LEGE nr. 102 din 25 aprilie 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 9 mai 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109 din 14 iulie 2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă constituie cadrul general pentru organizarea, efectuarea şi asigurarea desfăşurării transporturilor rutiere de mărfuri şi de persoane, precum şi a activităţilor conexe acestora pe teritoriul României, în condiţii de siguranţă şi calitate, cu respectarea principiilor liberei concurenţe, garantarea accesului liber şi nediscriminatoriu la piaţa transportului rutier şi a măsurilor de protecţie a mediului înconjurător, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi pentru satisfacerea necesităţilor economiei naţionale şi nevoilor de apărare ale ţării."2. La articolul 2, partea introductivă şi literele c)-h) vor avea următorul cuprins:"Art. 2. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă privind accesul la activitatea de transport nu se aplică transporturilor rutiere efectuate cu:...................................................................... c) vehicule rutiere aparţinând instituţiilor din sistemul naţional de apărare; d) vehicule rutiere utilizate pentru transporturi poştale care sunt efectuate în cadrul unui serviciu public; e) vehicule rutiere care transportă medicamente, produse şi echipamente medicale necesare intervenţiilor în caz de catastrofe şi calamităţi; f) vehicule rutiere speciale destinate serviciilor medicale de urgenţă; g) vehicule rutiere special amenajate care le fac improprii pentru transportul mărfurilor; h) vehicule rutiere care transportă vehicule avariate sau defecte;".3. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:"Art. 2^1. - Transportul public local se reglementează prin legi speciale."4. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:1. activitate conexă transportului rutier - activitate complementară care se desfăşoară în legătură cu transportul rutier;2. activitate de transport rutier - suma operaţiunilor de transport care asigură, nemijlocit, deplasarea mărfurilor sau a persoanelor, cu ajutorul vehiculelor sau al combinaţiei de vehicule, pe distanţe şi în condiţii prestabilite;3. autoturism - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane, care are cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;4. autobuz - autovehicul cu cel puţin 4 roţi şi o viteză maximă constructivă mai mare de 25 km/h, conceput şi construit pentru transportul de persoane pe scaune şi în picioare, şi care are mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;5. autobuz urban - autobuz la care majoritatea locurilor sunt în picioare;6. autocar - autobuz cu mai mult de 22 de locuri pe scaune, destinat şi echipat numai pentru transportul de persoane aşezate pe scaune, având spaţii speciale pentru transportul bagajelor pe distanţe mari, amenajat şi dotat pentru a asigura confortul persoanelor transportate, având interdicţia de a transporta persoane în picioare;7. autorizaţie de transport internaţional - document care dă dreptul unui operator de transport rutier să efectueze în anumite condiţii unul sau mai multe transporturi de tranzit sau destinaţie pe teritoriul unui stat, pe perioada sa de valabilitate;8. autogară - spaţiu special delimitat, amenajat şi dotat pentru a permite staţionarea autobuzelor la persoane, pentru urcarea sau coborârea persoanelor, precum şi pentru o oferi condiţii şi servicii pentru autobuze şi pentru persoanele aflate în aşteptare;9. cap de traseu - punct de plecare sau punct de destinaţie, aferent unui traseu, utilizat pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate prin servicii regulate de transport rutier public;10. cabotaj - operaţiune de transport rutier efectuată de către un operator de transport rutier străin între cel puţin două puncte de încărcare/descărcare aflate pe teritoriul României; deplasarea fără încărcătură a unui vehicul rutier între două operaţiuni consecutive de transport internaţional nu este considerată cabotaj;11. certificat de competenţă profesională - document care atestă pregătirea profesională a unei persoane în domeniul transporturilor rutiere;12. certificat de transport în cont propriu - document prin care se atestă că întreprinderea îndeplineşte condiţia de competenţă profesională, aceasta având acces la activitatea de transport rutier în cont propriu;13. contract de închiriere de vehicule rutiere - contract încheiat în formă autentică, prin care un locator, persoană fizică sau juridică, transmite, contra cost, dreptul de folosinţă pe perioadă determinată a unuia sau mai multor vehicule, fără conducător auto, către o altă persoană fizică sau juridică, numită locatar;14. copia conformă a certificatului de transport în cont propriu - documentul eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere deţinute în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi utilizate de întreprindere, altele decât cele menţionate la art. 2, cu care se efectuează operaţiuni de transport rutier în cont propriu, numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere;15. copia conformă a licenţei de transport - documentul eliberat de autoritatea competentă pentru fiecare dintre autovehiculele sau ansamblurile de vehicule rutiere deţinute în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi utilizate de operatorul de transport rutier la operaţiuni de transport rutier, altele decât cele menţionate la art. 2, numai cu respectarea reglementărilor naţionale şi internaţionale în domeniul transporturilor rutiere;16. cursă - traseu parcurs de un autobuz care, după atingerea punctului de destinaţie, revine la punctul de plecare, în cadrul aceleiaşi operaţiuni de transport de persoane;17. document de transport - document care se află la bordul autovehiculului rutier pe toată durata derulării transportului, având înscrise date privind întreprinderea care efectuează transportul, expeditorul, beneficiarul transportului, mărfurile sau persoanele transportate, după caz, şi care trebuie să facă posibilă stabilirea categoriei şi a tipului de transport rutier efectuat;18. grafic de circulaţie - document care conţine staţiile publice aflate pe un traseu, distanţele dintre acestea, orele de plecare, respectiv sosire, şi zilele în care se efectuează transporturile;19. grup de persoane dinainte constituit - grup pentru care o organizaţie sau o persoană autorizată care este responsabilă cu încheierea contractului şi plata colectivă a serviciilor a primit rezervările şi a efectuat plăţile înainte de plecare. Pe tot parcursul transportului componenţa grupului trebuie să rămână aceeaşi;20. inspecţie tehnică periodică - operaţiune de control periodic al vehiculelor aflate în exploatare, care priveşte în principal sistemele şi componentele acestora ce contribuie la siguranţa circulaţiei, protecţia mediului şi încadrarea în categoria de folosinţă;21. intermediere în transporturile rutiere - activitatea unei întreprinderi cu scop patrimonial care constă în preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier în trafic naţional şi/sau internaţional, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unuia sau mai multor operatori de transport;22. întreprindere - agent economic, persoană fizică, asociaţie familială sau persoană juridică, cu/fără scop patrimonial, orice asociaţie ori grup de persoane fără personalitate juridică, cu/fără scop patrimonial, sau orice organism oficial care are personalitate juridică ori care depinde de o autoritate care are această personalitate;23. licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier - document care dă dreptul unei întreprinderi să desfăşoare activităţi conexe transportului rutier;24. licenţă de transport - document prin care se atestă că întreprinderea îndeplineşte condiţiile de onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională, aceasta având acces la transportul rutier public;25. licenţă de traseu - document care dă dreptul operatorului de transport rutier să efectueze transport rutier public de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic naţional pe un anumit traseu, conform programului de transport;26. masă totală maximă autorizată - masa totală maximă a unui vehicul rutier, aşa cum este declarată de constructorul acestuia;27. microbuz - autobuz care are o capacitate de transport de cel mult 22 de persoane pe scaune, în afara locului conducătorului auto;28. omologare - procedura administrativă prin care autoritatea competentă certifică, conform legislaţiei în vigoare, că un tip de vehicul, un sistem sau o componentă ori o entitate tehnică independentă satisface cerinţele tehnice prevăzute de reglementările în vigoare;29. operator de transport rutier - orice întreprindere care deţine certificat unic de înregistrare, având ca obiect de activitate activitatea de transport rutier, deţinătoare a unei licenţe de transport şi care efectuează transport rutier public cu vehicule rutiere deţinute cu orice titlu, cu excepţia comodatului, denumite în continuare vehicule deţinute;30. operator de transport rutier român - operator de transport rutier cu sediul sau cu domiciliul în România;31. operator de transport rutier străin - operator de transport rutier cu sediul sau cu domiciliul în străinătate, autorizat să efectueze transporturi rutiere internaţionale;32. operator pentru activităţi conexe transportului rutier - orice întreprindere care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier şi care a obţinut în prealabil licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier;33. persoană desemnată - persoană fizică, managerul activităţii de transport rutier, care îndeplineşte pentru întreprindere condiţiile de onorabilitate şi competenţă profesională, care este angajată pe bază de contract de muncă să conducă, permanent şi efectiv, activitatea de transport a întreprinderii;34. program de transport interjudeţean şi internaţional - program întocmit şi aprobat de autoritatea competentă, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, numărul, tipul şi capacitatea autovehiculelor necesare;35. program de transport judeţean - program propus şi aprobat de consiliile judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin care se stabilesc traseele pentru transportul rutier public de persoane prin servicii regulate, graficele de circulaţie, capetele de traseu, staţiile publice, numărul, tipul şi capacitatea autovehiculelor necesare;36. serviciu regulat de transport de persoane - serviciu de transport public de persoane care asigură transportul persoanelor, potrivit graficelor de circulaţie, pe trasee specificate, în care urcarea/coborârea persoanelor transportate în/din autovehicul se face în puncte de oprire dinainte stabilite; serviciul regulat de transport de persoane presupune obligaţia respectării graficelor de circulaţie, acesta fiind accesibil oricărei persoane, putând fi condiţionat cel mult de o rezervare prealabilă;37. serviciu regulat special de transport de persoane - serviciu de transport public de persoane efectuat la solicitarea unui beneficiar, prin care se asigură doar transportul anumitor categorii determinate de persoane, în măsura în care acest serviciu se desfăşoară în condiţiile prevăzute la pct. 36. Serviciul regulat special de transport de persoane include: a) transportul muncitorilor între domiciliu şi locul de muncă; b) transportul elevilor şi al studenţilor spre şi dinspre instituţiile de învăţământ; c) transportul militarilor şi al familiilor acestora între domiciliu şi unitatea militară;38. staţie publică - punct de pe traseul unui serviciu regulat de transport de persoane, amenajat corespunzător, semnalizat printr-un indicator rutier şi care să aibă în dotare un panou suplimentar pe care este ataşat orarul conform căruia opresc autovehiculele pentru urcarea şi coborârea persoanelor transportate;39. serviciu ocazional de transport de persoane - activitate de transport public de persoane, realizată pe bază de contract unic pentru fiecare cursă, care nu poate fi definită ca serviciu regulat sau ca serviciu regulat special, prin care se transportă grupuri de persoane dinainte constituite, la iniţiativa unei persoane, cu ocazia unor evenimente, manifestări speciale, călătorii circulare cu caracter de agrement, turism şi altele asemenea;40. traseu - parcurs care asigură legătura între mai multe localităţi şi/sau obiective, cuprinse între două capete, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale. În funcţie de amplasarea capetelor şi de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, judeţene, interjudeţene şi internaţionale; traseele dintre municipiul Bucureşti şi alte localităţi sunt trasee interjudeţene;41. transport rutier - operaţiune prin care se realizează deplasarea persoanelor sau a mărfurilor cu un autovehicul ori cu un ansamblu de vehicule rutiere, pe un drum deschis circulaţiei publice, chiar dacă vehiculele respective sunt, pe o anumită porţiune a traseului, transportate la rândul lor pe sau de alte vehicule ori dacă autovehiculele se deplasează fără încărcătură. Operaţiunile de încărcare/descărcare şi de întocmire/distribuire a documentelor însoţitoare transportului, realizate sau supravegheate de conducătorul vehiculului ori al ansamblului de vehicule, sunt operaţiuni incluse în activitatea de transport;42. transport rutier agabaritic - transport rutier cu mase şi/sau cu dimensiuni depăşite;43. transport rutier în trafic naţional - transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul României, fără a depăşi teritoriul statului;44. transport rutier în trafic internaţional - transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie, situate pe teritoriul a două state diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor state;45. transport rutier în zona de mic trafic de frontieră - transport rutier care implică deplasarea unui vehicul rutier de pe teritoriul unui stat pe teritoriul statului învecinat, pe o distanţă de cel mult 30 km faţă de frontieră, dacă acordurile bilaterale încheiate între statele respective nu prevăd altfel;46. transport rutier local - transport rutier efectuat în interiorul zonei administrativ-teritoriale a unei localităţi, fără a depăşi limitele acesteia;47. transport rutier judeţean - transport rutier care se efectuează între două localităţi situate pe teritoriul aceluiaşi judeţ;48. transport rutier interjudeţean - transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare şi localitatea de destinaţie, situate pe teritoriul a două judeţe diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor judeţe; în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, transportul rutier între municipiul Bucureşti şi alte judeţe este considerat transport rutier interjudeţean;49. transportator rutier - orice întreprindere care, în activitatea sa, pentru transportul public sau transportul în cont propriu al persoanelor ori al mărfurilor, utilizează vehicule sau ansambluri de vehicule rutiere deţinute, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă;50. vehicul rutier - sistem mecanic destinat circulaţiei pe drumurile publice, cu sau fără mijloace de autopropulsare, şi care se utilizează în mod normal pentru transportul de persoane şi/sau de mărfuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă sunt considerate vehicule rutiere autovehiculele, remorcile, semiremorcile şi tractoarele, definite astfel: a) autovehicul - orice vehicul rutier care se deplasează prin propulsie proprie, cu excepţia vehiculelor care circulă pe şine şi a autovehiculelor cu două sau 3 roţi; b) remorcă - vehicul rutier fără motor, conceput şi construit pentru a fi tractat de un autovehicul; c) semiremorcă - vehicul rutier tractat, conceput pentru a fi cuplat la un tractor sau la o axă de tractare, astfel încât asupra tractorului ori axei de tractare se exercită o forţă verticală semnificativă; d) tractor - vehicul rutier care, prin concepţie şi construcţie, este destinat exclusiv sau în principal tractării de remorci/semiremorci sau utilaje;51. vehicule istorice - vehicule pentru care perioada trecută de la încetarea fabricaţiei tipurilor respective, care au utilizat acelaşi tip de caroserie şi acelaşi tip de motor, este de cel puţin 30 de ani, originale, restaurate sau reconstruite, pentru care deţinătorii au obţinut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate de autoritatea competentă."5. La articolul 4 litera A, litera b) va avea următorul cuprins:"b) clasificarea din punct de vedere al caracterului comercial al activităţii:1. transport rutier public;2. transport rutier în cont propriu;".6. La articolul 4 litera B, punctul 1 al literei a) va avea următorul cuprins:"1. transport rutier de mărfuri generale, inclusiv bunuri;".7. La articolul 5, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, autoritate de stat şi de reglementare în domeniul transporturilor rutiere, reprezintă, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea competentă."8. La articolul 5, litera f) a alineatului (3) va avea următorul cuprins:"f) autorizează activităţile de transport rutier public şi în cont propriu, în trafic naţional şi/sau internaţional, şi eliberează în acest sens licenţe, certificate de transport în cont propriu şi autorizaţii de transport internaţional, prin intermediul autorităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare, în conformitate cu procedurile specifice stabilite pentru operatorii de transport rutier, întreprinderi şi operatorii de activităţi conexe transportului rutier, precum şi atestate/certificate pentru personalul de specialitate din domeniul transporturilor rutiere, conform prevederilor în vigoare, acordurilor şi convenţiilor la care România este parte;".9. După articolul 8 se introduc două noi articole, articolele 8^1 şi 8^2, cu următorul cuprins:"Art. 8^1. - Consiliile judeţene, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale au următoarele atribuţii privind transportul rutier public, care se realizează în zona de competenţă respectivă: a) stabilirea şi aplicarea politicilor teritoriale de dezvoltare durabilă a transportului rutier, în conexiune cu politicile similare din zonele limitrofe şi în conformitate cu politica naţională în domeniu; b) aprobarea programelor de transport rutier public de persoane în trafic judeţean, după armonizarea acestora de către autoritatea competentă cu programele de transport rutier interjudeţean, feroviar, naval sau aerian, după caz.Art. 8^2. - La realizarea proiectului de program de transport rutier public de persoane în trafic judeţean vor fi consultate şi asociaţiile existente la nivel judeţean."10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Transportul rutier se efectuează numai în condiţiile respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, a reglementărilor în vigoare din domeniul transporturilor rutiere, precum şi a acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte. (2) Transportul rutier de mărfuri periculoase se efectuează numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), încheiat la Geneva la 30 septembrie 1957, la care România a aderat prin Legea nr. 31/1994, cu modificările ulterioare, şi a reglementărilor specifice în vigoare. (3) Transportul rutier al deşeurilor periculoase se efectuează numai în condiţiile respectării reglementărilor specifice în vigoare. (4) Transportul rutier de mărfuri sau de persoane se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Acordului european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere internaţionale (A.E.T.R.), inclusiv ale anexelor la acesta, încheiat la Geneva la 1 iulie 1970, la care România a aderat prin Legea nr. 101/1994."11. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Transportul rutier public este transportul rutier efectuat pe bază de contract, contra plată, prin încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii, cu vehicule deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."12. La articolul 12, partea introductivă şi literele a) şi f) vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - Transportul rutier în cont propriu se efectuează fără încasarea unui tarif sau a echivalentului în natură ori în servicii al acestuia şi se realizează în următoarele condiţii cumulative: a) este o activitate secundară sau suplimentară celorlalte activităţi principale autorizate ale întreprinderii;..................................................................... f) vehiculele utilizate pentru astfel de transporturi sunt conduse de către conducători auto angajaţi ai întreprinderii, de către persoana fizică sau de către un membru al asociaţiei familiale, după caz."13. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public în trafic naţional şi/sau internaţional numai cu vehicule rutiere deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, înmatriculate în România, conduse de persoane cu cetăţenie română sau de cetăţeni străini cu drept de muncă în România."14. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - Pentru a putea efectua transport rutier pe teritoriul României, conducătorii auto cetăţeni străini care au obţinut dreptul de muncă în România trebuie să deţină un certificat de competenţă profesională eliberat de autoritatea competentă în condiţiile stabilite de aceasta."15. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Pentru a efectua transport rutier public, operatorii de transport rutier trebuie să fie înregistraţi în Registrul operatorilor de transport rutier, ţinut de autoritatea competentă."16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Pentru dobândirea calităţii de operator de transport rutier, o întreprindere trebuie să obţină licenţa de transport, care se acordă în urma îndeplinirii cumulative a condiţiilor de onorabilitate, capacitate financiară şi competenţă profesională. (2) Condiţia de onorabilitate, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier: a) nu a fost condamnată pentru infracţiuni de natură comercială; b) nu a fost declarată inaptă pentru a conduce permanent şi efectiv activitatea de transport rutier, conform prevederilor legale în vigoare; c) nu a fost condamnată pentru infracţiuni privind:- condiţiile de plată şi de angajare;- transportul rutier de mărfuri sau de persoane şi, în special, prevederile privind perioadele de conducere şi de odihnă ale conducătorilor auto, greutăţile şi dimensiunile vehiculelor rutiere, siguranţa rutieră şi siguranţa vehiculului rutier, protecţia mediului. (3) Condiţia de capacitate financiară constă în dispunerea unor resurse suficiente pentru a se asigura demararea în bune condiţii a activităţii întreprinderii şi buna administrare a acesteia. Condiţia de capacitate financiară se consideră ca fiind îndeplinită numai dacă operatorul de transport rutier dispune de un nivel financiar de minimum 9.000 euro pentru primul autovehicul rutier şi 5.000 euro pentru fiecare dintre celelalte autovehicule rutiere deţinute şi utilizate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă. Modul de evaluare a capacităţii financiare a unei întreprinderi se stabileşte de autoritatea competentă. (4) Condiţia de competenţă profesională se consideră ca fiind îndeplinită dacă persoana desemnată să conducă permanent şi efectiv activitatea de transport rutier este titulară a unui certificat de competenţă profesională eliberat de autoritatea competentă în condiţiile stabilite de aceasta. (5) Certificatul de competenţă profesională atestă deţinerea nivelului necesar de cunoştinţe stabilit de autoritatea competentă şi se acordă în urma unei examinări scrise obligatorii, care poate fi completată cu o examinare orală în forma stabilită de autoritatea competentă."17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Licenţa de transport se eliberează operatorului de transport rutier de către autoritatea competentă, are o valabilitate de 5 ani şi se păstrează la sediul acestuia. (2) Pentru vehiculele rutiere deţinute de operatorul de transport rutier, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, şi utilizate la operaţiuni de transport rutier public, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale licenţei de transport. Numărul maxim de copii conforme ale licenţei de transport corespunde numărului de vehicule pentru care este îndeplinită condiţia de capacitate financiară a operatorului de transport rutier. (3) Copiile conforme ale licenţei de transport se eliberează de către autoritatea competentă, pentru perioade succesive de un an, până la expirarea valabilităţii licenţei de transport."18. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) Efectuarea transportului rutier public cu autovehicule deţinute în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, altele decât cele prevăzute la art. 2, este permisă numai pe baza copiei conforme a licenţei de transport valabile, emisă de autoritatea competentă. (2) Copia conformă a licenţei de transport se suspendă de către autoritatea competentă în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului."19. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - Licenţa de transport se retrage de către autoritatea competentă în cazul în care operatorul de transport rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care operatorul de transport a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia."20. Articolul 22 va avea următorul cuprins:"Art. 22. - Întreprinderea care a dobândit calitatea de operator de transport rutier poate efectua transport rutier în cont propriu pe baza licenţei de transport şi a copiilor conforme ale acesteia existente la bordul autovehiculelor respective."21. La articolul 23, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, întreprinderile trebuie să fie înregistrate în Registrul întreprinderilor, ţinut de autoritatea competentă."22. Articolul 24 va avea următorul cuprins:"Art. 24. - Pentru a efectua transport rutier în cont propriu, o întreprindere trebuie să obţină un certificat de transport în cont propriu, care se acordă în urma îndeplinirii condiţiei de competenţă profesională."23. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Certificatul de transport în cont propriu se eliberează întreprinderii de către autoritatea competentă, are o valabilitate de 5 ani şi se păstrează la sediul acesteia. (2) Pentru fiecare dintre autovehiculele rutiere deţinute de întreprindere şi utilizate la operaţiuni de transport rutier în cont propriu, cu excepţia celor prevăzute la art. 2, autoritatea competentă eliberează, la cerere, copii conforme ale certificatului de transport în cont propriu, cu valabilitate de un an."24. Articolul 26 va avea următorul cuprins:"Art. 26. - Efectuarea transportului rutier în cont propriu cu un vehicul deţinut este permisă numai pe baza copiei conforme valabile a certificatului de transport în cont propriu."25. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Certificatul de transport în cont propriu se retrage de către autoritatea competentă în cazul în care întreprinderea nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acestuia sau în cazul în care întreprinderea a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acestuia. (2) Copia conformă a certificatului de transport în cont propriu se suspendă de către autoritatea competentă în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare privind transportul rutier şi/sau protecţia mediului. (3) O întreprindere care deţine numai certificate de transport în cont propriu nu poate executa transport rutier public."26. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Transportul rutier public de mărfuri este efectuat de către operatorii de transport rutier numai cu vehicule rutiere la bordul cărora există, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei de transport, documentul de transport, precum şi celelalte documente specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare. (2) Transportul rutier de mărfuri în cont propriu poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu vehicule rutiere la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, documentul din care să rezulte faptul că transportul efectuat este în cont propriu, precum şi documentele specifice tipului de transport efectuat, stabilite prin reglementările în vigoare."27. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - În vederea efectuării transportului rutier public de mărfuri în trafic internaţional, suplimentar faţă de documentele prevăzute la art. 28 alin. (1), la bordul vehiculului rutier trebuie să se mai afle şi certificatul privind încadrarea vehiculului rutier în normele de poluare şi siguranţă rutieră."28. Articolul 30 va avea următorul cuprins:"Art. 30. - Operatorii de transport rutier români pot efectua transport rutier public de mărfuri în trafic internaţional numai pe baza autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă, dacă acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte nu prevăd altfel."29. Articolul 31 va avea următorul cuprins:"Art. 31. - (1) Operatorii de transport rutier străini pot efectua operaţiuni de transport rutier public de mărfuri în trafic internaţional pe teritoriul României numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional eliberate de autoritatea competentă, dacă acordurile sau convenţiile internaţionale la care România este parte nu prevăd altfel. (2) Organele de control vamal vor efectua formalităţile vamale pe teritoriul României pentru autovehiculele operatorilor de transport rutier străini numai dacă la bordul acestora există autorizaţia de transport internaţional corespunzătoare sau până la îndeplinirea acestei formalităţi. (3) Până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora instrucţiuni comune pentru aplicarea prevederilor alin. (2)."30. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Transportul rutier public de persoane se efectuează de către operatorii de transport rutier numai cu autobuze la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a licenţei de transport, precum şi licenţa de traseu ori autorizaţia de transport internaţional sau documentul de transport corespunzător serviciilor ocazionale, după caz. (2) Transportul rutier în cont propriu de persoane poate fi efectuat de către întreprinderi numai cu autovehicule la bordul cărora se află, pe toată durata transportului, o copie conformă a certificatului de transport în cont propriu, precum şi documente din care să rezulte faptul că transportul efectuat este în cont propriu."31. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - Transportul rutier public de persoane cu autobuze se poate realiza prin: a) servicii regulate; b) servicii regulate speciale; c) servicii ocazionale."32. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu judeţean sau interjudeţean se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, perioada de valabilitate a acesteia fiind limitată de perioada de valabilitate a programului de transport. (2) Licenţa de traseu pentru transportul rutier public în trafic interjudeţean se eliberează pentru fiecare cursă, iar în trafic judeţean, pentru fiecare traseu. (3) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean şi interjudeţean se efectuează pe baza programelor de transport, perioada de valabilitate a acestora fiind de 3 ani. (4) În vederea întocmirii programului de transport judeţean, consiliul judeţean are obligaţia să transmită autorităţii competente, până la data comunicată de aceasta, propuneri care să conţină traseele judeţene care urmează a fi incluse în program. După întocmirea programului, aceasta îl va transmite spre aprobare consiliului judeţean. (5) Programul de transport nu poate fi modificat decât pentru cazuri justificate, cel mult o dată pe an, cu respectarea condiţiilor impuse la alin. (4) privind întocmirea şi aprobarea sa."33. După articolul 34 se introduc două noi articole, articolele 34^1 şi 34^2, cu următorul cuprins:"Art. 34^1. - (1) În cazul transportului rutier public judeţean de persoane prin servicii regulate, autoritatea competentă eliberează licenţele de traseu după atribuirea traseelor din programul de transport judeţean respectiv. (2) În vederea atribuirii traseelor, condiţiile impuse şi punctajele pentru departajare se stabilesc de autoritatea competentă pentru traseele interjudeţene şi de Ministerul Administraţiei şi Internelor pentru traseele judeţene. (3) Licenţele de traseu pentru traseele judeţene se eliberează de agenţiile teritoriale ale autorităţii competente, conform atribuirii traseelor pe baza condiţiilor impuse şi punctajelor obţinute de operatori la atribuirea traseelor. (4) La atribuirea traseelor judeţene poate participa şi un reprezentant al consiliului judeţean.Art. 34^2. - (1) Licenţa de traseu conţine tipul şi capacitatea autobuzului cu care este permisă executarea curselor traseului, iar în anexă, graficul de circulaţie. (2) Pentru transportul rutier de persoane pe trasee judeţene şi interjudeţene se utilizează autobuze interurbane şi autocare, iar pentru traseele internaţionale se utilizează numai autocare. Autoritatea competentă va corela gradul de confort al acestora cu lungimea traseului. (3) În transportul rutier de persoane în trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional se interzice transportul mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune prevăzut în certificatul de înmatriculare al autobuzului."34. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - La efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate şi servicii regulate speciale, operatorii de transport rutier au obligaţia respectării prevederilor caietului de sarcini al licenţei de traseu sau ale autorizaţiei de transport internaţional, precum şi ale graficului de circulaţie."35. După articolul 35 se introduc două noi articole, articolele 35^1 şi 35^2, cu următorul cuprins:"Art. 35^1. - Pe traseele paralele cu calea ferată, graficele de circulaţie se armonizează pentru a nu se suprapune cu graficele de circulaţie ale trenurilor de persoane.Art. 35^2. - (1) Serviciile regulate de transport de persoane se execută pe bază de legitimaţii de călătorie individuale, care sunt documente cu regim special, respectiv: bilete, abonamente şi legitimaţii speciale. (2) Legitimaţiile speciale de călătorie sunt legitimaţiile acordate de autorităţile competente, în condiţiile legii. (3) Modelul biletelor, abonamentelor şi legitimaţiilor speciale se stabileşte unitar de Ministerul Finanţelor Publice. (4) Pentru copiii sub 5 ani transportul se realizează gratuit. (5) Transportul bagajelor de mână ale pasagerilor se face gratuit în limita de până la 20 kg în trafic naţional şi 30 kg în trafic internaţional."36. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier români numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional şi a graficului de circulaţie conţinut în aceasta, eliberată de autorităţile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu internaţional se poate efectua şi de către mai mulţi operatori de transport rutier, în comun, aşa cum au fost menţionate în autorizaţie."37. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art 37. - Operatorii de transport rutier străini pot efectua transport rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic internaţional pe teritoriul României, tranzit sau destinaţie, numai pe baza autorizaţiei de transport internaţional şi a graficului de circulaţie conţinut în aceasta, eliberată de autoritatea competentă."38. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - (1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic naţional se efectuează de către operatorii de transport rutier numai pe baza licenţei de traseu eliberate de autoritatea competentă, cu valabilitate egală cu perioada contractului încheiat cu beneficiarul transportului, dar nu mai mare de un an, serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice, asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate speciale în trafic internaţional se efectuează de către operatorii de transport rutier români şi străini numai pe baza autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor unde sunt situate capetele de traseu, precum şi a autorizaţiilor de transport internaţional eliberate de autorităţile competente ale statelor tranzitate, serviciul respectiv utilizând ca staţii pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate alte staţii decât staţiile publice, asigurându-se existenţa la bordul autovehiculului a legitimaţiilor valabile eliberate de beneficiarul transportului, dacă acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte nu prevăd altfel."39. După articolul 38 se introduce un nou articol, articolul 38^1, cu următorul cuprins:"Art. 38^1. - (1) Licenţa pentru traseu sau autorizaţia de transport internaţional, eliberată de autoritatea competentă, se retrage de către aceasta în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării ei sau în cazul abaterilor grave ori repetate de la regulile de prestare a serviciului. (2) Deţinătorul licenţei pentru traseu retrase este obligat să efectueze activitatea de transport rutier până la înlocuirea sa cu un alt operator de transport rutier, dar nu mai mult de 60 de zile."40. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - (1) Transportul rutier de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza documentului de transport eliberat anterior de autoritatea competentă. (2) Transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai în condiţiile respectării prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002, pe baza documentelor prevăzute în respectivul acord, eliberate de autoritatea competentă. (3) Pentru statele nesemnatare ale Acordului INTERBUS, transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport convenit între autoritatea competentă şi autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul. (4) Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic internaţional se poate efectua numai pe baza documentului de transport eliberat şi convenit de autoritatea competentă cu autorităţile competente din statele pe teritoriul cărora se derulează transportul."41. După articolul 39 se introduc două noi articole, articolele 39^1 şi 39^2, cu următorul cuprins:"Art. 39^1. - Transportul rutier de persoane în cont propriu în trafic naţional şi internaţional se efectuează în condiţiile stabilite prin norme şi cu respectarea acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.Art. 39^2. - Documentele care trebuie să se găsească la bordul autovehiculului în timpul efectuării transportului rutier de persoane, pentru fiecare tip de transport reglementat de prezenta ordonanţă de urgenţă, se stabilesc prin norme."42. La articolul 40, alineatele (1), (3) şi (4) vor avea următorul cuprins:"Art. 40. - (1) Activităţile conexe transportului rutier se efectuează de către întreprinderi numai pe baza licenţei pentru activităţi conexe transportului rutier, eliberată de autoritatea competentă, în condiţiile stabilite prin norme....................................................................... (3) În situaţia în care o activitate conexă transportului rutier se efectuează de către o întreprindere în mai multe puncte, autoritatea competentă eliberează o licenţă pentru activităţi conexe transportului rutier, pentru fiecare dintre acestea. (4) Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier se suspendă de către autoritatea competentă în cazul săvârşirii unor abateri grave sau repetate de la reglementările în vigoare."43. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - (1) Înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea destinaţiei unor spaţii ale unei autogări, care să deservească transportul rutier public de persoane, se aprobă de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de consiliul local, după caz, cu avizul prealabil de oportunitate al autorităţii competente. (2) Este interzisă schimbarea destinaţiei unei autogări, desfiinţarea acesteia sau schimbarea destinaţiei unor spaţii ale unei autogări, în mai puţin de 6 luni de la notificarea acestei intenţii de către proprietarul autogării respective."44. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - Amenajarea, semnalizarea rutieră şi întreţinerea staţiilor publice pentru urcarea/coborârea persoanelor transportate se asigură de administraţia publică locală, administratorul drumului sau deţinătorul acestuia, după caz."45. Articolul 45 va avea următorul cuprins:"Art. 45. - În cazul transportului rutier public de persoane prin servicii regulate în trafic judeţean, interjudeţean sau internaţional, plecările, opririle în tranzit şi sosirile se realizează din/în autogări sau, în lipsa acestora, din/în staţii publice stabilite de administraţia publică locală, cu avizul autorităţii competente, conform programului de transport aprobat."46. Articolul 46 va avea următorul cuprins:"Art. 46. - (1) Oprirea în autogară în vederea urcării/coborârii persoanelor transportate este permisă numai în situaţia în care graficul de circulaţie al licenţei de traseu are prevăzută staţia respectivă, în cazul serviciilor regulate de transport rutier de persoane. (2) Accesul operatorilor de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, în staţiile publice, este fără plată, egal şi nediscriminatoriu, conform graficelor de circulaţie. (3) Operatorii de transport rutier care efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate conform graficului de circulaţie au acces egal şi nediscriminatoriu la serviciile autogărilor, contra cost."47. Articolul 47 va avea următorul cuprins:"Art. 47. - (1) Activităţile de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public se realizează pe bază de contracte prin preluarea de la beneficiari a comenzilor de transport rutier, acestea urmând a fi executate de intermediar, în numele său, prin intermediul unui operator de transport rutier, pe bază de contracte. (2) Sarcinile şi răspunderile intermediarului rezultă din prevederile contractului de intermediere încheiat între părţi."48. Articolul 48 va avea următorul cuprins:"Art. 48. - Licenţa pentru activităţi conexe transportului rutier se retrage de către autoritatea competentă în cazul în care întreprinderea care efectuează activităţi conexe transportului rutier nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza acordării acesteia sau în cazul în care aceasta a furnizat documente conţinând informaţii eronate cu ocazia solicitării acordării acesteia."49. Titlul capitolului VII va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIISiguranţa rutieră"50. La capitolul VII, înaintea articolului 49 se introduc două noi secţiuni, secţiunile 1 şi a 2-a, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA 1Dispoziţii generaleArt. 48^1. - (1) Siguranţa rutieră se defineşte prin totalitatea reglementărilor privind circulaţia rutieră, precum şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească infrastructura rutieră, mijloacele de transport, persoanele cu atribuţii care concură la siguranţa circulaţiei şi ceilalţi participanţi la trafic pentru a se asigura desfăşurarea transportului rutier în condiţii de siguranţă şi de protecţie a mediului. (2) Reglementările privind circulaţia rutieră sunt stabilite prin lege specială.Secţiunea a 2-a Persoane cu funcţii care concură la siguranţa rutierăArt. 48^2. - În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră sunt conducătorii auto prevăzuţi la art. 10 şi 14, persoana desemnată şi consilierul de siguranţă.Art. 48^3. - (1) Persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei trebuie să facă dovada că sunt apte din punct de vedere medical şi psihologic pentru ocuparea şi menţinerea pe funcţie. (2) Avizul medical şi avizul psihologic se obţin în urma unei examinări, iniţiale şi periodice, efectuată în unităţi specializate, stabilite obligatoriu în fiecare judeţ, din reţeaua sanitară proprie a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului sau agreate de acesta. (3) Cazurile pentru care se impune efectuarea examinării medicale şi/sau psihologice, precum şi periodicitatea avizelor medicale şi/sau psihologice se stabilesc prin norme.Art. 48^4. - Întreprinderea sau operatorul de transport rutier, în calitate de angajator, are obligaţia să ţină evidenţa avizelor medicale şi/sau psihologice şi să respecte recomandările comisiilor medicale şi psihologice cu privire la persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră.Art. 48^5. - (1) Persoanele cu funcţii care concură la siguranţa rutieră trebuie să deţină un certificat de pregătire profesională eliberat de autoritatea competentă. (2) Prin lege se pot stabili şi alte categorii de conducători auto care trebuie să deţină certificat de competenţă profesională.Art. 48^6. - Certificatul de competenţă profesională are o valabilitate de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii pentru aceeaşi perioadă, în urma susţinerii şi promovării unui examen, în condiţiile stabilite de autoritatea competentă.Art. 48^7. - Anularea certificatului de competenţă profesională se realizează în condiţiile stabilite de autoritatea competentă, pentru cazuri de incompatibilitate.Art. 48^8. - (1) Pentru prevenirea evenimentelor rutiere, întreprinderile care execută transport rutier public sau transport rutier în cont propriu au obligaţia de a asigura pregătirea profesională şi instruirea periodică a personalului care concură la siguranţa circulaţiei. (2) Instruirea personalului cu atribuţii în siguranţa circulaţiei se realizează în condiţiile stabilite de autoritatea competentă.Art. 48^9. - Autoritatea competentă va stabili sarcinile şi responsabilităţile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei."51. La capitolul VII, după secţiunea a 2-a se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 3-a, cu următorul titlu:"SECŢIUNEA a 3-aVehicule rutiere"52. La articolul 49, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Transportul rutier de mărfuri şi/sau de persoane se efectuează numai cu vehicule rutiere destinate prin construcţie tipului respectiv de transport şi dotate cu tahografe şi limitatoare de viteză, în conformitate cu reglementările în vigoare."53. La articolul 50, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 50. - (1) Omologarea în vederea înmatriculării sau înregistrării vehiculelor rutiere se acordă de către autoritatea competentă, care eliberează şi cartea de identitate a vehiculului rutier, în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare. (2) Certificarea autenticităţii şi omologarea vehiculelor rutiere în vederea înmatriculării sau înregistrării acestora se realizează în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare." (2) Condiţiile de desfăşurare a activităţilor de reparaţii, reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz sau de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere, precum şi condiţiile de acordare a autorizaţiilor tehnice operatorilor economici care efectuează asemenea servicii se stabilesc de autoritatea competentă, în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare."54. Articolul 51 va avea următorul cuprins:"Art. 51. - (1) Operatorii economici care efectuează servicii de reparaţii, reglare, de modificări constructive, de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, de dezmembrare a vehiculelor rutiere scoase din uz, precum şi de inspecţie tehnică periodică a vehiculelor rutiere pot desfăşura aceste activităţi numai pe baza autorizaţiei tehnice eliberate de autoritatea competentă, în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare.55. Articolul 52 va avea următorul cuprins:"Art. 52. - Produsele şi materialele de exploatare utilizate la vehiculele rutiere fabricate în ţară sau importate trebuie să fie certificate şi/sau omologate din punct de vedere tehnic, potrivit prevederilor legale în vigoare, de autoritatea competentă."56. Articolul 53 va avea următorul cuprins:"Art. 53. - Lista produselor şi materialelor de exploatare utilizate la vehiculele rutiere pentru care se impune certificarea sau omologarea se stabileşte de autoritatea competentă, în condiţiile stabilite prin prevederile legale în vigoare."57. La capitolul VII, după articolul 53 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 4-a, cu următorul cuprins:"SECŢIUNEA a 4-aInfrastructura rutierăArt. 