ORDIN Nr. 596 din 28 martie 1995de aprobare a Normelor metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 70 din 18 aprilie 1995    Ministru de stat, ministrul finanţelor,în conformitate cu prevederile art. 7 şi art. 24 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale,având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 449/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor,emite următorul ordin:1. Se aprobă Normele metodologice privind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de stat.2. Prevederile din prezentele norme metodologice se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României.Ministru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuMINISTERUL FINANŢELORNr. 181.061/28.03.1995  +  NORME METODOLOGICEprivind întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli de către regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital de statÎn condiţiile aplicării noului sistem contabil aprobat prin Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi Hotărârea Guvernului nr. 704/1993 pentru aprobarea unor măsuri de executare a Legii contabilităţii, se modifica formularele de buget de venituri şi cheltuieli ce se întocmesc anual, după metodele stabilite de Ministerul Finanţelor, potrivit prevederilor art. 7 şi art. 24 din Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale, denumite în cuprinsul acestor norme unităţi patrimoniale.Prin societăţi comerciale cu capital de stat, în prezentele norme metodologice, se înţelege societăţile comerciale la care statul are aport de capital social.Bugetul de venituri şi cheltuieli va reflecta modul de formare, administrare şi utilizare a mijloacelor financiare şi va asigura furnizarea informaţiilor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unităţii patrimoniale. Prin structura sa, acesta reprezintă instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare, precum şi a fondurilor necesare.În procesul de elaborare şi de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli se vor urmări necondiţionat respectarea principiilor eficientei maxime şi echilibrului financiar, în care scop unităţile patrimoniale folosesc formularele-anexe la prezentele norme metodologice; unităţile patrimoniale pot folosi în activitatea de elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli şi formulare specifice proprii sau solicitate de ministere, după caz, în funcţie de necesitaţi, îndeosebi pentru fundamentarea veniturilor, a costurilor de producţie şi a subvenţiilor ce urmează a fi primite.Bugetele de venituri şi cheltuieli ale unităţilor patrimoniale vor fi aprobate de către organele prevăzute de actele normative în vigoare.Unităţile patrimoniale vor depune proiectele bugetelor de venituri şi cheltuieli la Ministerul Finanţelor sau la organele teritoriale ale Ministerului Finanţelor, după caz, precum şi la băncile finanţatoare, în următoarele cazuri:- dacă aceasta obligaţie este prevăzută într-un act normativ;- dacă pentru activitatea unităţilor patrimoniale sunt prevăzute subvenţii sau alocaţii pentru cheltuieli de capital de la bugetul de stat sau bugetele locale;- dacă se solicita împrumuturi cu garanţia-statului.Unităţile patrimoniale sunt obligate sa întocmească anual bugetul de venituri şi cheltuieli, cu defalcarea pe trimestre, compus din următoarele formulare:01 - Bugetul activităţii generale;02 - Bugetul activităţii de producţie;03 - Bugetul activităţii de trezorerie;04 - Bugetul activităţii de încasări şi plati în valută;05 - Bugetul activităţii de investiţii;06 - Împrumuturi garantate de stat;07 - Rezerve;08 - Repartizarea profitului;09 - Principalii indicatori economici financiari.01. "Bugetul activităţii generale"Formularul conţine date referitoare la veniturile, cheltuielile şi rezultatele preconizate a se realiza în anul curent, comparativ cu cele realizate (sau preliminate) în anul precedent.Pentru completarea formularului se fac următoarele precizări:- rd. 02 se completează cu venituri din vânzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale, mărfurilor, precum şi din lucrări şi servicii prestate, studii şi cercetări, redevenţe, locatii de gestiune şi chirii, activităţi diverse; producţia de imobilizari corporale şi necorporale, precum şi sumele prevăzute a se primi drept subvenţii pentru produse şi activităţi, diferenţe de preţ şi tarif, transferuri şi prime acordate producătorilor agricoli, după caz;- rd. 08 cuprinde venituri din participatii, alte imobilizari financiare, creanţe imobilizate, titluri de