ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 75 din 12 iulie 2005 (*actualizata*)privind asigurarea calităţii educatiei(actualizata până ala data de 27 ianuarie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------*) Textul initial a fost publicat în Monitorul Oficial al României nr. 642 din 20 iulie 2005. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 27 ianuarie 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 6 din 19 ianuarie 2006.Luand în considerare necesitatea asigurarii calităţii educatiei, prin stabilirea cadrului legislativ care să permită dezvoltarea unei culturi instituţionale a calităţii educatiei şi protectia beneficiarului de educatie,ţinând cont de necesitatea schimbarii situaţiei actuale când România se numara printre foarte putinele tari europene care nu dispun de un mecanism reglementat de asigurare a calităţii educatiei,având în vedere art. 141 lit. s) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementeaza asigurarea calităţii educatiei. (2) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplică tuturor organizaţiilor furnizoare de educatie care opereaza pe teritoriul României.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei ordonante de urgenta: a) educatia se referă la programele şi activităţile de formare academica sau profesionala initiala şi continua. b) organizaţia furnizoare de educatie este o institutie de invatamant, o organizaţie nonguvernamentala sau o societate comerciala, care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi ori programe legal autorizate de formare initiala sau continua; c) programele de studii concretizeaza oferta educationala a unei organizaţii furnizoare de educatie; d) beneficiarii direcţi ai educatiei sunt elevii şi studentii, precum şi persoanele adulte cuprinse intr-o formă de educatie; e) beneficiarii indirecti ai educatiei sunt angajatorii, angajatii, familiile beneficiarilor direcţi şi, într-un sens larg, întreaga societate; f) cadrul naţional al calificarilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atesta nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în invatare. Cadrul naţional al calificarilor este comparabil şi compatibil cu cel european corespunzător.  +  Articolul 3 (1) Calitatea educatiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt satisfacute asteptarile beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. (2) Evaluarea calităţii educatiei consta în examinarea multicriteriala a masurii în care o organizaţie furnizoare de educatie şi programul acesteia indeplinesc standardele şi standardele de referinţa. Atunci când evaluarea calităţii este efectuata de insasi organizaţia furnizoare de educatie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuata de o agentie naţionala sau internationala specializata, aceasta ia forma evaluării externe. (3) Asigurarea calităţii educatiei este realizata printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formeaza increderea beneficiarilor ca organizaţia furnizoare de educatie satisface standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprima capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educatie, în conformitate cu standardele anuntate. Ea este astfel promovata încât sa conduca la îmbunătăţirea continua a calităţii educatiei. (4) Controlul calităţii educatiei în instituţiile de invatamant prescolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter operational, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnata pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite. (5) Îmbunătăţirea calităţii educatiei presupune evaluare, analiza şi actiune corectiva continua din partea organizaţiei furnizoare de educatie, bazata pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea celor mai relevante standarde de referinţa.  +  Articolul 4 (1) Acreditarea organizaţiilor furnizoare de educatie şi a programelor lor de studiu este parte a asigurarii calităţii. (2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calităţii prin care se certifica respectarea standardelor predeterminate, pentru înfiinţarea şi functionarea organizaţiilor furnizoare de educatie şi a programelor lor de studii.  +  Articolul 5 (1) Calitatea educatiei reprezinta o prioritate permanenta pentru orice institutie, organizaţie sau unitate de invatamant, precum şi pentru angajatii acesteia. Predarea şi invatarea de calitate contribuie la dezvoltarea personala a elevilor, studenţilor şi a altor beneficiari de educatie, la bunastarea societatii şi la pastrarea şi ameliorarea mediului. (2) Politicile promovate de Ministerul Educatiei şi Cercetarii şi strategiile specifice de aplicare a acestora contribuie la evaluarea, asigurarea, controlul şi îmbunătăţirea permanenta a calităţii educatiei. Finantarea din surse publice a educatiei se face, în primul rand, în functie de calitate. (3) Instituţiile de invatamant trebuie să functioneze astfel încât prin calitatea activităţii sa satisfaca increderea publică, iar învăţământul să se afirme ca bun public. (4) Politicile de asigurare a calităţii educatiei din România sunt permanent corelate cu actiunile promovate la nivel european şi mondial.  +  Articolul 6 (1) La nivel de organizaţie furnizoare de educatie şi la nivel de sistem educational, prezenta ordonanţă de urgenţă are ca obiective principale: a) îmbunătăţirea calităţii educatiei prin stabilirea şi implementarea de mecanisme instituţionale şi procedurale de evaluare, asigurare, control şi imbunatatire a calităţii; b) producerea şi diseminarea de informaţii sistematice, coerente şi credibile, public accesibile despre calitatea educatiei, oferite de diferitele organizaţii prezente pe piaţa educationala din România; c) protectia beneficiarilor de educatie; d) crearea unei culturi a calităţii la nivelul organizaţiei furnizoare de educatie; e) fundamentarea politicilor şi strategiilor sectoriale în domeniul educatiei. (2) În cadrul învăţământului superior, evaluarea comparativa transinstitutionala a programelor de studii universitare are drept consecinţa finantarea diferentiata, în functie de calitatea diferita a programului oferit, şi condiţioneaza accesul instituţiilor de invatamant superior la granturi de cercetare.  +  Capitolul II Metodologia asigurarii calităţii educatiei  +  Articolul 7 (1) Asigurarea calităţii educatiei este centrata preponderent pe rezultatele invatarii. (2) Rezultatele invatarii sunt exprimate în termeni de cunoştinţe, competente, valori şi atitudini care se obtin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de invatamant sau program de studii.  +  Articolul 8 (1) Metodologia asigurarii calităţii în educatie se bazeaza pe relatiile ce se stabilesc între urmatoarele componente: a) criterii; b) standarde şi standarde de referinţa; c) indicatori de performanţă; d) calificari. (2) Calitatea în educatie este asigurata prin urmatoarele procese: a) planificarea şi realizarea efectiva a rezultatelor asteptate ale invatarii; b) monitorizarea rezultatelor; c) evaluarea interna a rezultatelor; d) evaluarea externa a rezultatelor; e) îmbunătăţirea continua a rezultatelor în educatie. (3) Componentele şi procesele de asigurare a calităţii şi relatiile dintre ele se diferentiaza în functie de: a) nivelul de invatamant şi, după caz, al calificarii; b) tipul organizaţiei furnizoare de educatie; c) tipul programului de studii.  +  Articolul 9În înţelesul prezentei ordonante de urgenta: a) Criteriul se referă la un aspect fundamental de organizare şi functionare a unei organizaţii furnizoare de educatie. b) Standardul reprezinta descrierea cerințelor formulate în termen de reguli sau rezultate, care definesc nivelul minim obligatoriu de realizare a unei activităţi în educatie. c) Standardul de referinţa reprezinta descrierea cerințelor care definesc un nivel optimal de realizare a unei activităţi de către o organizaţie furnizoare de educatie, pe baza bunelor practici existente la nivel naţional, european sau mondial. d) Indicatorul de performanţă reprezinta un instrument de măsurare a gradului de realizare a unei activităţi desfăşurate de o organizaţie furnizoare de educatie prin raportare la standarde, respectiv la standarde de referinţa. e) Calificarea este rezultatul invatarii obţinut prin parcurgerea şi finalizarea unui program de studii profesionale sau universitare.  +  Articolul 10Asigurarea calităţii educatiei se referă la urmatoarele domenii şi criterii:A. Capacitatea instituţională, care rezultă din organizarea interna din infrastructura disponibila, definita prin urmatoarele criterii: a) structurile instituţionale, administrative şi manageriale; b) baza materiala; c) resursele umane;B. Eficacitatea educationala, care consta în mobilizarea de resurse cu scopul de a se obtine rezultatele asteptate ale invatarii, concretizata prin urmatoarele criterii: a) conţinutul programelor de studiu; b) rezultatele invatarii; c) activitatea de cercetare stiintifica sau metodica, după caz; d) activitatea financiară a organizaţiei;C. Managementul calităţii, care se concretizeaza prin urmatoarele criterii: a) strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; b) proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodica a programelor şi activităţilor desfăşurate; c) proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor invatarii; d) proceduri de evaluare periodica a calităţii corpului profesoral; e) accesibilitatea resurselor adecvate invatarii; f) baza de date actualizata sistematic, referitoare la asigurarea interna a calităţii; g) transparenta informaţiilor de interes public cu privire la programele de studii şi, după caz, certificatele, diplomele şi calificarile oferite; h) functionalitatea structurilor de asigurare a calităţii educatiei, conform legii.  +  Capitolul III Asigurarea interna a calităţii educatiei  +  Articolul 11 (1) La nivelul fiecarei organizaţii furnizoare de educatie din România se infiinteaza comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. (2) Organizaţia furnizoare de educatie elaboreaza şi adopta propria strategie şi propriul regulament de functionare a comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. (3) Conducatorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educatiei furnizate. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii este formata din 3-9 membri. Conducerea ei operativa este asigurata de conducatorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta. (4) Componenta comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unitatile din învăţământul preuniversitar cuprinde, în numar relativ egal: a) reprezentanti ai corpului profesoral; b) reprezentanti ai parintilor, în cazul învăţământului prescolar, primar sau gimnazial ori ai elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal; c) reprezentanti ai consiliului local. (5) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul instituţiilor de invatamant superior cuprinde, în numar relativ egal: a) reprezentanti ai corpului profesoral; b) reprezentanti ai studenţilor şi ai absolventilor; c) reprezentanti ai angajatorilor. (6) Membrii comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii nu pot îndeplini functii de conducere în institutia respectiva, cu excepţia persoanei care asigura conducerea ei operativa. Activitatea membrilor comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii poate fi remunerata, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (7) Pentru orice alta organizaţie furnizoare de educatie, comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde urmatoarele categorii: a) reprezentanti ai furnizorului; b) reprezentanti ai beneficiarilor direcţi; c) reprezentanti ai angajatorilor.  +  Articolul 12Atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt: a) elaboreaza şi coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educatie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10; b) elaboreaza anual un raport de evaluare interna privind calitatea educatiei în organizaţia respectiva. Raportul este adus la cunoştinţa tuturor beneficiarilor prin afisare sau publicare şi este pus la dispoziţie evaluatorului extern; c) elaboreaza propuneri de imbunatatire a calităţii educatiei; d) coopereaza cu agentia română specializata pentru asigurarea calităţii, cu alte agentii şi organisme abilitate sau institutii similare din tara ori din strainatate, potrivit legii.  +  Capitolul IV Evaluarea externa a calităţii educatiei  +  Articolul 13Evaluarea externa a calităţii educatiei cuprinde: a) evaluarea capacităţii instituţionale a organizaţiei furnizoare de educatie; b) evaluarea eficacitatii educationale a organizaţiei furnizoare de educatie; c) evaluarea managementului calităţii la nivel instituţional; d) evaluarea calităţii programelor de studiu oferite; e) evaluarea concordantei dintre evaluarea interna şi situaţia reala; f) evaluarea comparativa transinstitutionala a unui acelasi tip de program de studiu oferit de diferite organizaţii furnizoare de educatie.  +  Articolul 14 (1) Pentru evaluarea externa a calităţii se infiinteaza Agentia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, denumita în continuare ARACIS, şi Agentia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumita în continuare ARACIP. (2) Pe baza acordului ARACIS, respectiv ARACIP, evaluarea externa poate fi efectuata şi de alte agentii autohtone sau internationale.  +  Articolul 15 (1) ARACIS şi ARACIP au în structura organizatorica: a) Departamentul de acreditare; b) Departamentul de asigurare a calităţii. (2) Pentru evaluarea şi acreditarea organizaţiilor furnizoare de educatie continua şi a programelor acestora, agentiile naţionale pot înfiinţa departamente speciale.  +  Articolul 16 (1) ARACIS este o institutie publică independenta, de interes naţional, cu personalitate juridica şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli. (2) Sediul, organigrama şi regulamentul de functionare ale ARACIS se stabilesc, la propunerea ARACIS, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 17 (1) ARACIS are urmatoarele atribuţii în domeniul acreditarii: a) elaboreaza periodic metodologia şi standardele de acreditare pentru diferitele tipuri de programe şi furnizori de invatamant superior, care se avizeaza de Ministerul Educatiei şi Cercetarii şi se aproba prin hotărâre a Guvernului; b) evalueaza în temeiul standardelor şi al metodologiei aprobate prin hotărâri ale Guvernului, la cerere sau din proprie iniţiativă, şi propune autorizarea, respectiv acreditarea furnizorilor de invatamant superior şi a programelor lor de studii. Pe baza rapoartelor de acreditare, Ministerul Educatiei şi Cercetarii elaboreaza actele normative pentru înfiinţarea de structuri de invatamant superior. (2) ARACIS are urmatoarele atribuţii în domeniul asigurarii calităţii: a) formuleaza şi revizuieste periodic, pe baza bunelor practici, standarde naţionale de referinţa şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul superior; b) colaboreaza cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii şi cu ARACIP în elaborarea şi promovarea de politici şi strategii de actiune, pentru cresterea calităţii educatiei în România; c) organizeaza anual consultari cu instituţiile de invatamant superior pentru a stabili prioritatile asigurarii calităţii; d) elaboreaza şi face publice propriile proceduri de evaluare externa a calităţii educatiei; e) incheie cu institutii din tara şi din strainatate contracte de prestări de servicii pentru evaluarea externa a calităţii programelor şi furnizorilor de programe de educatie specifice învăţământului superior, precum şi pentru evaluarea transinstitutionala a programelor similare în vederea stabilirii de ierarhizari la nivel naţional sau international; f) efectueaza, pe baza contractuala, la solicitarea Ministerului Educatiei şi Cercetarii, evaluarea calităţii unor programe şi institutii de invatamant superior; g) face publice rezultatele evaluarilor externe; h) publică manuale, ghiduri, lucrari de sinteza a bunelor practici de evaluare şi de asigurare interna şi externa a calităţii; i) elaboreaza periodic, cel puţin la fiecare 4 ani, analize de sistem asupra calităţii învăţământului superior din România; j) colaboreaza cu agentii similare din alte tari pentru dezvoltarea şi aplicarea de măsuri eficiente de imbunatatire a calităţii programelor de invatamant superior; k) elaboreaza Codul de etica profesionala a expertilor ARACIS; l) publică anual un raport cu privire la propria activitate; m) elaboreaza periodic rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi în vederea pregatirii evaluării externe de către agentii similare din alte tari.  +  Articolul 18În indeplinirea atribuţiilor sale, ARACIS are urmatoarele drepturi: a) sa foloseasca colaboratori externi, experti în domeniul de activitate al ARACIS, remunerati conform legii; b) sa alcatuiasca, pe baza unei metodologii transparente şi folosind criterii de competenţa şi competitivitate, propriul registru de evaluatori, pe care îi pregăteşte metodologic şi îi deleaga pentru efectuarea misiunilor de evaluare externa a calităţii; c) sa verifice, la incheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicate de experti; d) sa informeze institutia evaluata şi, după caz, Ministerul Educatiei şi Cercetarii asupra rezultatului evaluării externe.  +  Articolul 19 (1) ARACIS este condusa de un consiliu alcătuit din 15 membri, cu functii didactice de predare în învăţământul superior. (2) La înfiinţarea ARACIS, membrii Consiliului interimar sunt stabiliti după cum urmeaza: a) 8 membri propusi de Ministerul Educatiei şi Cercetarii; b) 7 membri propuşi de Conferinta Naţionala a Rectorilor. (3) Consiliul interimar va avea în componenta şi reprezentanti ai învăţământului în limbile minoritatilor. (4) Numirea membrilor, a presedintelui şi a vicepresedintelui Consiliului interimar se face prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (5) În termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, consiliul interimar*): a) elaboreaza metodologia de evaluare externa, standardele, standardele de referinţa şi lista de indicatori de performanţă; b) scoate la concurs posturile din organigrama ARACIS. Candidatii pentru ocuparea acestor posturi nu pot cumula functii didactice în învăţământul superior; c) constituie propriul registru de experti pentru activităţile de acreditare şi de evaluare a calităţii în învăţământul superior; d) organizeaza concurs, pe baza unei metodologii proprii, pentru ocuparea a 8 posturi din consiliu. Noul consiliu rezultat are un mandat de 3 ani şi îşi alege preşedintele şi vicepresedintele; e) nu pot fi membri ai consiliului persoane care indeplinesc o functie de demnitate publică sau functia de rector. (6) La fiecare 3 ani, Consiliul ARACIS se innoieste prin scoaterea la concurs a 8 posturi şi îşi alege noul presedinte şi vicepresedinte.