ORDIN Nr. 612 din 30 martie 1995privind aprobarea modelelor formularelor tipizate, caracteristicilor, precum şi a modului de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a acestora
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 78 din 28 aprilie 1995    Ministru de stat, ministrul finanţelor,în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor,în aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar,emite următorul ordin:1. Se aprobă modelul formularelor tipizate prevăzute în anexele nr. 1-5, care fac parte integrantă din prezentul ordin.2. Se aprobă caracteristicile, precum şi modul de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor prevăzute la pct. 1, potrivit anexei nr. 6, care face parte integrantă din prezentul ordin.3. Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala" împreună cu Direcţia de proceduri şi metodologii fiscale, Direcţia presa, relaţii cu publicul, protocol şi administrativ, Direcţia generală organizare, resurse umane şi servicii generale şi direcţiile generale ale finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.4. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României.p. Ministru de stat, ministrul finanţelor,Eugeniu-Corneliu Gorcea,secretar de stat  +  Anexa 1FORMULAR R 02 (02-95) DECLARAŢIA LUNARĂ PENTRU IMPOZITUL PE PROFIT AL CONTRIBUABILILOR MICIPe perioada de la începutul anului până la ...............................Denumirea contribuabilului .................... Codul fiscal .............Str. ..................... Nr. ......... Localitatea .....................Judeţul (sectorul) .......................Codul poştal ...................                                                                  - în lei -                                                                 ───────────── Venituri din exploatare 01───────── Cheltuieli aferente veniturilor din exploatare (inclusiv cheltuielile privind impozitul pe profit) 02───────── Profit (pierdere) din exploatare (rd.01 - rd.02) 03───────── Venituri financiare 04───────── Cheltuieli financiare 05───────── Profit (pierdere) financiar (rd.04 - rd.05) 06───────── Venituri excepţionale 07───────── Cheltuieli excepţionale 08───────── Profit (pierdere) excepţional (rd. 07 - rd.08) 09───────── Profitul aferent facturilor neîncasate, existent la 31.12.1994, calculat prin înmulţirea valorii factu- rilor neîncasate cu coeficientul mediu de rentabili- tate "K", înscrise în anexa nr. 2 la Precizările Ministerului Finanţelor nr. 13.295/1994. Acest profit se distribuie în proporţie de 1/3 de primele 3 luni ale anului 1995 10───────── Profit (pierdere) total (rd.03 + rd.06 + rd.09 + rd.10) 11───────── Deduceri: Dividendele primite de la o altă persoană juridică română 12───────── Reportarea cheltuielilor cu dobânzile rămase nedeductibile în anii anteriori 13───────── Amortizarea sumelor care depăşesc cota de reparaţii de 5%, care au fost adăugate la valoarea mijloacelor fixe reparate 14───────── Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea fondului de rezervă în limita a 5% din profitul contabil anual până când acesta va atinge 20% din capitalul social, inclusiv veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea 15───────── Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervei create de bănci în limita a 2% din soldul creditelor acordate şi a fondului de rezerva în limitele prevăzute de Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară 16───────── Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea rezervelor tehnice ale societăţilor de asigurare şi reasigurare, conform dispoziţiilor legale în materie 17───────── Total reduceri (rd.12 + rd.13 + rd.14 + rd.15 + rd.16 + rd.17) 18───────── Profit (pierdere) (rd.11 - rd.18) 19───────── Cheltuieli nedeductibile: Impozitul pe profit din orice sursă, română şi străină, 20───────── din care: Impozitul pe venitul realizat în străinătate 21───────── Amenzi şi penalităţi 22───────── Mese, cadouri, distracţii şi alte asemenea cheltuieli pentru acţiuni de protocol, reclama şi publicitate, care depăşesc limitele prevăzute de lege 23───────── Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor, a rezervelor, peste limitele prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 24───────── Cheltuieli de sponsorizare ce depăşesc limita stabilită de Legea nr. 32/1994 25───────── Cheltuielile cu dobânzile care depăşesc suma veniturilor din dobânzi plus 20% din celelalte venituri (nu se aplica băncilor şi anumitor instituţii financiare) 26───────── Cheltuieli cu reparaţiile care depăşesc 5% din valoarea rămasă a mijloacelor fixe de la începutul anului 27───────── Pierderi din surse externe, calculate pe fiecare sursa de venit 28───────── Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal 29───────── Total