plasament, diferenţe de curs valutar, dobinzi, alte venituri financiare;- rd. 09 cuprinde venituri din operaţiuni de gestiune (bunuri rezultate din dezmembrarea imobilizarilor corporale), venituri din operaţiuni de capital (cota-parte a subvenţiilor pentru investiţii, virate asupra rezultatelor financiare, venituri din vânzarea activelor imobilizate);- rd. 11 cuprinde cheltuielile aferente activităţilor care determina veniturile prevăzute la rd. 02;- rd. 12 cuprinde cheltuieli de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, ce urmează a fi date în consum, precum şi cheltuieli privind baracamentele şi amenajările provizorii, mărfurile, ambalajele, energia şi apa, animalele şi păsările, materialele nestocate;- rd. 13 cuprinde drepturile salariale stabilite în condiţiile reglementărilor legale în vigoare, inclusiv asigurările sociale şi protecţia socială;- rd. 16 cuprinde cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor, provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, precum şi alte provizioane reglementate;- rd. 17 cuprinde cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate, calculate în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- rd. 18 cuprinde cheltuielile privind titlurile de plasament cedate, dobinzile, cheltuielile din diferenţe de curs valutar, precum şi alte cheltuieli financiare;- rd. 19 cuprinde cheltuieli din operaţiunile de gestiune cum sunt: despăgubiri, amenzi şi penalităţi, donaţii şi subvenţii acordate, pierderi provenite de la debitori diversi, precum şi din operaţiunile de capital, cum sunt cheltuieli reprezentind active cedate, alte cheltuieli privind operaţiunile de capital;- rd. 20 cuprinde rezervele legale stabilite în conformitate cu prevederile legale în vigoare;- rd. 21 cuprinde pierderile fiscale din anii precedenti, cu care, în conformitate cu prevederile legale, se va diminua profitul impozabil al anului în curs;- rd. 22 cuprinde impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale în vigoare, ţinând seama de limitarea cheltuielilor deductibile.02. "Bugetul activităţii de producţie"Prin acest formular se determina eficienta activităţilor de producţie pe baza principalelor elemente ale costurilor de producţie aferente producţiei-marfa.Pentru completarea, pe rinduri, se fac următoarele precizări:- rd. 01 cuprinde produsele finite, semifabricatele din producţie proprie, lucrări şi servicii terminate (recepţionate) executate pentru terţi, inclusiv pentru sectorul de investiţii, la preţurile de livrare preconizate;- rd. 03 la rd. 09: consumul de materii prime, materiale, combustibil etc., aferent producţiei-marfa;- rd. 13, 14, 15: în funcţie de regulile de baza privind evidenta şi calculatia costurilor de producţie specifice activităţii unităţii patrimoniale.NOTĂ:Unităţile patrimoniale care, în condiţiile reglementărilor în vigoare, prin buget propun subvenţii de la bugetul de stat vor anexa la acest formular următoarele fundamentari:- fundamentarea costurilor de producţiei;- fundamentarea costului unitar al produselor;- fundamentarea cheltuielilor indirecte de producţie;- fundamentarea cheltuielilor generale de administraţie;- fundamentarea subvenţiilor;- fundamentarea cheltuielilor de protocol, reclama şi publicitate.03. "Bugetul activităţii de trezorerie"Formularul reprezintă o sinteza a resurselor proprii grupate în funcţie de provenienţă, precum şi destinaţia resurselor pe principalele activităţi care generează cheltuieli şi plati, având ca scop stabilirea modalităţilor de asigurare a echilibrului necesar desfăşurării în condiţii normale a activităţii unităţilor patrimoniale.Formularul nu reflecta disponibilităţile de mijloace băneşti la începutul perioadei, cuprinse sub aceasta forma funcţională de rotatia mijloacelor circulante care a avut loc în perioadele precedente. Angajarea acestor disponibilitati în acoperirea necesarului de resurse pe perioada proiectata ar presupune concomitent prevederea în aceasta parte a formularului de cheltuieli care să reflecte creşterea faţă de începutul perioadei a altor elemente de mijloace circulante (stocuri şi alte active) sau plata unor obligaţii existente la începutul perioadei. Astfel de modificări, în structura mijloacelor circulante, fără modificarea volumului total al acestora, nu influenţează excedentul sau deficitul de resurse pe perioada proiectata şi - ca urmare - nu sunt reflectate nici în modelul de buget.04. "Bugetul activităţilor de încasări şi plati în valută"Formularul se întocmeşte de unităţile