REGULAMENT nr. 15 din 22 noiembrie 2005 (**actualizat**)privind serviciile de investitii financiare*)(actualizat până la data de 10 martie 2006**)
EMITENT
  • COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
  • ------------*) Aprobat de Ordinul Nr. 70 din 22 noiembrie 2005 publicat în Monitorul Oficial Nr. 1097, Partea I, din 6 decembrie 2005.-----------**) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.097 bis din 6 decembrie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 10 martie 2006, cu modificările şi completările aduse de REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006; RECTIFICAREA nr. 18 din 21 februarie 2006.  +  Titlul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileste reguli şi proceduri în aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 297/2004, cu privire la serviciile de investitii financiare. (2) Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare, denumita în continuare C.N.V.M. este autoritatea competentă să aplice prevederile prezentului regulament, prin exercitarea prerogativelor stabilite în statutul sau.  +  Articolul 2 (1) Termenii, abrevierile şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevăzută în Legea nr. 297/2004. (2) În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) agent pentru servicii de investitii financiare - persoana fizica aflata sub responsabilitatea unui singur intermediar, care presteaza servicii de investitii financiare exclusiv în numele intermediarului al cărui angajat este; b) B.N.R. - Banca Naţionala a României; c) client - orice persoană fizica sau juridica, pentru care o S.S.I.F. presteaza, în baza unui contract, servicii de investitii financiare principale şi/sau conexe; d) client profesional - orice client care indeplineste criteriile prevăzute în anexa nr. 8; e) client obisnuit ("retail client") - clientul care nu este client profesional; f) cont propriu - contul în nume propriu deschis pentru evidentierea detinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi numerar ale unei S.S.I.F.; g) cont client - contul deschis la S.S.I.F., în numele clientului, pentru evidentierea detinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi numerar ale acestuia; h) cont persoane relevante ("staff") - contul deschis la S.S.I.F., în numele administratorilor, conducătorilor, acţionarilor, auditorilor, agentilor pentru servicii de investitii financiare sau al oricăror alti angajaţi sau colaboratori ai S.S.I.F., precum şi al persoanelor cu care acestia se afla în legaturi stranse, pentru evidentierea detinerilor şi operaţiunilor cu instrumente financiare şi numerar ale acestora; i) control intern - un ansamblu de activităţi şi operaţiuni desfăşurate cu scopul de a asigura respectarea de către S.S.I.F. şi angajatii săi a legilor, reglementarilor pieţei de capital, precum şi a normelor şi procedurilor interne ale acesteia; j) C.S.A. - Comisia de Supraveghere a Asigurarilor; k) date de identificare - în cazul persoanelor fizice: numele şi prenumele, cetatenia, data şi locul nasterii, codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine, seria şi numărul actului de identitate sau, pentru cetatenii straini, al pasaportului, domiciliul şi, după caz, reşedinţa (adresa completa - strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, tara); în cazul persoanelor juridice: denumirea, adresa completa a sediului social/sediului central sau, după caz, a sucursalei, telefon, fax, e-mail, adresa pagina internet, capitalul social subscris şi varsat, codul unic de înregistrare (CUI) sau echivalentul acestuia pentru persoanele straine, banca şi codul IBAN; l) executarea ordinelor în numele clientilor - efectuarea operaţiunilor aferente unui ordin de cumparare sau de vanzare a unuia sau mai multor instrumente financiare în numele şi pe contul clientilor; m) formator de piaţa ("market maker") - S.S.I.F. care este prezenta în mod continuu pe piaţa pentru a tranzacţiona pe cont propriu şi care se comporta ca un vânzător sau cumparator de instrumente financiare, angajând propriul capital, la preturile afisate de aceasta; n) operator independent ("systematic internaliser") - S.S.I.F. care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Titlului III, Cap. III, Secţiunea 2 din prezentul regulament; o) ordin - instructiunea de a cumpara sau vinde un anumit instrument financiar; p) ordin limita - ordinul de a cumpara sau vinde un instrument financiar la un pret specificat sau mai bun decat acesta şi intr-o cantitate specificata; q) tranzactionarea pe cont propriu - incheierea de tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare având la baza capitalul propriu al S.S.I.F.;  +  Articolul 3 (1) În conformitate cu prezentul regulament, C.N.V.M. autorizeaza societăţi de servicii de investitii financiare, modificari în modul de organizare şi functionare al acestora, reprezentanti ai compartimentului de control intern al unei S.S.I.F., agenti pentru servicii de investitii financiare, traderi, consultanti de investitii şi sucursalele intermediarilor din statele nemembre. (2) Toate documentele prevăzute în prezentul regulament necesare autorizarii, precum şi cele referitoare la evidente şi raportări vor fi transmise C.N.V.M. în limba română sau intr-o limbă de circulatie internationala agreata de C.N.V.M. (3) Documentele referitoare la persoanele fizice şi juridice straine, emise intr-o alta limba decat cele menţionate la alin. (2), vor fi prezentate în copie legalizata şi în traducere legalizata. (4) Toate actele şi documentele emise de autorităţi ale altor state, transmise C.N.V.M., au regimul juridic stabilit de legislatia română aplicabila, precum şi de reglementarile C.N.V.M. (5) Orice solicitare a C.N.V.M. de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial intrerupe termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) care reincepe să curgă de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 60 de zile de la data solicitarii C.N.V.M. sub sancţiunea respingerii cererii. (6) În situaţia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora intr-o formă necorespunzatoare ori lipsa unor documente, precum şi în situaţia în care nu se respecta punctual prevederile Legii nr. 297/2004 şi/sau ale reglementarilor C.N.V.M., acestea vor fi returnate solicitantului.  +  Articolul 4 (1) Deciziile cu privire la autorizarea sau retragerea autorizaţiilor menţionate la art. 3 alin. (1) vor fi eliberate de către C.N.V.M. în termen de maximum 30 de zile de la inregistrarea dosarului complet al solicitantului, cu excepţia cazului în care Legea nr. 297/2004 sau prevederile prezentului regulament stabilesc un alt termen. (2) În cazul respingerii unei cereri, C.N.V.M. va emite o decizie motivata, care poate fi contestata în termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei.  +  Articolul 5În cazul în care serviciile de investitii financiare sunt prestate de către institutii de credit sau de către intermediari din statele membre sau nemembre, în aplicarea prevederilor prezentului regulament, termenul de S.S.I.F. se va inlocui, după caz, cu denumirea corespunzătoare a celorlalte categorii de intermediari.  +  Titlul II Intermediarii de servicii de investitii financiare  +  Capitolul I Societăţile de servicii de investitii financiare  +  Secţiunea 1 Procedura de acordare şi de retragere a autorizatiei  +  Articolul 6 (1) Entitatea care intenţionează să solicite C.N.V.M. autorizarea ca societate de servicii de investitii financiare poate consulta, în prealabil, C.N.V.M. cu privire la indeplinirea condiţiilor prevăzute de Legea nr. 297/2004 şi de prezentul regulament. (2) În vederea obtinerii autorizatiei de functionare, S.S.I.F. trebuie să indeplineasca condiţiile prevăzute în Titlul II, Capitolul III din Legea nr. 297/2004, precum şi urmatoarele cerinţe: a) S.S.I.F. trebuie să fie administrata de un consiliu de administratie format din cel puţin 3 membri, iar conducerea efectiva a acesteia trebuie să fie asigurată de cel puţin două persoane indeplinind condiţiile prevăzute la art. 14 din Legea nr. 297/2004; b) conducătorii şi administratorii S.S.I.F.:1. trebuie să aibă o buna reputatie pentru a asigura administrarea sigura şi prudenta a S.S.I.F.;2. nu trebuie să fi fost condamnati printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum şi pentru alte infractiuni de natura economica;3. nu trebuie să se afle sub incidenţa sanctiunilor prevăzute la art. 273 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004 aplicate de C.N.V.M. sau al unor sancţiuni similare aplicate de B.N.R., C.S.A. sau de alte autorităţi de supraveghere şi reglementare în domeniul economic şi financiar; c) majoritatea membrilor consiliului de administratie ai S.S.I.F., precum şi conducătorii trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă şi o experienta profesionala într-un domeniu care se circumscrie activităţii financiar-bancare, al pieţei de capital sau al administrarii de investitii, de minimum 3 ani; d) organismele de plasament colectiv fără personalitate juridica, asociaţiile, fundatiile, ligile, sindicatele ori alte forme de asociere sindicala şi orice alte forme de asociere similare nu pot participa ca fondator sau acţionar semnificativ la capitalul social al unei S.S.I.F.; e) S.S.I.F. trebuie să dispună de capitalul initial minim corespunzător obiectului de activitate propus, în conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 297/2004; f) sumele destinate participatiei la capitalul social al unei S.S.I.F. trebuie să provina din surse proprii şi sa nu reprezinte sume imprumutate ori puse la dispoziţie, indiferent cu ce titlu, de alte persoane fizice, persoane juridice sau entităţi fără personalitate juridica, cu excepţia sumelor puse la dispoziţie unei filiale de către societatea mama, din surse proprii ale acesteia. Actionarii semnificativi, persoane juridice, trebuie să fi functionat minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultati dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include şi functionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin, precum şi sa nu fi înregistrat pierderi în ultimele doua exercitii financiare; g) S.S.I.F. trebuie să dispună de un spatiu destinat sediului social al acesteia care trebuie să indeplineasca cel puţin urmatoarele condiţii:1. să se afle în folosinţă exclusiva a S.S.I.F.;2. să fie corespunzător structurii organizatorice, planului de afaceri şi serviciilor ce urmeaza a fi autorizate;3. să fie în suprafaţa de cel puţin 70 de mp.;4. să fie compartimentat corespunzător astfel încât să se asigure separarea efectiva a activităţilor ce vor fi desfăşurate;5. sa nu fie amplasat la subsolurile cladirilor; h) În cazul în care S.S.I.F. detine atât un sediu social, cat şi un sediu central, condiţiile menţionate la lit. g) vor fi indeplinite de sediul central, sediul social urmand a îndeplini numai condiţia prevăzută la lit. g) pct. 1. Sediul central va fi sediul de la care S.S.I.F. va presta serviciile de investitii financiare ce urmeaza să fie autorizate de C.N.V.M.; i) S.S.I.F. trebuie să dispună de o dotare tehnica adecvata şi de personal corespunzător serviciilor de investitii financiare ce urmeaza a fi autorizate; j) S.S.I.F. trebuie să prezinte toate documentele prevăzute la art. 7. (3) Membrilor consiliului de administratie, auditorilor şi angajatilor unei S.S.I.F. le este interzis să fie actionari semnificativi, să deţină o functie sau să fie angajaţi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M. (4) Conducătorilor unei S.S.I.F. le este interzis să fie actionari semnificativi ai unui alt intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui trader autorizat de C.N.V.M. Conducătorii trebuie să conduca şi sa coordoneze activitatea S.S.I.F. pe toata durata programului de lucru al acesteia. (5) Unul dintre conducătorii unei S.S.I.F. poate fi autorizat ca reprezentant al compartimentului de control intern al respectivei S.S.I.F. Celalalt conducator poate fi autorizat ca agent pentru servicii de investitii financiare al respectivei S.S.I.F.----------------Litera c) a alin. (2) al art. 6 a fost modificata de pct. 1 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006.Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006.Alin. (5) al art. 6 a fost introdus de pct. 3 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006.  +  Articolul 7 (1) Autorizatia acordată unei S.S.I.F. se elibereaza în baza unei cereri, întocmită conform anexelor nr. 1A şi 1B, însoţită de urmatoarele documente: a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizata; b) copia incheierii judecatorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului, de constituire şi de înregistrare a societatii; c) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului; d) pentru fiecare dintre membrii consiliului de administratie şi pentru conducătorii societatii sunt necesare urmatoarele documente:1. curriculum vitae cu prezentarea detaliata a experientei profesionale, astfel încât să reiasă indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. c);2. copia actului de identitate;3. copia legalizata a actului de studii;4. certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizata;5. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizata;6. declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, întocmită conform anexei nr. 1C, din care să reiasă că nu încalcă prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, ale Legii nr. 297/2004 şi ale reglementarilor în vigoare în legătură cu activităţile de servicii de investitii financiare, precum şi cu privire la respectarea cerințelor menţionate la art. 6 alin. (2) lit. b) şi c), precum şi ale alin. (3), respectiv (4) al aceluiasi articol;7. declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, întocmită conform anexei nr. 1D, care trebuie să cuprindă: toate detinerile individuale şi detinerile în legătură cu alte persoane implicate şi aflate în legaturi stranse, în orice societate comerciala şi care reprezinta cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot; e) pentru actionarii semnificativi, persoane juridice:1. extras sau certificat care să ateste data înregistrării, administratorii, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, pentru persoanele juridice române sau de autoritatea similara din statul în care este înregistrată şi funcţionează persoana juridica străină, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii;2. menţionarea grupului din care fac parte, dacă este cazul;3. structura actionariatului sau asociatilor semnificativi, până la nivelul persoanelor fizice. Prin structura a actionariatului până la nivel de persoana fizica se înţelege prezentarea acţionarilor/asociatilor care deţin indirect controlul asupra acţionarilor semnificativi ai S.S.I.F.;4. situaţia financiară aferenta anului anterior şi după caz, situaţia financiară semestriala a anului curent, înregistrată la administratia financiară, pentru persoanele juridice române sau la autoritatea fiscala naţionala din statul de origine, pentru persoanele juridice straine; f) pentru actionarii semnificativi, persoane fizice:1. copia actului de identitate;2. certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizata;3. certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizata; g) chestionarul prevăzut în anexa nr. 1E, completat de fiecare acţionar semnificativ al S.S.I.F.; h) declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa a fiecarui acţionar semnificativ al S.S.I.F., întocmită conform anexelor nr. 1F sau 1G, după caz, referitoare la respectarea prevederilor art. 6 alin. (2) lit. f), care va cuprinde şi toate detinerile individuale şi detinerile împreună cu persoanele implicate şi cu care se afla în legaturi stranse în orice societate comerciala şi care reprezinta cel puţin 10% din capitalul social sau al drepturilor de vot; i) regulamentul de organizare şi functionare, care va cuprinde şi organigrama S.S.I.F., regulile şi procedurile interne prevăzute la Titlul III, Capitolul I; j) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele:1. datele de identificare ale S.S.I.F. definite conform art. 2 alin. (2) lit. k);2. informaţii cu privire la serviciile de investitii financiare pe care S.S.I.F. intenţionează să le presteze;3. informaţii cu privire la modul în care S.S.I.F. intenţionează sa actioneze pentru prestarea serviciilor de investitii financiare, astfel încât activităţile să se desfăşoare într-un mod sigur şi prudent;4. informaţii cu privire la instrumentele financiare avute în vedere în cadrul prestarii serviciilor de investitii financiare;5. informaţii cu privire la locul în cadrul caruia S.S.I.F. va desfăşura operaţiuni (piaţa reglementata, ATS etc.) şi cu privire la sistemele de compensare-decontare sau casele de compensare cu care va incheia contracte pentru efectuarea operaţiunilor specifice;6. categoriile de clienti cu care S.S.I.F. intenţionează sa incheie contracte (clienti obisnuiti şi/sau clienti profesionali);7. structura organizatorica, cu precizarea responsabilitatilor şi limitelor de competenţa pentru personalul cu putere de decizie;8. studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri;9. politica de investitii şi planul de finanţare a afacerii, incluzând perioada de recuperare a investitiei; k) lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru membrii consiliului de administratie şi pentru conducătorii S.S.I.F. şi pentru persoana/persoanele pe care S.S.I.F. doreste sa o/le autorizeze ca reprezentant/reprezentanti al/ai compartimentului de control intern, care vor reprezenta societatea în relaţia cu C.N.V.M.; l) documentele prevăzute de prezentul regulament pentru autorizarea reprezentantului/reprezentantilor compartimentului de control intern, cu specificarea responsabilitatilor stabilite de acesta şi prin regulile şi procedurile interne ale S.S.I.F.; m) documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin două persoane fizice ca agenti pentru servicii de investitii financiare; S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestarii tuturor serviciilor prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 trebuie să transmita la C.N.V.M. documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin patru persoane fizice ca agenti pentru servicii de investitii financiare; n) copie legalizata a actului care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului destinat sediului social şi sediului central, după caz, necesar funcţionarii S.S.I.F., care va îndeplini condiţiile de la art. 6 alin. (2) lit. g) şi h). Contractul de închiriere/subinchiriere trebuie să fie valabil cel puţin 12 luni de la data depunerii cererii de autorizare. Acesta va fi reinnoit şi depus la C.N.V.M. în maximum 15 zile de la data expirarii. Nu se accepta contracte de asociere în participatiune ca dovada a detinerii spatiului destinat sediului social/central. În cazul contractului de subinchiriere se va prezenta şi declaratia autentificata a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spatiului subinchiriat, însoţită de copia legalizata a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscala; o) declaratie pe proprie raspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. pentru sediul social şi/sau pentru sediul central, întocmită conform anexei nr. 1L; p) dovada detinerii capitalului initial minim corespunzător serviciilor ce vor fi autorizate. La înfiinţare capitalul initial este egal cu capitalul social integral varsat în contul deschis în acest scop la o societate bancara; q) precizarea auditorilor interni ai societatii; r) orice alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru a verifica asigurarea de către S.S.I.F. a unei administrari prudentiale eficiente. (2) C.N.V.M. va acorda autorizatia S.S.I.F., sub condiţia achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de inscriere în Registrul C.N.V.M., în termen de maximum 6 luni de la data transmiterii documentatiei complete prevăzută la alin. (1) sau va emite, în cazul respingerii cererii, o decizie motivata care poate fi contestata în termen de 30 de zile de la data comunicarii. (3) În termen de maximum 60 de zile de la data eliberarii autorizatiei, S.S.I.F. are obligaţia să prezinte la C.N.V.M. dovada dobândirii calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor. (4) S.S.I.F. poate presta serviciile de investitii financiare menţionate în decizia de autorizare numai după data indeplinirii condiţiei menţionate la alin. (3).  +  Articolul 8C.N.V.M. este în drept sa nu acorde autorizatia de functionare în situaţiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 297/2004, precum şi în cazul în care societatea care a solicitat eliberarea autorizatiei nu indeplineste toate condiţiile prevăzute de Legea nr. 297/2004 şi de prezentul regulament.  +  Articolul 9 (1) Retragerea autorizatiei unei S.S.I.F. are loc în situaţiile prevăzute la art. 12 din Legea nr. 297/2004 prin: a) decizie de retragere a autorizatiei dacă S.S.I.F. face dovada depunerii tuturor documentelor menţionate la art. 10; b) prin ordonanţa de sanctionare în cazul constatarii nerespectarii reglementarilor în vigoare, cu respectarea prevederilor Titlului IX din Legea nr. 297/2004. (2) După retragerea autorizatiei, S.S.I.F. are obligaţia sa convoace în termen de maximum 30 de zile adunarea generală a acţionarilor proprii care va avea în vedere lichidarea societatii sau modificarea obiectului de activitate şi, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investitii financiare" sau "S.S.I.F.". (3) În situaţia în care societatea nu îşi indeplineste obligaţia prevăzută la alin. (2), C.N.V.M. va solicita consiliului de administratie al S.S.I.F. sa convoace adunarea generală a acţionarilor care va avea în vedere lichidarea societatii sau modificarea obiectului de activitate şi, după caz, eliminarea din denumirea acesteia a sintagmei "societate de servicii de investitii financiare" sau "S.S.I.F.". (4) În cazul în care nu sunt respectate prevederile alin. (3), C.N.V.M. va solicita tribunalului competent sa dispună convocarea adunarii generale a acţionarilor în vederea încadrării S.S.I.F. în prevederile alin. (2).  +  Articolul 10 (1) Retragerea autorizatiei la solicitarea expresa a S.S.I.F. se efectueaza în baza cererii completate conform anexelor nr. 1H şi 1I, însoţită de urmatoarele documente: a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F.; b) adeverinte emise de entitatile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membra sau participant în sistem, în care să se mentioneze, după caz, incheierea relatiilor contractuale, faptul ca S.S.I.F. nu este ţinuta de plată unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. şi al agentilor acesteia de la operaţiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor şi parolelor de acces; c) dovada achitarii datoriilor faţă de clienti şi C.N.V.M. şi a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienti; d) indicarea adresei arhivei şi a datelor de identificare şi de contact a persoanei responsabile cu administrarea arhivei societatii; e) raportul auditorului financiar cu privire la situaţia societatii la data încetării activităţii; f) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei; g) orice alte documente pe care C.N.V.M. le considera necesare pentru solutionarea cererii. (2) Prevederile alin. (1) lit. b) - g) se aplică şi în cazul în care retragerea autorizatiei are loc ca urmare a faptului ca S.S.I.F. nu mai indeplineste condiţiile care au stat la baza autorizarii.  +  Secţiunea 2 Modificari în modul de organizare şi functionare al S.S.I.F.  +  Articolul 11 (1) Intentia unei persoane fizice sau juridice, de a dobandi sau de a-şi majoră pozitia semnificativa în cadrul unei S.S.I.F., conform art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004, va fi notificata în prealabil C.N.V.M. de respectiva persoana, împreună cu documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. e), f), g), h) şi r), după caz. (2) C.N.V.M. va aproba sau va interzice dobandirea pozitiei notificate conform alin. (1) cu luarea în considerare a urmatoarelor cerinţe aplicabile persoanelor solicitante: a) persoana fizica sau juridica furnizeaza informaţii şi documente prin care se justifica în mod corespunzător provenienţă fondurilor destinate obtinerii participatiei în cadrul S.S.I.F.; b) persoana juridica a furnizat suficiente informaţii care să asigure transparenta necesară pentru identificarea structurii grupului din care face parte; c) persoana fizica furnizeaza documente şi declaratii cu privire la identitatea persoanelor cu care se afla în relaţia de "persoana implicata" sau de "legaturi stranse"; d) persoanele juridice solicitante funcţionează de minimum 3 ani, cu excepţia celor rezultate dintro fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include şi functionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea provin; e) persoanele juridice solicitante nu au înregistrat pierderi în ultimele doua exercitii financiare; f) persoanele juridice sunt supravegheate de către o autoritate competentă din statul de origine. (3) La verificarea condiţiei mentionata la alin. (2) lit. b) se va avea în vedere ca documentele furnizate sa provina de la autorităţile/entitatile din statele de origine sau din statele în care sunt situate persoanele juridice din cadrul grupului, competente conform legislaţiei naţionale în tinerea evidentelor structurii actionariatului unei societăţi comerciale. În situaţia în care legislatia din statele menţionate anterior împiedica transparenta structurii actionariatului, C.N.V.M. poate lua în considerare informaţiile provenind din toate sursele disponibile. (4) La evaluarea persoanelor prevăzute la alin. (1), în vederea aprobării participatiei acestora la capitalul social al S.S.I.F., vor fi luate în considerare informaţii legate de reputatia şi de activitatea acestor persoane, precum şi orice alte circumstanţe de natura sa conduca la concluzia că nu sunt indeplinite cerinţele prevăzute la alin. (2), pentru cauze cum ar fi: a) nu se poate stabili provenienţă fondurilor ce vor fi utilizate pentru obtinerea participatiei la capitalul social al S.S.I.F. sau justificarea prezentată nu este suficienta pentru a determina dacă sunt indeplinite cerinţele prevăzute de lege şi de prezentul regulament; b) din informaţiile furnizate de persoanele juridice respective nu rezultă în mod clar natura activităţii desfăşurate de acestea, precum şi identitatea persoanelor care deţin controlul direct sau indirect asupra acestora, nepermitand astfel realizarea unei supravegheri eficiente; c) persoanele juridice sau persoanele care deţin controlul direct sau indirect asupra acestora au facut în ultimii 5 ani obiectul unor anchete sau proceduri administrative ori judiciare care s-au incheiat cu sancţiuni sau interdictii ori fac în prezent obiectul unor asemenea anchete sau proceduri. În aceste cazuri C.N.V.M. va analiza fiecare situaţie în parte şi va decide în functie de gravitatea faptelor. (5) Abrogat. (6) Furnizarea tuturor documentelor şi indeplinirea tuturor condiţiilor menţionate la alin. (1), (2) şi (3) nu vor constitui un temei pentru neaplicarea art. 19 din Legea nr. 297/2004, atunci când C.N.V.M. considera necesar.-------------Alin. (5) al art. 11 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006.  +  Articolul 12 (1) S.S.I.F. va supune autorizarii C.N.V.M., anterior înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, urmatoarele modificari în modul de organizare şi functionare: a) majorarea/reducerea capitalului social; b) extinderea/restrangerea obiectului de activitate; c) modificarea structurii actionariatului ca urmare a dobândirii sau diminuarii pozitiilor semnificative aprobate de C.N.V.M. conform art. 11 din prezentul regulament, respectiv art. 18 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 297/2004; d) modificarea componentei consiliului de administratie şi/sau a conducerii S.S.I.F.; e) schimbarea sediului social; f) înfiinţarea/desfiintarea de sedii secundare; g) schimbarea denumirii şi/sau a emblemei societatii. (2) În cazul autorizarii modificarilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. va elibera o decizie de completare şi/sau modificare a autorizatiei de functionare a S.S.I.F. (3) Modificările de la alin. (1) lit. a), b) şi d) - g) sunt opozabile de la data înregistrării acestora la Oficiul Registrului Comerţului. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care C.N.V.M. dispune restrangerea obiectului de activitate al S.S.I.F. ca urmare a neindeplinirii condiţiilor de capital prevăzute în reglementarile aplicabile. Modificarea devine opozabila la data emiterii de către C.N.V.M. a actului individual. (5) După obtinerea autorizatiei prevăzute la alin. (2), în termen de maximum 5 zile de la data înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului a modificarilor în modul de organizare şi functionare al S.S.I.F., dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data autorizatiei emise de către C.N.V.M., cu excepţia modificarii prevăzute la alin. (1) lit. c), S.S.I.F. are obligaţia de a transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare menţiuni, respectiv copia noului certificat de înregistrare, în situaţia în care modificarea produsa impune eliberarea unui nou certificat. (6) Decizia prevăzută la alin. (2) îşi pierde valabilitatea în cazul în care modificările în modul de organizare şi functionare al S.S.I.F. nu sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului în termenul prevăzut la alin. (5).  +  Articolul 13 (1) În cazul modificarii documentelor ce au stat la baza autorizarii, altele decat cele prevăzute la art. 12, S.S.I.F. va notifica C.N.V.M. aceste modificari, în termen de maximum 15 zile de la producerea acestora, anexand copii ale documentelor justificative. (2) În cazul în care S.S.I.F. detine atât sediu social, cat şi sediu central, aceasta are obligaţia de a notifica C.N.V.M. schimbarea sediului central, în termen de maximum 15 zile, anexand în acest sens documentele justificative.  +  Articolul 14C.N.V.M. este în drept să solicite modificarea documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament şi/sau ale dispoziţiilor legale în vigoare sau poate refuza autorizarea modificarilor prevăzute la art. 12 în cazul în care nu sunt respectate cerinţele prevăzute de prezentul regulament.  +  Articolul 15 (1) Decizia prevăzută la art. 12 alin. (2) poate fi eliberata de C.N.V.M. în baza unei cereri întocmită conform anexelor nr. 1J şi 1K completata şi însoţită, după caz, de urmatoarele documente: a) hotărârea organului statutar al S.S.I.F.; b) actul aditional la actul constitutiv al S.S.I.F., după caz, în original sau în copie legalizata; c) dovada varsarii integrale a capitalului social într-un cont deschis special în acest scop la o societate bancara şi raportul auditorului financiar cu privire la legalitatea majorarii/reducerii capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. a);c^1) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. g) şi h) pentru fiecare dintre actionarii semnificativi ai S.S.I.F. care participa la majorarea capitalului social, pentru modificarea prevăzută la art. 12 lit. a); d) dovada detinerii capitalului initial prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004 corespunzător obiectului de activitate supus autorizarii, pentru modificarea prevăzută la art. 12 alin. (1) lit. b); e) contracte de cesiune, extras din registrul acţionarilor, noua structura a actionariatului, în cazul modificarii prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. c); f) documentele prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. d), în cazul modificarii prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. d); g) dovada detinerii cu titlu legal a spatiului necesar funcţionarii, în copie legalizata, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. n), respectiv art. 17 alin. (2) lit. a) sau alin. (3), după caz, şi alin. (5) lit. a), pentru modificările prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e) şi f); h) regulamentul de organizare şi functionare care va cuprinde organigrama sediului secundar şi proceduri speciale privind evidenta şi controlul activităţii desfăşurate la sediile secundare în legătură cu atribuţiile şi raspunderea personalului şi agentilor pentru servicii de investitii financiare care îşi desfăşoară activitatea la respectivele sedii, arhivarea documentelor, transmiterea situaţiei şi/sau documentelor la sediul social/central, pentru modificările prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. f); i) nota explicativa privind situaţia arhivei, a agentilor de servicii de investitii financiare şi după caz, a reprezentantilor compartimentului de control intern care şi-au desfăşurat activitatea la sediile secundare, în cazul solicitarii retragerii autorizatiei respectivelor sedii secundare, întocmită conform anexei nr. 1L, precum şi dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei; j) declaratie pe propria raspundere din partea reprezentantului legal al S.S.I.F. întocmită conform anexei nr. 1L, pentru modificările prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. e) şi f); k) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru modificarea/ completarea autorizatiei. (2) Actul care atesta detinerea spatiului sediului secundar va fi reinnoit şi depus la C.N.V.M. în termen de maximum 15 zile de la data expirarii. Nu se accepta contracte de asociere în participatiune ca dovada a detinerii spatiului sediilor secundare. În cazul contractului de subinchiriere se va prezenta şi declaratia autentificata a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia spatiului subinchiriat, însoţită de copia legalizata a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscala. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. f), S.S.I.F. nu are obligaţia depunerii documentelor menţionate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2-5 în urmatoarele cazuri: a) persoana pentru care solicită autorizarea în calitate de conducator este deja autorizata ca membru în consiliul de administratie al societatii; b) persoana pentru care solicită autorizarea ca membru în consiliul de administratie este deja autorizata în calitate de conducator al societatii.-------------Litera c^1) a alin. (1) al art. 15 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006.Alin. (3) al art. 15 a fost introdus de pct. 6 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006.  +  Articolul 16 (1) În cazul în care majorarea sau reducerea capitalului social are loc ca urmare a operaţiunilor de fuziune/divizare, cererea întocmită conform anexelor nr. 1M şi 1N va fi însoţită de urmatoarele documente: a) declaratia, sub semnatura olografa, a conducătorului S.S.I.F. cu privire la încetarea activităţii societatii absorbite, însoţită de:1. adeverinte emise de entitatile pieţei de capital la care S.S.I.F. este membra sau participant în sistem în care să se mentioneze, după caz, incheierea relatiilor contractuale, faptul ca S.S.I.F. nu este ţinuta de plată unor datorii, retragerea accesului S.S.I.F. şi al agentilor acesteia de la operaţiunile derulate în sistemele respective, respectiv blocarea/dezactivarea codurilor şi parolelor de acces;2. dovada achitarii datoriilor faţă de clienti şi C.N.V.M. şi a transferului valorilor mobiliare la depozitarul central (registrul emitentului) sau în conturile indicate de clienti; b) hotărârile adunarilor generale extraordinare ale acţionarilor societatilor participante; c) proiectul de fuziune/divizare; d) actul aditional modificator al actelor constitutive al S.S.I.F. participante, sau, după caz, actul constitutiv al/ ale S.S.I.F. rezultata/rezultate; e) bilanturile contabile de fuziune/divizare ale societatilor participante; f) raportul administratorilor şi al auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare; g) orice alte informaţii pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizarii documentatiei; h) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei. (2) În cazul fuziunii prin absorbtie, societatea absorbanta nu poate presta servicii de investitii financiare fără autorizarea C.N.V.M. (3) S.S.I.F. rezultata/rezultate în urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizarii vor solicita C.N.V.M., după caz: a) retragerea autorizatiei de functionare a S.S.I.F. participante la fuziune, în conformitate cu prevederile art. 9 şi art. 10; b) autorizarea funcţionarii, în conformitate cu prevederile art. 7.  +  Articolul 17 (1) S.S.I.F. poate înfiinţa sedii secundare (sucursale sau agentii), cu respectarea, după caz, a cerințelor operationale menţionate la alin. (2) - (8). (2) Sucursala trebuie să aibă o structura organizatorica care să permită prestarea serviciilor de investitii financiare autorizate de către C.N.V.M. pentru respectiva S.S.I.F., după cum urmeaza: a) sa dispună de un spatiu destinat exclusiv sediului sucursalei, care să asigure buna desfăşurare a activităţii şi a cărui suprafaţa sa nu fie mai mica de 50 mp. Spatiul destinat sediului sucursalei nu poate fi amplasat la subsolurile cladirilor; b) să aibă telefon şi fax; c) să asigure o dotare tehnica adecvata desfăşurării activităţii în cadrul sucursalei; d) să aibă angajaţi cel puţin doi agenti pentru servicii de investitii financiare şi cel puţin un reprezentant al compartimentului de control intern, autorizati de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile prezentului regulament; e) să aibă un regulament propriu de organizare şi functionare, aprobat de organul statutar al S.S.I.F., în care se va face referire la agentiile subordonate, respectiv la evidenta şi controlul activităţii agentiilor; f) să aibă un sistem de evidenta şi prelucrare a ordinelor de tranzactionare. (3) În cazul în care S.S.I.F. presteaza de la sediul sucursalei toate serviciile de investitii financiare autorizate de C.N.V.M., spatiul destinat sediului sucursalei va îndeplini cerinţele prevăzute de prezentul regulament pentru sediul social sau central, după caz. (4) În cadrul agentiei pot fi prestate numai serviciile prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. a) şi d) şi pct. 2 lit. d) şi f) din Legea nr. 297/2004. Ordinele de tranzactionare preluate de la clienti vor fi transmise, în vederea executarii, către sucursala S.S.I.F. de care aparţine agentia sau către sediul social/central. (5) Agentia va fi astfel organizata încât: a) sa dispună de un spatiu destinat exclusiv sediului agentiei, care să asigure buna desfăşurare a activităţii şi a cărui suprafaţa sa nu fie mai mica de 15 mp.; b) să aibă telefon şi fax; c) să aibă dotarea tehnica necesară astfel încât să permită accesul la sistemul informatic al sucursalei sau al sediului central; d) să aibă cel puţin un agent pentru servicii de investitii financiare autorizat. (6) Reprezentantul compartimentului de control intern din cadrul sucursalei sau, după caz, de la sediul social/central, asigura şi supravegherea activităţilor efectuate de către agentiile S.S.I.F. din subordine. (7) Situaţia centralizatoare a operaţiunilor desfăşurate în cadrul sucursalelor şi, respectiv, agentiilor din subordine, acolo unde este cazul, precum şi balantele de verificare aferente activităţii sucursalelor vor fi remise lunar, în copie, sediului social/central în vederea întocmirii situaţiei financiare generale a S.S.I.F. (8) Lunar toate documentele aferente preluării ordinelor de tranzactionare primite la agentie vor fi transmise, în original, în vederea arhivarii, către sediul social/central, pe baza unui proces-verbal de predare-primire şi în copie către sucursala. (9) S.S.I.F. are obligaţia sa menţină condiţiile impuse la autorizarea sediilor secundare pe toata durata de functionare a acestora notificand C.N.V.M. orice modificare în termen de maximum 15 de zile de la producerea acestora, anexand copii ale documentelor justificative.  +  Secţiunea 3 Controlul intern  +  Articolul 18 (1) S.S.I.F. are obligaţia de a constitui un compartiment de control intern specializat în supravegherea respectarii de către societate şi personalul acesteia a legislaţiei în vigoare, a reglementarilor entitatilor pieţei de capital, precum şi a procedurilor interne. (2) Fiecare persoana încadrată în compartimentul de control intern, numita în continuare reprezentant al compartimentului de control intern, va fi supusă autorizarii C.N.V.M. şi va fi înscrisă în Registrul C.N.V.M. (3) S.S.I.F. autorizate sa presteze serviciile de investitii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 1 lit. a), b) şi d) şi pct. 2 lit. a), b), d), f) şi g) din Legea nr. 297/2004 şi care nu tranzactioneaza instrumente financiare pe cont propriu şi nu subscriu în cadrul emisiunilor de valori mobiliare în baza unui angajament ferm vor avea cel puţin un reprezentant în cadrul compartimentului de control intern, iar S.S.I.F. autorizate sa presteze toate serviciile de investitii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 vor avea cel puţin doi reprezentanti în cadrul compartimentului de control intern. (4) În indeplinirea atribuţiilor reprezentantul compartimentului de control intern va raporta direct consiliului de administratie, informand imediat conducătorii şi auditorii financiari ai S.S.I.F.  +  Articolul 19Pentru a fi autorizata de C.N.V.M. în calitate de reprezentant al compartimentului de control intern, persoana fizica trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii: a) să fie angajata cu contract individual de muncă şi să aibă atribuţii de control intern numai în cadrul acelei S.S.I.F.; b) să aibă studii superioare economice sau juridice, absolvite cu examen de licenţă sau de diploma, după caz, şi experienta de minimum 2 ani în piaţa de capital. În cazul în care experienta în piaţa de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea şi alt profil decat economic sau juridic. În cazul în care S.S.I.F. are mai mulţi reprezentanti ai compartimentului de control intern, experienta de minimum 2 ani trebuie indeplinita de cel puţin unul dintre acestia. c) sa nu fie acţionar semnificativ al S.S.I.F., auditor intern şi sa nu exercite nici o atributie de natura celor pe care trebuie să le controleze; d) sa fi participat la stagiile de pregatire şi sa fi promovat testul privind cunoasterea legislaţiei în vigoare organizat de către organismele de formare profesionala atestate de C.N.V.M.; e) sa nu fi fost condamnata pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum şi alte infractiuni de natura economica; f) sa nu fi fost sanctionata de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea.---------------Litera b) a art. 19 a fost modificata de pct. 7 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006.  +  Articolul 20 (1) În vederea autorizarii reprezentantului compartimentului de control intern, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M., pentru fiecare persoana, o cerere întocmită conform anexei nr. 2A, însoţită de urmatoarele documente: a) curriculum vitae, cu specificarea pregatirii şi experientei profesionale; b) copia actului de identitate; c) copia legalizata a actelor de studii; d) copia atestatului de absolvire a cursului pentru personalul compartimentului de control intern, eliberat de C. N. V. M.; e) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizata; f) certificat de cazier fiscal, eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizata; g) declaratia pe propria raspundere, în original, întocmită conform anexei nr. 2B, a fiecarui reprezentant al compartimentului de control intern, referitoare la indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 19; h) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru obtinerea autorizatiei şi pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M. (2) În situaţia în care S.S.I.F. va supune autorizarii mai multe persoane cu atribuţii de control intern, cererea de autorizare va fi însoţită de responsabilitatile detaliate ale fiecarei persoane din cadrul compartimentului de control intern.  +  Articolul 21 (1) Retragerea autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern se poate face în urmatoarele situaţii: a) la cererea societatii, conform anexei nr. 2C; b) ca sanctiune. (2) S.S.I.F. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern cel tarziu la data încetării sau schimbarii raporturilor de muncă. (3) Retragerea la cerere a autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern va fi decisa de către C.N.V.M. în termen de 15 zile de la data depunerii cererii însoţită de explicarea motivelor care au condus la aceasta solicitare, de documente justificative cu privire la data încetării sau schimbarii raporturilor de muncă şi de dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei.  +  Articolul 22 (1) După retragerea, în condiţiile art. 21 alin. (1) lit. a), a autorizatiei reprezentantului compartimentului de control intern, emisa pe numele unei societăţi, persoana respectiva va putea fi autorizata în aceeasi calitate pe numele unei alte societăţi nu mai devreme de 15 zile de la data retragerii autorizatiei. (2) Abrogat.---------------Alin. (2) al art. 22 a fost abrogat de pct. 8 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006.  +  Articolul 23 (1) Reprezentantul compartimentului de control intern îşi va desfăşura activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere şi control, elaborate în vederea asigurarii respectarii de către S.S.I.F. şi angajatii săi a legilor, regulamentelor, instructiunilor şi procedurilor incidente pieţei de capital, precum şi a regulilor şi procedurilor interne ale societatii. (2) Reprezentantul compartimentului de control intern trebuie să aibă acces la orice informatie relevanta astfel încât să aibă posibilitatea indeplinirii atribuţiilor ce îi revin.  +  Articolul 24Reprezentantul compartimentului de control intern are urmatoarele atribuţii: a) să monitorizeze şi sa verifice cu regularitate aplicarea prevederilor legale incidente activităţii S.S.I.F. şi a procedurilor interne, sa tina evidenta neregulilor descoperite; b) să asigure informarea societatii şi a angajatilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pieţei de capital; c) sa avizeze documentele transmise de S.S.I.F. către C.N.V.M. în vederea obtinerii autorizaţiilor prevăzute de reglementarile C.N.V.M., precum şi raportarile transmise C.N.V.M. şi entitatilor pieţei de capital; d) sa previna şi sa propuna măsuri de remediere a oricarei situaţii de încălcare a legilor, reglementarilor în vigoare, incidente pieţei de capital, sau a procedurilor interne ale societatii de către S.S.I.F. sau de către angajatii acesteia; e) sa tina evidenta tuturor reclamatiilor primite de la clienti şi a modului de solutionare a acestora; f) sa analizeze şi sa avizeze materialele informative/publicitare ale S.S.I.F.; g) să se asigure de utilizarea exclusiv personala de către fiecare agent pentru servicii de investitii financiare a codurilor de acces şi a parolelor transmise de entitatile pieţei de capital; h) să raporteze consiliului de administratie, conducătorilor şi auditorilor financiari situaţiile de încălcare a legislaţiei, a reglementarilor în vigoare sau a procedurilor interne.  +  Articolul 25 (1) Reprezentatul compartimentului de control intern va tine un registru la sediul social/central, precum şi la fiecare sucursala, în care eventualele reclamatii ale clientilor vor putea fi înregistrate cu promptitudine. Registrul reclamatiilor trebuie să fie public şi sa conţină cel puţin urmatoarele informaţii: a) identitatea clientului care transmite reclamatia şi serviciul prestat la care se referă reclamatia; b) datele de identificare ale persoanelor din cadrul S.S.I.F. la adresa cărora s-au formulat reclamatiile sau cărora clientul s-a adresat pentru prestarea serviciului de investitii financiare; c) data reclamatiei; d) faptele reclamate; e) prejudiciul reclamat de client; f) data şi modul de solutionare a reclamatiei. Termenul de rezolvare a reclamatiei nu poate depăşi 30 de zile de la data înregistrării acesteia. (2) Reprezentantul compartimentului de control intern de la fiecare sucursala are obligaţia de a transmite, lunar, în copie, la sediul social/central al S.S.I.F. Registrul reclamatiilor tinut la respectiva sucursala. Informaţiile din Registrul reclamatiilor se centralizeaza lunar la sediul social/central al S.S.I.F. (3) Registrul de evidenta a reclamatiilor va fi pus în orice moment la dispoziţia C.N.V.M., la solicitarea acesteia.  +  Articolul 26 (1) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la art. 24, reprezentantul compartimentului de control intern va tine un registru în care va evidentia investigatiile efectuate, durata acestor investigatii, perioada la care acestea se referă, rezultatul investigatiilor, propunerile inaintate în scris consiliului de administratie/conducătorilor S.S.I.F. şi deciziile luate de persoanele abilitate sa ia măsuri de solutionare. (2) În situaţia în care reprezentantul compartimentului de control intern ia cunoştinţa în timpul activităţii de eventualele încălcări ale regimului juridic aplicabil pieţei de capital, inclusiv ale procedurilor interne ale societatii, acesta are obligaţia sa informeze consiliul de administratie/conducătorii şi auditorii financiari ai S.S.I.F. (3) În cazul unor abateri de la reglementarile în vigoare, membrii consiliului de administratie/conducătorii şi auditorii financiari ai S.S.I.F. vor notifica cu maxima urgenta C.N.V.M. şi entitatilor pieţei de capital implicate, situaţia constatata şi masurile adoptate.  +  Articolul 27La sfârşitul fiecarui an, până la data de 31 ianuarie a anului următor, compartimentul de control intern va transmite consiliului de administratie al S.S.I.F. un raport cuprinzand activitatea desfăşurată, investigatiile efectuate, abaterile constatate, propunerile facute şi programul/planul investigatiilor propuse pentru anul următor. Raportul, propunerile avizate şi planul de investigatii aprobat de consiliul de administratie vor fi transmise de acesta C.N.V.M. până la data de 1 martie.  +  Secţiunea 4 Agentii pentru servicii de investitii financiare şi agentii delegaţi ai S.S.I.F.  +  Articolul 28Agentii pentru servicii de investitii financiare sunt persoane fizice care îşi desfăşoară activitatea exclusiv în numele intermediarului ai cărui angajaţi sunt şi nu pot presta servicii de investitii financiare în nume propriu.  +  Articolul 29 (1) S.S.I.F. poate delega unor agenti pentru servicii de investitii financiare, denumiti în continuare agenti delegaţi, activitatea de promovare a serviciilor de investitii financiare prestate, de preluare şi transmitere a ordinelor primite de la clienti sau de la potentialii clienti şi de furnizare de informaţii în legătură cu instrumentele financiare şi serviciile de investitii financiare prestate de S.S.I.F. (2) În vederea promovarii serviciilor de investitii financiare în numele exclusiv al unei S.S.I.F., agentii delegaţi desemnaţi de S.S.I.F. vor fi inscrisi în Registrul C.N.V.M. S.S.I.F. nu poate angaja serviciile unui agent delegat înainte de a fi inscris în Registrul C.N.V.M. (3) S.S.I.F. care angajează agenti delegaţi este pe deplin şi în mod neconditionat răspunzătoare de orice actiune sau omisiune a agentului care acţionează în numele respectivei S.S.I.F. (4) S.S.I.F. trebuie să se asigure ca agentul delegat va face cunoscut clientilor sau potentialilor clienti, la momentul contactarii acestora sau inaintea prestarii serviciilor, calitatea în care acesta lucreaza şi denumirea societatii în numele careia lucreaza. (5) S.S.I.F. are obligaţia supravegherii activităţii agentilor delegaţi pentru a asigura respectarea de către societate a prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament şi va verifica dacă agentii delegaţi au capacitatea de a comunică cu acuratete clientilor toate informaţiile relevante în legătură cu serviciile ce urmeaza a fi promovate sau prestate. (6) S.S.I.F. care utilizeaza agenti delegaţi trebuie să ia măsuri adecvate pentru a evita orice impact negativ pe care l-ar putea determina activitatea unui astfel de agent care acţionează în numele S.S.I.F.  +  Articolul 30Agentii delegaţi nu pot fi implicati în operaţiunile de tranzactionare sau de decontare şi nu pot efectua operaţiuni de încasări şi plati de la, sau pentru, clientii S.S.I.F.  +  Articolul 31 (1) S.S.I.F. va transmite C.N.V.M. şi pieţei/pietelor reglementate o notificare privind agentii pentru servicii de investitii financiare care acţionează ca agenti delegaţi, însoţită, după caz, de dovada blocarii/dezactivarii codurilor şi parolelor de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital sau de declaratia pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă ca agentului pentru servicii de investitii financiare nu i-au fost alocate coduri şi parole de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital. (2) Agentii delegaţi vor fi evidentiati distinct în secţiunea agentilor pentru servicii de investitii financiare din Registrul C.N.V.M., lista acestora fiind publicata şi pe site-ul pietelor reglementate.  +  Articolul 32 (1) Pentru a fi autorizata de C.N.V.M., în calitate de agent pentru servicii de investitii financiare, o persoană fizica trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii: a) să fie reprezentant exclusiv al S.S.I.F.; b) să fie angajat cu contract de muncă; relaţia contractuala dintre persoana care îşi va desfăşura activitatea în calitate de agent delegat şi S.S.I.F. se va realiza fie în baza unui contract de muncă fie a unui contract de mandat; c) să aibă cel puţin studii medii; d) sa fi promovat cursul de pregatire specific agentului pentru servicii de investitii financiare, organizat de un organism de formare profesionala atestat de C.N.V.M.; e) sa nu fie acţionar semnificativ şi sa nu detina nici o alta functie de conducere sau de execuţie în cadrul altui intermediar; f) sa nu fi fost sanctionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea; g) sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum şi alte infractiuni de natura economica. (2) O persoana fizica care acţionează ca agent pentru servicii de investitii financiare al unei S.S.I.F. şi desfăşoară serviciile de investitii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. d) şi f) din Legea nr. 297/2004, prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c) şi d) al prezentului articol, trebuie să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă şi sa promoveze cursul de pregatire pe piaţa de capital specific consultantilor de investitii, organizat de un organism de formare profesionala atestat de C.N.V.M.  +  Articolul 33În vederea autorizarii şi inscrierii în Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investitii financiare, S.S.I.F. va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 3A, însoţită de urmatoarele documente: a) copia actului de identitate; b) copia legalizata a actului de studii; c) declaratie pe propria raspundere a persoanei fizice, sub semnatura olografa, întocmită în forma prezentată în anexa nr. 3B; d) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizata; e) certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizata; f) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de pregatire, recunoscut de C.N.V.M.; g) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. ca agent pentru servicii de investitii financiare.  +  Articolul 34 (1) Persoanele fizice care acţionează ca agenti pentru servicii de investitii financiare ai unei S.S.I.F. şi desfăşoară serviciile de investitii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. d) şi f) din Legea nr. 297/2004 vor respecta regulile de conduita prevăzute la art. 58 din prezentul regulament. (2) Persoanelor prevăzute la alin. (1) le este interzis: a) sa recomande investitii care ar determina realizarea de profituri personale sau pentru intermediarii ai caror angajaţi sunt; b) sa actioneze ca şi contraparte în tranzactiile efectuate în urma recomandarilor.  +  Articolul 35Abrogat.---------------Art. 35 a fost abrogat de pct. 9 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006.  +  Articolul 36 (1) S.S.I.F. are obligaţia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizatiei agentului pentru servicii de investitii financiare şi radierea acestuia din Registrul C.N.V.M. cel tarziu la data încetării raporturilor de muncă. (2) S.S.I.F. va transmite C.N.V.M. şi pieţei/pietelor reglementate o notificare privind agentii pentru servicii de investitii care nu mai acţionează ca agenti delegaţi, în termen de maximum 24 de ore de la data încetării acestor atribuţii, în vederea radierii acestora din secţiunea corespunzătoare a Registrului C.N.V.M. şi de pe site-ul pieţei/pietelor reglementate.  +  Articolul 37 (1) Retragerea autorizatiei şi radierea din Registrul C.N.V.M. a unui agent pentru servicii de investitii financiare poate fi efectuata în urmatoarele cazuri: a) ca urmare a solicitarii scrise formulate de către S.S.I.F. întocmită conform anexei nr. 3C; b) ca sanctiune. (2) Cererea de retragere a autorizatiei şi de radiere din Registrul C.N.V.M. a agentului pentru servicii de investitii financiare va fi însoţită de: a) precizarea motivului solicitarii retragerii sau, după caz, de documente justificative cu privire la data încetării raporturilor de muncă; b) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei; c) dovada blocarii/dezactivarii codurilor şi parolelor de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital sau de declaratia pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, a conducătorului S.S.I.F. din care să reiasă ca agentului pentru servicii de investitii financiare nu i-au fost alocate coduri şi parole de acces la sistemele entitatilor pieţei de capital.  +  Capitolul II Instituţiile de credit  +  Articolul 38 (1) Instituţiile de credit autorizate de B.N.R. presteaza serviciile de investitii financiare definite de Legea nr. 297/2004, numai după înscrierea acestora în Registrul C.N.V.M. (2) Înscrierea în Registrul C.N.V.M. se realizează în urma depunerii cererii de inscriere, întocmită conform anexei nr. 4A, însoţită de autorizatia eliberata de B.N.R. cuprinzand serviciile de investitii financiare ce urmeaza a fi prestate şi de urmatoarele documente: a) procedurile interne care să prevada cel puţin urmatoarele: delimitarea atribuţiilor personalului care presteaza servicii de investitii financiare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, identificarea spatiilor în care se presteaza astfel de servicii, precum şi evidenta distincta a operaţiunilor aferente pieţei de capital de cele specifice activităţii bancare; b) declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, a reprezentantului legal privind acceptarea de către institutia de credit a obligaţiei de a permite accesul C.N.V.M. în spatiile menţionate în procedurile interne, la personalul care presteaza servicii de investitii financiare conform prevederilor Legii nr. 297/2004, precum şi la evidentele aferente activităţii desfăşurate pe piaţa de capital, în scopul efectuării controlului privind respectarea de către institutia de credit a legislaţiei privind piaţa de capital; c) nominalizarea persoanelor pentru care se solicita autorizarea ca agenti pentru servicii de investitii financiare şi, după caz, notificarea agentilor delegaţi, precum şi transmiterea documentatiei în vederea autorizarii agentilor pentru servicii de investitii financiare şi inscrierii acestora în Registrul C.N.V.M., conform procedurii prevăzută la Titlul II, capitolul I, secţiunea 4; d) nominalizarea conducătorului structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital, precum şi a persoanei/ persoanelor pentru care se solicita autorizarea ca reprezentant/ reprezentanti al/ ai compartimentului de control intern, conform procedurii prevăzută la Titlul II, capitolul I, secţiunea 3; e) obtinerea calităţii de membru al Fondului de compensare a investitorilor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de art. 47 alin. (4) din Legea nr. 297/2004 şi ale art. 3 alin. (2) şi (3) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 8/2004 privind autorizarea, organizarea şi functionarea Fondului de compensare a investitorilor; f) lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru reprezentantii institutiei de credit în relaţia cu C.N.V.M. g) dovada achitarii tarifului pentru înscrierea în Registrul C.N.V.M.  +  Articolul 39 (1) Instituţiile de credit au obligaţia sa notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor menţionate la art. 38 alin. (2), în termen de maximum 2 zile lucratoare de la data producerii acestora, şi să solicite autorizarea/retragerea autorizaţiilor, respectiv înscrierea/radierea agentilor de servicii de investitii financiare/agentilor delegaţi în/din Registrul C.N.V.M., precum şi autorizarea/retragerea autorizaţiilor, respectiv înscrierea/radierea reprezentantilor compartimentului de control intern în/din Registrul C.N.V.M., în conformitate cu prevederile prezentului regulament. (2) Instituţiile de credit au obligaţia sa inregistreze şi să arhiveze distinct toate evidentele privind serviciile de investitii financiare pentru a permite C.N.V.M. verificarea respectarii cerințelor prudentiale şi a regulilor de conduita în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament.  +  Articolul 40 (1) Lista instituţiilor de credit inscrise în Registrul C.N.V.M. va fi publicata pe site-ul C.N.V.M. (2) La încetarea activităţii, institutia de credit are obligaţia să solicite radierea din Registrul C.N.V.M., prezentand în acest sens documentele prevăzute la art. 10. (3) B.N.R. va notifica C.N.V.M., în situaţia în care hotaraste măsuri de instituire a supravegherii speciale a băncilor sau în situaţia încetării activităţii sau a retragerii autorizatiei unei institutii de credit, cu privire la masurile adoptate în vederea protejarii fondurilor banesti şi ale instrumentelor financiare ale clientilor acesteia, pentru care institutia de credit a prestat servicii de investitii financiare.  +  Articolul 41Tarifele şi comisioanele percepute de către C.N.V.M. instituţiilor de credit vor fi cele aplicabile societatilor de servicii de investitii financiare.  +  Articolul 42 (1) Prevederile Titlului III, IV şi V, cu excepţia art. 102 şi art. 141, se aplică corespunzător şi instituţiilor de credit cu privire la serviciile de investitii financiare prestate de acestea. (2) Instituţiile de credit au obligaţia de a transmite la C.N.V.M. urmatoarele situaţii şi documente: a) raportul mentionat la art. 27 pentru activitatea desfăşurată pe piaţa de capital; b) raportul conducătorului structurii organizatorice aferente operaţiunilor pe piaţa de capital cu privire la activitatea desfăşurată de institutia de credit în acest domeniu.  +  Capitolul III Traderii  +  Articolul 43 (1) Traderul este persoana juridica constituita sub forma unei societăţi pe acţiuni sau a unei societăţi cu raspundere limitata, conform Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, autorizata de C.N.V.M. în condiţiile prevederilor Titlului II, capitolului VI din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament. (2) În vederea autorizarii în calitate de trader şi a inscrierii în Registrul C.N.V.M., persoana juridica mentionata la alin. (1) trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii; a) să aibă ca obiect exclusiv de activitate tranzactionarea în nume şi pe cont propriu a instrumentelor financiare derivate de natura contractelor futures şi cu optiuni; b) să aibă un capital initial reprezentand echivalentul a minimum 50.000 Euro, calculat la cursul de referinţa al B.N.R. din ziua varsarii. La înfiinţare, capitalul initial este egal cu capitalul social integral varsat în contul deschis în acest scop la o societate bancara; c) sa dispună de o dotare tehnica corespunzătoare care să-i permita conectarea la sistemul pieţei reglementate; d) actionarii/asociaţii, conducerea administrativa şi executiva:1. sa nu fie actionari semnificativi şi sa nu detina nici o functie sau să fie angajaţi ai unui intermediar autorizat de C.N.V.M. sau B.N.R. sau ai unui alt trader autorizat de C.N.V.M.;2. sa nu se afle sub interdictia vreunei sancţiuni data de C.N.V.M., B.N.R., C.S.A. sau de alte autorităţi similare;3. sa nu fi fost condamnati pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum şi alte infractiuni de natura economica; e) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 45 alin. (1). (3) Societăţile de brokeraj autorizate la data intrarii în vigoare a prezentului regulament, care depun documentele în vederea reorganizarii în calitate de trader, au obligaţia de a se incadra în urmatoarele niveluri ale capitalului initial, în vederea atingerii nivelului minim prevăzut la alin. (2) lit. b), după cum urmeaza: a) până la 31 decembrie 2005 echivalentul în lei a minimum 20.000 euro calculat la cursul de referinţa comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii; b) până la 31 decembrie 2006 echivalentul în lei a minimum 50.000 euro calculat la cursul de referinţa comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii.  +  Articolul 44 (1) Prin excepţie de la prevederile art. 43, şi societăţile comerciale care au ca obiect principal de activitate producerea, consumul şi/sau comercializarea marfurilor aflate în legătură economica cu activul suport al instrumentelor financiare derivate tranzactionate în piaţa reglementata, pot fi autorizate în calitate de trader, exclusiv pentru tranzactionarea în cont propriu a instrumentelor financiare derivate având ca suport respectivele marfuri. (2) Societatea comerciala mentionata la alin. (1) va fi autorizata să efectueze tranzactii, dacă sunt indeplinite urmatoarele condiţii: a) respecta prevederile art. 43 alin. (2) lit. b) - e); b) nu se afla în una din fazele procedurii de reorganizare judiciara sau faliment; c) organizeaza şi evidentiaza distinct operaţiunile cu instrumente financiare derivate având ca suport marfurile; d) asigura accesul nelimitat al C.N.V.M. la evidentele şi inregistrarile specifice operaţiunilor cu instrumente financiare derivate având ca suport marfurile şi în spatiile în care îşi desfăşoară activităţile.  +  Articolul 45 (1) Autorizatia acordată unui trader se elibereaza în baza unei cereri întocmită conform anexei nr. 5A, însoţită de urmatoarele documente: a) actul constitutiv, în original sau în copie legalizata; b) copia incheierii judecatorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului de constituire şi de înregistrare a societatii; c) copie de pe certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului; d) extras sau certificat de la Oficiul Registrului Comerţului care să ateste obiectul de activitate, actionarii semnificativi şi administratorii societatii, emis cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii; e) pentru fiecare administrator al societatii:1. copia actului de identitate;2. curriculum vitae;3. certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizata;4. certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizata; f) copie legalizata a actului care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului destinat sediului social; g) dovada varsarii integrale a capitalului social sau ultimul bilant contabil înregistrat la administratia financiară teritoriala, după caz; h) acordul pieţei reglementate cu privire la accesul societatii în cadrul sistemului de tranzactionare; i) contractul de compensare incheiat cu un intermediar, membru compensator în cadrul casei de compensare; j) documentele prevăzute în prezentul regulament pentru autorizarea a cel puţin unui agent pentru servicii de investitii financiare care va efectua tranzactii cu instrumente financiare derivate exclusiv în numele societatii; k) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi inscriere în Registrul C.N.V.M. în calitate de trader. (2) După autorizare, traderul va transmite C.N.V.M., împreună cu documentele justificative aferente, o notificare privind orice modificare a documentelor prezentate cu ocazia autorizarii, în termen de maximum 2 zile lucratoare de la data producerii acestora.  +  Articolul 46 (1) Traderul va transmite C.N.V.M. urmatoarele raportări: a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementarile C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilant, cont de profit şi pierdere, situaţia modificarilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie; b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementarile C.N.V.M., care va cuprinde:1. situaţiile financiare anuale compuse din bilant, cont de profit şi pierdere, situaţia modificarilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;2. raportul administratorilor;3. raportul auditorului financiar. (2) Anual traderul va transmite C.N.V.M., până cel tarziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 5A actualizata şi completata integral.  +  Articolul 47 (1) Traderul trebuie să intocmeasca şi sa tina la zi cel puţin urmatoarele: a) evidente ale operaţiunilor referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare derivate, ale intrarilor/iesirilor de numerar şi documentele primare care au stat la baza acestora; b) documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar derivat, toate pozitiile deschise pe care le detine şi marja necesară pentru acoperirea acestora; c) confirmarile tuturor cumpararilor/vanzarilor de instrumente financiare derivate, apelurile în marja şi notele privind alte debite/credite; d) evidente privind rapoartele casei de compensare sau ale membrului compensator, după caz, cu privire la situaţia contului în marja. (2) Toate documentele prevăzute la alin. (1), precum şi rapoartele şi notificarile primite de la piaţa reglementata, casa de compensare sau membrul compensator trebuie să fie pastrate pentru o perioadă de minimum 5 ani şi să poată fi transmise C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucratoare.  +  Articolul 48 (1) Prevederile art. 9, art. 10, art. 32, art. 33, art. 36 şi art. 37 se aplică corespunzător traderilor şi respectiv agentilor pentru servicii de investitii financiare autorizati în numele acestora. (2) La încetarea activităţii, respectiv la schimbarea obiectului principal de activitate prevăzut la art. 44 alin. (1), traderul are obligaţia să solicite retragerea autorizatiei, intocmind în acest sens o cerere conform anexei nr. 5C însoţită de dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei.  +  Capitolul IV Consultantii de investitii  +  Secţiunea 1 Proceduri de autorizare şi de retragere a autorizatiei  +  Articolul 49 (1) Consultantii de investitii sunt persoane fizice sau juridice autorizate de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Titlului II, Capitolul VII din Legea nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, care presteaza cu titlu profesional servicii de consultanţă de investitii cu privire la instrumentele financiare definite la art. 2 alin. (1) pct. 11 din legea mai sus mentionata. (2) În aplicarea art. 35 alin. (2) din Legea nr. 297/2004, recomandarea personala data unui client, fie la solicitarea acestuia, fie din iniţiativa consultantului de investitii, în legătură cu una sau mai multe tranzactii cu instrumente financiare, consta în servicii de analiza a instrumentelor financiare, de selectare a portofoliului, precum şi de furnizare de opinii în legătură cu vanzarea şi cumpararea de instrumente financiare.  +  Articolul 50Pentru a fi autorizat de C.N.V.M., consultantul de investitii, persoana fizica, trebuie să indeplineasca cumulativ urmatoarele condiţii: a) să aibă studii superioare absolvite cu examen de licenţă; b) să aibă experienta de minimum 3 ani în domeniul financiar-bancar sau al pieţei de capital. Experienta profesionala se calculeaza începând cu primul an după promovarea examenului de licenţă; c) sa fi promovat cursul de pregatire pe piaţa de capital specific consultantilor de investitii, organizat de un organism de formare profesionala atestat de C.N.V.M.; d) sa nu detina direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu sotia/sotul, precum şi cu rudele de gradul I o pozitie semnificativa în calitate de acţionar al unei societăţi implicate pe piaţa de capital sau să fie salariat ori să deţină o functie de conducere la o astfel de societate, cu excepţia societatii de consultanţă de investitii; e) sa nu fie salariat al unei institutii din administratia publică centrala sau locala; f) sa nu fi fost sanctionat de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăşurării de activităţi pe pieţele supravegheate de acestea; g) sa nu fi fost condamnat pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum şi alte infractiuni de natura economica; h) să prezinte toate documentele prevăzute la art. 51 alin. (1).  +  Articolul 51 (1) În vederea autorizarii şi inscrierii în Registrul C.N.V.M. solicitantul persoana fizica va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 6A, însoţită de urmatoarele documente: a) copia actului de identitate; b) copia legalizata a actului de studii; c) copia carnetului de muncă sau adeverinte de la locurile de muncă, în original, care să ateste experienta mentionata la art. 50 lit. b); d) declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, cu privire la indeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 50, întocmită conform anexei nr. 6B; e) certificat de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate, în original sau în copie legalizata; f) certificat de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii, în original sau în copie legalizata; g) prospectul de consultanţă care să conţină cel puţin urmatoarele informaţii: un rezumat al pregatirii şi experientei profesionale, adresa şi numărul de telefon, fax sau e-mail-ul unde consultantul poate fi contactat, descrierea activităţii de consultanţă şi tipul de instrumente financiare pentru care acorda consultanţă, posibilele conflicte de interese, tarifele de consultanţă percepute; h) angajamentul de a inmana clientilor sau potentialilor clienti, prospectul mentionat la lit. g), anterior prestarii de servicii de consultanţă; i) lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele sotiei/sotului, precum şi rudelor de gradul I sau declaratia semnata olograf, în cazul în care nu exista astfel de detineri; j) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. cu privire la promovarea cursului de consultant de investitii, recunoscut de C.N.V.M.; k) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investitii. (2) În termen de maximum 30 de zile, de la obtinerea deciziei de autorizare, consultantul de investitii, va transmite C.N.V.M. copia certificatului de înregistrare fiscala eliberata de administratia financiară teritoriala. (3) Consultantul de investitii, persoana fizica, poate presta servicii de consultanţă în nume propriu sau în numele unei singure societăţi de consultanţă de investitii.  +  Articolul 52 (1) Persoanele juridice, altele decat intermediarii definiti la art. 2 alin. (1) pct. 14 din Legea nr. 297/2004, pot fi autorizate în calitate de consultant de investitii, dacă indeplinesc urmatoarele condiţii: a) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului ca societăţi comerciale constituite conform Legii nr. 31/1990, republicată; b) obiectul de activitate al societatii se circumscrie exclusiv domeniului financiar şi cuprinde explicit consultanţă de investitii; c) societatea are un capital social reprezentand echivalentul în lei a minimum 20.000 euro calculat la cursul de referinţa comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii; d) societatea are cel puţin un angajat autorizat de C.N.V.M. în calitate de consultant de investitii; e) actionarii/asociaţii semnificativi, precum şi membrii consiliului de administratie sa nu detina direct sau indirect, în nume propriu sau împreună cu sotia/sotul, precum şi cu rudele de gradul I o pozitie semnificativa în calitate de acţionar al unei societăţi implicate pe piaţa de capital, cu excepţia societatii de consultanţă de investitii; f) membrii consiliului de administratie indeplinesc condiţiile stipulate la art. 50 lit. f) şi g); g) prezinta toate documentele prevăzute la art. 53. (2) Consultantii de investitii autorizati la data intrarii în vigoare a prezentului au obligaţia de a-şi majoră capitalul social în vederea atingerii nivelului minim prevăzut la alin. (1) lit. c), după cum urmeaza: a) până la 31 decembrie 2005 echivalentul în lei a minimum 10. 000 euro calculat la cursul de referinţa comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii; b) până la 31 decembrie 2007 echivalentul în lei a minimum 20. 000 euro calculat la cursul de referinţa comunicat de B.N.R. la data depunerii cererii.  +  Articolul 53În vederea obtinerii autorizatiei de consultant de investitii, reprezentantul legal al persoanei juridice, va transmite C.N.V.M. cererea întocmită conform anexei nr. 6C, însoţită de urmatoarele documente: a) actul constitutiv al societatii, în original sau în copie legalizata; b) copia incheierii judecatorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului, de constituire şi de înregistrare a societatii; c) copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului; d) extras sau certificat de la Oficiul Registrului Comerţului care să ateste inregistrarea menţiunilor privind data înregistrării, administratorii societatii, obiectul de activitate şi capitalul social, eliberat cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii; e) copia actului de identitate, certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate şi certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizata, pentru administratorii societatii; f) dovada varsarii integrale a capitalului social sau bilantul contabil înregistrat la administratia financiară teritoriala, aferent ultimilor doi ani de activitate, dacă societatea a functionat anterior solicitarii autorizatiei; g) lista valorilor mobiliare deţinute în nume propriu şi în numele sotiei/sotului, precum şi rudelor de gradul I, pentru fiecare administrator şi acţionar/asociat care detine în societate o pozitie cel puţin semnificativa sau declaratia pe proprie raspundere, sub semnatura olografa, în cazul în care nu exista astfel de detineri; h) copia atestatului eliberat de C.N.V.M. pentru consultantul sau consultantii de investitii, persoane fizice, angajaţi ai societatii; i) prospectul de consultanţă care trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele informaţii: datele de identificare ale societatii, numele administratorilor societatii, numele consultantului/ consultantilor de investitii, persoane fizice, autorizate de C.N.V.M., angajaţi ai societatii şi rezumatul pregatirii şi experientei profesionale a acestora, descrierea activităţii de consultanţă şi tipul de instrumente financiare pentru care societatea acorda consultanţă, posibilele conflicte de interese, precum şi tarifele de consultanţă percepute; j) angajamentul consultantilor de investitii, persoane fizice, angajaţi ai societatii de a inmana clientilor sau potentialilor clienti, prospectul mentionat la lit. i), anterior prestarii de servicii de consultanţă; k) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului pentru autorizarea şi înscrierea în Registrul C.N.V.M. în calitate de consultant de investitii a persoanei juridice; l) declaratie pe propria raspundere sub semnatura olografa, a membrilor consiliului de administratie cu privire la respectarea condiţiilor prevăzute la art. 52 alin. (1) lit. e) şi f).  +  Articolul 54 (1) Consultantul de investitii are obligaţia sa notifice C.N.V.M. orice modificare a documentelor şi condiţiilor avute în vedere la acordarea autorizatiei, în termen de maximum 2 zile lucratoare de la data la care respectiva modificare a devenit efectiva. (2) Prospectul de consultanţă trebuie actualizat şi retransmis clientilor ori de cate ori apar modificari în conţinutul acestuia.  +  Articolul 55 (1) Retragerea autorizatiei unui consultant de investitii are loc în urmatoarele situaţii: a) la solicitarea consultantului de investitii; b) în situaţia în care consultantul de investitii nu a desfăşurat activitatea pentru care a fost autorizat în ultimele 6 luni; c) în cazul încălcării reglementarilor în vigoare. (2) Retragerea autorizatiei la solicitarea expresa a consultantului de investitii se efectueaza în baza unei cereri semnata, după caz, de consultantul de investitii, persoana fizica, sau de reprezentantul legal al consultantului de investitii, persoana juridica. Cererea va fi însoţită de dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de retragere a autorizatiei.  +  Articolul 56C.N.V.M este în drept sa suspende autorizatia unui consultant de investitii pentru o perioadă cuprinsa între 5 şi 90 de zile, în cazul nerespectarii prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, dacă nu sunt intrunite condiţiile pentru retragerea autorizatiei sau pentru alte sancţiuni prevăzute de lege.  +  Articolul 57C.N.V.M. va dispune retragerea autorizatiei unui consultant de investitii în situaţia în care constata incalcarea repetata a regulilor de conduita, precum şi în situaţia în care se constata imposibilitatea asigurarii supravegherii activităţii respectivului consultant în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Secţiunea 2 Reguli privind conduita consultantilor de investitii  +  Articolul 58 (1) Consultantii de investitii au obligaţia respectarii regulilor de conduita prevăzute la Titlul III, capitolul II aplicabile serviciilor de consultanţă de investitii, precum şi urmatoarele cerinţe prevăzute la alin. (2)-(15). (2) Consultantul de investitii trebuie să presteze serviciile de consultanţă cu profesionalism, sa manifeste competenţa şi obiectivitate în rapoartele intocmite şi aprecierile formulate. (3) Consultantul de investitii va menţine un standard ridicat al cunoştinţelor sale profesionale şi va respecta legile, regulamentele, normele care privesc domeniul sau de activitate. (4) Consultantul de investitii va da dovada de constiinciozitate şi seriozitate în prestarea serviciilor de consultanţă. (5) Consultantul de investitii va utiliza surse de informaţii adecvate analizelor şi recomandarilor elaborate, fiind interzisa folosirea unor informaţii nereale, eronate, în rapoartele sau recomandarile sale. (6) Consultantul de investitii va pastra evidenta materialelor, a surselor de informare utilizate, pentru ca în orice moment sa faca dovada bunei sale credinte. (7) Consultantul de investitii va prezenta clientului trasaturile generale ale procesului de investire în instrumente financiare, precum şi criteriile care stau la baza crearii, analizarii şi selectării unui portofoliu de instrumente financiare. (8) Consultantul de investitii va folosi cel mai potrivit rationament cu privire la includerea unor factori importanti în activitatea de analizare a domeniului, în scopul elaborarii studiilor şi recomandarilor sale. (9) Consultantul de investitii va face distinctia între faptele şi opiniile personale în rapoartele şi recomandarile sale, abordand cu maxima obiectivitate domeniul analizat. (10) Consultantul de investitii va indica caracteristicile de baza ale investitiei în cazul publicarii unor studii de analiza, fără a implica direct prin exemplificare un portofoliu specific sau un anumit client. (11) Consultantul de investitii va ţine seama de caracteristicile de baza ale investitiei, ale portofoliului specific, precum şi de particularitatile clientului la intocmirea rapoartelor de analiza, de selectare sau la transmiterea recomandarilor şi opiniilor sale care privesc un portofoliu specific sau un anumit client. (12) Consultantul de investitii nu va prelua materiale din studiile elaborate şi publicate de alti specialisti fără a indica sursa şi autorul respectivului material în prezentarea rapoartelor sale. (13) Consultantul de investitii nu va face nici o declaratie care să induca în eroare clientul, privitoare la serviciile pe care consultantul le poate presta, la calificarea şi calitatile sale profesionale sau la performantele viitoare ale instrumentelor financiare analizate. (14) Consultantul de investitii nu va da, oral sau în scris, explicit sau implicit, nici o garantie asupra calităţii sau profitului investitiei analizate, ci doar va transmite cu acuratete informaţii, va elabora studii şi analize cu privire la instrumentele financiare implicate. (15) Consultantul de investitii are obligaţia sa pastreze confidentialitatea informaţiilor privitoare la clientii săi.  +  Secţiunea 3 Supravegherea consultantilor de investitii  +  Articolul 59Consultantii de investitii sunt obligati sa tina o evidenta stricta a operaţiunilor pe care le desfăşoară şi să îşi organizeze contabilitatea în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 60Consultantii de investitii, persoane juridice, vor transmite C.N.V.M., în termenul legal stabilit prin reglementarile C.N.V.M., urmatoarele raportări: a) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementarile C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilant, cont de profit şi pierdere, situaţia modificarilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie; b) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementarile C.N.V.M., care va cuprinde:1. situaţiile financiare anuale compuse din bilant, cont de profit şi pierdere, situaţia modificarilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;2. raportul administratorilor;3. raportul auditorului financiar; c) raportul de activitate privind serviciile de consultanţă prestate în cursul anului precedent, care va fi transmis împreună cu raportul mentionat la lit. b).  +  Articolul 61Consultantii de investitii persoane fizice, vor transmite anual, până cel tarziu la data de 31 martie al anului următor, raportul de activitate cu privire la serviciile de consultanţă de investitii desfăşurate în anul precedent.  +  Articolul 62Consultantii de investitii vor transmite C.N.V.M., la cerere, orice situaţii, evidente şi rapoarte solicitate şi nu vor ingradi în nici un fel exercitarea de către C.N.V.M. a atribuţiilor sale de supraveghere şi inspecţie în vederea verificării activităţii şi a realitatii raportarilor transmise.  +  Capitolul V Operaţiuni transfrontaliere  +  Secţiunea 1 Libera circulatie a serviciilor  +  Articolul 63 (1) S.S.I.F. poate presta servicii de investitii financiare în statele membre în baza deciziei de autorizare eliberata de C.N.V.M.: a) prin înfiinţarea unei sucursale în condiţiile prevăzute la art. 38 din Legea nr. 297/2004; b) prin acces direct, în temeiul liberei circulatii a serviciilor, în condiţiile prevăzute la art. 39 din Legea nr. 297/2004. (2) În situaţia în care S.S.I.F. prevăzută la alin. (1) intenţionează sa utilizeze agenti delegaţi, informaţiile transmise C.N.V.M. conform art. 39 din Legea nr. 297/2004 vor cuprinde şi indicarea agentilor delegaţi ai respectivei S.S.I.F., care urmeaza a promova serviciile acesteia în statele membre. (3) C.N.V.M. va transmite autorităţii competente din statul membru gazda, la solicitarea acesteia, informaţiile prevăzute la alin. (2) cu privire la identitatea agentilor delegaţi. (4) În cazul în care, S.S.I.F. care infiinteaza sucursale în statele membre va utiliza agenti delegaţi cu domiciliul în afara României, respectivii agenti vor fi asimilati agentilor pentru servicii de investitii financiare ai sucursalei.  +  Articolul 64În exercitarea atribuţiilor sale de supraveghere şi control, C.N.V.M. poate, cu informarea prealabila a autorităţii competente din statul membru gazda, să efectueze inspecţii la sediul sucursalelor S.S.I.F. înfiinţate într-un stat membru.  +  Secţiunea 2 Intermediarii din statele membre  +  Articolul 65 (1) Intermediarii din statele membre pot presta în România serviciile de investitii financiare prevăzute în autorizatia eliberata de autoritatea competentă din statul membru de origine, fie prin înfiinţarea unei sucursale, fie în mod direct, în temeiul liberei circulatii a serviciilor, în condiţiile prevăzute la Titlul II, Capitolul VIII, Secţiunea a 2-a din Legea nr. 297/2004. (2) Serviciile conexe prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 2 din Legea nr. 297/2004, menţionate în autorizatie, pot fi prestate numai împreună cu serviciile principale menţionate la art. 5 alin. (1) pct. 1 din aceeasi lege. (3) Intermediarii din statele membre şi sucursalele acestora se inscriu în Registrul C.N.V.M., achitand în acest sens tariful de inscriere.  +  Articolul 66 (1) Informaţiile privind identitatea agentilor delegaţi care vor promova servicii de investitii financiare în numele intermediarilor din statele membre, comunicate C.N.V.M. de către autorităţile competente din statele membre, vor fi publicate pe site-ul şi în Buletinul C.N.V.M., precum şi pe site-ul pietelor reglementate. (2) În situaţia în care sucursala unui intermediar dintr-un stat membru infiintata în România va utiliza agenti delegaţi situaţi într-un stat membru, altul decat statul membru de origine al intermediarului, acestia vor fi asimilati agentilor pentru servicii de investitii financiare ai respectivei sucursale.  +  Articolul 67 (1) C.N.V.M. va urmări respectarea de către sucursalele intermediarilor din statele membre înfiinţate în România a prevederilor Titlului III, Capitolul I - art. 73, art. 76 şi art. 77, Capitolul II, Secţiunea 1 şi Secţiunea 2, Capitolul III, Secţiunea 1 - art. 97 - 101, Secţiunea 2 şi Secţiunea 3 şi va putea sa verifice, sa adopte măsuri şi să solicite modificările necesare pentru aplicarea corecta a prevederilor de mai sus, în legătură cu serviciile de investitii financiare prestate pe teritoriul României. (2) Autoritatea competenţa din statul membru de origine a intermediarului care a înfiinţat o sucursala pe teritoriul României, poate, în exercitarea responsabilitatilor sale şi cu informarea prealabila a C.N.V.M., să efectueze inspecţii la sediul acelei sucursale.  +  Articolul 68 (1) În vederea întocmirii unor situaţii statistice, intermediarii care au înfiinţat sucursale în România trebuie să raporteze C.N.V.M., în mod periodic cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul acelor sucursale. (2) Sucursalele intermediarilor din statele membre au obligaţia sa furnizeze, la solicitarea C.N.V.M., informaţiile necesare pentru monitorizarea respectarii de către acestea a cerințelor prudentiale şi a regulilor de conduita conform prevederilor art. 67 alin. (1).  +  Secţiunea 3 Sucursalele intermediarilor din statele nemembre  +  Articolul 69 (1) Înfiinţarea de sucursale pe teritoriul României de către un intermediar dintr-un stat nemembru se va efectua în condiţiile prevăzute de art. 43 din Legea nr. 297/2004. (2) În vederea obtinerii autorizatiei, inaintea înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului, intermediarul din statul nemembru va transmite C.N.V.M., o cerere întocmită conform anexei nr. 1A însoţită de documentaţia care atesta indeplinirea cerințelor prevăzute la art. 8 din Legea nr. 297/2004, după cum urmeaza: a) autorizatia eliberata de autoritatea competentă din statul de origine; b) actul constitutiv al societatii, în original sau în copie legalizata; c) prezentarea structurii acţionarilor semnificativi, până la nivel de persoana fizica; d) adeverinta de la autoritatea competentă din statul de origine din care să reiasă:1. adresa sediului social sau central care trebuie să se afle în acelasi stat cu autoritatea competentă emitenta a autorizatiei;2. obiectul de activitate exclusiv, similar serviciilor prevăzute la art. 5 din Legea nr. 297/2004;3. capitalul social subscris şi integral varsat al societatii care trebuie să reprezinte echivalentul capitalului initial minim prevăzut la art. 7 din Legea nr. 297/2004;4. certificarea faptului ca societatea a fost auditata de către un auditor financiar la sfârşitul ultimului exercitiu financiar şi a faptului ca aceasta nu a înregistrat pierderi în ultimii doi ani; e) regulamentul de organizare şi functionare al sucursalei, şi procedurile interne care asigura respectarea prevederilor Titlului III; f) actele care atesta detinerea legala a sediului sucursalei; g) planul de afaceri, care trebuie să cuprindă: datele de identificare a sucursalei, prezentarea operaţiunilor ce urmeaza să fie desfăşurate, conducerea sucursalei, structura organizatorica cu precizarea responsabilitatilor şi limitelor de competenţa pentru personalul cu putere de decizie, studiul pieţei şi al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investitii şi planul de finanţare a afacerii incluzând perioada de recuperare a investitiei; h) certificatul de cazier judiciar aflat în termenul legal de valabilitate şi certificatul de cazier fiscal eliberat cu cel mult 15 zile anterior depunerii cererii de autorizare, în original sau în copie legalizata, pentru conducătorii sucursalei; i) lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru conducătorii sucursalei în relaţia cu C.N.V.M. şi pentru reprezentantul/reprezentantii compartimentului de control intern; j) schema de compensare care va asigura compensarea investitorilor care deschid conturi la respectiva sucursala; k) documentele prevăzute la art. 33 şi art. 20 pentru autorizarea a cel puţin doi agenti pentru servicii de investitii financiare şi a cel puţin unui reprezentant al compartimentului de control intern; l) dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de inscriere în Registrul C.N.V.M.; m) alte documente pe care C.N.V.M. le poate solicita pentru verificarea respectarii cerințelor de autorizare.  +  Articolul 70 (1) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea sucursalei unui intermediar dintr-un stat nemembru în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 297/2004. (2) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată este S.C. Fondul de compensare a investitorilor S.A., sucursala poate începe activitatea la data acordarii autorizatiei, sub condiţia prezentarii la C.N.V.M. a dovezii privind calitatea de membru al Fondului. (3) În cazul în care schema de compensare a investitorilor indicată nu este S.C. Fondul de compensare a investitorilor S. A., dovada calităţii de membru al respectivei scheme de compensare va fi depusa împreună cu datele de identificare ale acesteia şi cu procedurile specifice aplicabile în cazul compensarii investitiilor realizate pe teritoriul României, odata cu cererea şi documentaţia aferenta autorizarii sucursalei.  +  Articolul 71Sucursala are obligaţia sa notifice C.N.V.M., în termen de maximum 2 zile lucratoare de la data producerii acestora, orice modificare a condiţiilor şi/sau a documentatiei care au stat la baza acordarii autorizatiei şi să solicite autorizarea/retragerea autorizatiei, respectiv înscrierea/radierea din Registrul C.N.V.M. a agentilor pentru servicii de investitii financiare şi a reprezentantilor compartimentului de control intern, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.  +  Titlul III Cerinţe prudentiale şi reguli de conduita  +  Capitolul I Reguli generale  +  Articolul 72 (1) S.S.I.F. are obligaţia întocmirii unor proceduri interne, prin care să se asigure o politica adecvata suficienta pentru indeplinirea de către societate, conducătorii, administratorii, angajatii şi colaboratorii acesteia a prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, care trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele: a) reguli şi proceduri adecvate privind mecanismele de control intern; b) reguli şi proceduri eficiente pentru evaluarea şi administrarea riscurilor; c) reguli şi proceduri pentru securitatea şi controlul sistemelor informatice, pentru asigurarea confidentialitatii şi pastrarii în siguranţa a datelor şi informaţiilor stocate, inclusiv recuperarea acestora în caz de dezastru; d) reguli şi proceduri pentru indeplinirea obligaţiilor de protejare a confidentialitatii datelor şi informaţiilor obtinute de la clienti, precum şi a celor ce decurg din activitatea aferenta fiecarei functii; e) reguli şi proceduri pentru incheierea tranzactiilor cu instrumente financiare în contul propriu şi în contul persoanelor relevante; f) reguli şi proceduri interne privind includerea sau nu a clientilor în categoria clientilor profesionali în conformitate cu prevederile anexei nr. 8; g) reguli şi proceduri privind evidentierea separata a instrumentelor financiare şi a fondurilor aparţinând clientilor; h) reguli şi proceduri privind politica de executare a ordinelor; i) reguli şi proceduri pentru prevenirea şi evitarea conflictelor de interese; j) reguli şi proceduri cu privire la relatiile cu clientii în scopul de a se asigura ca administratorii, conducătorii, angajatii şi colaboratorii S.S.I.F., acţionează intotdeauna în cel mai bun interes al clientilor, şi ca aceste persoane nu obtin nici un avantaj din utilizarea informaţiilor confidentiale de care iau cunoştinţa, în special acolo unde poate aparea o situaţie de conflict de interese între S.S.I.F. şi client; k) reguli şi proceduri aplicabile în situaţia externalizarii unor functii în scopul evitarii riscului operational suplimentar. Externalizarea functiilor operationale importante nu poate fi efectuata într-un mod care să prejudicieze esential calitatea controlului intern al S.S.I.F. şi capacitatea C.N.V.M. sa supravegheze respectarea de către S.S.I.F. a obligaţiilor sale. (2) S.S.I.F. trebuie să dispună de proceduri, sisteme şi resurse corespunzătoare pentru a asigura continuitatea şi regularitatea prestarii serviciilor de investitii financiare.  +  Articolul 73 (1) S.S.I.F. autorizata sa presteze servicii de investitii financiare principale şi/sau conexe trebuie să actioneze în mod onest, corect şi profesional, în concordanta cu cel mai bun interes al clientilor lor şi cu respectarea principiilor stabilite în prezentul titlu. (2) S.S.I.F. este responsabila pentru conduita şi activitatea persoanelor angajate, în legătură cu realizarea obiectului de activitate. (3) S.S.I.F. nu trebuie să actioneze astfel încât sa pericliteze, să poată fi considerat ca pericliteaza sau sa induca o situaţie care poate să prejudicieze fondurile şi/sau instrumentele financiare ale clientilor ori piaţa reglementata pe care tranzactioneaza şi trebuie să se asigure ca agentii pentru servicii de investitii financiare şi ceilalti angajaţi ai acesteia nu se vor comporta în acest mod.  +  Articolul 74 (1) Membrii consiliului de administratie şi conducătorii S.S.I.F. sunt raspunzatori pentru asigurarea respectarii regulilor şi procedurilor interne prevăzute la art. 72 alin. (1) şi trebuie să fie informati permanent cu privire la activitatea S.S.I.F., activitatea compartimentului de control intern, precum şi cu privire la metodele de evaluare şi administrare a riscului. (2) Membrii consiliului de administratie şi conducătorii S.S.I.F. au obligaţia să asigure menţinerea unor standarde profesionale şi de conduita adecvate ale intregului personal al societatii.  +  Articolul 75 (1) S.S.I.F. este obligata să evidenţieze distinct, în contabilitate, sumele primite de la clienti şi sa utilizeze în banca de decontare un cont în nume propriu şi un cont în numele clientilor. De asemenea, instrumentele financiare ale clientilor vor fi evidentiate în conturi separate de cele ale S.S.I.F. (2) S.S.I.F. trebuie să respecte, în toate situaţiile urmatoarele obligaţii: a) să asigure pastrarea în siguranţa a instrumentelor financiare pe care le tine în custodie; b) sa nu faca uz de nici unul din instrumentele financiare pe care le tine în custodie sau de drepturile ce decurg din acestea şi sa nu transfere aceste instrumente financiare fără acordul expres al deţinătorilor; c) sa returneze clientilor, la solicitarea acestora, instrumentele financiare şi fondurile banesti încredinţate.  +  Articolul 76S.S.I.F. are obligaţia pastrarii, pe o perioadă de cel puţin 5 ani, a tuturor înregistrărilor referitoare la serviciile de investitii financiare prestate şi tranzactiile efectuate de societate, astfel încât C.N.V.M. să poată supraveghea respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 şi ale reglementarilor adoptate în aplicarea acesteia şi, în special, verificarea respectarii de către societate a obligaţiilor faţă de clienti sau potentialii clienti.  +  Articolul 77În cazul în care un serviciu de investitii financiare este oferit ca parte a unui produs financiar care este deja subiect al altor reglementari sau standarde conforme cu legislatia comunitara, aplicabile instituţiilor de credit şi creditelor pentru consumatori în legătură cu evaluarea riscului clientilor şi/sau cerinţele de informare, acest serviciu nu va fi supus în mod suplimentar obligaţiilor prevăzute la art. 80 alin. (1) lit. c), art. 81 alin. (2)-(6), art. 82, art. 83, art. 84 alin. (1) şi art. 85 alin. (1).  +  Articolul 78S.S.I.F. autorizata sa presteze serviciile de investitii financiare prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. a) din Legea nr. 297/2004 este responsabila pentru plăţile şi decontarile aferente instrumentelor financiare pastrate în custodie.  +  Articolul 79 (1) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane fizice, S.S.I.F. va verifica identitatea acesteia. (2) Anterior deschiderii unui cont pe numele unei persoane juridice, S.S.I.F. va verifica valabilitatea mandatului conferit reprezentantilor persoanei juridice. (3) Contul de instrumente financiare trebuie să mentioneze datele de identificare ale persoanei în numele careia este deschis şi, după caz, ale imputernicitilor/reprezentantilor acesteia.  +  Capitolul II Protectia investitorilor  +  Secţiunea 1 Documente şi informaţii în relaţia cu clientii  +  Articolul 80 (1) S.S.I.F. va presta servicii de investitii financiare în numele şi pe contul clientilor numai în baza unui contract în forma scrisa, care va contine cel puţin urmatoarele clauze: a) serviciile de investitii financiare ce vor fi prestate şi tipul instrumentelor financiare ce vor fi tranzactionate; b) durata contractului, modul în care contractul poate fi reinnoit, modificat şi/sau reziliat; c) drepturile şi oblibaţiile părţilor, precum şi alti termeni în care societatea va furniza clientului servicii de investitii financiare. Drepturile şi oblibaţiile părţilor contractului pot fi inserate prin referire la alte documente sau texte legale; d) procedura şi mijloacele prin care clientii vor transmite ordine şi instrucţiuni; e) tipul, conţinutul şi frecventa documentelor privind activitatea desfăşurată, ce vor fi transmise clientului; f) consimtamantul expres al clientului pentru inregistrarea şi stocarea de către S.S.I.F. a instructiunilor/confirmarilor acestuia transmise telefonic, după caz. În cazul în care clientul nu este de acord cu inregistrarea şi stocarea, ordinele nu vor fi preluate telefonic;f^1) în cazul în care instrucţiunile/confirmarile clientului sunt transmise prin e-mail, consimtamantul expres al acestuia privind transmiterea instructiunilor/confirmarilor prin e-mail şi specificatiile semnaturii electronice;f^2) în cazul în care clientul mandateaza S.S.I.F. să solicite şi să obţină extrasele de cont aferente tranzactiilor executate, consimtamantul expres al acestuia privind mandatul acordat S.S.I.F. de a solicita şi obtine extrasele de cont aferente tranzactiilor executate; g) declaratia clientului prin care menţionează că înţelege termenii şi îşi asuma riscul ce decurge din tranzactiile cu instrumente financiare; h) orice alte clauze privind prestarea serviciilor de investitii financiare convenite de părţi; i) comisioanele şi orice alte tarife asociate pentru prestarea serviciilor de investitii financiare; j) semnatura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. şi stampila societatii; k) regimul dobanzii aferente sumelor depuse de clienti în conturile curente; l) cursul de schimb valutar şi condiţiile în care clientul poate refuza acest curs.(1^1) Contractul care contine clauza prevăzută la alin. (1) lit. f^2) trebuie să fie incheiat în forma autentica sau sa poarte atestare avocatiala sau legalizare emisa de secretarul primariilor unde nu exista cabinete notariale. (2) În cazul unui contract de administrare a portofoliului individual pe baza discretionara, prevederile alin. (1) se completeaza cu urmatoarele: a) caracteristicile contului de portofoliu referitoare la categoriile de instrumente financiare în care se vor face investitii şi eventualele limite impuse, tipul de tranzactii pe care S.S.I.F. le poate efectua cu respectivele instrumente financiare; b) identificarea tranzactiilor pe care S.S.I.F. le poate face numai cu acordul expres al clientilor, dacă este cazul. Dacă nu sunt impuse restrictii acest aspect va fi mentionat în mod distinct; c) posibilitatea S.S.I.F. de a delega competentele primite în baza contractului de administrare, limitele şi condiţiile unei asemenea delegari, iar în situaţia în care delegarea nu priveste intregul portofoliu, instrumentele financiare şi pieţele reglementate pentru care aceasta delegare poate fi acordată; d) posibilitatea clientilor de a revoca unilateral mandatul dat unei S.S.I.F. în baza contractului de administrare a portofoliului sau de a-şi retrage, parţial sau integral, în orice moment fondurile libere de sarcini, fără ca acest fapt sa induca plata unor despăgubiri. Clientul are obligaţia de a acoperi eventualele pierderi rezultate din tranzactiile efectuate în contul sau; e) numele agentului de servicii de investitii financiare mandatat de S.S.I.F. cu administrarea contului clientului.-------------Literele f^1) şi f^2) ale alin. (1) al art. 80 au fost introduse de pct. 10 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006.Alin. (1^1) al art. 80 a fost introdus de pct. 11 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006.  +  Articolul 81 (1) Contractul va fi insotit de cererea de deschidere de cont pentru fiecare client şi va cuprinde cel puţin urmatoarele: a) datele de identificare ale clientului persoana fizica sau juridica, după caz; b) informaţii privind profilul clientului care se vor referi la: incadrarea sau nu, în categoria clientilor profesionali, pregătirea profesionala, estimarea valorii investitiei, nivelul riscului pe care doreste sa şi-l asume (ridicat, mediu, scăzut) şi informaţiile prevăzute, după caz, la alin. (2) şi (3); c) detinerile de valori mobiliare mai mari sau egale cu 5%, valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare şi detinerile de pozitii deschise prin intermediul altui intermediar, dacă este cazul; d) numele şi functia salariatului/agentului cu care clientul va tine legătură; e) semnatura clientului, a persoanei autorizate din partea S.S.I.F. şi stampila societatii; f) imputernicirea pentru persoana care transmite ordine dacă aceasta nu este reprezentantul legal al clientului persoana juridica, după caz; g) anexa: copia documentului de identitate sau a certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului sau la institutia similara din statul de origine, după caz. (2) Atunci când acorda consultanţă de investitii sau furnizeaza servicii de administrare a portofoliului, S.S.I.F. va obtine de la client sau de la potentialul client informaţiile necesare cu privire la cunoştinţele şi experienta în domeniul investitiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investitii, situaţia financiară a acestuia şi obiectivele investitionale, astfel încât societatea să fie în măsura sa recomande respectivului client sau potenţial client serviciile de investitii şi instrumentele financiare care sunt potrivite acestuia. (3) Atunci când S.S.I.F. presteaza alte servicii de investitii financiare decat cele menţionate la alin. (2), aceasta va solicita clientului sau potentialului client sa furnizeze informaţii privind cunoştinţele şi experienta acestuia în domeniul investitiilor financiare specifice tipului instrumentului financiar sau serviciului de investitii oferit sau solicitat, astfel încât S.S.I.F. să fie în măsura sa evalueze dacă serviciile de investitii sau instrumentele financiare avute în vedere sunt potrivite profilului respectivului client. (4) În cazul în care S.S.I.F. considera, pe baza informaţiilor primite conform prevederilor alin. (1), (2) şi (3), ca instrumentul financiar şi serviciul de investitii financiare solicitat nu sunt potrivite pentru client sau potentialul client, aceasta va avertiza în acest sens respectivul client sau potenţial client. (5) În cazul în care clientul sau potentialul client decide sa nu furnizeze informaţiile menţionate în prezentul articol, sau în cazul în care acesta furnizeaza informaţii insuficiente cu privire la cunoştinţele şi experienta investitionala, S.S.I.F. va avertiza respectivul client sau potenţial client, ca refuzul acestuia de a furniza informaţii complete va conduce la imposibilitatea societatii de a stabili dacă instrumentul financiar sau serviciul de investitii avut în vedere este adecvat acestuia. (6) Avertismentele prevăzute la alin. (4) şi (5) adresate clientului sau potentialului client pot fi menţionate în cadrul formularului standard privind cererea de deschidere de cont.  +  Articolul 82S.S.I.F. care presteaza servicii de investitii financiare constand doar în executarea şi/sau preluarea şi transmiterea ordinelor clientilor cu sau fără prestarea serviciilor conexe, pot furniza clientilor lor respectivele servicii de investitii financiare, fără a fi necesară obtinerea informaţiilor sau evaluarea oportunitatii investitiei conform prevederilor art. 81, dacă sunt indeplinite urmatoarele condiţii: a) serviciile prestate se referă la acţiuni admise la tranzactionare pe o piaţa reglementata, instrumente ale pieţei monetare, obligaţiuni sau alte titluri de creanta cu excepţia acelor obligaţiuni sau titluri de creanta care reprezinta activul suport al instrumentului financiar derivat, titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv şi alte instrumente similare non-complexe; b) serviciul de investitii financiare este furnizat la iniţiativa clientului sau potentialului client; c) clientul sau potentialul client a fost clar informat cu privire la faptul ca, la furnizarea acestui serviciu de investitii financiare, S.S.I.F. nu are obligaţia sa evalueze oportunitatea investitiei în respectivul instrument financiar sau a serviciului prestat şi de aceea , acesta poate beneficia de protectia corespunzătoare prevăzută de regulile de conduita relevante. Acest avertisment poate fi inclus în cadrul unui formular standard; d) S.S.I.F. respecta oblibaţiile stabilite în prezentul regulament în legătură cu conflictul de interese.  +  Articolul 83 (1) Inaintea semnarii contractului şi a cererii de deschidere de cont, S.S.I.F. va inmana clientului sau potentialului client un document de prezentare scris intr-o formă usor de înţeles, astfel încât acesta să fie în măsura sa inteleaga natura şi riscurile serviciilor de investitii financiare şi a specificitatii instrumentului financiar care este oferit şi, în consecinţa, sa ia decizii investitionale în cunoştinţa de cauza. (2) Documentul de prezentare mentionat la alin. (1) va cuprinde informaţii adecvate cu privire la cel puţin urmatoarele: a) datele de identificare ale S.S.I.F.; b) grupul caruia S.S.I.F. aparţine, dacă este cazul; c) denumirea autorităţii competente care a emis autorizatia; d) serviciile de investitii financiare autorizate; e) instrumentele financiare şi strategiile de investitii avute în vedere; f) informaţii cu privire la caracteristicile principale ale fiecarui instrument financiar şi avertismente cu privire la riscurile asociate investitiilor în respectivele instrumente financiare sau cu privire la anumite strategii de investitii; g) locurile ("trading venues") unde sunt executate tranzactiile (piaţa reglementata, ATS etc.); h) informaţii despre fondul de compensare a investitorilor; i) comisioanele şi tarifele, taxele şi impozitele asociate; j) informaţii cu privire la existenta compartimentului de control intern, a reprezentantului acestuia şi a posibilităţii transmiterii eventualelor reclamatii; k) elementele minime necesare derularii tranzactiilor cu instrumente financiare, inclusiv constituirea marjelor, fondurilor de garantare etc., dacă este cazul. (3) Informaţiile cuprinse în documentul de prezentare pot fi înregistrate în cadrul unui formular standard.  +  Articolul 84 (1) Clientul trebuie să primeasca de la S.S.I.F. rapoarte adecvate cu privire la serviciile furnizate de aceasta. Aceste rapoarte vor include, acolo unde se aplică, costurile asociate tranzactiilor şi serviciilor efectuate în numele clientului. (2) În cadrul tranzactiilor efectuate în numele clientilor, S.S.I.F. are obligaţia întocmirii urmatoarelor documente şi rapoarte: a) formular de ordin, pentru fiecare ordin de tranzactionare, care va cuprinde cel puţin urmatoarele:1. denumirea S.S.I.F. şi numele clientului;2. denumirea instrumentului financiar;3. locul unde este executata tranzactia (piaţa reglementata, ATS etc.);4. detinerile clientului privind respectivul instrument financiar;5. tipul ordinului (limita sau "la piaţa")6. tipul tranzactiei (vanzare, cumparare);7. cantitatea şi preţul;8. momentul preluării ordinului (data, ora, minutul şi secunda);9. termenul de valabilitate al ordinului;10. dacă ordinul a fost plasat la iniţiativa clientului sau la recomandarea agentului;11. modalitatea de execuţie a ordinului (total/parţial);12. momentul anularii ordinului - dacă este cazul;13. alte precizări privind informarea corecta a clientului (luarea la cunoştinţa de oferte publice în derulare, modificari de capital anterioare, fuziuni, divizari etc.);14. numele în clar şi semnatura agentului pentru servicii de investitii financiare/agentului delegat care a preluat ordinul;15. semnatura clientului dacă ordinul nu a fost preluat telefonic;16. stampila S.S.I.F. sau a sediului secundar; b) formular de confirmare a executarii ordinelor trebuie să fie transmis clientilor în maximum 24 de ore de la data executarii ordinelor şi la sfârşitul zilei pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate şi trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele informaţii:1. denumirea S.S.I.F. şi numele clientului;2. denumirea şi cantitatea instrumentului financiar tranzactionat;3. cantitatea şi preţul de executare sau, în cazul contractelor cu optiuni, preţul de exercitare şi prima;4. momentul executarii ordinului (data, ora, minutul şi secunda);5. tipul tranzactiei (vanzare, cumparare);6. locul unde este executata tranzactia (piaţa reglementata, ATS etc.);7. precizări din care să reiasă dacă în tranzactia incheiata contrapartea a fost contul propriu sau contul persoanelor relevante;8. informaţii privind decontarea tranzactiei (dacă decontarea a avut sau nu loc şi data decontarii);9. comisioanele, tarifele, taxele şi impozitele percepute;10. pozitiile deschise pe contul acestuia, suma în contul în marja şi suma disponibila, profitul sau pierderea înregistrată, primele platite, primele încasate şi apelul în marja, dacă este cazul, pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate; c) formular de raportare către clienti, care va fi transmis clientilor cel mai tarziu o dată pe luna, dacă clauzele contractuale nu prevad un alt termen, şi va contine, după caz, urmatoarele date, în functie de prevederile contractuale:1. numele clientului;2. denumirea instrumentelor financiare deţinute, cantitati;3. cantitatea şi preţul mediu de vanzare/cumparare pentru fiecare instrument financiar tranzactionat în numele clientului;4. preţul mediu pentru fiecare instrument financiar corespunzător zilei de raportare;5. diferente favorabile/nefavorabile. În cazul administrarii unui portofoliu pe baza discretionara, S.S.I.F. va raporta imediat orice diminuare a valorii activelor încredinţate, ca rezultat al unor pierderi reale sau potentiale, care ar atinge sau ar depăşi 10% din respectiva valoare;6. disponibilul de numerar în contul clientului;7. istoric de tranzactionare şi de evolutie a situaţiei financiare. d) extrasul de cont va fi transmis clientilor lunar, dacă clauzele contractuale nu prevad un alt termen, şi trebuie să conţină date privind portofoliul acestora şi disponibilul existent în cont.(2^1) Confirmarea executarii ordinelor poate fi efectuata telefonic, cu respectarea urmatoarelor condiţii: a) contractul prevăzut la art. 80 alin. (1) contine clauze cu privire la consimtamantul expres al clientului pentru inregistrarea şi stocarea de către S.S.I.F. a confirmarii executarii ordinelor; b) S.S.I.F. are obligaţia de a informa în mod complet, corect şi precis cu privire la elementele prevăzute la alin. (2) lit. b) pct. 1-10.(2^2) Confirmarea executarii ordinelor poate fi efectuata prin e-mail, cu respectarea procedurilor privind semnatura electronică, precum şi a condiţiilor prevăzute la alin. (2^1) lit. a) şi b). (3) S.S.I.F. trebuie să poată dovedi în orice moment transmiterea către clienti a documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b) - d).--------------Alin. (2^1) şi (2^2) ale art. 84 au fost introduse de pct. 12 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006.  +  Articolul 85 (1) Toate informaţiile, incluzând mesajele publicitare, furnizate de către S.S.I.F. şi de către agentii acesteia, clientilor ori potentialilor clienti, C.N.V.M. şi entitatilor pieţei, trebuie să fie corecte, exacte, clare şi adecvate, astfel încât să ofere o informare completa şi sa nu induca în eroare. Este interzisa comunicarea, publicarea sau distribuirea către public a oricărui mesaj publicitar despre care S.S.I.F. stie sau ar trebui sa stie ca include informaţii false, neclare, incomplete, afirmatii exagerate, neverificate ori ambigue sau care pot induce în eroare. Mesajele publicitare trebuie să fie în mod clar identificate ca atare. (2) Informaţiile transmise de către S.S.I.F. clientilor trebuie să le permita acestora sa ia, în baza respectivelor informaţii, decizii investitionale, sa reactioneze prompt în legătură cu pierderile curente sau potentiale şi sa reflecte la consistenta dintre obiectivul, strategia investitionala propusa şi portofoliul de care dispun. (3) S.S.I.F. trebuie să furnizeze la timp clientilor săi informaţiile necesare pentru a le permite acestora luarea deciziilor investitionale în cunoştinţa de cauza. (4) Pentru furnizarea la timp a informaţiilor, S.S.I.F. trebuie să ia în considerare: a) urgenta cu care trebuie solutionata o situaţie data; b) timpul necesar clientului sa perceapa şi sa reactioneze la informatia transmisa; c) termenii contractuali agreati de client. (5) Conţinutul şi scopul pentru care sunt transmise informaţiile trebuie să fie usor de înţeles, iar datele relevante trebuie să fie clar evidentiate. Prin modul de prezentare a informaţiilor nu trebuie să fie omise, ascunse sau diminuate date ori avertismente importante. (6) S.S.I.F. poate publică şi distribui materiale ce nu fac recomandari specifice, ci doar conţin o lista a tuturor recomandarilor facute de aceasta în trecut. Lista trebuie să conţină urmatoarele elemente: a) denumirea fiecarui instrument financiar recomandat; b) data şi tipul recomandarii (de exemplu: vanzare sau cumparare); c) preţul sau intervalul de pret la momentul la care a fost facuta recomandarea; d) preţul sau intervalul de pret pentru care a fost facuta recomandarea. (7) În cazul materialelor publicitare de tip marturie referitoare la S.S.I.F. şi/sau a calităţii consultantei de investitii oferita de aceasta, materialul respectiv trebuie să evidenţieze clar urmatoarele elemente: a) marturia respectiva nu trebuie considerata ca reprezentativa decat pentru experienta persoanei care o face, iar nu şi pentru alti clienti; b) marturia nici nu indica şi nici nu garanteaza performante viitoare de succes; c) dacă S.S.I.F. a efectuat, direct sau indirect, o plata pentru marturia respectiva; d) în cazul în care marturia respectiva implica aspecte de ordin tehnic referitoare la investitii, persoana care o face trebuie să dispună de cunoştinţele şi experienta necesare pentru a putea formula o opinie valabila. (8) Materialele publicitare ale S.S.I.F. trebuie să faca referire la riscurile inerente tranzactiilor cu instrumente financiare, incluzând, fără ca enumerarea să fie limitativa, fluctuatia preturilor pieţei, incertitudinea dividendelor, a randamentelor şi/sau a profiturilor, fluctuatia cursului de schimb. (9) În măsura în care un S.S.I.F. foloseşte citate, cotaţii, tabele, harti, grafice, statistici ori alte materiale similare, sursa informaţiilor respective trebuie indicată intotdeauna în mod clar. (10) Obligaţia respectarii prezentelor reguli revine S.S.I.F. şi/sau reprezentantilor acesteia şi în cazul participării la, sau a sponsorizarii unor seminarii, colocvii, forumuri, interviuri acordate mass-mediei, precum şi în situaţia în care S.S.I.F. angajează o alta entitate pentru a se ocupa de publicitatea de orice fel în interesul sau.  +  Articolul 86 (1) În situaţia recomandarii unei tranzactii S.S.I.F. trebuie să faca cunoscute clientului toate informaţiile deţinute cu privire la instrumentele financiare ce fac obiectul investitiei respective şi sa îi aduca la cunoştinţa acestuia ca performantele anterioare nu reprezinta garantii ale performantelor viitoare. (2) S.S.I.F., prin personalul sau, poate face recomandari legate de tranzactionare clientilor actuali sau potentiali numai dacă dispune de analize financiare şi de alte documente accesibile publicului, cu privire la instrumentul financiar care face obiectul recomandarii. S.S.I.F. nu are voie sa garanteze în nici un fel performantele instrumentului financiar respectiv. (3) Atunci când acorda consultanţă sau face recomandari unui client, S.S.I.F. trebuie să tina seama de obiectivul investitional şi de profilul respectivului client constituit pe baza informaţiilor furnizate de acesta conform art. 81.  +  Articolul 87Pentru a permite clientilor sa aprecieze în orice moment termenii unei tranzactii pe care intenţionează sa o desfasoare şi sa verifice, ulterior, condiţiile în care aceasta tranzactie a fost executata, S.S.I.F. vor pune la dispoziţia clientilor toate informaţiile afisate în sistem, cu privire la preturile şi volumul de tranzactionare aferente instrumentului financiar, subiect al tranzactiei.  +  Articolul 88 (1) Publicitatea facuta de către S.S.I.F. va contine denumirea completa a societatii, adresa sediului social/central inclusiv statul de origine, numerele de telefon şi fax, numărul şi data deciziei de autorizare. (2) S.S.I.F. nu poate poate folosi numele nici unei autorităţi publice într-un mod care ar putea indica ca aceasta din urma garanteaza sau aproba serviciile prestate de societate. (3) Publicitatea S.S.I.F. privitoare la o anume investiţie sau la o strategie investitionala nu va contine promisiuni cu privire la rezultate specifice, garantii, pretentii exagerate sau cereri nefondate, ori proiectii sau prognoze de rezultate pentru care nu exista o baza reala. În plus, toate proiectiile şi/sau prognozele trebuie să fie în mod clar identificate ca atare. (4) În măsura în care S.S.I.F. dezvolta o pagina de internet, aceasta va cuprinde cel puţin urmatoarele informaţii: a) adresa sediului social/central şi a sediilor secundare, inclusiv datele de contact (telefon, fax, email) pentru fiecare dintre acestea; b) capitalul social; c) numele administratorilor, conducătorilor, acţionarilor semnificativi, reprezentantului/reprezentantilor compartimentului de control intern, agentilor pentru servicii de investitii financiare şi a agentilor delegaţi; d) serviciile de investitii financiare pe care S.S.I.F. este autorizata de către C.N.V.M. să le presteze; e) cel puţin ultimul bilant contabil anual, precum şi contul de profit şi pierdere, certificate de auditori financiari; f) datele de contact ale reprezentantilor compartimentului de control intern; g) informaţii privind fondul de compensare a investitorilor. (5) S.S.I.F. trebuie să se asigure de corectitudinea şi caracterul complet al tuturor informaţiilor care sunt afisate pe pagina de internet. (6) Publicitatea S.S.I.F. trebuie să fie avizata de către reprezentantul compartimentului de control intern. C.N.V.M. sau operatorul de piaţa pot obliga S.S.I.F. sa modifice informaţiile cuprinse pe pagina de internet ori pot interzice S.S.I.F. difuzarea unui material publicitar, dacă acesta contravine legii, reglementarilor C.N.V.M. sau ale pieţei reglementate. (7) S.S.I.F. trebuie să pastreze la sediul social/central copii ale tuturor materialelor publicitare şi ale continutului paginii de internet pentru o perioadă de doi ani de la aparitie sau afisare şi să le puna la dispoziţia C.N.V.M. ori operatorului de piaţa, la cererea acestora.  +  Secţiunea 2 Reguli privind executarea ordinelor  +  Articolul 89 (1) S.S.I.F. poate presta servicii de investitii financiare principale sau conexe în numele unui client prin intermediul unei alte S.S.I.F. în situaţia în care, în acest mod, se realizează o tranzactie mai avantajoasă pentru client şi/sau nu creşte nivelul comisioanelor şi al celorlalte cheltuieli suportate de client. S.S.I.F. care mijloceste transmiterea instructiunilor clientului este responsabila pentru caracterul complet şi acuratetea informaţiilor transmise. (2) S.S.I.F. care primeste o instructiune să efectueze servicii pe numele unui client în condiţiile menţionate la alin. (1), va fi indreptatita să se bazeze pe orice recomandare cu privire la serviciul sau tranzactiile care au fost furnizate clientului de către o alta S.S.I.F. S.S.I.F. care mijloceste transmiterea instructiunilor este responsabila în ce priveste oportunitatea pentru client a recomandarilor şi consultantei furnizate. (3) S.S.I.F. care primeste instrucţiunile clientului sau ordinele prin intermediul unei alte S.S.I.F. este responsabila pentru executarea serviciului sau a tranzactiei, bazata pe orice informatie sau recomandare formulata în conformitate cu prevederile prezentului titlu.  +  Articolul 90 (1) În cazul în care executa ordinele clientilor, S.S.I.F. trebuie să ia toate masurile necesare pentru obtinerea celor mai bune rezultate posibile pentru clientii săi, luand în considerare, preţul, costurile, viteza şi probabilitatea executarii şi decontarii, volumul, natura tranzactiei sau orice alte caracteristici relevante pentru executarea ordinului. În situaţia în care clientul transmite o instructiune specifică, S.S.I.F. are obligaţia executarii ordinului conform acelei instrucţiuni. (2) În aplicarea alin. (1), S.S.I.F. are obligaţia sa intocmeasca şi sa implementeze reguli şi proceduri clare cuprinzand politica de executare a ordinelor care trebuie să conduca la obtinerea celor mai bune rezultate posibile pentru ordinele clientilor. (3) Politica de executare a ordinelor va include, corespunzător fiecarei categorii de instrumente financiare, informaţii cu privire la diferitele locuri de tranzactionare (piaţa reglementata, sistemul alternativ de tranzactionare etc.) în care S.S.I.F. executa ordinele clientilor săi, factorii care afectează alegerea locului executarii ordinelor, precum şi cu privire la posibilitatea executarii ordinelor prin intermediul altei S.S.I.F. Alegerea locurilor de tranzactionare de către S.S.I.F. se va face cu respectarea principiului obtinerii celor mai bune rezultate posibile pentru executarea ordinelor clientilor. (4) S.S.I.F. va furniza clientilor săi informaţii adecvate cu privire la politica de executare a ordinelor şi va solicita acordul prealabil al clientilor cu privire la aceasta. (5) În cazul în care politica de executare a ordinelor prevede posibilitatea ca ordinele clientilor să poată fi executate în afara pieţei reglementate sau a sistemului alternativ de tranzactionare, S.S.I.F. are obligaţia informării clientilor săi cu privire la aceasta posibilitate şi a obtinerii în prealabil a acordului expres al acestora, inaintea executarii ordinelor lor. S.S.I.F. poate obtine acordul clientului fie în cadrul general al contractului, fie separat pentru fiecare tranzactie. (6) S.S.I.F. va monitoriza eficacitatea executarii ordinelor şi a politicii de executare a tranzactiilor, în scopul identificarii şi corectarii oricarei deficiente, acolo unde este cazul. S.S.I.F. va evalua, în mod regulat, dacă locurile executarii tranzactiilor stabilite în politica de executare a ordinelor furnizeaza cele mai bune rezultate posibile pentru clienti sau dacă sunt necesare modificari referitoare la stabilirea locurilor de executare a tranzactiilor. S.S.I.F. va notifica clientii cu privire la orice modificare a executarii ordinelor sau a politicii de executare a acestora. (7) S.S.I.F. sunt obligate sa demonstreze clientilor lor, la solicitarea acestora, ca ordinele acestora au fost executate în concordanta cu politica societatii de executare a ordinelor.  +  Articolul 91 (1) S.S.I.F. trebuie să actioneze în asa fel încât să asigure o deplina egalitate de tratament faţă de clientii săi. (2) S.S.I.F. autorizata să execute ordine pe numele clientilor trebuie să implementeze reguli şi proceduri care să urmareasca executarea prompta, corecta şi expeditiva a ordinelor clientilor faţă de alte ordine ale clientilor sau faţă de ordinele proprii ale S.S.I.F. Aceste reguli şi proceduri vor permite executarea ordinelor comparabile ale clientilor în concordanta cu momentul primirii acestora de către S.S.I.F. (3) Înainte de a tranzacţiona un anumit instrument financiar în contul propriu sau în contul persoanelor relevante, S.S.I.F. trebuie să execute ordinele primite de la clienti pentru acel instrument financiar, care pot fi executate în condiţiile pieţei. (4) S.S.I.F. este pe deplin responsabila pentru efectuarea tranzactiilor în conformitate cu reglementarile în vigoare. (5) În cazul ordinelor transmise telefonic se va asigura inregistrarea pe banda magnetica sau pe un suport echivalent. (6) Refuzul de a executa un ordin trebuie comunicat imediat clientului împreună cu justificarea refuzului.  +  Articolul 92În cazul unui ordin limita al unui client, cu privire la acţiuni admise la tranzactionare pe o piaţa reglementata care nu poate fi executat imediat în condiţiile curente de piaţa existente, S.S.I.F. trebuie, cu excepţia cazului în care clientul stabileste altfel în mod expres, sa ia masurile necesare pentru a facilita executarea cat mai curand posibil a acelui ordin, facand public respectivul ordin limita intr-o maniera care să fie usor accesibila celorlalţi participanti la piaţa folosind sistemul pieţei reglementate, sistemul alternativ de tranzactionare sau orice alt sistem supravegheat, cu asigurarea publicităţii, accesibilitatii şi executarii cat mai rapide a ordinului.  +  Articolul 93 (1) Pentru a dobandi autoritate discretionara asupra portofoliului de instrumente financiare al unui client S.S.I.F. are obligaţia de a obtine acordul scris şi declaratia acestuia cu privire la faptul ca acesta înţelege asumarea riscului ce decurge din administrarea discretionara a contului sau. (2) În situaţia administrarii unui cont discretionar, contrapartea în tranzactii nu poate fi contul propriu, contul persoanelor relevante sau un alt cont client al S.S.I.F., decat dacă se asigura un pret mai bun decat cel oferit de piaţa. (3) S.S.I.F., prin agentul pentru servicii de investitii financiare mandatat în contractul de administrare, are obligaţia de a completa ordine de vanzare/cumparare în cazul în care efectueaza tranzactii în legătură cu conturile discretionare ale clientilor lor. Acestea vor fi aprobate de coordonatorul ierarhic superior agentului pentru servicii de investitii financiare. (4) În situaţia administrarii unui cont discretionar, formularul de ordin va contine cel puţin elementele prevăzute la art. 84 alin. (2) lit. a), cu excepţia celor prevăzute la pct. 13 şi 15.  +  Secţiunea 3 Conflictul de interese  +  Articolul 94 (1) S.S.I.F. trebuie să ia toate masurile astfel încât să se asigure ca situaţiile de conflict de interese între societate, inclusiv administratori, salariati şi agenti sau orice persoană aflata în mod direct sau indirect în pozitie de control faţă de societate, şi clientii societatii, între doi clienti ai societatii, precum şi între combinatii ale situaţiilor de mai sus, sunt identificate şi apoi prevenite şi gestionate într-un asemenea mod încât interesele clientilor sa nu fie afectate. În acest scop, S.S.I.F. trebuie să-şi stabileasca o politica interna independenta, inclusiv prin separarea activităţilor din cadrul acesteia. (2) Dacă structura organizatorica şi administrativa a societatii stabilita pentru administrarea conflictelor de interese nu este suficienta pentru a asigura prevenirea afectarii intereselor clientilor, S.S.I.F. are obligaţia sa notifice clientului în mod clar natura şi sursa conflictului de interese, inaintea prestarii serviciilor de investitii financiare în numele acestuia. (3) În situaţia recomandarii unei investitii, S.S.I.F. trebuie să aibă o baza informationala solida pentru a sustine respectiva investiţie, va face cunoscut preţul sau intervalul de pret al instrumentelor financiare în momentul recomandarii şi va informa clientul despre existenta uneia sau mai multora din urmatoarele situaţii: a) S.S.I.F. este formator de piaţa pentru instrumentul financiar recomandat; b) S.S.I.F. şi/sau unul dintre administratorii, conducătorii, actionarii semnificativi, directorii, agentii pentru servicii de investitii financiare sau agentii delegaţi, au detineri mai mari de 5% din instrumentul financiar recomandat, ori deţin optiuni, drepturi sau warrante pentru a cumpara acelasi procent din instrumentul financiar recomandat; c) S.S.I.F. a participat în ultimii doi ani la o ofertă publică pentru instrumentul financiar recomandat; d) orice alt conflict de interese referitor la instrumentul financiar recomandat. (4) În situaţia în care conflictele de interese nu pot fi evitate sau gestionate conform politicii interne independente, S.S.I.F. nu trebuie să presteze servicii de investitii financiare în calitate de contraparte a clientului sau în numele clientului faţă de care se afla, direct sau indirect, într-un conflict de interese, luandu-se în considerare inclusiv interesele ce deriva din tranzactii în cadrul grupului din care face parte, decat dacă a dezvaluit, în prealabil, clientului natura şi intinderea interesului sau, fie în scris, fie telefonic şi numai în situaţia în care clientul a fost de acord sa incheie o tranzactie în condiţiile prezentate. Informarea clientului şi acordul acestuia trebuie înregistrate de către S.S.I.F., inclusiv pe suport magnetic dacă comunicarea se face telefonic.  +  Articolul 95 (1) În scopul prevenirii aparitiei unor situaţii de conflict de interese, pentru garantarea confidentialitatii informaţiilor obtinute în cursul desfăşurării diferitelor servicii, pentru a asigura un înalt nivel de eficienta şi de securitate a serviciilor prestate, S.S.I.F. autorizata sa desfasoare mai multe tipuri de servicii de investitii financiare are obligaţia sa separe activităţile care pot conduce la aparitia unui conflict de interese. (2) Organizarea interna a S.S.I.F. trebuie să fie astfel conceputa încât să asigure urmatoarele cerinţe minime: a) departamentele de specialitate şi personalul implicat sa pastreze confidentialitatea oricarei informaţii de care iau cunoştinţa în cursul activităţii, în special informaţiile care nu au devenit inca publice şi care ar putea influenţa preţul de tranzactionare pe piaţa; b) oricare dintre informaţiile menţionate la lit. a) sa nu fie folosite în tranzactiile efectuate de către S.S.I.F. în contul propriu, în contul persoanelor relevante sau în contul unor terti ori clienti interesati; c) separarea functiilor privind decizia, execuţia şi supravegherea activităţii; d) separarea atribuţiilor principale astfel încât să se evite indeplinirea de către aceeasi persoana a unor atribuţii care pot avea ca rezultat erori greu de detectat sau activităţi care pot fi susceptibile de abuz şi care expun la risc societatea sau clientii acesteia; e) mecanisme de securitate şi control ale sistemelor informatice pentru asigurarea confidentialitatii şi pastrarii în siguranţa a datelor şi informaţiilor stocate, a fisierelor şi bazelor de date. Datele stocate se referă la cel puţin urmatoarele: ordine introduse, modificate, anulate, executate, rămase neexecutate; f) alocarea unor coduri şi/sau parole personale de acces, netransferabile, fiecarei categorii de salariati şi personalului de conducere.  +  Secţiunea 4 Contraparti eligibile  +  Articolul 96 (1) În aplicarea acestui articol, sunt considerate contraparti eligibile urmatoarele entităţi: a) societăţile de servicii de investitii financiare, instituţiile de credit şi societăţile de asigurare; b) organismele de plasament colectiv şi societăţile lor de administrare; c) fondurile de pensii şi societăţile lor de administrare; d) alte institutii financiare autorizate sau reglementate conform legislaţiei comunitare sau legilor naţionale a unui stat membru; e) persoanele fizice sau juridice ale carei activităţi principale constau în tranzactionarea în cont propriu a marfurilor şi/sau a instrumentelor financiare derivate având ca suport marfurile; f) traderii; g) guvernele naţionale şi entitatile publice subordonate acestora inclusiv autorităţile publice care gestioneaza datoria publică; h) băncile centrale şi organizaţiile transnationale. (2) Prevederile art. 73 alin. (1), art. 77, art. 80 alin. (1) lit. c), art. 81 alin. (2) - (6), art. 82, art. 83, art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (1), art. 90, art. 91 alin. (2) şi art. 92 nu se aplică S.S.I.F. autorizata să execute ordine în numele clientilor şi/sau să efectueze tranzactii în cont propriu şi/sau sa primeasca şi sa transmita ordine, atunci când respectivele operaţiuni sunt efectuate cu sau între contraparti eligibile. (3) Entitatile clasificate ca şi contraparti eligibile conform alin. (1) pot solicita, fie în termeni generali, fie tranzactie cu tranzactie, tratarea lor ca şi clienti ai S.S.I.F. cărora li se aplică prevederile art. 73 alin. (1), art. 77, art. 80 alin. (1) lit. c), art. 81 alin. (2) - (6), art. 82, art. 83, art. 84 alin. (1), art. 85 alin. (1), art. 90, art. 91 alin. (2) şi art. 92. (4) În situaţia unei tranzactii în care posibilele contraparti se afla sub jurisdictii diferite, S.S.I.F. va amana aplicarea statutului de contraparte eligibila a respectivei entităţi conform prevederilor legale şi masurilor din statul membru în care respectiva entitate este situata, până la obtinerea confirmarii exprese a posibilei contraparti ca aceasta este de acord să fie tratata drept contraparte eligibila. S.S.I.F. poate obtine aceasta confirmare fie într-un cadru general în baza unui contract, fie pentru fiecare tranzactie în parte. (5) C.N.V.M. poate recunoaste drept contraparti eligibile, alte entităţi decat cele prevăzute la alin. (1) care intrunesc condiţii predeterminate corespunzătoare, incluzând marimea detinerilor. (6) C.N.V.M. poate recunoaste drept contraparti eligibile, entitatile din alte state, echivalente categoriilor de entităţi menţionate la alin. (1) şi respectiv a celor menţionate la alin. (5) dacă sunt indeplinite aceleasi condiţii prevăzute pentru incadrarea acestora din urma conform alin. (5).  +  Capitolul III Cerinţe privind transparenta şi integritatea operaţiunilor cu instrumente financiare  +  Secţiunea 1 Obligaţii privind asigurarea integritatii pietelor, raportarea tranzactiilor şi pastrarea înregistrărilor  +  Articolul 97 (1) S.S.I.F. are obligaţia sa pastreze şi sa puna la dispoziţia C.N.V.M., pentru cel puţin 5 ani, rapoartele şi evidentele cuprinzand datele şi informaţiile relevante pentru toate tranzactiile cu instrumente financiare pe care le-a efectuat fie în cont propriu, fie în contul clientilor. (2) În cazul tranzactiilor efectuate în contul clientilor, rapoartele şi evidentele trebuie să cuprindă, în afara informaţiilor relevante prevăzute la alin. (1), toate informaţiile şi detaliile privind identitatea clientului, precum şi informaţiile prevăzute de reglementarile în vigoare aplicabile prevenirii şi combaterii spalarii banilor prin folosirea sistemului financiar.  +  Articolul 98 (1) Operatorul de piaţa, operatorul de sistem şi, după caz, societăţile de servicii de investitii financiare, trebuie să intocmeasca şi sa transmita C.N.V.M. cat mai curand posibil, dar nu mai tarziu de sfârşitul urmatoarei zile lucratoare, rapoartele privind tranzactiile cu instrumente financiare, intocmite conform prevederilor alin. (2), după cum urmeaza: a) în cazul în care tranzactionarea se efectueaza în piaţa reglementata sau în sistemul alternativ de tranzactionare obligaţia transmiterii rapoartelor revine, după caz, operatorului de piaţa sau operatorului de sistem; b) în cazul tranzactiilor efectuate conform prevederilor Titlului III, capitolul III, secţiunea 2, obligaţia transmiterii rapoartelor revine S.S.I.F. (2) Rapoartele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde, cel puţin, detalii privind denumirea şi numărul instrumentelor financiare cumparate sau vandute, cantitatea, data şi momentul executarii fiecarei tranzactii, preţul de tranzactionare, precum şi datele de identificare ale S.S.I.F. implicate.  +  Articolul 99 (1) În cazul în care instrumentele financiare subiect al raportarii se tranzactioneaza în cadrul altei piete relevante în termeni de lichiditate pentru respectivul instrument, S.S.I.F. va transmite informaţiile prevăzute la art. 98 alin. (2) şi autorităţii competente care supraveghează respectiva piaţa, în conformitate cu legislatia comunitara aplicabila. (2) C.N.V.M. va emite instrucţiuni pentru definirea pieţei relevante în termeni de lichiditate în conformitate cu legislatia comunitara aplicabila.  +  Articolul 100Rapoartele transmise C.N.V.M. de către sucursalele intermediarilor autorizati în statele membre, care desfăşoară activităţi în România, vor fi transmise şi autorităţilor competente din statele membre de origine, cu excepţia cazului în care acestea decid că nu doresc sa primeasca respectivele informaţii.  +  Articolul 101 (1) S.S.I.F. trebuie să evidenţieze distinct, sa intocmeasca şi sa tina la zi cel puţin urmatoarele: a) un formular pentru fiecare ordin de tranzactionare, care va cuprinde informaţiile prevăzute la art. 84 alin. (2) lit. a); b) formulare de confirmare a executarii ordinelor intocmite conform art. 84 alin. (2) lit. b); c) evidente privind apelurile în marja şi notele privind alte debite/credite ale clientilor; d) fisele conturilor clientilor, conturilor persoanelor relevante şi contului propriu; e) evidente ale operaţiunilor referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare, ale intrarilor/iesirilor de numerar şi ale altor avansuri sau debite ale clientilor, precum şi documentele primare care au stat la baza lor. Evidentele vor reflecta contul în care tranzactia a fost efectuata, denumirea contului, instrumentul financiar tranzactionat, cantitatea, preţul unitar şi preţul total de vanzare sau cumparare şi data tranzactiei; f) evidentele detinerilor clientilor, care să reflecte, în contul de numerar al fiecarui client, toate vanzarile/cumpararile, primirile/livrarile de instrumente financiare, actualizate cel puţin zilnic; g) situaţii privind activele şi pasivele, conturile de venituri, de cheltuieli şi de capital, actualizate cel puţin lunar; h) documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar, la data compensarii, toate pozitiile pe care S.S.I.F. le detine în conturile personale şi ale clientilor săi, precum şi localizarea lor; i) evidente ale instrumentelor financiare în curs de transfer, ale dividendelor şi dobanzilor primite, ale imprumuturilor acordate sau primite, precum şi ale instrumentelor financiare ce nu au fost primite sau nu au fost livrate, actualizate cel puţin zilnic; j) fisele angajatilor S.S.I.F., cu menţionarea sanctiunilor şi a situaţiilor de punere sub acuzare în legătură cu activitatea de intermediere, pentru perioada în care acestia au fost angajatii S.S.I.F. (2) Toate documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să poată fi puse la dispoziţie C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucratoare. (3) La cererea C.N.V.M., S.S.I.F. are obligaţia de a furniza în orice moment copii ale documentelor solicitate.  +  Articolul 102 (1) În scopul supravegherii de către C.N.V.M. a activităţii desfăşurate de S.S.I.F., aceasta va depune la C.N.V.M. urmatoarele situaţii şi documente: a) situaţii financiare lunare, trimestriale sau semestriale, după caz, intocmite şi transmise C.N.V.M. în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 9/2004 privind adecvarea capitalului societatilor de servicii de investitii financiare; b) "raportul privind evidenta operaţiunilor de împrumut, a cumpararilor în marja şi a vanzarilor în lipsa" întocmit conform anexei nr. 7, în termen de maximum 10 zile de la incheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M.; c) "raportul privind tranzactiile cu instrumente financiare derivate" întocmit conform anexei nr. 7, în termen de maximum 10 zile de la incheierea lunii de raportare sau în maximum 24 de ore de la solicitarea C.N.V.M.; d) raportul semestrial, în termenul legal stabilit prin reglementarile C.N.V.M., care va cuprinde situaţiile financiare semestriale compuse din bilant, cont de profit şi pierdere, situaţia modificarilor capitalului propriu şi situaţia fluxurilor de trezorerie; e) raportul anual, în termenul legal stabilit prin reglementarile C.N.V.M., care va cuprinde:1. situaţiile financiare anuale compuse din bilant, cont de profit şi pierdere, situaţia modificarilor capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, politici contabile şi note explicative;2. raportul administratorilor;3. raportul auditorului financiar. f) raportul auditorilor interni, care va fi transmis împreună cu raportul mentionat la lit. e); g) raport privind sursa veniturilor S.S.I.F. (detaliate pe categorii de servicii de investitii financiare) şi destinaţia cheltuielilor, precum şi raport privind sursa veniturilor (detaliate pe categorii de servicii de investitii financiare) şi destinaţia cheltuielilor, pe fiecare sediu secundar, care vor fi transmise împreună cu raportul mentionat la lit. e). (2) Anual S.S.I.F. va transmite C.N.V.M., până cel tarziu la data de 31 ianuarie, anexa nr. 1A, actualizata şi completata integral, împreună cu: a) lista sediilor secundare autorizate cuprinzand şi agentii pentru servicii de investitii financiare şi, după caz, reprezentantii compartimentului de control intern care îşi desfăşoară activitatea la respectivele sedii secundare; b) raport privind structura portofoliilor individuale ale clientilor aflate în administrare; c) raport privind masurile disciplinare aplicate conducătorilor, agentilor pentru servicii de investitii financiare şi reprezentantilor compartimentului de control intern; d) contractele incheiate cu alti intermediari; e) raport privind activităţile aflate în obiectul de activitate autorizat ce au fost externalizate. (3) Anual S.S.I.F. va transmite C.N.V.M., până cel tarziu la data de 31 martie, raportul privind structura organizaţională şi sistemul de contabilitate.  +  Secţiunea 2 Oblibaţiile S.S.I.F. care acţionează în calitate de operator independent  +  Articolul 103Operatorul independent reprezinta intermediarul care în mod organizat, frecvent şi sistematic incheie tranzactii pe cont propriu prin executarea ordinelor clientilor în afara pietelor reglementate sau a sistemelor alternative de tranzactionare.  +  Articolul 104Societăţile de servicii de investitii financiare care acţionează în calitate de operator independent pentru acţiuni, au obligaţia sa publice cotatia ferma pentru acele acţiuni admise la tranzactionare pe o piaţa reglementata, pentru care acţionează ca operator independent şi pentru care exista o piaţa lichida conform criteriilor pieţei reglementate pe care sunt admise la tranzactionare. În cazul acţiunilor pentru care nu exista o piaţa lichida, operatorul independent va prezenta cotatiile clientilor lor, la solicitarea acestora.  +  Articolul 105 (1) Prevederile art. 104 se aplică atunci când operatorul independent tranzactioneaza cantitati mai mici decat cantitatea standard din piaţa. Operatorului independent care tranzactioneaza doar cantitati mai mari decat cantitatea/volumul standard din piaţa nu i se vor aplica prevederile acestui capitol. (2) Operatorii independenti pot decide cantitatea sau cantitatile pentru care vor oferi cotaţii. Pentru o anumita actiune, fiecare cotatie va include preţul ferm de cumparare şi/sau vanzare sau preturile pentru o cantitate sau cantitati care pot fi mai mici decat cantitatea/volumul standard din piaţa pentru clasa de acţiuni de care apartin respectivele acţiuni. Preţul sau preturile vor reflecta condiţiile predominante (preponderente) existente în piaţa pentru respectiva actiune. (3) În aplicarea prezentei secţiuni, actiunile vor fi grupate în clase pe baza mediei aritmetice a valorii ordinelor executate în piaţa pentru acea actiune. Cantitatea/volumul standard din piaţa pentru fiecare clasa de acţiuni va fi o cantitate reprezentativa a mediei aritmetice a valorii ordinelor executate în piaţa pentru actiunile incluse în fiecare clasa de acţiuni. (4) În aplicarea prevederilor art. 104 şi ale alin. (1) - (3) ale prezentului articol, piaţa pentru fiecare actiune reprezinta toate ordinele executate în România şi în Uniunea Europeana în legătură cu respectiva actiune, excluzandu-le pe acelea ale caror volume sunt mai mari decat volumul standard din piaţa pe acea actiune.  +  Articolul 106C.N.V.M., pe baza datelor furnizate de către operatorul de piaţa sau de către autoritatea competentă a pieţei celei mai relevante în termeni de lichiditate pentru fiecare actiune, va stabili, cel puţin anual, clasa acţiunilor careia aceasta îi aparţine, luand în considerare media aritmetica a valorii ordinelor executate în piaţa cu privire la acea actiune. Aceasta informatie va fi difuzata public tuturor participantilor la piaţa.  +  Articolul 107 (1) Operatorii independenti vor face publice cotatiile lor în mod regulat şi continuu în timpul programului normal de tranzactionare. Operatorii independenti pot să-şi actualizeze cotatiile în orice moment şi vor putea, de asemenea, în condiţii excepţionale de piaţa, să-şi retraga cotatiile. (2) Cotatiile vor fi facute publice intr-o maniera usor accesibila celorlalţi participanti la piaţa, în baza unor costuri comerciale rezonabile. (3) În vederea indeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 90, operatorii independenti vor executa ordinele primite de la clientii obisnuiti cu privire la actiunile pentru care au calitatea de operatori independenti, la preturile cotate la momentul primirii ordinelor. (4) S.S.I.F. va executa ordinele primite de la clientii profesionali definiti conform Anexei nr. 8 cu privire la actiunile pentru care au calitatea de operatori independenti, la preturile cotate la momentul primirii ordinelor. Operatorii independenti pot executa aceste ordine, în cazuri justificate, la un pret mai bun cu condiţia ca acest pret să se incadreze în limitele apropiate de condiţiile publice ale pieţei, precum şi cu condiţia ca ordinele sa cuprindă cantitati mai mari decat cantitatea initiata în mod obisnuit de către un client obisnuit. (5) Operatorii independenti pot, de asemenea, să execute ordinele primite de la clientii profesionali la preţuri diferite faţă de cotatiile oferite fără a fi necesară indeplinirea condiţiilor stabilite la alin. (4), în situaţia în care executarea tranzactiilor cu mai multe valori mobiliare reprezinta parte a unei tranzactii sau, în situaţia în care ordinele sunt supuse altor condiţii decat preţul curent din piaţa. (6) În situaţia în care nu este posibila aplicarea prevederilor alin. (4) şi (5), operatorul independent care ofera o singura cotatie sau a cărui cea mai mare cotatie este mai mica decat cantitatea/volumul standard din piaţa şi care primeste un ordin de la un client cuprinzand o cantitate mai mare decat cotatia oferita de acesta, dar mai mica decat volumul standard din piaţa, poate decide să execute acea parte a ordinului care depăşeşte cotatia oferita de acesta, cu condiţia ca executarea să se faca la preţul cotat. (7) În situaţia în care ordinul unui client cuprinde o cantitate ce reprezinta un multiplu al volumului standard din piaţa plus o diferenţa mai mica decat volumul standard, prevederile alin. (6) se aplică şi acestei diferente. (8) În cazul în care operatorul independent ofera cotaţii diferite şi primeste un ordin care se situeaza între aceste cotaţii, va executa ordinul la unul din preturile cotate cu respectarea prevederilor art. 91 alin. (2) şi art. 92, exceptand cazul în care este permis altfel conform alin. (4) şi (5).  +  Articolul 108C.N.V.M. va verifica dacă S.S.I.F. care acţionează în calitate de operator independent: a) actualizeaza periodic preturile de cumparare şi/sau vanzare publicate în conformitate cu art. 104 şi dacă menţine preturile care reflecta condiţiile de piaţa predominante (preponderente); b) respecta condiţiile impuse pentru oferirea unor preţuri mai bune conform prevederilor art. 107 alin. (4).  +  Articolul 109 (1) Operatorii independenti pot decide pe baza politicii comerciale proprii şi într-un mod obiectiv şi nediscriminatoriu, caror clienti le vor acorda acces la cotatiile oferite. În acest sens, S.S.I.F. va dispune de reguli clare care guverneaza accesul la cotatiile oferite. (2) Operatorii independenti pot refuza sa incheie sau pot intrerupe relatiile de afaceri cu clientii din considerente comerciale cum ar fi statutul de creditori al clientilor sau luarea în considerare a riscului de contraparte şi de decontare finala intr-o tranzactie.  +  Articolul 110 (1) În vederea limitarii riscului de a fi expus la multiple tranzactii din partea aceluiasi client, operatorul independent poate limita, într-un mod nediscriminatoriu, numărul tranzactiilor de la acelasi client care vor fi initiate în condiţiile publicate. (2) Operatorii independenti pot de asemenea, ca într-un mod nediscriminatoriu şi cu respectarea prevederilor art. 91 alin. (2) şi art. 92, sa limiteze numărul total al tranzactiilor de la diferiti clienti în acelasi timp cu condiţia ca acest lucru să se efectueze numai dacă numărul şi/sau volumul ordinelor clientilor depasesc considerabil norma.  +  Secţiunea 3 Oblibaţiile S.S.I.F. privind transparenta post tranzactionare  +  Articolul 111 (1) S.S.I.F. care efectueaza, în afara pieţei reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare, tranzactii cu acţiuni admise la tranzactionare pe o piaţa reglementata în contul propriu sau în contul clientilor, trebuie să faca public volumul şi preţul acelor tranzactii, precum şi momentul (data, ora, minutul şi secunda) la care acestea au fost executate. Aceasta informatie va fi facuta publică imediat după momentul executarii tranzactiei, în baza unor costuri comerciale rezonabile şi intr-o maniera cat mai usor accesibila participantilor la piaţa, în conformitate cu reglementarile pieţei reglementate. (2) Detaliile privind informaţiile ce trebuie facute publice conform alin. (1), vor fi transmise prin intermediul sistemului electronic al pieţei reglementate pe care respectiva actiune este admisa la tranzactionare. Operatorul de piaţa va permite transmiterea acestor informaţii prin intermediul sistemului electronic al pieţei reglementate administrate, într-un mod nediscriminatoriu şi pe baza unor costuri comerciale rezonabile. (3) S.S.I.F. care efectueaza, în afara unui sistem alternativ de tranzactionare, tranzactii cu acţiuni care nu sunt admise la tranzactionare pe o piaţa reglementata şi care sunt tranzactionate în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare trebuie să faca public prin intermediul sistemului alternativ de tranzactionare volumul şi preţul acelor tranzactii, precum şi momentul (data, ora, minutul şi secunda) la care acestea au fost executate.  +  Secţiunea 4 Practici frauduloase  +  Articolul 112 (1) Urmatoarele fapte sunt considerate ca fiind practica frauduloasa: a) furtul instrumentelor financiare ale clientilor şi/sau al fondurilor banesti aferente acestora; b) împrumutul, gajarea sau constituirea de garantii în numele S.S.I.F. prin utilizarea instrumentelor financiare şi a disponibilitatilor banesti care apartin clientilor sau tertilor, fără a avea în prealabil autorizatia scrisa expresa a clientului; c) înstrăinarea sau folosirea directa sau indirecta a activelor clientului ori a drepturilor provenind din proprietatea asupra acestora, fără autorizatia scrisa expresa a clientului; d) incheierea unor tranzactii cu instrumente financiare care ar avea drept scop ascunderea identităţii proprietarului acestora; e) garantarea obtinerii unor rezultate financiare pozitive în urma tranzactiilor efectuate; f) executarea prioritara a ordinelor de tranzactionare în contul propriu şi/sau contul persoanelor relevante faţă de ordinele competitive anterioare sau concomitente în contul clientilor; g) efectuarea de tranzactii în situaţia existentei unor conflicte de interese cu clientii fără informarea şi acordul prealabil al clientului; h) tranzactionarea excesiva pentru un cont discretionar, în sensul efectuării de tranzactii repetate, în defavoarea clientului, cu scopul de a genera comision pentru S.S.I.F.; i) realizarea unui acord între doua sau mai multe persoane care se afla în legaturi stranse, în scopul obtinerii de beneficii în dauna clientilor sau care au ca scop ori rezultat cresterea ori scaderea frauduloasa a pretului instrumentelor financiare; j) informarea eronata, incompleta sau exagerata cu privire la un instrument financiar, transmisa unui client în vederea determinarii acestuia sa deruleze tranzactii având ca obiect respectivul instrument financiar; k) acoperirea obligaţiilor ce rezultă din tranzactiile efectuate în contul propriu şi/sau contul persoanelor relevante folosind activele clientilor; l) transmiterea unor informaţii din surse neoficiale, prezentate ca fiind confidentiale, în scopul determinarii clientilor sau potentialilor clienti de a efectua tranzactii ori promisiuni de castig facute clientilor. (2) C.N.V.M. poate incadra şi alte fapte decat cele menţionate la alin. (1) în categoria celor considerate ca practica frauduloasa.  +  Articolul 113În aplicarea art. 244 alin. (5) lit. a) şi b) din Legea nr. 297/2004, în examinarea tranzactiilor sau ordinelor de tranzactionare, C.N.V.M., operatorul de piaţa, operatorul de sistem şi participantii la piaţa, vor lua în considerare, cel puţin urmatoarele semnale care pot indica operaţiuni de manipulare a pieţei: a) măsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzactiile efectuate reprezinta o proportie semnificativa a volumului zilnic de tranzactionare a unui instrument financiar avut în vedere pe piaţa reglementata, în special atunci când aceste operaţiuni conduc la modificarea semnificativa a pretului instrumentului financiar; b) măsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzactiile efectuate de persoane care cumpara sau vand cantitati ale unui instrument financiar reprezentand pozitii semnificative, conduc la modificari semnificative ale pretului respectivului instrument financiar sau a instrumentului financiar derivat ori a activului suport cu care se afla în legătură, admis la tranzactionare pe o piaţa reglementata; c) măsura în care tranzactiile efectuate nu conduc la modificari privind detinatorii finali ai instrumentului financiar admis la tranzactionare pe o piaţa reglementata; d) măsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzactiile efectuate includ pozitii de sens invers într-o perioadă scurta de timp şi reprezinta o proportie semnificativa a volumului zilnic de tranzactionare a instrumentului financiar analizat pe piaţa reglementata avuta în vedere, şi ar putea fi asociate cu schimbari semnificative ale pretului instrumentului financiar admis la tranzactionare pe o piaţa reglementata; e) măsura în care ordinele de tranzactionare date sau tranzactiile efectuate sunt concentrate într-o perioadă scurta de timp în cadrul sesiunii de tranzactionare şi conduc apoi la schimbarea pretului în sens invers; f) măsura în care ordinele de tranzactionare date şi retrase înainte de a fi executate, conduc la modificarea celui mai bun pret de cumparare sau vanzare a unui instrument financiar admis la tranzactionare pe o piaţa reglementata, sau la modificarea înregistrărilor în registrul ordinelor disponibil participantilor la piaţa; g) măsura în care ordinele de tranzactionare sunt date sau tranzactiile sunt efectuate la momentul sau în jurul unui anume moment în care sunt determinate preturile de referinţa, preturile de decontare şi estimarile, şi care conduc la modificari ale pretului cu efect asupra estimarilor şi preturilor menţionate mai sus; h) situaţia în care ordinele de tranzactionare date sau tranzactiile efectuate de către persoane sunt precedate sau urmate de diseminarea unor informaţii false sau inselatoare de către aceleasi persoane sau de către alte persoane cu care acestea se afla în legătură; i) situaţia în care ordinele de tranzactionare sunt date sau tranzactiile sunt efectuate de către persoane, înainte ca, sau după ce, aceleasi persoane sau persoane cu care acestea se afla în legătură, produc sau disemineaza analize ori recomandari privind investiţiile care sunt incorecte, aduc prejudicii sau sunt, în mod demonstrabil, influentate de interese materiale.  +  Titlul IV Contractele la distanta şi tranzactiile prin internet  +  Capitolul I Conţinutul şi clauzele minime ale contractelor la distanta incheiate de S.S.I.F. cu investitorii  +  Articolul 114 (1) Pentru validitatea incheierii unui contract la distanta, definit conform art. 28 alin. (3) din Legea nr. 297/2004, S.S.I.F. trebuie să solicite şi să obţină, în prealabil consimtamantul scris al investitorului pentru incheierea unui astfel de contract. (2) Consimtamantul investitorului prevăzut la alin. (1) se poate obtine prin semnatura investitorului data pe un document tipizat, transmis prin una din urmatoarele modalităţi: a) direct la sediul S.S.I.F.; b) prin posta, cu confirmare de primire; c) prin telex; d) prin orice alt mijloc de comunicare recunoscut de lege, ce permite identificarea expeditorului.  +  Articolul 115Înainte de incheierea unui contract la distanta sau la momentul prezentarii propunerii de încheiere a unui contract la distanta, S.S.I.F. are obligaţia de a informa investitorii în timp util, corect şi complet asupra a cel puţin urmatoarelor elemente: a) date privind posibilitatea identificarii S.S.I.F. care vor cuprinde:1. denumirea S.S.I.F., serviciile de investitii financiare prestate, adresa sediului social/central, a sediilor secundare şi a modalitatii de contactare, telefon, fax, e-mail, codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului a S.S.I.F.;2. numele şi prenumele conducătorilor S.S.I.F., adresa, numărul de telefon/fax şi e-mail-ul unde acestia pot fi contactati;3. autorizatia acordată de C.N.V.M. şi adresa, numărul de telefon/fax şi e-mail-ul C.N.V.M. b) informaţii privind serviciile de investitii financiare ce urmeaza să le presteze sau intenţionează să le presteze care se vor referi la:1. descrierea caracteristicilor principale ale serviciului de investitii financiare;2. costul total pe care investitorul trebuie să îl plateasca pentru serviciul de investitii financiare prestat de S.S.I.F., incluzând toate comisioanele, taxele, tarifele sau cheltuielile aferente achitate direct de către investitor sau prin intermediul S.S.I.F., iar în cazul în care nu poate fi indicat un cost total exact al serviciului furnizat, S.S.I.F. este obligata sa informeze investitorul asupra modalitatii de calcul necesare verificării costului total;3. precizarea faptului ca:a. serviciile de investitii financiare implica anumite riscuri specifice, caracteristice instrumentelor financiare;b. operaţiunile ce urmeaza a fi executate depind de fluctuatiile pietelor financiare asupra cărora S.S.I.F. nu are influenţa;c. performantele statistice realizate nu sunt indicatori pentru performante viitoare;4. notificarea cu privire la posibilitatea existentei altor taxe şi/sau costuri care nu sunt platite prin intermediul S.S.I.F. sau impuse de aceasta;5. indicarea termenului limita până la care informaţiile furnizate sunt valabile;6. precizarea modalitatilor de plată şi de realizare a platii;7. indicarea oricărui cost suplimentar pentru investitor rezultat din utilizarea de către acesta a mijloacelor de comunicare la distanta, dacă astfel de costuri aditionale sunt facturate separat. c) informaţii cu privire la contractul la distanta ce urmeaza a fi incheiat, care vor cuprinde:1. existenta dreptului de denuntare unilaterala a contractului conform art. 28 alin. (7) şi (8) din Legea nr. 297/2004, precum şi informaţii cu privire la suma pe care investitorul va trebui sa o plateasca pentru serviciile de investitii financiare prestate anterior exercitarii acestui drept, precum şi consecintele ce decurg din neexercitarea acestui drept;2. durata minima pentru care se incheie contractul la distanta, în cazul prestarii unor servicii de investitii financiare cu caracter permanent sau temporar;3. drepturile pe care le pot avea părţile de a rezilia contractul înainte de termen sau unilateral în virtutea clauzelor contractului la distanta inclusiv penalitatile prevăzute de contract în asemenea cazuri;4. indicarea modalitatilor practice de exercitare a dreptului de denuntare unilaterala a contractului înainte de termen, precum şi indicarea adresei la care poate fi expediata notificarea de denuntare unilaterala a contractului;5. normele legale din România, din statul membru sau nemembru avute în vedere de către S.S.I.F. ca temei juridic al raportului contractual cu investitorul, precizate acestuia inaintea incheierii contractului la distanta;6. orice clauza contractuala privind legislatia aplicabila contractului la distanta şi/sau instanţa competenţa în solutionarea eventualelor litigii între părţi;7. limba sau limbile oficiale ale unui stat în care sunt formulati termenii şi condiţiile contractuale, informaţiile prealabile ce trebuie să fie furnizate de S.S.I.F. investitorilor, precum şi limba ori limbile în care S.S.I.F. a convenit, de comun acord cu investitorul, sa comunice pe durata derularii contractului la distanta. d) informaţii privind caile de solutionare a litigiilor dintre părţi, şi anume:1. posibilitatea apelarii la proceduri de mediere înainte de sesizarea instanţei de judecată, după caz, de către investitor, care are calitatea de parte contractuala şi, de asemenea, care sunt modalitatile prin care investitorul poate apela la aceste proceduri;2. existenta unor fonduri de garantare sau a altor mecanisme de compensare, altele decat cele prevăzute de Legea nr. 297/2004.  +  Articolul 116Informaţiile prevăzute la art. 115 al caror scop comercial trebuie precizat fără echivoc, vor fi comunicate în mod clar, usor de înţeles de către investitor, prin mijloacele de comunicare la distanta utilizate, ţinând cont, în primul rand, de regulile de conduita şi de buna practica comerciala, precum şi de principiile care guverneaza protectia persoanelor lipsite de capacitatea de exercitiu cum ar fi minorii.  +  Articolul 117 (1) S.S.I.F. care presteaza servicii de investitii financiare în baza unui contract la distanta, poate utiliza cel puţin urmatoarele mijloace de comunicare la distanta: a) telefon; b) fax; c) internet; d) sistemul automatizat de apel fără interventie umana. (2) Utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta necesita acordul prealabil expres al investitorului şi nu este permisa în cazul în care investitorul şi-a manifestat dezacordul cu privire la utilizarea acestora (nu este permisa dacă exista un refuz manifestat de investitor). (3) Cheltuielile rezultate din aplicarea alin. (2) în vederea obtinerii acordului investitorului pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanta nu vor fi suportate în nici o situaţie de către investitor.  +  Articolul 118 (1) În cazul în care mijlocul de comunicare la distanta este telefonul sau orice alt mijloc ce implica vorbirea directa, la inceputul convorbirii cu investitorul, S.S.I.F. are obligaţia de a informa, în mod complet, corect şi precis cu privire la: a) denumirea şi datele de identificare ale S.S.I.F.; b) scopul apelului telefonic initiat de S.S.I.F. (2) Convorbirea telefonica cu investitorul poate continua numai cu acordul explicit al acestuia, caz în care se va prezenta identitatea persoanei care a contactat investitorul din partea S.S.I.F. şi în ce calitate reprezinta S.S.I.F., precum şi informaţiile prevăzute la art. 115 lit. b) pct. 1, 2, 4 şi lit. c) pct. 1. (3) S.S.I.F. este obligata sa informeze investitorul despre faptul ca orice alte informaţii suplimentare sunt disponibile la cerere şi, totodata, sa indice natura acestor informaţii. S.S.I.F. trebuie să furnizeze toate informaţiile complete atunci când îşi indeplineste oblibaţiile ce îi revin potrivit art. 120 şi art. 121.  +  Articolul 119Informaţiile referitoare la oblibaţiile contractuale vor fi comunicate investitorului în faza precontractuala. Aceste informaţii trebuie să fie în conformitate cu oblibaţiile contractuale rezultate din dispozitiile legale aplicabile contractului la distanta, în cazul incheierii lui.  +  Articolul 120 (1) Sub sancţiunea nulitatii contractului, S.S.I.F. va comunică investitorilor în totalitate, termenii şi condiţiile contractuale, precum şi informaţiile prevăzute de art. 83 şi art. 115 lit. a), în scris, pe suport de hartie sau pe orice suport durabil disponibil sau accesibil investitorului, în timp util, înainte ca acesta să aibă obligaţii rezultate prin semnarea unui contract la distanta sau acceptarii unei oferte de prestare a unui serviciu de investitii financiare la distanta. (2) Prin suport durabil se înţelege orice instrument care permite investitorului pastrarea informaţiilor ce îi sunt comunicate, pentru o perioadă de timp corespunzătoare scopului informatiei, într-un format usor accesibil, cu posibilitatea de a fi consultate ori de cate ori este necesar, şi care să nu permita modificarea continutului acestora în timp. (3) În cazul în care contractul a fost incheiat, la cererea expresa a investitorului, prin utilizarea unor mijloace de comunicare la distanta care nu permit indeplinirea procedurii prealabile de informare prevăzută la alin. (1), S.S.I.F. îşi va îndeplini oblibaţiile ce îi revin imediat după incheierea contractului la distanta.  +  Articolul 121Pe toata durata derularii contractului la distanta, investitorul are dreptul să solicite comunicarea condiţiilor şi prevederilor contractuale pe suport de hartie. Investitorul este, de asemenea, indreptatit să solicite schimbarea modului de comunicare la distanta folosit dacă acest lucru nu este incompatibil cu termenii contractului incheiat sau cu natura serviciului furnizat.  +  Articolul 122Termenul prevăzut la art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, în care un investitor are dreptul sa rezilieze unilateral contractul la distanta incheiat cu un S.S.I.F. începe să curgă: a) din ziua incheierii contractului la distanta, dacă investitorul a primit informaţiile prevăzute la art. 120 alin. (1) sau b) din ziua în care investitorul primeste termenii, condiţiile contractuale şi informaţiile în condiţiile prevăzute la art. 120 alin. (1), dacă această dată este ulterioară celei la care se face referire la lit. a).  +  Articolul 123 (1) În cazul exercitarii dreptului de reziliere unilaterala a contractului la distanta, în baza informaţiilor primite de la S.S.I.F. potrivit art. 115 lit. a) şi lit. c) pct. 4, investitorul va notifica S.S.I.F., înainte de expirarea termenului prevăzut de art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, prin orice mijloc care poate fi probat. (2) Termenul va fi considerat respectat dacă notificarea formulata pe suport de hartie sau alt suport durabil, disponibil şi accesibil S.S.I.F., este expediata inaintea expirarii termenului în care acest drept poate fi exercitat. (3) În cazul în care investitorul îşi exercită dreptul sau de denuntare unilaterala conform art. 28 alin. (7) din Legea nr. 297/2004, dacă unui contract la distanta pentru un serviciu de investitii financiare incheiat la un anumit moment i se anexeaza un alt contract la distanta pentru servicii oferite de S.S.I.F. sau de un tert pe baza unui contract între tert şi furnizor, acest contract la distanta se va anula de drept fără plata unor penalităţi sau costuri suplimentare. (4) În cazul în care, cu ocazia rezilierii unilaterale a contractului la distanta, investitorul va fi obligat sa plateasca serviciile deja prestate în concordanta cu clauzele contractului, suma solicitata a fi plătită: a) nu va putea depăşi o sumă stabilita proportional cu perioada în care serviciul de investitii financiare a fost furnizat raportata la durata totala a contractului; b) nu va putea fi prevăzută ca plata ce ar putea reprezenta achitarea sub orice formă a unei penalităţi. (5) În situaţia prevăzută la alin. (4), S.S.I.F. nu poate solicita investitorului sa plateasca serviciile prestate în concordanta cu clauzele contractului, fără a face dovada ca acesta a fost informat în timp util în ceea ce priveste obligativitatea platii acestora, conform art. 115 lit. c) pct. 1. Investitorul nu poate fi obligat să efectueze plata dacă executarea contractului a inceput inaintea expirarii perioadei de retragere, fără existenta unei cereri prealabile sau a unui acord expres din partea sa. (6) În termen de maximum 30 de zile de la data primirii notificarii privind denuntarea unilaterala a contractului la distanta, S.S.I.F. este obligata sa ramburseze orice sume primite în baza contractului la distanta, cu excepţia sumelor prevăzute la alin. (4). (7) Investitorul este obligat sa restituie S.S.I.F., în termen de maximum 30 de zile de la transmiterea notificarii privind denuntarea unilaterala a contractului la distanta, orice suma sau instrumente financiare acordate de S.S.I.F. în exercitarea serviciului prevăzut la art. 5 alin. (1) pct. 2 lit. c) din Legea nr. 297/2004.  +  Articolul 124 (1) Este interzisa prestarea de servicii de investitii financiare fără asumarea de către investitor a obligaţiei de efectuare a unei plati imediate sau la termen, atunci când prestarea serviciilor de investitii financiare presupune efectuarea unei asemenea plati. (2) Investitorul este exonerat de orice obligaţie de plată în cazul prestarii de către S.S.I.F. a unui serviciu de investitii financiare nesolicitat, lipsa raspunsului investitorului neavand valoare de consimtamant tacit.  +  Articolul 125Contractele pentru furnizarea de servicii de investitii financiare la distanta nu pot contine, chiar cu acordul expres al investitorului, clauze de renuntare la drepturile prevăzute de prezentul regulament.  +  Capitolul II Tranzactionarea prin internet  +  Articolul 126Utilizarea internetului ca mijloc de comunicare la distanta cu investitorii nu exonereaza S.S.I.F. de obligaţia respectarii regulilor stabilite de prezentul regulament cu privire la prestarea serviciilor de investitii financiare.  +  Articolul 127S.S.I.F. care presteaza servicii de investitii financiare prin internet trebuie să deţină echipamente informatice adecvate, având în vedere volumul activităţilor pe care ei pot fi solicitati să le desfăşoare, precum şi necesitatea executarii cu promptitudine a ordinelor investitorilor.  +  Articolul 128 (1) În vederea prestarii de servicii de investitii financiare prin internet, S.S.I.F. trebuie să incheie contracte cu furnizorii de internet şi alte societăţi implicate în acest proces astfel încât să asigure eficienta operationala a serviciilor de investitii financiare oferite investitorilor. (2) Pentru a face faţa eventualelor disfunctionalitati ale sistemelor informatice, S.S.I.F. trebuie să asigure proceduri alternative eficiente astfel încât ordinele investitorilor să poată fi executate. Investitorii vor fi informati de către S.S.I.F. cu privire la existenta acestor proceduri alternative şi la modalitatea de utilizare a acestora în contractul incheiat cu investitorii. (3) S.S.I.F. trebuie să se asigure ca sistemele informatice utilizate garanteaza confidentialitatea maxima a datelor transmise prin internet. (4) Când ordinele investitorilor sunt primite de S.S.I.F. prin internet, aceasta poate utiliza acelasi mijloc de comunicare pentru a transmite investitorilor informaţiile şi rapoartele prevăzute de prezentul regulament, cu condiţia ca sistemele informatice ale S.S.I.F. şi ale clientului să permită descarcarea şi salvarea acestora. (5) Conform standardelor de securitate în domeniul sistemelor informatice, S.S.I.F. va asigura securizarea sistemului computerizat de preluare a ordinelor. Sistemul, în particular, trebuie să asigure în special integritatea datelor, autentificarea originii datelor şi protectia mesajelor confidentiale.  +  Articolul 129Atunci când oferta unui S.S.I.F. este adresata în mod clar rezidentilor unui alt stat, S.S.I.F. trebuie să se asigure ca oferta sa respecta reglementarile din statul în cauza.  +  Articolul 130În situaţia în care presteaza servicii de investitii financiare prin internet, S.S.I.F. va trebui: a) să asigure verificarea identităţii investitorului atunci când acesta acceseaza sistemul; b) sa protejeze site-ul împotriva oricărui acces neautorizat; c) sa publice pe pagina sa de internet informaţii reale şi actualizate permanent şi să respecte regulile privind publicitatea.  +  Articolul 131 (1) În scopul indeplinirii cerinței de a verifica identitatea şi capacitatea investitionala a investitorilor, S.S.I.F. care intenţionează sa presteze servicii de investitii financiare pentru un investitor exclusiv prin internet, mai întâi trebuie să primeasca: a) o fotocopie a documentelor de identificare a investitorilor; b) informaţii privind contul bancar, inclusiv extras de cont sau cec stampilat; c) documente de evidenta a locului de rezidenta a clientului. (2) Confirmarea primirii de către S.S.I.F. a documentelor mai sus menţionate se face prin transmiterea către investitor a unei scrisori recomandate, cu confirmare de primire, în acest fel verificandu-se şi adresa declarata de investitor. (3) După incheierea procesului de verificare a cererii de către S.S.I.F., aceasta va comunică prin email investitorului numele de utilizator şi doua parole: a) prima parola - pentru vizualizarea ordinelor de vanzare/cumparare de instrumente financiare, a limitelor de tranzactionare şi a balantei portofoliului propriu de instrumente financiare; şi b) a doua parola - pentru introducerea ordinelor de vanzare/cumparare de instrumente financiare, transfer de instrumente financiare şi/sau numerar. (4) Pentru a asigura o protecţie crescuta a informaţiilor, S.S.I.F. şi investitorul vor institui un sistem de modificare periodica a parolelor.  +  Articolul 132 (1) S.S.I.F. va informa clar investitorii ca nici o tranzactie nu poate fi initiata până când nu vor fi primite urmatoarele: a) documentele prevăzute la art. 131, în cazul unui investitor nou; b) contractul, în forma scrisa, specific utilizarii internetului; c) fondurile sau instrumentele financiare în contul investitorului deschis la S.S.I.F. (2) În functie de condiţiile pieţei, S.S.I.F. poate include în contractul incheiat cu investitorul clauze privind tipul ordinelor şi condiţiile în care acestea pot fi transmise, precum şi clauze cu privire la executarea tranzactiilor.  +  Articolul 133 (1) În situaţia în care S.S.I.F. detine fondurile banesti şi instrumentele financiare ale investitorilor, trebuie să aibă un sistem de verificare a contului în mod automat. În situaţia în care fondurile sau marjele sunt insuficiente, sistemul trebuie să blocheze intrarea ordinului. Clientul va fi informat pe ecran cu privire la motivele blocarii ordinului şi i se va solicita sa remedieze situaţia. (2) Dacă S.S.I.F. nu detine fondurile banesti sau instrumentele financiare ale investitorilor, mesajul trebuie să identifice clar intermediarul care îşi asuma aceste functii. În acest caz prevederile alin. (1) vor fi implementate în cooperare cu intermediarul care detine fondurile banesti şi instrumentele financiare ale clientilor.  +  Articolul 134 (1) S.S.I.F. trebuie să se asigure ca investitorul primeste în mod sistematic informaţiile şi rapoartele prevăzute de prezentul regulament, pe un ecran unde să poată fi citite sau într-un format ce poate fi descarcat de pe internet. (2) S.S.I.F. poate oferi investitorului, prin contract, posibilitatea alegerii modalitatii de primire a rapoartelor prevăzute de prezentul regulament şi a informaţiilor cu privire la portofoliul sau. (3) Când S.S.I.F. intenţionează sa transmita investitorului rapoartele şi informaţiile prevăzute de prezentul regulament prin internet, aceasta modalitate exclusiva de transmitere trebuie să fie stipulata în contract şi agreata de client.  +  Articolul 135 (1) S.S.I.F. trebuie să dezvolte un sistem prin care să se verifice ca ordinele sunt compatibile cu condiţiile din piaţa, astfel încât un mecanism automat de blocare a ordinelor să fie declansat când sistemul identifica o incompatibilitate. Clientul va fi informat, pe ecran, cu privire la motivele blocarii. (2) Confirmarea cu privire la inregistrarea de către S.S.I.F. a ordinului clientului va fi afisata pe ecran. S.S.I.F. va solicita, apoi, clientului sa reconfirme ordinul. (3) Contractul incheiat cu investitorul va stipula ca S.S.I.F. îşi asuma responsabilitatea pentru executarea corespunzătoare a ordinului, odata ce confirmarea privind inregistrarea ordinului a fost transmisa investitorului şi cat mai curand după ce investitorul a reconfirmat ordinul.  +  Articolul 136 (1) În situaţia aparitiei unor disfunctionalitati cu privire la sistemul de preluare a ordinelor, S.S.I.F. va depune toate eforturile pentru a informa utilizatorii cu privire la natura acestor disfunctionalitati şi durata previzionata a acestora. (2) S.S.I.F. va descrie în contractul incheiat cu investitorul echipamentul alternativ disponibil acestuia în situaţia prelungirii intreruperii în furnizarea serviciilor.  +  Articolul 137S.S.I.F. va adopta masurile necesare astfel încât, luand în considerare marimea clientelei sale şi perspectivele de crestere, să aibă capacitate suficienta, pe baze continue, în urmatoarele domenii: a) sisteme computerizate de preluare a ordinelor, inclusiv sisteme de pastrare în siguranţa şi de recuperare a datelor (back-up); b) echipamente alternative (telefon, fax etc.) oferite clientilor dacă sistemele informatice înregistrează disfunctionalitati; c) forta de muncă disponibila, în situaţia disfunctionalitatii sistemelor informatice.  +  Articolul 138S.S.I.F. trebuie să elaboreze proceduri pentru a stoca documentele transmise sau primite prin internet, astfel încât acestea să fie recuperabile pentru a putea fi examinate de C.N.V.M.  +  Titlul V Tranzactii în marja. Acordarea de credite şi împrumutul de valori mobiliare  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 139 (1) Prevederile prezentului Titlu se aplică exclusiv tranzactiilor cu valori mobiliare/instrumente financiare derivate efectuate în cadrul pietelor reglementate şi se completeaza cu prevederile reglementarilor şi procedurilor pieţei reglementate, aprobate de C.N.V.M. (2) În aplicarea prevederilor prezentului titlu, termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii: a) vanzare în lipsa - vanzarea unor valori mobiliare pe care vânzătorul nu le detine în proprietate la momentul vanzarii şi pe care acesta le-a imprumutat în prealabil; b) marja - nivelul minim pe care clientul trebuie să îl menţină în contul de marja deschis la S.S.I.F. pentru garantarea tranzactiilor în marja. Marja poate fi constituita în numerar, în valori mobiliare, precum şi în titluri de stat cu scadenţa mai mica de 12 luni; c) apel în marja - cererea cu titlu de obligativitate pentru incadrarea în limitele impuse prin contract în cazul contului de marja; d) tranzactii în marja - tranzactiile efectuate de S.S.I.F. în numele clientului sau fie cu valori mobiliare - în baza unui credit acordat acestuia pentru cumpararea unor valori mobiliare sau în baza unui împrumut de valori mobiliare acordat în scopul efectuării unor vanzari în lipsa, fie cu instrumente financiare derivate; e) contul de marja - contul în care se înregistrează tranzactiile în marja cu valori mobiliare/instrumente financiare derivate. Contul de marja pentru valori mobiliare/ instrumente financiare derivate funcţionează prin depunerea unei marje initiale şi urmarirea mentinerii unui nivel minim obligatoriu conform prezentului regulament.  +  Articolul 140 (1) Piaţa reglementata va publică lista valorilor mobiliare admise la tranzactionare care pot face obiectul cumpararilor în marja, al vanzarilor în lipsa, al imprumuturilor de valori mobiliare şi volumul minim pentru ordinele aferente acestor tranzactii. (2) C.N.V.M. poate dispune, dacă considera necesar, excluderea din lista prevăzută la alin. (1) a unor valori mobiliare care pot face obiectul cumpararilor în marja şi al vanzarilor în lipsa.  +  Articolul 141Creditul acordat de S.S.I.F., valoarea totala a cumpararilor în marja şi a vanzarilor în lipsa vor respecta prevederile reglementarilor C.N.V.M. privind adecvarea capitalului.  +  Articolul 142C.N.V.M. poate interzice unei S.S.I.F., prin decizie motivata, luand în considerare pozitia sa financiară şi tranzactiile efectuate de aceasta, să efectueze tranzactii de tipul celor care fac obiectul prezentului titlu.  +  Articolul 143 (1) S.S.I.F. are obligaţia sa deschidă un cont de marja pentru valori mobiliare/ instrumente financiare derivate pe numele persoanelor fizice sau juridice pentru care va efectua tranzactii în marja. (2) Dacă cumpararile în marja şi vanzarile în lipsa cu valori mobiliare ale clientului au loc în acelasi timp, se vor deschide conturi sintetice separate pentru cele doua tipuri de tranzactii. (3) Conturile de marja vor fi separate de celelalte conturi ale clientului deschise la S.S.I.F.  +  Capitolul II Tranzactii în marja cu valori mobiliare  +  Articolul 144La deschiderea unui cont de marja, este obligatorie semnarea unui contract pentru tranzactii în marja, care să conţină cel puţin urmatoarele prevederi: a) părţile contractante; b) obiectul contractului; c) marja initiala şi nivelul minim al marjei ce trebuie mentinut în perioada de derulare a contractului; d) clauze referitoare la responsabilitatile clientului pentru plata sumei imprumutate şi dobanzilor aferente creditului obţinut de la S.S.I.F., inclusiv suma, perioada creditului, dobânda, plata în avans şi perioada de rambursare pentru creditul folosit de client, principiile care vor fi aplicate în cazul neplatii la termen; e) clauze referitoare la imprumutarea de valori mobiliare achiziţionate prin cumparari în marja în numele clientului altor persoane fizice sau juridice sau la folosirea valorilor mobiliare achiziţionate prin tranzactii în marja în numele clientului ca garantie în schimbul creditului obţinut de client, f) clauze privind situaţia în care marja scade sub valoarea minima prevăzută în contract, respectiv perioada în care clientul are obligaţia sa răspundă apelului în marja şi, dacă e cazul, transformarea valorilor mobiliare constituite ca garantie în numerar, în scopul acoperirii diferenţei; g) clauze privind exercitarea drepturilor cu privire la valorile mobiliare ce fac obiectul cumpararilor în marja şi al vanzarilor în lipsa (dividende, dobanzi, acţiuni gratuite, splitari etc.); h) clauze referitoare la retragerea de numerar din contul în marja; i) clauze privind tarifele şi comisioanele ce vor fi platite de către client, precum şi stabilirea condiţiilor platii; j) clauze privind modul de incetare a contractului, inclusiv situaţia în care valorile mobiliare obiect al cumpararii în marja sunt scoase de pe lista mentionata la art. 140.  +  Articolul 145 (1) La deschiderea contului de marja, clientul este obligat să depună o garantie reprezentand echivalentul a cel puţin 50% din valoarea de piaţa a valorilor mobiliare ce urmeaza a fi achiziţionate prin tranzactii în marja, sub forma de numerar sau de valori mobiliare. (2) S.S.I.F. poate solicita clientilor constituirea marjei initiale prevăzută la alin. (1) într-un procent mai mare de 50%.  +  Articolul 146 (1) Valorile mobiliare din contul de marja vor fi evaluate de către intermediari luand în considerare urmatoarele principii: a) în ziua cumpararii, preturile de achizitie şi comisioanele aferente; b) în zilele urmatoare, preţul de inchidere al valorilor mobiliare din sedinta precedenta; c) în situaţia în care nu s-a efectuat nici o tranzactie cu valoarea mobiliara în sedinta precedenta şi nu se poate obtine un pret de inchidere, se va folosi preţul comunicat de piaţa reglementata pentru respectiva valoare mobiliara. (2) Valoarea stabilita conform principiilor enumerate la alin. (1) va fi considerata valoarea curenta de piaţa şi va fi folosita pentru aplicarea prezentului capitol.  +  Articolul 147 (1) Pe parcursul derularii cumpararilor în marja cu valori mobiliare, în contul în marja al clientului trebuie pastrate valori mobiliare sau bani reprezentand cel puţin 25% din valoarea curenta de piaţa a valorilor mobiliare cumparate în baza creditului acordat sau imprumutate pentru decontarea vanzarilor în lipsa şi a dobanzilor şi comisioanelor aferente. (2) S.S.I.F. poate solicita clientilor menţinerea unui nivel al marjei prevăzute la alin. (1) într-un procent mai mare de 25%, în concordanta cu nivelurile de risc ale valorilor mobiliare achiziţionate şi cu situaţia financiară a clientului. (3) Pentru eliminarea pierderilor, în cazul în care valoarea contului de marja scade sub nivelul stabilit conform alin. (1) sau (2), S.S.I.F. va include în contract o clauza referitoare la "ordinul de vanzare automata".  +  Articolul 148 (1) S.S.I.F. are obligaţia sa calculeze zilnic valoarea contului de marja pentru valori mobiliare al fiecarui client şi sa procedeze la ajustarea acestuia la nivelul minim conform procedurii prevăzută la alin. (2) sau (3). (2) Dacă valoarea marjei se situeaza sub limita minima prevăzută la art. 147, datorita schimbarilor valorii curente de piaţa a valorilor mobiliare, S.S.I.F. va emite un apel în marja şi va informa clientul asupra datei la care s-a constatat deficitul în marja, solicitand prin acesta ca deficitul să fie acoperit. (3) Dacă clientul nu raspunde apelului în marja şi deficitul nu a fost eliminat în perioada stabilita în contract, care nu va depăşi doua zile lucratoare, S.S.I.F. este autorizata sa vanda valorile mobiliare, după caz, titlurile de stat cu scadenţa mai mica de 12 luni până la acoperirea deficitului. (4) Apelul în marja nu poate fi acoperit cu valori mobiliare sau numerar din alte conturi ale clientului deschise la S.S.I.F. decat în baza unei instrucţiuni scrise a clientului.  +  Articolul 149Veniturile din dobanzi şi dividende aferente valorilor mobiliare achiziţionate de către client prin tranzactii în marja şi depuse pentru acoperirea nivelului minim al marjei, se vor cuveni clientului. Aceste venituri vor putea fi colectate de către S.S.I.F. în numele clientului, dacă acest lucru se prevede prin contract.  +  Articolul 150S.S.I.F. care intermediaza oferte publice de valori mobiliare nu se poate angaja în tranzactionarea în marja a acestor valori mobiliare în perioada ofertei publice.  +  Capitolul III Vanzarea în lipsa a valorilor mobiliare  +  Articolul 151 (1) Înainte de efectuarea unei vanzari în lipsa de valori mobiliare, fiecare client trebuie să îşi deschidă un cont de marja la un S.S.I.F. şi sa incheie un contract pentru vanzari în lipsa de valori mobiliare. (2) Contractul pentru vanzari în lipsa de valori mobiliare incheiat între S.S.I.F. şi client trebuie să cuprindă cel puţin urmatoarele prevederi: a) părţile contractante; b) obiectul contractului; c) clauze referitoare la transmiterea ordinelor privind vanzarile în lipsa de valori mobiliare; d) clauze de valabilitate a ordinelor pentru vanzarile în lipsa de valori mobiliare; e) clauze privind executarea ordinelor; f) clauze privind garantiile/marjele; g) clauze privind tarifele şi comisioanele care vor fi platite de către client şi termenul de plată; h) prevederi privind modul de incetare a contractului.  +  Articolul 152 (1) La deschiderea contului, clientul trebuie să depună în avans o marja reprezentand cel puţin 50% din valoarea curenta de piaţa a valorilor mobiliare pe care le vinde în lipsa sau pe care doreste să le imprumute, sub forma de numerar, valori mobiliare sau titluri de stat cu scadenţa mai mica de 12 luni. (2) Valorile mobiliare achiziţionate prin tranzactii în marja constituite drept garantie nu pot fi folosite în vanzarile în lipsa.  +  Articolul 153 (1) Clientul este obligat sa notifice în scris ca ordinul dat S.S.I.F. este "un ordin de vanzare în lipsa". (2) Înainte de efectuarea vanzarii în lipsa, S.S.I.F. trebuie să identifice dacă valorile mobiliare respective sau alte valori mobiliare echivalente sunt disponibile pentru a fi imprumutate în vederea livrarii acestora cumparatorului, la momentul decontarii. (3) În momentul executarii ordinului pe piaţa reglementata S.S.I.F. va semnala în mod clar ca ordinul este de vanzare în lipsa.  +  Articolul 154 (1) Vanzarile în lipsa se vor efectua la o valoare cel puţin egala pretului la care s-a efectuat ultima tranzactie. (2) La deschiderea sedintei, preţul mentionat la alin. (1) este egal cu preţul de deschidere stabilit conform regulilor pieţei reglementate. (3) Executarea ordinelor privind vanzarile în lipsa va respecta regulile stabilite de operatorul de piaţa. (4) Informaţiile privind vanzarile în lipsa executate pe o piaţa reglementata vor fi facute publice de către operatorul de piaţa cat mai curand posibil faţă de momentul executarii ordinului.  +  Capitolul IV Împrumutul de valori mobiliare  +  Articolul 155 (1) Acordarea cu împrumut a valorilor mobiliare în scopul vanzarii în lipsa se va realiza cu respectarea dispoziţiilor prezentului capitol. (2) Pot face obiectul imprumutului oferit de S.S.I.F., urmatoarele valori mobiliare: a) valorile mobiliare aparţinând S.S.I.F. înregistrate în contul propriu; b) valorile mobiliare luate cu împrumut de S.S.I.F. de la o alta S.S.I.F.; c) valorile mobiliare aparţinând clientilor S.S.I.F., numai cu acordul scris şi expres al acestora.  +  Articolul 156 (1) Împrumutul de valori mobiliare, se acordă, în schimbul unui comision, de către deţinătorul de valori mobiliare, denumit în continuare creditor, unei persoane fizice sau juridice, denumita în continuare debitor, în scopul folosirii acestora pentru decontare şi pentru menţinerea pozitiei de formator de piaţa. Debitorul are obligaţia sa restituie creditorului acelasi tip de valori mobiliare la sfârşitul unei perioade de timp specificata în contract. (2) Împrumutul de valori mobiliare se va realiza numai după incheierea unui contract pentru împrumutul de valori mobiliare însoţită, după caz, de deschiderea unui cont în marja. Contractul nu va putea fi incorporat în cadrul altor contracte incheiate de S.S.I.F. cu proprietarii valorilor mobiliare. (3) Contractul de împrumut de valori mobiliare incheiat între S.S.I.F. şi client va include cel puţin urmatoarele prevederi: a) părţile contractante; b) obiectul contractului; c) perioada imprumutului; d) descrierea valorilor mobiliare care fac obiectul imprumutului şi a volumului, cu menţionarea codului ISIN; e) tipul şi valoarea garantiei depuse în contul în marja pentru garantarea imprumutului; f) principiile de exercitare a drepturilor asupra valorilor mobiliare date cu împrumut; g) clauze privind situaţia nerambursarii la scadenta a valorilor mobiliare; h) clauze privind tarifele şi comisioanele platite de client; i) prevederi privind modul de incetare a contractului, inclusiv situaţia în care valorile mobiliare obiect al tranzactionarii în marja sunt excluse din lista mentionata la art. 140. (4) Prin contractul de împrumut, debitorul obtine de la creditor toate drepturile necesare pentru a efectua transferul de proprietate.  +  Articolul 157 (1) S.S.I.F. va asigura o garantie pentru persoana fizica sau juridica, în cazul valorilor mobiliare date cu împrumut în numele acestora. Valoarea garantiei va fi stabilita de comun acord de către părţi în cadrul contractului incheiat. (2) Pe parcursul perioadei de împrumut, dacă societatea emitenta plateste dividende sau dobânda pentru valorile mobiliare date cu împrumut, inaintea restituirii acestora, plata respectiva trebuie facuta de către debitor, către creditor, dacă prevederile contractuale nu stabilesc altfel.  +  Articolul 158Prevederile art. 145, art. 147 şi art. 148 referitoare la constituirea şi menţinerea garantiilor minime, precum şi cu privire la apelul în marja, se aplică corespunzător şi contractelor de împrumut de valori mobiliare.  +  Capitolul V Tranzactii cu instrumente financiare derivate  +  Articolul 159 (1) În vederea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate S.S.I.F. va deschide un cont în marja pentru instrumente financiare derivate, pe numele persoanelor fizice sau juridice pentru care va executa tranzactii cu astfel de instrumente. (2) S.S.I.F. nu va executa nici un ordin pentru clientii care nu au constituit marja initiala. (3) S.S.I.F. nu poate menţine pozitii deschise de cumparare şi de vanzare pe acelasi instrument financiar derivat şi aceeasi scadenta. (4) În raporturile sale cu casa de compensare sau cu membrul compensator, după caz, S.S.I.F. este responsabila pentru existenta sumelor necesare în cont pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate executate pe conturile clientilor săi.  +  Articolul 160 (1) Prevederile art. 144 lit. a), b), c), f), h), i) şi j) privind deschiderea unui cont de marja se aplică şi conturilor pentru instrumente financiare derivate. (2) Contractul de prestări de servicii de investitii financiare ce presupune şi executarea de tranzactii cu instrumente financiare derivate va cuprinde, suplimentar, cel puţin urmatoarele: a) clauze ce specifică modalitatea de acoperire a necesarului de marja generat de alte conturi cu excedentul din contul de marja pentru instrumente financiare derivate; b) clauze privind situaţiile în care activul suport sufera modificari semnificative în ceea ce priveste preţul (de exemplu, modificarea valorii nominale a acţiunilor) ori cantitatea, în conformitate cu regulile pieţei reglementate; c) termenul maxim în care clientul poate acoperi apelul în marja, în conformitate cu regulile pieţei reglementate. d) clauza pentru executarea inchiderii fortate fără notificare a pozitiilor deschise în cazul nerespectarii apelului în marja; e) obligaţia clientului de a notifica imediat S.S.I.F. încetarea plăţilor şi, după caz, reorganizarea judiciara sau falimentul.  +  Articolul 161 (1) S.S.I.F. are obligaţia să efectueze cel puţin zilnic marcarea la piaţa pentru contul în marja al fiecarui client în conformitate cu regulile pieţei reglementate. Prin marcare la piaţa se înţelege actualizarea conturilor în marja pe baza pretului de cotare sau al celui de inchidere, în timpul şi/sau la sfârşitul sedintei de tranzactionare, cu diferentele favorabile/ nefavorabile rezultate din reevaluarea pozitiilor deschise. (2) În cazul în care disponibilul din cont se situeaza sub nivelul marjei necesare, S.S.I.F. va emite un apel în marja ce va fi explicit inscris în raportul zilnic de tranzactionare. (3) În cazul în care deficitul nu a fost acoperit în termenul prevăzut în contract, S.S.I.F. este autorizata sa inchida pozitiile deţinute de client până la acoperirea necesarului de marja. (4) În cazul în care în contul de marja au fost depuse valori mobiliare, titluri de stat ori cu scadenţa mai mica de 12 luni, pentru acoperirea apelurilor în marja, concomitent cu închiderea pozitiilor deţinute de client, S.S.I.F este autorizata sa lichideze şi aceste active financiare (la preţul curent de piaţa) până la acoperirea debitelor clientilor. (5) În cazul în care valoarea contului de marja scade sub nivelul stabilit prin contract, S.S.I.F. este autorizata sa vanda valorile mobiliare, după caz, titlurile de stat cu scadenţa mai mica de 12 luni până la acoperirea deficitului.  +  Articolul 162 (1) S.S.I.F. nu va inregistra în contul de marja al clientilor pentru tranzactii cu instrumente financiare derivate alte tranzactii decat cele incheiate în piaţa reglementata. (2) În cazul efectuării unor tranzactii eronate în contul clientului, S.S.I.F. este obligata să execute în piaţa ordine, de sens contrar, cu aceeasi cantitate de instrumente financiare derivate. (3) Eventualele pierderi, precum şi comisioanele aferente tranzactiilor efectuate în condiţiile alin. (2) vor fi suportate de către S.S.I.F.  +  Titlul VI Cooperarea C.N.V.M. cu autorităţi competente din state membre şi nemembre  +  Capitolul I Cooperarea cu autorităţi competente din statele membre  +  Articolul 163În conformitate cu art. 6 din O.U.G. nr. 25/2002 aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 514/2002, completata şi modificata prin Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. va coopera cu autorităţile competente din statele membre, facand uz de puterile cu care a fost investita de lege. Cooperarea cu autorităţile din statele membre vizeaza acordarea de asistenţa şi schimbul de informaţii atât în situaţii care reprezinta încălcări ale dispoziţiilor reglementarilor în vigoare în fiecare stat membru cat şi în cazul unor investigatii care nu sunt efectuate ca urmare a nerespectarii acestor reglementari.  +  Articolul 164 (1) În situaţia în care C.N.V.M. are motive serioase pentru a suspecta ca fapte contrare prevederilor reglementarilor în vigoare sunt sau au fost efectuate, pe teritoriul României, de către entităţi care nu sunt supuse supravegherii sale, va notifica acest lucru, cat mai detaliat posibil, autorităţii competente din statul membru de origine. (2) În situaţia în care C.N.V.M. va primi o notificare din partea unei autorităţi competente dintr-un stat membru, cu privire la incalcarea dispoziţiilor legale din acel stat de către o entitate supusă supravegherii sale, va dispune masurile adecvate şi va informa respectiva autoritate cu privire la modul de solutionare şi, dacă este cazul, cu privire la masurile intermediare aplicate.  +  Articolul 165C.N.V.M. poate solicita cooperarea unei autorităţi competente dintr-un stat membru în activitatea de supraveghere, pentru o verificare la faţa locului (la sediul entitatii) sau pentru o investigare. În cazul intermediarilor care sunt membri ai unei piete reglementate din România având acces direct din statele membre de origine, C.N.V.M. poate alege să se adreseze direct acestora, caz în care va informa în consecinţa autoritatea competentă din statul membru de origine al membrului pieţei.  +  Articolul 166În situaţia în care C.N.V.M. primeste din partea unei autorităţi competente dintr-un stat membru o cerere pentru o verificare la faţa locului sau cu privire la o investigare, în limitele permise de puterile cu care a fost investita: a) va desfăşura verificările şi investigatiile, cu resurse proprii; sau, b) va permite autorităţii competente solicitante să efectueze verificările şi investigatiile; sau, c) va permite auditorilor sau expertilor să efectueze verificările sau investigatiile.  +  Articolul 167 (1) Atunci când C.N.V.M. va schimba informaţii cu alte autorităţi competente, conform prevederilor acestui regulament, va indica la momentul comunicarii ca respectivele informaţii pot fi dezvaluite numai cu acordul sau expres şi numai pentru cazurile pentru care C.N.V.M. şi-a exprimat acordul.În acelasi sens, informaţiile primite de C.N.V.M. din partea autorităţilor competente din statele membre, nu vor putea fi dezvaluite decat cu acordul expres al acestora şi numai în cazurile pentru care respectivele autorităţi şi-au exprimat acordul. (2) C.N.V.M. poate transmite informaţiile primite conform alin. (1) şi art. 174 şi art. 175, precum şi informaţiile primite conform art. 260 din Legea nr. 297/2004, altor autorităţi competente din România cu care trebuie să coopereze în supravegherea şi aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2004. (3) Informaţiile prevăzute la alin. (2) nu pot fi transmise altor entităţi, persoane fizice sau juridice, fără acordul expres al autorităţii competente care le-a notificat. În cazul unui astfel de acord, informaţiile pot fi transmise numai pentru scopul pentru care acele autorităţi şi-au exprimat acordul, cu excepţia circumstantelor intemeiate, caz în care C.N.V.M. va informa imediat, autoritatea competentă corespondenta cu privire la transmiterea informaţiilor. (4) Entitatile menţionate la alin. (2), precum şi alte persoane fizice sau juridice care primesc informaţii confidentiale, le pot folosi numai în cursul desfăşurării atribuţiilor lor, în special: a) pentru a verifica dacă condiţiile necesare prestarii serviciilor de investitii financiare sunt respectate de către intermediari şi pentru a facilita monitorizarea pe baza consolidata sau neconsolidata a modului în care sunt efectuate acele servicii, în special cu privire la cerinţele de adecvare a capitalului, procedurile administrative, de contabilitate şi de control intern; b) pentru a monitoriza functionarea adecvata a locurilor de tranzactionare; c) pentru a impune sancţiuni; d) în procedurile administrative de contestare a deciziilor autorităţilor competente; e) în procedurile initiate în instanţa în temeiul art. 2 alin. (3) din Legea nr. 297/2004; sau, f) în procedurile extrajudiciare pentru reclamatiile clientilor, în temeiul art. 134 alin. (6) din Legea nr. 297/2004 sau art. 7 alin. (11) din O.U.G. nr. 25/2002 privind aprobarea Statutului C.N.V.M., aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 514/2002.  +  Articolul 168Prevederile prezentului capitol nu vor împiedica C.N.V.M. sa transmita băncilor centrale, Sistemului European al Băncilor Centrale şi Băncii Central Europene, în calitatea lor de autorităţi monetare şi, dacă este cazul, altor autorităţi publice responsabile cu supravegherea sistemelor de plati şi decontare, informaţiile confidentiale necesare pentru desfăşurarea atribuţiilor lor. În mod similar C.N.V.M. poate solicita acestor autorităţi informaţiile necesare pentru desfăşurarea atribuţiilor cu care a fost investita potrivit Legii nr. 297/2004 şi reglementarilor emise în aplicarea acesteia.  +  Articolul 169 (1) C.N.V.M. poate refuza, atunci când i se solicita, sa coopereze pentru efectuarea unei investigatii, a unei verificări la faţa locului sau în activităţile de supraveghere conform art. 166 sau poate refuza sa schimbe informaţii conform art. 167 şi art. 168, numai dacă: a) respectiva investigare, verificare la faţa locului, activitate de supraveghere sau schimb de informaţii ar putea aduce prejudicii suveranităţii, securitatii sau politicii publice a statului; b) procedurile judiciare cu privire la aceleasi fapte şi asupra acelorasi persoane au fost initiate înainte de solicitarea autorităţii competente din statul membru; c) o hotărâre judecătorească definitivă, cu privire la aceleasi persoane şi la aceleasi fapte, a fost deja pronunţată în România. (2) În cazul unui astfel de refuz C.N.V.M. va notifica în consecinţa autoritatea competentă solicitanta, furnizand informaţii cat mai detaliate.  +  Articolul 170În aplicarea art. 13 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 297/2004, C.N.V.M. va consulta şi va schimba informaţii cu autorităţile competente din statele membre relevante în special atunci când evalueaza integritatea acţionarilor sau membrilor, reputatia şi experienta persoanelor care asigura conducerea efectiva a activităţii, implicate în administrarea altei entităţi a aceluiasi grup, informaţii care sunt importante pentru C.N.V.M. sau pentru celelalte autorităţi competente implicate în schimbul de informaţii, în vederea acordarii autorizatiei, precum şi pentru evaluarea continua a respectarii condiţiilor de functionare.  +  Articolul 171 (1) Atunci când C.N.V.M. are motive clare, care pot fi demonstrate, sa creada ca un intermediar activand pe teritoriul României în temeiul liberei circulatii a serviciilor sau în situaţia în care un intermediar care are o sucursala pe teritoriul României, nu respecta oblibaţiile ce decurg din prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, pentru supravegherea şi verificarea cărora C.N.V.M. nu are puteri conferite, aceasta va comunică acele date autorităţii competente din statul membru de origine. (2) Dacă, desi au fost luate măsuri de către autoritatea competentă din statul membru de origine sau dacă acele măsuri s-au dovedit inadecvate, intermediarul continua sa actioneze intr-o maniera care prejudiciaza în mod clar interesele investitorilor din România sau functionarea ordonata a pietelor, C.N.V.M., după ce va informa autoritatea competentă din statul membru de origine, va dispune masurile necesare pentru protectia investitorilor şi functionarea corecta a pietelor. Aceste măsuri vor include posibilitatea interzicerii intermediarului de a initia orice alte tranzactii pe teritoriul României. Comisia Europeana va fi informata în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri.  +  Articolul 172 (1) În cazul în care C.N.V.M. constata ca un intermediar care a înfiinţat o sucursala pe teritoriul României încalcă prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale reglementarilor emise în aplicarea acesteia pentru verificarea şi supravegherea cărora C.N.V.M. are puteri conferite, aceasta va solicita intermediarului în cauza sa remedieze situaţia de încălcare a respectivelor reglementari. (2) Dacă intermediarul nu remediaza situaţia, C.N.V.M. va lua măsuri adecvate pentru a se asigura ca intermediarul respectiv nu mai încalcă reglementarile în vigoare. Masurile dispuse de C.N.V.M. vor fi comunicate autorităţii competente din statul membru de origine. (3) În situaţia în care, desi C.N.V.M. a dispus măsuri conform alin. (2), intermediarul persista în incalcarea reglementarilor prevăzute la alin. (1), C.N.V.M. poate, după informarea autorităţii din statul membru de origine, sa dispună măsuri pentru prevenirea şi pentru penalizarea viitoarelor nereguli şi, dacă este necesar, sa interzica acelui intermediar sa mai initieze alte tranzactii pe teritoriul României. Comisia Europeana va fi informata în cel mai scurt timp în legătură cu aceste măsuri.  +  Articolul 173Orice măsură adoptata conform art. 171 şi art. 172 implicand sancţiuni sau restrictii ale activităţii unui intermediar va fi justificata adecvat şi va fi comunicata respectivului intermediar.  +  Capitolul II Cooperarea cu autorităţi competente din statele nemembre  +  Articolul 174 (1) C.N.V.M. poate incheia acorduri de cooperare privind schimbul de informaţii cu autorităţile competente din statele nemembre numai dacă informaţiile ce vor fi dezvaluite sunt subiect al garantarii secretului profesional (de serviciu). Schimbul privind astfel de informaţii trebuie să fie în legătură cu exercitarea atribuţiilor acelor autorităţi competente. (2) Acordurile de cooperare incheiate cu autorităţile de supraveghere şi reglementare din statele nemembre trebuie să prevada cel puţin urmatoarele: a) schimbul de informaţii şi asistenţa în procedura de autorizare; b) schimbul de informaţii privind tranzactiile desfăşurate pe pieţele de instrumente financiare din statele respective; c) furnizarea de copii ale documentelor aferente tranzactiilor derulate de intermediarii din cele doua state; d) acordarea de asistenţa în efectuarea investigatiilor. (3) C.N.V.M. poate transmite unui stat nemembru informaţii privind datele personale ale persoanelor fizice în conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date. (4) C.N.V.M. poate incheia acorduri de cooperare privind schimbul de informaţii cu autorităţile unui stat nemembru, entităţi, persoane fizice sau juridice care sunt responsabile cu: a) supravegherea instituţiilor de credit sau altor organisme financiare, societatilor de asigurare şi a pietelor financiare; b) lichidarea şi falimentul intermediarilor sau cu alte proceduri similare; c) auditarea conturilor intermediarilor, societatilor de asigurare şi altor institutii financiare, în exercitarea atribuţiilor lor de supraveghere sau care administreaza schemele de compensare, în exercitarea functiilor lor; d) supravegherea entitatilor implicate în lichidarea şi falimentul intermediarilor sau în alte proceduri similare; e) supravegherea persoanelor care au ca atribuţii auditarea conturilor intermediarilor, societatilor de asigurare sau altor institutii financiare. (5) Acordurile de cooperare prevăzute la alin. (4) pot fi incheiate numai dacă informaţiile furnizate sunt subiect al garantarii secretului profesional (de serviciu). Asemenea schimburi de informaţii trebuie să aibă ca scop exercitarea atribuţiilor acelor autorităţi, entităţi sau persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 175Atunci când informaţiile ce urmeaza a fi furnizate de C.N.V.M. provin de la autorităţi dintr-un alt stat membru sau nemembru, acestea pot fi dezvaluite numai cu acordul expres al respectivelor autorităţi competente şi, dacă este cazul, numai pentru scopul pentru care respectivele autorităţi şi-au exprimat acordul.  +  Titlul VII Sancţiuni  +  Articolul 176Incalcarea dispoziţiilor prezentului regulament se sancţionează potrivit prevederilor Titlului X din Legea nr. 297/2004.  +  Articolul 177 (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament constituie contraventie şi, se sancţionează, după caz, cu: a) sancţiuni contraventionale principale:1. avertisment;2. amenda. b) sancţiuni contraventionale complementare:1. suspendarea autorizatiei;2. retragerea autorizatiei;3. interzicerea temporara a desfăşurării unor activităţi şi servicii ce cad sub incidenţa Legii nr. 297/2004. (2) Sanctiunile prevăzute la alin. (1) se aplică, după caz, S.S.I.F., administratorilor şi conducătorilor S.S.I.F., reprezentantului compartimentului de control intern, agentului pentru servicii de investitii financiare. (3) La individualizarea sanctiunii se va ţine seama de circumstantele personale şi reale ale savarsirii faptei şi de conduita făptuitorului. (4) O dată cu sancţiunea constand în suspendarea sau retragerea autorizatiei se poate aplica şi sancţiunea interzicerii temporare a desfăşurării unor activităţi şi servicii ce cad sub incidenţa Legii nr. 297/2004, caz în care ordonanţa de sanctionare va cuprinde şi termenul de interzicere a desfăşurării respectivelor activităţi şi servicii.  +  Articolul 178 (1) Nerespectarea condiţiilor impuse la autorizare, pe parcursul desfăşurării activităţii, precum şi modificarea documentelor ce au stat la baza acordarii autorizatiei, fără a notifica sau solicita, după caz, completarea şi/sau modificarea autorizatiei de functionare, se sancţionează cu avertisment sau cu amendă dacă abaterea poate fi corectata în maximum 5 zile de la constatare ori cu suspendarea autorizatiei până la indeplinirea condiţiilor legale, dar nu mai mult de 90 de zile. (2) Nerespectarea prevederilor art. 12 alin. (5) privind notificarea înregistrărilor la Oficiul Registrului Comerţului se sancţionează, după caz, cu avertisment sau amenda aplicata conducătorilor S.S.I.F.  +  Articolul 179Efectuarea operaţiunilor prevăzute la Titlul III, Capitolul III, Secţiunea 2 şi Titlul V, inaintea termenelor prevăzute la art. 186 se sancţionează cu: a) suspendarea autorizatiei S.S.I.F. pe o perioadă cuprinsa între 30 şi 90 de zile; b) amenda cuprinsa între 10.000 RON şi 50.000 RON aplicabila conducătorilor sau membrilor consiliului de administratie al S.S.I.F.  +  Articolul 180Nerespectarea în mod intentionat de către intermediarii care presteaza servicii de investitii financiare pe teritoriul României a prevederilor privind informaţiile privilegiate, precum şi savarsirea cu intentie a unor operaţiuni de manipulare a pieţei, constituie infractiuni şi se sancţionează conform prevederilor art. 279 din Legea nr. 297/2004.  +  Articolul 181Nerespectarea termenului şi a cerințelor prevăzute la art. 183, atrage după sine sanctionarea reprezentantului compartimentului de control intern şi a conducătorilor/membrilor consiliului de administratie cu amendă cuprinsa între 500 RON şi 5.000 RON, precum şi suspendarea autorizatiei S.S.I.F. până la incadrarea în prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament, dar nu mai mult de 90 de zile.  +  Titlul VIII Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 182Începând cu 01.01.2006 şi, respectiv, 01.01.2007, C.N.V.M. va restrange obiectul de activitate al S.S.I.F. care nu dispun de capitalul initial minim prevăzut la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 297/2004.  +  Articolul 183 (1) Societăţile de servicii de investitii financiare autorizate la data intrarii în vigoare a prezentului regulament au obligaţia ca până la data de 20.01.2006 sa notifice C.N.V.M. regulile şi procedurile interne prevăzute la art. 72, precum şi modificările necesare încadrării în prevederile Legii nr. 297/2004 şi ale prezentului regulament şi să solicite, după caz, completarea şi/sau modificarea autorizatiei de functionare. (2) Responsabilitatea indeplinirii cerinței menţionate la alin. (1) revine reprezentantului compartimentului de control intern al S.S.I.F., precum şi conducătorilor S.S.I.F. sau în cazul în care acestia nu au fost desemnaţi, membrilor consiliului de administratie. (3) Orice modificare a actului constitutiv al S.S.I.F. ce va fi transmisa C.N.V.M. până la data mentionata la alin. (1), trebuie să cuprindă în mod obligatoriu şi modificarea obiectului de activitate în conformitate cu art. 5 coroborat cu art. 7 din Legea nr. 297/2004.(3^1) S.S.I.F. nu are obligaţia depunerii documentelor menţionate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2, 4 şi 5*), în cazul în care persoana pentru care solicită autorizarea în calitate de conducator este deja autorizata ca membru în consiliul de administratie al societatii. (4) Solutionarea cererilor înregistrate la C.N.V.M. la data intrarii în vigoare a prezentului regulament se realizează în conformitate cu prevederile art. 282 din Legea nr. 297/2004.--------------Alin. (3^1) al art. 183 a fost introdus de pct. 13 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006.RECTIFICAREA nr. 18 din 21 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 10 martie 2006 prevede:"În anexa la Ordinul presedintelui Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 18/2006 pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2006 de modificare a Regulamentului nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 191 din 28 februarie 2006, se face urmatoarea rectificare (care aparţine Redactiei "Monitorul Oficial", Partea I):- la art. I pct. 13, cu referire la alin. (3^1), în loc de: "(3^1) S.S.I.F. nu are obligaţia depunerii documentelor menţionate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2-5..." se va citi: "(3^1) S.S.I.F. nu are obligaţia depunerii documentelor menţionate la art. 7 alin. (1) lit. d) pct. 2, 4 şi 5..."  +  Articolul 184Începând cu 31.12.2005, societăţile de brokeraj autorizate în temeiul O.U.G. nr. 27/2002 privind pieţele reglementate de marfuri şi instrumente financiare derivate, aprobata şi modificata prin Legea nr. 512/2002, care nu au depus documente în vederea reorganizarii în calitate de trader sau de S.S.I.F., inceteaza prestarea oricărui serviciu de investitii financiare.  +  Articolul 185Instituţiile de credit autorizate de C.N.V.M. în calitate de agent de compensare şi depozitare, în temeiul O.U.G. nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare şi pieţele reglementate, aprobata şi modificata prin Legea nr. 525/2002, au obligaţia până la 20.01.2006 să solicite C.N.V.M. înscrierea în Registrul C.N.V.M. conform procedurii prevăzută la Titlul II, Capitolul II.  +  Articolul 185^1Prevederile cap. II din titlul II nu se aplică instituţiilor de credit care efectueaza operaţiuni exclusiv cu instrumente financiare monetare care se tranzactioneaza numai pe piaţa monetara.--------------Art. 185^1 a fost introdus de pct. 14 al art. I din REGULAMENTUL nr. 6 din 21 februarie 2006 aprobat de ORDINUL nr. 18 din 21 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 191 din 28 februarie 2006.  +  Articolul 186 (1) Prevederile Titlului III, Capitolul III, Secţiunea 2, precum şi celelalte prevederi incidente tranzactiilor în afara pieţei reglementate sau a unui sistem alternativ de tranzactionare intră în vigoare începând cu data aderarii României la Uniunea Europeana şi după adoptarea de către C.N.V.M. a instructiunilor privind masurile de implementare conform normelor comunitare. (2) Până la data intrarii în vigoare a prevederilor menţionate la alin. (1), se interzic, sub sancţiunea nulitatii, tranzactiile cu instrumente financiare admise la tranzactionare pe o piaţa reglementata sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare, efectuate în afara acestor piete.  +  Articolul 187 (1) Prevederile Titlului V, Capitolul II, Capitolul III şi Capitolul IV privind acordarea de credite şi împrumutul de valori mobiliare intră în vigoare după aprobarea de către C.N.V.M. a regulamentelor şi procedurilor pietelor reglementate aferente acestor operaţiuni. (2) Valorile mobiliare achiziţionate prin tranzactii în marja sau depuse drept garantie vor fi pastrate, până la înfiinţarea depozitarului central, după caz, la registrul BVB sau la societăţile de registru autorizate.  +  Articolul 188Anexele de la 1 la 8 fac parte integrantă din prezentul regulament, iar forma şi conţinutul acestora pot fi modificate de C.N.V.M. prin decizie.  +  Articolul 189Prezentul regulament intră în vigoare la data publicarii acestuia şi a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, partea I.  +  Articolul 190 (1) La data intrarii în vigoare a prezentului regulament se abroga: a) Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul presedintelui C.N.V.M. nr. 64/23.12.2004; b) orice alte dispozitii contrare. (2) Reglementarile şi dispunerile de măsuri menţionate la art. 188 din Regulamentul nr. 12/2004 privind serviciile de investitii financiare se mentin abrogate.  +  Articolul 191Prezentul regulament transpune prevederile urmatoarelor articole din: a) Directiva nr. 39/2004 privind pieţele de instrumente financiare, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 30.04.2004:1. Titlul I Definitii şi scop: art. 4 alin. (1) paragrafele 5, 6, 7, 8, 10, 12 şi 16;2. Titlul II Condiţii de autorizare şi operare pentru firmele de investitii: art. 6 alin. (3); art. 7 alin. (1); art. 9 alin. (1); art. 13 alin. (4), (5), (6) şi (9); art. 18 alin. (1) şi (2); art. 19 alin. (1)-(10); art. 20; art. 21 alin. (1)-(5); art. 22 alin. (1) şi (2); art. 23 alin. (1), alin. (2) paragrafele 1 şi 3, alin. 3 paragrafele 1 şi 4, alin. (4) şi (5); art. 24 alin. (1)-(4); art. 25 alin. (2)-(7); art. 27 alin. (1)-(6); art. 28; art. 31 alin. (1) şi alin. (2) paragraful 2; art. 32 alin. (1), alin. (2) paragraful 2, alin. (7) şi (8);3. Titlul IV Autorităţi competente: art. 56 alin. (3) şi (4), art. 57; art. 58 alin. (1), (2), (3) şi (5); art. 59, art. 60 alin. (3), art. 61, art. 62 alin. (1), (2) şi (4); art. 63;4. Anexa nr. 2 Clientii profesionali pentru scopurile directivei. b) Directiva nr. 124/2003 de implementare a Directivei nr. 6/2003 privind abuzul pe piaţa, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 339 din 24.12.2003: art. 4 şi 5. c) Directiva nr. 65/2002 privind prestarea serviciilor financiare la distanta, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 271 din 09.10.2002: art. 3; art. 5; art. 6 alin. (1), (6) şi (7); art. 7 alin. (1), (3), (4) şi (5); art. 9; art. 10 şi art. 12 alin. (1).PRESEDINTE,Prof. univ. dr. Gabriela ANGHELACHE  +  Anexa 1 A*Font 9*+--------------------+------------------------------------------------------------------------+|PAGINA 1/4 | CERERE PENTRU AUTORIZAREA ||DATE DE IDENTIFICARE| SOCIETATII DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE*1) || ALE SOLICITANTULUI | |+--------------------+------------------------------------------------------------------------+|1. Denumirea solicitantului: ................................................................||2. Certificatul de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: ..........................|| (seria, numărul şi data emiterii)||3. Codul unic de înregistrare la Registrul Comerţului: ......................................||4. Sediul social: ...........................................................................|| (strada şi numărul) || ................... ...................... ..................|| (localitate) (judeţul) (codul postal) || ||5. Sediul central:*2) .......................................................................|| (strada şi numărul) || ............... ...................... ..................|| (localitate) (judeţul) (codul postal) ||6. Numărul de telefon: .............................. Numărul de fax: .......................||7. Adresa de posta electronică: .............................................................||8. Reprezentantul legal: .............................. ...................|| (numele, prenumele şi functia) (numărul de telefon)||9. Persoana de contact: .............................. ....................|| (numele, prenumele şi functia) (numărul de telefon)||Prezenta cerere este însoţită de opisul documentelor anexate şi de un numar de ..............||documente, totalizand un numar de ............... file. || ||Semnatura reprezentantului legal: ........ Semnatura persoanei de contact: ..........||Data: Stampila societatii |+---------------------------------------------------------------------------------------------+  NOTĂ:  Dacă spatiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se  vor face pe o pagina separata, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societatii.___________  *1) În cazul autorizarii unei sucursale a unui intermediar dintr-un stat nemembru, expresia  "societatii de servicii de investitii financiare" se inlocuieste cu "sucursalei societatii  (denumirea)".  *2) Se va completa în cazul în care SSIF detine atât un sediu social, cat şi un sediu central.+----------------+----------------------------------------------------------------------------+|PAGINA 2/4 | CERERE PENTRU AUTORIZAREA ||ACTIVITĂŢI CE SE| SOCIETATII DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE || AUTORIZEAZA | |+----------------+----------------------------------------------------------------------------+|10. Activităţile pentru care se solicita autorizatie ||1. servicii principale: || a) preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la investitori în legătură cu unul [ ]|| sau mai multe instrumente financiare; || b) executarea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare, || altfel decat pe cont propriu; [ ]|| c) tranzactionarea instrumentelor financiare pe cont propriu; [ ]|| d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe baza || discretionara, cu respectarea mandatului dat de acestia, atunci când aceste || portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare; [ ]|| e) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi/sau || plasamentul de instrumente financiare; [ ]||2. servicii conexe: || a) custodia şi administrarea de instrumente financiare; [ ]|| b) inchirierea de casete de siguranţă; [ ]|| c) acordarea de credite sau împrumuturi de instrumente financiare unui investitor, în || vederea executarii unor tranzactii cu instrumente financiare, în care respectiva || societate de servicii de investitii financiare este implicata în tranzactii; [ ]|| d) consultanţă acordată societatilor cu privire la orice probleme legate de structura || de capital, strategie industriala, precum şi consultanţă şi servicii privind || fuziunile şi achiziţiile de societăţi; || e) alte servicii privind subscrierea de instrumente financiare în baza unui || angajament ferm; [ ]|| f) consultanţă de investitii cu privire la instrumentele financiare; [ ]|| g) servicii de schimb valutar în legătură cu activităţile de servicii de investitii || financiare prestate. [ ]|| ||Numele şi prenumele reprezentantului legal: ...... Semnatura reprezentantului legal: ......||Numele şi prenumele persoanei de contact: ........ Semnatura persoanei de contact: ........||Data: Stampila societatii |+---------------------------------------------------------------------------------------------+  NOTĂ:  Dacă spatiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se  vor face pe o pagina separata, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societatii.+-----------------------------+---------------------------------------------------------------+|PAGINA 3/4 | || 11. MEMBRII CONSILIULUI DE | || ADMINISTRATIE, | || CONDUCATORII SOCIETATII, | CERERE PENTRU AUTORIZAREA || REPREZENTANTII | SOCIETATII DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE || COMPARTIMENTULUI DE | || CONTROL INTERN, AGENTII | ||PENTRU SERVICII DE INVESTITII| || FINANCIARE | |+-----------------------------+------------------------+--------------------------------------+| Numele şi prenumele | Functia*3) | Codul numeric personal |+-----------------------------+------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++-----------------------------+------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++-----------------------------+------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++-----------------------------+------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++-----------------------------+------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--++-----------------------------+------------------------+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+--+ Numele şi prenumele reprezentantului legal: ................... Semnatura reprezentantului legal: ............................. Data: Stampila societatii  NOTĂ:  Dacă o pagina nu este suficienta, completările se vor face pe o pagina separata, cu semnatura  reprezentantului legal şi stampila societatii.___________  *3) Coloana "Functia" se va completa, după caz, cu: CA - membru în consiliul de administratie,  CS - conducatorul societatii, RCCI - reprezentant compartiment de control intern, ASIF - agent  pentru servicii de investitii financiare.+---------------+-----------------------------------------------------------------------------+|PAGINA 4/4 | CERERE PENTRU AUTORIZAREA || DATE DESPRE | SOCIETATII DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE ||ACTIONARII SSIF| |+---------------+-----------------------------------------------------------------------------+|12. ACTIONARI SSIF Persoane fizice/juridice*4) |+----+-------------------------+--------+--------------+-------------------+------------------+| | | | | Detinere | Codul unic de ||Nr. | ACTIONARI*5) | Statul | Autoritatea +-------+-----------+ înregistrare/ ||crt.|Denumire/Nume şi prenume |rezident|competenţa de | Nr. |Procent din| Codul numeric || | | |supraveghere |acţiuni| capitalul | personal*7) || | | |*6) | | social | |+----+-------------------------+--------+--------------+-------+-----------+------------------++----+-------------------------+--------+--------------+-------+-----------+------------------++----+-------------------------+--------+--------------+-------+-----------+------------------++----+-------------------------+--------+--------------+-------+-----------+------------------++----+-------------------------+--------+--------------+-------+-----------+------------------++----+-------------------------+--------+--------------+-------+-----------+------------------+   Numele şi prenumele reprezentantului legal: ..................   Semnatura reprezentantului legal: ............................   Data: Stampila societatii  NOTĂ:  Dacă o pagina nu este suficienta, completările se vor face pe o pagina separata, cu semnatura  reprezentantului legal şi stampila societatii.___________  *4) Dacă societatea are mai mult de 20 de actionari se vor inscrie numai actionarii societatii  cu detineri de minim 5% din capitalul social, ultima linie fiind completata cu "alti actionari  persoane fizice şi juridice cu detineri sub 5%" şi, respectiv totalul detinerilor acestora.  *5) Coloana "Actionari" se va completa începând cu structura actionariatului societatii care  solicita autorizarea. Pentru fiecare acţionar semnificativ, persoana juridica, se va completa  o noua pagina precizandu-se structura actionariatului acestuia până la nivel de acţionar  persoana fizica inclusiv. Nu se completeaza în cazul societatilor admise la tranzactionare pe  o piaţa reglementata şi al celor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice este  acţionar sau asociat, precizandu-se aceasta situaţie.  *6) Se completeaza numai pentru persoanele juridice denumirea autorităţii de supraveghere din  statul de origine împreună cu datele necesare contactarii acesteia (adresa completa, nr.  telefon, fax, e-mail).  *7) Pentru persoanele fizice şi juridice straine se va completa, după caz, seria şi numărul  pasaportului sau numărul de înregistrare la institutia similara Oficiului Registrului  Comerţului din statul de origine.  +  Anexa 1 B*Font 9*+----------+----------------------------------------------------------------------------------+|PAGINA 1/2| OPIS DOCUMENTE AUTORIZAREA || | societatii de servicii de investitii financiare || | .................................*8) |+----------+--------------------------------------------------------------------------+-------+|1. Actul constitutiv | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| - original | [ ] |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| - copie legalizata | [ ] |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+|2. Copia incheierii judecatorului delegat de pe lângă Oficiul Registrului Comerţului,| || de constituire şi de înregistrare a societatii | [ ] |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+|3. Copia certificatului de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului | [ ] |+---------------------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+--+-------+|4. Membrii | CV |Copie act | Copie |Certificat |Certificat|Declaratie|Declaratie|| Consiliului de | | de |legalizata| de cazier |de cazier | (art. 7, | (art. 7, || Administratie | |identitate| act de | judiciar, |fiscal, în|alin. (1),|alin. (1),|| Nume şi prenume | | | studii |în original| original | lit. d), | lit. d), || | | | | sau în | sau în | pct. 6) | pct. 7) || | | | | copie | copie | | || | | | |legalizata |legalizata| | || | | | | | | | |+---------------------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+| |[ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |+---------------------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+| |[ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |+---------------------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+| |[ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |+---------------------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+|5. Conducatorul | CV |Copie act | Copie |Certificat |Certificat|Declaratie|Declaratie|| societatii | | de |legalizata| de cazier |de cazier | (art. 7, | (art. 7, || | |identitate| act de | judiciar, |fiscal, în|alin. (1),|alin. (1),|| Nume şi prenume | | | studii |în original| original | lit. d), | lit. d), || | | | | sau în | sau în | pct. 6) | pct. 7) || | | | | copie | copie | | || | | | |legalizata |legalizata| | || | | | | | | | |+---------------------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+| |[ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |+---------------------+----+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+| |[ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |+---------------------+----+----------+--------+-+-----------+---+------+---------++----------+|6. Actionari semnificativi| Extras sau | Denumirea | Structura | Situaţia || persoane juridice |certificat (art. 7,|grupului din care|actionariatului/|financiară || Denumire |alin. (1), lit. e),|face parte, dacă | asociatilor | anuală şi || | pct. 1) | este cazul | semnificativi |semestriala|+--------------------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------+| | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |+--------------------------+-------------------+-----------------+----------------+-----------+| | [ ] | [ ] | [ ] | [ ] |+--------------------------+-------------------+-----------------++---------------+-----------+|7. Actionari semnificativi| Copie act de | Certificat de | Certificat de cazier || persoane fizice | identitate | cazier judiciar, | fiscal, în original sau || Nume şi prenume | |în original sau în| în copie legalizata || | | copie legalizata | |+--------------------------+-------------------+------------------+---------------------------+| | [ ] | [ ] | [ ] |+--------------------------+-------------------+------------------+---------------------------+| | [ ] | [ ] | [ ] |+--------------------------+-------------------+------------------+-------------------+-------+|8. Declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, a acţionarilor | ||semnificativi ai SSIF | || Denumire acţionar | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| | [ ] |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| | [ ] |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| | [ ] |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+|9. Chestionar completat de fiecare acţionar semnificativ al SSIF | || Denumire acţionar | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| | [ ] |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| | [ ] |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| | [ ] |+---------------+---------------------------+-----------------------------------------+-------+|10. Regulamente|Regulament de organizare şi|Regulile şi procedurile interne (trebuie să || |functionare, care cuprinde |cuprindă cel puţin elementele menţionate la art. || |şi organigrama SSIF |72 Titlul III, Cap. I) || +---------------------------+-------------------------------------------------+| | [ ] | [ ] |+---------------+---------------------------+-----------------------------------------+-------+|11. Planul de afaceri (trebuie să cuprindă cel puţin elementele menţionate la | [ ] || art. 7, alin. (1), lit. j) | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+   8) Se va completa denumirea solicitantului+----------+----------------------------------------------------------------------------------+|PAGINA 2/2| OPIS DOCUMENTE AUTORIZAREA || | societatii de servicii de investitii financiare || | .................................*9) |+----------+--------------------------------------------------------------------------+-------+|12. Lista cuprinzand specimenele de semnaturi pentru membrii consiliului de | || administratie, pentru conducătorii SSIF şi pentru persoana/persoanele pe care | || SSIF doreste sa o/le autorizeze ca reprezentant/reprezentanti al/ai | || compartimentului de control intern, care vor reprezenta societatea în relaţia cu | || C.N.V.M. | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+|13. Documente prevăzute la art. 20 pentru autorizarea | || reprezentantului/reprezentantilor compartimentului de control intern, cu | || specificarea responsabilitatilor stabilite prin regulamentele C.N.V.M. şi prin | || normele şi regulamentele interne ale SSIF*10) | || Nume şi prenume | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| | [ ] |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| | [ ] |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+|14. Documentele prevăzute la art. 33 pentru autorizarea agentilor pentru servicii de | || investitii financiare*11) | || Nume şi prenume | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| | [ ] |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| | [ ] |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| | [ ] |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| | [ ] |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+|15. Copie legalizata a actului care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului | [ ] || destinat sediului social necesar funcţionarii SSIF | || Tipul contractului: | || proprietate [ ] comodat [ ] închiriere [ ] subinchiriere [ ] | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| În cazul contractului de subinchiriere: | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| - declaratia autentificata a proprietarului care consimte cu privire la destinaţia| [ ] || spatiului subinchiriat | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| - copia legalizata a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea | [ ] || fiscala | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+|16. Copie legalizata a actului care atesta detinerea cu titlu legal a spatiului | [ ] || destinat sediului central necesar funcţionarii SSIF*12) | || Tipul contractului: | || proprietate [ ] comodat [ ] închiriere [ ] subinchiriere [ ] | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| În cazul contractului de subinchiriere: | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| - declaratia autentificata a proprietarului care consimte cu privire la | [ ] || destinaţia spatiului subinchiriat | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+| - copia legalizata a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea | [ ] || fiscala | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+|17. Declaratie pe propria raspundere, sub semnatura olografa, a reprezentantului | || legal al SSIF pentru: | || sediul social [ ] sediul central*13) [ ] | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+|18. Numele şi prenumele auditorilor interni | || | [ ] || | [ ] |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+|19. Dovada detinerii capitalului initial minim corespunzător serviciilor ce vor fi | [ ] || autorizate | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+|20. Dovada achitarii în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare şi de inscriere în | [ ] || Registrul C.N.V.M. | |+-------------------------------------------------------------------------------------+-------+|Numele şi prenumele reprezentantului legal: ........ Semnatura reprezentantului legal: .....||Numele şi prenumele persoanei de contact: .......... Semnatura persoanei de contact: .......||Data: Stampila societatii |+---------------------------------------------------------------------------------------------+  NOTĂ:  Dacă spatiul din formular nu este suficient pentru detalierea raspunsurilor, completările se  vor face pe o pagina separata, cu semnatura reprezentantului legal şi stampila societatii.___________  *9) Se va completa denumirea solicitantului.  *10) S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestarii tuturor serviciilor prevăzute  la art. 5 alin.(1) din Legea nr. 297/2004 trebuie să transmita la C.N.V.M. documentele pentru  autorizarea a cel puţin două persoane fizice.  *11) S.S.I.F. care solicită autorizarea în vederea prestarii tuturor serviciilor prevăzute  la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 297/2004 trebuie să transmita la C.N.V.M. documentele  pentru autorizarea a cel puţin patru persoane fizice.  *12) Se va transmite în cazul în care S.S.I.F. detine atât un sediu social, cat şi un sediu  central.  *13) Se va transmite în cazul în care S.S.I.F. detine atât un sediu social, cat şi un sediu  central.  +  Anexa 1 C                                   DECLARATIE    Subsemnatul ............................., cu domiciliul în ..............,  posesor al actului de identitate tip ......*1), seria ..... nr. ............,  eliberat de ............... la data de ............., valabil până la data de  ......., CNP .........................., în calitate de .................*2),  al societatii de servicii de investitii financiare ......................*3),  declar prin prezenta că nu incalc prevederile Legii nr. 31/1990, republicată,  ale Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale reglementarilor în  vigoare în legătură cu serviciile de investitii financiare, precum şi ca  respect cerinţele menţionate la art. 6 alin. (2) lit. b) şi c) şi alin. ..*4)  din Regulamentul nr. 15/2005 privind serviciile de investitii financiare.    Data şi semnata astazi, pe propria raspundere, cunoscand ca falsul în  declaratii se pedepseste conform legii.    Data .........................    Semnatura ....................___________  *1) Se completeaza BI pentru buletin de identitate, CI pentru carte de  identitate sau PAS pentru pasaport, în cazul persoanelor fizice straine.  *2) Se completeaza functia deţinută: membru în consiliul de administratie  şi/sau conducator.  *3) Se completeaza denumirea societatii de servicii de investitii financiare.  *4) Se completeaza: - (3) pentru membrul consiliului de administratie care nu  detine functia de conducator;  - (4) pentru conducator şi/sau pentru membrul consiliului de administratie  care detine functia de conducator  +  Anexa 1 D*Font 9*                                   DECLARATIE    Subsemnatul ........................, cu domiciliul în ...................,  posesor al actului de identitate tip ....*1), seria .... nr. ......, eliberat  de ............. la data de .............., valabil până la data de ........,  CNP .............................., în calitate de .......................*2)  al societatii de servicii de investitii financiare ......................*3),  declar prin prezenta ca am urmatoarele detineri care reprezinta cel puţin 10%  din capitalul social sau al drepturilor de vot:   a) detineri individuale:+----+-------------------------+----------------------------+---------------------------------+|Nr. | Denumirea societatii | Statul rezident al | Participare la capitalul social ||crt.| în care sunt deţinute | societatii în care sunt | al societatii/drepturile de vot || | acţiuni | deţinute acţiuni | (%) |+----+-------------------------+----------------------------+---------------------------------++----+-------------------------+----------------------------+---------------------------------++----+-------------------------+----------------------------+---------------------------------+   b) detineri în legătură cu alte persoane implicate:+----+------------+--------------------+---------------------+--------------------------------+|Nr. | Persoana |Denumirea societatii| Statul rezident al |Participarea persoanei implicate||crt.| implicata | în care sunt | societatii în care | la capitalul social al || | | deţinute acţiuni |sunt deţinute acţiuni|societatii/drepturile de vot (%)|