HOTĂRÂRE nr. 456 din 5 aprilie 2006privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea și eficiența energetică pentru introducerea pe piață a cuptoarelor electrice de uz casnic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 364 din 26 aprilie 2006  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabilește cerințele referitoare la etichetarea și eficiența energetică pentru introducerea pe piață a cuptoarelor electrice de uz casnic independente, precum și a celor integrate într-un aparat mai voluminos, denumite în continuare cuptoare.(2) Prezenta hotărâre se aplică cuptoarelor, inclusiv pentru situația când acestea sunt comercializate pentru alte utilizări decât cele casnice.  +  Articolul 2(1) Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:a) cuptoarelor care sunt alimentate de la alte surse de energie;b) cuptoarelor cărora nu le sunt aplicabile standardele armonizate la care se face referire în art. 5 alin. (2);c) cuptoarelor portabile a căror greutate este mai mică de 18 kg, dacă nu sunt integrate într-un cuptor de uz casnic combinat.(2) Consumul de energie al cuptoarelor în funcția "cu abur", alta decât funcția "abur supraîncălzit”, nu cade sub incidența prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 3(1) În cazul cuptoarelor care fac obiectul unui contract de furnizare la distanță, încheiat în condițiile legii, respectiv cele care sunt oferite la vânzare, închiriere sau vânzare în rate printr-o comunicare scrisă ori prin alte mijloace care implică faptul că potențialul cumpărător nu poate vedea fizic cuptorul distribuit, cum ar fi ofertele scrise, cataloagele de vânzare prin corespondență, anunțuri publicitare pe Internet sau prin alte mijloace pe suport media electronic, oferta de comercializare trebuie să fie însoțită de informații referitoare la caracteristicile tehnice ale cuptorului, prevăzute în anexa nr. 1.(2) Prevederile alin. (1) se aplică și ofertelor pentru cuptoarele încorporate în bucătării integrate.(3) Informațiile prevăzute la alin. (1) sunt puse la dispoziția potențialului cumpărător anterior achiziționării cuptorului.  +  Articolul 4Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:a) furnizor - producătorul ori reprezentantul său autorizat stabilit pe teritoriul României sau pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene ori persoana responsabilă cu introducerea pe piață a cuptorului;b) distribuitor - operator economic care vinde en dιtail sau orice alt operator economic care vinde, închiriază, vinde în rate sau expune cuptoare, în vederea comercializării către utilizatorul final;c) fișă - un tabel standard cu informații tehnice privind cuptorul;d) alte resurse esențiale - apă, chimicale sau orice alte substanțe consumate de cuptor pentru funcționarea normală a acestuia;e) informații suplimentare - alte informații privind performanța cuptorului care se referă la sau care servesc la evaluarea consumului de energie ori de alte resurse esențiale.  +  Articolul 5(1) Se admite introducerea pe piață numai a cuptoarelor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:a) au aplicată pe ușa cuptorului, într-un loc vizibil, fără a exista posibilitatea mascării, o etichetă care cuprinde informații referitoare la consumul de energie electrică și alte resurse esențiale, precum și informații suplimentare potrivit prevederilor anexei nr. 2; pentru cuptoarele cu mai multe incinte, fiecare incintă trebuie să fie prevăzută cu o etichetă, cu excepția incintelor care nu intră în domeniul de aplicare a standardelor prevăzute la alin. (2);b) sunt însoțite de o fișă ale cărei conținut și format sunt prevăzute în anexa nr. 3.(2) Informațiile prevăzute de prezenta hotărâre sunt stabilite prin măsurători efectuate în conformitate cu standardele europene armonizate ale căror numere de referință au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, adoptate ca standarde române sau ca standarde naționale ale statelor membre ale Uniunii Europene și pentru care numerele de referință sunt publicate.(3) Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate prevăzute la alin. (2) se aprobă și se actualizează periodic prin ordin al ministrului economiei și comerțului și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Informațiile referitoare la nivelul de zgomot prevăzute în anexele nr. 1-3 sunt făcute publice în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 482/2004 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a aparatelor electrocasnice în funcție de nivelul zgomotului transmis prin aer. Nivelul de zgomot este măsurat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004.(5) Clasa de eficiență energetică a fiecărei incinte se determină potrivit prevederilor anexei nr. 4.