LEGE nr. 120 din 4 mai 2006 monumentelor de for public
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul juridic general al realizării, amplasării și administrării monumentelor de for public.  +  Articolul 2(1) În sensul prezentei legi, monumentele de for public având caracter decorativ, comemorativ și de semnal, amplasate în spații publice, într-o zonă de protecție instituită conform legii, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, sunt:a) bunuri imobile;b) lucrări de artă plastică;c) artă monumentală;d) construcții sau amenajări neutilitare. (la 09-02-2023, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 299 din 10 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 11 noiembrie 2022 ) (2) Monumentele de for public pot fi clasate ca monumente istorice, urmând regimul juridic general stabilit pentru acestea.(3) Fac parte din categoria lucrărilor de artă plastică, artă monumentală de for public, în condițiile prezentei legi, și următoarele categorii de lucrări aflate în spații publice pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale:a) lucrări comemorative situate pe monumente istorice de grupa A și B sau în zona de protecție a acestor clădiri, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;b) fântâni decorative, artistice;c) mobilier urban de dimensiuni monumentale cu caracter decorativ;d) sculpturi monumentale rezultate în urma organizării de tabere de creație plastică, reamplasate în spații publice situate în zona de protecție a monumentelor istorice de grupa A și B, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare. (la 09-02-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 299 din 10 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 11 noiembrie 2022 ) (4) Plăcile sau lucrările comemorative situate în alte zone decât cele prevăzute la alin. (3) lit. a) sunt de următoarele tipuri:a) plăci comemorative dedicate unor personalități istorice, culturale, științifice, sportive sau din alte domenii;b) plăci comemorative dedicate unor momente, evenimente istorice, clădiri demolate. (la 09-02-2023, Articolul 2 a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 299 din 10 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 11 noiembrie 2022 )  +  Articolul 3În condițiile prezentei legi, sunt sau dobândesc statutul de monumente de for public, după caz, bunurile imobile enumerate la art. 2 alin. (1), aflate, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în spații publice, pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiții:a) amplasarea acestora s-a realizat în baza unei autorizații de construire emise cu respectarea reglementărilor legale în vigoare la data amplasării;b) existența acestora este consemnată sau atestată ca notorie, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin publicații științifice, ghiduri turistice sau alte tipărituri având caracter de informare publică ori prin evidențele autorităților, instituțiilor și serviciilor publice.  +  Articolul 4Monumentele de for public se pot realiza după cum urmează:a) ca obiectiv de investiție prevăzut în bugetele autorităților, instituțiilor și serviciilor publice;b) în cadrul unor programe și proiecte culturale finanțate din fonduri alocate de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare;c) în cadrul unor parteneriate constituite între autorități și/sau instituții publice subordonate acestora și persoane fizice sau juridice de drept privat, având drept scop susținerea unor programe sau proiecte de artă plastică ori artă monumentală;d) în cadrul unor programe sau proiecte culturale promovate și susținute exclusiv din fonduri private, de persoane fizice sau juridice de drept privat, cu acordul autorităților administrației publice locale competente teritorial.  +  Articolul 5(1) Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale aplicabile privind urbanismul și autorizarea executării lucrărilor în construcții, precum și cu avizul privind concepția artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia Națională pentru Monumentele de For Public sau, după caz, de comisiile zonale pentru monumentele de for public.(2) Obligațiile de administrare și conservare a lucrărilor de artă plastică, artă monumentală de for public revin proprietarilor sau, după caz, autorităților administrației publice centrale sau locale ori instituțiilor publice titulare ale dreptului de proprietate sau ale altor drepturi reale. (la 09-02-2023, Articolul 5 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 299 din 10 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 11 noiembrie 2022 )  +  Articolul 5^1(1) Pentru amplasarea lucrărilor de artă plastică monumentală de for public prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și alin. (4), serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii comunică, lunar, spre analiză comisiilor zonale pentru monumentele de for public propunerile formulate de către acestea, precum și de persoane, instituții și organizații interesate.