patrimoniale care au încasări şi plati în valută efectuate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind efectuarea operaţiunilor valutare, elaborat de Banca Naţionala a României. Prin acest formular se urmăreşte programarea şi reglarea (prin credite) capacităţilor de plată în valută a unităţii patrimoniale.05. "Bugetul activităţii de investiţii"Prin acest formular se stabilesc sursele de acoperire a cheltuielilor pentru investiţii.Pentru completarea, pe rinduri, se fac următoarele precizări:- rd. 02 cuprinde disponibilul fondului de dezvoltare;- rd. 03 cuprinde sume obţinute din valorificarea materialelor rezultate din dezmembrarea imobilizarilor corporale, mai puţin cheltuielile efectuate şi impozitul aferent;- rd. 04 cuprinde diferenţa dintre veniturile încasate din vânzarea activelor sau a mijloacelor fixe minus cheltuielile ocazionale, valoarea rămasă neamortizata şi nerecuperata şi impozitul pe profit aferent;- rd. 06 cuprinde cota de 50% din reducerea impozitului pe profit aferentă sumelor reinvestite, precum şi alte prevederi legale;- rd. 09 cuprinde ratele de credit ce trebuie rambursate. Dobinzile, diferenţele de curs valutar şi alte costuri aferente creditelor pentru investiţii sunt considerate cheltuieli financiare.Pentru investiţiile prevăzute a se finanta din credite externe garantate de stat, alocaţii de la bugetul de stat şi din fonduri speciale se va anexa lista de investiţii în care se înscriu numai obiectivele de investiţii ale căror documentaţii tehnico-economice au fost elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale.06. "Împrumuturi garantate de stat"Formularul se completează pe baza acordurilor sau contractelor încheiate, pe fiecare garant (statul sau băncile finanţatoare), exprimat atât în valută cît şi în lei.07. "Rezerve"Formularul se completează pe feluri de rezerve. În cadrul fiecărui fond, atât la resurse, cît şi la utilizări, se va preciza baza legală.08. "Repartizarea profitului"Formularul cuprinde repartizarea profitului net pe destinatiile legale (Legea nr. 40/1992, pentru societăţi comerciale, Ordonanţa Guvernului nr. 15/1993, art. 8 alin. 2, pentru regii autonome, Legea nr. 66/1993).09. "Principalii indicatori economico-financiari"Formularul se va completa conform precizărilor din anexa. Unitatea patrimonială poate calcula indicatori suplimentari, potrivit activităţii specifice.** *Prezentele norme metodologice, precum şi prevederile cuprinse în bugete se vor actualiza în funcţie de prevederile actelor normative care se vor adopta ulterior.Managerii, administratorii, directorii economici şi orice alte persoane care au obligaţia gestionării patrimoniului răspund pentru aplicarea corecta a prezentelor norme metodologice.Agenţii economici cu capital privat, pot aplica, în mod corespunzător, prevederile prezentelor norme metodologice.Prezentele norme metodologice înlocuiesc pe cele emise de Ministerul Finanţelor cu nr. 5916/1991, care se abroga.    MINISTERUL    UNITATEA PATRIMONIALĂ    ADRESA    COD FISCAL --------------                       BUGETUL ACTIVITĂŢII GENERALE    01                                                                  - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Exerciţiul financiar                                 ──────────────────────────────────────────────      SPECIFICAŢIE Nr. curent                             rd. Precedent ────────────────────────────────────                                (preliminat; din care:                                 realizat) TOTAL ─────────────────────────────                                                  trim. trim. trim. trim.                                                    I II III IV───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             A 0 1 2 3 4 5 6───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I. VENITURI TOTALE, din care:     (rd.02+rd.08+rd.09) 01  1.Venituri în exploatare,    total, din care: 02  a) subvenţii pe produse şi    activităţi 03  b) subvenţii pentru acope-    rirea diferenţelor de preţ    şi tarif 04  c) transferuri 05  d) prime acordate producăto-    rilor agricoli 06  e) alte venituri*) 07  2. Venituri financiare 08  3. Venituri excepţionale 09  II. CHELTUIELI TOTALE,      din care:      (rd.11+rd.18+rd.19+       rd.20+rd.21+rd.22) 10  1.Cheltuieli pentru exploata-    re, total, din care: 11  a) cheltuieli materiale 12  b) cheltuieli de personal,     din care: 13     - salarii brute 14     - asigurări sociale şi       protecţie socială 15  c) cheltuieli de exploatare     privind amortizările şi     provizioanele 16  d) cheltuieli de protocol,    reclamă şi publicitate**) 17  2. Cheltuieli financiare 18  3. Cheltuieli excepţionale 19  4. Rezerve legale 20  5. Acoperirea pierderilor    din anul precedent 21  6. Impozitul pe profit 22  III. REZULTATUL NET AL       EXERCIŢIULUI       (rd. 01 - rd. 10) 23───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Manager, Conducătorul compartimentului                             financiar-contabil,--------------------   *) Enumerare şi baza legală.   **) Pentru regiile autonome care primesc subvenţii de natura celor prevăzute       la rd. 03, 04, 05, cheltuielile de protocol, reclama şi publicitate sunt       aprobate prin hotărâri ale Guvernului şi reprezintă limite maxime.    MINISTERUL    UNITATEA PATRIMONIALĂ    ADRESA    COD FISCAL --------------                        BUGETUL ACTIVITĂŢII DE PRODUCŢIE*)    02                                                                  - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                Exerciţiul financiar                                ───────────────────────────────────────────────     SPECIFICAŢIE Nr. curent                            rd. Precedent ─────────────────────────────────────                               (preliminat; din care:                                realizat) TOTAL ──────────────────────────────                                                  trim. trim. trim. trim.                                                    I II III IV───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────            A 0 1 2 3 4 5 6───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────PRODUCŢIA-MARFĂ total, din care: 01COSTUL DE PRODUCŢIE total,   din care: 02  - materii prime şi materiale 03  - combustibil, energie şi apă 04  - amortizarea imobilizărilor    corporale 05  - lucrări şi servicii executate    de terţi 06  - salarii personal 07  - asigurări şi protecţie    socială 08  - alte costuri 09 REZULTATE  - profit (rd.01 - rd.02) 10  - pierdere (rd.02 - rd.01) 11 RECAPITULATIA COSTURILOR Cost de producţie, total       din care: 12  - cheltuieli materiale 13  - cheltuieli cu munca vie 14  - alte cheltuieli 15───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           Manager, Conducătorul compartimentului                                    financiar-contabil,------------    *) Formularul va fi adaptat în funcţie de specificul activităţii unităţii       patrimoniale.    MINISTERUL    UNITATEA PATRIMONIALĂ    ADRESA    COD FISCAL --------------                            BUGETUL ACTIVITĂŢII DE TREZORERIE    03                                                                  - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Exerciţiul financiar                                ───────────────────────────────────────────────      SPECIFICAŢIE Nr. curent                             rd. Precedent ────────────────────────────────────                                (preliminat; din care:                                 realizat) TOTAL ─────────────────────────────                                                  trim. trim. trim. trim.                                                    I II III IV───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             A 0 1 2 3 4 5 6───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I. RESURSE PROPRII (rd.02+     rd.06) 01 DISPONIBILITĂŢI -început deperioadă (rd.03+rd.04+rd.05) 02  - fond de dezvoltare 03  - rezerve 04  - alte fonduri 05 RESURSE PROPRII PERIOADEI(rd.07+rd.08+rd.09+rd.10) 06  - venituri din exploatare    (exclusiv subvenţiile pe    produse şi activităţi) 07  - venituri financiare 08  - venituri excepţionale 09  - alte resurse, din care: 10    - rezerve 11    - fond de dezvoltare 12    - alte fonduri 13 II. NECESAR DE RESURSE-TOTAL     (rd.15 +.....