HOTĂRÂRE nr. 557 din 26 aprilie 2006 privind stabilirea datei de la care se pun în circulație pașapoartele electronice, precum și a formei și conținutului acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 2 mai 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 7 alin. (2) din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Se stabilesc pașapoartele cu date biometrice incluse, denumite în continuare pașapoarte electronice, având forma și conținutul prevăzute în anexele nr. 1-6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. (la 15-12-2008, Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008. ) (2) Punerea în circulație a pașapoartelor electronice se face începând cu data de 31 decembrie 2008. (la 02-06-2008, Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de art. I din HOTĂRÂREA nr. 571 din 28 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 2 iunie 2008. )  +  Articolul 2În înțelesul prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) pașaport electronic:1. pașaportul diplomatic, pașaportul de serviciu sau pașaportul simplu, eliberat cetățenilor români;2. pașaportul eliberat persoanelor fără cetățenie prevăzute la art. 118 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată;3. documentul de călătorie eliberat refugiaților recunoscuți în baza Convenției de la Geneva din 28 iulie 1951;4. documentul de călătorie eliberat persoanelor care au obținut protecție subsidiară conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările ulterioare, în care se include un mediu de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei; (la 15-12-2008, Litera a) a art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008. ) b) date biometrice - imaginea facială, impresiunea digitală, precum și orice alte date ale persoanei care pot fi introduse în mediul de stocare electronică.  +  Articolul 2^1(1) Documentele prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 conțin datele biometrice ale titularului, corespunzător categoriilor prevăzute la art. 1 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 385 din 29 decembrie 2004, cu modificările și completările ulterioare.(2) Datele biometrice prevăzute la alin. (1) sunt prelevate, la depunerea cererii pentru eliberarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, de către personalul anume desemnat din cadrul Oficiului Român pentru Imigrări și sunt folosite numai în scopurile prevăzute la art. 4 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.(3) Impresiunile digitale sunt prelevate sub forma unei amprente plane a degetului arătător de la ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzătoare și/sau degetele arătătoare prezintă răni, se preia amprenta plană, de bună calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, după caz. Sunt exceptate de la obligația de furnizare a impresiunilor digitale persoanele din categoriile prevăzute la art. 1 alin. (2a) din Regulamentul (CE) nr. 2.252/2004 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare.(4) La prelevarea imaginii faciale solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit sau ochii închiși, iar expresia feței acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepție, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, sau cu ochelari, când din motive medicale este imperios necesar, cu condiția ca fața titularului, de la baza bărbiei și până la frunte, să fie vizibilă în mod clar și fără umbre de lumină.(5) Datele biometrice prelevate în condițiile alin. (2) se stochează în mediul de stocare electronică a documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, în baza de date a Sistemului Național de Evidență a Străinilor și în bazele de date de producție gestionate potrivit art. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 1.319/2008  privind organizarea și funcționarea Centrului Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice.(6) După personalizarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 și transmiterea acestora la autoritatea competentă să le elibereze, datele biometrice stocate în bazele de date de producție se șterg prin procedură automată.(7) Impresiunile digitale stocate în baza de date a Sistemului Național de Evidență a Străinilor se șterg prin procedură automată imediat după ridicarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, iar dacă nu au fost ridicate la data programată pentru eliberarea acestora, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la această dată.(8) La ridicarea documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4, titularul poate solicita verificarea datelor stocate în mediul de stocare electronică, sens în care i se asigură condițiile corespunzătoare de securitate și confidențialitate.(9) Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal necesare eliberării documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 se exercită potrivit prevederilor Legii nr. 677/2001  pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.