(6) Prevederile alin. (1) nu se aplică plăcuțelor indicatoare sau echivalentelor acestora, fixate pe cuptor pentru scopuri de securitate a utilizatorului.(7) Echivalențele în limbile comunitare pentru termenii utilizați pe etichetă și în fișă sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Sunt exceptate de la prevederile art. 5 alin. (1):a) cuptoarele a căror producție a încetat înainte de data intrării în vigoare a prezentei hotărâri;b) cuptoarele second-hand.  +  Articolul 7(1) Furnizorul răspunde pentru furnizarea etichetei și a fișei și pentru corectitudinea informațiilor înscrise în acestea.(2) Consimțământul furnizorului pentru publicarea informațiilor înscrise în etichetă sau în fișă este prezumat.(3) Obligația de aplicare a etichetei revine distribuitorului. Furnizorul are obligația să transmită gratuit distribuitorului etichetele necesare. În acest sens, alegerea sistemului de livrare a etichetelor rămâne la latitudinea furnizorului. Totuși, în cazul în care distribuitorul solicită transmiterea etichetelor, furnizorii trebuie să asigure livrarea imediată a acestora.(4) Informațiile înscrise în etichetă sunt redate în limba română, fără a exclude posibilitatea furnizării lor și într-o limbă de circulație internațională.(5) Se interzice aplicarea de alte etichete, mărci, simboluri, inscripții referitoare la consumul de energie, care nu corespund cerințelor prezentei hotărâri, dacă există posibilitatea inducerii în eroare sau a confuziei, cu excepția etichetelor ecologice comunitare ori naționale.  +  Articolul 8(1) Furnizorul întocmește documentația tehnică ce atestă conformitatea cuptoarelor cu cerințele prezentei hotărâri și care permite evaluarea exactității informațiilor de pe etichetă și din fișă.(2) Documentația prevăzută la alin. (1) conține:a) denumirea și sediul furnizorului;b) descrierea generală a cuptorului care să permită identificarea fără echivoc a acestuia;c) informații, inclusiv desene relevante, privind principalele caracteristici de proiectare ale modelului, în special cele care afectează în mod esențial consumul de energie;d) rapoarte privind testele de măsurare a performanțelor efectuate în conformitate cu procedurile de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2);e) instrucțiuni de utilizare.(3) Furnizorul păstrează documentația prevăzută la alin. (1) timp de 5 ani de la data fabricării ultimului cuptor din seria respectivă de fabricație.(4) Furnizorul prezintă spre examinare organelor de control abilitate documentația prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 9Introducerea pe piață a cuptoarelor care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri nu poate fi interzisă sau restrânsă.  +  Articolul 10(1) Organele de control abilitate consideră că etichetele și fișele sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri în lipsa elementelor care demonstrează contrariul.(2) Organele de control abilitate pot solicita furnizorilor să pună la dispoziție documentele cu privire la exactitatea informațiilor cuprinse în etichetă sau în fișă numai dacă există motive să creadă că acestea sunt incorecte.  +  Articolul 11(1) Constituie contravenții următoarele fapte:a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) și ale art. 7 alin. (1);b) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (2);c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) și (5);d) nerespectarea prevederilor art. 8.(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:a) cu amendă de la 200 lei (RON) la 2.000 lei (RON), cele prevăzute la lit. a);b) cu amendă de la 300 lei (RON) la 1.000 lei (RON), cele prevăzute la lit. b);c) cu amendă de la 500 lei (RON) la 3.000 lei (RON), cele prevăzute la lit. c);d) cu amendă de la 800 lei (RON) la 1.500 lei (RON), cele prevăzute la lit. d).(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agenției Române pentru Conservarea Energiei.  +  Articolul 12Dispozițiile referitoare la contravențiile prevăzute la art. 11 se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.  +  Articolul 13Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 14Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 15La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.117/2002 privind stabilirea cerințelor referitoare la etichetarea energetică pentru introducerea pe piață a cuptoarelor electrice de uz casnic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 785 din 29 octombrie 2002, se abrogă.  +  Articolul 16Prezenta hotărâre transpune Directiva Comisiei Europene 2002/40/CE pentru implementarea Directivei Consiliului Uniunii Europene 1992/75/CEE cu privire la etichetarea energetică a cuptoarelor electrice de uz casnic, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L 128 din 15 mai 2002 (pag. 0045-0056).
