ORDIN nr. 1.260 din 10 aprilie 2006pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor
EMITENT
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 383 din 4 mai 2006  În scopul optimizării fluxului şi procedurilor de primire în sistem de ghişeu unic a cererilor privind eliberarea paşapoartelor simple, permiselor de conducere auto, certificatelor de înmatriculare, cărţilor de alegător, cărţilor de identitate, precum şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare,având în vedere dispoziţiile art. 8 din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Metodologia privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 10 aprilie 2006.Nr. 1.260.  +  Anexa METODOLOGIE privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Ghişeul unic reprezintă sistemul de intermediere a relaţiei dintre solicitanţii de acte de identitate, cărţi de alegător, paşapoarte simple, permise de conducere, certificate de înmatriculare a vehiculelor şi plăcuţe cu numere de înmatriculare, pe de o parte, şi autorităţile publice competente să le emită, pe de altă parte, şi are rolul de a facilita accesul persoanelor la serviciile publice corespunzătoare, prin abilitarea unei singure autorităţi să primească cererile şi să elibereze documentele respective.  +  Articolul 2Funcţionarea ghişeului unic are ca scop creşterea calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor, destinate emiterii documentelor prevăzute la art. 1, prin:- reducerea timpilor necesari pentru identificarea de către cetăţeni a autorităţilor competente să le emită şi pentru deplasarea la sediile acestor autorităţi;- diminuarea gradului de birocratizare a procedurilor necesare a fi îndeplinite de cetăţeni pentru obţinerea documentelor respective;- creşterea capacităţii autorităţilor publice de informare a publicului cu privire la serviciile publice prestate şi la modalităţile de acces al cetăţenilor la aceste servicii;- constituirea unui corp de funcţionari specializaţi, desemnaţi să desfăşoare activităţi de relaţii cu publicul, aferente procedurilor legale necesare a fi îndeplinite pentru eliberarea documentelor respective.  +  Articolul 3 (1) Ghişeul unic se organizează în cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi trebuie să funcţioneze în fiecare comună, oraş sau municipiu în care sunt constituite aceste servicii. (2) Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să mediatizeze prin toate mijloacele de care dispun existenţa ghişeelor unice, atribuţiile acestora, adresele la care funcţionează şi programul de lucru cu publicul.  +  Articolul 4Prin intermediul ghişeului unic se primesc cererile pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 1 şi se eliberează aceste documente, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de actele normative care reglementează regimul acestora, precum şi a celor prevăzute de prezenta metodologie.  +  Capitolul II Condiţii generale privind organizarea şi funcţionarea ghişeului unic  +  Articolul 5Modul de organizare şi funcţionare a ghişeului unic se stabileşte de către consiliile locale în a căror subordine sunt constituite servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.723/2004 privind aprobarea Programului de măsuri pentru combaterea birocraţiei în activitatea de relaţii cu publicul, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Consiliile locale prevăzute la art. 5 trebuie să asigure, potrivit competenţelor, spaţiile necesare desfăşurării activităţilor de ghişeu unic, respectiv amenajarea şi dotarea corespunzătoare a acestor spaţii, precum şi personalul specializat, destinat să asigure relaţia cu publicul solicitant al documentelor prevăzute la art. 1. (2) La amenajarea şi dotarea spaţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi la asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice în cadrul ghişeului unic, trebuie avută în vedere şi îndeplinirea următoarelor condiţii: a) spaţiile să fie în permanenţă curate şi să corespundă din punct de vedere al dimensiunilor volumului de activitate specifică, iar numărul de ghişee să asigure separarea fluxurilor de primire a cererilor şi de eliberare a documentelor, precum şi fluenţa acestor activităţi; b) constituirea, în locurile unde se desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul, a unor panouri informative care să cuprindă detalii referitoare la:- documentele care trebuie să însoţească cererile depuse de solicitanţi;- modalităţile de obţinere a documentelor care trebuie să însoţească cererile, dacă este cazul;- lista autorităţilor competente cu soluţionarea cererilor depuse, precum şi informaţiile de contact cu privire la aceste autorităţi;- programul de audienţe al autorităţilor competente cu soluţionarea cererilor;- termenele de soluţionare a cererilor;- destinaţia şi condiţiile de utilizare a documentelor eliberate; c) personalul care desfăşoară activităţi de relaţii cu publicul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:- prezenţa acestuia să fie conformă programului de lucru cu publicul;- prezenţa numerică a acestuia să asigure fluenţă şi celeritate în realizarea activităţilor specifice;- să manifeste disponibilitate în comunicarea cu publicul şi să deţină cunoştinţe în domeniile de activitate proprie şi ale serviciilor publice competente să soluţioneze cererile, precum şi ale autorităţilor competente să elibereze documentele care trebuie să însoţească aceste cereri, suficiente pentru informarea completă a solicitanţilor şi pentru desfăşurarea activităţilor specifice;- să fie în măsură să ofere toate informaţiile necesare cu privire la modalitatea de completare a cererilor pentru eliberarea documentelor solicitate, precum şi cu privire la condiţiile care trebuie îndeplinite pentru eliberarea acestora;- să îndrume în mod corect solicitanţii pentru rezolvarea unor probleme apărute cu ocazia depunerii cererilor sau eliberării documentelor solicitate;- să sprijine în mod activ şi în limitele legii solicitanţii pentru îndeplinirea de către aceştia a condiţiilor şi formalităţilor necesare soluţionării cererilor şi să faciliteze, în limita posibilităţilor, comunicarea acestora cu cei în drept să răspundă solicitărilor care excedează domeniilor de competenţă specifice serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;- să manifeste respect faţă de solicitanţi, tact în comunicare şi să aibă o ţinută şi limbaj decente.  +  Articolul 7Prefecţilor şi structurilor competente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor le revin următoarele obligaţii destinate asigurării bunei funcţionări a ghişeului unic: a) să coopereze cu consiliile locale şi să ofere sprijin, în limitele competenţelor, pentru asigurarea desfăşurării în condiţii optime a activităţilor de ghişeu unic; b) să pună la dispoziţie serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor toate informaţiile necesare pentru informarea publicului şi a funcţionarilor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ghişeului unic, cu privire la competenţele autorităţilor abilitate să elibereze documentele prevăzute la art. 1 şi la condiţiile şi procedurile de soluţionare a cererilor pentru eliberarea acestor documente; c) să verifice prin personalul propriu anume desemnat, precum şi pe baza sesizărilor primite îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6 şi, după caz, să semnaleze consiliilor locale eventualele deficienţe constatate cu privire la îndeplinirea acestor condiţii; d) să sprijine, în limitele competenţelor proprii, autorităţile administraţiei publice locale pentru eliminarea deficienţelor constatate, în condiţiile prevăzute la lit. c), precum şi a celor constatate de aceste autorităţi, pentru eliminarea cărora solicită sprijinul; e) să ofere asistenţă de specialitate serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor prin personal anume desemnat care să participe la activităţile desfăşurate în cadrul ghişeului unic; f) să sprijine, la cerere, personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul ghişeului unic, în rezolvarea unor situaţii deosebite, identificate cu ocazia primirii cererilor sau a eliberării documentelor; g) să organizeze întâlniri la nivel de specialişti în domeniile specifice, destinate pentru informarea reciprocă în legătură cu problemele identificate în îndeplinirea atribuţiilor proprii şi a celor care presupun colaborarea dintre aceştia.  +  Articolul 8În vederea asigurării funcţionării corespunzătoare a ghişeului unic, autorităţile administraţiei publice locale competente trebuie să verifice în permanenţă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 5 şi 6 atât prin intermediul controalelor, cât şi pe baza sesizărilor primite de la alte persoane şi să întreprindă demersurile necesare eliminării deficienţelor constatate, solicitând în acest sens, dacă este cazul, sprijinul prefecţilor sau al structurilor competente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 9Colaborarea pentru realizarea atribuţiilor prevăzute la art. 7 şi 8, precum şi a celor prevăzute la cap. III, care presupun transferul de documente şi informaţii între autorităţile competente cu primirea cererilor şi eliberarea documentelor şi cele competente cu soluţionarea cererilor şi emiterea documentelor, se realizează pe bază de protocoale încheiate între consiliile locale sau serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, pe de o parte, şi prefecţi, serviciile publice comunitare competente să soluţioneze cererile pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 1 sau structurile competente ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, după caz, pe de altă parte.  +  Capitolul III Organizarea activităţilor de primire a cererilor pentru eliberarea cărţilor de identitate, a cărţilor de alegător, a paşapoartelor simple, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare  +  Secţiunea 1 Organizarea activităţilor de primire a cererilor pentru eliberarea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător  +  Articolul 10 (1) Cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător se soluţionează în condiţiile şi în baza documentelor prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 290/2005. (2) În vederea soluţionării cererilor privind eliberarea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător, personalul serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor desfăşoară următoarele activităţi: a) verifică autenticitatea actelor prezentate, precum şi dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din documentele prezentate sau, după caz, cu imaginea solicitantului înregistrată în Registrul local de evidenţă a persoanelor, denumit în continuare R.L.E.P.; b) verifică corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe formular şi solicită acestuia să semneze cererea; c) certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea menţiunii "conform cu originalul" şi a datei, precum şi prin semnarea de către lucrător, după care restituie originalele documentelor; d) preia imaginea solicitantului; în cazul în care imaginea este preluată de un alt lucrător decât cel care a primit documentele la ghişeu, efectuează confruntarea fizionomiei cu fotografia din documentele prezentate; e) atunci când există suspiciuni cu privire la identitatea solicitantului şi exactitatea datelor, efectuează verificări şi întreprinde măsurile stabilite prin instrucţiuni ale Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, denumit în continuare I.N.E.P; f) înregistrează cererea în Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru stabilirea reşedinţei, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, cu numerele din secvenţa alocată de secretariat; g) comunică solicitantului data la care urmează să se prezinte pentru a-şi ridica actul de identitate şi, după caz, cartea de alegător; h) efectuează, după caz, verificări în următoarele evidenţe: evidenţa operativă, evidenţa informatică sau manuală, centrală ori locală; i) prezintă spre avizare şefului serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelor sau persoanei desemnate de acesta cererea