+ rd.26) 14  - finanţare cheltuieli deexploatare (exclusiv amortiza- rea) 15  - finanţare cheltuieli    financiare 16  - finanţare cheltuieli    excepţionale 17  - rambursări de credite 18  - finanţarea imobilizărilor    corporale şi necorporale 19  - majorarea rezervelor 20  - impozitul pe profit 21  - participarea la profit a    salariaţilor 22  - cota managerului 23  - vărsăminte la bugetul de    stat sau bugetele locale 24  - plata dividendelor 25  - alte cheltuieli 26III. EXCEDENT (+) (rd.01 - rd.14) DEFICIT (-) (rd.14-rd.01) 27 IV. ACOPERIREA DEFICITULUI -credite sau alte împrumuturi 28 -subvenţii pe produse şi  activităţi 29 - alocaţii pentru investiţii 30───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Manager, Conducătorul compartimentului                                      financiar-contabil,    MINISTERUL    UNITATEA PATRIMONIALĂ    ADRESA    COD FISCAL ──────────                   BUGETUL ACTIVITĂŢII DE ÎNCASĂRI ŞI PLĂŢI ÎN VALUTĂ    04                                                          - mii dolari S.U.A. -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Exerciţiul financiar                                 ──────────────────────────────────────────────      SPECIFICAŢIE Nr. curent                             rd. Precedent ────────────────────────────────────                                (preliminat; din care:                                 realizat) TOTAL ─────────────────────────────                                                  trim. trim. trim. trim.                                                    I II III IV───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             A 0 1 2 3 4 5 6───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Disponibil la începutul anului 01ÎNCASĂRI ÎN CURSUL ANULUI -TOTAL (rd.03 + rd.10 la       rd.12), din: 02ACTIVITATEA DE BAZĂ (rd.04 la                     rd.09) 03  - export direct 04  - executări de lucrări in    străinătate 05  - prestaţii de servicii    internaţionale 06  - aport valutar 07  - comisioane încasate de la    furnizorii de mărfuri la    export sau beneficiarii de    mărfuri din import 08  - alte operaţiuni externe 09VALUTĂ CUMPĂRATĂDE LA BĂNCILE COMERCIALE 10CREDITE ÎN VALUTĂ PRIMITE 11DOBÎNZI BANCARE ÎNCASATE PENTRUDEPOZITE ÎN VALUTĂ 12PLATI - TOTAL (rd.14 + rd.18) 13IMPORTURI REALIZATE - TOTAL(rd.15 la rd.17), din carepentru: 14  - investiţii proprii 15  - materii prime, materiale,subansambluri, destinateconsumului propriu 16  - alte bunuri destinatevinzarii 17ALTE CHELTUIELI ÎN VALUTĂ -TOTAL (rd.19 la rd.25),din care: 18  - reprezentare în străinătate(salarii şi cheltuieli deîntreţinere) 19  - reclama şi publicitate 20  - deplasări în străinătate 21  - restituiri credite primite 22  - dobânzi bancare plătite    pentru creditele primite 23  - alte cheltuieli prevăzute    de lege 24  - valuta vândută băncilor    comerciale 25 Disponibil la sfârşitul anului(rd.01+rd.03+rd.10 la rd.12 - rd.13);(rd.01+rd.02-rd.13) 26───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         Manager, Conducătorul compartimentului                                      financiar-contabil,    MINISTERUL    UNITATEA PATRIMONIALĂ    ADRESA    COD FISCAL ─────────                         BUGETUL ACTIVITĂŢII DE INVESTIŢII    05                                                                  - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Exerciţiul financiar                                 ──────────────────────────────────────────────      SPECIFICAŢIE Nr. curent                             rd. Precedent ────────────────────────────────────                                (preliminat; din care:                                 realizat) TOTAL ─────────────────────────────                                                  trim. trim. trim. trim.                                                    I II III IV───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             A 0 1 2 3 4 5 6───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I. RESURSE PROPRII - TOTAL     (rd.02+...+rd.08) 01  - Disponibil la începutul    perioadei 02  - Sume din valorificarea    materialelor rezultate din    dezmembrarea imobilizărilor    corporale 03  - Sume din vânzarea activelor    şi mijloacelor fixe 04  - Amortizarea imobilizărilor    corporale 05  - Sume reprezentind reducerea    impozitului pe profit    cu 50% 06  - Sume repartizate din    profitul net 07  - Alte resurse prevăzute de    acte normative*) 08  II. DESTINAŢIE RESURSE      PROPRII x x x x x x  - Rambursare credite 09  - Finanţarea investiţiilor    (rd.01 - rd.09) 10 III.CHELTUIELI DE INVESTIŢII-      din care: 11  - Lucrări în continuare 12  - Lucrări noi 13  - Achiziţii de bunuri şi alte    cheltuieli de investiţii -    din care: 14    - dotări independente 15 IV. EXCEDENT (rd.10-rd.11) 16  V. DEFICIT (rd.11-rd.10) -     acoperit: 17 - Credite şi alte împrumuturi 18 - Alte resurse 19 - Alocaţii de la buget sau   din fondul special pentru   investiţii 20───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          Manager, Conducătorul compartimentului                                   financiar-contabil,------------    *) Enumerare şi baza legală.    