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Șereș
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocănea,
  secretar de stat
  București, 5 aprilie 2006.Nr. 456.  +  Anexa nr. 1
  INFORMAȚII
  cuprinse în cadrul contractului de furnizare la distanță
  Cataloagele de vânzare prin corespondență, comunicările, ofertele scrise, anunțurile publicitare pe Internet sau prin alte mijloace pe suport media electronic, conform prevederilor art. 3 alin. (1) din hotărâre, inclusiv ofertele pentru cuptoare înglobate în bucătării integrate, cuprind informațiile următoare, în ordinea indicată mai jos:1. marca comercială a furnizorului și elementele de identificare a modelului de fabricație al furnizorului (pct. 1 și 2 din anexa nr. 3 la hotărâre);2. clasa de eficiență energetică (pct. 3 din anexa nr. 3 la hotărâre);3. consumul de energie (pct. 5 din anexa nr. 3 la hotărâre);4. volum util (pct. 6 din anexa nr. 3 la hotărâre);5. tipul de cuptor (pct. 7 din anexa nr. 3 la hotărâre);6. nivelul de zgomot (pct. 9 din anexa nr. 3 la hotărâre).Dacă se furnizează și alte informații cuprinse în fișă, acestea se prezintă sub forma definită în anexa nr. 3 la hotărâre și se includ în informațiile prezentate mai sus, în ordinea prevăzută în fișă.NOTĂ: Echivalențele în alte limbi pentru termenii prezentați mai sus sunt redate în anexa nr. 5 la hotărâre.
   +  Anexa nr. 2 Precizări privind etichetaDefinirea informațiilor ce trebuie incluse în etichetă:I. denumirea sau marca comercială a furnizorului;II. elementul de identificare a modelului de fabricație al furnizorului;III. clasa de eficiență energetică a incintei (incintelor) modelului, determinată în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 la hotărâre.Vârful săgeții conținând litera indicatoare a clasei de eficiență energetică a aparatului trebuie plasat la același nivel cu vârful săgeții de eficiență energetică corespondente.Înălțimea săgeții conținând litera indicatoare trebuie să fie mai mare decât înălțimea săgeților în dreptul cărora este plasată, dar nu mai mare decât dublul înălțimii acestora.IV. O copie a etichetei ecologice poate fi inclusă în etichetă, fără a aduce atingere sistemului privind etichetarea ecologică, pentru cuptorul la care s-a obținut dreptul de aplicare a etichetei ecologice comunitare conform Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 1980/2000 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice comunitare;V. consumul de energie, exprimat în kWh, al funcției (funcțiilor) de încălzire (convecție naturală și/sau forțată), calculat la sarcina standard, conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;VI. volumul util al incintei, exprimat în litri, determinat conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;VII. tipul de cuptor, determinat după cum urmează:– volum scăzut 12 l ≤ volum < 35 l;– volum mediu 35 l ≤ volum < 65 l;– volum mare 65 l ≤ volum.Săgeata indicatoare trebuie să fie plasată la același nivel cu tipul aparatului corespondent;VIII. nivelul zgomotului măsurat în timpul funcționării, în cadrul căreia este determinată eficiența energetică, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004, atunci când este cazul.NOTĂ: Echivalențele în alte limbi pentru termenii prezentați mai sus sunt redate în anexa nr. 5 la hotărâre.TipărireExplicarea inscripțiilor existente pe etichetă:Culori utilizate:CMGN - cian, magenta, galben, negruDe exemplu: 07X0: 0% cian, 70% magenta, 100% galben, 0% negruSăgeți:– A: X0X0– B: 70X0– C: 30X0– D: 00X0– E: 03X0– F: 07X0– G: 0XX0Culoarea conturului: X070Culoarea de fond a săgeții care indică clasa de eficiență energetică este neagră.Textul se tipărește integral în negru. Fondul este alb.  +  Anexa nr. 3
  FIȘĂ