cheltuieli nedeductibile (rd.20 + rd.22 până la rd.29) 30───────── Profitul impozabil (pierdere) înainte de reportarea pierderii (rd.19 + rd.30) 31───────── Pierdere de recuperat din anii precedenţi 32───────── Profitul impozabil (pierderea) (rd.31 - rd.32) 33───────── Impozitul pe profit * Contribuabilii ale căror venituri se impun cu cota normală (rd.33 x 38%) 34───────── * Contribuabilii ale căror venituri din jocuri de noroc, baruri şi cluburi de noapte depăşesc 50% din veniturile totale (rd.33 x 60%) 34───────── * Contribuabilii ale căror venituri din activităţile agricole sunt egale sau depăşesc 80% din veniturile totale (rd. 33 x 25%) 34───────── Credit fiscal din care: 35───────── Credit fiscal extern 36───────── Impozit pe profit aferent perioadei de scutire, conform art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr.70/1994 37───────── Reducere pentru modernizarea tehnologiei de fabricaţie, extinderea activităţii în scopul obţinerii de profituri suplimentare şi protecţia mediului înconjurător 38───────── Total credit fiscal (rd.35 + rd.38) 39───────── Impozitul pe profit datorat (rd.34 - rd.39) * Dacă rezultatul este 0 sau mai puţin, înscrieţi 0 40───────── Impozit pe profit pe anul curent, plătit cumulat de la începutul anului fiscal 41───────── Impozit pe profit de plată (rd.40 - rd.41) 42───────── Impozit pe profit plătit în plus (rd.41 - rd.40) 43─────────    DOCUMENT DE PLATĂ┌──────────────────────────────┬────────────────────┬──────────┬───────────────┐│ Felul documentului │ Numărul │ Data │ Suma │├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┤├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┤├──────────────────────────────┼────────────────────┼──────────┼───────────────┤└──────────────────────────────┴────────────────────┴──────────┴───────────────┘ Sub sancţiunile aplicate pedepsei de fals în acte publice, declar că amexprimat aceasta declaraţie, inclusiv anexele insotitoare, şi, în conformitatecu informaţiile furnizate, o declar corecta şi completa.Numele ..................... Prenumele ................ Data ...........Funcţia ............................... Semnatura .................şi ştampilaDirector generalsau altă persoanăautorizata, Tipărit la Regia Autonomă "Imprimeria Naţionala"  +  Anexa 2MINISTERUL FINANŢELOR INSTRUCŢIUNI pentru completarea Formularului R 02 (02-95) "Declaraţia lunară pentru impozitul pe profit al contribuabililor mici" Instrucţiuni generaleScopul formularuluiContribuabilii mici au obligaţia sa completeze lunar Formularul R 02 (02-95) şi să raporteze profitul cumulat şi impozitul datorat pe anul fiscal în curs, până la sfârşitul fiecărei luni la care se referă raportarea. Pentru a califica un contribuabil mic, acesta trebuie să întrunească următoarele condiţii:- să fie o persoană juridică română a carei cifra de afaceri nu a depăşit 10 miliarde lei într-o perioadă de 12 luni, care se încheie la data de 30 noiembrie a anului fiscal precedent;- sa nu aibă mai mult de 299 de salariaţi permanenţi la începutul anului fiscal;- sa fi fost contribuabil mic în toţi anii fiscali de la înfiinţarea sa.Un contribuabil mic poate opta irevocabil pentru a fi tratat ca un contribuabil mare prin înregistrarea unei cereri la Ministerul Finanţelor. Dacă cererea este aprobată, contribuabilul va fi tratat ca un contribuabil mare începând cu data de 1 ianuarie a urmatorului an fiscal.Plătitorii impozitului pe profitSunt obligaţi la plata impozitului pe profit următorii contribuabili:- persoanele juridice române, pentru profitul impozabil obţinut din orice sursa, atât din România cît şi din străinătate;- persoanele juridice străine care desfăşoară activităţi printr-un sediu permanent în România, pentru profitul impozabil aferent acelui sediu permanent;- persoanele fizice şi juridice străine care desfăşoară activităţi în România ca partener într-o asociere care nu da naştere unei persoane juridice. Pentru toate veniturile rezultate din activitatea desfăşurată în România, persoana juridică trebuie să calculeze şi sa plătească impozitul datorat de persoana fizica. O persoana juridică nonprofit plăteşte impozitul pe profit aferent veniturilor şi cheltuielilor legate de activităţile economice desfăşurate cu scopul obţinerii de profit.Scutirile de la plata impozitului prevăzute la art. 5 din Legea nr. 12/1991 privind impozitul pe profit şi la art. 14 din Legea nr. 35/1991 privind investiţiile străine, cu modificările ulterioare, rămân în vigoare doar pentru persoanele juridice înregistrate la Registrul comerţului până la data de 31 decembrie 1994 şi pentru cele a căror perioada de scutire nu a expirat încă. Scutirea va continua să se aplice până la expirarea perioadei de scutire, doar dacă acel contribuabil va continua să-şi desfăşoare