HOTĂRÂRE nr. 1.210 din 29 iulie 2004 (*republicată*)privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 386 din 5 mai 2006    ----------- Notă *) Republicată în temeiul art. II din Hotărârea Guvernului nr. 869/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 10 august 2005, dându-se textelor o nouă numerotare.Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 718 din 9 august 2004 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Industrie Alimentară şi Dezvoltare Rurală şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei SAPARD pentru implementarea tehnică şi financiară a Instrumentului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 359/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.142 din 16 decembrie 2005.  +  Articolul 1 (1) Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, denumită în continuare Agenţia Naţională, se organizează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, unica autoritate în domeniu aflată în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor, prin reorganizarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi preluarea activităţii privind publicitatea imobiliară de la Ministerul Justiţiei. (2) Agenţia Naţională are sediul în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 2Pentru realizarea obiectivelor din domeniile sale de activitate Agenţia Naţională, ca unică autoritate în domeniu, îndeplineşte următoarele funcţii: a) de strategie, prin care se elaborează strategia în conformitate cu politica Guvernului şi cu tendinţele în plan internaţional; b) de reglementare a activităţii, prin care se asigură, în conformitate cu strategia adoptată, realizarea cadrului juridic şi elaborarea reglementărilor specifice; c) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi internaţional; d) de autoritate de stat, prin care se dispun şi se asigură supravegherea şi controlul aplicării şi respectării reglementărilor în vigoare; e) de îndrumare, sprijin şi control, în aplicarea corectă a prevederilor legale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare; f) de administrare a patrimoniului propriu şi a unităţilor subordonate.  +  Articolul 3 (1) În exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 2, Agenţia Naţională are următoarele atribuţii principale: a) coordonează şi controlează executarea lucrărilor de cadastru şi asigură înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliară la nivelul întregii ţări; b) avizează, recepţionează şi controlează, după caz, lucrări de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie şi teledetecţie, la nivelul întregii ţări, şi execută prin Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie aceste lucrări, conform planului de activităţi aprobat anual; c) elaborează norme, promovează tehnici, standarde, procedee şi metodologii de specialitate în domeniul său de activitate; d) autorizează persoanele fizice şi juridice care pot executa lucrări tehnice de specialitate; e) organizează fondul naţional de geodezie şi cartografie, precum şi banca de date a sistemului unitar de cadastru; f) asigură, în condiţiile legii, în colaborare cu Ministerul Apărării Naţionale, executarea, completarea, modernizarea şi menţinerea în stare de utilizare a reţelei geodezice naţionale; g) avizează conţinutul topografic al hărţilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor şi al altor documente cartografice necesare uzului public; h) avizează tehnic, prin oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, înainte de depunerea lor în instanţa de judecată, expertizele topocadastrale întocmite de experţii judiciari, în baza unui regulament elaborat în comun de Agenţia Naţională şi de Ministerul Justiţiei; i) asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a altor persoane interesate; j) asigură înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu imobilul; k) asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară; l) asigură înscrierea radierii drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate; m) pune la dispoziţie autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi a altor instituţii interesate, la cerere, în condiţiile art. 68 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, situaţii statistice şi de sinteză privind informaţii cuprinse în cadastru şi publicitatea imobiliară; n) îndeplineşte sarcinile ce rezultă din angajamentele internaţionale în domeniul său de activitate; o) organizează, coordonează şi execută măsurătorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuţi de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare; p) furnizează persoanelor fizice şi juridice, contra cost, servicii şi informaţii conform tarifelor stabilite; q) asigură standardizarea în domeniul său de activitate şi corelarea cu standardele europene şi internaţionale; r) avizează documentaţiile de scoatere din circuitul agricol a terenurilor; s) avizează şi recepţionează, după caz, lucrările şi specificaţiile tehnice de specialitate referitoare la sistemele informaţionale specifice cadastrului, geodeziei, cartografiei, topografiei, fotogrammetriei şi teledetecţiei realizate de către autorităţile administraţiei publice. (2) Agenţia Naţională îndeplineşte şi alte atribuţii ce au legătură cu activitatea specifică.  +  Articolul 4În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Agenţia Naţională colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, cu alte instituţii publice şi cu alte persoane juridice de drept public sau privat, române ori străine.  +  Articolul 5Organele de conducere ale Agenţiei Naţionale sunt: a) consiliul de administraţie; b) directorul general, care este preşedintele consiliului de administraţie.  +  Articolul 6 (1) Consiliul de administraţie este format din 9 membri, din sectorul public şi privat, reprezentanţi ai domeniului de activitate cu care Agenţia Naţională are raporturi de colaborare în realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 3. (2) Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi pentru o perioadă de 5 ani, exclusiv pe criterii de competenţă profesională, prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (3) Consiliul de administraţie îşi numeşte un secretar care nu este membru al acestuia. (4) Consiliul de administraţie se întruneşte lunar şi/sau ori de câte ori este convocat de către preşedinte. (5) Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor celor prezenţi. (6) Consiliul de administraţie îşi desfăşoară activitatea cu participarea a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi, în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri şi cu cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale. (7) Consiliul de administraţie al Agenţiei Naţionale are următoarele atribuţii principale: a) analizează şi aprobă, în corelare cu obiectivele strategiei naţionale în domeniul cadastrului şi publicităţii imobiliare, programele de activitate pe termen scurt, mediu şi lung pentru care finanţarea este asigurată din sursele proprii ale Agenţiei Naţionale; b) analizează şi hotărăşte colaborarea sau cooperarea Agenţiei Naţionale cu persoane fizice şi juridice, române ori străine, de specialitate, pentru realizarea unor obiective de interes comun corespunzătoare domeniului său de activitate; c) aprobă contractarea de credite interne şi externe, potrivit reglementărilor în vigoare; d) analizează şi aprobă anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice; e) răspunde de administrarea legală şi eficientă a întregului patrimoniu; f) aprobă propunerile de tarife pentru serviciile prestate în condiţiile legii; g) aprobă obiectivele de investiţii ce urmează a fi realizate de către Agenţia Naţională sau de unităţile subordonate; h) stabileşte prerogativele directorului general în vederea negocierii contractului colectiv de muncă; i) aprobă structura organizatorică şi atribuţiile direcţiilor şi serviciilor independente din cadrul Agenţiei Naţionale; j) aprobă numărul maxim de posturi pentru Agenţia Naţională şi instituţiile subordonate; k) aprobă achiziţionarea şi efectuarea de investiţii cu privire la bunurile imobile necesare desfăşurării activităţii Agenţiei Naţionale şi a instituţiilor subordonate. (8) Membrii consiliului de administraţie vor primi o indemnizaţie de şedinţă, care se plăteşte din bugetul Agenţiei Naţionale. Cuantumul indemnizaţiei de şedinţă se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea consiliului de administraţie, şi va fi de până la 20% din salariul de bază al directorului general. (9) Secretarul consiliului de administraţie primeşte o indemnizaţie de şedinţă aprobată de consiliul de administraţie, la propunerea directorului general; cuantumul acesteia nu poate depăşi 7% din salariul de bază al directorului general. (10) Revocarea unui membru al consiliului de administraţie se face de către ministrul administraţiei şi internelor, la propunerea consiliului de administraţie, a preşedintelui acestuia sau a instituţiei pe care o reprezintă respectivul membru. (11) Procedura de numire/revocare a membrilor consiliului de administraţie şi a preşedintelui acestuia se stabileşte prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 7Membrii consiliului de administraţie răspund pentru prejudiciile cauzate, prin hotărârile adoptate, în legătură cu administrarea şi gestionarea patrimoniului Agenţiei Naţionale, în funcţie de votul exprimat.  +  Articolul 8Consiliul de administraţie va prezenta Ministerului Administraţiei şi Internelor, în prima lună a fiecărui an, un raport asupra activităţii Agenţiei Naţionale din anul precedent, precum şi programul de activitate al acesteia pe anul în curs.  +  Articolul 9 (1) Directorul general asigură conducerea generală a activităţii curente a Agenţiei Naţionale, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia şi hotărârilor consiliului de administraţie. (2) Directorul general este ordonator principal de credite şi reprezintă Agenţia Naţională pe plan naţional şi internaţional. (3) Directorul general numeşte şi eliberează din funcţie personalul Agenţiei Naţionale, în condiţiile legii. (4) Directorul general îndeplineşte următoarele atribuţii: a) aprobă prin ordin cu caracter normativ structura organizatorică a instituţiilor subordonate Agenţiei Naţionale; b) aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor stabilite prin bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat potrivit legii; c) asigură organizarea evidenţei patrimoniului şi integritatea bunurilor