53^1. - De respectarea prevederilor privind siguranţa circulaţiei sunt răspunzătoare/răspunzători toate întreprinderile deţinătoare de vehicule rutiere, persoanele cu funcţii care concură la siguranţa circulaţiei, administratorii infrastructurii rutiere, precum şi agenţii economici autorizaţi să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii a infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Art. 53^2. - (1) Pentru asigurarea siguranţei circulaţiei şi fluenţei traficului în zilele de sâmbătă, duminică, sărbători legale, precum şi în alte perioade, se pot institui restricţii de circulaţie pentru anumite categorii de vehicule. (2) Restricţiile, tipurile de vehicule, perioadele de aplicare şi excepţiile se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului sau prin ordine comune ale ministerelor interesate, după caz."58. După capitolul VII se introduce un nou capitol, capitolul VII^1, cu următorul cuprins:"CAPITOLUL VII^1Contracte în activităţile de transport rutier şi conexeArt. 53^3. - Executarea transportului rutier public şi a activităţilor conexe acestuia se realizează pe bază de contract comercial. Aceste activităţi sunt următoarele: a) transportul rutier public de mărfuri; b) transportul rutier public de persoane în trafic naţional şi internaţional în următoarele cazuri:1. transportul rutier prin serviciu regulat;2. transportul rutier prin serviciu regulat special;3. transportul rutier ocazional; c) activităţi desfăşurate de autogară; d) activităţi de intermediere.Art. 53^4. - Se consideră contract şi comanda acceptată numai dacă conţine toate elementele necesare efectuării transportului rutier.Art. 53^5. - (1) Dispoziţiile pct. 2 şi 3 ale art. 1, precum şi ale art. 2-30 şi 32-41, cu excepţia celor prevăzute la art. 23 pct. 3, din Convenţia referitoare la contractul de transport internaţional de mărfuri pe şosele (CMR), semnată la Geneva, Elveţia, la 19 mai 1956, la care România a aderat prin Decretul nr. 451 din 20 noiembrie 1972, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 145 din 6 decembrie 1972, denumită în continuare Convenţia CMR, sunt aplicabile de plin drept transporturilor rutiere publice de mărfuri executate cu vehicule în trafic naţional. (2) În trafic naţional, prevederile art. 23 pct. 3 din Convenţia CMR vor avea următorul cuprins: «Totuşi, cuantumul despăgubirilor nu poate depăşi echivalentul în lei a 2,5 USD per kilogram greutate brută lipsă.»Art. 53^6. - (1) Prevederile titlului XII - «Despre contractul de transport rutier», art. 413-441 - din Codul comercial nu se aplică contractelor de transport rutier public de mărfuri cu vehicule, încheiate după intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Contractelor de transport rutier public de mărfuri cu vehicule, încheiate înainte de data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aflate în curs de derulare, le sunt aplicabile prevederile Codului comercial menţionate la alin. (1).Art. 53^7. - (1) În executarea activităţii conexe de intermediere, organizarea transportului rutier se face pe baza şi în condiţiile contractului încheiat între client şi intermediar, precum şi ale contractului încheiat între intermediar şi operatorul de transport rutier. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), operatorul care deţine licenţă pentru servicii de intermediere are obligaţiile şi responsabilităţile care rezultă din contractele respective.Art. 53^8. - În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autoritatea competentă va stabili reglementări privind aplicarea prevederilor Convenţiei CMR de către operatorii de transport rutier români în trafic naţional.Art. 53^9. - Contractul de transport rutier public de mărfuri cu vehicule rutiere, cu titlu oneros, când locul primirii mărfii şi locul prevăzut pentru eliberarea acesteia, aşa cum sunt indicate în contract, sunt situate pe teritoriul României sau în două ţări diferite, dintre care cel puţin una este ţară contractantă, indiferent de domiciliul şi de naţionalitatea participanţilor la contract, este contract de transport rutier public de mărfuri în trafic naţional sau internaţional, după caz.Art. 53^10. - Biletul de călătorie reprezintă contractul de transport rutier public de persoane prin servicii regulate, încheiat între prestator - operator de transport şi beneficiar - călător, prin care operatorul de transport rutier se obligă să execute transportul în condiţii de siguranţă şi confort ale beneficiarului, şi beneficiarul se obligă să achite contravaloarea sa, acoperind şi asigurarea persoanelor şi a bagajelor.Art. 53^11. - Contractul de transport rutier public prin servicii regulate speciale se întocmeşte pentru o perioadă determinată, iar pentru serviciile ocazionale, contractul este unic, pentru fiecare cursă în parte.Art. 53^12. - Autogările care sunt incluse în graficele de circulaţie în cazul transportului rutier public de persoane în trafic judeţean, interjudeţean şi internaţional sunt obligate să încheie contractele cu operatorii respectivi în condiţiile stabilite prin norme.Art. 53^13. - (1) Întreprinderea care efectuează transport rutier public sau transport rutier în cont propriu poate utiliza pentru aceasta vehicule rutiere închiriate pe bază de contract de la un locator care le deţine în proprietate. (2) Un vehicul se consideră închiriat dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: a) este înmatriculat în România; b) este pus la dispoziţia exclusivă a locatarului, care suportă toate cheltuielile legate de exploatare, întreţinere şi reparaţii, pe toată durata contractului şi fără conducător auto; c) conducătorul auto este angajatul locatarului sau locatarul însuşi; d) folosinţa este cedată cu titlu oneros. (3) Vehiculelor achiziţionate în sistem leasing li se aplică regimul juridic al vehiculelor închiriate numai pe perioada de valabilitate a contractului de leasing."59. Articolul 54 va avea următorul cuprins:"Art. 54. - Eliberarea documentelor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi efectuarea prestaţiilor specifice se realizează de autoritatea competentă, pe baza tarifelor stabilite de aceasta."60. Articolul 55 va avea următorul cuprins:"Art. 55. - (1) La derularea operaţiunilor de transport rutier public, tarifele se stabilesc liber, pe bază de cerere şi ofertă. (2) În cazul serviciilor publice de transport rutier de persoane, tariful de transport poate constitui unul dintre criteriile de licitaţie privind concesionarea serviciului respectiv."61. După articolul 55 se introduce un nou articol, articolul 55^1, cu următorul cuprins:"Art. 55^1. - (1) Operatorul de transport rutier public de persoane va asigura corelarea tarifului de transport cu gradul de confort şi siguranţă ale mijlocului de transport. (2) Tarifele de transport percepute călătorilor conţin primele de asigurare pentru aceştia şi pentru bagajele lor, precum şi pentru riscurile ce pot decurge din efectuarea operaţiunilor de transport."62. Articolul 56 va avea următorul cuprins:"Art. 56. - (1) Inspecţia, controlul şi supravegherea modului de respectare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a prevederilor normelor şi reglementărilor prevăzute de aceasta se efectuează în trafic şi la sediul întreprinderilor de către inspectorii de trafic sau, după caz, de către inspectori împuterniciţi în acest scop de autoritatea competentă. (2) Reglementările privind efectuarea inspecţiilor şi a controlului asupra transporturilor rutiere şi activităţilor conexe acestora, modelul şi însemnele uniformei, precum şi dotarea şi inscripţionarea autovehiculelor de control se stabilesc de autoritatea competentă până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Atribuţiile şi obligaţiile inspectorilor de trafic se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."63. După articolul 56 se introduc două noi articole, articolele 56^1 şi 56^2, cu următorul cuprins:"Art. 56^1. - (1) Inspectorii de trafic au obligaţia de a purta uniforma de serviciu, de a deţine asupra lor legitimaţia