(2) Propunerile serviciilor publice deconcentrate cu privire la amplasarea plăcilor comemorative vor avea în vedere, cu prioritate, monumentele istorice cu valoare memorial-simbolistică, respectiv categoria de monumente memoriale din Lista monumentelor istorice.(3) Inscripționarea plăcilor sau altor lucrări comemorative prevăzute la art. 2 alin. (3) și (4) se realizează în limba română/limba unei minorități naționale/o limbă de circulație internațională. În cazul în care plăcile comemorative se referă la personalități, momente sau evenimente istorice, clădiri demolate ce au legătură cu o minoritate națională, acestea se inscripționează obligatoriu și în limba minorității respective.(4) Hotărârea comisiilor zonale pentru monumentele de for public privind amplasarea lucrărilor de artă plastică monumentală de for public prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) se comunică unității administrativ-teritoriale competente prin grija serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii. În municipiul București competența aparține Primăriei Generale a Municipiului București.(5) Inițiatorii amplasării plăcilor sau lucrărilor comemorative prevăzute la art. 2 alin. (4) vor depune pentru analiză proiectul la comisiile zonale pentru monumentele de for public, care vor oferi un aviz consultativ. Nu se supun analizării/avizării plăcile sau lucrările comemorative prevăzute la art. 2 alin. (4), care se află în incinta, în interiorul unor clădiri, altele decât cele aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale. Avizul se eliberează în 30 de zile de la solicitare. În cazul în care avizul nu este eliberat în termenul prevăzut, se consideră adoptarea tacită a proiectului.(6) Amplasarea lucrărilor de artă plastică monumentală de for public prevăzute la art. 2 alin. (4), care respectă modelele-standard și detaliile tehnice aprobate prin ordin al ministrului culturii, este exceptată de la aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și, respectiv, ale Legii nr. 422/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.(7) Deținătorii imobilelor pe care se amplasează plăci comemorative au obligația să permită accesul pentru montarea acestora.(8) Deținătorii imobilelor construite pe amplasamentul unor clădiri demolate care se încadrează în prevederile alin. (1) au obligația de a permite amplasarea lucrărilor de artă plastică monumentală de for public prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și/sau alin. (4), care să indice acest fapt. (la 09-02-2023, Actul a fost completat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 299 din 10 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 11 noiembrie 2022 )  +  Articolul 6(1) Se constituie și funcționează Comisia Națională pentru Monumentele de For Public, ca organism de specialitate al Ministerului Culturii și Cultelor, în domeniul monumentelor de for public.(2) Comisia Națională pentru Monumentele de For Public este formată din 11 membri, artiști, arhitecți, urbaniști ori specialiști din domeniul artelor vizuale și/sau critici de artă recunoscuți pentru competența profesională și probitatea morală.(3) În vederea evitării conflictului de interese, fiecare membru al Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public va semna o declarație de imparțialitate, conform anexei la prezenta lege.(4) Numirea membrilor Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public se face la propunerea Academiei Române, a asociațiilor profesionale de specialitate, a instituțiilor de învățământ superior de specialitate și a instituțiilor publice de specialitate, prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, pentru un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit, consecutiv, o singură dată. (la 15-02-2011, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011. ) (5) Comisia Națională pentru Monumentele de For Public este condusă de un președinte, ales dintre membrii acesteia cu votul majorității lor.