HOTĂRÂRE nr. 493 din 12 aprilie 2006 (*actualizata*)privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot(actualizata până la data de 12 iulie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 380 din 3 mai 2006. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 iulie 2007, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007.În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Secţiunea 1 Obiectivul şi domeniul de aplicare  +  Articolul 1Prezenta hotărâre stabileste cerinţele minime pentru protectia lucratorilor împotriva riscurilor pentru sănătatea şi securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la zgomot, în special împotriva riscurilor pentru auz.  +  Articolul 2Prevederile prezentei hotărâri se aplică tuturor activităţilor în care lucratorii sunt sau este posibil să fie expusi, prin natura muncii lor, la riscuri generate de zgomot.  +  Articolul 3Prevederile Legii securitatii şi sănătăţii în munca nr. 319/2006 se aplică în totalitate activităţilor prevăzute la art. 2, fără a aduce atingere prevederilor mai restrictive şi/sau specifice din prezenta hotărâre.-----------Art. 3 a fost modificat de pct. 1 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 4În sensul prezentei hotărâri, parametrii fizici, utilizati ca predictori de risc, semnifica după cum urmeaza: a) presiunea acustica de vârf [p(vârf)] - valoarea maxima a presiunii acustice instantanee, masurata cu ponderarea în frecventa "C"; b) nivelul de expunere zilnica la zgomot [L(EX, 8h)] [dB(A) re. 20 æPa] - media ponderata în timp a nivelurilor de expunere la zgomot pentru o zi de lucru nominala de 8 ore, definita de standardul SR ISO 1999:1996, pct. 3.6. Aceasta notiune acopera toate zgomotele prezente la locul de muncă, inclusiv zgomotul cu caracter de impuls; c) nivelul de expunere saptamanala la zgomot [L(EX, 8h) - media ponderata în timp a nivelurilor de expunere zilnica la zgomot intr-o săptămâna nominala de 5 zile de lucru de 8 ore, definita de standardul SR ISO 1999:1996 pct. 3.6 (nota 2).  +  Secţiunea a 2-a Valori limita de expunere şi valori de expunere la zgomot de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea şi protectia sănătăţii lucratorilor  +  Articolul 5Pentru aplicarea prezentei hotărâri, valorile limita de expunere şi valorile de expunere de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea şi protectia sănătăţii lucratorilor în raport cu nivelurile de expunere zilnica la zgomot şi presiunea acustica de vârf sunt fixate după cum urmeaza: a) valori limita de expunere: L(EX, 8h) = 87 dB(A) şi, respectiv, p(vârf) = 200 Pa*1);--------*1) 140 dB(C) cu valoarea de referinţa 20 æPa. b) valori de expunere superioare de la care se declanseaza actiunea: L(EX, 8h) = 85 dB(A) şi, respectiv, p(vârf) = 140 Pa*2);--------*2) 137 dB(C) cu valoarea de referinţa 20 æPa. c) valori de expunere inferioare de la care se declanseaza actiunea: L(EX, 8h) = 80 dB(A) şi, respectiv, p(vârf) = 112 Pa*3).----------*3) 135 dB(C) cu valoarea de referinţa 20 æPa.  +  Articolul 6 (1) În cazul valorilor limita de expunere, determinarea expunerii efective a lucratorului la zgomot trebuie să tina seama de atenuarea realizata de mijloacele individuale de protecţie auditiva purtate de acesta. (2) Valorile de expunere de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea şi protectia sănătăţii lucratorilor nu trebuie să ia în considerare efectul utilizarii mijloacelor de protecţie prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 7În situaţii pe deplin justificate, în cazul activităţilor în care expunerea zilnica la zgomot are variatii semnificative de la o zi de lucru la alta, în scopul aplicarii valorilor limita de expunere şi a valorilor de expunere de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea şi protectia sănătăţii lucratorilor, trebuie să se foloseasca nivelul de expunere saptamanala la zgomot în locul nivelului de expunere zilnica la zgomot, pentru evaluarea nivelurilor de zgomot la care sunt expusi lucratorii, cu condiţia ca: a) nivelul saptamanal de expunere la zgomot indicat prin monitorizare adecvata sa nu depăşească valoarea limita de expunere de 87 dB(A); şi b) să se ia măsuri adecvate pentru reducerea la minimum a riscurilor asociate cu aceste activităţi.  +  Capitolul II Oblibaţiile angajatorilor  +  Secţiunea 1 Determinarea şi evaluarea riscurilor la zgomot  +  Articolul 8 (1) În indeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 7 alin. (4) şi art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să evalueze şi, dacă este necesar, sa masoare nivelurile de zgomot la care sunt expusi lucratorii. (2) Pentru evaluarea riscului prevăzut la alin. (1) se va ţine seama de limitele maxime admise pentru zgomot la posturile de muncă cu solicitare neuropsihica şi psihosenzoriala crescuta şi deosebită, prevăzute în anexa.-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 9Metodele şi aparatura folosite trebuie să fie adaptate la condiţiile existente, luand în considerare, în special, caracteristicile zgomotului care este masurat, durata expunerii, factorii de mediu şi caracteristicile aparatului de măsura.  +  Articolul 10Metodele şi aparatura utilizate trebuie să permită determinarea parametrilor definiti la art. 4 şi să se stabileasca dacă, intr-o situaţie data, valorile prevăzute la art. 5-7 sunt depăşite.  +  Articolul 11Metodele folosite pot include esantionarea, care trebuie să fie reprezentativa pentru expunerea personala a lucratorului.  +  Articolul 12Evaluarea şi masurarea prevăzute la art. 8 trebuie să fie planificate şi efectuate de către serviciile competente la intervale adecvate, acordând o atenţie deosebită prevederilor art. 8 şi 9 din Legea nr. 319/2006 referitoare la serviciile de prevenire şi protecţie sau la persoanele competente necesare.-----------Art. 12 a fost modificat de pct. 3 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.  +  Articolul 13Datele obtinute din evaluarea şi/sau masurarea nivelului de expunere la zgomot trebuie să fie pastrate intr-o formă care să permită consultarea lor la o dată ulterioară.  +  Articolul 14Atunci când se efectueaza determinarea şi evaluarea riscurilor, la evaluarea rezultatelor masuratorilor trebuie să se tina seama de erorile de măsurare determinate în conformitate cu practica metrologica.  +  Articolul 15Potrivit prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 319/2006, la evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie să acorde atenţie deosebită urmatoarelor elemente:-----------Partea introductiva a art. 15 a fost modificata de pct. 4 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. a) nivelului, tipului şi duratei expunerii, inclusiv expunerii la zgomot cu caracter de impuls; b) valorilor limita de expunere şi valorilor de expunere de la care se declanseaza actiunea, stabilite la art. 5-7; c) efectelor asupra sănătăţii şi securitatii lucratorilor care apartin unor grupuri sensibile la riscuri specifice; d) efectelor asupra sănătăţii şi securitatii lucratorilor rezultate din interactiunile dintre zgomot şi substante ototoxice din mediul de muncă, precum şi dintre zgomot şi vibratii, în măsura în care este posibil din punct de vedere tehnic; e) efectelor indirecte asupra sănătăţii şi securitatii lucratorilor rezultate din interactiuni dintre zgomot şi semnale de avertizare sau alte sunete care trebuie percepute pentru a reduce riscul de accidentare; f) informaţiilor privind emisia de zgomot, furnizate de producătorii echipamentelor de muncă în conformitate cu prevederile legale; g) existentei unor echipamente de muncă alternative, proiectate pentru a reduce emisia de zgomot; h) prelungirii expunerii la zgomot peste programul de lucru normal, pe raspunderea angajatorului; i) informaţiilor adecvate obtinute în urma supravegherii sănătăţii, inclusiv informaţiilor publicate, atunci când este posibil; j) punerii la dispoziţie a mijloacelor de protecţie auditiva cu caracteristici de atenuare adecvate.  +  Articolul 16 (1) Angajatorul trebuie să deţină o evaluare a riscurilor potrivit prevederilor art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 319/2006 şi trebuie să identifice masurile care trebuie luate pentru securitatea şi sănătatea lucratorilor potrivit prevederilor art. 6-11 din aceeasi lege.