din patrimoniul Agenţiei Naţionale; d) organizează, coordonează şi controlează aplicarea actelor normative de către aparatul propriu al Agenţiei Naţionale şi de unităţile subordonate acesteia; organizează şi controlează aplicarea propriilor ordine şi instrucţiuni de către persoanele cărora le sunt adresate; e) negociază şi încheie cu sindicatele sau, după caz, cu reprezentanţii salariaţilor contractul colectiv de muncă la nivelul Agenţiei Naţionale şi contractele individuale de muncă ale personalului din aparatul central al acesteia, precum şi ale directorilor instituţiilor subordonate; f) avizează pentru participarea la ocuparea posturilor de conducere din cadrul instituţiilor subordonate Agenţiei Naţionale; g) organizează, conduce şi coordonează activitatea Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale; h) aprobă grila de salarizare a personalului, potrivit prevederilor legale; i) aprobă prin ordin statele de funcţii, atribuţiile şi criteriile de constituire a compartimentelor aparţinând instituţiilor din subordinea Agenţiei Naţionale; j) aprobă prin ordin statul de funcţii al Agenţiei Naţionale. (5) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, directorul general emite ordine cu caracter normativ şi individual. Ordinele cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 10 (1) Atribuţiile, structura organizatorică şi numărul maxim de posturi pentru Agenţia Naţională se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, la propunerea consiliului de administraţie; în cel mult 60 de zile de la data aprobării ordinului, Agenţia Naţională organizează concursul pentru angajarea personalului necesar în vederea desfăşurării activităţii. (2) În cadrul direcţiilor prevăzute de structura organizatorică se pot organiza servicii, birouri şi colective cu caracter temporar prin ordin al directorului general, cu stabilirea atribuţiilor corespunzătoare. (3) Salarizarea personalului din structura Agenţiei Naţionale şi a instituţiilor subordonate se face în conformitate cu reglementările în vigoare aplicabile personalului din instituţiile publice finanţate integral din venituri proprii. (4) Anual sau ori de câte ori se impune, în funcţie de volumul de activitate, performanţele profesionale evaluate şi de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat, se renegociază salariile şi se stabileşte numărul de posturi pentru fiecare instituţie subordonată, în limita posturilor vacante existente. (5) Atribuţiile direcţiilor din cadrul Agenţiei Naţionale şi instituţiilor subordonate se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare. (6) Atribuţiile şi răspunderile specifice funcţiilor din structura Agenţiei Naţionale se stabilesc prin fişele posturilor, aprobate de angajator.  +  Articolul 11 (1) Activitatea de publicitate imobiliară din cadrul oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară este în responsabilitatea unui jurist, denumit registrator. (2) Direcţia de publicitate imobiliară coordonează şi controlează activitatea profesională a registratorului în vederea respectării normelor legale şi a regulamentelor din domeniul publicităţii imobiliare, prin emiterea unor decizii avizate de directorul general. Subordonarea registratorului faţă de directorul oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară este administrativă, acesta desfăşurând o activitate profesională independentă, cu stabilirea drepturilor şi obligaţiilor potrivit statutului profesional. (3) Sancţionarea registratorului pentru săvârşirea unor abateri în legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu se va face numai cu avizul directorului direcţiei de publicitate imobiliară din cadrul Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 12În subordinea Agenţiei Naţionale funcţionează ca instituţii publice, cu personalitate juridică, oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară şi Centrul Naţional de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie şi Teledetecţie, denumit în continuare Centrul Naţional.  +  Articolul 13Oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară îndeplinesc următoarele atribuţii principale: a) înscriu imobilele în evidenţele de cadastru şi publicitate imobiliară; b) asigură înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifică sau se sting, la cererea titularului dreptului, a notarului public ori a celorlalte persoane interesate; c) înscriu alte raporturi juridice, drepturi personale, interdicţii, incapacităţi şi litigii judiciare în legătură cu bunul imobil; asigură înscrierea căilor de atac împotriva înregistrărilor de carte funciară; d) înscriu radierea drepturilor reale, la cererea titularului dreptului sau a celorlalte persoane interesate; e) avizează tehnic, înainte de depunerea lor în instanţa de judecată, expertizele topocadastrale întocmite de experţii judiciari, în baza unui regulament elaborat în comun de Agenţia Naţională şi de Ministerul Justiţiei; f) avizează planul urbanistic general; g) avizează documentaţiile de scoatere din circuitul agricol al terenurilor; h) autorizează persoanele fizice care execută lucrări tehnice de cadastru; i) organizează, coordonează şi execută măsurătorile pentru punerea în posesie a titularilor prevăzuţi