activitatea pe o perioadă egala cu perioada scutirii. În caz contrar, impozitul pe profit trebuie recalculat pe perioada scutită, în conformitate cu regulamentele în vigoare la data acordării acesteia.Depunerea declaraţiei de impunereFormularul R 02 (02-95) se depune lunar până la data de 25 inclusiv a lunii următoare, acesta fiind şi termenul de plată a impozitului. Dacă data respectiva este o zi nelucrătoare, contribuabilul poate fac depunerea în prima zi lucrătoare următoare acesteia.Depunerea formularului R 02 (02-95) se face în unitatea teritorială a administraţiei financiare unde îşi are sediul contribuabilul.Declaraţia trebuie semnată şi datată de către directorul general sau de orice persoană autorizata prin lege sa reprezinte contribuabilul.Păstrarea evidentelorEvidentele contribuabilului trebuie ţinute atât timp cît este necesar pentru a aplica orice prevedere a legislaţiei române.Contribuabilul trebuie, de asemenea, sa păstreze copiile tuturor declaraţiilor depuse. Acestea sunt necesare pentru întocmirea viitoarelor declaraţii şi efectuarea calculelor la depunerea unor declaraţii rectificate.Plata impozitului pe profitContribuabilul trebuie să plătească impozitul datorat nu mai tirziu de termenul de depunere a Formularului R 02 (02-95). Dacă termenul de depunere nu cade într-o zi lucrătoare, contribuabilul poate să plătească în următoarea zi lucrătoare.Plata impozitului pe profit se face prin completarea unui formular de dispoziţie de plată şi predarea acestuia la banca la care contribuabilul îşi are contul principal.Majorări de întârzierePentru impozitele neplătite la termen, contribuabilul este obligat sa plătească majorări de întârziere. Cota acestora va fi cu 2% mai mare decît rata dobinzii de referinţa a Băncii Naţionale a României. Ministerul Finanţelor va comunică trimestrial cota majorării de întârziere prin ordin al ministrului finanţelor, care va fi publicată cu 5 zile înainte de data aplicării.SancţiuniDepunerea cu întârziere a declaraţieiUn contribuabil care depune declaraţia de impunere după termenul prevăzut, dar nu mai tirziu de 30 de zile de la acea data, este sancţionat cu o amenda egala cu 1% din impozitul datorat. Un contribuabil care îşi depune declaraţia în termen de peste 30 de zile de la data prevăzută sau nu furnizează toate informaţiile necesare pentru calcularea impozitului se sancţionează cu o amenda egala cu 2% din impozitul datorat.Neplata în întregime a impozitului stabilitUn contribuabil care nu plăteşte în întregime impozitul pe profit se sancţionează cu o amenda egala cu 3% din impozitul neplătit.Instrucţiuni specificeRindul 01 până la rindul 09Completati sumele respective asa cum sunt înregistrate în evidenţa contabilă a contribuabilului. Pierderile se vor trece în paranteze la rindurile 03, 06 şi 09.Rindul 11 - Profit (pierdere) totalPierderea se va trece în paranteza.Rindul 12 - Dividendele primite de la altă persoană juridică românăCompletati cu dividendele pe care contribuabilul le-a primit în timpul anului de la altă persoană juridică română.Rindul 13 - Reportarea cheltuielilor cu dobinda rămasă nedeductibila în anul precedentCompletati suma cheltuielilor cu dobinda, care nu au fost permise a se deduce în anul precedent din considerente fiscale (rindul 26 al Formularului R-02 din anul precedent).Rindul 14 - Amortizarea aferentă cheltuielilor nedeductibile cu reparaţiileCheltuielile cu reparaţiile care depăşesc 5% din valoarea rămasă a mijloacelor fixe la începutul anului nu sunt deductibile în scopuri fiscale. Raportati aceste cheltuieli nedeductibile la rindul 27 ca o sumă ce se aduna pentru determinarea profitului impozabil. Cu aceste cheltuieli se majorează valoarea mijloacelor fixe reparate şi sunt amortizate în acelaşi mod în care au fost amortizate activele din evidenţa contabilă a contribuabilului. Treceti în rindul 14 amortizarea aferentă acestor cheltuieli nedeductibile.Rindul 15 - Sume utilizate pentru constituirea fondului de rezervaCompletati cu creşterea neta a fondului de rezerva în timpul anului, dacă acesta exista, în limita a 5% din profitul contabil al anului, până când acesta atinge 20% din capitalul social, inclusiv veniturile din provizioanele pentru care nu s-a admis deducerea.Rindul 20 - Impozitul pe profit din orice sursa, română şi străinăTreceti suma impozitului pe profit realizat, care este înregistrat ca o cheltuiala în evidenţa contabilă a contribuabilului.Rindul 21 - Impozitul pe venitul realizat în străinătateTreceti suma impozitului pe veniturile din străinătate reflectate drept o cheltuiala în evidenţa contabilă a contribuabilului.Rindul 22 - Amenzi şi penalităţiCompletati suma amenzilor şi penalitatilor plătite sau datorate autorităţilor române sau străine, reflectate drept o cheltuiala în evidenţa