LEGE nr. 123 din 4 mai 2006 (*actualizată*)privind statutul personalului de probaţiune**)(actualizată până la data de 9 decembrie 2011*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ---------------**) Titlul legii a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Capitolul I Dispoziţii generaleDispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta lege reglementează statutul personalului de specialitate specific sistemului de probaţiune, denumit în continuare personal de probaţiune.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. (2) În înfăptuirea actului de justiţie, munca personalului de probaţiune constituie un sprijin pentru judecători şi procurori, competenţa şi îndeplinirea corectă a sarcinilor ce revin acestei categorii de personal jucând un rol important în procesul de individualizare a pedepsei, de executare a sancţiunilor neprivative de libertate, de asistare şi consiliere a victimelor infracţiunilor.-------------Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 2Serviciile de probaţiune îşi desfăşoară activitatea sub conducerea, coordonarea şi controlul Direcţiei de probaţiune din cadrul Ministerului Justiţiei, denumită în continuare direcţia de specialitate.  +  Articolul 3În exercitarea funcţiei, personalul de probaţiune este obligat să respecte drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, Constituţia şi legile ţării, prevederile reglementărilor interne şi să îndeplinească dispoziţiile legale ale şefilor ierarhici privind activitatea profesională.-------------Art. 3 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 4În exercitarea funcţiei, personalul de probaţiune trebuie să respecte demnitatea individului şi integritatea persoanei.-------------Art. 4 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 5În exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor şi a atribuţiilor prevăzute de prezenta lege este interzisă discriminarea pe criterii de sex, orientare sexuală, vârstă, rasă, etnie, religie, origine socială, situaţie familială ori alte criterii discriminatorii.  +  Articolul 6Scopul exercitării funcţiei de consilier de probaţiune îl constituie creşterea gradului de siguranţă publică prin informarea şi consilierea victimelor infracţiunilor, promovarea alternativelor la detenţie, prevenirea infracţionalităţii, reducerea riscului de recidivă şi reintegrarea în comunitate a persoanelor care au încălcat legea penală.  +  Capitolul IIStructura personalului de probaţiune-------------Titlul Cap. II a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 7 (1) Personalul de probaţiune se compune din: a) consilieri de probaţiune; b) şefi ai serviciilor de probaţiune, denumiţi în continuare şefi serviciu; c) inspectori de probaţiune, personal de execuţie cu atribuţii de control al activităţii serviciilor de probaţiune, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul direcţiei de specialitate. (2) Consilierii de probaţiune exercită funcţii de execuţie. (3) Directorul Direcţiei de probaţiune poate fi numit de ministrul justiţiei din rândul personalului de probaţiune menţionat la alin. (1).------------Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 224 din 29 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011.  +  Secţiunea 1 Consilierii de probaţiuneConsilierii de probaţiune  +  Articolul 8 (1) După criteriul vechimii în probaţiune, funcţia de consilier de probaţiune are 4 grade profesionale, după cum urmează: a) consilieri de probaţiune debutanţi; b) consilieri de probaţiune gradul III - vechime în probaţiune de la un an la 4 ani; c) consilieri de probaţiune gradul II - vechime în probaţiune de la 4 ani la 6 ani; d) consilieri de probaţiune gradul I - vechime în probaţiune peste 6 ani. (2) Fiecare grad profesional corespunde unui nivel al salariului stabilit prin legea de salarizare. (3) Prin vechimea în probaţiune se înţelege vechimea dobândită prin desfăşurarea activităţii în sistemul de probaţiune, în funcţiile de consilier de reintegrare socială şi supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, consilier de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor, consilier de probaţiune, şef al serviciului de reintegrare socială a infractorilor şi supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, şef al serviciului de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor, şef al serviciului de probaţiune, inspector de reintegrare socială a infractorilor şi supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, inspector de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor, inspector de probaţiune sau, după caz, de director al direcţiei de specialitate. (4) Prin vechime în specialitate se înţelege vechimea în specialitatea diplomei de licenţă.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 9Consilierii de probaţiune sunt debutanţi şi definitivi.  +  Articolul 10 (1) Consilierul de probaţiune debutant este persoana cu vechime în specialitate mai mică de un an la data numirii în funcţie, care îndeplineşte un an de stagiu până la definitivare. (2) Consilierii de probaţiune definitivi se împart în 3 grade profesionale, potrivit art. 8 alin. (1) lit. b)-d). (3) Persoanele care la data angajării au cel puţin un an vechime în specialitate vor fi încadrate pe funcţia de consilier de probaţiune gradul III. (4) Persoanele încadrate în condiţiile alin. (3) se pot înscrie la examenul pentru promovarea în gradul profesional următor după ce împlinesc 4 ani de vechime în probaţiune. (5) În cazul în care persoana a mai exercitat anterior funcţii în sistemul de probaţiune şi a părăsit sistemul din motive neimputabile, în situaţia reangajării beneficiază de recunoaşterea vechimii în probaţiune.-------------Art. 10 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 11 (1) Stagiul reprezintă perioada premergătoare definitivării în funcţia de consilier de probaţiune şi are drept scop pregătirea profesională la începutul exercitării funcţiei. (2) Stagiul este efectiv şi obligatoriu. (3) Pe perioada stagiului consilierul de probaţiune debutant exercită toate atribuţiile prevăzute de lege, având obligaţia: a) să aprofundeze cunoştinţele teoretice în domeniul probaţiunii şi protecţiei victimelor infracţiunilor - noţiuni de drept penal şi procedură penală, criminologie, metodologia activităţii de probaţiune şi protecţie a victimelor, sănătate mentală şi infracţiune, problema dependenţei, dezvoltare instituţională şi cooperare instituţională, psihologia dezvoltării, sociologie aplicată, informatică socială; b) să îşi dezvolte abilităţi de bază, necesare desfăşurării activităţii de probaţiune şi protecţie a victimelor. (4) Activitatea consilierului de probaţiune debutant este îndrumată de către şeful serviciului de probaţiune sau de către consilierul de probaţiune care îndeplineşte activităţi de supervizare.-------------Alin. (4) al art. 11 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. (5) Dispoziţiile alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător şi personalului care la angajare avea vechimea în specialitate necesară pentru ocuparea unui post de consilier de probaţiune definitiv, dar care nu a mai exercitat anterior o funcţie în domeniul probaţiunii.  +  Articolul 12 (1) Consilierii de probaţiune se subordonează ierarhic şefilor serviciilor şi directorului direcţiei de specialitate. (2) Consilierii de probaţiune respectă legislaţia în vigoare şi îndeplinesc sarcinile încredinţate de şeful serviciului şi de directorul direcţiei de specialitate.  +  Secţiunea a 2-a Şefii serviciilor de probaţiuneŞefii serviciilor de probaţiune  +  Articolul 13Şefii serviciilor sunt numiţi în funcţie de ministrul justiţiei, din rândul consilierilor de probaţiune gradele III-I, ţinându-se seama de calităţile profesionale, de aptitudinile manageriale, îndeosebi de capacitatea de organizare şi decizie, de integritate, de capacitatea de gestionare a situaţiilor de criză, de abilităţile de comunicare, de lucru în echipă, de planificare, de autocontrol şi de motivaţia pentru ocuparea funcţiei.  +  Articolul 13^1 (1) Pentru a ocupa funcţia de şef serviciu, persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să aibă o vechime în probaţiune de cel puţin 3 ani; b) să nu fi fost sancţionată disciplinar în ultimii 2 ani, prin aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-e); c) să fi obţinut calificativele «bine» sau «foarte bine» la evaluările performanţelor profesionale din ultimii 2 ani; d) să fi promovat concursul organizat în condiţiile art. 21. (2) Numirea în funcţia de şef serviciu se face prin ordin al ministrului justiţiei, pe un mandat de 4 ani, cu posibilitatea reînvestirii în condiţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi d). (3) La încetarea mandatului funcţiei de şef serviciu, persoana revine pe funcţia de consilier de probaţiune. (4) Mandatul prevăzut la alin. (2) se prelungeşte de drept până la momentul numirii în funcţia de şef serviciu a candidatului declarat admis în urma concursului organizat în acest sens. (5) În situaţia în care niciun candidat nu a fost declarat admis la concurs, funcţia de şef serviciu rămâne vacantă. (6) Pe perioada vacantării sau a vacantării temporare a funcţiei de şef serviciu, atribuţiile specifice funcţiei de conducere vor fi exercitate, prin delegare, de către un consilier de probaţiune desemnat conform unei proceduri aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.-------------Art. 13^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 14Şefii serviciilor de probaţiune au următoarele atribuţii: a) coordonează activitatea serviciului de probaţiune, asigurând buna funcţionare a acestuia; b) repartizează lucrările şi sarcinile în cadrul serviciului de probaţiune; c) urmăresc şi răspund de elaborarea corespunzătoare şi la termenele stabilite a lucrărilor; d) duc la îndeplinire dispoziţiile legale şi pe cele ale şefilor ierarhici; e) asigură un mediu de lucru participativ şi consultativ; f) gestionează cu responsabilitate şi imparţialitate relaţiile profesionale care se stabilesc cu şi între personalul de probaţiune din subordine; g) contribuie la promovarea activităţilor serviciului de probaţiune; h) evaluează anual performanţele profesionale ale consilierilor de probaţiune; i) contribuie la pregătirea iniţială şi continuă a personalului de probaţiune din subordine; j) formulează propuneri de eficientizare a practicii în materie; k) reprezintă serviciul şi dezvoltă relaţii optime de lucru cu colaboratorii din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor partenere; l) desfăşoară activităţile administrative pe care postul le presupune.  +  Articolul 15 (1) Revocarea din funcţia de conducere a şefilor serviciilor de probaţiune se dispune de ministrul justiţiei, la propunerea directorului direcţiei de specialitate, pentru următoarele motive: a) în cazul în care nu mai îndeplinesc una dintre condiţiile necesare pentru numirea în funcţia de conducere; b) în cazul exercitării necorespunzătoare a atribuţiilor manageriale privind organizarea eficientă, comportamentul şi comunicarea, asumarea responsabilităţilor. (2) La verificarea organizării eficiente a activităţii de către şefii serviciilor de probaţiune vor fi avute în vedere, în principal, următoarele criterii: folosirea adecvată a resurselor umane şi materiale, evaluarea necesităţilor, gestionarea situaţiilor de criză, gestionarea informaţiilor, organizarea pregătirii şi perfecţionării profesionale şi repartizarea sarcinilor în cadrul serviciului de probaţiune. (3) La verificarea comportamentului şi comunicării şefilor serviciilor de probaţiune vor fi avute în vedere, în principal, comportamentul şi comunicarea cu persoanele aflate în evidenţa serviciului de probaţiune, cu organele judiciare, cu colaboratorii din cadrul organizaţiilor şi instituţiilor partenere, cu mass-media, precum şi asigurarea accesului la informaţiile de interes public şi transparenţa actului de conducere. (4) La verificarea asumării responsabilităţii de către şefii serviciilor de probaţiune vor fi avute în vedere, în principal, îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege şi regulamente, precum şi implementarea strategiilor naţionale şi secvenţiale în domeniul justiţiei. (5) La verificarea aptitudinilor manageriale ale şefilor serviciilor de probaţiune vor fi avute în vedere, în principal, capacitatea de organizare, capacitatea rapidă de decizie, rezistenţa la stres, autoperfecţionarea, capacitatea de analiză, sinteză, previziune, strategie şi de planificare pe termen scurt, mediu şi lung, iniţiativa şi capacitatea de adaptare rapidă. (6) Împotriva ordinului de revocare din funcţie se poate face contestaţie la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.-------------Alin. (6) al art. 15 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Secţiunea A 3-A Inspectorii de probaţiuneInspectorii de probaţiune  +  Articolul 16 (1) Inspectorii de probaţiune sunt numiţi în funcţie prin ordin al ministrului justiţiei, din rândul consilierilor de probaţiune gradele profesionale II-I, ţinându-se seama de calităţile profesionale, abilităţile de comunicare, tactul în relaţiile de serviciu, integritate şi obiectivitate, precum şi de capacitatea de gestionare a situaţiilor de criză. (2) Pentru a fi numită în funcţia de inspector de probaţiune, persoana trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: a) să nu fi fost sancţionată disciplinar în ultimii 2 ani, prin aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-e); b) să fi obţinut calificativele «bine» sau «foarte bine» la evaluările performanţelor profesionale din ultimii 2 ani; c) să fi promovat concursul organizat în condiţiile art. 21.-------------Art. 16 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 17 (1) După criteriul vechimii în probaţiune, funcţia de inspector de probaţiune are două grade profesionale, după cum urmează: a) inspector de probaţiune gradul II, cu o vechime în probaţiune de la 4 ani la 6 ani; b) inspector de probaţiune gradul I, cu o vechime în probaţiune de peste 6 ani.-------------Alin. (1) al art. 17 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. (2) Fiecare grad corespunde unui nivel al salariului de bază din grila de salarizare.  +  Articolul 18Inspectorii de probaţiune au următoarele atribuţii: a) efectuează controlul serviciilor de probaţiune prin intermediul unor inspecţii de probaţiune periodice; b) propun directorului direcţiei de specialitate soluţii legale şi oportune în rezolvarea aspectelor identificate cu ocazia efectuării inspecţiilor şi în vederea eficientizării activităţii serviciului de probaţiune, pe baza constatărilor inspecţiilor; c) efectuează, din dispoziţia şefilor ierarhici, cercetarea disciplinară prealabilă a personalului de probaţiune;-------------Litera c) a art. 18 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune". d) participă la activitatea de recrutare, selecţie şi pregătire profesională a personalului de probaţiune; e) contribuie la evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului de probaţiune;-------------Litera e) a art. 18 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune". f) duc la îndeplinire dispoziţiile legale şi alte sarcini ordonate pe linie ierarhică, în limitele competenţelor legale şi regulamentare.  +  Capitolul IIICariera personalului de probaţiune-------------Titlul Cap. III a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Secţiunea 1 Numirea în funcţieNumirea în funcţie  +  Articolul 19 (1) Postul de consilier de probaţiune se ocupă prin concurs. (2) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.  +  Articolul 20 (1) Pentru a fi numită în funcţia de consilier de probaţiune persoana trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: a) să aibă capacitate deplină de exerciţiu; b) să nu aibă antecedente penale, să nu aibă cazier fiscal; c) să cunoască limba română, scris şi vorbit; d) să fie aptă din punct de vedere medical şi psihologic pentru exercitarea funcţiei, fapt dovedit pe baza testării medicale şi psihologice de specialitate organizate în acest scop; e) să se bucure de o bună reputaţie; f) să fie licenţiată în asistenţă socială, psihologie, sociologie, pedagogie sau drept; g) să promoveze concursul organizat pentru ocuparea funcţiei pentru care candidează. (2) În termen de 60 de zile de la angajare, persoana trebuie să prezinte direcţiei de specialitate dovada stabilirii reşedinţei în România.  +  Articolul 20^1 (1) Cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care a dobândit calitatea de consilier de probaţiune în statul membru de origine sau de provenienţă poate solicita recunoaşterea calificării sale profesionale. (2) În vederea recunoaşterii calificării profesionale, solicitantul va trebui să susţină un test de verificare a cunoştinţelor de limbă română şi o probă de aptitudini. (3) Procedura de testare a cunoştinţelor de limbă română şi de desfăşurare a probei de aptitudini, precum şi modalitatea de repartizare pe o funcţie vacantă se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Persoana căreia i s-a recunoscut calificarea profesională în condiţiile alin. (1)-(3) va fi încadrată pe gradul profesional corespunzător vechimii în calificarea recunoscută. (5) Persoana prevăzută la alin. (4) care exercită profesia de consilier de probaţiune în România are toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această profesie. (6) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare. (7) Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene.-------------Art. 20^1 a fost introdus de pct. 11 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 21Condiţiile de organizare şi desfăşurare a concursurilor pentru numirea în funcţiile de inspector de probaţiune şi şef al serviciului de probaţiune se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.-------------Art. 21 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Secţiunea a 2-a Definitivarea în funcţieDefinitivarea în funcţie  +  Articolul 22După efectuarea stagiului, consilierii de probaţiune debutanţi sunt obligaţi să se înscrie la examenul de definitivare în funcţie.  +  Articolul 23Data, locul, precum şi tematica examenului de definitivare în funcţie se publică pe pagina electronică a Ministerului Justiţiei şi se afişează la sediul serviciilor de probaţiune, cu cel puţin 60 de zile înainte de data organizării acestuia.-------------Art. 23 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 24 (1) Examenul de definitivare în funcţie a consilierului de probaţiune debutant constă, în mod obligatoriu, într-o probă scrisă cu caracter teoretic şi o probă scrisă cu caracter practic. (2) Proba teoretică are ca obiect testarea cunoştinţelor în materie, cuprinzând: metodologia activităţii de probaţiune şi protecţie a victimelor, instituţii de drept penal şi procedură penală, criminologie, dezvoltare instituţională şi cooperare instituţională, informatică socială, sănătate mentală şi infracţiune, problema dependenţei, sociologie aplicată şi psihologia dezvoltării.-----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 224 din 29 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011. (3) Proba practică constă în întocmirea unei lucrări scrise cu caracter aplicativ.  +  Articolul 25Condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivare în funcţie se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.-------------Art. 25 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 26 (1) Sunt declaraţi admişi consilierii de probaţiune debutanţi care au obţinut media finală de minimum 7, dar nu mai puţin de nota 5 la fiecare dintre cele două probe. (2) Media finală se calculează ca medie aritmetică între notele obţinute la cele două probe.  +  Articolul 27 (1) Rezultatele examenului de definitivare în funcţie se publică pe pagina electronică a Ministerului Justiţiei şi se afişează la sediul serviciilor de probaţiune, întocmindu-se un proces-verbal privind data şi ora afişării acestora. (2) Candidaţii nemulţumiţi de rezultate pot formula contestaţie la Ministerul Justiţiei, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatelor pe pagina electronică a acestuia. (3) Contestaţiile se soluţionează în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea acestora, iar rezultatele se publică pe pagina electronică a Ministerului Justiţiei şi se afişează la sediul serviciilor de probaţiune.-------------Art. 27 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 28 (1) Consilierii de probaţiune debutanţi declaraţi admişi la examenul de definitivare în funcţie sunt numiţi pe un post de consilier de probaţiune gradul III. (2) Neprezentarea nejustificată a consilierilor de probaţiune debutanţi la examenul de definitivare în funcţie sau respingerea acestora la două sesiuni atrage eliberarea din funcţie.-------------Alin. (2) al art. 28 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 29 (1) Ministerul Justiţiei îndeplineşte formalităţile legate de numirea consilierilor de probaţiune debutanţi care au fost declaraţi admişi la examenul de definitivare în funcţie, în termen de maximum 30 de zile de la data afişării rezultatelor finale. (2) Dispoziţiile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi în cazul eliberării din funcţie a consilierilor de probaţiune debutanţi aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (2).  +  Secţiunea a 3-a Promovarea în grade profesionalePromovarea în grade profesionale  +  Articolul 30Promovarea în gradele I şi II a personalului serviciilor de probaţiune, precum şi promovarea în gradul I a inspectorilor de probaţiune se fac pe bază de examen, în raport cu vechimea în probaţiune, competenţa profesională şi cu rezultatele obţinute în activitate, dovedite pe baza evaluării anuale a performanţelor profesionale.-------------Art. 30 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 31 (1) Vechimea în probaţiune necesară pentru prezentarea la examenul de promovare în grade profesionale este cea prevăzută la art. 8 şi 17.-------------Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. (2) Promovarea personalului de probaţiune se face numai în gradul profesional imediat superior.  +  Articolul 32Data şi locul susţinerii examenului de promovare, precum şi tematica, actele necesare înscrierii, termenul de depunere a acestora se publică pe pagina electronică a Ministerului Justiţiei şi se afişează la sediul serviciilor de probaţiune cu cel puţin 60 de zile înainte de data organizării acestuia.-------------Art. 32 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 33 (1) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade profesionale se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (2) Prevederile art. 29 alin. (1) se aplică în mod corespunzător.-------------Art. 33 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Secţiunea a 4-a Evaluarea performanţelor profesionale şi testarea medicală şi psihologică a personalului din serviciile de probaţiuneEvaluarea performanţelor profesionale şi testarea medicală şi psihologică a personalului de probaţiune-------------Titlul Secţiunii a 4-a din Cap. III a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 35 (1) Evaluarea performanţelor profesionale ale personalului de probaţiune definitiv se face anual.------------Alin. (1) al art. 35 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 224 din 29 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011. (2) Criteriile şi metodologia de evaluare a performanţelor profesionale se stabilesc prin regulament, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei, la propunerea direcţiei de specialitate.  +  Articolul 36 (1) Personalul de probaţiune este evaluat la fiecare 3 ani sau ori de câte ori directorul direcţiei de specialitate apreciază că este necesar, prin intermediul unei testări psihologice, în vederea verificării unor aspecte, precum:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 36 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune". a) mobilitatea mentală; b) atitudinea faţă de calitatea soluţiilor şi a deciziilor; c) echilibrul emoţional şi autocontrolul comportamental, rezistenţa la stres şi la frustrare; d) sistemul de atitudini (faţă de sine, faţă de muncă, faţă de viaţă, mentalităţi); e) maturitatea socială, gradul de socializare; f) conformarea la reguli şi norme, spiritul de disciplină; g) capacitatea de cooperare şi de relaţionare socială; h) conştiinciozitatea şi responsabilitatea; i) existenţa unor tendinţe psihopatologice. (2) Personalul de probaţiune efectuează un examen medical periodic, dispus de Ministerul Justiţiei.-------------Alin. (2) al art. 36 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune". (3) Costurile investigaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se suportă din bugetul Ministerului Justiţiei.  +  Secţiunea a 5-a Formarea profesionalăFormarea profesională  +  Articolul 37Formarea profesională a personalului de probaţiune are următoarele obiective principale:-------------Partea introductivă a art. 37 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune". a) adaptarea la cerinţele postului; b) actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului, perfecţionarea pregătirii profesionale; c) dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, necesare pentru realizarea activităţilor profesionale; d) promovarea şi dezvoltarea carierei profesionale.  +  Articolul 38 (1) Formarea profesională a personalului din serviciile de probaţiune se realizează prin următoarele forme: a) participarea la cursuri organizate de Ministerul Justiţiei sau la alte cursuri de formare profesională în domeniu; b) stagii profesionale de adaptare la cerinţele postului; c) stagii de practică şi specializare; d) procesul de supervizare. (2) Personalul de probaţiune beneficiază de formare iniţială după numirea în funcţie.-------------Art. 38 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 38^1 (1) Formarea personalului de probaţiune se realizează cu precădere prin intermediul formatorilor din sistemul de probaţiune, care pot colabora, atunci când este cazul, cu alţi specialişti în domeniu. (2) Formatorii sunt persoane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul sistemului de probaţiune şi sunt desemnaţi de Direcţia de probaţiune pe baza unei proceduri de selecţie aprobate prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Pentru îndeplinirea rolului de formator, persoana desemnată va fi remunerată prin raportare la salariul de bază stabilit potrivit legii, proporţional cu numărul de ore lucrate în calitate de formator.-------------Art. 38^1 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 38^2 (1) Supervizarea, ca proces de formare internă iniţială şi continuă a personalului de probaţiune, contribuie la îmbunătăţirea şi menţinerea abilităţilor profesionale, în vederea adaptării la standardele de lucru în domeniul probaţiunii. (2) Activitatea de supervizare se realizează de consilieri de probaţiune desemnaţi prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Procedura de selecţie a consilierilor de probaţiune care îndeplinesc activităţi de supervizare, precum şi condiţiile de organizare şi desfăşurare a activităţii de supervizare se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Activitatea consilierilor de probaţiune care exercită atribuţii de supervizare este evaluată o dată la 4 ani de o comisie specială stabilită conform metodologiei de supervizare, în vederea menţinerii calităţii de supervizor de practică. (5) Calitatea de supervizor de practică poate fi retrasă de ministrul justiţiei, la propunerea directorului direcţiei de specialitate, în condiţiile stabilite prin metodologia activităţii de supervizare.-------------Art. 38^2 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 38^3În domeniul formării profesionale, consilierii de probaţiune care îndeplinesc activităţi de supervizare exercită, în principal, următoarele atribuţii: a) pregătirea iniţială şi supervizarea consilierilor nou-angajaţi;------------Litera a) a art. 38^3 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 224 din 29 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011. b) supervizarea consilierilor de probaţiune care revin în serviciu după o absenţă mai mare de un an;------------Litera b) a art. 38^3 a fost modificată de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 224 din 29 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011. c) supervizarea consilierilor de probaţiune care solicită în mod expres includerea în procesul de supervizare; d) supervizarea consilierilor de probaţiune care obţin calificativul "slab" sau "foarte slab" la evaluarea performanţelor profesionale individuale ale personalului de probaţiune; e) organizarea activităţii de formare la nivelul serviciului de probaţiune prin derularea unor cursuri de pregătire pe diferite teme, în acord cu nevoile de formare ale personalului. f) contribuţia la evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului de probaţiune care a fost supervizat.-------------Litera f) a art. 38^3 a fost introdusă de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 224 din 29 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011.-------------Art. 38^3 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 39 (1) Ministerul Justiţiei, prin direcţia de specialitate, elaborează programe de formare profesională, cu consultarea şefilor de servicii. (2) Pe baza programelor de formare profesională prevăzute la alin. (1), se stabileşte un plafon anual de cheltuieli, ce vor fi suportate din bugetul Ministerului Justiţiei, în limita creditelor bugetare aprobate. (3) În situaţia în care personalul de probaţiune urmează să fie inclus în programe de formare profesională, pe cheltuiala angajatorului, Ministerul Justiţiei poate solicita asumarea de către beneficiarul programului de formare a unui angajament scris.-------------Alin. (3) al art. 39 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. (4) Prin angajamentul prealabil scris prevăzut la alin. (3) se stabileşte, cu luarea în considerare a costurilor şi a duratei formării, termenul pentru care persoana se obligă să îşi desfăşoare activitatea în cadrul sistemului de probaţiune, ulterior formării.-------------Alin. (4) al art. 39 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. (5) În cazul în care persoana este eliberată din funcţie înainte de expirarea termenului stabilit potrivit alin. (4), din iniţiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, aceasta va suporta integral cheltuielile de şcolarizare şi celelalte cheltuieli de participare.-------------Alin. (5) al art. 39 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Capitolul IV Modificarea raporturilor de muncăModificarea raporturilor de muncă  +  Secţiunea 1 Delegarea, detaşarea şi transferul personalului din serviciile de probaţiuneDelegarea, detaşarea şi transferul personalului de probaţiune-------------Titlul Secţiunii 1 din Cap. IV a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 40 (1) Delegarea personalului de probaţiune se dispune pe o perioadă de cel mult 60 de zile într-un an.