(6) Principalele atribuții ale Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public sunt următoarele:a) propune Ministerului Culturii și Cultelor aprobarea strategiei privind monumentele de for public;b) analizează proiectele de monumente de for public supuse avizării și propune, după caz:1. avizarea proiectelor;2. revizuirea proiectelor, cu recomandări, în vederea unei analize ulterioare;3. respingerea proiectelor;c) stabilește zona de protecție pentru monumentele de for public avizate.d) elaborează propunerile de modele-standard ale lucrărilor de artă plastică monumentală de for public prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și alin. (4) și recomandările privind conținutul acestora. (la 09-02-2023, Alineatul (6) din Articolul 6 a fost completat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 299 din 10 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 11 noiembrie 2022 ) (6^1) Zona de protecție a monumentului de for public este delimitată pe baza reperelor topografice, geografice sau urbanistice, în funcție de trama stradală, relief și caracteristicile monumentului, după caz. Zona de protecție a monumentului de for public asigură conservarea integrată și punerea în valoare a monumentului de for public. Lucrările de artă plastică monumentală de for public prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și alin. (4) nu beneficiază de zonă de protecție. (la 09-02-2023, Articolul 6 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 299 din 10 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 11 noiembrie 2022 ) (6^2) Autoritățile administrației publice locale competente vor include în planurile urbanistice și în regulamentele aferente zonele de protecție delimitate potrivit prevederilor alin. (6^1). (la 09-02-2023, Articolul 6 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 299 din 10 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 11 noiembrie 2022 ) (6^3) Orice intervenție ce presupune eliberarea unei autorizații de construcție în zona de protecție a lucrării de artă plastică/artă monumentală de for public se realizează numai cu avizul prealabil al Comisiei Zonale pentru Monumente de For Public. (la 09-02-2023, Articolul 6 a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 299 din 10 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 11 noiembrie 2022 ) (7) Alte atribuții ale Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public se stabilesc prin regulamentul de organizare și funcționare a acestui organism, aprobat prin ordin al ministrului culturii și cultelor.(8) Secretariatul Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public este asigurat de către un funcționar public din cadrul compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii și Cultelor, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor.(9) Pentru activitatea prestată membrii Comisiei Naționale pentru Monumente de For Public primesc o indemnizație lunară stabilită prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei. Indemnizația lunară se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc și nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat*). (la 15-02-2011, Alin. (9) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011. )  +  Articolul 7(1) La propunerea Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public, ministrul culturii și cultelor înființează, prin ordin, până la 15 comisii zonale pentru monumentele de for public, care vor exercita, pentru localitățile rurale din teritoriul de competență, atribuțiile delegate de Comisia Națională pentru Monumentele de For Public.(2) Teritoriul de competență al unei comisii zonale poate fi de cel puțin două județe și de cel mult 4 județe, în funcție de numărul și de suprafața ocupată de localitățile rurale din județele respective, precum și de specificul cultural al fiecărei zone, astfel încât să se asigure un echilibru al teritoriilor de competență pentru fiecare comisie zonală, în raport cu celelalte comisii zonale.(3) Fiecare comisie zonală este formată din 11 membri, artiști, arhitecți, urbaniști ori specialiști din domeniul artelor vizuale și/sau critici de artă, recunoscuți pentru competență profesională și probitate morală, care sunt reprezentativi pentru zona respectivă.(4) În vederea evitării conflictului de interese, fiecare membru al comisiei zonale pentru monumentele de for public va semna o declarație de imparțialitate, conform anexei.(5) Membrii comisiilor zonale sunt numiți prin ordin al ministrului culturii și patrimoniului național pentru un mandat de 2 ani, ce poate fi reînnoit, consecutiv, o singură dată. (la 15-02-2011, Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011. ) (6) Secretariatul fiecărei comisii zonale este asigurat de către un funcționar public din cadrul serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii și Cultelor, numit prin ordin al ministrului culturii și cultelor.(7) Pentru teritoriul de competență al comisiilor zonale, avizul privind concepția artistică a monumentului de for public se eliberează, în numele Ministerului Culturii și Cultelor, de serviciul deconcentrat al acestuia, care asigură funcționarea comisiei zonale.