de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare; j) verifică periodic starea fizică a punctelor din reţelele de sprijin, conform normelor şi regulamentelor emise de Agenţia Naţională; k) pune la dispoziţia autorităţilor publice şi a altor instituţii interesate, în condiţiile legii, situaţii statistice şi de sinteză privind terenurile şi construcţiile; l) furnizează persoanelor fizice şi juridice, contra cost, servicii şi informaţii conform tarifelor în vigoare; m) avizează împreună cu instituţiile de specialitate de la nivelul judeţean şi local proiectele de organizare a teritoriului pe categorii de folosinţă agricolă şi stabilirea reţelei de drumuri agricole; n) îndrumă activitatea desfăşurată de serviciile comunitare pentru cadastru şi agricultură, constituite la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale; o) asigură evidenţa documentaţiilor de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor şi a suprafeţelor aferente.  +  Articolul 14Centrul Naţional, în realizarea obiectului său de activitate, îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) proiectarea, execuţia şi întreţinerea reţelelor geodezice naţionale şi a sistemului naţional de staţii permanente GPS; b) realizarea şi întreţinerea hărţilor oficiale ale României în format analogic şi digital şi a modelului digital al terenului, în colaborare cu alte instituţii abilitate; c) realizarea şi întreţinerea evidenţelor limitelor administrative ale teritoriului României; d) prelucrarea imaginilor fotoaeriene şi a înregistrărilor de teledetecţie; e) participarea la realizarea şi administrarea bazei de date cartografice naţionale; f) realizarea de produse cartografice derivate din datele existente în Fondul Naţional Geodezic; g) participarea la integrarea în baza de date geodezice şi cartografice naţionale a datelor obţinute din recepţia lucrărilor tehnice de specialitate; h) participarea la realizarea metodologiilor şi specificaţiilor tehnice, respectiv propunerea de standarde tehnologice, a modelelor şi structurilor de date geodezice-cartografice; i) verificarea şi etalonarea aparaturii de specialitate, în colaborare cu Institutul Naţional de Metrologie; j) asigurarea cercetării în domeniile de activitate ale geodeziei, fotogrammetriei, cartografiei şi teledetecţiei; k) crearea şi dezvoltarea sistemelor, tehnologiilor şi a bazelor de date prin surse proprii şi/sau în colaborare cu terţii; l) participarea la realizarea proiectelor internaţionale angajate de Agenţia Naţională.  +  Articolul 15Agenţia Naţională şi unităţile sale subordonate, cu excepţia Centrului Naţional, nu au atribuţii în executarea lucrărilor de specialitate.  +  Articolul 16 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Agenţiei Naţionale şi ale unităţilor subordonate se asigură integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii se constituie din: a) încasări din servicii prestate; b) tarife stabilite conform actelor normative; c) închirieri de spaţii şi aparatură; d) donaţii şi sponsorizări primite potrivit legii; e) dobânzi aferente disponibilităţilor din conturi şi din depozite; f) alte venituri. (3) Veniturile încasate se vor vira în contul Agenţiei Naţionale, care va finanţa activitatea curentă a unităţilor subordonate. (4) Tarifele se stabilesc, se modifică şi se actualizează prin hotărâre a Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale şi se aprobă prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor. (5) Agenţia Naţională poate colabora cu persoane fizice şi juridice române sau străine de specialitate, în condiţiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzătoare domeniului său de activitate. (6) Agenţia Naţională poate contracta credite bancare în condiţiile prevăzute de lege. (7) Agenţia Naţională întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. (8) Excedentele anuale rezultate se reportează în anul bugetar următor. (9) Ministerul Administraţiei şi Internelor prin Agenţia Naţională îşi va asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului general şi publicităţii imobiliare finanţat prin împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi a celorlalte acorduri internaţionale ce implică împrumuturi nerambursabile sau garanţii de la stat asumate anterior de Oficiul Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, inclusiv pentru partea preluată de la Ministerul Justiţiei. (10) Agenţia Naţională va face toate demersurile necesare amendării acordurilor de împrumut internaţionale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie şi a Ministerului Justiţiei cu Agenţia Naţională.  +  Articolul 17 (1) Încadrarea în noile structuri a personalului existent se va face după opţiunea acestuia între calitatea avută anterior reorganizării şi cea de personal contractual în cadrul Agenţiei Naţionale. Opţiunea se va face înainte de preluarea personalului de către noile structuri înfiinţate. (2) Personalul preluat beneficiază de salariile avute anterior, care vor constitui limite minime la negociere în vederea încheierii contractului colectiv de muncă, respectiv a contractului individual de muncă. (3) Selectarea şi încadrarea personalului preluat în aparatul propriu al Agenţiei Naţionale se fac în urma unei testări în funcţie de competenţa profesională şi a opţiunilor formulate în scris, în limita posturilor alocate, în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Testul se va desfăşura potrivit unui regulament aprobat de directorul general al Agenţiei Naţionale.  +  Articolul 18 (1) Spaţiile aflate în proprietatea privată a statului şi în administrarea oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti, respectiv în administrarea tribunalelor pentru birourile de carte funciară, în care îşi desfăşoară activitatea aceste oficii şi cel al municipiului Bucureşti, Institutul de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie şi birourile de carte funciară care îşi desfăşoară activitatea în imobile separate trec în administrarea Agenţiei Naţionale şi în folosinţa gratuită a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi al municipiului Bucureşti şi a Centrului Naţional prin hotărâre a Guvernului. (2) Spaţiile aflate în proprietatea publică a statului şi în administrarea oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti, respectiv în administrarea judecătoriilor pentru birourile de carte funciară care îşi desfăşoară activitatea în imobile separate, trec în administrarea Agenţiei Naţionale şi în folosinţa gratuită a oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi al municipiului Bucureşti. (3) Spaţiile aflate în incinta instanţelor judecătoreşti vor fi utilizate gratuit cel mai târziu până la data de 31 decembrie 2004. (4) Patrimoniul Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, al oficiilor judeţene de cadastru, geodezie şi cartografie şi al municipiului Bucureşti, al Institutului de Cadastru, Geodezie, Fotogrammetrie şi Cartografie, bunurile materiale şi arhiva aflate în folosinţa birourilor de carte funciară, inclusiv cele achiziţionate din fondurile provenite din acordul de împrumut încheiat de Guvernul României cu Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, trec în proprietatea Agenţiei Naţionale. Bunurile în cauză vor fi preluate de structurile nou-create prin protocol conform planului aprobat prin ordin comun al directorului general al Agenţiei Naţionale şi al ministrului justiţiei, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2004. (5) Prin ordin comun al ministrului justiţiei şi al directorului general al Agenţiei Naţionale se va numi o comisie formată din specialişti din ambele instituţii, pentru elaborarea protocolului-cadru de preluare a activităţii de publicitate imobiliară. (6) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va elabora şi se va semna protocolul-cadru dintre Ministerul Justiţiei şi Agenţia Naţională pentru preluarea bunurilor materiale şi a arhivelor aflate în folosinţa birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, care se va transmite oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi tribunalelor în circumscripţia cărora funcţionează judecătoriile. (7) În termen de 5 zile de la primirea protocolului-cadru, prin dispoziţie comună a conducătorilor oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară şi ai judecătoriilor, se vor constitui comisii de inventariere şi de predare-preluare a bunurilor materiale şi a arhivelor aflate în folosinţa birourilor de carte funciară ale judecătoriilor. În fiecare judeţ se va înfiinţa un număr de comisii locale egal cu cel al numărului de birouri de carte funciară existente. (8) Termenele de finalizare pentru inventarierea şi încheierea proceselor-verbale de predare-preluare a bunurilor şi a arhivei birourilor de carte funciară se vor stabili în planul anexă la protocolul-cadru.  +  Articolul 19Arhivele succesorale şi arhivele de acte autentice ale fostelor notariate de stat, aflate în administrarea birourilor de carte funciară ale judecătoriilor care îşi încetează activitatea, se vor preda judecătoriilor în a căror circumscripţie teritorială se află.  +  Articolul 20Lucrările de publicitate imobiliară în curs de rezolvare la birourile de carte funciară vor fi finalizate până la data preluării activităţii de către oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară, în conformitate cu procedura stabilită în prezenta hotărâre.  +  Articolul 21În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (13) din Legea nr. 7/1996, republicată, finanţarea Proiectului cadastrului general şi publicităţii imobiliare se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 190/2005 pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Zagreb la 18 noiembrie 2004 şi, respectiv, la Bucureşti la 15 decembrie 2004, şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general şi publicităţii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998.  +  Articolul 22Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: a) Hotărârea Guvernului nr. 1.066/2003 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 17 septembrie 2003; b) dispoziţiile art. 4, art. 8-20, art. 22 alin. (2) şi ale art. 26 alin. 2 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de carte funciară ale judecătoriilor, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.371/C/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 23 februarie 1998, cu modificările ulterioare, referitoare la subordonarea birourilor de carte funciară.-----------