LEGE nr. 49 din 31 martie 1999 (*actualizata*)privind pensiile I.O.V.R.(actualizata până la data de 11 iunie 2002*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 1 aprilie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 11 iunie 2002, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 294 din 8 martie 2001; HOTĂRÂREA nr. 523 din 31 mai 2001; HOTĂRÂREA nr. 781 din 21 august 2001; HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 21 noiembrie 2001; HOTĂRÂREA nr. 195 din 28 februarie 2002; HOTĂRÂREA nr. 518 din 23 mai 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 mai 2002.Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul 1Pensiile I.O.V.R. care se acordă invalizilor şi accidentatilor de razboi, urmasilor celor morti sau disparuti în razboi, precum şi urmasilor fostilor pensionari invalizi şi accidentati de razboi se stabilesc potrivit prevederilor prezentei legi.  +  Articolul 2*) (1) Invalizilor şi accidentatilor de razboi, indiferent dacă erau sau nu erau incadrati în munca înainte de a deveni invalizi, li se acordă pensii în cuantumuri fixe, diferentiate în functie de gradul de invaliditate, astfel:─────────────────────────────────────────────────────────────────    Gradul de invaliditate Cuantumul lunar al pensiei─────────────────────────────────────────────────────────────────    Mari mutilati şi gradul I 2.000.000 lei    Gradul II 1.800.000 lei    Gradul III 1.200.000 lei───────────────────────────────────────────────────────────────── (2) Vaduvele de razboi au dreptul la pensie I.O.V.R. în cuantum de 1.000.000 lei.------------*) Conform art. 1 din HOTĂRÂREA nr. 294 din 8 martie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 124 din 13 martie 2001, în luna martie 2001, se indexeaza pensiile I.O.V.R., cu procentul de 5,0%;Conform art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 523 din 31 mai 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 304 din 8 iunie 2001, începând cu luna iunie 2001, se indexeaza cu procentul de 6,0% pensiile I.O.V.R;Conform art. 6 din HOTĂRÂREA nr. 781 din 21 august 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 502 din 27 august 2001, începând cu luna septembrie 2001, se indexeaza cu procentul de 3%, pensiile I.O.V.R.;Conform art. 7 din HOTĂRÂREA nr. 1.169 din 21 noiembrie 2001, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 759 din 28 noiembrie 2001, începând cu luna decembrie 2001 se indexeaza cu 6%, pensiile I.O.V.R.;Conform art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 195 din 28 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 171 din 11 martie 2002, începând cu luna martie 2002, se indexeaza cu 6% pensiile I.O.V.R.;Conform art. 8 din HOTĂRÂREA nr. 518 din 23 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 367 din 31 mai 2002, începând cu luna iunie 2002 se indexeaza cu 4,65% pensiile I.O.V.R.;  +  Articolul 3 (1) Invalizii şi accidentatii de razboi, marii mutilati şi cei incadrati în gradul I de invaliditate primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., şi o sumă fixa pentru ingrijire de 700.000 lei lunar. (2) Suma fixa pentru ingrijire prevăzută la alin. (1) se actualizeaza periodic prin hotărâre a Guvernului, în functie de resursele financiare alocate din bugetul de stat.------------Art. 3 a fost modificat de articolul unic din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 65 din 30 mai 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 11 iunie 2002.  +  Articolul 4 (1) Invalizii şi accidentatii de razboi au dreptul sa primeasca în perioada în care sunt incadrati în munca atât pensia I.O.V.R., cat şi salariul. La încetarea activităţii au dreptul sa primeasca, pe lângă pensia I.O.V.R., şi pensia de asigurări sociale la care sunt indreptatiti potrivit legii. (2) Vaduvele de razboi care au dreptul la pensia I.O.V.R. primesc, pe lângă aceasta pensie, şi pensia de asigurări sociale.  +  Articolul 5 (1) Copiii celor morti sau disparuti în razboi, precum şi ai celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmas în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmas în cadrul asigurarilor sociale de stat. (2) Vaduvele de razboi au dreptul la pensie de urmas indiferent de durata căsătoriei cu sotul decedat. (3) Sotiile celor care la data decesului erau pensionari I.O.V.R. au dreptul la pensie de urmas în condiţiile în care se acordă, potrivit legii, pensiile de urmas în cadrul asigurarilor sociale de stat. (4) În cazul în care la data decesului sustinatorul primea pensie I.O.V.R. şi pensie de asigurări sociale, pensia de urmas se stabileste din pensia cea mai avantajoasă.  +  Articolul 6 (1) Accidentatii de razboi în afara serviciului ordonat au dreptul la 50% din cuantumurile prevăzute pentru invalizii de razboi, diferentiat în functie de gradul de invaliditate în care sunt incadrati. (2) Drepturile accidentatilor de razboi în afara serviciului ordonat, stabilite conform alin. (1), pot fi cumulate cu o alta pensie de asigurări sociale şi pot constitui baza pentru acordarea pensiei de urmas. (3) Accidentatii de razboi în afara serviciului ordonat, nevazatori, pot cumula pensia cu salariul în perioada în care lucreaza.  +  Articolul 7Pensionarii I.O.V.R. au dreptul, în mod gratuit, la asistenţa medicală în spitale şi ambulatoriu, la întreţinere şi medicamente pe timpul internarii, în condiţiile legii. De asemenea, beneficiaza, potrivit legii, de trimitere la tratament în statiunile balneoclimaterice.  +  Articolul 8Pensiile I.O.V.R. şi celelalte drepturi aferente, stabilite până la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se acordă în continuare conform prevederilor acesteia.  +  Articolul 9Fondurile necesare pentru plata drepturilor prevăzute în prezenta lege se suporta din bugetul de stat.  +  Articolul 10Dispozitiile din Legea nr. 3/1977*) privind pensiile de asigurări sociale de stat şi asistenţa sociala, cu modificările ulterioare, referitoare la stabilirea şi plata pensiilor, la contestarea deciziilor, precum şi la expertiza şi revizuirea medicală, se aplică, în mod corespunzător, pensionarilor I.O.V.R., precum şi accidentatilor de razboi în afara serviciului ordonat.---------*) Legea nr. 3/1977 a fost abrogata de art. 198 din LEGEA nr. 19 din 17 martie 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 140 din 1 aprilie 2000.  +  Articolul 11La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga Decretul nr. 245 din 28 iulie 1977 privind pensiile I.O.V.R., publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 77 din 29 iulie 1977, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,ADRIAN NASTASEAceastă lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TARACILA-----------