contabilă a contribuabilului.Rindul 23 - Cheltuieli ocazionate de mese, cadouri, distracţii şi alte asemenea cheltuieli pentru acţiuni de protocol, reclama şi publicitate care depăşesc limitele prevăzute de lege.Completati suma cheltuielilor aferente unor mese, cadouri, distracţii şi altor asemenea cheltuieli pentru acţiuni de protocol, reclama şi publicitate, reflectate ca o cheltuiala în evidenţa contabilă a contribuabilului, în măsura în care acestea depăşesc limitele prevăzute de legea bugetară anuală.Rindul 24 - Sume utilizate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor peste limitele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994.Treceti toate sumele din evidenţa contabilă a contribuabilului, angajate pentru constituirea sau majorarea provizioanelor şi a rezervelor, cu excepţia:- rezervelor create de bănci, în măsura în care acestea nu depăşesc 2% din soldul creditelor acordate şi fondul de rezerva, în conformitate cu Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară;- rezervelor tehnice ale societăţilor de asigurare şi reasigurare constituite conform prevederilor legale în vigoare.Rindul 25 - Cheltuielile de sponsorizare ce depăşesc limita stabilită de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizareaTreceti valoarea cheltuielilor de sponsorizare reflectate în evidenţa contabilă a contribuabilului, în măsura în care acestea depăşesc limita prevăzută de Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea.Rindul 26 - Cheltuielile cu dobinda, care depăşesc suma dintre veniturile din dobinzi şi 20% din celelalte venituriSocietăţile bancare sau instituţiile financiare, asa cum sunt definite în instrucţiunile pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, nu completează acest rind.Ceilalţi contribuabili vor inregistra cheltuielile cu dobinda, reflectate în evidenţa contabilă a acestora, care depăşesc limitele prevăzute de ordonanţa, respectiv suma veniturilor din dobinzi înscrise în evidenţa contabilă şi 20% din celelalte venituri în anul fiscal în curs.Rindul 28 - Pierderi din surse externeCompletati valoarea cheltuielilor aferente veniturilor din străinătate ce depăşesc veniturile respective. Efectuati acest calcul separat pentru fiecare sursa de venituri externe.Rindul 29 - Alte cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscalInscrieti sumele reprezentind depăşiri ale plafoanelor admisibile, stabilite prin dispoziţii legale (ex.: depăşiri la cheltuieli de delegare, la cheltuieli cu acţiuni social-culturale, conform prevederilor legii bugetare anuale etc.)Rindul 31 - Profitul impozabil (pierderea) înainte de reportarea pierderiiInscrieti în rindul 31 pierderea în paranteze.Rindul 32 - Pierderea reportata din trei ani fiscali precedentiSe înregistrează pierderea de recuperat aferentă ultimelor 36 de luni începând cu 1 ianuarie 1995, care să nu depăşească profitul impozabil înscris în rindul 31. Pierderea aferentă unui an fiscal reprezintă suma negativa înscrisă la rindul 32.Pierderile înregistrate înainte de 1 ianuarie 1995 se recuperează, conform prevederilor legale în vigoare, până la 1 ianuarie 1995, respectiv din profiturile aferente următorilor 2 ani.Rindul 33 - Profitul impozabil (pierderea)Pierderea se va înscrie în paranteze.Rindul 35 - Credit fiscalInscrieti sumele plătite atât în ţara cît şi în străinătate, cu titlu de impozit pe dobinzi, redevenţe, comisioane, dividende, prime de asigurare, impozit pe profit plătit în străinătate, impozit pe profit plătit la nivel de asociat în cazul unei asocieri, conform dispoziţiilor art. 1 lit. c) şi d) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994, precum şi impozitul pe profit scutit la plata într-un an fiscal în cazul contribuabililor care intra sub incidenţa art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994.Rindul 36 - Credit fiscal externCreditul fiscal extern reprezintă minimul dintre următoarele doua valori:1. suma impozitelor externe plătite sau reţinute pentru venitul din sursa externa, confirmată de documente ce atesta plata acestora; sau2. suma egala cu suma veniturilor impozabile realizate în străinătate, la care se aplică cota de impozit pe profit din România.Rindul 38 - Reducere pentru modernizarea tehnologiei de fabricaţie, extinderea activităţii în scopul obţinerii de profituri suplimentare şi protecţia mediului înconjurătorCompletati cu suma ce reprezintă 50% din impozitul pe profit datorat pentru partea de profit folosită pentru modernizarea tehnologiei de fabricaţie, extinderea activităţii în scopul obţinerii de profituri suplimentare şi protecţia mediului înconjurător.Reducerea se calculează lunar.Rindul 41 - Impozit pe profit pe anul curent, plătit cumulat de la începutul anului fiscalSe va înscrie numai suma impozitului pe profit datorat şi plătit pentru anul fiscal în curs.  +  Anexa 3    JUDEŢUL .................    Municipiul (orasul) ..... MATRICOLĂ privind stabilirea pe anul ....    Comuna .................. a impozitului pe venitul agricol┌────┬─────────┬────────┬──────────┬─────────┬────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┐│ │ │ │ │ │ Impozitul │ pe venitul agricol │ INLESNIRI ACORDATE ││ │ │ │ │ ├────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┤POTRIVIT ART. 13 DIN ││ │ │ │ │ │ TERENURI │ AGRICOLE │ LEGEA NR. 34/1994 ││ │ │ │ │ │ │ │ - LEI - ││ │Nr. crt. │Numărul │Numele şi │ Specifi-├──────────┬───────┬─────────────┬───────────┼──────┬──────┬────────────┬────────┬───────────┬─────────────┼──────────┬──────────┤│Nr. │ din │de rol │prenumele/│ care │ Terenuri │ │ │Livezi │ │ │ Terenuri │ │ Terenuri │ TOTAL │ REDUCERI │ ││crt.│Registrul│ │denumirea │ │ arabile, │Grădini│Vii de orice │de pomi │ │ │ forestiere │ │ ocupate │ TERENURI, │ DE │ SCUTIRI ││ │ agricol │ │contribu- │ │cultivate,│ de │fel, începând│fructiferi │ │ │ cu │ Alte │ de │ VENIT │ IMPOZIT │ DE ││ │ │ │abilului │ │neprevă- │legume │cu al doilea │zmeuriş şi,│Păşuni│Fâneţe│ păduri │terenuri│ clădiri │ IMPOZABIL │ PE │ IMPOZIT ││ │ │ │şi domi- │ │zute în │ şi │ an de rod │căpşunării │ │ │ în │agricole│ şi │ şi │ VENITUL │PE VENITUL││ │ │ │ciliul │ │coloanele │zarza- │ │începând │ │ │ exploatare │ │construcţii│ IMPOZIT │ AGRICOL │ AGRICOL ││ │ │ │(strada │ │următoare │vaturi │ │cu al │ │ │ │ │ │ DE PLATĂ │ CU 50% │ ││ │ │ │ şi │ │ │ │ │doilea an │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │numărul) │ │ │ │ │de rod │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┬──┼────┬──┼─────────┬───┼────────┬──┼───┬──┼───┬──┼─────────┬──┼────┬───┼───────┬───┼──────────┬──┼──────────┼──────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ │ 7 │ │ 8 │ │ 9 │ │10 │ │11 │ │ 12 │ │ 13 │ │ 14 │ │15=6+...14│ │ 16 │ 17 │├────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │Suprafaţa│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ │ ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ Venit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ Impozit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │Suprafaţa│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ │ ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ Venit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ Impozit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │Suprafaţa│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ │ ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ Venit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ Impozit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │Suprafaţa│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ │ ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ Venit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ Impozit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │Suprafaţa│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ │ ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ Venit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ Impozit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼─────────┼────────┼──────────┼─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │Suprafaţa│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ X ││ │ │ │ │ ha │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ TOTAL │ Venit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ PAGINĂ │ mii lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ ├─────────┼───────┼──┼────┼──┼─────────┼───┼────────┼──┼───┼──┼───┼──┼─────────┼──┼────┼───┼───────┼───┼──────────┼──┼──────────┼──────────┤│ │ │ │ │ Impozit │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ X │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴─────────┴────────┴──────────┴─────────┴───────┴──┴────┴──┴─────────┴───┴────────┴──┴───┴──┴───┴──┴─────────┴──┴────┴───┴───────┴───┴──────────┴──┴──────────┴──────────┘    M.F. 14-13-5X3/T2  +  Anexa 4┌──────────┐ ACCIZE│ ROMÂNIA ││ [MF] │ DECONT PE LUNA ...... ANUL ..... FORMULAR│MINISTERUL│ ┌────┐│FINANŢELOR│ │3002│└──────────┘ └────┘┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IDENTIFICARE ││ DENUMIREA AGENTULUI ECONOMIC ............................................... ││ CODUL FISCAL ................. STR. ........................... NR. ........ ││ LOCALITATEA .................. JUDEŢUL (SECTORUL) ........ CODUL POŞTAL .... │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                               (VALORI ÎN LEI, FĂRĂ ZECIMALE)┌────┬───────────────────────┬────────────────┬───────────────┬─────────────┬───────────────┐│ │ │ Contravaloarea │Acciza datorată│ Valoarea în │Acciza datorată││Nr. │ Denumirea │ bunurilor ├──────┬────────┤ vamă plus ├────┬──────────┤│crt.