MINISTERUL    UNITATEA PATRIMONIALĂ    ADRESA    COD FISCAL ────────                        ÎMPRUMUTURI GARANTATE DE STAT    06                                                       - moneda de contract -                                                                  - mil lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Exerciţiul financiar                                 ──────────────────────────────────────────────      SPECIFICAŢIE Nr. curent                             rd. Precedent ────────────────────────────────────                                (preliminat; din care:                                 realizat) TOTAL ─────────────────────────────                                                  trim. trim. trim. trim.                                                    I II III IV───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             A 0 1 2 3 4 5 6───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Datoria efectivă 01 x x x x  la începutul perioadei 02 x x x x                               03  Intrari din împrumuturi 04  Plăţi aferente împrumuturilor  (rd.9 + rd.11) 05  din care: (rd.10 + rd.12) 06  - plăţi restante 07                               08  Rambursări de capital 09                               10  Dobânzi, comisioane, speze  bancare 11                               12  Datoria efectivă  la sfârşitul perioadei  (rd.1 + rd.3 - rd.9) 13 x x x x  (rd.2 + rd.4 - rd.10) 14 x x x x───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        Manager, Conducătorul compartimentului                                      financiar-contabil,    NOTA:    Formularul se completează pentru fiecare împrumut garantat de stat, la    extern şi la intern.    MINISTERUL    UNITATEA PATRIMONIALĂ    ADRESA    COD FISCAL ──────────                                   REZERVE    07                                                                  - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Exerciţiul financiar                                 ──────────────────────────────────────────────      SPECIFICAŢIE Nr. curent                             rd. Precedent ────────────────────────────────────                                (preliminat; din care:                                 realizat) TOTAL ─────────────────────────────                                                  trim. trim. trim. trim.                                                    I II III IV───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             A 0 1 2 3 4 5 6───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  I. REZERVE LEGALE   1. FOND DE REZERVA  a) Resurse, total (rd.02+      rd.03+rd.04) din care: 01 - sold la începutul perioadei 02 - repartizări din profitul   anului curent 03 - alte resurse*) 04  b) Utilizare, total (rd.06 +     rd.07) din care: 05 - acoperirea pierderilor din   anii precedenti 06 - alte utilizări*) 07 c) Sold la sfârşitul perioadei    (rd.01 - rd.05) 08  2. FOND DE ........*) a) Resurse, total, din care: 01    - 02    - 03    - 04 b)Utilizare, total, din care: 05    - 06    - 07    - 08 c)Sold la sfârşitul perioadei 09 II. REZERVE STATUTARE  1) FOND DE ......*)  a) Resurse, total, din care: 01     - 02     - 03 b)Utilizare, total, din care: 04     - 05     - 06 c)Sold la sfârşitul perioadei 07 III. ALTE REZERVE  1) FOND DE ........*)  a) Resurse, total, din care: 01    - 02    - 03 b)Utilizare, total, din care: 04    - 05    - 06 c)Sold la sfârşitul perioadei 07───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Manager, Conducătorul compartimentului                                    financiar- contabil,--------------    *) Denumirea şi baza legală    MINISTERUL    UNITATEA PATRIMONIALĂ    ADRESA    COD FISCAL ─────────                           REPARTIZAREA PROFITULUI NET    08                                                                  - mii lei -───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 Exerciţiul financiar                                 ──────────────────────────────────────────────      SPECIFICAŢIE Nr. curent                             rd. Precedent ────────────────────────────────────                                (preliminat; din care:                                 realizat) TOTAL ─────────────────────────────                                                  trim. trim. trim. trim.                                                    