(10) Personalul care prelucrează date cu caracter personal necesare eliberării documentelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 are obligația de a respecta confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal prelucrate, în condițiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare. (la 29-01-2010, Art. 2^1 a fost introdus de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 69 din 29 ianuarie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 69 din 29 ianuarie 2010. )  +  Articolul 3(1) Până la punerea în circulație a pașapoartelor electronice, cetățenilor români li se eliberează în continuare pașapoartele stabilite potrivit Hotărârii Guvernului nr. 460/2001 privind punerea în circulație a noilor pașapoarte românești, cu modificările ulterioare.(1^1) Până la punerea în circulație a pașapoartelor electronice, persoanelor prevăzute la art. 2 lit. a) pct. 2-4 li se eliberează în continuare pașapoarte pentru persoanele fără cetățenie sau, după caz, documente de călătorie pentru persoanele care beneficiază de o formă de protecție în România, aflate în uz. (la 15-12-2008, Alin. (1^1) al art. 3 a fost introdus de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008. ) (2) Pașapoartele aflate asupra titularilor își păstrează valabilitatea și se retrag treptat din circulație, potrivit solicitărilor cetățenilor.  +  Articolul 4(1) Producerea pașapoartelor electronice se realizează de Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2008 pentru stabilirea unor măsuri privind punerea în circulație a pașapoartelor electronice, precum și producerea altor documente de călătorie.(2) Personalizarea pașapoartelor electronice se realizează de Centrul Național Unic de Personalizare a Pașapoartelor Electronice, care funcționează în structura Direcției generale de pașapoarte din cadrul Ministerului Internelor și Reformei Administrative. (la 15-12-2008, Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008. )  +  Articolul 5(1) Pașapoartele electronice se eliberează titularului după achitarea contravalorii acestora. (la 10-01-2019, Alineatul (1) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 ) (2) Stabilirea și actualizarea contravalorii pașapoartelor electronice se fac de către Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A., conform indicatorilor stabiliți prin bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Guvernul României.(3) Contravaloarea pașapoartelor electronice eliberate în țară se încasează potrivit dispozițiilor art. 15^1 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate, cu modificările și completările ulterioare. (la 10-01-2019, Alineatul (3) din Articolul 5 a fost modificat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 ) (4) Abrogat. (la 10-01-2019, Alineatul (4) din Articolul 5 a fost abrogat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 ) (5) Contravaloarea pașapoartelor electronice percepută în străinătate se încasează de către Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României, cu care Compania Națională «Imprimeria Națională» - S.A. încheie convenții în acest scop, urmând ca sumele încasate să fie virate în contul acesteia. (la 15-12-2008, Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008. )
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul administrației și internelor,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Anton Niculescu,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru
  coordonarea Secretariatului General
  al Guvernului,
  Mihai Alexandru Voicu
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 26 aprilie 2006.Nr. 557.  +  Anexa nr. 1
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  pașaportului electronic diplomatic
  Culoarea copertei:- neagră
  Coperta I (exterior):- Uniunea Europeană, România, stema României
  - Pașaport diplomatic
  - Semn distinctiv pașaport electronic
  Coperta I (interior):- România
  - „Ministerul Afacerilor Externe al României roagă autoritățile tuturor statelor să permită liberă trecere titularului prezentului pașaport și să-i acorde asistență și protecție în caz de nevoie“- în limbile română, engleză și franceză
  - bandă heliogravată
  Mărimea:- 125 x 88 mm
  Numărul de pagini:- 32
  Numărul pașaportului:- perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
  Numerotarea paginilor:- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini și în filigran
  Pagina cu datele de identificare ale titularului, poziționată între coperta I (interioară) și pagina 1:- din policarbonat;
  - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data și locul nașterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetățenia, fotografia titularului gravată laser și fotografia în umbră realizată prin perforație cu laser, numărul pașaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei
  Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene:- Uniunea Europeană
  - România
  - Pașaport diplomatic
  Pagina 1:- înălțimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din țară se menționează județul de domiciliu/București, iar pentru domiciliul din străinătate se menționează țara) și fotografia titularului realizată prin imprimare inkjet
  Pagina 2 este rezervată pentru mențiuni ale autorităților române.
  Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina de policarbonat în toate limbile oficiale ale țărilor Uniunii Europene.
  Paginile 4-31, pagini pentru vize- se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
  Pagina 32, urgență: - titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
  Numele
  Prenumele
  Adresa
  Telefon
  NOTĂ: Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.Acest pașaport conține 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene). Coperta II (interior) cuprinde instrucțiuni, obligații și recomandări.Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranță.NOTĂ: Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005) 409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu. (la 10-01-2019, Anexa 1 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 2
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  pașaportului electronic de serviciu
  Culoarea copertei:- albastră
  Coperta I (exterior):- Uniunea Europeană, România, stema României
  - Pașaport de serviciu
  - Semn distinctiv pașaport electronic
  Coperta I (interior):- România
  - „Ministerul Afacerilor Externe al României roagă autoritățile tuturor statelor să permită liberă trecere titularului prezentului pașaport și să-i acorde asistență și protecție în caz de nevoie“- în limbile română, engleză și franceză
  - bandă heliogravată
  Mărimea- 125 x 88 mm
  Numărul de pagini:- 32
  Numărul pașaportului:- perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
  Numerotarea paginilor:- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini și în filigran
  Pagina cu datele de identificare ale titularului, poziționată între coperta I (interioară) și pagina 1:- din policarbonat
  - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data și locul nașterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetățenia, fotografia titularului gravată laser și fotografia în umbră realizată prin perforație cu laser, numărul pașaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei
  Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene:- Uniunea Europeană
  - România
  - Pașaport de serviciu
  Pagina 1:- înălțimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din țară se menționează județul de domiciliu/București, iar pentru domiciliul din străinătate se menționează țara) și fotografia titularului realizată prin imprimare inkjet
  Pagina 2 este rezervată pentru mențiuni ale autorităților române.
  Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina de policarbonat în toate limbile oficiale ale țărilor Uniunii Europene.
  Paginile 4-31, pagini pentru vize- se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
  Pagina 32, urgență:- titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
  Numele
  Prenumele
  Adresa
  Telefon
  NOTĂ: Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.Acest pașaport conține 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene).Coperta II (interior) cuprinde instrucțiuni, obligații și recomandări.Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranțăNOTĂ: Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu. (la 10-01-2019, Anexa 2 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 3
  FORMA ȘI CONȚINUTUL
  pașaportului electronic simplu
  Culoarea copertei:- roșu închis
  Coperta I (exterior):- Uniunea Europeană, România, stema României
  - Pașaport
  - Semn distinctiv pașaport electronic
  Coperta I (interior):- România, stema României în tehnologie intaglio
  - bandă heliogravată
  Mărimea:- 125 x 88 mm
  Numărul de pagini:- 32
  Numărul pașaportului:- perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin coperta a II-a, iar pe pagina din policarbonat, gravat laser
  Numerotarea paginilor:- tipărită în partea de jos a fiecărei pagini și în filigran
  Pagina cu datele de identificare ale titularului, poziționată între coperta I (interioară) și pagina 1:- din policarbonat
  - datele de identitate ale titularului (numele, prenumele, data și locul nașterii), autoritatea emitentă, data emiterii, data expirării, codul numeric personal, sex, cetățenia, fotografia titularului gravată laser și fotografia în umbră realizată prin perforație cu laser, numărul pașaportului, semnătura titularului, datele informatizate citibile optic (MRZ), mediul de stocare electronică a datelor biometrice ale persoanei
  Pe versoul paginii din policarbonat se scriu în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene:- Uniunea Europeană
  - România
  - Pașaport
  Pagina 1:- înălțimea, culoarea ochilor, domiciliul (pentru domiciliul din țară se menționează județul de domiciliu/București, iar pentru domiciliul din străinătate se menționează țara) și fotografia titularului realizată prin imprimare inkjet
  Pagina 2 este rezervată pentru mențiuni ale autorităților române.
