivilor ││ │ │produse chimice ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2462 │Fabricarea cleiurilor şi ││ │ │ │ │gelatinelor ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2463 │Fabricarea uleiurilor ││ │ │ │ │esenţiale ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2464 │Fabricarea preparatelor ││ │ │ │ │chimice de uz fotografic ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2465 │Fabricarea suportilor ││ │ │ │ │destinaţi înregistrărilor ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2466 │Fabricarea altor produse ││ │ │ │ │chimice n.c.a. │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│25 Fabricarea │251 │Producţia de articole │2511 │Fabricarea anvelopelor şi ││produselor din │ │din cauciuc │ │a camerelor de aer ││cauciuc şi mase │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│plastice │ │ │2512 │Resaparea anvelopelor ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2513 │Fabricarea altor produse ││ │ │ │ │din cauciuc ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │252 │Fabricarea articolelor│2521 │Fabricarea placilor, ││ │ │din material plastic │ │foliilor, tuburilor şi ││ │ │ │ │profilelor din material ││ │ │ │ │plastic ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2522 │Fabricarea articolelor de ││ │ │ │ │ambalaj din material ││ │ │ │ │plastic ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2523 │Fabricarea articolelor din││ │ │ │ │material plastic pentru ││ │ │ │ │construcţii ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2524 │Fabricarea altor produse ││ │ │ │ │din material plastic │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│26 Fabricarea │264 │Fabricarea caramizilor│2640 │Fabricarea caramizilor, ││altor produse │ │tiglelor şi altor │ │tiglelor şi altor ││din minerale │ │produse pentru │ │produse pentru ││nemetalice │ │construcţii, │ │construcţii, din argila ││ │ │din argila arsa │ │arsa ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │261 │Fabricarea sticlei şi │2611 │Fabricarea sticlei plate ││ │ │a articolelor din ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │sticla │2612 │Prelucrarea şi fasonarea ││ │ │ │ │sticlei plate ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2613 │Fabricarea articolelor din││ │ │ │ │sticla ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2614 │Fabricarea fibrelor din ││ │ │ │ │sticla ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2615 │Fabricarea de sticlarie ││ │ │ │ │tehnica ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │262 │Fabricarea produselor │2621 │Fabricarea articolelor ││ │ │din ceramica │ │ceramice pentru uz ││ │ │refractara şi │ │gospodăresc şi ornamental ││ │ │nerefractara (exclusiv├─────┼──────────────────────────┤│ │ │cele pentru │2622 │Fabricarea de obiecte ││ │ │construcţii) │ │sanitare din ceramica ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2623 │Fabricarea izolatorilor şi││ │ │ │ │pieselor, izolante din ││ │ │ │ │ceramica ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2624 │Fabricarea altor produse ││ │ │ │ │ceramice de uz tehnic ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2625 │Fabricarea altor produse ││ │ │ │ │ceramice ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2626 │Fabricarea produselor ││ │ │ │ │ceramice refractare ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │263 │Fabricarea placilor şi│2630 │Fabricarea placilor şi ││ │ │dalelor, din ceramica │ │dalelor din ceramica ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │265 │Fabricarea cimentului,│2651 │Fabricarea cimentului ││ │ │varului şi ipsosului ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2652 │Fabricarea varului ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2653 │Fabricarea ipsosului ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │266 │Fabricarea elementelor│2661 │Fabricarea elementelor din││ │ │din beton, ciment şi │ │beton pentru construcţii ││ │ │ipsos │ │ ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2662 │Fabricarea elementelor din││ │ │ │ │ipsos pentru construcţii ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2663 │Fabricarea betonului ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2664 │Fabricarea mortarului ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2665 │Fabricarea produselor din ││ │ │ │ │azbociment ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2666 │Fabricarea altor elemente ││ │ │ │ │din beton, ciment şi ipsos││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │267 │Taierea, fasonarea şi │2670 │Taierea, fasonarea şi ││ │ │finisarea pietrei │ │finisarea pietrei ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │268 │Fabricarea altor │2681 │Fabricarea de produse ││ │ │produse