LEGE nr. 120 din 4 mai 2006 (*actualizata*)monumentelor de for public(actualizata până la data de 15 februarie 2011*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 10 mai 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 15 februarie 2011, cu modificările şi completările aduse de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1Prezenta lege reglementează cadrul juridic general al realizării, amplasării şi administrării monumentelor de for public.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentei legi, monumentele de for public sunt bunuri imobile, lucrări de artă plastică, artă monumentală, construcţii sau amenajări neutilitare, având caracter decorativ, comemorativ şi de semnal, amplasate în spaţii publice, într-o zonă de protecţie, pe terenuri aflate în domeniul public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale. (2) Monumentele de for public pot fi clasate ca monumente istorice, urmând regimul juridic general stabilit pentru acestea.  +  Articolul 3În condiţiile prezentei legi, sunt sau dobândesc statutul de monumente de for public, după caz, bunurile imobile enumerate la art. 2 alin. (1), aflate, la data intrării în vigoare a prezentei legi, în spaţii publice, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, dacă îndeplinesc una dintre următoarele condiţii: a) amplasarea acestora s-a realizat în baza unei autorizaţii de construire emise cu respectarea reglementărilor legale în vigoare la data amplasării; b) existenţa acestora este consemnată sau atestată ca notorie, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin publicaţii ştiinţifice, ghiduri turistice sau alte tipărituri având caracter de informare publică ori prin evidenţele autorităţilor, instituţiilor şi serviciilor publice.  +  Articolul 4Monumentele de for public se pot realiza după cum urmează: a) ca obiectiv de investiţie prevăzut în bugetele autorităţilor, instituţiilor şi serviciilor publice; b) în cadrul unor programe şi proiecte culturale finanţate din fonduri alocate de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor legale în vigoare; c) în cadrul unor parteneriate constituite între autorităţi şi/sau instituţii publice subordonate acestora şi persoane fizice sau juridice de drept privat, având drept scop susţinerea unor programe sau proiecte de artă plastică ori artă monumentală; d) în cadrul unor programe sau proiecte culturale promovate şi susţinute exclusiv din fonduri private, de persoane fizice sau juridice de drept privat, cu acordul autorităţilor administraţiei publice locale competente teritorial.  +  Articolul 5Amplasarea monumentelor de for public se va realiza cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare privind urbanismul şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii, precum şi cu avizul privind concepţia artistică a monumentului de for public, emis de Ministerul Culturii şi Cultelor sau, după caz, de serviciile deconcentrate ale acestuia, în baza analizei realizate de Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public, respectiv de comisiile zonale pentru monumentele de for public.  +  Articolul 6 (1) Se constituie şi funcţionează Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public, ca organism de specialitate al Ministerului Culturii şi Cultelor, în domeniul monumentelor de for public. (2) Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public este formată din 11 membri, artişti, arhitecţi, urbanişti ori specialişti din domeniul artelor vizuale şi/sau critici de artă recunoscuţi pentru competenţa profesională şi probitatea morală. (3) În vederea evitării conflictului de interese, fiecare membru al Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public va semna o declaraţie de imparţialitate, conform anexei la prezenta lege. (4) Numirea membrilor Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public se face la propunerea Academiei Române, a asociaţiilor profesionale de specialitate, a instituţiilor de învăţământ superior de specialitate şi a instituţiilor publice de specialitate, prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, pentru un mandat de 2 ani, care poate fi reînnoit, consecutiv, o singură dată.-------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011. (5) Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public este condusă de un preşedinte, ales dintre membrii acesteia cu votul majorităţii lor. (6) Principalele atribuţii ale Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public sunt următoarele: a) propune Ministerului Culturii şi Cultelor aprobarea strategiei privind monumentele de for public; b) analizează proiectele de monumente de for public supuse avizării şi propune, după caz:1. avizarea proiectelor;2. revizuirea proiectelor, cu recomandări, în vederea unei analize ulterioare;3. respingerea proiectelor; c) stabileşte zona de protecţie pentru monumentele de for public avizate. (7) Alte atribuţii ale Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a acestui organism, aprobat prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (8) Secretariatul Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public este asigurat de către un funcţionar public din cadrul compartimentului de specialitate din Ministerul Culturii şi Cultelor, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (9) Pentru activitatea prestată membrii Comisiei Naţionale pentru Monumente de For Public primesc o indemnizaţie lunară stabilită prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei. Indemnizaţia lunară se acordă pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc şi nu poate depăşi 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat*).--------Alin. (9) al art. 6 a fost modificat de pct. 1 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011.