LEGE nr. 365 din 7 iunie 2002 (*actualizata*)privind comertul electronic(actualizata până la data de 21 aprilie 2003*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Capitolul 1 Dispozitii generaleDispozitii generale  +  Articolul 1DefinitiiÎn înţelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc astfel:1. serviciu al societatii informationale - orice activitate de prestări de servicii sau care presupune constituirea, modificarea, transferul ori stingerea unui drept real asupra unui bun corporal sau necorporal, activitate efectuata prin mijloace electronice, ce prezinta urmatoarele caracteristici: a) este efectuata în considerarea unui folos patrimonial, procurat ofertantului în mod obisnuit de către destinatar; b) nu este necesar ca ofertantul şi destinatarul să fie fizic prezenţi simultan în acelasi loc; c) este efectuata prin transmiterea informatiei la cererea individuala a destinatarului;2. mijloace electronice - echipamente electronice şi retele de cablu, fibra optica, radio, satelit şi altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informatiei;3. furnizor de servicii - orice persoană fizica sau juridica ce pune la dispoziţie unui numar determinat sau nedeterminat de persoane un serviciu al societatii informationale;4. furnizor de servicii stabilit într-un stat - un furnizor de servicii având un sediu stabil pe teritoriul unui stat şi care desfăşoară efectiv o activitate economica utilizand acel sediu stabil pe teritoriul unui stat, pentru o perioadă nedeterminata; stabilirea unui furnizor de servicii într-un stat nu este determinata în mod necesar de locul în care sunt amplasate mijloacele tehnice şi tehnologice necesare furnizarii serviciului;5. domeniu - o zona dintr-un sistem informatic, deţinută ca atare de o persoană fizica sau juridica ori de un grup de persoane fizice sau juridice în scopul prelucrarii, stocarii ori transferului de date;6. destinatar al serviciului sau destinatar - orice persoană fizica sau juridica ce utilizeaza, în scopuri comerciale, profesionale sau de alta natura, un serviciu al societatii informationale, în special în scopul cautarii de informaţii sau al furnizarii accesului la acestea;7. consumator - orice persoană fizica ce acţionează în alte scopuri decat cele ale activităţii sale comerciale sau profesionale;8. comunicare comerciala - orice formă de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale; nu constituie prin ele insele comunicari comerciale urmatoarele: informaţii permitand accesul direct la activitatea unei persoane fizice sau juridice, în special un nume de domeniu sau o adresa de posta electronică, comunicari legate de produsele, serviciile, imaginea, numele ori marcile unei persoane fizice sau juridice, efectuate de un tert independent faţă de persoana în cauza, mai ales atunci când sunt realizate cu titlu gratuit;9. legislatie coordonata - prevederile în vigoare ale legilor naţionale, aplicabile activităţilor ce fac obiectul serviciilor societatii informationale sau furnizorilor de servicii în privinta: a) condiţiilor pe care trebuie să le indeplineasca furnizorii de servicii în vederea începerii acestor activităţi, precum sunt cele legate de eventualele calificari, autorizaţii sau notificari necesare; b) condiţiilor pe care trebuie să le indeplineasca furnizorii de servicii pentru desfăşurarea acestor activităţi, precum sunt cele care privesc conduita acestora, calitatea sau conţinutul serviciilor oferite, inclusiv în materie de publicitate şi încheiere a contractelor, sau cele care privesc raspunderea furnizorilor;10. instrument de plată electronică - un instrument care permite titularului sau să efectueze urmatoarele tipuri de operaţiuni: a) transferuri de fonduri, altele decat cele ordonate şi executate de către institutii financiare; b) retrageri de numerar, precum şi încărcarea şi descarcarea unui instrument de moneda electronică;11. instrument de plată cu acces la distanta - instrument de plată electronică prin intermediul caruia titularul sau poate să îşi acceseze fondurile deţinute într-un cont la o institutie financiară şi sa autorizeze efectuarea unei plati, utilizand un cod personal de identificare sau un alt mijloc de identificare similar;12. instrument de moneda electronică - instrument de plată electronică reincarcabil, altul decat instrumentul de plată cu acces la distanta, pe care unitatile de valoare sunt stocate electronic şi care permite titularului sau să efectueze tipurile de operaţiuni menţionate la pct. 10;13. titular - persoana care detine un instrument de plată electronică pe baza unui contract incheiat cu un emitent, în condiţiile prevăzute de lege;14. date de identificare - orice informaţii care pot permite sau facilita efectuarea tipurilor de operaţiuni menţionate la pct. 10, precum un cod de identificare, numele sau denumirea, domiciliul ori sediul, numărul de telefon, fax, adresa de posta electronică, numărul de inmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, codul de înregistrare fiscala, codul numeric personal şi altele asemenea.  +  Articolul 2Scop şi domeniu de aplicare (1) Prezenta lege are ca scop stabilirea condiţiilor de furnizare a serviciilor societatii informationale, precum şi prevederea ca infractiuni a unor fapte savarsite în legătură cu securitatea domeniilor utilizate în comertul electronic, emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi cu utilizarea datelor de identificare în vederea efectuării de operaţiuni financiare, pentru asigurarea unui cadru favorabil liberei circulatii şi dezvoltării în condiţii de securitate a acestor servicii. (2) Nu constituie servicii ale societatii informationale, în sensul prezentei legi, activităţile care nu intrunesc elementele definitiei prevăzute la art. 1 pct. 1, în special urmatoarele: a) oferta de servicii care necesita prezenta fizica a furnizorului şi a destinatarului, chiar dacă prestarea serviciilor respective implica utilizarea de echipamente electronice; b) oferta de servicii care presupun manipularea unor bunuri corporale de către destinatar, chiar dacă prestarea serviciilor respective implica utilizarea de echipamente electronice; c) oferta de bunuri sau servicii care nu este prezentată destinatarului prin transmiterea informatiei la cererea individuala a acestuia şi care este destinata receptiei simultane de către un numar nelimitat de persoane (punct-multipunct); d) activităţi care se efectueaza prin intermediul serviciilor de telefonie vocala, telefax, telex, servicii de radiodifuziune şi televiziune, inclusiv serviciile de teletext; e) serviciile de telefonie vocala, telefax sau telex; f) schimbul de informaţii prin posta electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuala echivalente, între persoane care acţionează în scopuri straine activităţii lor comerciale sau profesionale; g) relaţia contractuala dintre un angajat şi angajatorul sau. (3) Prezenta lege nu se aplică urmatoarelor activităţi: a) activitatea notarilor publici, în măsura în care aceasta presupune o participare directa şi specifică la exercitarea prerogativelor autorităţii publice; b) activităţile de reprezentare juridica în faţa organelor de jurisdictie şi de urmărire penala; c) jocurile de noroc cu castiguri în bani, loteriile şi pariurile. (4) Dispozitiile prezentei legi se completeaza cu: a) dispozitiile legale fiscale; b) dispozitiile legale care reglementeaza protectia persoanelor în privinta prelucrarii datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, precum şi cele care reglementeaza prelucrarea datelor cu caracter personal şi protectia vietii private în sectorul telecomunicatiilor; c) prevederile legale în materie de concurenta. (5) În măsura în care nu contine dispozitii derogatorii, prezenta lege se completeaza cu dispozitiile legale privind incheierea, validitatea şi efectele actelor juridice, cu celelalte prevederi legale care au ca scop protectia consumatorilor şi a sănătăţii publice, precum şi cu dispozitiile legale privitoare la reglementarea raporturilor de drept international privat.  +  Articolul 3Aplicarea legii române în cazul serviciilor societatii informationale (1) Prezenta lege se aplică furnizorilor de servicii stabiliti în România şi serviciilor oferite de acestia. (2) De la data intrarii în vigoare a prezentei legi serviciile societatii informationale sunt supuse: a) exclusiv prevederilor în vigoare ale legilor române care fac parte din legislatia coordonata, în cazul în care sunt oferite de furnizori de servicii stabiliti în România; b) exclusiv prevederilor în vigoare ale legilor statului în cauza care fac parte din legislatia coordonata, în cazul în care sunt oferite de furnizori de servicii stabiliti într-un stat membru al Uniunii Europene. (3) Libera circulatie a serviciilor societatii informationale oferite de un furnizor stabilit într-un stat membru al Uniunii Europene nu poate fi restransa în România prin aplicarea unor prevederi legale care fac parte din legislatia coordonata. (4) Alin. (2) şi (3) nu se aplică în urmatoarele domenii: a) dreptul de proprietate intelectuala şi dreptul de proprietate industriala; b) emisiunea de moneda electronică, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; c) publicitatea pentru organisme de investitii colective în valori mobiliare; d) activităţile de asigurare, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; e) libertatea părţilor de a alege legea aplicabila contractului, când părţile au acest drept; f) obligaţii rezultate din contractele incheiate cu consumatorii; g) cerinţele de forma prevăzute pentru validitatea actelor juridice prin care se creeaza, se modifica, se sting sau se transmit drepturi reale asupra unor bunuri imobile situate pe teritoriul României; h) cerinţele aplicabile bunurilor ca atare şi livrarii acestora; i) cerinţele aplicabile serviciilor care nu sunt prestate prin mijloace electronice. (5) Autorităţile publice pot lua măsuri derogatorii de la prevederile alin. (3) numai în urmatoarele condiţii: a) măsura este necesară pentru motive de ordine publică, desfăşurarea instructiei penale, protectia minorilor, lupta împotriva oricarei forme de incitare la ura din ratiune de rasa, sex, religie sau naţionalitate, atingeri aduse demnitatii umane, protectia sănătăţii publice, apararea şi siguranţa naţionala, protectia consumatorilor, inclusiv a investitorilor; b) măsura vizeaza un serviciu al societatii informationale care aduce atingere uneia dintre valorile enumerate la lit. a) sau prezinta un risc serios şi grav la adresa acestor valori; c) măsura este proporţională cu scopul urmarit; d) sunt respectate procedurile de colaborare, consultare sau informare prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.  +  Capitolul 2 Furnizarea serviciilor societatii informationaleFurnizarea serviciilor societatii informationale  +  Articolul 4Principiile furnizarii serviciilor societatii informationale (1) Furnizarea de servicii ale societatii informationale de către persoanele fizice sau juridice nu este supusă nici unei autorizari prealabile şi se desfăşoară în concordanta cu principiile concurentei libere şi loiale, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare. (2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care impun autorizarea prealabila în vederea desfăşurării unor activităţi de către persoanele fizice sau juridice, dacă dispozitiile în cauza nu vizeaza în mod expres şi exclusiv serviciile societatii informationale sau furnizorii de servicii, în înţelesul prezentei legi. (3) Furnizarea de servicii ale societatii informationale de către furnizorii de servicii stabiliti în statele membre ale Uniunii Europene se face în condiţiile prevăzute în Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte. (4) Furnizarea de servicii ale societatii informationale de către furnizorii de servicii stabiliti în alte state se face în condiţiile acordurilor bilaterale incheiate cu statele respective, la care România este parte.  +  Articolul 5Informaţii generale (1) Furnizorul de servicii are obligaţia de a pune la dispoziţie destinatarilor şi autorităţilor publice mijloace care să permită accesul facil, direct, permanent şi gratuit cel puţin la urmatoarele informaţii: a) numele sau denumirea furnizorului de servicii; b) domiciliul sau sediul furnizorului de servicii; c) numerele de telefon, fax, adresa de posta electronică şi orice alte date necesare contactarii furnizorului de servicii în mod direct şi efectiv; d) numărul de inmatriculare sau alte mijloace similare de identificare, în cazul în care furnizorul de servicii este inscris în registrul comerţului sau în alt registru public similar; e) codul de înregistrare fiscala; f) datele de identificare ale autorităţii competente, în cazul în care activitatea furnizorului de servicii este supusă unui regim de autorizare; g) titlul profesional şi statul în care a fost acordat, corpul profesional sau orice alt organism similar din care face parte, indicarea reglementarilor aplicabile profesiei respective în statul în care furnizorul de servicii este stabilit, precum şi a mijloacelor de acces la acestea, în cazul în care furnizorul de servicii este membru al unei profesii liberale; h) tarifele aferente serviciilor oferite, care trebuie indicate cu respectarea normelor privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţa, cu precizarea scutirii, includerii sau neincluderii taxei pe valoarea adăugată, precum şi a cuantumului acesteia; i) includerea sau neincluderea în pret a cheltuielilor de livrare, precum şi valoarea acestora, dacă este cazul; j) orice alte informaţii pe care furnizorul de servicii este obligat să le puna la dispoziţie destinatarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (2) Obligaţia prevăzută la alin. (1) se considera indeplinita în cazul în care furnizorul unui serviciu afişează aceste informaţii intr-o formă clara, vizibil şi permanent, în interiorul paginii de web prin intermediul careia este oferit serviciul respectiv, în condiţiile menţionate la alin. (1).  +  Articolul 6Comunicarile comerciale (1) Efectuarea de comunicari comerciale prin posta electronică este interzisa, cu excepţia cazului în care destinatarul şi-a exprimat în prealabil consimtamantul expres pentru a primi asemenea comunicari. (2) Comunicarile comerciale care constituie un serviciu al societatii informationale sau o parte a acestuia, în măsura în care sunt permise, trebuie să respecte cel puţin urmatoarele condiţii: a) să fie clar identificabile ca atare; b) persoana fizica sau juridica în numele careia sunt facute să fie clar identificata; c) ofertele promotionale, precum reducerile, premiile şi cadourile, să fie clar identificabile, iar condiţiile care trebuie indeplinite pentru obtinerea lor să fie usor accesibile şi clar prezentate; d) competitiile şi jocurile promotionale să fie clar identificabile ca atare, iar condiţiile de participare să fie usor accesibile şi clar prezentate; e) orice alte condiţii impuse prin dispozitiile legale în vigoare. (3) Comunicarile comerciale care constituie un serviciu al societatii informationale sau o parte a acestuia, atunci când acest serviciu este furnizat de un membru al unei profesii liberale, sunt permise, sub condiţia respectarii dispoziţiilor legale şi a reglementarilor aplicabile profesiei respective, care privesc, în special, independenta, demnitatea şi onoarea profesiei, secretul profesional şi corectitudinea faţă de clienti şi faţă de ceilalti membri ai profesiei. (4) Furnizorii de servicii ale societatii informationale care efectueaza comunicari comerciale au obligaţia de a respecta prevederile alin. (1)-(3).  +  Capitolul 3 Contractele incheiate prin mijloace electroniceContractele incheiate prin mijloace electronice  +  Articolul 7Validitatea, efectele juridice şi proba contractelor incheiate prin mijloace electronice (1) Contractele incheiate prin mijloace electronice produc toate efectele pe care legea le recunoaste contractelor, atunci când sunt intrunite condiţiile cerute de lege pentru validitatea acestora. (2) Pentru validitatea contractelor incheiate prin mijloace electronice nu este necesar consimtamantul prealabil al părţilor asupra utilizarii mijloacelor electronice. (3) Proba incheierii contractelor prin mijloace electronice şi a obligaţiilor care rezultă din aceste contracte este supusă dispoziţiilor dreptului comun în materie de proba şi prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronică.  +  Articolul 8Informarea destinatarilor (1) Furnizorul de servicii este obligat sa puna la dispoziţie destinatarului, înainte ca destinatarul sa trimita oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta facute de furnizorul de servicii, cel puţin urmatoarele informaţii care trebuie să fie exprimate în mod clar, neechivoc şi într-un limbaj accesibil: a) etapele tehnice care trebuie urmate pentru a incheia contractul; b) dacă contractul, o dată incheiat, este stocat sau nu de către furnizorul de servicii şi dacă este accesibil sau nu; c) mijloacele tehnice pe care furnizorul de servicii le pune la dispoziţie destinatarului pentru identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor; d) limba în care se poate incheia contractul; e) codurile de conduita relevante la care furnizorul de servicii subscrie, precum şi informaţii despre modul în care aceste coduri pot fi consultate prin mijloace electronice; f) orice alte condiţii impuse prin dispozitiile legale