de control pe timpul efectuării acţiunilor de control şi de a respecta prevederile legale privind oprirea vehiculelor în trafic. (2) În cazul unui control efectuat în trafic asupra unui vehicul, inspectorii de trafic au dreptul să pătrundă atât în spaţiul destinat conducătorului auto, cât şi în spaţiul destinat transportului rutier de mărfuri şi/sau de persoane pentru efectuarea controlului şi efectuarea verificărilor care se impun. (3) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri inspectorii de trafic au dreptul să verifice concordanţa dintre înscrisurile din documentele de transport şi mărfurile transportate. (4) În cazul transporturilor rutiere de mărfuri suspectate a fi mărfuri periculoase, inspectorii de trafic au dreptul de a preleva mostre care vor fi transmise spre analiză laboratoarelor autorizate. (5) În cazul transporturilor rutiere de persoane, inspectorii de trafic au dreptul să verifice concordanţa dintre înscrisurile din documentul de transport şi identitatea persoanelor transportate, precum şi legitimaţiile de călătorie ale acestora, după caz.Art. 56^2. - (1) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, inspectorii de trafic au dreptul să oprească orice vehicul care execută activităţi de transport rutier în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi circulă pe drumurile publice. Inspectorii de trafic pot opri vehiculele, semnalizând regulamentar din poziţia statică în acelaşi mod ca şi poliţiştii rutieri sau din autovehiculul din dotare aflat în mers. (2) Prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, cu modificările ulterioare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2006, autovehiculele inspectorilor de trafic vor fi dotate cu dispozitive de semnalizare luminoasă de culoare roşie cu mesaje variabile, de care pot face uz numai pentru oprirea în trafic a vehiculelor care efectuează activitate de transport rutier, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă."64. Articolul 57 va avea următorul cuprins:"Art. 57. - (1) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, inspectorii au dreptul să pătrundă, în timpul programului de lucru, atât în spaţiile de lucru, cât şi în vehiculele deţinute de acestea. (2) La efectuarea controlului la sediul întreprinderilor, acestea au obligaţia prezentării tuturor documentelor solicitate de personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop."65. Titlul capitolului X va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL XContravenţii şi sancţiuni"66. La capitolul X, înaintea articolului 58 se introduc patru noi articole, articolele 57^1-57^4, cu următorul cuprins:"Art. 57^1. - Încălcarea dispoziţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă atrage răspunderea civilă, administrativă, contravenţională sau penală, după caz.Art. 57^2. - Constituie contravenţii, dacă nu sunt considerate infracţiuni potrivit legii penale, următoarele fapte: a) efectuarea transportului rutier sau a activităţilor conexe acestuia fără a deţine licenţă de transport, certificat de transport în cont propriu, licenţă pentru activităţi conexe, licenţă de traseu sau autorizaţie de transport internaţional, document de transport pentru transportul de persoane prin servicii ocazionale, respectiv retrase, expirate sau declarate pierdute, după caz; b) efectuarea transportului rutier în baza unei copii conforme a licenţei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu suspendate, expirate, declarate pierdute sau necorespunzătoare tipului de transport efectuat ori care nu aparţin întreprinderii sau operatorului de transport respectiv, după caz; c) efectuarea transportului rutier cu un vehicul pentru care s-a dispus măsura imobilizării pentru nerespectarea prevederilor legale care impun imobilizarea vehiculului; d) efectuarea transportului rutier în regim de cabotaj; e) sustragerea de la efectuarea controlului în trafic rutier; f) sustragerea sau obstrucţionarea efectuării controlului la sediul întreprinderii sau al operatorului de transport rutier care efectuează activităţi de transport rutier sau activităţi conexe transportului rutier, după caz.Art. 57^3. - (1) De faptele menţionate la art. 57^2 lit. a), b) şi f) este răspunzătoare/răspunzător persoana desemnată şi/sau administratorul întreprinderii, după caz. (2) De faptele menţionate la art. 57^2 lit. c), d) şi e) este răspunzător conducătorul auto.Art. 57^4. - (1) Se sancţionează cu amendă aplicată întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier români sau străini, după caz: a) de la 20.000 lei (RON) la 25.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 57^2 lit. a); b) de la 15.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 57^2 lit. b); c) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 57^2 lit. f). (2) Se sancţionează cu amendă aplicată conducătorului auto român sau străin, după caz:67. Articolul 58 va avea următorul cuprins:"Art. 58. - Constituie contravenţii următoarele fapte:ş) efectuarea transportului rutier de către conducători auto care nu deţin certificat de competenţă profesională;ţ) transportul rutier de persoane pe un traseu judeţean, interjudeţean sau internaţional al mai multor persoane decât numărul de locuri pe scaune prevăzut în certificatul de înmatriculare; a) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 57^2 lit. d); b) de la 7.500 lei (RON) la 10.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 57^2 lit. c) şi e)." a) efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane în trafic internaţional de către un operator de transport rutier străin, având ca ţară de tranzit sau de destinaţie România, fără existenţa la bordul vehiculului a autorizaţiei de transport internaţional; b) efectuarea transportului rutier fără existenţa la bordul vehiculului a dovezii dreptului de deţinere a vehiculului pentru vehiculele deţinute în baza unui contract de închiriere sau de leasing; c) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate fără a emite legitimaţii de călătorie; d) efectuarea transportului rutier de mărfuri sau de persoane în trafic naţional, cu ansambluri de vehicule la care remorca sau semiremorca nu este înmatriculată în România; e) efectuarea transportului rutier de mărfuri fără existenţa la bordul vehiculului a documentului de transport sau a copiei conforme a licenţei de transport ori a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, după caz; f) efectuarea transportului rutier de mărfuri în trafic internaţional fără existenţa la bordul vehiculului a certificatului privind încadrarea vehiculului rutier în normele de poluare şi siguranţă rutieră; g) efectuarea transportului rutier de mărfuri perisabile în trafic internaţional fără respectarea prevederilor Acordului cu privire la transporturile internaţionale de produse perisabile şi cu privire la mijloacele de transport speciale care trebuie folosite pentru aceste transporturi (ATP), adoptat la Geneva la 1 septembrie 1970, la care România a aderat prin Ordonanţa Guvernului nr. 75/1998, aprobată prin Legea nr. 2/1999; h) efectuarea transportului rutier de mărfuri şi/sau de persoane în trafic internaţional fără existenţa la bordul vehiculului a certificatului internaţional de inspecţie tehnică prevăzut de Acordul privind adoptarea de condiţii uniforme pentru inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor rutiere şi recunoaşterea reciprocă a acestor inspecţii, încheiat la Viena la 13 noiembrie 1997, ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 76/1998, aprobată prin Legea nr. 7/1999; i) efectuarea transportului rutier de persoane fără existenţa la bordul vehiculului a licenţei de traseu sau a autorizaţiei de transport, a documentului de transport corespunzător tipului de transport efectuat sau a copiei conforme a licenţei de transport ori a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, după caz; j) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic internaţional fără respectarea prevederilor Acordului privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS), semnat de România la Bruxelles la 2 octombrie 2000, ratificat prin Legea nr. 439/2002; k) efectuarea transportului rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional cu persoane care nu sunt menţionate în documentul de transport; l) efectuarea transportului rutier de către conducătorul auto fără existenţa la bordul vehiculului a certificatului de competenţă profesională sau a dovezii angajării acestuia de către întreprindere în cazul în care vehiculul este deţinut în baza unui contract de leasing sau de închiriere; m) utilizarea de către întreprindere sau de către operatorul de transport a unor conducători auto fără contract de muncă, aviz medical, aviz psihologic sau certificat de competenţă profesională; n) refuzul nejustificat al accesului la serviciile autogării, aplicarea tarifelor discriminatorii pentru accesul la serviciile autogării, precum şi condiţionarea accesului la serviciile autogării de obligativitatea serviciului de vânzare a legitimaţiilor de călătorie; o) permiterea accesului la serviciile autogării al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care nu a fost încheiat contract, al vehiculelor operatorilor de transport rutier care nu au prevăzută autogara respectivă ca punct de oprire în graficul de circulaţie, precum şi al vehiculelor operatorilor de transport rutier cu care