LEGE nr. 120 din 4 mai 2006 monumentelor de for public
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul juridic general al realizării, amplasării și administrării monumentelor de for public.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei legi, monumentele de for public sunt lucrări de artă plastică sau de artă monumentală, bunuri imobile având caracter decorativ, comemorativ și de semnal, amplasate în spații publice pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale și pe fațadele construcțiilor, proprietate privată, situate la limita aliniamentului. (la 03-09-2023, Alineatul (1), Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 ) (2) Monumentele de for public pot fi clasate ca monumente istorice, urmând regimul juridic general stabilit pentru acestea.(3) Fac parte din categoria monumentelor de for public prevăzute la alin. (1), în condițiile prezentei legi, și următoarele categorii de lucrări:a) plăci comemorative, fără caracter decorativ, dedicate unor personalități, momente, evenimente istorice ori unor clădiri demolate;b) mobilier urban de dimensiuni monumentale, cu caracter decorativ. (la 03-09-2023, Alineatul (3), Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1., Articolul I din ORDONANȚA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 ) (4) Abrogat. (la 03-09-2023, Alineatul (4), Articolul 2 a fost abrogat de Punctul 2., Articolul I din ORDONANȚA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 )  +  Articolul 3În condițiile prezentei legi, sunt sau dobândesc statutul de monumente de for public, după caz, bunurile imobile enumerate la art. 2 alin. (1), aflate, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în spații publice, pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții:a) amplasarea acestora s-a realizat în baza unei autorizații de construire emise cu respectarea reglementărilor legale în vigoare la data amplasării;b) existența acestora este consemnată sau atestată ca notorie, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin publicații științifice, ghiduri turistice sau alte tipărituri având caracter de informare publică ori prin evidențele autorităților, instituțiilor și serviciilor publice.  +  Articolul 4Monumentele de for public se pot realiza după cum urmează:a) ca obiectiv de investiție prevăzut în bugetele autorităților, instituțiilor și serviciilor publice;b) în cadrul unor programe și proiecte culturale finanțate din fonduri alocate de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare;c) în cadrul unor parteneriate constituite între autorități și/sau instituții publice subordonate acestora și persoane fizice sau juridice de drept privat, având drept scop susținerea unor programe sau proiecte de artă plastică ori artă monumentală;d) în cadrul unor programe sau proiecte culturale promovate și susținute exclusiv din fonduri private, de persoane fizice sau juridice de drept privat, cu acordul autorităților administrației publice locale competente teritorial.  +  Articolul 5(1) Amplasarea monumentelor de for public și intervenția asupra acestora se vor realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile privind urbanismul și autorizarea executării lucrărilor în construcții, precum și cu avizul privind concepția artistică a monumentului de for public și relația acestuia cu contextul său, emis de Ministerul Culturii sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza propunerii formulate de către Comisia Națională pentru Monumentele de For Public sau, după caz, de comisiile zonale pentru monumentele de for public.(2) Pentru reamplasarea lucrărilor de artă plastică sau de artă monumentală rezultate în urma organizării de tabere de creație plastică în spații publice, avizul prevăzut la alin. (1) se referă doar la relația lucrării cu contextul său.(3) Obligațiile de administrare și conservare a monumentelor de for public revin persoanelor fizice sau juridice titulare ale dreptului de proprietate sau, după caz, ale altor drepturi reale. (la 03-09-2023, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3., Articolul I din ORDONANȚA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 )  +  Articolul 5^1(1) Solicitarea avizului prevăzut la art. 5 alin. (1), însoțită de documentația aferentă, se depune la serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii în a cărui rază teritorială se găsește lucrarea de artă plastică sau de artă monumentală la care aceasta se referă.(2) Serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii verifică și analizează conținutul documentației, solicită eventuale completări necesare, în conformitate cu prevederile legale privind conținutul-cadru al documentațiilor, și elaborează un punct de vedere.(3) În funcție de competențele stabilite potrivit prevederilor legislației în vigoare, serviciul public deconcentrat al Ministerului Culturii transmite documentația, însoțită de punctul de vedere prevăzut la alin. (2), Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public sau, după caz, comisiilor zonale pentru monumentele de for public, în vederea formulării propunerii de avizare.(4) Propunerile prevăzute la alin. (3) stau la baza avizului emis de Ministerul Culturii, respectiv de serviciile publice deconcentrate și se transmit solicitantului de către emitent.(5) Avizele cu privire la amplasarea plăcilor comemorative prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) se eliberează în 30 de zile de la depunerea documentației complete și conforme. În cazul în care avizul sau comunicarea privind respingerea documentației nu sunt eliberate în termenul prevăzut, se consideră avizarea tacită a proiectului.(6) Inscripționarea monumentelor de for public se realizează în limba română și, după caz, în limba unei minorități naționale, conform legii, și/sau în limbi de circulație internațională. În cazul în care plăcile comemorative se referă la personalități, momente sau evenimente istorice ori la clădiri demolate, ce au legătură cu o minoritate națională, acestea pot fi inscripționate și în limba minorității respective.