(8) Membrii comisiilor zonale pentru monumentele de for public primesc o indemnizație lunară, pentru lunile în care comisia se întrunește, care nu poate depăși 10% din indemnizația lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările comisiei*). (la 15-02-2011, Alin. (8) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. V din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011. )  +  Articolul 8(1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autoritățile publice și instituțiile sau serviciile publice subordonate acestora, după caz, vor transmite serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor situația monumentelor de for public aflate în administrare și care întrunesc condițiile prevăzute la art. 3.(2) În termenul prevăzut la alin. (1), autoritățile administrației publice locale ori instituțiile sau serviciile publice subordonate acestora vor identifica construcțiile sau amenajările având caracteristicile monumentelor de for public, dar care nu întrunesc condițiile prevăzute la art. 3.(3) Constatările, potrivit alin. (2), se vor comunică serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii și Cultelor, urmând ca acestea să analizeze situațiile existente și să propună măsuri de intrare în legalitate, după caz.  +  Articolul 8^1(1) Ministerul Culturii, prin Institutul Național al Patrimoniului, creează, gestionează și actualizează baza de date și un site web public cu privire la lucrările de artă plastică monumentală de for public prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și alin. (4), amplasate conform dispozițiilor prezentei legi, și ia măsurile necesare pentru alocarea sistemului standardizat de codare.(2) Fiecărei lucrări de artă plastică/artă monumentală de for public, din categoria celor prevăzute la art. 2 alin. (3) lit. a) și alin. (4), prin Institutul Național al Patrimoniului i se alocă un sistem standardizat de codare cu formă de bare bidimensionale care va redirecționa utilizatorul către pagina dedicată a site-ului web prevăzut la alin. (1), ce va conține informații de specialitate și de identificare a personalității sau evenimentului marcat.(3) Cheltuielile necesare amplasării plăcilor comemorative și funcționării site-ului web se suportă din bugetul Ministerului Culturii, al unității administrativ-teritoriale sau de către persoana care a propus amplasarea, după caz. (la 09-02-2023, Actul a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 299 din 10 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 11 noiembrie 2022 )  +  Articolul 9(1) Nerespectarea dispozițiilor art. 5 constituie contravenție, dacă fapta nu a fost săvârșită astfel încât să constituie infracțiune, conform legii penale, și se sancționează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.(2) Prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și aplicarea sancțiunilor se efectuează de către împuterniciți ai Ministerului Culturii și Cultelor și/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz.  +  Articolul 10(1) Autoritățile administrației publice au obligația să asigure protejarea și punerea în valoare a monumentelor de for public aflate în administrarea lor.(2) Distrugerea sau degradarea monumentelor de for public se sancționează potrivit prevederilor Codului penal.  +  Articolul 10^1(1) Fapta proprietarului sau administratorului unui monument de for public de a nu îl întreține în mod corespunzător sau de a nu remedia degradările survenite, într-un termen de maximum șase luni de la data sesizării oficiale a degradării, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.(2) Nerespectarea prevederilor art. 5^1 alin. (7) sau (8) de către deținătorii imobilelor constituie contravenție și se sancționează contravențional cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei.(3) Contravențiile prevăzute la alin. (1) și (2) se constată de către personalul cu atribuții corespunzătoare din cadrul direcțiilor județene pentru cultură, respectiv a municipiului București. (la 09-02-2023, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 299 din 10 noiembrie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1088 din 11 noiembrie 2022 )  +  Articolul 11Anexa cuprinzând textul declarației de imparțialitate face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  MIRON TUDOR MITREA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 4 mai 2006.Nr. 120.  +  Anexa DECLARAȚIE DE IMPARȚIALITATESubsemnatul/Subsemnata ........, în calitate de membru al Comisiei Naționale pentru Monumentele de For Public/Comisiei Zonale ..........., declar pe propria răspundere că nici eu, nici rudele ori afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătură cu acordarea unei subvenții pentru realizarea unui monument de for public avizat de comisie.Confirm că în situația în care descopăr, în cursul acțiunii de avizare, că mă aflu în această situație, voi declara imediat acest lucru și mă voi retrage.Sub sancțiunea aplicabilă infracțiunii de fals în declarații, declar că am verificat datele din prezenta declarație și, în conformitate cu informațiile furnizate, o declar completă și corectă.Semnătura ................Data .....................