-------------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune". (2) Persoana poate refuza delegarea dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) graviditate; b) îşi creşte singură copilul; c) starea sănătăţii, dovedită cu certificat medical, face contraindicată delegarea. (3) Delegarea pe o perioadă mai mare de 60 de zile într-un an se poate dispune numai cu acordul scris al persoanei. (4) Pe perioada delegării, persoana îşi păstrează funcţia şi beneficiază de drepturile prevăzute de lege pentru personalul delegat din cadrul instituţiilor publice din sectorul bugetar. (5) Personalul de probaţiune poate fi delegat într-o funcţie de conducere, cu acordul acestuia. Pe perioada delegării într-o funcţie de conducere, persoana beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru funcţia în care este delegată.-------------Alin. (5) al art. 40 a fost introdus de pct. 25 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 41 (1) Detaşarea consilierilor de probaţiune se dispune în interesul serviciului în care urmează să îşi desfăşoare activitatea, la propunerea directorului direcţiei de specialitate, pentru o perioadă de cel mult un an.-------------Alin. (1) al art. 41 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. (2) Detaşarea poate fi prelungită pentru motive obiective, care impun prezenţa persoanei la serviciul la care s-a dispus detaşarea, cu acordul acesteia, din 6 în 6 luni. Dacă nu există acordul persoanei, durata maximă a detaşării este de un an.-------------Alin. (2) al art. 41 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. (3) Persoana poate refuza detaşarea numai în mod excepţional şi pentru motive personale temeinice.-------------Alin. (4) al art. 41 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.-------------Alin. (5) al art. 41 a fost abrogat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 42 (1) Personalul de probaţiune care este detaşat sau delegat în altă localitate decât cea de domiciliu beneficiază, pe toată durata delegării sau detaşării, de următoarele drepturi:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 42 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune". a) diurnă în cuantum de 2% din indemnizaţia de încadrare brută lunară, dar nu mai puţin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unităţile bugetare; b) decontarea cheltuielilor de cazare la structuri turistice de categoria până la 3 stele inclusiv. În situaţia în care nu beneficiază de cazare în aceste condiţii, personalul are dreptul la o sumă egală cu 0,5% din indemnizaţia de încadrare brută lunară pentru fiecare noapte, pe toată durata delegării sau detaşării în altă localitate; c) decontarea transportului aerian, naval, auto sau pe calea ferată clasa I, inclusiv vagon de dormit clasa I, după caz. În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul, acesta beneficiază de decontarea valorii a 7,5 litri de carburant la suta de kilometri. Aceste drepturi nu se plătesc în cazul în care deplasarea se face cu autoturismul ce aparţine instituţiei. (2) Prevederile prezentului articol se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din instituţiile publice.  +  Articolul 43 (1) Transferul personalului din serviciile de probaţiune între serviciile de probaţiune se aprobă, la cererea acestuia, de ministrul justiţiei, cu avizul directorului Direcţiei de probaţiune şi al şefilor serviciilor de probaţiune implicate. (2) Transferul se face într-o funcţie echivalentă cu funcţia deţinută. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), inspectorul de probaţiune poate fi transferat, la cerere, pe funcţia de consilier de probaţiune, cu respectarea prevederilor alin. (1). (4) Inspectorul de probaţiune transferat pe o funcţie de consilier de probaţiune va fi încadrat pe gradul de consilier de probaţiune corespunzător vechimii în probaţiune.-------------Art. 43 a fost modificat de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 44 (1) Delegarea, detaşarea şi transferul se dispun prin ordin al ministrului justiţiei. Încetarea delegării şi detaşării se dispune prin ordin al ministrului justiţiei.------------Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 224 din 29 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011. (2) Condiţiile şi procedura delegării, detaşării şi transferului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.------------Art. 44 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Secţiunea a 2-a Suspendarea şi eliberarea din funcţie ale personalului din serviciile de probaţiuneSuspendarea raporturilor de muncă şi eliberarea din funcţie a personalului de probaţiune-------------Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. IV a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 45 (1) Suspendarea raporturilor de muncă ale personalului de probaţiune poate interveni de drept, prin acordul părţilor sau prin actul unilateral al angajatorului sau al angajatului, în condiţiile legii.-------------Alin. (1) al art. 45 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. (2) Suspendarea raporturilor de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către personalul de probaţiune şi a plăţii drepturilor de natură salarială.-------------Alin. (2) al art. 45 a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.-------------Alin. (3) al art. 45 a fost abrogat de pct. 32 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 48 (1) Suspendarea din funcţie se poate dispune din iniţiativa ministrului justiţiei, în următoarele situaţii: a) pe durata cercetării disciplinare prealabile, efectuate potrivit art. 75 alin. (2)-(5); b) ca sancţiune disciplinară; c) persoana suferă de o boală psihică ce o împiedică să îşi exercite funcţia în mod corespunzător. (2) Dacă în urma cercetării disciplinare prealabile se constată că persoana nu a săvârşit o abatere disciplinară, neaplicându-se nici o sancţiune disciplinară, suspendarea din funcţie încetează, iar persoana va fi repusă în toate drepturile avute anterior, plătindu-i-se drepturile băneşti de care a fost lipsită. (3) Suspendarea din funcţie se dispune prin ordin al ministrului justiţiei. (4) În perioada suspendării din funcţie nu se plătesc drepturile salariale. Această perioadă nu constituie vechime în funcţia deţinută. (5) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), boala psihică se constată printr-o expertiză de specialitate dispusă de ministrul justiţiei, la sesizarea directorului direcţiei de specialitate. Suspendarea din funcţie se dispune pe perioada recomandată de comisia medicală de specialitate, numită prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al ministrului sănătăţii. (6) După expirarea perioadei suspendării, ministrul justiţiei, pe baza unei noi expertize, poate hotărî încetarea suspendării şi repunerea în funcţie a persoanei, prelungirea acesteia sau, dacă boala este ireversibilă, eliberarea din funcţie potrivit art. 52 alin. (1) lit. g).  +  Articolul 50 (1) Suspendarea raporturilor de muncă şi reluarea activităţii se dispun sau se constată prin ordin al ministrului justiţiei care se comunică persoanei în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii. (2) Pe perioada suspendării postul se păstrează.-------------Art. 50 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 52 (1) Personalul de probaţiune este eliberat din funcţie în următoarele cazuri:-------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 52 a fost modificată de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune". a) demisie; b) pensionare, în condiţiile legii; c) neîndeplinirea oricăreia dintre condiţiile prevăzute pentru numirea în funcţie; d) condamnarea definitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni; e) neprezentarea nejustificată a consilierilor de probaţiune debutanţi la examenul de definitivare, la prima sesiune după încheierea stagiului sau respingerea acestora la două sesiuni; f) incapacitatea profesională dovedită pe baza evaluării anuale a performanţelor profesionale individuale;-------------Litera f) a alin. (1) al art. 52 a fost modificată de pct. 38 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. g) starea sănătăţii fizice şi/sau psihice a persoanei, constatată prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, nu îi mai permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare funcţiei deţinute; h) ca sancţiune disciplinară. (2) Cazurile de eliberare din funcţie prevăzute la alin. (1) lit. c)-h) sunt motive imputabile persoanei, atrăgând consecinţele prevăzute de lege.  +  Articolul 53 (1) Persoana poate solicita eliberarea din funcţie prin demisie. (2) Persoana are dreptul de a nu motiva demisia. (3) Termenul de preaviz este de 15 zile lucrătoare pentru consilieri de probaţiune, respectiv de 30 de zile lucrătoare pentru şefii serviciilor şi inspectorii de probaţiune din direcţia de specialitate.  +  Articolul 54 (1) Eliberarea din funcţie se dispune prin ordin al ministrului justiţiei, care produce efecte de la data stabilită prin acesta. (2) Ordinul ministrului justiţiei de eliberare din funcţie se comunică persoanei în cauză şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, motivele care determină eliberarea din funcţie şi, după caz, durata preavizului.-------------Alin. (2) al art. 54 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. (3) Împotriva ordinului de eliberare din funcţie se poate face contestaţie la instanţa judecătorească competentă, potrivit legii.-------------Alin. (3) al art. 54 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Capitolul VDrepturi şi îndatoriri ale personalului de probaţiune. Incompatibilităţi şi interdicţii-------------Titlul Cap. V a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Secţiunea 1 Drepturile personalului din serviciile de probaţiuneDrepturile personalului de probaţiune-------------Titlul Secţiunii 1 din Cap. V a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 55Personalul de probaţiune şi inspectorii de probaţiune au drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezenta lege.-------------Art. 55 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 56Consilierii de probaţiune definitivi şi inspectorii de probaţiune se bucură de stabilitate.  +  Articolul 57Pentru activitatea depusă, personalul de probaţiune are dreptul la salariu, care se compune din salariul de bază, sporuri şi indemnizaţii, precum şi din premii sau prime, ale căror cuantumuri se stabilesc prin lege specială.-------------Art. 57 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 57^1 (1) Personalul de probaţiune are dreptul la concedii medicale şi la alte concedii, în conformitate cu legislaţia în vigoare. (2) Personalul de probaţiune are dreptul la concediu plătit de 10 zile lucrătoare pentru susţinerea examenului de definitivare sau promovare în grade profesionale.-------------Art. 57^1 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 57^2 (1) Personalul de probaţiune are dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu dacă, în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, acesta, soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinerea lor nu beneficiază de locuinţă proprietate personală ori nu li s-a atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale. (2) Au dreptul la locuinţă de serviciu şi cei delegaţi, detaşaţi sau transferaţi în altă localitate decât cea de domiciliu, dacă ei, soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinerea lor nu au în proprietate o locuinţă în localitatea în care sunt delegaţi, detaşaţi sau transferaţi. În acest caz, personalul delegat sau detaşat nu mai beneficiază de dreptul prevăzut la art. 42 alin. (1) lit. b). (3) Personalul de probaţiune, inclusiv soţul/soţia sau copiii aflaţi în întreţinere, care a înstrăinat o locuinţă proprietate personală după data numirii în funcţie în localitatea în care solicită dreptul prevăzut la alin. (1), nu mai beneficiază de acest drept. (4) Locuinţele de serviciu nu pot fi vândute personalului de probaţiune.-------------Art. 57^2 a fost introdus de pct. 40 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 58Personalul de probaţiune este liber să se asocieze ori să adere la organizaţii sindicale, precum şi la organizaţii profesionale locale, naţionale sau internaţionale, în scopul apărării intereselor sale profesionale, sociale sau economice.-------------Art. 58 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 59 (1) Personalului de probaţiune îi este recunoscut dreptul la grevă, în condiţiile legii, cu respectarea principiilor continuităţii şi celerităţii activităţii de justiţie.-------------Alin. (1) al art. 59 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune". (2) În timpul grevei se vor asigura serviciile esenţiale, nu mai puţin de o treime din activitatea normală, asigurându-se participarea serviciului la şedinţele de judecată la care a fost citat, întocmirea la termen a referatelor de evaluare pentru inculpaţi, precum şi rezolvarea altor sarcini considerate urgente, potrivit legii, sau apreciate ca atare de către organele judiciare.  +  Articolul 60Personalului de probaţiune trebuie să i se asigure condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să îi asigure sănătatea şi integritatea fizică şi psihică.-------------Art. 60 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 61Personalul de probaţiune în funcţie beneficiază de sprijin în exercitarea atribuţiilor de serviciu, în condiţiile stabilite prin protocol între Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Justiţiei.-------------Art. 61 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 62 (1) Pentru merite deosebite în activitate personalul serviciilor şi inspectorii pot fi distinşi cu Diploma Meritul judiciar clasele I-III. (2) Modalitatea de propunere şi condiţiile concrete pentru acordarea Diplomei Meritul judiciar clasele I-III se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea legii în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Secţiunea a 2-a Îndatoririle personalului din serviciile de probaţiuneÎndatoririle personalului de probaţiune-------------Titlul Secţiunii a 2-a din Cap. V a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 63Personalului de probaţiune din cadrul serviciilor şi inspectorilor de probaţiune le revin, în principal, următoarele obligaţii: a) să ducă la îndeplinire atribuţiile ce le revin conform fişei postului, să dea dovadă de spirit de iniţiativă şi creativitate în exercitarea funcţiei, în limitele legii; b) să respecte disciplina muncii; c) să respecte prevederile legale şi regulamentare; d) să respecte incompatibilităţile şi interdicţiile prevăzute de lege; e) să se conformeze dispoziţiilor legale date de şefii ierarhic superiori; f) să informeze şeful ierarhic superior şi celelalte autorităţi abilitate cu privire la infracţiunile de care au luat cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, îndeosebi cu privire la faptele de corupţie; g) să îşi îmbunătăţească în mod permanent pregătirea profesională, atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic; h) să predea lucrările încredinţate în cazul suspendării sau încetării raporturilor de serviciu.  +  Articolul 64Personalul de probaţiune este dator să îndeplinească cu profesionalism, corectitudine şi în mod conştiincios sarcinile de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea.-------------Art. 64 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 65Personalul de probaţiune răspunde, potrivit legii, de îndeplinirea corespunzătoare şi la termenele stabilite a atribuţiilor ce îi revin.-------------Art. 65 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 66 (1) Personalul de probaţiune are obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor deţinute în exercitarea funcţiei.