se efectuează transport rutier de persoane prin servicii regulate speciale sau ocazionale; p) lipsa de la sediul autogării a contractelor pentru accesul la serviciile acesteia; q) nerespectarea prevederilor licenţei de traseu, ale autorizaţiei de transport internaţional sau ale graficului de circulaţie; r) înstrăinarea documentelor necesare efectuării transporturilor rutiere, precum şi utilizarea acestora de către o persoană fizică sau juridică, alta decât titularul, ori utilizarea lor completate necorespunzător; s) călătoria fără legitimaţie de călătorie valabilă la transportul rutier public de persoane prin servicii regulate; t) neoprirea în trafic a vehiculului la semnalul regulamentar al inspectorilor; u) utilizarea de conducători auto fără drept de muncă în România; v) efectuarea de transporturi rutiere prin servicii regulate speciale în trafic naţional sau internaţional cu persoane care nu au în posesia lor legitimaţii eliberate de beneficiarul transportului; w) efectuarea de transporturi rutiere în cont propriu cu persoane care nu au în posesia lor documente eliberate de întreprindere, din care să rezulte că transportul este în cont propriu; x) efectuarea de activităţi de intermediere a operaţiunilor de transport rutier public fără existenţa contractelor de transport stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă; y) efectuarea de transport rutier de mărfuri şi/sau de persoane cu alte vehicule decât cele destinate prin construcţie categoriei, respectiv tipului de transport; z) nedeţinerea la sediul întreprinderilor sau al operatorilor de transport a documentelor de transport, a cărţilor de identitate ale vehiculelor, a dovezilor dreptului de deţinere a vehiculelor pentru vehiculele deţinute temporar în folosinţă sau a evidenţei autorizaţiilor de transport internaţional pentru transportul rutier internaţional de marfă ori a contractelor pentru serviciile autogării, după caz."68. Articolul 59 va avea următorul cuprins:"Art. 59. - (1) Se sancţionează cu amendă aplicată întreprinderilor sau operatorilor de transport rutier români sau străini, după caz: a) de la 1.000 lei (RON) la 1.500 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. a), b), e), f), h) şi i); b) de la 4.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. m), u), y) şi z); c) de la 7.000 lei (RON) la 9.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. g), j), k) şi r); d) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 58 lit. d). (2) Se sancţionează cu amendă aplicată întreprinderilor care efectuează activităţi conexe transportului rutier: a) de la 7.000 lei (RON) la 9.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. o) şi p); b) de la 10.000 lei (RON) la 15.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. n) şi x). (3) Se sancţionează cu amendă aplicată conducătorului auto: a) de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON), fapta prevăzută la art. 58 lit. l); b) de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. q), ş) şi w); c) de la 2.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON), faptele prevăzute la art. 58 lit. c), t), ţ) şi v). (4) Se sancţionează cu amendă de la 100 lei (RON) la 300 lei (RON), aplicată persoanei care călătoreşte fără legitimaţie de călătorie, fapta prevăzută la art. 58 lit. s). (5) Contravenientul poate achita, în termen de cel mult 48 de ore de la data aducerii la cunoştinţă a procesului-verbal de constatare şi sancţionare contravenţională, jumătate din minimul amenzii prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă."69. După articolul 59 se introduce un nou articol, articolul 59^1, cu următorul cuprins:"Art. 59^1. - În cazul în care din documentele prezentate de conducătorul auto nu poate fi identificată întreprinderea sau operatorul de transport rutier, amenda se aplică acestuia."70. Articolul 60 va avea următorul cuprins:"Art. 60. - Contravenţiile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă se constată şi se sancţionează de către: a) personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop; b) ofiţeri/agenţi ai poliţiei rutiere; c) ofiţeri/agenţi ai poliţiei de frontieră în punctele de trecere a frontierei; d) personalul cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, conform competenţelor acordate."71. La articolul 61, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 61. - (1) Controlul vehiculelor rutiere înmatriculate în alte state, cu care se efectuează operaţiuni de transport rutier pe teritoriul României, se realizează de către personalul autorităţii competente împuternicit în acest scop. (2) În situaţia în care la efectuarea controlului prevăzut la alin. (1) s-au constatat încălcări ale prevederilor legale în vigoare care reglementează domeniul transporturilor rutiere, se imobilizează vehiculul rutier în condiţii de siguranţă şi securitate ale transportului şi, dacă este cazul, se procedează la ridicarea plăcuţelor de înmatriculare până la îndeplinirea condiţiilor legale pentru continuarea efectuării transportului şi se aplică sancţiunea corespunzătoare celor constatate."72. La articolul 61, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Pentru abateri de la prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt exceptate de la imobilizare vehiculele care transportă animale vii, mărfuri perisabile sau sub temperatură controlată."73. Articolul 62 va avea următorul cuprins:"Art. 62. - (1) În cazul utilizării unui vehicul în mod repetat fără ca întreprinderea sau operatorul de transport rutier să deţină licenţă de transport, certificat de transport în cont propriu, licenţă de traseu sau autorizaţie de transport internaţional, după caz, se suspendă dreptul de utilizare a vehiculului pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 3 luni. (2) Procedura de suspendare a dreptului de utilizare a unui vehicul conform alin. (1) se stabileşte de autoritatea competentă prin norme. (3) Inspectorii au dreptul reţinerii copiei conforme a licenţei de transport, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licenţei de traseu, a autorizaţiei de transport internaţional, a documentului de transport sau a certificatului de competenţă profesională dacă aceasta/acesta a fost înstrăinată/înstrăinat, modificată/modificat ori deteriorată/deteriorat sau atunci când nu mai sunt îndeplinite condiţiile care au stat la baza eliberării acesteia/acestuia, după caz."74. La capitolul XI, înaintea articolului 65 se introduc două noi articole, articolele 64^1 şi 64^2, cu următorul cuprins:"Art. 64^1. - (1) Licenţele de transport public, licenţele de transport în interes propriu, autorizaţiile de transport în interes propriu, licenţele de execuţie pentru activităţi conexe, valabile la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, îşi menţin valabilitatea până la data următoarei vizări. (2) Licenţele de execuţie pentru vehicul şi documentele menţionate la alin. (1), aflate în ultimul an de valabilitate înaintea expirării, îşi menţin valabilitatea până la expirare. (3) Licenţele de execuţie pentru traseu valabile la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi menţin valabilitatea până la expirare.Art. 64^2. - Dotarea cu limitatoare de viteză este obligatorie pentru autovehiculele ori ansamblurile de vehicule pentru transport rutier de marfă a căror masă totală maximă autorizată este mai mare de 3,5 tone şi pentru autovehiculele pentru transport rutier de persoane cu mai mult de 9 locuri, inclusiv locul conducătorului auto."75. Articolul 66 va avea următorul cuprins:"Art. 66. - (1) Transportului de mărfuri în regim de cabotaj pentru operatorii de transport din ţările Uniunii Europene i se aplică o perioadă de tranziţie în conformitate cu prevederile pct. 5 «Politica în domeniul transporturilor» alin. (1) din anexa VI la Protocolul la Tratatul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, semnat la 25 aprilie 2005, ratificat de România prin Legea nr. 157/2005. (2) Transportul de persoane în regim de cabotaj se va liberaliza pentru operatorii de transport din ţările Uniunii Europene după data aderării României la Uniunea Europeană, în conformitate cu reglementările în vigoare."76. Articolul 69 va avea următorul cuprins:"Art. 69. - Până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului va modifica în mod corespunzător normele privind organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora."77. După articolul 69 se introduc două noi articole, articolele 69^1 şi 69^2, cu următorul cuprins:"Art. 69^1. - Până la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, precum şi alte ministere vor elabora reglementări proprii în limita competenţelor pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.Art. 69^2. - În punctele de trecere a frontierei, controlul autovehiculelor se va efectua de către poliţia de frontieră împreună cu controlorii împuterniciţi în acest scop de autoritatea competentă."78. Articolul 70 va avea următorul cuprins:"Art. 70. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Pe data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2006 pentru completarea art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2001 privind serviciile regulate de transport public local de călători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 17 februarie 2006."  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 25 aprilie 2006.Nr. 102.--------