│ grupei │ livrate, │ Cota │ Suma │taxele vamale│Cota│ Suma ││ │ │exclusiv acciza │ % │(2)x(3) │şi alte taxe │ % │ (5)x(6) ││ │ │ │ │ │ speciale │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│ 1 │Alcool │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│ 2 │Ţuică şi rachiuri │ │ │ │ │ │ ││ │naturale │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│ 3 │Vinuri │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│ 4 │Băuturi spirtoase, │ │ │ │ │ │ ││ │inclusiv lichioruri şi │ │ │ │ │ │ ││ │băuturi obţinute prin │ │ │ │ │ │ ││ │distilare de cereale │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│4.1 │Whisky, gin, rom şi │ │ │ │ │ │ ││ │rachiuri din trestie │ │ │ │ │ │ ││ │zahăr │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│ 5 │Băuturi pe bază de vin │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│ 5.1│Coniac │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│ 5.2│Şampanie │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│ 5.3│Vin spumos şi vermut │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│ 6 │Bere │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│ 6.1│Bere ambalată în cutii │ │ │ │ │ │ ││ │metalice │ │ │ │ │ │ ││ ├───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│ 6.2│Bere ambalată în │ │ │ │ │ │ ││ │sticle sub 0,5 l │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│ 7 │Cafea, inclusiv cafea │ │ │ │ │ │ ││ │cu înlocuitori │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│ 8 │Cafea solubilă │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│ 9 │Ţigarete şi produse │ │ │ │ │ │ ││ │din tutun de calitate │ │ │ │ │ │ ││ │superioară │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│10 │Ţigarete şi produse │ │ │ │ │ │ ││ │din tutun de calitate │ │ │ │ │ │ ││ │medie │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│11 │Ţigarete şi produse │ │ │ │ │ │ ││ │din tutun de calitate │ │ │ │ │ │ ││ │inferioară │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│12 │Confecţii din blănuri │ │ │ │ │ │ ││ │naturale (cu excepţia │ │ │ │ │ │ ││ │celor de iepure, capră,│ │ │ │ │ │ ││ │oaie) │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│13 │Mobilier sculptat │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│14 │Articole din cristal │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│15 │Bijuterii din metale │ │ │ │ │ │ ││ │preţioase, inclusiv │ │ │ │ │ │ ││ │verighete │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│16 │Benzină premium, │ │ │ │ │ │ ││ │regular şi normală │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│17 │Benzină fără plumb │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│18 │Motorină auto │ │ │ │ │ │ ││ │(combustibil pentru │ │ │ │ │ │ ││ │motoare Diesel) │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│19 │Autoturisme de oraş │ │ │ │ │ │ ││ │(inclusiv din import, │ │ │ │ │ │ ││ │rulate) cu capacitatea │ │ │ │ │ │ ││ │cilindrică a motorului │ │ │ │ │ │ ││ │peste 1.800 cmc │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│20 │Produse de parfumerie │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│21 │Aparate video de │ │ │ │ │ │ ││ │înregistrat sau de │ │ │ │ │ │ ││ │reprodus, chiar │ │ │ │ │ │ ││ │încorporând un │ │ │ │ │ │ ││ │receptor de semnale │ │ │ │ │ │ ││ │videofonice; combine │ │ │ │ │ │ ││ │audio │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│22 │Dublu radiocasetofoane │ │ │ │ │ │ ││ │cu redare de pe bandă │ │ │ │ │ │ ││ │magnetică sau │ │ │ │ │ │ ││ │compact-disc │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│23 │Cameră video │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│24 │Cuptoare cu microunde │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│25 │Motociclete, scutere şi│ │ │ │ │ │ ││ │miniscutere │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│26 │Aparate foto │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│27 │Aparat terminal │ │ │ │ │ │ ││ │telefonic individual │ │ │ │ │ │ ││ │tip "Cordless" │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│28 │Aparat terminal │ │ │ │ │ │ ││ │telefonic tip │ │ │ │ │ │ ││ │"Cordless" cu automat │ │ │ │ │ │ ││ │de răspuns incorporat │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│29 │Aparate pentru │ │ │ │ │ │ ││ │condiţionat aer, de │ │ │ │ │ │ ││ │perete sau de │ │ │ │ │ │ ││ │ferestre, formând un │ │ │ │ │ │ ││ │singur corp │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│30 │Arme de vânătoare │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│31 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│32 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│33 │ │ │ │ │ │ │ │├────┼───────────────────────┼────────────────┼──────┼────────┼─────────────┼────┼──────────┤│34 │TOTAL: │ │ │ │ │ │ │└────┴───────────────────────┴────────────────┴──────┴────────┴─────────────┴────┴──────────┘┌──────────────────────────────────────┐│ SUMA DE ........................ LEI │ ORGANUL FISCAL ......................│ S-A ACHITAT CU │ CODUL ORGANULUI FISCAL ..............│ CHITANŢA C.E.C. NR. ................ │ DEPUNERE: ...........................│ CEC CU LIMITĂ DE SUMĂ .............. │ ZIUA ...... LUNA ...... ANUL ........│ DISPOZIŢIE DE PLATĂ NR. ............ │ PRIMIT ..............................└──────────────────────────────────────┘DECLAR CĂ INFORMAŢIILE DIN ACEST DECONT SUNT CORECTE.NUMELE .................................... PRENUMELE .......................................FUNCŢIA ............................. SEMNĂTURA ŞI ŞTAMPILA .................................  +  Anexa 5┌───────────┐│ ROMÂNIA │ ACCIZE│ [MF] │ FORMULAR│MINISTERUL │ CERERE DE RESTITUIRE PE LUNA ..... ANUL ..... ┌────┐│FINANŢELOR │ │3001│└───────────┘ └────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ IDENTIFICARE ││ DENUMIREA EXPORTATORULUI ................................................... ││ CODUL FISCAL ..................., STR. ..................... NR ............ ││ LOCALITATEA ................., JUDEŢUL (SECTORUL) ......, CODUL POŞTAL ..... ││ DENUMIREA PLĂTITORULUI*) ................................................... ││ CODUL FISCAL ............., STR. ......................... NR. ............. ││ LOCALITATEA ............, JUDEŢUL (SECTORUL)..........., CODUL POŞTAL ...... │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                         (VALORI ÎN LEI, FĂRĂ ZECIMALE)┌────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬────────────────┐│Nr. │ Denumirea grupei │ Valoarea de aprovizionare │ Acciza plătită ││crt.│ │ (inclusiv acciza) │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 1 │Alcool │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 2 │Ţuică şi rachiuri naturale │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 3 │Vinuri │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 4 │Băuturi spirtoase, inclusiv │ │ ││ │lichioruri şi băuturi │ │ ││ │obţinute prin distilare de │ │ ││ │cereale │ │ ││ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 4.1│Whisky, gin, rom şi │ │ ││ │rachiuri din trestie de │ │ ││ │zahăr │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 5 │Băuturi pe bază de vin │ │ ││ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 5.1│Coniac │ │ ││ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 5.2│Şampanie │ │ ││ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 5.3│Vin spumos şi vermut │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 6 │Bere │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 6.1│Bere ambalată în cutii │ │ ││ │metalice │ │ ││ ├────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 6.2│Bere ambalată în sticle │ │ ││ │sub 0,5 l │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 7 │Cafea, inclusiv cafea cu │ │ ││ │înlocuitori │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 8 │Cafea solubilă │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ 9 │Ţigarete şi produse din │ │ ││ │tutun de calitate │ │ ││ │superioară │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│10 │Ţigarete şi produse din │ │ ││ │tutun de calitate medie │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│ │ │ │ ││11 │Ţigarete şi produse din │ │ ││ │tutun de calitate │ │ ││ │inferioara │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│12 │Confecţii din blănuri │ │ ││ │naturale (cu excepţia celor │ │ ││ │de iepure, capră, oaie) │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│13 │Mobilier sculptat │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│14 │Articole din cristal │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│15 │Bijuterii din metale │ │ ││ │preţioase, inclusiv │ │ ││ │verighete │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│16 │Benzină premium, regular │ │ ││ │şi normală │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│17 │Benzină fără plumb │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│18 │Motorină auto (combustibil │ │ ││ │pentru motoare Diesel) │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│19 │Autoturisme de oraş │ │ ││ │(inclusiv din import, │ │ ││ │rulate) cu capacitatea │ │ ││ │cilindrică a motorului │ │ ││ │peste 1.800 cmc │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│20 │Produse de parfumerie │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│21 │Aparate video de │ │ ││ │înregistrat sau de │ │ ││ │reprodus, chiar încorporând │ │ ││ │un receptor de semnale │ │ ││ │videofonice; combine audio │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│22 │Dublu radiocasetofoane cu │ │ ││ │redare de pe bandă magnetică│ │ ││ │sau compact-disc │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│23 │Cameră video │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│24 │Cuptoare cu microunde │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│25 │Motociclete, scutere şi │ │ ││ │miniscutere │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│26 │Aparate foto │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│27 │Aparat terminal telefonic │ │ ││ │individual tip "Cordless" │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│28 │Aparat terminal telefonic │ │ ││ │tip "Cordless" cu aparat │ │ ││ │de răspuns încorporat │ │ ││ │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│29 │Aparate pentru condiţionat │ │ ││ │aer, de perete sau de │ │ ││ │ferestre, formând un singur │ │ ││ │corp │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│30 │Arme de vânătoare │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│31 │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│32 │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│33 │ │ │ │├────┼────────────────────────────┼───────────────────────────┼────────────────┤│34 │TOTAL: │ │ │├────┴────────────────────────────┴───────────────────────────┴────────────────┘│OLICIT RESTITUIREA ÎN CONTUL NR. ..........., DESCHIS LA ......................│UMELE ......... PRENUMELE .......... FUNCŢIA SEMNĂTARULUI.... SEMNĂTURA .......│EPUNERE: ZIUA .... LUNA ..... ANUL .......├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CADRU REZERVAT ORGANULUI FISCAL ││Se aprobă restituirea pentru suma de ....... lei. Codul organului fiscal .....││Nu se aprobă restituirea sumei de ........... din următoarele motive: ││ a) erori de calcul; ││ b) facturi neconforme cu realitatea; ││ c) abateri de la prevederile legale. ││ ││ solidare ││S-au constituit garanţii ────────── personale pentru suma de ........... lei. ││ ││NUMELE PERSOANEI CARE APROBĂ RESTITUIREA ........... FUNCŢIA .............. ││SEMNĂTURA .............. DATA ............ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘----------- *) În situaţia în care exista mai mulţi plătitori de accize, exportatorul va anexa la cererea de restituire un borderou care va cuprinde toţi furnizorii - plătitorii de accize (cu datele de identificare) -, precum şi valoarea accizelor aferente.  +  Anexa 6CARACTERISTICILE, PRECUM ŞI MODUL DE TIPĂRIRE, DIFUZARE, UTILIZARE ŞIPĂSTRARE A FORMULARELORI. Declaraţia lunară pentru impozitul pe profit al contribuabililor mici1. Cod: R 02 (02-95).2. Format: A4/T2.3. Caracteristici de tipărire: brosura file duble.4. Sort de hirtie: offset.5. Se utilizează la stabilirea şi calcularea profitului impozabil şi aimpozitului pe profit, de către contribuabilii mici.6. Se difuzează gratuit.7. Se întocmeşte în 2 exemplare de către contribuabilii mici.8. Circula: 1 exemplar la organul fiscal;1 exemplar la contribuabil.9. Se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.II. Instrucţiuni pentru completarea Formularului R 02 (02-95)"Declaraţia lunară pentru impozitul pe profit al contribuabililor mici"1. Cod: R 02 (02-95) - i.2. Format: A4/T2.3. Caracteristici de tipărire: brosura file duble.4. Sort de hirtie: velina.5. Se utilizează la completarea formularului "Declaraţie lunară pentruimpozitul pe profit al contribuabililor mici".6. Se difuzează: contra cost pentru contribuabili şi gratuit pentrupersonalul Ministerului Finanţelor.7. Se întocmeşte: -III. Matricola privind stabilirea impozitului pe venitul agricol1. Cod: 14.13.5.2. Format: X3/T2.3. Caracteristici de tipărire: file.4. Sort de hirtie: velina.5. Se utilizează la înscrierea terenurilor agricole, pentru stabilireaimpozitului pe venitul agricol şi a primelor de asigurare, datorate decontribuabili.6. Se difuzează gratuit.7. Se întocmeşte: 1 exemplar de către organul fiscal.8. Nu circula, fiind document de evidenta operativă.9. Se arhiveaza la unitatea fiscală.IV. Accize - Decont1. Cod: 3002.2. Format: A4/T2.3. Caracteristici de tipărire: set 2 file (1 fila neagra şi 1 fila verde).4. Sort de hirtie: offset.5. Se utilizează la stabilirea şi calculul, de către plătitori, al accizelordatorate/de restituit.6. Se difuzează gratuit.7. Se întocmeşte în 2 exemplare de către plătitor.8. Circula: 1 exemplar la organul fiscal;1 exemplar la plătitor.9. Se arhiveaza la dosarul fiscal al plătitorului.V. Accize - Cerere de restituire1. Cod: 3001.2. Format: A4/T2.3. Caracteristici de tipărire: set 2 file (1 fila neagra şi 1 fila verde).4. Sort de hirtie: offset.5. Se utilizează la solicitarea, de către plătitori, a restituirii accizelorconform prevederilor legale.6. Se difuzează gratuit.7. Se întocmeşte în 2 exemplare de către plătitor.8. Circula: 1 exemplar la organul fiscal;1 exemplar la plătitor.9. Se arhiveaza la dosarul fiscal al plătitorului. -------