(7) Amplasarea plăcilor comemorative prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a), care respectă normele-cadru privind realizarea monumentelor de for public, este exceptată de la aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(8) Deținătorii imobilelor pe care se amplasează plăci comemorative au obligația să permită montarea acestora. (la 03-09-2023, Articolul 5^1 a fost modificat de Punctul 4., Articolul I din ORDONANȚA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 )  +  Articolul 6(1) Se constituie și funcționează Comisia Națională pentru Monumentele de For Public, ca organism de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor, în domeniul monumentelor de for public.(2) Comisia Națională pentru Monumentele de For Public este formată din 11 membri, artiști, arhitecți, urbaniști ori specialiști din domeniul artelor vizuale și/sau critici de artă recunoscuți pentru competența profesională și probitatea morală.(3) În vederea evitării conflictului de interese, fiecare membru al Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public va semna o declarație de imparțialitate, conform anexei la prezenta lege.(4) Numirea membrilor Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public se face la propunerea Academiei Române, a asociațiilor profesionale de specialitate, a instituțiilor de învățământ superior de specialitate și a instituțiilor publice de specialitate, prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, pentru un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit, consecutiv, o singură dată. (la 15-02-2011, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011. ) (5) Comisia Națională pentru Monumentele de For Public este condusă de un președinte, ales dintre membrii acesteia cu votul majorității lor.(6) Principalele atribuții ale Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public sunt următoarele:a) propune Ministerului Culturii aprobarea strategiei privind monumentele de for public;b) analizează documentațiile privind monumente de for public supuse avizării și propune, după caz:1. avizarea documentațiilor care poate cuprinde condiții și/sau recomandări;2. revizuirea documentațiilor întocmite în mod necorespunzător, cu recomandări, în vederea unei analize ulterioare;3. respingerea documentațiilor întocmite în mod necorespunzător;c) stabilește zona de protecție pentru monumentele de for public;d) analizează și formulează propuneri referitoare la normele-cadru privind realizarea plăcilor comemorative prevăzute la art. 2 alin. (3)lit. a), în condițiile art. 8^1 alin. (1). (la 03-09-2023, Alineatul (6), Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 ) (6^1) Zona de protecție a monumentului de for public este delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcție de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului, după caz. Zona de protecție a monumentului de for public asigură conservarea integrată și punerea în valoare a monumentului de for public. Monumentele de for public prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) nu necesită instituirea unei zone de protecție. (la 03-09-2023, Alineatul (6^1), Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 ) (6^2) Autoritățile administrației publice locale competente vor include în planurile urbanistice și în regulamentele aferente zonele de protecție delimitate potrivit prevederilor alin. (6^1). (la 09-02-2023, Articolul 6 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 299 din 10 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 11 noiembrie 2022 ) (6^3) Orice intervenție ce presupune eliberarea unei autorizații de construcție în zona de protecție a monumentului de for public se realizează numai cu avizul prealabil al comisiei zonale pentru monumente de for public sau al Comisiei Naționale a Monumentelor de For Public, după caz. (la 03-09-2023, Alineatul (6^3), Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 ) (7) Organizarea și funcționarea Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public și comisiilor zonale pentru monumentele de for public se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului culturii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 03-09-2023, Alineatul (7), Articolul 6 a fost modificat de Punctul 5., Articolul I din ORDONANȚA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 ) (8) Secretariatul Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public este asigurat de către un funcționar public din cadrul compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii și Cultelor, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor.(9) Pentru activitatea prestată membrii Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public primesc o indemnizație lunară stabilită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei. Indemnizația lunară se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc și nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat*). (la 15-02-2011, Alin. (9) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011. )  +  Articolul 7(1) Ministrul culturii poate înființa, prin ordin, până la 15 comisii zonale pentru monumentele de for public, care vor exercita atribuțiile Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public în teritoriul de competență al acestora. (la 03-09-2023, Alineatul (1), Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 ) (2) Teritoriul de competență al unei comisii zonale poate fi de cel puțin două județe, respectiv cel puțin un județ și municipiul București, în funcție de specificul cultural al fiecărei zone, astfel încât să se asigure un echilibru al numărului de solicitări analizate de comisie, al teritoriilor de competență pentru fiecare comisie zonală, în raport cu celelalte comisii zonale. (la 03-09-2023, Alineatul (2), Articolul 7 a fost modificat de Punctul 6., Articolul I din ORDONANȚA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 ) (3) Fiecare comisie zonală este formată din 11 membri, artiști, arhitecți, urbaniști ori specialiști din domeniul artelor vizuale și/sau critici de artă, recunoscuți pentru competență profesională și probitate morală, care sunt reprezentativi pentru zona respectivă.(4) În vederea evitării conflictului de interese, fiecare membru al comisiei zonale pentru monumentele de for public va semna o declarație de imparțialitate, conform anexei.