I II III IV───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────             A 0 1 2 3 4 5 6───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Profitul net al exerciţiului 01   - Fond de participare a     salariaţilor 02   - Surse proprii de finanţare,     total, din care: 03     - fond de dezvoltare 04   - Cota managerului 05   - Vărsăminte la buget 06   - Dividende cuvenite, total,     din care: 07     - cota F.P.S. 08     - cota F.P.P. 09     - alţi acţionari 10     - Alte repartiţii       legale*) 11───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       Manager, Conducătorul compartimentului                                     financiar-contabil,------------------    *) Denumirea şi baza legală.BUGETUL PE ANUL 1995         09. - "Principalii indicatori economico-financiari"  1) Pragul de rentabilitate - reflecta nivelul cifrei de afaceri (volumultotal al încasărilor) pentru care profitul este egal cu zero.                                         Costuri fixe (mii lei)Pragul de rentabilitate = ────────────────────────────────────────────                                 Preţul de livrare unitar (lei/U.M.) -                                 Costuri variabile unitare (lei/U.M.)  2) Lichiditatea globală (generală) - reflecta posibilitatea componentelorpatrimoniale curente de a se transforma într-un termen scurt în lichiditatipentru a satisface obligaţiile de plata exigibile.  Se apreciază o lichiditate globală favorabilă atunci când are o mărimesupraunitară (între 2 şi 2,5).                            Active circulante  Lichiditate globală = ──────────────────────                            Datorii curente  3) Lichiditate redusă (intermediara)                         Active circulante - Stocuri  Lichiditate redusă = ────────────────────────────                             Datorii curente  Lichiditatea redusă trebuie să tindă spre o mărime unitară (între 0,5 şi 1).  4) Lichiditatea imediata         Trezorerie (casa, dispoziţii bancare şi plasamente de scurtă durată)  L.i. = ────────────────────────────────────────────────────────────────                                Datorii pe termen scurt  5) Securitatea financiară - reflecta gradul în care capitalurile propriiasigura finanţarea activităţii.              Capitaluri proprii  S.f. = ───────────────────────────────         Datorii pe termen mediu şi lung 5') Rata rentabilităţii economice - măsoară eficienţa mijloacelor materiale şifinanciare alocate.         Profitul exploatării  R.e. = ────────────────────            Total active  Rata rentabilităţii economice trebuie să fie superioară ratei inflaţiei;trebuie să permită reînnoirea şi creşterea activelor într-o perioadă cât maiscurtă. 6) Rata rentabilităţii financiare - exprimă capacitatea capitalurilor propriide a produce profit.           Profitul net  R.f. = ────────────────        Capitaluri proprii  7) Solvabilitatea patrimonială reprezintă gradul în care unităţilepatrimoniale pot face faţă obligaţiilor de plată.           Capital propriu  S.p. = ──────────────── x 100            TOTAL pasiv  S.p. este considerată bună, când rezultatul obţinut depăşeşte 30%, indicândponderea surselor proprii în totalul pasivului.  7') Rata autonomiei financiare (rata generală a solvabilităţii)            Capital străin   R.a.f. = ────────────────            Capital propriu  8) Gradul de indatorare arata limita până la care agentul economic estefinanţat din alte surse decât fondurile proprii.          Plăţi exigibile  G.i. = ──────────────── x 100           Total activ                         Profitul brut  9) Rata profitului = ──────────────── x 100 (%)                        Cifra de afaceri  10) Potenţialul de dezvoltare/creştere         Prelevări din profit pentru fondul de dezvoltare  P.d. = ──────────────────────────────────────────────── x 100         Fond de rulment = (Active/Circulante - Obligaţii)  11) Perioada de recuperare a creanţelor                        (Debitori + Facturi neîncasate)  P.r.c.= Creanţe = ─────────────────────────── x 365 (zile)                             Cifra de afaceri  12) Perioada de rambursare a datoriilor            Obligaţii  P.r.a. =──────────────── x 365 (zile)          Cifra de afaceri  13) Rotatia stocurilor                Cifra de afaceri  R.s. =──────────────────────────────── x (zile)        Total stocuri - Facturi neîncasate  14) Productivitatea muncii         Cifra de afaceri  P.m. = ────────────────         Nr. total personal  15) Ponderea salariilor în costuri              Salarii directe  P.s.c. = ───────────────────────────── (%)           Costuri directe de producţie -------