*)NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011, până la data de 31 decembrie 2011, membrii comisiilor de specialitate beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei, acordată pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc. Modificarea duratei mandatelor membrilor comisiilor de specialitate nu afectează mandatele în curs.  +  Articolul 7 (1) La propunerea Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public, ministrul culturii şi cultelor înfiinţează, prin ordin, până la 15 comisii zonale pentru monumentele de for public, care vor exercita, pentru localităţile rurale din teritoriul de competenţă, atribuţiile delegate de Comisia Naţională pentru Monumentele de For Public. (2) Teritoriul de competenţă al unei comisii zonale poate fi de cel puţin două judeţe şi de cel mult 4 judeţe, în funcţie de numărul şi de suprafaţa ocupată de localităţile rurale din judeţele respective, precum şi de specificul cultural al fiecărei zone, astfel încât să se asigure un echilibru al teritoriilor de competenţă pentru fiecare comisie zonală, în raport cu celelalte comisii zonale. (3) Fiecare comisie zonală este formată din 11 membri, artişti, arhitecţi, urbanişti ori specialişti din domeniul artelor vizuale şi/sau critici de artă, recunoscuţi pentru competenţă profesională şi probitate morală, care sunt reprezentativi pentru zona respectivă. (4) În vederea evitării conflictului de interese, fiecare membru al comisiei zonale pentru monumentele de for public va semna o declaraţie de imparţialitate, conform anexei. (5) Membrii comisiilor zonale sunt numiţi prin ordin al ministrului culturii şi patrimoniului naţional pentru un mandat de 2 ani, ce poate fi reînnoit, consecutiv, o singură dată.--------Alin. (5) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011. (6) Secretariatul fiecărei comisii zonale este asigurat de către un funcţionar public din cadrul serviciului deconcentrat al Ministerului Culturii şi Cultelor, numit prin ordin al ministrului culturii şi cultelor. (7) Pentru teritoriul de competenţă al comisiilor zonale, avizul privind concepţia artistică a monumentului de for public se eliberează, în numele Ministerului Culturii şi Cultelor, de serviciul deconcentrat al acestuia, care asigură funcţionarea comisiei zonale. (8) Membrii comisiilor zonale pentru monumentele de for public primesc o indemnizaţie lunară, pentru lunile în care comisia se întruneşte, care nu poate depăşi 10% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările comisiei*).-------Alin. (8) al art. 7 a fost modificat de pct. 2 al art. V din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011.*)NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform art. VII din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 12 din 9 februarie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 15 februarie 2011, până la data de 31 decembrie 2011, membrii comisiilor de specialitate beneficiază de o indemnizaţie lunară de 1% din indemnizaţia lunară a unui secretar de stat, la care se adaugă decontarea cheltuielilor de participare la lucrările Comisiei, acordată pentru activitatea prestată în lunile în care comisiile se întrunesc. Modificarea duratei mandatelor membrilor comisiilor de specialitate nu afectează mandatele în curs.  +  Articolul 8 (1) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităţile publice şi instituţiile sau serviciile publice subordonate acestora, după caz, vor transmite serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor situaţia monumentelor de for public aflate în administrare şi care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 3. (2) În termenul prevăzut la alin. (1), autorităţile administraţiei publice locale ori instituţiile sau serviciile publice subordonate acestora vor identifica construcţiile sau amenajările având caracteristicile monumentelor de for public, dar care nu întrunesc condiţiile prevăzute la art. 3. (3) Constatările, potrivit alin. (2), se vor comunică serviciilor publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Cultelor, urmând ca acestea să analizeze situaţiile existente şi să propună măsuri de intrare în legalitate, după caz.  +  Articolul 9 (1) Nerespectarea dispoziţiilor art. 5 constituie contravenţie, dacă fapta nu a fost săvârşită astfel încât să constituie infracţiune, conform legii penale, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei. (2) Prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. (3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi aplicarea sancţiunilor se efectuează de către împuterniciţi ai Ministerului Culturii şi Cultelor şi/sau ai serviciilor publice deconcentrate ale acestuia, după caz.  +  Articolul 10 (1) Autorităţile administraţiei publice au obligaţia să asigure protejarea şi punerea în valoare a monumentelor de for public aflate în administrarea lor. (2) Distrugerea sau degradarea monumentelor de for public se sancţionează potrivit prevederilor Codului penal.  +  Articolul 11Anexa cuprinzând textul declaraţiei de imparţialitate face parte integrantă din prezenta lege.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,MIRON TUDOR MITREAPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 mai 2006.Nr. 120.  +  Anexa DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATESubsemnatul/Subsemnata ........, în calitate de membru al Comisiei Naţionale pentru Monumentele de For Public/Comisiei Zonale ..........., declar pe propria răspundere că nici eu, nici rudele ori afinii mei până la gradul al II-lea inclusiv nu avem nici un interes patrimonial sau nepatrimonial în legătură cu acordarea unei subvenţii pentru realizarea unui monument de for public avizat de comisie.Confirm că în situaţia în care descopăr, în cursul acţiunii de avizare, că mă aflu în această situaţie, voi declara imediat acest lucru şi mă voi retrage.Sub sancţiunea aplicabilă infracţiunii de fals în declaraţii, declar că am verificat datele din prezenta declaraţie şi, în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar completă şi corectă.Semnătura ................Data .....................___________