şi documentele depuse; j) efectuează operaţiunile informatice necesare actualizării R.L.E.P. şi asociază imaginea preluată solicitantului la datele de stare civilă ale acestuia; k) creează lotul de producţie a cărţilor de identitate şi îl copiază pe suport magnetic; l) completează Fişa de însoţire a lotului de producţie a cărţilor de identitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, pe care o înregistrează în Registrul pentru fişe de însoţire a lotului de cărţi de identitate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, constituit în acest sens; m) transmite lotul de producţie împreună cu fişa de însoţire la biroul judeţean de administrare a bazelor de date privind evidenţa persoanelor, în vederea personalizării cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător; n) primeşte cărţile de identitate şi cărţile de alegător produse, precum şi raportul de producţie cu seriile şi numerele tipărite pentru fiecare carte de identitate şi carte de alegător; o) actualizează R.L.E.P. cu informaţiile înscrise în raportul de producţie a cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător; p) completează cererile titularilor la rubricile privind seria şi numărul cărţii de identitate, codul de secretizare, perioada de valabilitate şi numărul cărţii de alegător; q) înmânează cartea de identitate şi, după caz, cartea de alegător solicitantului, care semnează de primire pe Cererea pentru eliberarea actului de identitate; r) completează Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru stabilirea reşedinţei la rubrica privind seria şi numărul actului de identitate eliberat; s) efectuează în R.L.E.P. menţiunea privind data înmânării cărţii de identitate şi, după caz, a cărţii de alegător. (3) Personalul care efectuează activităţi de primire a cererii şi a documentelor necesare soluţionării acesteia, de preluare a imaginii, de verificare în evidenţă pentru certificarea identităţii, de actualizare a R.L.E.P. şi de eliberare a actului de identitate completează cererea la rubricile corespunzătoare fiecărei activităţi desfăşurate.  +  Secţiunea a 2-a Organizarea activităţilor de primire a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple  +  Articolul 11 (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se soluţionează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, cu modificările şi completările ulterioare, şi de normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 94/2006. (2) În vederea primirii cererilor, personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor desfăşoară următoarele activităţi: a) verifică autenticitatea actelor de identitate prezentate, precum şi dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din documentele prezentate sau, după caz, cu imaginea solicitantului înregistrată în R.L.E.P.; b) verifică corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe formular şi solicită acestuia să semneze cererea; c) certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea menţiunii "conform cu originalul" şi a datei, precum şi prin semnarea de către lucrător, după care restituie originalele documentelor; d) atunci când există suspiciuni cu privire la identitatea solicitantului şi la exactitatea datelor, efectuează verificări şi întreprinde măsurile stabilite prin instrucţiuni ale I.N.E.P.; e) preia imaginea solicitantului; în cazul în care imaginea este preluată de un alt lucrător decât cel care a primit documentele la ghişeu, efectuează confruntarea fizionomiei cu fotografia din documentele prezentate; f) înregistrează cererea în Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 4, cu numerele din secvenţa alocată de secretariat şi înscrie pe cerere - în partea stângă sus - numărul şi data înregistrării; g) programează solicitantul pentru eliberarea paşaportului, în termenul legal stabilit de şeful serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, sens în care completează tichetul doveditor al depunerii cererii, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5; h) efectuează operaţiunile informatice necesare, creează lotul de producţie a paşapoartelor şi îl copiază pe suport magnetic; i) completează rubricile corespunzătoare din Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple, precum şi Fişa de însoţire a lotului de producţie a paşapoartelor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6, în vederea înaintării lotului şi a dosarelor cu documentele solicitanţilor la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple; j) asigură transmiterea lotului de producţie şi a dosarelor cu documentele solicitanţilor la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple şi primeşte paşapoartele personalizate în vederea înmânării lor; k) completează Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple cu informaţiile corespunzătoare, la data primirii paşapoartelor simple transmise de structura care le-a personalizat; l) înmânează paşaportul simplu titularului sau persoanei împuternicite în baza actului de identitate sau, după caz, a procurii şi îi solicită să semneze de primire pe Fişa înlocuitor, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 7; m) trimite lunar fişele deţinătorilor de paşapoarte simple la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.  +  Articolul 12Paşapoartele simple prezentate pentru preschimbare ca urmare a expirării valabilităţii, epuizării filelor sau modificării datelor de stare civilă se anulează şi se lasă asupra titularilor. Odată cu anularea paşapoartelor se procedează la decuparea prin tăiere a colţului din partea de jos a filei informatizate, sub fotografie, astfel încât să cuprindă şi seria acestuia, iar partea decupată se anexează la cererea de eliberare a noului paşaport şi se clasează la mapa personală.  +  Articolul 13 (1) Personalul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple consemnează în Fişa de însoţire a lotului de producţie cererile respinse şi întocmeşte, în acest sens, o adresă de răspuns către solicitant, precizând motivul şi temeiul legal în baza căruia cererea a fost respinsă, precum şi, după caz, menţiunea referitoare la restituirea chitanţei, situaţie în care înscrie pe versoul chitanţelor sintagma "taxe nedatorate", semnează, datează şi aplică ştampila. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), personalul serviciului public comunitar local pentru evidenţa persoanelor restituie titularului sau, după caz, reprezentantului legal chitanţele, înmânându-i totodată şi adresa de răspuns. (3) Persoana căreia i s-au restituit chitanţele consemnează pe cerere despre aceasta.  +  Secţiunea a 3-a Organizarea activităţilor de primire a cererilor pentru înmatricularea vehiculelor şi a celor pentru eliberarea permiselor de conducere  +  Articolul 14 (1) Cererile pentru eliberarea certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare se soluţionează în condiţiile şi în baza documentelor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor primeşte cererile pentru înmatricularea vehiculelor, cu excepţia cererilor pentru înmatriculare permanentă cu numere preferenţiale, în cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înmatriculare, cererile de preschimbare a certificatelor de înmatriculare cu menţiuni "auto furat din..." şi cererile de înmatriculare pentru export. (3) În vederea primirii cererilor de competenţa serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, personalul acestuia desfăşoară următoarele activităţi: a) verifică concordanţa datelor din documentele de identificare cu cele din fişa de înmatriculare şi din cartea de identitate a vehiculului; b) încasează contravaloarea taxei pentru plăcuţele cu numere de înmatriculare şi eliberează solicitantului chitanţă; c) verifică corectitudinea datelor completate în fişa de înmatriculare privind codul numeric personal al deţinătorului şi semnătura; d) certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prevăzute la art. 33 alin. (1) lit. d) şi e) din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, prin înscrierea menţiunii "conform cu originalul", a datei, precum şi semnarea de către lucrător, după care restituie originalele documentelor; e) în cazul persoanelor juridice, pe lângă documentele prevăzute la alin. (1) al art. 33 din regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, solicită suplimentar documentele prevăzute la alin. (4) al aceluiaşi articol; f) înregistrează cererea în Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea certificatului de înmatriculare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 8, cu numerele din secvenţa alocată de secretariat şi înscrie pe fişa de înmatriculare a vehiculului - în partea stângă sus - numărul şi data înregistrării; g) completează, după caz, în două exemplare, dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9, cu termen de valabilitate de 15 zile, şi înmânează originalul solicitantului, duplicatul rămânând în carnet; h) completează rubricile corespunzătoare din Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea certificatului de înmatriculare, precum şi Fişa de însoţire a lotului de producţie pentru certificatele de înmatriculare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 10, în vederea înaintării dosarelor cu documentele prezentate de solicitanţi la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; i) transmite serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor dosarul constituit în vederea confecţionării certificatului de înmatriculare a vehiculului, a cărţii de identitate a vehiculului şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare; j) completează Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea certificatului de înmatriculare cu informaţiile corespunzătoare, la data primirii documentelor transmise de structura care le-a personalizat; k) înmânează simultan titularului sau reprezentantului legal, pe bază de semnătură, certificatul de înmatriculare a vehiculului, cartea de identitate a vehiculului şi plăcuţele cu numere de înmatriculare şi reţine dovada înlocuitoare a certificatului de înmatriculare a vehiculului, în situaţia în care aceasta a fost eliberată solicitantului; în cazul în care solicitantul a pierdut sau i s-a furat dovada înlocuitoare, personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor solicită acestuia o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte acest lucru, precum şi faptul că dovada nu a fost reţinută de lucrătorii de poliţie.  +  Articolul 15 (1) Personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor primeşte cererile pentru eliberarea permiselor de conducere, cu excepţia cererilor pentru preschimbarea permisului de conducere ca urmare a pierderii, furtului sau distrugerii, precum şi a cererilor pentru preschimbarea permiselor de conducere obţinute în străinătate de către cetăţenii străini care îşi stabilesc domiciliul sau reşedinţa în România. (2) În vederea primirii cererilor de competenţa serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor, personalul acestuia desfăşoară următoarele activităţi: a) verifică dacă fizionomia solicitantului corespunde cu fotografia din documentele prezentate sau, după caz, cu imaginea solicitantului înregistrată în R.L.E.P.; b) verifică documentele prezentate şi corectitudinea datelor înscrise de solicitant pe formular; c) certifică pentru conformitate copiile documentelor prezentate, prin înscrierea menţiunii "conform cu originalul", a datei, precum şi semnarea de către lucrător, după care restituie originalele documentelor; d) atunci când există suspiciuni cu privire la identitatea solicitantului şi exactitatea datelor efectuează verificări şi întreprinde măsurile stabilite prin instrucţiuni ale I.N.E.P.; e) înregistrează cererea în Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea permiselor de conducere, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 11, cu numerele din secvenţa alocată de secretariat, şi înscrie pe fişa deţinătorului de permis de conducere - în partea stângă sus - numărul şi data înregistrării; f) completează, în două exemplare, dovada înlocuitoare a