  Fișa trebuie să conțină informațiile prevăzute mai jos, care pot fi prezentate sub forma unui tabel, regrupând diferite aparate furnizate de același furnizor sau alături/împreună cu instrucțiunile de utilizare.Dacă se optează pentru prezentarea informațiilor sub forma unui tabel, acestea se prezintă în ordinea următoare:1. marca comercială a furnizorului;2. elementele de identificare a modelului de fabricație al furnizorului;3. clasa de eficiență energetică a incintei (incintelor) modelului, determinată conform anexei nr. 4 la hotărâre și exprimată astfel: "Clasa de eficiență energetică, pe o scară de la A (mai eficient) la G (mai puțin eficient)". Dacă această informație este specificată într-un tabel, poate să fie exprimată în altă formă, cu condiția să rezulte cu claritate că scara este de la A (mai eficient) până la G (mai puțin eficient). Indicarea funcției de încălzire pentru care este determinată clasa de eficiență energetică.4. Când informațiile sunt prezentate sub formă de tabel, iar unele cuptoare ce figurează în acest tabel au primit o etichetă ecologică comunitară, în conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Uniunii Europene 1980/2000 privind stabilirea schemei de acordare a etichetei ecologice comunitare, această informație poate să figureze aici. În acest caz, capul de tabel va indica "Etichetă ecologică comunitară" și în tabel va fi introdusă o copie a etichetei ecologice. Această prevedere nu aduce prejudicii exigențelor prevăzute de sistemul comunitar de atribuire a etichetei ecologice comunitare;5. consumul de energie, exprimat în kWh, al funcției (funcțiilor) de încălzire (convecție naturală și/sau forțată și/sau vapori), calculat la sarcina standard, conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;6. volumul util al incintei, exprimat în litri, determinat conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;7. tipul de cuptor, determinat după cum urmează:– volum scăzut 12 l ≤ volum < 35 l;– volum mediu 35 l ≤ volum < 65 l;– volum mare 65 l ≤ volum.Săgeata indicatoare trebuie să fie plasată la același nivel cu tipul aparatului corespondent;8. timpul de coacere la sarcina standard, determinat conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre;9. nivelul zgomotului măsurat în timpul funcționării în cadrul căreia este determinată eficiența energetică, determinat în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 482/2004, atunci când este cazul*1).*1) Standardele relevante sunt EN 60704-2-10 (măsurarea zgomotului) și EN 60704-3 (verificarea).10. consumul de energie, dacă cuptorul nu încălzește și se găsește la starea de consum minim de energie, de îndată ce va exista un standard armonizat potrivit pentru determinarea pierderilor în regim de "stand-by";11. aria celei mai mari plăci de coacere, exprimată în cm 2 și determinată ca "aria suprafeței" conform procedurilor de încercare cuprinse în standardele prevăzute la art. 5 alin. (2) din hotărâre.Dacă o copie a etichetei, color sau alb-negru, este inclusă în fișă, atunci în fișă se introduc numai acele informații care nu sunt cuprinse în etichetă.NOTĂ: Echivalențele în alte limbi pentru termenii prezentați mai sus sunt redate în anexa nr. 5.
   +  Anexa nr. 4
  CLASA DE EFICIENȚĂ ENERGETICĂ
  Clasa de eficienta energetica a unei incinte se determina astfel:Tabelul 1 - Incinte de volum scăzut
  Clasa de eficiență energetică Consumul de energie E (exprimat în kWh) la sarcina standard (determinat conform anexei nr. 2 pct. V)
  A E < 0,60
  B 0,60 ≤ E > 0,80
  C 0,80 ≤ E > 1,00
  D 1,00 ≤ E > 1,20
  E 1,20 ≤ E > 1,40
  F 1,40 ≤ E > 1,60
  G 1,60 ≤ E
  Tabelul 2 -Incinte de volum mediu
  Clasa de eficiență energetică Consumul de energie E (exprimat în kWh) la sarcina standard (determinat conform anexei nr. 2 pct. V)
  A E < 0,80
  B 0,80 ≤ E > 1,00
  C 1,00 ≤ E > 1,20
  D 1,20 ≤ E > 1,40
  E 1,40 ≤ E > 1,60
  F 1,60 ≤ E > 1,80
  G 1,80 ≤ E
  Tabelul 3 - Incinte de volum mare
  Clasa de eficiență energetică Consumul de energie E (exprimat în kWh) la sarcina standard (determinat conform anexei nr. 2 pct. V)
  A E < 1,00
  B 1,00 ≤ E > 1,20
  C 1,20 ≤ E > 1,40
  D 1,40 ≤ E > 1,60
  E 1,60 ≤ E > 1,80
  F 1,80 ≤ E > 2,00
  G 2,00 ≤ E
   +  Anexa nr. 5 (la 29-10-2007, Anexa nr. 5 a fost modificată de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 1.258 din 17 octombrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2007 )