  Pagina 3 cuprinde denumirile rubricilor din pagina de policarbonat în toate limbile oficiale ale țărilor Uniunii Europene.
  Paginile 4-31, pagini pentru vize- se introduce fir metalic fluorescent în structura hârtiei
  Pagina 32, urgență:- titularul pașaportului trebuie să completeze datele particulare ale unei rude sau ale unui prieten care poate fi contactat în caz de accident:
  Numele
  Prenumele
  Adresa
  Telefon
  NOTĂ: Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză. Acest pașaport conține 32 de pagini numerotate (în toate limbile oficiale ale Uniunii Europene). Coperta II (interior) cuprinde instrucțiuni, obligații și recomandări. Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranțăNOTĂ: Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu. (la 10-01-2019, Anexa 3 a fost modificată de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 4 din 9 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 10 ianuarie 2019 )
   +  Anexa nr. 4FORMA ȘI CONȚINUTULpașaportului electronic pentru persoana fără cetățenie    Mărimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Culoarea copertei: - maro închis    Coperta I (exterior): - stema României, România, în limbile                                     română, engleză și franceză                                   - Pașaport pentru persoana fără cetățenie,                                     în limbile română, engleză                                     și franceză                                   - Semn distinctiv pașaport electronic    Coperta I (interior): - stema României în tehnologie intaglio    Numărul pașaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv                                     prin coperta a II-a, iar pe pagina                                     din policarbonat, gravat laser    Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei                                     pagini    Pagina cu datele de identificare    ale titularului, poziționată    între coperta I (interioară)    și pagina 1: - din policarbonat                                   - datele de identitate ale titularului                                     (numele, prenumele, țara de origine,                                     data și locul nașterii, codul numeric                                     personal - C.N.P., sexul), data                                     eliberării, organul emitent, data                                     expirării, fotografia titularului                                     gravată laser și fotografia în umbră                                     realizată prin perforație cu laser,                                     numărul pașaportului, semnătura                                     titularului, datele informatizate                                     citibile optic (MRZ), mediul de stocare                                     electronică a datelor biometrice ale                                     persoaneiNOTĂ:Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.    Pe versoul paginii din    policarbonat se scriu în toate    limbile oficiale ale Uniunii    Europene: - Uniunea Europeană                                   - România                                   - Pașaport pentru persoană fără cetățenie    Pagina 1: - înălțimea și culoarea ochilor                                   - domiciliul                                   - fotografia în umbră a titularului    Pagina 2, pagină rezervată    pentru mențiuni ale    autorităților române    Pagina 3 conține denumirile    rubricilor din pagina din    policarbonat în toate limbile    oficiale ale Uniunii Europene.    Paginile 4-31, pagini pentru    vize: - se introduce fir metalic fluorescent în                                     structura hârtiei    Pagina 32, urgențe: - titularul pașaportului trebuie să                                     completeze datele particulare ale                                     unei rude sau ale unui prieten care poate                                     fi contactat în caz de accident:                                              Numele                                              Prenumele                                              Adresa                                              Telefon    Denumirile rubricilor vor fi    redactate în limbile română,    engleză și franceză.    Acest pașaport conține 32 de    pagini numerotate (în toate    limbile oficiale ale Uniunii    Europene).    Coperta II (interior) cuprinde    instrucțiuni, obligații.    Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranțăDenumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.NOTĂ:Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu. (la 15-12-2008, Anexa 4 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008, având conținutul anexei 4 din acest act normativ. )  +  Anexa nr. 5FORMA ȘI CONȚINUTULdocumentului de călătorie electronic pentru refugiații recunoscuțiîn baza Convenției de la Geneva din 28 iulie 1951    Mărimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Culoarea copertei: - albastru închis    Coperta I (exterior): - stema României                                   - România, în limbile română, engleză și                                     franceză                                   - Document de călătorie (Convenția din                                     28 iulie 1951), în limbile română,                                     engleză și franceză                                   - semn distinctiv pașaport electronic    Coperta I (interior): - stema României în tehnologie intaglio    Numărul pașaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv                                     prin coperta a II-a, iar pe pagina din                                     policarbonat, gravat laser    Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei                                     pagini    Pagina cu datele de    identificare ale titularului,    poziționată între coperta I    (interioară) și pagina 1: - din policarbonat                                   - datele de identitate ale titularului                                     (numele, prenumele, cetățenia, data și                                     locul nașterii, codul numeric personal -                                     C.N.P., sexul), data eliberării, organul                                     emitent, data expirării, fotografia                                     titularului gravată laser și fotografia                                     în umbră realizată prin perforație cu                                     laser, numărul pașaportului, semnătura                                     titularului, datele informatizate citibile                                     optic (MRZ), mediul de stocare electronică                                     a datelor biometrice ale persoaneiNOTĂ:Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.    Pe versoul paginii din    policarbonat se scriu în    limbile română, engleză și    franceză: - Uniunea Europeană                                   - România                                   - Document de călătorie (Convenția din 28                                     iulie 1951)    Pagina 1: - înălțimea și culoarea ochilor                                   - reședința                                   - Acest document este valabil pentru toate                                     țările, cu excepția:                                   - documentul/documentele pe baza căruia/                                     cărora este eliberat prezentul                                     document                                   - fotografia în umbră a titularului    Pagina 2, pagină rezervată    pentru mențiuni ale    autorităților române    Pagina 3 conține denumirile    rubricilor din pagina din    policarbonat în toate limbile    oficiale ale Uniunii Europene.    Paginile 4-31, pagini    pentru vize - se introduce fir metalic fluorescent în                                     structura hârtiei    Pagina 32, urgențe: - titularul pașaportului trebuie să                                     completeze datele particulare ale unei                                     rude sau ale unui prieten care poate fi                                     contactat în caz de accident:                                                 Numele                                                 Prenumele                                                 Adresa                                                 Telefon    Denumirile rubricilor vor fi redactate în    limbile română, engleză și franceză.    Acest pașaport conține 32 de pagini    numerotate (în toate limbile oficiale    ale Uniunii Europene).    Coperta II (interior): - Acest document este eliberat numai în                                     scopul de a furniza titularului un                                     document de călătorie care poate ține                                     loc de pașaport național. El nu aduce                                     niciun prejudiciu și nu afectează în                                     niciun fel naționalitatea titularului.                                   - Titularul este autorizat să se întoarcă                                     în România până la data expirării                                     menționate în documentul de călătorie                                     la fila informatizată,                                   - Valabilitatea prezentului document de                                     călătorie nu poate fi prelungită.                                   - În cazul stabilirii într-o altă țară                                     decât cea în care prezentul document de                                     călătorie a fost eliberat, titularul                                     trebuie, dacă dorește să se deplaseze din                                     nou, să solicite un nou document                                     autorităților competente ale țării sale                                     de reședință. Vechiul document de                                     călătorie va fi remis autorității care                                     eliberează noul document pentru a fi                                     trimis autorității care l-a eliberat.                                   - Acest document este valabil pentru toate                                     țările, cu excepția celor menționate                                     la pagina 1.    Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranțăNOTĂ:Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.Toate paginile, mai puțin pagina cu datele de identificare ale titularului, conțin textul "Convenția din 28 iulie 1951".Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu. (la 15-12-2008, Anexa 5 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008, având conținutul anexei 5 din acest act normativ. )  +  Anexa nr. 6FORMA ȘI CONȚINUTULdocumentului de călătorie electronic pentru străinii cărora li s-aacordat protecție subsidiară în baza Legii nr. 122/2006 privind azilul în România    Mărimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Culoarea copertei: - gri    Coperta I (exterior): - stema României                                   - România, în limbile română, engleză și                                     franceză                                   - Document de călătorie (protecție                                     subsidiară), în limbile română, engleză și                                     franceză                                   - Semn distinctiv pașaport electronic    Coperta I (interior): - stema României în tehnologie intaglio    Numărul pașaportului: - perforat prin paginile 1-32, inclusiv prin                                     coperta a II-a, iar pe pagina din                                     policarbonat, gravat laser    Numerotarea paginilor: - tipărită în partea de jos a fiecărei                                     pagini    Pagina cu datele de    identificare ale titularului,    poziționată între coperta I    (interioară) și pagina 1: - din policarbonat                                   - datele de identitate ale titularului                                     (numele, prenumele, cetățenia, data și                                     locul nașterii, codul numeric personal -                                     C.N.P., sexul), data eliberării, organul                                     emitent, data expirării, fotografia                                     titularului gravată laser și fotografia                                     în umbră realizată prin perforație cu                                     laser, numărul pașaportului, semnătura                                     titularului, datele informatizate citibile                                     optic (MRZ), mediul de stocare electronică                                     a datelor biometrice ale persoaneiNOTĂ:Rubricile vor fi numerotate. Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.    Pe versoul paginii din    policarbonat se scriu în limbile    română, engleză și franceză: - Uniunea Europeană                                   - România                                   - Document de călătorie (protecție                                     subsidiară)    Pagina 1: - înălțimea și culoarea ochilor                                   - reședința                                   - fotografia în umbră a titularului                                   - Acest document este valabil pentru toate                                     țările, cu excepția:                                   - Documentul/documentele pe baza căruia/                                     cărora este eliberat prezentul document    Pagina 2, pagină rezervată    pentru mențiuni ale    autorităților române    Pagina 3 conține denumirile    rubricilor din pagina din    policarbonat în toate limbile    oficiale ale Uniunii Europene.    Paginile 4-31, pagini pentru    vize - se introduce fir metalic fluorescent în                                     structura hârtiei    Pagina 32, urgențe: - titularul pașaportului trebuie să                                     completeze datele particulare ale unei                                     rude sau ale unui prieten care poate                                     fi contactat în caz de accident:                                                 Numele                                                 Prenumele                                                 Adresa                                                 Telefon    Denumirile rubricilor vor fi    redactate în limbile română,    engleză și franceză.    Acest pașaport conține 32 de    pagini numerotate (în toate    limbile oficiale ale Uniunii    Europene).    Coperta II (interior): - Acest document este eliberat numai în                                     scopul de a furniza titularului un                                     document de călătorie care poate ține                                     loc de pașaport național. El nu aduce                                     niciun prejudiciu și nu afectează în                                     niciun fel naționalitatea titularului                                   - Valabilitatea prezentului document de                                     călătorie nu poate fi prelungită.                                   - Acest document de călătorie este valabil                                     pentru toate țările, cu excepția celor                                     menționate la pagina 1.    Hârtie: - specială, filigran, elemente de siguranțăNOTĂ:Denumirile rubricilor vor fi redactate în limbile română, engleză și franceză.Toate paginile, mai puțin pagina cu datele de identificare ale titularului, conțin textul "Protecție subsidiară".Caracteristicile, rubricația, numărul și tipul elementelor de siguranță trebuie să fie în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 2.252/2004 privind standardele pentru elementele de securitate și elementele biometrice integrate în pașapoarte și în documente de călătorie emise de statele membre, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 385 din 29 decembrie 2004, și ale Deciziei Comisiei C(2005)409 pentru stabilirea specificațiilor tehnice aferente dispozitivelor de securitate și a elementelor biometrice integrate în pașapoarte și în documentele de călătorie emise de statele membre. Acestea vor putea fi adaptate în funcție de dinamica reglementărilor Uniunii Europene în domeniu. (la 15-12-2008, Anexa 6 a fost introdusă de pct. 7 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.566 din 25 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 842 din 15 decembrie 2008, având conținutul anexei 6 din acest act normativ. )