-------------Alin. (1) al art. 66 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune". (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) datele furnizate organelor judiciare în cadrul procesului penal.  +  Articolul 67Personalul de probaţiune este dator să se abţină de la orice acte sau fapte de natură să compromită demnitatea lui în funcţie şi în societate.-------------Art. 67 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 68Personalul de probaţiune are obligaţia să respecte dispoziţiile cuprinse în codul deontologic şi în Regulamentul de ordine interioară al serviciilor de probaţiune.-------------Art. 68 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Secţiunea a 3-a Incompatibilităţi şi interdicţiiIncompatibilităţi şi interdicţii  +  Articolul 69 (1) Personalului de probaţiune îi este interzis: a) să aibă calitatea de comerciant persoană fizică; b) să aibă calitatea de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi civile, societăţi comerciale, inclusiv bănci sau alte instituţii de credit, societăţi de asigurare sau financiare, companii naţionale, societăţi naţionale ori regii autonome; c) să aibă calitatea de membru al unui grup de interes economic. (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. b), personalul de probaţiune poate avea calitatea de membru în organele de conducere, administrare sau control la societăţi civile profesionale constituite potrivit legii.------------Alin. (2) al art. 69 a fost introdus de pct. 7 al art. unic din LEGEA nr. 224 din 29 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011.------------Art. 69 a fost modificat de pct. 41 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 70 (1) Personalul de probaţiune poate participa la elaborarea de publicaţii, articole, studii de specialitate, lucrări literare ori ştiinţifice, la emisiuni audiovizuale, cu excepţia celor cu caracter politic, precum şi la derularea unor programe de cooperare naţională şi internaţională în domeniu.-------------Alin. (1) al art. 70 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune". (2) Personalul de probaţiune poate participa la întocmirea unor proiecte de acte normative şi strategii de dezvoltare instituţională, cu acordul directorului direcţiei de specialitate.-------------Alin. (2) al art. 70 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune". (3) Consilierii de probaţiune, şefii serviciilor sau inspectorii de probaţiune pot fi membri ai societăţilor ştiinţifice sau academice. Aceştia pot fi membri ai oricăror persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, în afară de cele care acţionează în domeniul probaţiunii şi protecţiei victimelor. (4) Pentru activităţile prevăzute la alin. (2), personalul de probaţiune nu poate fi remunerat suplimentar.-------------Alin. (4) al art. 70 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune". (5) Personalul de probaţiune poate ocupa funcţii sau îndeplini activităţi în domeniul didactic, al cercetării ştiinţifice şi al creaţiei literar-artistice.-------------Alin. (5) al art. 70 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. (6) Personalul de probaţiune poate ocupa funcţii sau îndeplini activităţi şi în alte domenii, în specialitatea diplomei de licenţă prevăzută la art. 20 alin. (1) lit. f), care nu sunt în legătură cu atribuţiile exercitate în calitate de personal de probaţiune din fişa postului.-------------Alin. (6) al art. 70 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. (7) Personalul de probaţiune este obligat să înştiinţeze Direcţia de probaţiune cu privire la ocuparea unor funcţii prin cumul ori cu privire la îndeplinirea unor activităţi, în condiţiile alin. (5) şi (6), pentru verificarea respectării prevederilor referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii.-------------Alin. (7) al art. 70 a fost introdus de pct. 43 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 71 (1) Consilierul de probaţiune sau şeful serviciului, care este soţ sau rudă de până la gradul IV inclusiv cu persoana aflată în evidenţa serviciului sau cu victima infracţiunii, nu va putea exercita nici una dintre atribuţiile specifice funcţiei în legătură cu acea persoană. (2) Inspectorul de probaţiune care este soţ sau rudă de până la gradul IV inclusiv cu consilierul de probaţiune sau şeful serviciului nu va putea exercita nici una dintre atribuţiile specifice funcţiei în legătură cu acea persoană.(2^1) Inspectorul de probaţiune care a participat la realizarea unei inspecţii într-un serviciu de probaţiune nu va putea să facă parte din comisia de cercetare a abaterilor disciplinare constituită pentru a cerceta fapte constatate cu ocazia desfăşurării acelei inspecţii.-------------Alin. (2^1) al art. 71 a fost introdus de pct. 44 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. (3) Persoana aflată în una dintre situaţiile prevăzute la alin. (1), (2) sau (2^1) este obligată să îl înştiinţeze în scris despre aceasta pe şeful ierarhic superior, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă de existenţa situaţiei de incompatibilitate.-------------Alin. (3) al art. 71 a fost modificat de pct. 45 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. (4) În cazul prevăzut la alin. (3), şeful ierarhic superior va lua măsuri urgente pentru desemnarea altei persoane responsabile.  +  Articolul 71^1 (1) Personalul de probaţiune este în conflict de interese dacă se află în una dintre următoarele situaţii: a) este chemat să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor cu privire la persoane aflate în evidenţa serviciului de probaţiune cu care are relaţii cu caracter patrimonial; b) interesele sale patrimoniale, ale soţului, ale rudelor sale ori ale afinilor săi până la gradul IV inclusiv pot influenţa deciziile pe care trebuie să le ia în exercitarea funcţiei. (2) Prevederile art. 71 alin. (3) şi (4) se aplică în mod corespunzător.-------------Art. 71^1 a fost introdus de pct. 46 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Capitolul VI Răspunderea disciplinarăRăspunderea disciplinară  +  Articolul 72 (1) Personalul de probaţiune răspunde disciplinar în cazul săvârşirii unor abateri de la îndatoririle de serviciu, precum şi în cazul manifestării unui comportament care dăunează interesului serviciului şi prestigiului justiţiei.-------------Alin. (1) al art. 72 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune". (2) Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie, prin care consilierul de probaţiune, şeful serviciului sau inspectorul de probaţiune a încălcat normele legale, regulamentul intern, codul deontologic sau dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici.  +  Articolul 73Sunt abateri disciplinare următoarele fapte: a) absenţele nemotivate de la serviciu; b) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; c) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor; d) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor; e) comportamentul inadecvat în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu; f) manifestările care aduc atingere onoarei şi probităţii profesionale; g) nerespectarea legislaţiei în vigoare referitoare la activitatea de probaţiune; h) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoririle, interdicţiile şi incompatibilităţile prevăzute de prezenta lege; i) refuzul nejustificat de a îndeplini dispoziţiile legale ale şefului ierarhic superior; j) imixtiunea în activitatea altui consilier de probaţiune, şef serviciu sau inspector de probaţiune, contrar reglementărilor legale şi practicii în domeniu; k) nerespectarea confidenţialităţii datelor deţinute în virtutea exercitării funcţiei.  +  Articolul 74 (1) Sancţiunile disciplinare care se aplică în raport cu gravitatea abaterilor sunt: a) avertismentul scris; b) diminuarea salariului de bază cu 5-15% pe o perioadă de la o lună la 3 luni; c) suspendarea dreptului de promovare în gradele profesionale pe o perioadă de la un an la 3 ani; d) suspendarea din funcţie pe maximum 6 luni; e) trecerea într-un grad profesional inferior pe o perioadă de până la un an, cu diminuarea corespunzătoare a salariului;-------------Litera f) a alin. (1) al art. 74 a fost abrogată de pct. 47 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010. g) eliberarea din funcţie. (2) Pentru aceeaşi abatere disciplinară se poate aplica o singură sancţiune. (3) La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare săvârşite, avându-se în vedere împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie a persoanei şi consecinţele abaterii, comportarea generală în serviciu, precum şi eventuale sancţiuni disciplinare suferite anterior.-------------Alin. (4) al art. 74 a fost abrogat de pct. 48 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 75 (1) Sancţiunea disciplinară prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. a) se poate aplica direct de către şeful serviciului, pentru consilierii de probaţiune, sau de directorul direcţiei de specialitate, pentru consilierii de probaţiune, pentru şefii serviciilor şi inspectorii de probaţiune, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoştinţă de săvârşirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii faptei. Dacă, în raport cu gravitatea faptei apreciate ca fiind abatere, şeful serviciului de probaţiune sau, după caz, directorul direcţiei de specialitate consideră că se impune aplicarea unei alte sancţiuni disciplinare, în termen de 30 de zile de la data luării la cunoştinţă de săvârşirea abaterii disciplinare acesta sesizează direcţia de specialitate ori, după caz, ministrul justiţiei, în vederea constituirii comisiei de disciplină.-----------Alin. (1) al art. 75 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 224 din 29 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011. (2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-e) şi g) se aplică de ministrul justiţiei, la propunerea comisiei de disciplină. Comisiile de disciplină se constituie, prin ordin al ministrului justiţiei, din reprezentanţi ai direcţiei de specialitate. Dacă procedura cercetării disciplinare se desfăşoară faţă de un inspector de probaţiune, din comisie face parte şi un reprezentant al Direcţiei resurse umane din cadrul Ministerului Justiţiei.----------Alin. (2) al art. 75 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 224 din 29 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011. (3) Modul de desfăşurare a activităţii comisiei de disciplină se stabileşte prin regulament aprobat prin ordin al ministrului justiţiei. (4) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 74 alin. (1) lit. b)-e) şi g) nu pot fi aplicate decât după cercetarea prealabilă a faptei săvârşite.----------Alin. (4) al art. 75 a fost modificat de pct. 8 al art. unic din LEGEA nr. 224 din 29 noiembrie 2011 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 858 din 6 decembrie 2011. (5) Persoana supusă cercetării disciplinare prealabile va fi convocată în scris în faţa comisiei de disciplină, în vederea audierii, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Audierea trebuie consemnată în scris sau înregistrată audio, sub sancţiunea nulităţii. (6) În cadrul cercetării se vor stabili faptele şi urmările acestora, împrejurările în care au fost săvârşite, existenţa sau inexistenţa vinovăţiei, precum şi orice alte date concludente. (7) În cursul cercetării disciplinare prealabile, persoana cercetată are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa, aducând toate probele pe care le consideră necesare. Ea are dreptul să cunoască toate actele cercetării. (8) Refuzul persoanei cercetate de a colabora la derularea cercetării disciplinare prealabile se constată prin proces-verbal şi nu împiedică finalizarea acesteia. (9) Cercetarea disciplinară prealabilă se finalizează prin propunerea comisiei adresată ministrului justiţiei privind aplicarea sau neaplicarea unei sancţiuni disciplinare, avându-se în vedere criteriile prevăzute la art. 74 alin. (3). (10) La propunerea comisiei de disciplină, ministrul justiţiei aplică, prin ordin, una dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 74 alin. (1), în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării propunerii, dar nu mai târziu de un an de la data săvârşirii faptei.-------------Art. 75 a fost modificat de pct. 49 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 76 (1) Ordinul sau decizia prin care s-a aplicat sancţiunea disciplinară se comunică persoanei sancţionate în termen de 5 zile de la data emiterii. (2) Împotriva sancţiunii disciplinare aplicate potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) persoana în cauză poate face contestaţie la directorul direcţiei de specialitate sau, în cazul în care sancţiunea a fost aplicată de directorul Direcţiei de probaţiune, la ministrul justiţiei, în termen de 30 de zile de la comunicarea deciziei prin care s-a aplicat sancţiunea. Soluţionarea contestaţiei se face în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia. (3) Ordinul sau decizia de sancţionare se ataşează dosarului profesional al angajatului. (4) Persoana nemulţumită de sancţiunea aplicată se poate adresa instanţei de judecată competente, potrivit legii.-------------Art. 76 a fost modificat de pct. 50 al art. I din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010.  +  Articolul 77Răspunderea disciplinară nu exclude răspunderea civilă, penală sau administrativă a persoanei pentru fapta săvârşită.  +  Capitolul VII Dispoziţii finaleDispoziţii finale  +  Articolul 78Dispoziţiile prezentei legi se completează cu reglementările din legislaţia muncii şi legislaţia civilă, în măsura în care nu sunt incompatibile cu specificul raporturilor de muncă prevăzute de prezenta lege.  +  Articolul 79 (1) La data intrării în vigoare a prezentei legi denumirea "servicii de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor", cuprinsă în actele normative în vigoare, se înlocuieşte cu denumirea "servicii de probaţiune". (2) La data intrării în vigoare a prezentei legi denumirea "Direcţia de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor", cuprinsă în actele normative în vigoare, se înlocuieşte cu denumirea "Direcţia de probaţiune".  +  Articolul 80Personalul care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, este încadrat pe funcţiile de consilier de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor, şef serviciu şi inspector de protecţie a victimelor şi reintegrare socială a infractorilor se consideră că îndeplineşte condiţiile legale pentru ocuparea funcţiilor în care este numit.  +  Articolul 81Până la adoptarea legii privind salarizarea personalului de probaţiune, rămân aplicabile dispoziţiile Legii nr. 50/1996privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului din organele autorităţii judecătoreşti, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.-------------Art. 81 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 82În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi, se stabilesc, prin hotărâre a Guvernului, măsurile speciale de protecţie de care poate beneficia personalul de probaţiune, condiţiile şi modul de realizare a acestora.-------------Art. 82 a fost modificat de art. IV din ORDONANŢA nr. 26 din 25 august 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010, prin înlocuirea expresiei "personalul din serviciile de probaţiune" cu expresia "personalul de probaţiune".  +  Articolul 83La data intrării în vigoare a prezentei legi, se abrogă art. 7 şi 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2000 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 423 din 1 septembrie 2000, cu modificările ulterioare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 4 mai 2006.Nr. 123.----