în vigoare. (2) Furnizorul de servicii are obligaţia să ofere destinatarului posibilitatea de a utiliza un procedeu tehnic adecvat, eficace şi accesibil, care să permită identificarea şi corectarea erorilor survenite cu ocazia introducerii datelor, anterior trimiterii ofertei sau acceptarii acesteia. (3) Furnizorul de servicii poate deroga de la dispozitiile alin. (1) şi (2) numai în situaţia în care a convenit altfel cu destinatarul, cu condiţia ca nici una dintre părţi sa nu aiba calitatea de consumator. (4) Clauzele şi condiţiile generale ale contractului propus trebuie puse la dispoziţie destinatarului într-un mod care să îi permita acestuia să le stocheze şi să le reproduca. (5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică în privinta contractelor incheiate exclusiv prin posta electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuala echivalente.  +  Articolul 9Incheierea contractului prin mijloace electronice (1) Dacă părţile nu au convenit altfel, contractul se considera incheiat în momentul în care acceptarea ofertei de a contracta a ajuns la cunoştinţa ofertantului. (2) Contractul care, prin natura sa ori la cererea beneficiarului, impune o executare imediata a prestatiei caracteristice se considera incheiat în momentul în care debitorul acesteia a inceput executarea, în afară de cazul în care ofertantul a cerut ca în prealabil sa i se comunice acceptarea. În acest ultim caz se aplică prevederile alin. (1). (3) În cazul în care destinatarul trimite prin mijloace electronice oferta de a contracta sau acceptarea ofertei ferme de a contracta facute de furnizorul de servicii, furnizorul de servicii are obligaţia de a confirma primirea ofertei sau, după caz, a acceptarii acesteia, în unul dintre urmatoarele moduri: a) trimiterea unei dovezi de primire prin posta electronică sau printr-un alt mijloc de comunicare individuala echivalent, la adresa indicată de către destinatar, în termen de 24 de ore de la primirea ofertei sau acceptarii; b) confirmarea primirii ofertei sau a acceptarii ofertei, printr-un mijloc echivalent celui utilizat pentru trimiterea ofertei sau a acceptarii ofertei, de îndată ce oferta sau acceptarea a fost primita de furnizorul de servicii, cu condiţia ca aceasta confirmare să poată fi stocata şi reprodusa de către destinatar. (4) Oferta sau acceptarea ofertei, precum şi confirmarea primirii ofertei sau a acceptarii ofertei, efectuate în unul dintre modurile prevăzute la alin. (3), se considera primite atunci când părţile cărora le sunt adresate pot să le acceseze. (5) Prevederile alin. (3) nu se aplică în privinta contractelor incheiate exclusiv prin posta electronică sau prin alte mijloace de comunicare individuala echivalente.  +  Articolul 10Condiţii privind pastrarea sau prezentarea informatiei (1) Acolo unde legea impune ca informatia să fie prezentată sau păstrată în forma sa originala, aceasta cerinţa este indeplinita dacă sunt intrunite în mod cumulativ urmatoarele condiţii: a) exista garantia integritatii informatiei, asigurata prin respectarea standardelor naţionale în domeniu, din momentul în care a fost generata; b) mesajul este semnat utilizandu-se semnatura electronică extinsa a emitentului; c) informatia poate fi imediat furnizata şi prezentată la cerere. (2) Destinatarul comerciant acţionează pe riscul propriu, dacă a stiut sau ar fi trebuit sa stie, în concordanta cu practicile comerciale curente sau ca urmare a folosirii procedurilor convenite expres cu emitentul, ca informatia continuta într-un mesaj electronic a fost alterata în timpul transmiterii sau prelucrarii sale.  +  Capitolul 4 Raspunderea furnizorilor de serviciiRaspunderea furnizorilor de servicii  +  Articolul 11Principii generale (1) Furnizorii de servicii sunt supuşi dispoziţiilor legale referitoare la raspunderea civila, penala şi contraventionala, în măsura în care prin prezenta lege nu se dispune altfel. (2) Furnizorii de servicii raspund pentru informatia furnizata de ei insisi sau pe seama lor. (3) Furnizorii de servicii nu raspund pentru informatia transmisa, stocata sau la care faciliteaza accesul, în condiţiile prevăzute la art. 12-15.  +  Articolul 12Intermedierea prin simpla transmitere (1) Dacă un serviciu al societatii informationale consta în transmiterea intr-o retea de comunicatii a informatiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv sau în asigurarea accesului la o retea de comunicatii, furnizorul acelui serviciu nu raspunde pentru informatia transmisa dacă sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condiţii: a) transmiterea nu a fost initiata de furnizorul de servicii; b) alegerea persoanei care receptioneaza informatia transmisa nu a apartinut furnizorului de servicii; c) conţinutul informatiei transmise nu a fost influentat în nici un fel de către furnizorul de servicii, în sensul că nu i se poate atribui nici selecţia şi nici o eventuala modificare a acestei informaţii. (2) Transmiterea informatiei şi asigurarea accesului, menţionate la alin. (1), includ şi stocarea automata, intermediara şi temporara a informatiei transmise, în măsura în care aceasta operaţie are loc exclusiv în scopul ca informatia respectiva sa tranziteze reteaua de comunicatii şi cu condiţia ca informatia sa nu fie stocata pentru o perioadă care depăşeşte în mod nejustificat durata necesară transmiterii ei.  +  Articolul 13Stocarea temporara a informatiei, stocarea-cachingDacă un serviciu al societatii informationale consta în transmiterea intr-o retea de comunicatii a informatiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, furnizorul acelui serviciu nu raspunde pentru stocarea automata, intermediara şi temporara a informatiei transmise, în măsura în care aceasta operaţie are loc exclusiv în scopul de a face mai eficienta transmiterea informatiei către alti destinatari, la cererea acestora, dacă sunt indeplinite cumulativ urmatoarele condiţii: a) furnizorul de servicii nu aduce modificari informatiei transmise; b) furnizorul de servicii indeplineste condiţiile legale privind accesul la informatia respectiva; c) furnizorul de servicii respecta regulile sau uzantele referitoare la actualizarea informatiei, astfel cum acestea sunt larg recunoscute şi aplicate în industrie; d) furnizorul de servicii nu împiedica utilizarea legala de către orice persoană a tehnologiilor larg recunoscute şi aplicate în industrie, în vederea obtinerii de date despre natura sau utilizarea informatiei; e) furnizorul de servicii acţionează rapid în vederea eliminarii informatiei pe care a stocat-o sau în vederea blocarii accesului la aceasta, din momentul în care a cunoscut efectiv faptul ca informatia transmisa initial a fost eliminata din reteaua de comunicatii ori ca accesul la ea a fost blocat sau faptul ca eliminarea ori blocarea accesului a avut loc prin efectul deciziei unei autorităţi publice.  +  Articolul 14Stocarea permanenta a informatiei, stocarea-hosting (1) Dacă un serviciu al societatii informationale consta în stocarea informatiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, furnizorul acelui serviciu nu raspunde pentru informatia stocata la cererea unui destinatar, dacă este indeplinita oricare din urmatoarele condiţii: a) furnizorul de servicii nu are cunoştinţa despre faptul ca activitatea sau informatia stocata este nelegala şi, în ceea ce priveste actiunile în daune, nu are cunoştinţa despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte ca activitatea sau informatia în cauza ar putea vatama drepturile unui tert; b) având cunoştinţa despre faptul ca activitatea sau informatia respectiva este nelegala ori despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte ca activitatea ori informatia în cauza ar putea vatama drepturile unui tert, furnizorul de servicii acţionează rapid în vederea eliminarii sau a blocarii accesului la aceasta. (2) Furnizorul de servicii are cunoştinţa despre faptul ca activitatea sau informatia este nelegala atunci când caracterul nelegal al acesteia a fost constatat printr-o decizie a unei autorităţi publice. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care destinatarul acţionează sub autoritatea sau controlul furnizorului de servicii.  +  Articolul 15Instrumente de cautare a informaţiilor şi legaturi cu alte pagini de web (1) Furnizorul unui serviciu al societatii informationale care faciliteaza accesul la informatia furnizata de alti furnizori de servicii sau de destinatarii serviciilor oferite de alti furnizori, prin punerea la dispoziţie destinatarilor serviciului sau a unor instrumente de cautare a informaţiilor sau a unor legaturi cu alte pagini de web, nu raspunde pentru informatia în cauza, dacă este indeplinita oricare dintre urmatoarele condiţii: a) furnizorul nu are cunoştinţa despre faptul ca activitatea sau informatia la care faciliteaza accesul este nelegala şi, în ceea ce priveste actiunile în daune, nu are cunoştinţa despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte ca activitatea ori informatia în cauza ar putea prejudicia drepturile unui tert; b) având cunoştinţa despre faptul ca activitatea sau informatia respectiva este nelegala ori despre fapte sau circumstanţe din care să rezulte ca activitatea sau informatia în cauza ar putea vatama drepturile unui tert, furnizorul acţionează rapid în vederea eliminarii posibilităţii de acces oferite sau a blocarii utilizarii acesteia. (2) Furnizorul de servicii raspunde pentru informatia în cauza atunci când caracterul nelegal al acesteia a fost constatat printr-o decizie a unei autorităţi publice. (3) Prevederile alin. (1) nu se aplică în situaţia în care destinatarul acţionează din ordinul sau sub comanda furnizorului de servicii.  +  Capitolul 5 Supraveghere şi controlSupraveghere şi control  +  Articolul 16Oblibaţiile furnizorilor de servicii (1) Furnizorii de servicii sunt obligati sa informeze de îndată autorităţile publice competente despre activităţile cu aparenta nelegala desfăşurate de destinatarii serviciilor lor sau despre informaţiile cu aparenta nelegala furnizate de acestia. (2) Furnizorii de servicii sunt obligati sa comunice de îndată autorităţilor prevăzute la alin. (1), la cererea acestora, informaţii care să permită identificarea destinatarilor serviciilor lor, cu care acesti furnizori au incheiat contracte privind stocarea permanenta a informatiei. (3) Furnizorii de servicii sunt obligati sa intrerupa, temporar sau permanent, transmiterea intr-o retea de comunicatii sau stocarea informatiei furnizate de un destinatar al serviciului respectiv, în special prin eliminarea informatiei sau blocarea accesului la aceasta, accesul la o retea de comunicatii sau prestarea oricărui alt serviciu al societatii informationale, dacă aceste măsuri au fost dispuse de o autoritate publică, din oficiu sau la primirea unei plangeri ori sesizari din partea oricarei persoane. (4) Plangerea prevăzută la alin. (3) poate fi facuta de către orice persoană care se considera prejudiciata prin conţinutul informatiei în cauza. Plangerea sau sesizarea se întocmeşte în forma scrisa, cu aratarea motivelor pe care se intemeiaza, şi va fi în mod obligatoriu datata şi semnata. Plangerea nu poate fi inaintata dacă o cerere în justiţie, având acelasi obiect şi aceleasi părţi, a fost anterior introdusa. (5) Decizia autorităţii trebuie motivata şi se comunică părţilor interesate în termen de 30 de zile de la data primirii plangerii sau a sesizarii ori, dacă autoritatea a actionat din oficiu, în termen de 15 zile de la data la care a fost emisa. (6) Împotriva unei decizii luate potrivit prevederilor alin. (3) persoana interesata poate formula contestaţie în termen de 15 zile de la comunicare, sub sancţiunea decaderii, la instanţa de contencios administrativ competenţa. Cererea se judeca de urgenta, cu citarea părţilor. Sentinta este definitivă.  +  Articolul 17Autorităţi competente (1) Autoritatea de reglementare în comunicatii şi tehnologia informatiei, denumita în continuare Autoritatea, este competenţa sa supravegheze şi sa controleze respectarea de către furnizorii de servicii a prevederilor prezentei legi şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia, să constate contraventiile şi să aplice sanctiunile prevăzute la art. 22. (2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), prin autorităţi publice, în sensul art. 3 alin. (5), art. 5, 13, art. 14 alin. (2), art. 15 alin. (2), art. 16 alin. (1) şi (3), art. 23 alin. (2) şi art. 30 alin. (1), se înţelege acele autorităţi ale administraţiei publice sau, acolo unde este cazul, instante de judecată, a caror competenţa în materia respectiva este stabilita prin dispozitiile legale în vigoare, aplicabile în fiecare caz. (3) Autoritatea poate solicita furnizorilor de servicii orice informaţii necesare în vederea exercitarii atribuţiilor sale, mentionand baza legala şi scopul solicitarii, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii sa îi fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta lege. (4) În vederea descoperirii şi investigarii incalcarilor prevederilor prezentei legi şi ale normelor sale de aplicare Autoritatea acţionează prin personalul de control imputernicit în acest scop. (5) În exercitarea atribuţiilor de investigare personalul de control imputernicit în acest scop al Autorităţii sau al persoanei juridice prevăzute la alin. (12) poate solicita furnizorilor de servicii informaţiile care îi sunt necesare, mentionand baza legala şi scopul solicitarii, şi poate stabili termene până la care aceste informaţii sa îi fie furnizate, sub sancţiunea prevăzută de prezenta lege. (6) Autoritatea dispune efectuarea de investigatii, în condiţiile prezentei legi, din oficiu sau la primirea unei plangeri ori sesizari din partea oricarei persoane. (7) Personalul de control imputernicit în acest scop al Autorităţii sau al persoanei juridice prevăzute la alin. (12) poate să solicite declaratii sau orice documente necesare pentru indeplinirea misiunii, sa sigileze, sa ridice orice registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidente, eliberand persoanei supuse investigatiei copii de pe originale, ori să obţină copii, lasandu-i acesteia originalele; de asemenea, este autorizat sa faca inspecţii inopinate, al caror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, şi sa primeasca, la convocare sau la faţa locului, informaţii şi justificari. (8) Organele administraţiei publice centrale şi locale, precum şi oricare alte institutii şi autorităţi publice sunt obligate să permită personalului de control imputernicit în acest scop al Autorităţii sau, după caz, al persoanei juridice prevăzute la alin. (12) accesul la documentele, datele şi informaţiile deţinute de acestea, în măsura în care sunt necesare indeplinirii misiunii legale a Autorităţii, fără a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date şi informaţii. (9) Personalul de control imputernicit în acest scop, primind acces la documentele, datele şi informaţiile menţionate la alin. (8), este tinut la observarea stricta a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu, atribuit legal respectivelor documente, date şi informaţii. (10) Autoritatea sesizeaza organele de urmărire penala ori de cate ori constata încălcări ale legii penale. (11) Autoritatea informeaza furnizorii de servicii, destinatarii, statele membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeana cu privire la toate aspectele legate de aplicarea prevederilor prezentei legi şi coopereaza cu autorităţile competente din alte state în vederea exercitarii eficiente a supravegherii şi controlului asupra activităţii furnizorilor de servicii. (12) Autoritatea poate delega exercitarea atribuţiilor prevăzute în prezentul articol unei alte persoane juridice de drept public, cu atribuţii de supraveghere şi control în domeniul telecomunicatiilor. (13) Pentru scopurile aplicarii prezentei legi, până la înfiinţarea Autorităţii atribuţiile acesteia sunt indeplinite de Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei.  +  Articolul 18Coduri de conduita (1) Asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale cu caracter profesional ori comercial sau cele constituite în scopul protectiei consumatorilor, a minorilor sau a persoanelor cu handicap pot elabora coduri de conduita în colaborare cu Autoritatea şi Ministerul Justiţiei, în vederea aplicarii corespunzătoare a prevederilor prezentei legi. (2) Autoritatea şi Ministerul Justiţiei vor urmări includerea în codurile de conduita prevăzute la alin. (1) în special a unor prevederi referitoare la: a) solutionarea litigiilor pe cale extrajudiciara; b) intreruperea, temporara sau permanenta, a transmiterii intr-o retea de comunicatii sau a stocarii informatiei furnizate de un destinatar al serviciului, în special prin eliminarea informatiei ori blocarea accesului la aceasta, a accesului la o retea de comunicatii sau a prestarii oricărui alt serviciu al societatii informationale; c) protectia destinatarilor cu privire la efectuarea comunicarilor comerciale; d) protectia minorilor şi a demnitatii umane. (3) Autoritatea şi Ministerul Justiţiei sustin: a) traducerea codurilor de conduita în limbi de circulatie internationala; b) facilitarea accesului la codurile de conduita prin mijloace electronice; c) popularizarea codurilor de conduita la nivel naţional şi transmiterea acestora, precum şi a evaluarilor privind aplicarea şi impactul lor practic către statele membre ale Uniunii Europene şi către Comisia Europeana.  +  Capitolul 6 Solutionarea litigiilorSolutionarea litigiilor  +  Articolul 19Acţiuni în justiţie (1) Persoanele care au calitate procesuala activa, potrivit prevederilor alin. (2), pot solicita instanţei obligarea paratului la încetarea oricarei acţiuni sau abtineri contrare prevederilor prezentei legi, interzicerea reluării ei în viitor şi obligarea paratului la despăgubiri pentru prejudiciul suferit. (2) Au calitate procesuala activa pentru introducerea actiunii prevăzute la alin. (1): a) persoanele fizice şi juridice ce se pretind titulare ale unui drept subiectiv prevăzut de prezenta lege sau ale unui interes care nu se poate realiza decat pe calea justiţiei; b) asociaţiile şi organizaţiile neguvernamentale prevăzute la art. 18 alin. (1); c) Autoritatea Naţionala pentru Protectia Consumatorilor, oficiile pentru protectia consumatorilor judetene şi Oficiul pentru protectia consumatorilor al municipiului Bucureşti; d) entitatile constituite în scopul protectiei consumatorilor în statele membre ale Uniunii Europene, în condiţiile prevăzute de normele metodologice de aplicare a prezentei legi. (3) Actiunea prevăzută la alin. (1) se prescrie în termen de un an de la data actiunii sau a abtinerii care a justificat introducerea ei. (4) Persoanele care au calitate procesuala activa, potrivit prevederilor alin. (2), pot solicita instanţei, pe cale de ordonanţa preşedinţială, încetarea oricarei acţiuni sau abtineri contrare prevederilor prezentei legi, în condiţiile prevăzute de Codul de procedură civila.  +  Articolul 20Solutionarea litigiilor pe cale extrajudiciara (1) Furnizorii de servicii şi destinatarii pot supune litigiile nascute între ei arbitrajului, în condiţiile prevăzute de lege, precum şi celorlalte cai extrajudiciare de solutionare a litigiilor, prevăzute de codurile de conduita elaborate potrivit art. 18. (2) Utilizarea mijloacelor electronice în cadrul solutionarii litigiilor pe cale extrajudiciara este posibila în condiţiile prevăzute de lege.  +  Capitolul 7 Sancţiuni civile şi contraventionaleSancţiuni civile şi contraventionale  +  Articolul 21Nulitatea relativa a contractelor privind servicii ale societatii informationaleOrice contract privind furnizarea de servicii ale societatii informationale este anulabil la cererea destinatarului, dacă a fost incheiat cu un furnizor de servicii care: a) nu a pus la dispoziţie destinatarului, în condiţiile prevăzute de lege, informaţiile prevăzute la art. 5 lit. a)-i), ori nu a furnizat toate aceste informaţii, sau a furnizat informaţii inexacte; b) nu a pus la dispoziţie destinatarului, în condiţiile prevăzute de lege, informaţiile menţionate la art. 8 alin. (1) lit. a)-e), ori nu a furnizat toate aceste informaţii, sau a furnizat informaţii inexacte, dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5); c) a încălcat obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (2), dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5); d) a încălcat obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (4).  +  Articolul 22ContraventiiConstituie contraventie, dacă nu este savarsita în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sa constituie infractiune, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 500.000.000 lei fapta furnizorului de servicii care: a) efectueaza comunicari comerciale incalcand condiţiile stabilite la art. 6 alin. (1) şi alin. (2) lit. a)-d); b) nu pune la dispoziţie destinatarilor şi autorităţilor publice, în condiţiile prevăzute de lege, informaţiile prevăzute la art. 5 lit. a)-i), ori nu furnizeaza toate aceste informaţii, sau furnizeaza informaţii inexacte; c) nu pune la dispoziţie destinatarului, în condiţiile prevăzute de lege, informaţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. a)-e), ori nu furnizeaza toate aceste informaţii, sau furnizeaza informaţii inexacte, dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5); d) încalcă obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (2), dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) sau (5); e) încalcă obligaţia prevăzută la art. 8 alin. (4); f) încalcă obligaţia prevăzută la art. 9 alin. (3); g) încalcă oblibaţiile prevăzute la art. 16 alin. (1)-(3); h) nu furnizeaza informaţiile solicitate potrivit art. 17 alin. (3) sau (5), ori nu furnizeaza toate aceste informaţii, sau furnizeaza informaţii inexacte.  +  Articolul 23Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor (1) Constatarea contraventiei prevăzute la art. 22 lit. a) şi aplicarea sanctiunii corespunzătoare se fac, la sesizarea oricarei persoane sau din oficiu, de către reprezentantii împuterniciţi ai Autorităţii de reglementare în comunicatii şi tehnologia informatiei sau ai autorităţii de supraveghere prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date. (2) Constatarea contraventiilor şi aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 22 lit. b)-h) se fac de către reprezentantii împuterniciţi ai Autorităţii sau ai celorlalte autorităţi publice competente, la sesizarea oricarei persoane sau din oficiu. (3) Constatarea contraventiilor se poate face, în toate cazurile, şi de către ofiterii sau subofiterii de politie. (4) Contraventiilor prevăzute la art. 22 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificările ulterioare.  +  Capitolul 8 Infractiuni savarsite în legătură cu emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi cu utilizarea datelor de identificare în vederea efectuării de operaţiuni financiareInfractiuni savarsite în legătură cu emiterea şi utilizarea instrumentelor de plată electronică şi cu utilizarea datelor de identificare în vederea efectuării de operaţiuni financiare  +  Articolul 24Falsificarea instrumentelor de plată electronică (1) Falsificarea unui instrument de plată electronică se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sancţionează punerea în circulatie, în orice mod, a instrumentelor de plată electronică falsificate sau detinerea lor în vederea punerii în circulatie. (3) Pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă faptele prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt savarsite de o persoană care, în virtutea atribuţiilor sale de serviciu: a) realizează operaţii tehnice necesare emiterii instrumentelor de plată electronică ori efectuării tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 10; sau b) are acces la mecanismele de securitate implicate în emiterea sau utilizarea instrumentelor de plată electronică; sau c) are acces la datele de identificare sau la mecanismele de securitate implicate în efectuarea tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 10. (4) Tentativa se pedepseste.  +  Articolul 25Detinerea de echipamente în vederea falsificarii instrumentelor de plată electronicăFabricarea ori detinerea de echipamente, inclusiv hard-ware sau software, cu scopul de a servi la falsificarea instrumentelor de plată electronică se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.  +  Articolul 26Falsul în declaratii în vederea emiterii sau utilizarii instrumentelor de plată electronicăDeclararea necorespunzatoare adevarului, facuta unei institutii bancare, de credit sau financiare ori oricarei alte persoane juridice autorizate în condiţiile legii sa emita instrumente de plată electronică sau sa accepte tipurile de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 10, în vederea emiterii sau utilizarii unui instrument de plată electronică, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori imprejurarilor, declaratia facuta serveste pentru emiterea sau utilizarea acelui instrument, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  +  Articolul 27Efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos (1) Efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, prin utilizarea unui instrument de plată electronică, inclusiv a datelor de identificare care permit utilizarea acestuia, fără consimtamantul titularului instrumentului respectiv, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 12 ani. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sancţionează efectuarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, prin utilizarea neautorizata a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. (3) Cu aceeasi pedeapsa se sancţionează transmiterea neautorizata către altă persoană a oricăror date de identificare, în vederea efectuării uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 10. (4) Pedeapsa este inchisoarea de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) sunt savarsite de o persoană care, în virtutea atribuţiilor sale de serviciu: a) realizează operaţii tehnice necesare emiterii instrumentelor de plată electronică ori efectuării tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 10; sau b) are acces la mecanismele de securitate implicate în emiterea sau utilizarea instrumentelor de plată electronică; sau c) are acces la datele de identificare sau la mecanismele de securitate implicate în efectuarea tipurilor de operaţiuni prevăzute la art. 1 pct. 10. (5) Tentativa se pedepseste.  +  Articolul 28Acceptarea operaţiunilor financiare efectuate în mod fraudulos (1) Acceptarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, cunoscand ca este efectuata prin folosirea unui instrument de plată electronică falsificat sau utilizat fără consimtamantul titularului sau, se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 12 ani. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sancţionează acceptarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la art. 1 pct. 10, cunoscand ca este efectuata prin utilizarea neautorizata a oricăror date de identificare sau prin utilizarea de date de identificare fictive. (3) Tentativa se pedepseste.  +  Articolul 29Efectuarea de operaţiuni neautorizate într-un sistem informaticAbrogat.--------------Art. 29 a fost abrogat de art. 67, Cap. 5, Titlul III din LEGEa nr. 161 din 19 aprilie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003.  +  Articolul 30Constatarea şi judecarea infracţiunilor (1) Infractiunile prevăzute în prezenta lege se constata de către autorităţile publice competente, care inainteaza actul de constatare la organul local de urmărire penala. (2) Infractiunile prevăzute la art. 24 şi 25 se judeca, în prima instanţa, de către tribunal. (3) Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile Codului penal şi ale Codului de procedura penala.  +  Capitolul 9 Dispozitii finaleDispozitii finale  +  Articolul 31Sarcina probei în cazul litigiilor privind furnizarea de servicii ale societatii informationaleÎn cazul oricărui litigiu privind furnizarea unui serviciu al societatii informationale, declansat între furnizorul serviciului respectiv şi un destinatar al acestui serviciu, sarcina probei indeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 5, 6, 8 şi 9 revine furnizorului de servicii dacă destinatarul are calitatea de consumator.  +  Articolul 32Abrogarea unor dispozitii contrareLitera f) a articolului 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta se abroga.  +  Articolul 33Intrarea în vigoare şi aplicarea legii (1) În termen de 3 luni de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Comunicatiilor şi Tehnologiei Informatiei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotărâre a Guvernului. (2) Prezenta lege intră în vigoare la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se pune în aplicare la 3 luni de la data intrarii în vigoare.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 9 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORVALER DORNEANU------------