permisului de conducere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9, cu termen de valabilitate de 15 zile, şi înmânează originalul cetăţeanului, duplicatul rămânând în carnet; g) completează rubricile corespunzătoare din Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea permiselor de conducere, precum şi Fişa de însoţire a lotului de producţie a permiselor de conducere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 12, în vederea înaintării dosarelor cu documentele prezentate de solicitanţi la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor; h) asigură transmiterea dosarelor cu documentele prezentate de solicitanţi la serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor şi primeşte permisele de conducere; i) completează Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea permiselor de conducere cu informaţiile corespunzătoare, la data primirii documentelor transmise de structura care le-a personalizat; j) înmânează permisul de conducere, reţine dovada înlocuitoare a acestuia, iar titularul semnează de primire în registru; în situaţia în care solicitantul a pierdut sau i s-a furat dovada înlocuitoare, personalul serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor solicită acestuia o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte acest lucru, precum şi faptul că dovada nu a fost reţinută de lucrătorii de poliţie. (3) Personalul serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor consemnează, în fişa de însoţire a lotului de producţie, cererile respinse şi întocmeşte în acest sens o adresă de răspuns solicitantului, precizând motivul şi temeiul legal, iar dosarele respective şi adresa de răspuns sunt restituite serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor pentru a fi remise solicitanţilor.  +  Capitolul IV Dispoziţii finale  +  Articolul 16 (1) Cererile pentru eliberarea cărţilor de identitate, precum şi imprimatele tipizate necesare în activitatea de eliberare a cărţilor de identitate se asigură de către I.N.E.P. în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Imprimatele tipizate prevăzute în anexele nr. 4-7 sunt asigurate de către serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, iar cele prevăzute în anexele nr. 8-12 sunt asigurate de către serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi certificate de înmatriculare a vehiculelor. (3) Cererile şi imprimatele tipizate prevăzute la alin. (1) şi (2) sunt distribuite serviciilor locale prin intermediul serviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor.  +  Articolul 17 (1) Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor transmit, pe bază de adresă, loturile de producţie şi dosarele cu documentele prezentate de solicitanţi la serviciile publice comunitare specializate în vederea emiterii documentelor, într-un termen de comun acord stabilit, astfel încât să se asigure respectarea termenului legal de eliberare a documentelor. (2) Paşapoartele simple, permisele de conducere auto şi certificatele de înmatriculare personalizate, precum şi plăcuţele cu numere de înmatriculare sunt transmise pe bază de adresă, de către structurile emitente, serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, în termenele stabilite în condiţiile alin. (1).  +  Articolul 18Până la semnarea protocoalelor prevăzute la art. 9, transportul loturilor de producţie şi, după caz, al dosarelor privind cererile şi documentele prezentate în susţinere, respectiv ridicarea documentelor personalizate de la structurile care le-au emis, se realizează de serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor prin curier sau poştă specială, asigurându-se condiţiile necesare prevenirii, pierderii sau distrugerii acestora.  +  Articolul 19Cererile care se primesc în cadrul ghişeului unic se soluţionează în termenele prevăzute de actele normative în vigoare, specifice fiecărei categorii de cerere.  +  Articolul 20Anexele nr. 1-12 fac parte integrantă din prezenta metodologie.  +  Anexa 1 REGISTRUL de evidenţă a cererilor pentru eliberarea actelor de identitate şi pentru stabilirea reşedinţei┌────────┬─────────┬────┬───────┬───────────┬────────────────┬──────────┬─────┐│ │Data │ │ │ │ │ │ ││Nr. │Anul │Nume│Prenume│ Motivul │ Seria şi nr. │ Data │ Obs.││înregis-├────┬────┤ │ │solicitării│actului eliberat│eliberării│ ││trare │Ziua│Luna│ │ │ │ │ │ │├────────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼────────────────┼──────────┼─────┤├────────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼────────────────┼──────────┼─────┤├────────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼────────────────┼──────────┼─────┤├────────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼────────────────┼──────────┼─────┤├────────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼────────────────┼──────────┼─────┤├────────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼────────────────┼──────────┼─────┤├────────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼────────────────┼──────────┼─────┤├────────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼────────────────┼──────────┼─────┤├────────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼────────────────┼──────────┼─────┤├────────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼────────────────┼──────────┼─────┤├────────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼────────────────┼──────────┼─────┤├────────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼────────────────┼──────────┼─────┤├────────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼────────────────┼──────────┼─────┤├────────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼────────────────┼──────────┼─────┤└────────┴────┴────┴────┴───────┴───────────┴────────────────┴──────────┴─────┘  +  Anexa 2
      Serviciul Public Comunitar de Evidenţă
      a Persoanelor al_________________
      Data_______________________
                      FIŞĂ DE ÎNSOŢIRE A LOTULUI DE PRODUCŢIE
                         A CĂRŢILOR DE IDENTITATE Nr.......
