ORDONANTA nr. 20 din 27 ianuarie 1994 (**republicată**)(*actualizată*)privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente*)(actualizată până la data de 21 mai 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 23 octombrie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 21 mai 2006, cu modificările şi completările aduse de: ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003; ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 128 din 12 mai 2006.-------------**) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 460/2001 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 31 iulie 2001, dându-se textelor o noua numerotare.*) Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994 a mai fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 150 din 15 aprilie 1998 şi ulterior modificată prin Ordonanţa Guvernului nr. 12/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 29 ianuarie 1999 (aprobată şi modificată prin Legea nr. 12/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 101 din 8 martie 2000) şi prin Legea nr. 460/2001.  +  Articolul 1Reducerea riscului seismic al construcţiilor constituie o acţiune complexa, de interes naţional, în contextul atenuarii efectelor unui potenţial dezastru provocat de cutremure şi cuprinde măsuri de intervenţie la construcţiile existente care prezintă niveluri insuficiente de protecţie la acţiuni seismice, degradari sau avarieri în urma unor acţiuni seismice.  +  Articolul 2 (1) Proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii vor acţiona pentru: a) identificarea construcţiilor din proprietate sau din administrare, descrise la art. 1; b) expertizarea tehnica a construcţiilor de către experţi tehnici atestaţi, în conformitate cu reglementările tehnice; c) aprobarea deciziei de intervenţie şi continuarea acţiunilor definite la alin. (2), în funcţie de concluziile fundamentate din raportul de expertiza tehnica.(1^1) Proprietarii şi, după caz, administratorii spaţiilor publice cu alta destinaţie, situate la parterul şi, după caz, la subsolul şi/sau la alte niveluri ale clădirilor de locuit multietajate, cu peste P+3 etaje, construite înainte de anul 1978, au obligaţia sa acţioneze proporţional, în solidar cu proprietarii locuinţelor şi cu asociaţia de proprietari, pentru expertizarea tehnica a structurii de rezistenta a întregii clădiri, în termen de 2 ani de la data primirii notificării prevăzute la art. 4 alin. (3^1) lit. b).----------Alin. (1^1) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 128 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006.(1^2) În sensul prezentei ordonanţe, prin sintagma spaţii publice cu alta destinaţie se înţelege spaţiile realizate în scopul desfăşurării de activităţi care implica aglomerari de persoane, precum: sali de spectacol, de expoziţii, de lectura, spaţii pentru comerţ, structuri turistice de cazare şi alimentaţie publică şi prestări de servicii, asistenţa socială şi medicală, administraţie publică şi altele asemenea, indiferent dacă aceste spaţii sunt rezultatul conceptiei iniţiale a construcţiei ori, după caz, al unor amenajări ulterioare.-----------Alin. (1^2) al art. 2 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006. (2) Pentru construcţiile expertizate tehnic şi încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, proprietarii construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiile de proprietari, precum şi persoanele juridice care au în administrare construcţii sunt obligate sa procedeze la: a) realizarea proiectării lucrărilor de intervenţie de către persoane fizice sau juridice autorizate şi verificarea proiectelor de către verificatori tehnici atestaţi, în termen de 2 ani de la data primirii notificării încadrării în clasa I de risc seismic a clădirii expertizate;------------Litera a) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 128 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006. b) execuţia lucrărilor de intervenţie de către persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, inclusiv urmărirea, verificarea şi recepţia execuţiei lucrărilor de intervenţie prin diriginti de şantier autorizaţi, în termen de 2 ani de la data finalizarii proiectului de consolidare.-----------Litera b) a alin. (2) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.  +  Articolul 3Măsurile de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente se stabilesc prin reglementări tehnice şi se vor realiza cu respectarea cerinţelor de calitate şi a celorlalte obligaţii impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, precum şi a condiţiilor tehnice prevăzute de Normativul de proiectare antiseismica.  +  Articolul 4 (1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activităţii în domeniul reducerii riscului seismic al construcţiilor existente se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei prin: a) organizarea elaborării, avizarea şi aprobarea reglementărilor tehnice în domeniul protecţiei antiseismice; b) avizarea din punct de vedere tehnic a soluţiilor de intervenţie pentru construcţiile de importanţa vitala pentru societate, a căror funcţionalitate, în timpul cutremurului şi imediat după cutremur, trebuie să fie asigurată integral. În acest scop, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei se organizează Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, formată din personalităţi în domeniu. (2) Comisiile judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, de apărare împotriva dezastrelor vor acţiona, în aria lor de autoritate, pentru: a) elaborarea programelor şi monitorizarea acţiunilor de intervenţie pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor; b) educarea antiseismica a populaţiei. (3) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor vor acţiona, în aria lor de autoritate, pentru: a) stabilirea şi aplicarea restrictiilor din punct de vedere al riscului seismic datorită condiţiilor locale de amplasament impuse prin documentaţiile de urbanism şi amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale; b) identificarea şi inventarierea construcţiilor cu destinaţia de locuinta, descrise la art. 1, proprietate privată a persoanelor fizice ori aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale, a instituţiilor publice şi a agenţilor economici, şi monitorizarea acţiunilor de intervenţie privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzând expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie; c) fundamentarea, verificarea şi avizarea documentaţiilor privind acţiunile de intervenţie finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz.Consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor vor asigura locuintele de necesitate, pentru cazarea temporară a persoanelor şi a familiilor, pe perioada executării interventiilor care nu se pot efectua în clădiri ocupate.Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, pentru construcţiile cu destinaţia de locuinta, expertizate tehnic şi încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, vor notifica în scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiilor de proprietari, precum şi persoanelor juridice care au în administrare aceste construcţii, obligaţiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, precum şi faptul ca îşi asuma riscul şi răspunderea pentru efectele potenţiale ale seismelor, în situaţia în care nu se conformează obligaţiilor legale.(3^1) Primării municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor acţiona, în aria lor de competenţa, pentru:------------Partea introductivă a alin. (3^1) al art. 4 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 128 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006. a) identificarea şi inventarierea clădirilor prevăzute la art. 2 alin. (1^1); b) notificarea proprietarilor, persoane fizice sau juridice, şi a asociaţiilor de proprietari, precum şi, după caz, a persoanelor juridice care au în administrare clădiri/părţi din clădirile prevăzute la art. 2 alin. (1^1), cu privire la obligaţia ce le revine de a acţiona, în solidar, pentru expertizarea tehnica a structurii de rezistenta a întregii clădiri; c) renotificarea proprietarilor/asociaţiilor de proprietari notificati/notificate potrivit alin. (3) lit. c)*).-----------Alin. (3^1) al art. 4 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra Neamt:Art. II din ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006, prevede: (1) În termen de 9 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, primării municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire prevederile alin. (3^1) al art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.------------Alin. (1) al art. II din ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 128 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006. (2) Pentru proprietarii şi asociaţiile de proprietari prevăzuţi la art. 4 alin. (3^1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 20/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, termenele de 2 ani prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) şi b) din acelaşi act normativ încep să curgă din momentul primirii renotificarii." (4) Inspectoratul de Stat în Construcţii - ISC din subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, prin inspectoratele teritoriale în construcţii din subordinea acestuia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzând priorităţile, pe categorii de construcţii, privind expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrărilor de intervenţie finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, după caz, pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente. (5) Consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor, în vederea prevenirii unui potenţial dezastru provocat de cutremure, pot solicita instanţei de judecată sa oblige proprietarii construcţiilor cu destinaţia de locuinta, încadrate în clasa I de risc seismic, sa ia măsurile de intervenţie stabilite prin raportul de expertiza tehnica. Acţiunea se adresează judecătoriei în raza căreia este situata construcţia.Acţiunea este scutită de taxa de timbru.  +  Articolul 5 (1) Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la construcţiile existente se vor asigura după cum urmează: a) la construcţiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiilor publice:(i) din bugetul de stat sau din bugetele locale, pe baza programelor de investiţii ale ordonatorilor principali de credite, fonduri ce se cuprind la poziţia globală "Alte cheltuieli de investiţii";(îi) din veniturile proprii ale instituţiilor publice finanţate din venituri extrabugetare; b) la construcţiile existente, aflate în proprietatea sau în administrarea agenţilor economici, din fondurile proprii ale agenţilor economici. (2) Pentru locuintele proprietate privată a persoanelor fizice fondurile necesare privind finanţarea cheltuielilor pentru expertizarea tehnica, proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare se vor asigura astfel: a) din transferuri de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pentru expertizarea tehnica; b) din sursele proprii ale proprietarilor, din despăgubiri acordate de societăţile de asigurare şi/sau din credite, pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare.  +  Articolul 6 (1) Clădirile de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic şi care prezintă pericol public, se includ în programe anuale de acţiuni privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare pentru reducerea riscului seismic, denumite în continuare programe anuale.(1^1) Clădirile menţionate la alin. (1) prezintă pericol public în situaţiile în care, după caz: a) cuprind spaţii publice cu alta destinaţie decât aceea de locuinta, ocupate temporar/permanent de un număr mare de persoane; b) sunt amplasate în zone dens circulate şi/sau cu aglomerari de persoane; c) adapostesc valori materiale şi/sau de patrimoniu cultural.------------Alin. (1^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 1 al articolului unic din ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003. (2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei împreună cu Ministerul Administraţiei Publice, în baza prioritatilor stabilite pe criterii tehnice de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi de consiliile judeţene şi avizate de Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor, şi se aproba prin hotărâre a Guvernului, în limita prevederilor bugetare anuale aprobate cu aceasta destinaţie. (3) Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene, împreună cu consiliile municipiilor şi oraşelor care beneficiază de sume alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru finanţarea programelor anuale, sunt obligate sa pună la dispoziţie Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei toate documentele justificative solicitate, răspunzând pentru necesitatea şi oportunitatea sumelor solicitate, precum şi pentru realitatea, exactitatea şi legalitatea sumelor cheltuite în scopul pentru care au fost alocate.  +  Articolul 7 (1) Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare la clădirile incluse în programele anuale se vor asigura astfel: a) din transferuri de la bugetul de stat şi/sau din credite, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, pentru locuintele proprietate privată a persoanelor fizice, prin excepţie de la prevederile art. 5 alin. (2) lit. b);------------Litera a) a alin (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 2 al articolului unic din ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003. b) din bugetele locale, pentru locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, aflate în proprietatea sau în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale; c) din bugetul de stat, din bugetele locale sau din venituri extrabugetare, după caz, în limita fondurilor stabilite anual cu aceasta destinaţie pentru locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, existente în proprietatea sau în administrarea celorlalte instituţii publice, în funcţie de subordonarea instituţiilor respective; d) din fondurile proprii ale agenţilor economici, pentru locuintele şi spaţiile cu alta destinaţie decât cea de locuinta, aflate în proprietatea sau în administrarea acestora. e) din sursele proprii ale proprietarilor, persoane fizice şi/sau juridice, după caz, ai spaţiilor cu alta destinaţie decât aceea de locuinta.------------Litera e) a alin (1) al art. 7 a fost introdusă de pct. 3 al articolului unic din ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003. (2) Instituţiile publice şi agenţii economici care deţin locuinţe sau spaţii cu alta destinaţie decât cea de locuinta în clădirile incluse în programele anuale sunt obligaţi să asigure finanţarea proiectării şi execuţiei lucrărilor de consolidare, proporţional cu cota-parte indiviză pe care o deţin din proprietatea comuna.  +  Articolul 8 (1) Proprietarii locuinţelor, persoane fizice, din clădirile incluse în programele anuale vor acţiona potrivit prevederilor art. 2 alin. (2) şi vor beneficia de finanţare din transferuri de la bugetul de stat pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare, în următoarele condiţii: a) existenta hotărârii asociaţiei de proprietari, adoptată cu acordul majorităţii proprietarilor clădirilor prevăzute la art. 6 alin. (1), privind aprobarea deciziei de intervenţie pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare, precum şi a documentaţiilor cadastrale în vederea stabilirii cotei-părţi indivize din proprietatea comuna care revine fiecărei proprietăţi individuale;------------Litera a) a alin (1) al art. 8 a fost modificată de pct. 4 al articolului unic din ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003. b) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinţei; c) restituirea, la terminarea lucrărilor de consolidare, a sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare, în rate lunare egale fără dobânda, cu o durată de rambursare de până la 25 de ani de la data recepţiei terminării lucrărilor de consolidare; în cazul întârzierii la plata a ratelor cu mai mult de 30 de zile se calculează majorări de întârziere la ratele scadente, aplicându-se cota de majorare, stabilită în condiţiile legii, pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare. (2) Radierea ipotecii se face numai cu dovada privind achitarea integrală a cheltuielilor efectuate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare. (3) Instituirea şi radierea ipotecii sunt scutite de plată taxei de timbru.  +  Articolul 9Proprietarii locuinţelor, persoane fizice, care realizează venituri medii nete lunare pe membru de familie sub câştigul salarial mediu net lunar pe economie, pe perioadele în care realizează aceste venituri sunt scutiţi de la plata ratelor lunare, prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c); obligaţia de a restitui sumele alocate din transferuri de la bugetul de stat pentru execuţia lucrărilor de consolidare se diminuează cu sumele aferente perioadelor de scutire la plata a ratelor lunare.  +  Articolul 10 (1) Pentru clădirile incluse în programele anuale primării municipiilor şi oraşelor, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, vor lua măsurile necesare pentru: a) contractarea proiectării lucrărilor de consolidare şi aprobarea studiilor de fezabilitate; b) contractarea execuţiei lucrărilor de consolidare; c) instituirea ipotecii legale a statului asupra locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice, la care urmează să se execute lucrări de consolidare finanţate din transferuri de la bugetul de stat; d) asigurarea dirigintilor de şantier autorizaţi; e) verificarea şi decontarea documentaţiei de proiectare, precum şi a situaţiilor de lucrări executate, conform soluţiei de intervenţie din documentaţia aprobată care cuprinde, după caz:(i) consolidarea sistemului structural al clădirii existente sau a unor elemente structurale ale acesteia;(îi) introducerea unor elemente structurale suplimentare şi/sau repararea elementelor nestructurale ale clădirii existente;(iii) îmbunătăţirea terenului de fundare, termoizolarea şi/sau hidroizolarea clădirii şi/sau a instalaţiilor aferente în zona de intervenţie;(iv) desfacerea şi refacerea finisajelor în zona de intervenţie;(v) desfacerea şi refacerea instalaţiilor şi/sau a echipamentelor în zona de intervenţie şi, după caz, înlocuirea acestora sau a unor elemente componente;(vi) alte lucrări strict necesare în zona de intervenţie, justificate din punct de vedere tehnic prin soluţia de intervenţie adoptată şi reglementările tehnice în vigoare;------------Litera e) a alin (1) al art. 10 a fost modificată de pct. 5 al articolului unic din ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003. f) organizarea recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare; g) stabilirea situaţiei valorice a decontărilor pe categorii de lucrări real executate şi repartizarea pe fiecare proprietar a cheltuielilor efectuate pentru execuţia lucrărilor de consolidare, proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză din proprietatea comuna care revine fiecărui proprietar; h) încheierea contractelor pentru restituirea sumelor alocate din transferuri de la bugetul de stat privind execuţia lucrărilor de consolidare, evidenta, calcularea şi încasarea ratelor lunare şi urmărirea, potrivit legii, a debitorilor restanti. i) actionarea în justiţie a proprietarilor care obstructioneaza desfăşurarea activităţilor de proiectare şi/sau de execuţie a lucrărilor de consolidare a clădirilor nominalizate în programele anuale, la judecătoria în raza căreia este situata clădirea, în procedura de urgenta şi cu scutirea taxei de timbru.------------Litera i) a alin (1) al art. 8 a fost introdusă de pct. 6 al articolului unic din ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003. (2) Contractul prevăzut la alin. (1) lit. h) are valoare de înscris autentic şi constituie titlu executoriu. (3) Pentru realizarea în condiţii de siguranţă a lucrărilor de consolidare şi asigurarea continuităţii acestora, activităţile comerciale şi nonprofit desfăşurate în spaţiile existente din clădirile nominalizate în programele anuale se suspenda de drept pe durata execuţiei lucrărilor de consolidare.------------Alin (3) al art. 10 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003. (4) Furnizorii de utilităţi sunt obligaţi sa realizeze în regim de urgenta, pe baza contractelor încheiate în condiţiile legii, lucrările de specialitate determinate de soluţiile de consolidare adoptate şi cu respectarea reglementărilor tehnice în vigoare, care să asigure functionalitatea clădirii.------------Alin (4) al art. 10 a fost introdus de pct. 7 al articolului unic din ORDONANTA nr. 62 din 22 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 616 din 29 august 2003.  +  Articolul 11 (1) Înstrăinarea, în decurs de 25 de ani de la recepţia terminării lucrărilor de consolidare, a locuinţelor proprietate privată a persoanelor fizice din clădirile incluse în programele anuale şi la care s-au executat lucrări de consolidare finanţate prin transferuri de la bugetul de stat este condiţionată de rambursarea integrală a ratelor neachitate, conform evidentei consiliului local, actualizate la data înstrăinării. (2) Actualizarea se efectuează în funcţie de indicele preţurilor de consum total al populaţiei, publicat lunar de Institutul Naţional de Statistica în Buletinul statistic de preţuri, pentru intervalul cuprins între luna de referinţa a recepţiei la terminarea lucrărilor de consolidare şi luna actualizării ratelor neachitate.  +  Articolul 12Sumele încasate din ratele lunare, precum şi cele aferente ratelor rămase de achitat şi actualizate la data înstrăinării se virează în contul de venituri cu destinaţie specială al unităţii administrativ-teritoriale, deschis la trezoreria statului, pentru finanţarea în continuare a acţiunilor privind reducerea riscului seismic al construcţiilor existente cu destinaţia de locuinta.  +  Articolul 13Actele juridice de înstrăinare încheiate cu încălcarea prevederilor art. 11 sunt lovite de nulitate absolută, buna-credinţa neputând fi invocată în astfel de cazuri.  +  Articolul 14Apartamentele proprietate privată a persoanelor fizice din imobilele cu destinaţia de locuinţe încadrate în clasa I de risc seismic prin raport de expertiza tehnica, dobândite în condiţiile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului, incluse în programele anuale şi la care se finanţează, din transferuri de la bugetul de stat, proiectarea şi execuţia lucrărilor de consolidare, se vor ipoteca o dată cu dobândirea dreptului de proprietate, prin excepţie de la prevederile art. 8 alin. (1) lit. b).  +  Articolul 15Proprietarii, persoane fizice, beneficiază, prin exceptarea de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizaţiei de construire pentru execuţia lucrărilor de consolidare a construcţiilor cu destinaţia de locuinta din proprietate.  +  Articolul 16 (1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. a) şi la art. 7 alin. (1) lit. a) se fundamentează distinct de către consiliile locale cu ocazia elaborării bugetului de stat şi se transmit consiliului judeţean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucureşti. (2) Consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti analizează, verifica şi centralizează situaţiile primite, stabilesc priorităţile la nivel de judeţ, respectiv municipiul Bucureşti, şi transmit Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei valoarea cheltuielilor necesare. (3) În execuţia bugetului de stat transferurile se repartizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei consiliilor judeţene şi Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi se acordă consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice. (4) Consiliile judeţene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, şi consiliile municipiilor, oraşelor şi comunelor răspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare şi de folosirea cu eficienta a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.  +  Articolul 17Contractarea expertizarii tehnice, proiectării şi execuţiei lucrărilor de consolidare finanţate din fonduri publice se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.  +  Articolul 18În termen de 30 de zile de la data aprobării prezentei ordonanţe, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe.  +  Articolul 19La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abroga prevederile Hotărârii Guvernului nr. 709/1991, precum şi orice alte dispoziţii contrare.  +  Articolul 20Obligaţiile şi răspunderile proprietarilor construcţiilor, persoane fizice sau juridice, şi asociaţiilor de proprietari, precum şi ale persoanelor juridice care au în administrare construcţii, se completează cu dispoziţiile legislaţiei civile.  +  Articolul 21 (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea, în termen de 2 ani de la notificare, a obligaţiei prevăzute la art. 2 alin. (1^1) privind expertizarea tehnica; b) nerespectarea obligaţiei de a proceda la proiectarea lucrărilor de consolidare, în termen de 2 ani de la notificarea încadrării în clasa I de risc seismic a clădirii expertizate; c) neinceperea execuţiei lucrărilor de consolidare în termen de 2 ani de la data finalizarii proiectului de consolidare. (2) Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel: a) nerespectarea prevederilor lit. a), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON); b) nerespectarea prevederilor lit. b), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON); c) nerespectarea prevederilor lit. c), cu amendă de la 1.500 lei (RON) la 3.000 lei (RON). (3) Contravenţiile se aplică proprietarilor sau autorităţilor administraţiei publice locale, după caz. (4) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele cu atribuţii de control ale primăriilor municipiilor, oraşelor şi comunelor, respectiv ale Primăriei Municipiului Bucureşti, în cazul proprietarilor, şi de către prefect, în cazul autorităţilor administraţiei publice locale.------------Art. 21 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 128 din 12 mai 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 429 din 18 mai 2006.  +  Articolul 22Contravenţiilor prevăzute în art. 21 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.-----------Art. 22 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 14 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.NOTĂ:Potrivit prevederilor art. II şi III din Legea nr. 460/2001:"Art. II. - Proprietarii locuinţelor, persoane fizice, din clădirile de locuit încadrate prin raportul de expertiza tehnica în clasa I de risc seismic, care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de proiecte de consolidare finanţate din transferuri de la bugetul de stat, finalizate sau contractate şi aflate în curs de elaborare, vor continua execuţia lucrărilor de consolidare în condiţiile prezentei legi.Art. III. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei şi Ministerul Administraţiei Publice, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, vor actualiza normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 844/1999, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 bis din 25 octombrie 1999, pe care le vor inainta spre adoptare Guvernului."------------