-----------Alin. (1) al art. 16 a fost modificat de pct. 5 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. (2) Evaluarea riscurilor trebuie să fie înregistrată pe un suport adecvat care să asigure pastrarea datelor. (3) Evaluarea riscurilor trebuie să fie actualizata periodic şi ori de cate ori s-au produs modificari semnificative care pot sa conduca la expunerea lucratorilor la zgomot sau atunci când rezultatele supravegherii sănătăţii fac necesar acest lucru.  +  Secţiunea a 2-a Evitarea sau reducerea expunerii la zgomot  +  Articolul 17Riscurile generate de expunerea la zgomot trebuie să fie eliminate la sursa sau trebuie reduse la minimum, ţinând seama de progresul tehnic şi de existenta masurilor de control al riscului la sursa.  +  Articolul 18Reducerea riscurilor generate de expunerea la zgomot trebuie să se bazeze pe principiile generale de prevenire prevăzute la art. 7 alin. (3) din Legea nr. 319/2006, luandu-se în considerare, în special, urmatoarele:-----------Partea introductiva a art. 18 a fost modificata de pct. 6 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. a) alte metode de lucru care să reduca expunerea la zgomot; b) alegerea unor echipamente de muncă adecvate, care să emita, ţinând seama de natura activităţii desfăşurate, cel mai mic nivel de zgomot posibil, inclusiv posibilitatea de a pune la dispoziţia lucratorilor echipamente care respecta cerinţele legale al caror obiectiv sau efect este de a limita expunerea la zgomot; c) proiectarea şi amplasarea locurilor de muncă şi a posturilor de lucru; d) informarea şi formarea adecvata a lucratorilor privind utilizarea corecta a echipamentelor de muncă, în scopul reducerii la minimum a expunerii acestora la zgomot; e) mijloacele tehnice pentru reducerea zgomotului aerian, cum ar fi ecrane, carcase, captuseli fonoabsorbante, precum şi reducerea zgomotului structural prin amortizarea zgomotului sau prin izolare; f) programe adecvate de întreţinere a echipamentelor de muncă, a locului de muncă şi a sistemelor de la locul de muncă; g) organizarea muncii astfel încât să se reduca zgomotul prin limitarea duratei şi intensitatii expunerii şi stabilirea unor pauze suficiente de odihnă în timpul programului de lucru.  +  Articolul 19Pe baza evaluării riscurilor prevăzute la art. 8-16, atunci când sunt depăşite valorile de expunere superioare de la care se declanseaza actiunea, angajatorul trebuie să stabileasca şi să aplice un program de măsuri tehnice şi/sau organizatorice pentru reducerea expunerii la zgomot, ţinând seama, în special, de masurile prevăzute la art. 17 şi 18.  +  Articolul 20 (1) Pe baza evaluării riscurilor prevăzute la art. 8-16, locurile de muncă în care lucratorii pot fi expusi la un zgomot care depăşeşte valorile de expunere superioare de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea şi protectia sănătăţii lucratorilor trebuie să fie semnalizate corespunzător. (2) Dacă este posibil tehnic şi dacă riscul expunerii justifica aceasta, locurile de muncă prevăzute la alin. (1) se delimiteaza şi se limiteaza accesul la acestea.  +  Articolul 21În cazul în care, datorita naturii activităţii, lucratorii dispun de încăperi de odihnă aflate în responsabilitatea angajatorului, zgomotul în aceste încăperi trebuie să fie redus la un nivel compatibil cu scopul amenajarii lor şi cu condiţiile de utilizare a acestora.  +  Articolul 22Potrivit prevederilor art. 35 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să adapteze masurile prevăzute în prezenta secţiune la nevoile lucratorilor care apartin grupurilor sensibile la riscuri specifice.-----------Art. 22 a fost modificat de pct. 7 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007.  +  Secţiunea a 3-a Protectia individuala împotriva riscurilor generate de expunerea la zgomot  +  Articolul 23În situaţia în care riscurile generate de expunerea la zgomot nu pot fi prevenite prin alte mijloace, lucratorilor trebuie să li se puna la dispoziţie mijloace individuale de protecţie auditiva, adecvate şi corect ajustate, pe care să le utilizeze potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă şi ale art. 23 din Legea nr. 319/2006, în urmatoarele condiţii:-----------Partea introductiva a art. 23 a fost modificata de pct. 8 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. a) atunci când expunerea la zgomot depăşeşte valorile de expunere inferioare de la care se declanseaza actiunea, angajatorul trebuie să puna la dispoziţia lucratorilor mijloace individuale de protecţie auditiva; b) atunci când expunerea la zgomot atinge sau depăşeşte valorile de expunere superioare de la care se declanseaza actiunea, lucratorii trebuie să utilizeze mijloacele individuale de protecţie auditiva; c) mijloacele individuale de protecţie auditiva trebuie să fie alese astfel încât sa elimine sau sa reduca la minimum riscul pentru auz.  +  Articolul 24Angajatorul trebuie să ia măsuri pentru a asigura folosirea mijloacelor individuale de protecţie auditiva de către lucratorii săi.  +  Articolul 25Angajatorul raspunde de verificarea eficientei masurilor luate în conformitate cu art. 23 şi 24.  +  Secţiunea a 4-a Limitarea expunerii la zgomot  +  Articolul 26Expunerea lucratorului la zgomot, determinata potrivit art. 6, nu trebuie să depăşească, în nici un caz, valorile limita de expunere.  +  Articolul 27Dacă se constata expuneri peste valorile limita de expunere, în pofida masurilor luate pentru aplicarea prezentei hotărâri, angajatorul trebuie: a) sa ia de îndată măsuri de reducere a expunerii sub valorile limita de expunere; b) sa identifice cauzele expunerii excesive; c) sa adapteze masurile de prevenire şi protecţie pentru a evita orice recurenta.  +  Secţiunea a 5-a Informarea şi formarea lucratorilor  +  Articolul 28Fără a aduce atingere prevederilor art. 16, 17, 20 şi 21 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să asigure informarea şi formarea lucratorilor expusi la locul de muncă la un nivel de zgomot egal sau superior valorilor de expunere inferioare de la care se declanseaza actiunea şi/sau a reprezentantilor acestor lucrători privind riscurile generate de expunerea la zgomot, în special în ceea ce priveste urmatoarele:-----------Partea introductiva a art. 28 a fost modificata de pct. 9 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. a) natura acestor riscuri; b) masurile luate, în aplicarea prezentei hotărâri, în vederea eliminarii sau a reducerii la minimum a riscurilor generate de zgomot, inclusiv condiţiile în care se aplică aceste măsuri; c) valorile limita de expunere şi valorile de expunere de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea şi protectia sănătăţii lucratorilor, prevăzute la art. 5-7; d) rezultatele evaluării şi masurarii zgomotului, efectuate în conformitate cu prevederile art. 8-16, insotite de o explicatie a semnificatiei acestora şi a riscurilor potentiale; e) folosirea corecta a mijloacelor de protecţie auditiva; f) utilitatea şi metoda de depistare şi semnalare a simptomelor deteriorării auzului; g) condiţiile în care lucratorii au dreptul la supravegherea sănătăţii şi scopul acestei supravegheri, în conformitate cu art. 30-33; h) practicile profesionale sigure, în scopul reducerii la minimum a expunerii la zgomot.  +  Secţiunea a 6-a Consultarea şi participarea lucratorilor  +  Articolul 29Consultarea şi participarea lucratorilor şi/sau a reprezentantilor acestora la aplicarea prevederilor prezentei hotărâri trebuie să se desfăşoare potrivit prevederilor art. 18 din Legea nr. 319/2006 şi trebuie să se refere în special la urmatoarele:-----------Partea introductiva a art. 29 a fost modificata de pct. 10 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. a) evaluarea riscurilor şi identificarea masurilor care trebuie luate, prevăzute la art. 8-16; b) masurile destinate sa elimine sau sa reduca riscurile generate de expunerea la zgomot, prevăzute la art. 17-22; c) alegerea mijloacelor individuale de protecţie auditiva prevăzute la art. 23 lit. c).  +  Capitolul III Supravegherea sănătăţii  +  Articolul 30 (1) Ţinând seama de prevederile art. 24 şi 25, în situaţia în care rezultatele evaluării şi masurarii prevăzute la art. 8 indica un risc pentru sănătatea lucratorilor, Ministerul Sănătăţii Publice va emite ordine pentru a asigura supravegherea adecvata a sănătăţii acestora, în concordanta cu Legea nr. 319/2006.-----------Alin. (1) al art. 30 a fost modificat de pct. 11 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007. (2) Actele normative prevăzute la alin. (1), inclusiv cerinţele specificate pentru fisele medicale şi pentru posibilitatea consultării acestora, vor fi elaborate în conformitate cu legislatia şi/sau practicile naţionale.  +  Articolul 31 (1) Lucratorii a caror expunere la zgomot depăşeşte valorile de expunere superioare de la care se declanseaza actiunea angajatorului privind securitatea şi protectia sănătăţii lucratorilor au dreptul la examenul medical periodic, inclusiv testarea auzului, efectuat de medicul specialist/primar de medicina muncii, în conformitate cu legislatia naţionala. (2) Dacă evaluarea şi masurarile prevăzute la art. 8 indica un risc pentru sănătatea lucratorilor a caror expunere la zgomot depăşeşte valorile de expunere inferioare de la care se declanseaza actiunea, acestia au dreptul la control audiometric preventiv. (3) Controalele prevăzute la alin. (1) şi (2) au ca obiectiv diagnosticarea precoce a oricarei pierderi auditive datorate zgomotului şi pastrarea functiei auditive.  +  Articolul 32 (1) Pentru fiecare lucrator care face obiectul supravegherii medicale, în conformitate cu prevederile art. 30 şi 31, trebuie completat un dosar medical individual, care trebuie actualizat. (2) Dosarele medicale trebuie să conţină un rezumat al rezultatelor supravegherii sănătăţii. (3) Dosarele medicale trebuie să fie pastrate într-un mod adecvat, astfel încât să poată fi consultate ulterior, cu respectarea secretului medical. (4) La cerere, copii ale dosarelor medicale actualizate trebuie să fie transmise direcţiilor de sănătate publică. (5) Fiecare lucrator trebuie să aibă acces la dosarul medical individual propriu, la cererea sa.  +  Articolul 33 (1) În cazul în care, în urma supravegherii functiei auditive, se constată că un lucrator prezinta o pierdere identificabila a auzului, medicul de medicina muncii va aprecia dacă este probabil ca pierderea de auz să fie rezultatul expunerii la zgomot la locul de muncă. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), medicul de medicina muncii trebuie să informeze lucratorul cu privire la rezultatul care îl priveste personal. (3) În situaţia prevăzută la alin. (1), angajatorul trebuie: a) sa revizuiasca evaluarea riscurilor realizata conform prevederilor art. 8-16; b) sa revizuiasca masurile prevăzute, conform prevederilor art. 17-25, pentru eliminarea sau reducerea riscurilor; c) sa tina seama de recomandarile medicului de medicina muncii sau ale direcţiilor de sănătate publică privind aplicarea oricarei măsuri necesare pentru a elimina sau reduce riscurile, în conformitate cu prevederile art. 17-25, inclusiv posibilitatea de a transfera lucratorul într-un alt loc de muncă, unde nu exista risc de expunere; d) sa organizeze supravegherea sistematica a sănătăţii şi să asigure reexaminarea stării de sănătate a celorlalţi lucrători care au suferit o expunere asemanatoare.  +  Capitolul IV Dispozitii finale  +  Articolul 34 (1) În cazul în care, datorita naturii activităţii, este probabil ca utilizarea integrală şi corecta a mijloacelor de protecţie auditiva individuale sa conduca la riscuri mai mari pentru sănătate sau securitate decat neutilizarea lor, se pot acorda derogari de la prevederile art. 23 lit. a) şi b), art. 26 şi 27. (2) Derogarile prevăzute la alin. (1) se acordă în urma consultării Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei cu Ministerul Sănătăţii şi cu partenerii sociali. (3) Derogarile trebuie să fie insotite de condiţii care garanteaza, luandu-se în considerare condiţiile speciale, ca riscurile rezultate se reduc la minimum şi ca lucratorii în cauza fac obiectul unei supravegheri sporite a sănătăţii. (4) Derogarile se revizuiesc la fiecare 4 ani şi se retrag imediat ce inceteaza situaţiile care le justifica.  +  Articolul 35 (1) În vederea aplicarii prezentei hotărâri în sectorul muzicii şi al divertismentului, Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale şi Familiei şi Ministerul Sănătăţii vor elabora, în consultare cu partenerii sociali şi în conformitate cu legislatia şi practicile naţionale, un cod de conduita care să prevada indicatii practice menite sa ajute lucratorii şi angajatorii din acest sector să îşi indeplineasca oblibaţiile legale prevăzute în prezenta hotărâre. (2) Elaborarea codului de conduita prevăzut la alin. (1) se va face până la data de 15 februarie 2008. (3) Până la data de 15 februarie 2008 trebuie pastrate nivelurile de protecţie deja atinse în ceea ce priveste lucratorii din sectorul muzicii şi al divertismentului.  +  Articolul 36În situaţia în care la locurile de muncă de la bordul navelor maritime se depasesc valorile limita de expunere, prevederile art. 26 şi 27 se pot pune în aplicare începând cu data de 15 februarie 2011.  +  Articolul 37Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 septembrie 2006.Prezenta hotărâre transpune Directiva 2003/10/CE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de agenti fizici (zgomot), publicată în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 42/2003.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Codruţ Ioan SereşMinistrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolaescuMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 493.  +  Anexa LIMITELE MAXIMEadmise pentru zgomot la posturile de muncă cusolicitare neuropsihica şi psihosenzoriala crescuta şi deosebită(atente, responsabilitate, decizie, constrangere temporala) ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                                Nivelul admis     Complexitatea muncii Locul de muncă de zgomot                                                                 Lech,z dB(A) ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Posturi de muncă cu solicitare * Laboratoare de încercări neuropsihica şi psihosenzoriala sau depanari crescuta * Cabine de supraveghere a                                    proceselor tehnologice 75                                  * Puncte vamale ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Posturi de muncă cu solicitare * Studiouri RTV şi neuropsihica şi psihosenzoriala cinematografice deosebită * Cabine de comanda şi control                                    (de exemplu: dispecerat                                    energetic, dispecerat mijloace                                    de transport rutier, feroviar,                                    naval)                                  * Laboratoare pentru masurari                                    cercetare şi proiectare                                  * Birouri sau încăperi cu                                    calculatoare 60                                  * Sali de tratament                                  * Ghisee unde se lucreaza cu                                    publicul, manipulare de valori,                                    cartare postala                                  * Încăperi pentru redactare                                    mass-media scrisa şi audio                                  * Cabinete medicale, sali de                                    studiu, clase, amfiteatre,                                    biblioteci ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                  * Sali de operaţie şi tratament                                  * Ateliere de creatie 50                                  * Sali de dirijare şi informare                                    trafic aerian ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-----------Anexa a fost introdusa de pct. 12 al art. IV din HOTĂRÂREA nr. 601 din 13 iunie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 470 din 12 iulie 2007, având conţinutul anexei la acest act normativ.-------