--------------NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:*) Conform articolului unic din ORDONANTA nr. 6 din 19 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 79 din 27 ianuarie 2006, termenul prevăzut la art. 19 alin. (5) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educatiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, se proroga pentru o perioadă de 3 luni.  +  Articolul 20Pentru indeplinirea obiectivelor sale, ARACIS preia patrimoniul, toate drepturile şi oblibaţiile, infrastructura logistica, personalul tehnic şi baza de date a Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academica. Functiile Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academica sunt transferate Departamentului de acreditare din cadrul ARACIS, în termen de maximum 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 21 (1) ARACIS se finanţează integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii ale ARACIS provin din: a) venituri din contracte de prestări de servicii pentru evaluarea calităţii; b) taxe de autorizare şi acreditare a instituţiilor de invatamant superior pe programe de studiu, propuse de ARACIS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului; c) taxe de evaluare externa a calităţii, stabilite de ARACIS; d) fonduri externe nerambursabile, obtinute prin participarea la programe internationale, donatii, sponsorizari, alte surse.  +  Articolul 22 (1) ARACIS poate face demersurile pentru înscrierea în registrul european al agentiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior. (2) ARACIS se supune periodic procedurilor de acreditare internationala.  +  Articolul 23Potrivit principiului subsidiaritatii, instituţiile româneşti de invatamant superior acreditate au dreptul de a solicita evaluarea externa a calităţii fie de la ARACIS, fie de la o alta agentie înscrisă în registrul european al agentiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior, agreata de ARACIS.  +  Articolul 24 (1) ARACIP este institutie publică, de interes naţional, în coordonarea Ministerului Educatiei şi Cercetarii, cu personalitate juridica şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli. (2) Sediul, structura organizatorica şi functionarea ARACIP se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. (3) ARACIP are urmatoarele atribuţii: a) elaboreaza, actualizeaza periodic şi propune Ministerului Educatiei şi Cercetarii standardele, standardele de referinţa şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, care se aproba prin hotărâre a Guvernului; b) elaboreaza şi propune Ministerului Educatiei şi Cercetarii metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare, care se aproba prin hotărâre a Guvernului; c) realizează activitatea de evaluare şi acreditare a furnizorilor de educatie din învăţământul preuniversitar; d) propune Ministerului Educatiei şi Cercetarii înfiinţarea, respectiv acreditarea, prin ordin, a instituţiilor de invatamant preuniversitar pentru fiecare nivel de invatamant, program de studii şi calificare profesionala, după caz; e) efectueaza, pe baze contractuale, la solicitarea Ministerului Educatiei şi Cercetarii, evaluarea calităţii educatiei din învăţământul preuniversitar; f) propune Ministerului Educatiei şi Cercetarii acreditarea organizaţiilor care ofera programe de formare profesionala; g) realizează împreună cu inspectoratele scolare şi directiile de resort din Ministerul Educatiei şi Cercetarii activitatea de monitorizare şi control al calităţii; h) efectueaza periodic, din 5 în 5 ani, evaluarea organizaţiilor furnizoare de educatie acreditate; i) face publice rezultatele evaluarilor externe; j) elaboreaza manuale de evaluare interna a calităţii, diferentiate potrivit art. 8 alin. (3), şi le supune aprobării prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării; k) elaboreaza ghiduri de bune practici; l) publică un raport anual cu privire la propria activitate; m) elaboreaza periodic, cel puţin la fiecare 4 ani, analize de sistem asupra calităţii învăţământului preuniversitar din România; n) elaboreaza recomandari de imbunatatire continua a calităţii învăţământului preuniversitar; o) elaboreaza Codul de etica profesionala a expertilor în evaluare şi acreditare. (4) În indeplinirea atribuţiilor sale ARACIP are dreptul sa foloseasca colaboratori externi, experti în domeniul de activitate al agentiei, inscrisi în registrul propriu al expertilor în evaluare şi acreditare, remunerati conform legii. (5) ARACIP este condusa de un presedinte şi un vicepresedinte şi dispune de un aparat propriu format din experti şi personal administrativ, angajaţi prin concurs. (6) Nu pot fi angajaţi ai ARACIP persoane care indeplinesc o functie de demnitate publică.  +  Articolul 25Pentru indeplinirea obiectivelor sale ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile şi oblibaţiile, infrastructura logistica, personalul şi baza de date ale Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar. Functiile Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar sunt transferate Departamentului de acreditare al ARACIP, în termen de maximum 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 26 (1) Ministerul Educatiei şi Cercetarii, prin structurile sale, este responsabil de controlul şi implementarea masurilor de asigurare şi imbunatatire a calităţii recomandate de ARACIP. (2) Controlul calităţii în învăţământul preuniversitar se exercită prin inspectoratele scolare şi directiile de resort din Ministerul Educatiei şi Cercetarii, pe baza unor metodologii specifice, aprobate prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării.  +  Articolul 27 (1) Finantarea ARACIP se face integral din venituri proprii. (2) Veniturile proprii ale ARACIP provin din: a) venituri obtinute pe bază de contract incheiat cu Ministerul Educatiei şi Cercetarii pentru evaluarea calităţii educatiei în învăţământul preuniversitar; b) perceperea unor taxe de autorizare, acreditare şi evaluare periodica, aprobate prin hotărâre a Guvernului; c) fonduri externe nerambursabile obtinute prin participarea la programe internationale; d) donatii, sponsorizari, alte surse.  +  Articolul 28 (1) ARACIS şi ARACIP se reunesc bianual pentru a armoniza transectorial politicile şi strategiile aplicate în domeniul evaluării şi asigurarii calităţii în educatie. (2) ARACIS şi ARACIP propun Ministerului Educatiei şi Cercetarii proiecte de politici în domeniul asigurarii calităţii.  +  Capitolul V Acreditarea organizaţiilor furnizoare de educatie şi a programelor de studiu  +  Articolul 29 (1) Orice persoană juridica, publică sau privată, interesata în furnizarea de educatie se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii, înainte de a începe sa functioneze. (2) În învăţământul preuniversitar acreditarea se face la nivelul structurilor instituţionale pentru fiecare nivel de invatamant, fiecare tip de program de studii şi de calificare profesionala, după caz. (3) În învăţământul superior acreditarea se face la nivelul structurilor instituţionale pentru fiecare program din ciclul de licenţă, care duce la o calificare universitara distincta. Programele specifice ciclurilor de studii de masterat şi doctorat se supun evaluării externe, în vederea acreditarii, numai la cererea institutiei de invatamant superior. (4) Acreditarea presupune parcurgerea a doua etape succesive: a) autorizarea de functionare provizorie, care reprezinta actul de înfiinţare şi acorda dreptul de a desfăşura procesul de invatamant şi de a organiza, după caz, admiterea la studii; b) acreditarea, care acorda - alaturi de drepturile prevăzute la lit. a) - şi dreptul de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educatiei şi Cercetarii şi de a organiza, după caz, examen de absolvire. (5) Evaluarea externa, în vederea acreditarii, se declanseaza la cererea organizaţiei care îşi propune să ofere unul sau mai multe programe de educatie initiala sau continua şi se bazeaza pe un ansamblu de standarde referitoare la domeniile şi criteriile prevăzute la art. 10. (6) Standardele naţionale specifice fiecarei etape de acreditare, diferentiate potrivit art. 8 alin. (3), metodologiile de evaluare externa, esalonarea în timp a procesului de acreditare, precum şi taxele percepute în vederea autorizarii şi acreditarii se stabilesc periodic, la propunerea agentiilor de asigurare a calităţii şi a Ministerului Educatiei şi Cercetarii, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 30Procedura de autorizare de functionare provizorie cuprinde urmatoarele activităţi: a) organizaţia interesata în furnizarea de educatie elaboreaza un raport de evaluare interna, pe baza prevederilor art. 10, pentru fiecare nivel de invatamant, tip de program de studiu şi de calificare; b) raportul de evaluare interna se depune la departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calităţii împreună cu o cerere de declansare a procedurii de evaluare externa şi de autorizare de functionare provizorie; c) departamentul de acreditare numeste o comisie de experti în evaluare şi acreditare, care analizeaza raportul de evaluare interna, verifica prin vizite la institutia solicitanta indeplinirea standardelor pe domeniile şi criteriile prevăzute la art. 10 şi elaboreaza propriul raport de evaluare; d) departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calităţii valideaza raportul expertilor prin verificarea respectarii metodologiei de evaluare externa, iar agentia propune Ministerului Educatiei şi Cercetarii acordarea sau, după caz, neacordarea autorizatiei de functionare provizorie; e) pentru organizaţiile care sunt interesate în desfăşurarea de activităţi de educatie de nivel preuniversitar, autorizatia de functionare provizorie se acordă în baza avizului favorabil al ARACIP, prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării; f) pentru organizaţiile care sunt interesate în desfăşurarea de activităţi de invatamant superior, autorizatia de functionare provizorie se acordă în baza avizului favorabil al ARACIS şi al Ministerului Educatiei şi Cercetarii, prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 31Procedura de acreditare cuprinde urmatoarele activităţi: a) organizaţia autorizata sa functioneze provizoriu elaboreaza un raport de evaluare interna folosind ca termeni de referinţa standardele specifice etapei de acreditare; b) raportul de evaluare interna se depune la departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calităţii împreună cu o cerere de declansare a procedurii de evaluare externa şi de acreditare; c) termenul de depunere a cererii în vederea acreditarii nu poate depăşi 2 ani de la data absolvirii primei promotii, sub sancţiunea ridicarii autorizatiei de functionare provizorie; d) departamentul de acreditare numeste o comisie de experti în evaluare şi acreditare care analizeaza raportul de evaluare interna, verifica prin vizite la institutia solicitanta indeplinirea standardelor referitoare la domeniile şi criteriile prevăzute la art. 10 şi elaboreaza propriul raport de evaluare; e) departamentul de acreditare al agentiei de asigurare a calităţii valideaza raportul expertilor prin verificarea respectarii metodologiei de evaluare externa, iar agentia propune Ministerului Educatiei şi Cercetarii acreditarea sau, după caz, neacreditarea institutiei solicitante; f) pentru organizaţiile care desfăşoară activităţi de educatie de nivel preuniversitar, acreditarea se acordă prin ordin al ministrului educatiei şi cercetării, în baza avizului ARACIP; g) pentru organizaţiile care desfăşoară activităţi de invatamant superior, acreditarea se acordă prin lege, în baza avizului ARACIS şi al Ministerului Educatiei şi Cercetarii.  +  Articolul 32 (1) Organizaţia furnizoare de educatie care a fost autorizata sa functioneze provizoriu are dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic şi de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, şi de a participa la programe europene, în condiţiile legii. (2) Organizaţia furnizoare de educatie, acreditata, este parte a sistemului naţional de educatie, cu toate drepturile şi oblibaţiile conferite de lege.  +  Articolul 33 (1) După obtinerea autorizatiei de functionare provizorie, organizaţia furnizoare de educatie implementeaza mecanismul de asigurare interna a calităţii şi întocmeşte rapoarte de evaluare interna a calităţii educatiei, pe care le transmite, anual, ARACIP sau ARACIS, după caz. (2) După obtinerea acreditarii, rapoartele anuale de evaluare interna a calităţii se transmit ARACIP, respectiv ARACIS, la cererea agentiei sau din propria iniţiativa a organizaţiei furnizoare de educatie, atunci când solicita o noua evaluare externa. (3) Organizaţia furnizoare de educatie şi programele de studii acreditate ale acesteia se supun periodic, din 5 în 5 ani, evaluării externe de către ARACIP, respectiv ARACIS, sau de o alta agentie agreata de acestea, potrivit legii.  +  Articolul 34 (1) În condiţiile în care ARACIP, respectiv ARACIS, constata că nu sunt indeplinite standardele de calitate, informeaza Ministerul Educatiei şi Cercetarii, care avertizeaza organizaţia furnizoare de educatie şi acorda termenul de un an pentru aducerea activităţii educationale cel puţin la nivelul standardelor naţionale. (2) Pe baza unui nou raport de evaluare interna întocmit de organizaţia furnizoare de educatie, ARACIP, respectiv ARACIS, dispune o noua evaluare externa. (3) Dacă şi noul raport de evaluare externa este nefavorabil, Ministerul Educatiei şi Cercetarii dispune: a) încetarea scolarizarii în cadrul programului respectiv de studii începând cu anul I; b) obligarea organizaţiei furnizoare de educatie sa elaboreze, în continuare, rapoarte anuale de evaluare interna a calităţii educatiei pentru anii de studii pentru care continua activitatea. (4) Organizaţia furnizoare de educatie este obligata să se supuna, după un termen de maximum 2 ani de la ultimul raport de evaluare nefavorabil, unei noi evaluari externe. (5) Dacă şi acest al treilea raport de evaluare externa este nefavorabil, Ministerul Educatiei şi Cercetarii elaboreaza şi promovează actul normativ prin care inceteaza definitiv scolarizarea în cadrul respectivului program şi se reglementeaza situaţia bazei materiale şi a studenţilor sau elevilor, după caz.  +  Articolul 35 (1) Pot desfăşura activităţi de invatamant superior şi pot utiliza denumirile de universitate, academie de studii sau altele similare numai instituţiile de invatamant superior autorizate sa functioneze provizoriu ori acreditate. (2) Desfăşurarea de activităţi de invatamant preuniversitar şi universitar şi eliberarea de acte de studii, în alte condiţii decat cele prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă, atrag raspunderea civila sau penala, după caz, a celor vinovati. (3) Sesizarea organelor de urmărire penala se face de către Ministerul Educatiei şi Cercetarii sau de către orice altă persoană fizica ori juridica care se considera lezata în drepturile sale prin functionarea institutiei în cauza.  +  Capitolul VI Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 36 (1) Organizaţiile furnizoare de educatie aplica mecanismele de evaluare interna a calităţii, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, începând cu semestrul al doilea al anului scolar, respectiv universitar, 2005-2006. (2) În anul scolar, respectiv universitar, 2005-2006 ARACIS şi ARACIP experimenteaza metodologiile de evaluare şi asigurare externa a calităţii. Până la 1 septembrie 2006, ARACIS şi ARACIP elaboreaza un raport detaliat asupra rezultatelor experimentarii. (3) Începând cu anul scolar, respectiv universitar, 2006-2007 se trece la aplicarea metodologiilor de evaluare şi asigurare externa a calităţii conform prezentei ordonante de urgenta, la nivel naţional, ţinându-se cont de rezultatele stadiului de experimentare.  +  Articolul 37 (1) În cazul instituţiilor de invatamant preuniversitar şi universitar care se afla în proces de autorizare de functionare provizorie sau acreditare la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se aplică prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de invatamant superior şi recunoasterea diplomelor, republicată, şi, respectiv, ale Ordonantei Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea şi acreditarea învăţământului preuniversitar, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 196/1999, de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academica, respectiv Comisia Naţionala de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, până la finalizarea procesului, dar nu mai mult de 3 luni de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (2) Organizaţiile interesate pot depune noi cereri de autorizare de functionare provizorie sau acreditare numai după 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 38În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se vor supune aprobării hotărârile Guvernului privind sediul, organigrama şi regulamentul de functionare ale ARACIS şi ARACIP.  +  Articolul 39La 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se abroga Legea nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de invatamant superior şi recunoasterea diplomelor, republicată, Ordonanţa Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea şi acreditarea învăţământului preuniversitar, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 196/1999, art. 18 alin. (3), art. 23 alin. (2), art. 56 alin. (1), art. 106 alin. (2), art. 107, art. 113 şi art. 148 alin. (1) din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispozitii contrare.  +  Articolul 40Toate instituţiile şi unitatile de invatamant public care funcţionează la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta sunt considerate acreditate şi se supun procedurilor de evaluare periodica din 5 în 5 ani.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educatiei şi cercetării,Mircea MicleaMinistrul muncii, solidaritatii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 12 iulie 2005.Nr. 75.----