(5) Membrii comisiilor zonale sunt numiți prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național pentru un mandat de 2 ani, ce poate fi reînnoit, consecutiv, o singură dată. (la 15-02-2011, Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011. ) (6) Secretariatul fiecărei comisii zonale este asigurat de către un funcționar public din cadrul serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii și Cultelor, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor.(7) Pentru teritoriul de competență al comisiilor zonale, avizul privind concepția artistică a monumentului de for public se eliberează, în numele Ministerului Culturii și Cultelor, de serviciul deconcentrat al acestuia, care asigură funcționarea comisiei zonale.(8) Membrii comisiilor zonale pentru monumentele de for public primesc o indemnizație lunară, pentru lunile în care comisia se întrunește, care nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările comisiei*). (la 15-02-2011, Alin. (8) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011. )  +  Articolul 8(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice și instituțiile sau serviciile publice subordonate acestora, după caz, vor transmite serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor situația monumentelor de for public aflate în administrare și care întrunesc condițiile prevăzute la art. 3.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), autoritățile administrației publice locale ori instituțiile sau serviciile publice subordonate acestora vor identifica construcțiile sau amenajările având caracteristicile monumentelor de for public, dar care nu întrunesc condițiile prevăzute la art. 3.(3) Constatările, potrivit alin. (2), se vor comunică serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, urmând ca acestea să analizeze situațiile existente și să propună măsuri de intrare în legalitate, după caz.  +  Articolul 8^1(1) Proiectul normelor-cadru privind realizarea monumentelor de for public prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) se elaborează de către Institutul Național al Patrimoniului, cu consultarea Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public, și se aprobă prin ordin al ministrului culturii, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Institutul Național al Patrimoniului creează, gestionează și actualizează baza de date și un site web public cu privire la monumentele de for public prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a), amplasate conform dispozițiilor prezentei legi, și ia măsurile necesare pentru alocarea sistemului standardizat de codare.(3) Fiecărui monument de for public prevăzut la art. 2 alin. (3) lit. a) i se alocă de către Institutul Național al Patrimoniului un sistem standardizat de codare sub formă de bare bidimensionale care va redirecționa utilizatorul către pagina dedicată a site-ului web prevăzut la alin. (2), ce va conține informații de specialitate și de identificare a personalității sau evenimentului marcat.(4) Cheltuielile necesare funcționării site-ului web prevăzut la alin. (2) se suportă din bugetul Institutului Național al Patrimoniului.(5) Cheltuielile necesare amplasării monumentelor de for public prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) se suportă de către persoana fizică sau juridică ce a propus amplasarea. (la 03-09-2023, Articolul 8^1 a fost modificat de Punctul 7., Articolul I din ORDONANȚA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 )  +  Articolul 9(1) Nerespectarea dispozițiilor art. 5 constituie contravenție, dacă fapta nu a fost săvârșită astfel încât să constituie infracțiune, conform legii penale, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.(2) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către împuterniciți ai Ministerului Culturii și Cultelor și/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz.  +  Articolul 10(1) Autoritățile administrației publice au obligația să asigure protejarea și punerea în valoare a monumentelor de for public aflate în administrarea lor.(2) Distrugerea sau degradarea monumentelor de for public se sancționează potrivit prevederilor Codului penal.  +  Articolul 10^1(1) Fapta proprietarului sau administratorului unui monument de for public de a nu îl întreține în mod corespunzător sau de a nu remedia degradările survenite, într-un termen de maximum șase luni de la data sesizării oficiale a degradării, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.(2) Nerespectarea prevederilor art. 5^1 alin. (8) de către deținătorii imobilelor constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei. (la 03-09-2023, Alineatul (2), Articolul 10^1 a fost modificat de Punctul 8., Articolul I din ORDONANȚA nr. 35 din 31 august 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 31 august 2023 ) (3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) și (2) se constată de către personalul cu atribuții corespunzătoare din cadrul direcțiilor județene pentru cultură, respectiv a municipiului București. (la 09-02-2023, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 299 din 10 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 11 noiembrie 2022 )  +  Articolul 11Anexa cuprinzând textul declarației de imparțialitate face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  MIRON TUDOR MITREA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 4 mai 2006.Nr. 120.  +  Anexă
  DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATE
  Subsemnatul/Subsemnata ........, în calitate de membru al Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public/Comisiei Zonale ..........., declar pe propria răspundere că nici eu, nici rudele ori afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătură cu acordarea unei subvenții pentru realizarea unui monument de for public avizat de comisie.Confirm că în situația în care descopăr, în cursul acțiunii de avizare, că mă aflu în această situație, voi declara imediat acest lucru și mă voi retrage.Sub sancțiunea aplicabilă infracțiunii de fals în declarații, declar că am verificat datele din prezenta declarație și, în conformitate cu informațiile furnizate, o declar completă și corectă.Semnătura ................Data .....................