  Suport magnetic Număr Spaţiu memorie tip:__________ seria:__________ ocupat de lot:_______ Nume fişier listă Nr. de înregistrare de producţie:____________ din lista de producţie:___
  Se transmite la centrul de producţie___________prin_________________________ (nume şi prenume delegat) Am primit____________________ Semnătura____________ Data__________ (nume şi prenume) Nr.intrare registru:_______________
  Număr C.I. Serie şi nr. C.I. Data:_________ tipărite________ de la___________la_____________ Certific tipărirea lor:_______________________ Semnătura:__________ (nume şi prenume)
  Am primit C.I. Tipărite:__________________________ Data:____________ (nume şi prenume delegat) Semnătura:__________
   +  Anexa 3 REGISTRUL pentru fise de însoţire a lotului de cărţi de identitate┌────┬─────┬──────┬───────┬────────┬──────┬───────┬───────┬─────┬───────┬─────┐│ │ │ │ │Nume/ │ │ │Nume/ │ │Nr. │ ││ │ │ │ │prenume │ │ │prenume│ │C.I. │ ││ │ │ │ │Operator│ │ │delegat│ │Primite│ ││ │ │ │ ├────────┤ │ ├───────┤ ├───────┤ ││ │ │ Dată │ │ │Tip/ │Dată │ │Dată │ │Nr. ││Nr. │ Nr. │produ-│ Nr. │ │număr │predare│ │retur│ │C.A. ││crt.│fişă │cere │lucrări│ │suport│suport │ │ │ │ ││ │ de │ lot │ lot │ │magne-│ │ │ │Serie │ ││ │înso-│ │ │Semnătu-│tic │ │Am │ │şi nr. │ ││ │ţire │ │ │ra │ │ │primit │ │CI │ │├────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│ │ │ │ ├────────┤ │ ├───────┤ ├───────┤ │├────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│ │ │ │ ├────────┤ │ ├───────┤ ├───────┤ │├────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│ │ │ │ ├────────┤ │ ├───────┤ ├───────┤ │├────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│ │ │ │ ├────────┤ │ ├───────┤ ├───────┤ │├────┼─────┼──────┼───────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────┼───────┼─────┤│ │ │ │ ├────────┤ │ ├───────┤ ├───────┤ │└────┴─────┴──────┴───────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────┴───────┴─────┘  +  Anexa 4 Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea paşapoartelor simple│ preluare şi înregistrare acte la S.P.C.E.P. │├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┤│Nr. │Data │Nume, │Serie │Domici-│Felul │Nr. │Nume, │Nr. │Data ││inreg. │depune-│prenume│şi nr. │liul │(tipul │pasa- │prenume│adresa │tran- ││dosar │rii │solici-│act de │(tele- │opera- │port │lucra- │inainta│mit. ││ │actelor│tant │identi-│fon) │tiunii │depus │tor │re │dosar ││ │ │ │tate │ │ │ │ghiseu │acte │ ││ │ │ │ │ │ │ │Semna- │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │tura de│ │ ││ │ │ │ │ │ │ │primire│ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘│documente la ││SPCEP │ retur lucrari rezolvate │ predare documente │├───────┬───────┼───────┬───────┬───────┬───────┼───────┬───────┬───────┬──────┤│Nume, │Nume, │Data │Nume, │Nume, │Nr. │Data │Semna- │Semna- │Ob- ││prenume│prenume│retur │prenume│prenume│pasa- │inmana-│tura de│tura de│ser- ││lucra- │delegat│dosar │delegat│lucra- │port │rii │primire│predare│va- ││tor │(nr. │ │nr. │tor │primit │către │ │pasa- │tii ││predare│deleg./│ │deleg./│ghiseu │ │titular│ │port │ ││Semna- │legiti-│ │legiti-│Semna- │ │ │ │ │ ││tura de│matie) │ │matie │tura de│ │ │ │ │ ││predare│Semna- │ │Semna- │primire│ │ │ │ │ ││ │tura de│ │tura de│ │ │ │ │ │ ││ │primire│ │predare│ │ │ │ │ │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘  +  Anexa 5 SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENŢĂA PERSOANELOR AL____________________    Numele şi prenumele________________________________________________________    ___________________________________________________________________________    Data depunerii cererii_____________________________________________________    Data programării pentru eliberarea paşaportului____________________________    ___________________________________________________________________________                                                    Semnătura,  +  Anexa 6
      Serviciul Public Comunitar de Evidentă
      a Persoanelor al_________________
      Nr.____________din____________
                      FIŞĂ DE ÎNSOŢIRE A LOTULUI DE PRODUCŢIE
                                  A PAŞAPOARTELOR
      Prezentul lot de producţie conţine un număr de______cereri pe linie de
  paşapoarte, însoţite de____ paşapoarte, după cum urmează:
  ┌────┬─────────────────────┬──────────────┬───────────────┬─────────────────┐│Nr. │Numele şi prenumele │Felul │Nr. dosar │Nr. pasaportului ││Crt.│ │operaţiunii │(pasaport) │produs │├────┼─────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │├────┼─────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼─────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼─────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼─────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼─────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼─────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤├────┼─────────────────────┼──────────────┼───────────────┼─────────────────┤└────┴─────────────────────┴──────────────┴───────────────┴─────────────────┘                                   Şef serviciu______________________                                               (grad, nume, prenume)                                   Semnătura:__________________________NOTĂ:Coloanele 1 - 4 se completează de către personalul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelorColoana 5 se completează de către personalul Serviciului public comunitar de evidenţă şi eliberare a paşapoartelor simple
   +  Anexa 7 FIŞĂ ÎNLOCUITOR    Nr. Paşaport______________________________________________________    Nume _____________________________________________________________    __________________________________________________________________    Prenume___________________________________________________________    __________________________________________________________________    Mapa______________________________________________________________    Data eliberării paşaportului______________________________________    __________________________________________________________________    Semnătură titular_________________________________________________  +  Anexa 8 Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea certificatului de înmatriculare│ preluare şi înregistrare acte la S.P.C.E.P. │├──────┬───────┬───────┬──────┬───────┬─────┬─────┬───────┬─────┬──────┬───────┤│Nr. │Data │Nume, │Seria │Domici-│Seria│Nr. │Serie │Serie│Serie │Nume, ││inreg.│depune-│prenume│şi nr.│liul │CI │inma-│certifi│chi- │nr. │prenume││dosar │rii │detina-│act de│(tele- │auto │tric.│cat │tan- │dovada│lucra- ││(lucra│actelor│tor │identi│fon) │ │auto │vechi │ta │de │tor ││re) │ │ │tate │ │ │ │ │APPS │circu-│ghiseu ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │latie │Semna- ││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │tura de││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │primire││ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │acte │├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤└──────┴───────┴───────┴──────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴──────┴───────┘│ transfer documente la │retur documente la │predare documente ││ S.P.C.E.P. │ S.P.C.E.P. │ │├──────┬───────┬───────┬──────┼───────┬─────┬─────┬───────┼─────┬──────┬───────┤│Nr. │Data │Nume, │Nume, │Data │Nume,│Nume,│Serie │Data │Semna-│Ob- ││adresa│tran- │prenume│prenu-│retur │prenu│prenu│certifi│inma-│tura │ser- ││inain-│smit. │lucra- │me │lucrare│me │me │cat │narii│de │va- ││tare │dosar │tor │dele- │ │dele-│lucra│nou │către│preda-│tii ││acte │ │ghiseu.│gat │ │gat │tor │ │titu-│re │ ││ │ │Semna- │(nr. │ │Semna│ghi- │ │lar │CIV, │ ││ │ │tura de│deleg/│ │tura │seu. │ │ │CI şi │ ││ │ │predare│legiti│ │de │Semna│ │ │retine│ ││ │ │ │matie)│ │preda│tura │ │ │re │ ││ │ │ │Semna-│ │re │de │ │ │dovada│ ││ │ │ │tura │ │ │primi│ │ │ │ ││ │ │ │de │ │ │re │ │ │ │ ││ │ │ │primi-│ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │re │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤└──────┴───────┴───────┴──────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴──────┴───────┘  +  Anexa 9     Unicat    Valabil numai în    ROMÂNIA    DOVADA Seria_______nr.________________    Permis de conducere categoria_____________nr.____________________________    Certificat de înmatriculare seria_______al autovehiculului nr.___________    aparţinând_______________________________________________________________    a fost reţinut pentru (motivul şi locul)_________________________________    _________________________________________________________________________    _________________________________________________________________________    Prezenta s-a eliberat la data de_______________________________ora_______    Cu valabilitate până la__________________________________________________    Agent constatator_________________________________ecuson nr._____________                                    (numele în clar şi semnătura)                                         (ştampila emitent)                                              Semnătura,  +  Anexa 10