din minerale │ │abrazive ││ │ │nemetalice ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2682 │Fabricarea altor produse ││ │ │ │ │din minerale nemetalice, ││ │ │ │ │n.c.a. │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│27 Industria │271 │Producţia de metale │2710 │Producţia de metale ││metalurgica │ │feroase sub forme │ │feroase sub forme primare ││ │ │primare şi │ │şi cea de feroaliaje ││ │ │semifabricate │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │272 │Producţia de tuburi │2721 │Producţia de tuburi (ţevi)││ │ │din fonta şi oţel │ │din fonta ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2722 │Producţia de tuburi (ţevi)││ │ │ │ │din oţel ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │273 │Alte activităţi │2731 │Tragere la rece ││ │ │metalurgice ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2732 │Laminare la rece ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2733 │Producţia altor profile ││ │ │ │ │obţinute la rece ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2734 │Trefilare ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │274 │Producţia metalelor │2741 │Producţia metalelor ││ │ │preţioase şi a altor │ │preţioase ││ │ │metale neferoase ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2742 │Metalurgia aluminiului ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2743 │Producţia plumbului, ││ │ │ │ │zincului şi cositorului ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2744 │Metalurgia cuprului ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2745 │Producţia altor metale ││ │ │ │ │neferoase ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │275 │Turnarea metalelor │2751 │Turnarea fontei ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2752 │Turnarea otelului ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2753 │Turnarea metalelor ││ │ │ │ │neferoase uşoare ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2754 │Turnarea altor metale ││ │ │ │ │neferoase │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│28 Industria │281 │Fabricarea de │2811 │Fabricarea de construcţii ││construcţiilor │ │construcţii metalice │ │metalice şi părţi ││metalice şi a │ │ │ │componente ale ││produselor din │ │ │ │structurilor metalice ││metal │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│(exclusiv maşini,│ │ │2812 │Fabricarea de elemente de ││utilaje şi │ │ │ │dulgherie şi tâmplărie din││instalaţii) │ │ │ │metal ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │282 │Producţia de │2821 │Producţia de rezervoare, ││ │ │rezervoare, cisterne │ │cisterne şi containere ││ │ │şi containere │ │metalice ││ │ │metalice; producţia de│ │ ││ │ │radiatoare şi cazane │ │ ││ │ │pentru încălzire │ │ ││ │ │centrala │ │ ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2822 │Producţia de radiatoare şi││ │ │ │ │cazane pentru încălzire ││ │ │ │ │centrala ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │284 │Fabricarea produselor │2840 │Fabricarea produselor ││ │ │metalice obţinute prin│ │metalice obţinute prin ││ │ │deformare plastica; │ │deformare plastica; ││ │ │metalurgia pulberilor │ │metalurgia pulberilor ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │285 │Tratarea şi acoperirea│2851 │Tratarea şi acoperirea ││ │ │metalelor; │ │metalelor ││ │ │operaţiuni de mecanică├─────┼──────────────────────────┤│ │ │generală │2852 │Operaţiuni de mecanică ││ │ │ │ │generală ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │286 │Producţia de unelte şi│2861 │Fabricarea produselor de ││ │ │articole de fierărie │ │tăiat şi de uz casnic ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2862 │Fabricarea uneltelor de ││ │ │ │ │mana ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2863 │Fabricarea articolelor de ││ │ │ │ │feronerie ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │287 │Fabricarea altor │2871 │Fabricarea de recipienţi, ││ │ │produse prelucrate din│ │containere şi alte produse││ │ │metal │ │similare din otel ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2872 │Fabricarea ambalajelor din││ │ │ │ │metale uşoare ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2873 │Fabricarea articolelor din││ │ │ │ │fire metalice ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2874 │Fabricarea de suruburi, ││ │ │ │ │buloane, lanturi şi arcuri││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2875 │Fabricarea altor articole ││ │ │ │ │din metal │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│29 Industria de │291 │Fabricarea de │2914 │Fabricarea lagarelor, ││maşini şi │ │echipamente pentru │ │angrenajelor şi organelor ││echipamente │ │producerea şi │ │mecanice de transmisie ││ │ │utilizarea energiei │ │ ││ │ │mecanice (cu excepţia │ │ ││ │ │motoarelor pentru │ │ ││ │ │avioane, autovehicule │ │ ││ │ │şi motociclete) │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │293 │Fabricarea de maşini │2931 │Fabricarea tractoarelor ││ │ │agricole şi forestiere│ │ ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2932 │Fabricarea altor maşini şi││ │ │ │ │utilaje agricole şi ││ │ │ │ │forestiere ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │294 │Fabricarea maşinilor- │2941 │Fabricarea maşinilor- ││ │ │unelte │ │unelte portabile ││ │ │ │ │acţionate electric ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2942 │Fabricarea altor maşini- ││ │ │ │ │unelte pentru prelucrarea ││ │ │ │ │metalului ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2943 │Fabricarea altor maşini- ││ │ │ │ │unelte n.c.a. ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │295 │Fabricarea altor │2951 │Fabricarea utilajelor ││ │ │maşini cu │ │pentru metalurgie ││ │ │destinaţie specifică ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2952 │Fabricarea utilajelor ││ │ │ │ │pentru extracţie şi ││ │ │ │ │construcţii ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2953 │Fabricarea utilajelor ││ │ │ │ │pentru prelucrarea ││ │ │ │ │produselor alimentare, ││ │ │ │ │băuturilor şi tutunului ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2954 │Fabricarea utilajelor ││ │ │ │ │pentru industria textila, ││ │ │ │ │a imbracamintei şi a ││ │ │ │ │pielariei ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2955 │Fabricarea utilajelor ││ │ │ │ │pentru industria hârtiei ││ │ │ │ │şi cartonului ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2956 │Fabricarea altor maşini şi││ │ │ │ │utilaje specifice ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │297 │Fabricarea maşinilor │2971 │Fabricarea de maşini şi ││ │ │şi aparatelor pentru │ │aparate electrocasnice ││ │ │uz casnic ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │2972 │Fabricarea de aparate ││ │ │ │ │neelectrice, de uz casnic │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│30 Industria de │300 │Producţia de mijloace │3001 │Fabricarea maşinilor de ││mijloace ale │ │ale tehnicii de calcul│ │birou ││tehnicii de │ │şi de birou │ │ ││calcul şi de ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│birou │311 │Producţia de motoare, │3110 │Producţia de motoare, ││ │ │generatoare şi │ │generatoare şi ││ │ │transformatoare │ │transformatoare ││ │ │electrice │ │electrice ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │312 │Producţia de aparate │3120 │Producţia de aparate ││ │ │pentru comanda şi │ │pentru distribuţia şi ││ │ │distribuţia │ │comanda electricitatii ││ │ │electricitatii │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │313 │Producţia de fire şi │3130 │Producţia de fire şi ││ │ │cabluri electrice şi │ │cabluri electrice şi ││ │ │optice, izolate │ │optice, izolate ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │314 │Producţia de │3140 │Producţia de acumulatori, ││ │ │acumulatori, baterii │ │baterii şi pile electrice ││ │ │şi pile electrice │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │315 │Producţia de lampi │3150 │Producţia de lampi ││ │ │electrice şi │ │electrice şi echipamente ││ │ │echipamente de │ │de iluminat ││ │ │iluminat │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │316 │Producţia de alte │3161 │Producţia de componente ││ │ │aparate, echipamente │ │electrice pentru ││ │ │şi materiale electrice│ │motoare şi vehicule n.c.a.││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │3162 │Producţia altor componente││ │ │ │ │electrice n.c.a. │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│32 Industria de │321 │Producţia de tuburi │3210 │Producţia tuburilor ││echipamente │ │electronice şi │ │electronice şi a altor ││pentru radio, │ │alte componente │ │componente electronice ││televiziune şi │ │electronice │ │ ││comunicaţii ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │322 │Producţia de │3220 │Producţia de emitatoare ││ │ │emitatoare radio- │ │radio-televiziune, ││ │ │televiziune, │ │echipamente şi aparate ││ │ │echipamente │ │telefonice şi telegrafice ││ │ │şi aparate telefonice │ │ ││ │ │şi telegrafice │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │323 │Producţia de │3230 │Producţia de receptoare de││ │ │receptoare de radio │ │radio şi televiziune; ││ │ │şi televiziune; │ │aparate de înregistrare ││ │ │aparate de │ │şi reproducere audio ││ │ │înregistrare │ │sau video ││ │ │şi reproducere audio │ │ ││ │ │sau video │ │ │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│33 Industria de │331 │Producţia de aparatura│3310 │Producţia de aparatura şi ││aparatura şi │ │şi instrumente │ │instrumente medicale ││instrumente │ │medicale │ │ ││medicale, de ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│precizie, optice │333 │Producţia de │3330 │Producţia de echipamente ││şi fotografice, │ │echipamente de │ │de măsura, reglare şi ││ceasornicarie │ │măsura, reglare şi │ │control pentru procesele ││ │ │control pentru │ │industriale ││ │ │procesele industriale │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │334 │Producţia de aparatura│3340 │Producţia de aparatura şi ││ │ │şi instrumente optice │ │instrumente optice şi ││ │ │şi fotografice │ │fotografice ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │335 │Producţia de ceasuri │3350 │Producţia de ceasuri │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│34 Industria │341 │Producţia de │3410 │Producţia de autovehicule ││mijloacelor de │ │autovehicule │ │ ││transport rutier ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │342 │Producţia de caroserii│3420 │Producţia de caroserii, ││ │ │remorci şi semiremorci│ │remorci şi semiremorci ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │343 │Producţia de piese şi │3430 │Producţia de piese şi ││ │ │accesorii pentru │ │accesorii pentru ││ │ │autovehicule şi pentru│ │autovehicule şi pentru ││ │ │motoare de │ │motoare de autovehicule ││ │ │autovehicule │ │ │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│35 Industria │351 │Construcţii şi │3511 │Construcţii şi reparaţii ││altor mijloace de│ │reparaţii de nave │ │de nave ││transport n.c.a. │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │3512 │Construcţii şi reparaţii ││ │ │ │ │de ambarcatiuni sportive ││ │ │ │ │şi de agrement ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │352 │Construcţia şi │3520 │Construcţia şi repararea ││ │ │repararea materialului│ │materialului rulant ││ │ │rulant │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │353 │Construcţia şi │3530 │Construcţii şi reparaţii ││ │ │repararea de │ │de aeronave şi nave ││ │ │aeronave şi nave │ │spatiale ││ │ │spatiale │ │ │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│34 Industria │354 │Producţia de │3541 │Producţia de motociclete ││mijloacelor de │ │motociclete, biciclete├─────┼──────────────────────────┤│transport rutier │ │şi vehicule pentru │3542 │Producţia de biciclete ││ │ │invalizi │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │355 │Producţia altor │3550 │Producţia altor mijloace ││ │ │mijloace de transport │ │de transport n.c.a. ││ │ │n.c.a. │ │ │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│36 Producţia de │361 │Producţia de mobilier │3611 │Producţia de scaune ││mobilier şi alte │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│activităţi │ │ │3612 │Producţia mobilierului ││industriale │ │ │ │pentru birou şi magazine ││n.c.a. │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │3613 │Producţia mobilierului ││ │ │ │ │pentru bucatarii ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │3614 │Producţia altor tipuri de ││ │ │ │ │mobilier ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │3615 │Producţia de saltele şi ││ │ │ │ │somiere ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │362 │Fabricarea │3621 │Baterea monedelor ││ │ │bijuteriilor şi ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │articolelor similare │3622 │Fabricarea bijuteriilor şi││ │ │ │ │articolelor similare din ││ │ │ │ │metale şi pietre ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │363 │Fabricarea │3630 │Fabricarea instrumentelor ││ │ │instrumentelor │ │muzicale ││ │ │muzicale │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │364 │Fabricarea articolelor│3640 │Fabricarea articolelor ││ │ │pentru sport │ │pentru sport ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │365 │Fabricarea jocurilor │3650 │Fabricarea jocurilor şi ││ │ │şi jucariilor │ │jucariilor ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │366 │Fabricarea altor │3661 │Fabricarea bijuteriilor de││ │ │produse n.c.a. │ │fantezie ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │3662 │Confecţionarea maturilor ││ │ │ │ │şi periilor ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │3663 │Fabricarea altor produse ││ │ │ │ │manufacturiere │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│40 Producţia şi │401 │Producţia şi │4011 │Producţia de energie ││furnizarea │ │distribuţia energiei │ │electrica ││de energie │ │electrice ├─────┼──────────────────────────┤│electrica şi │ │ │4012 │Transportul energiei ││termica, gaze şi │ │ │ │electrice ││apa calda │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │4013 │Distribuţia şi ││ │ │ │ │comercializarea energiei ││ │ │ │ │electrice ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │402 │ │4021 │Producţia gazelor ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │4022 │Distribuţia şi ││ │ │ │ │comercializarea ││ │ │ │ │combustibililor gazosi, ││ │ │ │ │prin conducte ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │403 │Producţia şi │4030 │Producţia şi distribuţia ││ │ │distribuţia energiei │ │energiei termice ││ │ │termice şi a apei │ │şi a apei calde ││ │ │calde │ │ │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│45 Construcţii │451 │Organizarea de │4511 │Demolarea construcţiilor, ││ │ │santiere şi │ │terasamente şi organizare ││ │ │pregătirea terenului │ │de santiere ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │4512 │Lucrări de foraj şi sondaj││ │ │ │ │pentru construcţii ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │452 │Construcţii de clădiri│4521 │Construcţii de clădiri ││ │ │sau părţi ale │ │şi lucrări de geniu civil││ │ │acestora; geniu civil │ │ ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │4522 │Lucrări de învelitori, ││ │ │ │ │sarpante şi terase la ││ │ │ │ │construcţii ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │4523 │Construcţii de autostrăzi,││ │ │ │ │drumuri, aerodroame şi ││ │ │ │ │baze sportive ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │4524 │Construcţii hidrotehnice ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │4525 │Alte lucrări speciale de ││ │ │ │ │construcţii ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │453 │Lucrări de instalaţii │4531 │Lucrări de instalaţii ││ │ │pentru clădiri │ │electrice ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │4532 │Lucrări de izolaţii şi ││ │ │ │ │protecţie anticoroziva ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │4533 │Lucrări de instalaţii ││ │ │ │ │tehnico-sanitare ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │4534 │Alte lucrări de instalaţii││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │454 │Lucrări de finisare │4541 │Lucrări de ipsoserie ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │4542 │Lucrări de tâmplărie şi ││ │ │ │ │dulgherie ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │4543 │Lucrări de pardosire şi ││ │ │ │ │placare a pereţilor ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │4544 │Lucrări de vopsitorie, ││ │ │ │ │zugraveli şi montari de ││ │ │ │ │geamuri ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │4545 │Alte lucrări de finisare │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│50 Comerţ cu │502 │Întreţinerea şi │5020 │Întreţinerea şi repararea ││ridicată şi cu │ │repararea │ │autovehiculelor ││amănuntul, │ │autovehiculelor │ │ ││întreţinerea şi ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│repararea │504 │Întreţinerea şi │5040 │Întreţinerea şi repararea ││autovehiculelor │ │repararea │ │motocicletelor ││şi a │ │motocicletelor │ │ ││motocicletelor; │ │ │ │ ││comerţ cu │ │ │ │ ││amănuntul al │ │ │ │ ││carburantilor │ │ │ │ ││pentru │ │ │ │ ││autovehicule │ │ │ │ │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│51 Comerţ cu │511 │Activităţi de │5111 │Intermedieri în comerţul ││ridicată şi │ │intermediere în │ │cu materii prime agricole,││servicii de │ │comerţul cu ridicată │ │animale vii, materii prime││intermediere în │ │ │ │textile şi cu ││comerţul cu │ │ │ │semifabricate ││ridicată (cu │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│excepţia │ │ │5112 │Intermedieri în comerţul ││comerţului cu │ │ │ │cu combustibili, minerale ││autovehicule şi │ │ │ │şi produse chimice pentru ││motociclete) │ │ │ │industrie ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5113 │Intermedieri în comerţul ││ │ │ │ │cu material lemnos şi de ││ │ │ │ │construcţii ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5114 │Intermedieri în comerţul ││ │ │ │ │cu maşini, echipamente ││ │ │ │ │industriale, nave şi ││ │ │ │ │avioane ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5115 │Intermedieri în comerţul ││ │ │ │ │cu mobila, articole de ││ │ │ │ │menaj şi de fierărie ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5116 │Intermedieri în comerţul ││ │ │ │ │cu textile, confecţii, ││ │ │ │ │încălţăminte şi articole ││ │ │ │ │din piele ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5117 │Intermedieri în comerţul ││ │ │ │ │cu produse alimentare, ││ │ │ │ │băuturi şi tutun ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5118 │Intermedieri în comerţul ││ │ │ │ │specializat în vânzarea ││ │ │ │ │produselor cu caracter ││ │ │ │ │specific, n.c.a. ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5119 │Intermedieri în comerţul ││ │ │ │ │cu produse diverse ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │512 │Comerţ cu ridicată al │5121 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │produselor agricole │ │cerealelor, seminţelor ││ │ │brute şi al animalelor│ │şi furajelor ││ │ │vii ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5122 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │florilor şi al plantelor ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5123 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │animalelor vii ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5124 │Comerţ cu ridicată a ││ │ │ │ │pieilor brute şi al ││ │ │ │ │pieilor prelucrate ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5125 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │tutunului neprelucrat ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │513 │Comerţ cu ridicată al │5131 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │produselor alimentare,│ │fructelor şi legumelor ││ │ │al băuturilor şi al ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │tutunului │5132 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │carnii şi produselor din ││ │ │ │ │carne ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5133 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │produselor lactate, ││ │ │ │ │oualor, uleiurilor şi ││ │ │ │ │grasimilor comestibile ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5134 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │băuturilor ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5135 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │produselor din tutun ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5136 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │zahărului, ciocolatei şi ││ │ │ │ │produselor zaharoase ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5137 │Comerţ cu ridicată cu ││ │ │ │ │cafea, ceai, cacao şi ││ │ │ │ │condimente ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5138 │Comerţ cu ridicată, ││ │ │ │ │specializat, al altor ││ │ │ │ │alimente, inclusiv peste, ││ │ │ │ │crustacee şi moluste ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5139 │Comerţ cu ridicată, ││ │ │ │ │nespecializat, de produse ││ │ │ │ │alimentare, băuturi şi ││ │ │ │ │tutun ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │514 │Comerţ cu ridicată al │5141 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │bunurilor de consum, │ │produselor textile ││ │ │altele decât cele ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │alimentare │5142 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │imbracamintei şi ││ │ │ │ │incaltamintei ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5143 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │aparatelor electrice şi ││ │ │ │ │de uz gospodăresc, al ││ │ │ │ │aparatelor de radio şi ││ │ │ │ │televizoarelor ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5144 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │produselor din ceramica, ││ │ │ │ │sticlarie, tapete şi ││ │ │ │ │produse de întreţinere ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5145 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │produselor cosmetice şi de││ │ │ │ │parfumerie ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5146 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │produselor farmaceutice ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5147 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │altor bunuri de consum, ││ │ │ │ │nealimentare, n.c.a. ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │515 │Comerţ cu ridicată al │5151 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │produselor │ │combustibililor solizi, ││ │ │intermediare │ │lichizi şi gazosi şi al ││ │ │neagricole şi al │ │produselor derivate ││ │ │deşeurilor ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5152 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │metalelor şi minereurilor ││ │ │ │ │metalice ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5153 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │materialului lemnos şi de ││ │ │ │ │construcţii ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5154 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │echipamentelor şi ││ │ │ │ │furniturilor de fierărie ││ │ │ │ │pentru instalaţii sanitare││ │ │ │ │şi de încălzire ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5155 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │produselor chimice ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5156 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │altor produse intermediare││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5157 │Comerţul cu ridicată al ││ │ │ │ │deşeurilor şi resturilor ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │518 │Comerţ cu ridicată al │5181 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │maşinilor, │ │maşinilor-unelte ││ │ │echipamentelor ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │şi furniturilor │5182 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │maşinilor pentru industria││ │ │ │ │miniera şi construcţii ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5183 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │maşinilor pentru industria││ │ │ │ │textila şi al maşinilor de││ │ │ │ │cusut şi de tricotat ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5184 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │calculatoarelor, ││ │ │ │ │echipamentelor periferice ││ │ │ │ │şi software-ului ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5185 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │altor maşini şi ││ │ │ │ │echipamente de birou ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5186 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │altor componente şi ││ │ │ │ │echipamente electronice ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5187 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │altor aparaturi utilizate ││ │ │ │ │în industrie, comerţ şi ││ │ │ │ │transporturi ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │5188 │Comerţ cu ridicată al ││ │ │ │ │maşinilor, accesoriilor şi││ │ │ │ │uneltelor agricole, ││ │ │ │ │inclusiv al tractoarelor │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│52 Comerţ cu │526 │Comerţ cu amănuntul │5263 │Comerţ cu amănuntul ││amănuntul (cu │ │neefectuat prin │ │care nu se efectuează ││excepţia │ │magazine │ │prin magazine ││comerţului cu │ │ │ │ ││autovehicule şi │ │ │ │ ││motociclete); │ │ │ │ ││reparea bunurilor│ │ │ │ ││personale şi │ │ │ │ ││gospodăreşti │ │ │ │ │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│55 Hoteluri şi │551 │Hoteluri │5510 │Hoteluri ││restaurante ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │552 │Campinguri şi alte │5521 │Tabere de tineret şi ││ │ │facilităţi │ │refugii montane ││ │ │pentru cazare de │ │ ││ │ │scurta durata │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │552 │Campinguri şi alte │5522 │Campinguri, inclusiv ││ │ │facilităţi pentru │ │parcuri pentru rulote ││ │ │cazare de scurta │ │ ││ │ │durata │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │552 │Campinguri şi alte │5523 │Alte mijloace de cazare ││ │ │facilităţi pentru │ │n.c.a. ││ │ │cazare de scurta │ │ ││ │ │durata │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │553 │Restaurante │5530 │Restaurante ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │554 │Baruri │5540 │Baruri ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │555 │Cantine şi alte │5551 │Cantine ││ │ │unităţi de preparare ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │a hranei │5552 │Alte unităţi de preparare ││ │ │ │ │a hranei │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│60 Transporturi │602 │Alte transporturi │6021 │Alte transporturi terestre││terestre; │ │terestre │ │de călători, pe baza de ││transporturi prin│ │ │ │grafic ││conducte │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │6023 │Transporturi terestre de ││ │ │ │ │călători, ocazionale ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │603 │Transporturi prin │6030 │Transporturi prin conducte││ │ │conducte │ │ │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│63 Activităţi │632 │Alte activităţi anexe │6321 │Alte activităţi anexe ││anexe şi │ │transporturilor │ │transporturilor terestre ││auxiliare │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│de transport, │ │ │6322 │Alte activităţi anexe ││activităţi ale │ │ │ │transporturilor pe apa ││agentiilor de ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│turism │633 │Activităţi ale │6330 │Activităţi ale agentiilor ││ │ │agentiilor de voiaj şi│ │de voiaj şi a tur- ││ │ │a tur-operatorilor; │ │operatorilor; ││ │ │activităţi de │ │activităţi de asistenţa ││ │ │asistenţa turistica │ │turistica n.c.a. ││ │ │n.c.a. │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │634 │Activităţi ale altor │6340 │Activităţi ale altor ││ │ │agenţii de transport │ │agenţii de transport │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│64 Posta şi │641 │Activităţi de posta şi│6411 │Activităţile poştei ││telecomunicaţii │ │de curier │ │naţionale ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │6412 │Alte activităţi de curier ││ │ │ │ │(altele decât cele de ││ │ │ │ │posta naţionala) ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │642 │Telecomunicaţii │6420 │Telecomunicaţii │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│70 Tranzacţii │701 │Activităţi imobiliare │7011 │Dezvoltare (promovare) ││imobiliare │ │cu bunuri proprii │ │imobiliară ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │7012 │Cumpărarea şi vânzarea de ││ │ │ │ │bunuri imobiliare proprii ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │702 │Închirierea şi │7020 │Închirierea şi ││ │ │subînchirierea │ │subînchirierea bunurilor ││ │ │bunurilor imobiliare │ │imobiliare proprii ││ │ │proprii sau închiriate│ │sau închiriate ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │703 │Activităţi imobiliare │7031 │Agenţii imobiliare ││ │ │pe bază de tarife sau ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │contract │7032 │Administrarea imobilelor ││ │ │ │ │pe bază de tarife sau ││ │ │ │ │contract │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│74 Alte │741 │Activităţi juridice, │7411 │Activităţi juridice**) ││activităţi de │ │de contabilitate │ │- eliminat - ││servicii prestate│ │şi revizie contabila, │ │ ││în principal │ │consultanţa în │ │ ││întreprinderilor │ │domeniul fiscal; │ │ ││ │ │activităţi de studii │ │ ││ │ │de piaţa şi de sondaj;│ │ ││ │ │consultanţa pentru │ │ ││ │ │afaceri şi management │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │742 │Activităţi de │7420 │Activităţi de arhitectura,││ │ │arhitectura, inginerie│ │inginerie şi servicii de ││ │ │şi servicii de │ │consultanţa tehnica legate││ │ │consultanţa tehnica │ │de acestea**) ││ │ │legate de acestea │ │ - eliminat - ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │747 │Activităţi de │7470 │Activităţi de întreţinere ││ │ │întreţinere şi │ │şi curatare a clădirilor ││ │ │curatare a clădirilor │ │ ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │748 │Alte activităţi de │7481 │Activităţi fotografice ││ │ │servicii prestate │ │ ││ │ │în principal │ │ ││ │ │întreprinderilor │ │ │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│92 Activităţi │921 │Activităţi │9211 │Producţia de filme ││recreative │ │cinematografice │ │cinematografice şi video ││culturale şi │ │şi video ├─────┼──────────────────────────┤│sportive │ │ │9212 │Distribuţia de filme ││ │ │ │ │cinematografice şi video ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │9213 │Proiectia de filme ││ │ │ │ │cinematografice ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │925 │Activităţi ale │9251 │Activităţi ale ││ │ │bibliotecilor, │ │bibliotecilor şi arhivelor││ │ │arhivelor, muzeelor şi├─────┼──────────────────────────┤│ │ │alte activităţi │9252 │Activităţi ale muzeelor, ││ │ │culturale │ │conservarea monumentelor ││ │ │ │ │şi clădirilor istorice ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │9253 │Activităţi ale gradinilor ││ │ │ │ │botanice şi zoologice şi ││ │ │ │ │ale rezervaţiilor naturale││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │926 │Activităţi sportive │9261 │Activităţi ale bazelor ││ │ │ │ │sportive ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │9262 │Alte activităţi sportive ││ ├────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│ │927 │Alte activităţi │9272 │Alte activităţi recreative││ │ │recreative │ │n.c.a. │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│93 Alte │930 │Alte activităţi de │9301 │Spalarea, curatarea şi ││activităţi de │ │servicii │ │vopsirea textilelor şi ││servicii │ │ │ │blanurilor ││personale │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │9302 │Coafura şi alte activităţi││ │ │ │ │de infrumusetare ││ │ │ ├─────┼──────────────────────────┤│ │ │ │9305 │Alte activităţi de ││ │ │ │ │servicii personale n.c.a. │├─────────────────┼────┼──────────────────────┼─────┼──────────────────────────┤│95 Activităţi ale│950 │Activităţi ale │9500 │Activităţi ale ││personalului │ │personalului angajat │ │personalului angajat în ││angajat în │ │în gospodării │ │gospodării particulare ││gospodării │ │particulare │ │ ││personale │ │ │ │ │└─────────────────┴────┴──────────────────────┴─────┴──────────────────────────┘-----------*) Lista reprezintă activităţile din Clasificarea Activităţilor din Economia Naţionala (CAEN), aprobate prin Ordinul nr. 601/2002 al Institutului Naţional de Statistica ce corespund activităţilor listate în Anexa A a Directivei Comisiei Europene 1999/42/CE .**) Conform articolului unic din ORDIN nr. 410 din 13 iunie 2005, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 29 iunie 2005, la diviziunea 74 - Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor - se elimina clasa de activităţi juridice (cod 7411) şi clasa de activităţi de arhitectura, inginerie şi servicii de consultanţa tehnica legate de acestea (cod 7420), aparţinând grupei 741 - activităţi juridice de contabilitate şi revizie contabila, consultanţa în domeniul fiscal; activităţi de studii de piaţa şi de sondaj; consultanţa pentru afaceri şi management -, respectiv grupei 742 - activităţi de arhitectura, inginerie şi servicii de consultanţa tehnica legate de acestea.-------------