      Serviciul Public Comunitar de Evidentă
      a Persoanelor al___________________
      Nr.__________din________________
                      FIŞĂ DE ÎNSOŢIRE A LOTULUI DE PRODUCŢIE
                         A CERTIFICATELOR DE ÎNMATRICULARE
      Prezentul lot de producţie conţine un număr de_____ dosare în vederea
  preschimbării certificatului de înmatriculare, aparţinând următoarelor
  persoane:
  ┌────┬──────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐│Nr. │NUMELE ŞI PRENUMELE │Certificatul retras │Certificatul produs ││Crt.│ │ │ │├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤└────┴──────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘                                 Şef serviciu______________________                                 (grad, nume, prenume)                                 Semnătura:________________________NOTĂ:Coloanele 1 - 3 se completează de către personalul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelorColoana 4 se completează de către personalul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor
   +  Anexa 11 Registrul de evidenţă a cererilor pentru eliberarea permiselor de conducere│ preluare şi înregistrare acte la S.P.C.E.P. │├───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────┬──────┤│Nr. │Data │Nume, │Seria │Domici-│Seria │Serie │Serie │Nume, │Nr. ││inreg. │depune-│prenume│şi nr. │liul │chitan-│P.C. │nr. │prenume│adresa││dosar │rii │detina-│act de │(tele- │ta │vechi │dovada │lucra- │inain-││(lucra-│actelor│tor/ │identi-│fon) │A.P.P.S│şi │de │tor │tare ││re) │ │titular│tate │ │ │catego-│circula│ghiseu │acte ││ │ │ │ │ │ │ria │tie │Semna- │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │tura │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │de │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │primire│ ││ │ │ │ │ │ │ │ │acte │ │├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤├───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────┤└───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────┘│ transmitere date │retur documente de la │ predare documente către ││ S.P.C.E.P. │ S.P.C.E.P. │ solicitant │├──────┬───────┬───────┼──────┬───────┬─────┬─────┼───────┬─────┬──────┬───────┤│Data │Nume, │Nume, │Data │Nume, │Nume,│Serie│Data │Semna│Semna-│Ob- ││trans-│prenume│prenume│retur │prenume│prenu│P.C. │inma- │tura │tura │ser- ││mit. │lucra- │delegat│dosar │delegat│me │nou │narii │de │de │va- ││dosar │tor │(nr. │(lucra│Nr. │lucra│ │P.C. │primi│preda-│tii ││ │predare│deleg./│re) │dele- │tor │ │ │re │re │ ││ │Semna- │legiti-│ │gat/ │ghi- │ │ │ │P.C. │ ││ │tura de│matie) │ │legiti-│seu │ │ │ │şi │ ││ │predare│Semna- │ │matie │Semna│ │ │ │retine│ ││ │ │tura de│ │Semna- │tura │ │ │ │re │ ││ │ │primire│ │tura de│de │ │ │ │dovada│ ││ │ │ │ │predare│primi│ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │re │ │ │ │ │ │├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤├──────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼─────┼───────┼─────┼──────┼───────┤└──────┴───────┴───────┴──────┴───────┴─────┴─────┴───────┴─────┴──────┴───────┘  +  Anexa 12
      Serviciul Public Comunitar de Evidenţă
      a Persoanelor al______________________
      Nr._____________din_________________
                      FIŞĂ DE ÎNSOŢIRE A LOTULUI DE PRODUCŢIE
                             A PERMISELOR DE CONDUCERE
      Prezentul lot de producţie conţine un număr de______ dosare în vederea
  preschimbării permisului de conducere aparţinând următoarelor persoane:
  ┌────┬──────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐│Nr. │NUMELE ŞI PRENUMELE │Permisul retras │Permisul produs ││Crt.│ │ │ │├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤├────┼──────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤└────┴──────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘                                     Şef serviciu_________________________                                     (grad, nume, prenume)                                     Semnătura:__________________________NOTĂ:Coloanele 1 - 3 se completează de către personalul serviciului public comunitar de evidenţă a persoanelorColoana 4 se completează de către personalul Serviciului public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.---------