NORME METODOLOGICE din 12 decembrie 2002 (*actualizate*)pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România(actualizate până la data de 15 martie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 947 din 23 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 15 martie 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 313 din 8 martie 2006.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentele norme metodologice se aplică tuturor cultelor religioase recunoscute din România, potrivit legii, care beneficiază, la cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, denumita în continuare ordonanţa.  +  Articolul 2 (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin termenul lacasuri de cult se înţelege imobilele, cum ar fi: biserici, case de rugaciune, temple, moschei, sinagogi, case de adunare etc., precum şi ansambluri monahale, clopotnite, arhondaricuri, trapeze, paraclisuri, chilii şi alte clădiri şi dependinţe asimilate acestora, care deservesc cultele, asociaţiile şi fundaţiile religioase recunoscute din România, pentru desfăşurarea serviciilor religioase specifice. (2) Prin întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri, prevăzute la art. 3 lit. e), se înţelege totalitatea activităţilor de readucere şi menţinere a acestora la parametrii de funcţionare normală, respectiv efectuarea lucrărilor necesare bunei funcţionari prin asigurarea de cheltuieli materiale şi de servicii pentru: a) întreţinere şi gospodărire; b) procurarea de materiale; c) prestări de servicii cu caracter funcţional; d) procurarea şi întreţinerea obiectelor de inventar.  +  Capitolul II Acordarea sprijinului financiar sub forma de contribuţii  +  Articolul 3Ministerul Culturii şi Cultelor acorda sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare, pentru: a) plata contribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţa pentru completarea drepturilor salariale ale personalului neclerical; b) sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, Fondului pentru plata ajutorului de şomaj şi Fondului de asigurări sociale de sănătate, aferente contribuţiilor alocate conform art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţa; c) restaurarea şi conservarea lacasurilor de cult care sunt monumente istorice şi care aparţin cultelor recunoscute din România; d) restaurarea şi conservarea bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil al cultelor religioase recunoscute în România; e) completarea fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionarii unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri; f) amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase; g) construirea, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi repararea lacasurilor de cult care aparţin cultelor religioase din România; h) achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţilor unităţilor de cult şi de asistenţa socială susţinute de acestea; i) sprijinirea activităţilor de asistenţa socială organizate de cultele religioase recunoscute din România, în spitale, centre de plasamente, cămine pentru bătrâni şi alte forme de asistenţa; j) susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele religioase recunoscute din România.  +  Articolul 4 (1) Din bugetele locale ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti se alocă lunar sumele necesare pentru: a) plata contribuţiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţă, în vederea completării drepturilor salariale ale personalului neclerical; b) plata contribuţiilor prevăzute la lit. a), în vederea achitării obligaţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (2) Din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti şi ale judeţelor se pot aloca sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate: a) întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri mici; b) construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult; c) conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase; d) desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială.-------------Art. 4 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 313 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 15 martie 2006.  +  Articolul 5Alocarea sumelor prevăzute la art. 4 se realizează prin hotărâre a consiliilor locale, judeţene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, la solicitarea unităţii centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unităţile locale de cult.-------------Art. 5 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 313 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 15 martie 2006.  +  Articolul 6Personalul neclerical angajat în unităţile de cult beneficiază de contribuţii pentru completarea drepturilor salariale numai pentru posturile unde acesta îşi are funcţia de baza.  +  Articolul 7Alocarea sumelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa se face la propunerea unităţilor centrale care reprezintă cultul sau, după caz, a unităţilor centrale de cult, pe baza solicitărilor primite de la unităţile locale de cult, prin hotărâre a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti.  +  Articolul 8 (1) Sumele pentru plata contribuţiilor aferente perioadei în care unele posturi sunt vacante, precum şi fondurile aferente perioadei în care titularii posturilor se afla în incapacitate temporară de muncă se restituie la bugetul judeţului, respectiv al municipiului Bucureşti. (2) În cazul transferului unui post dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa, sprijinul financiar aferent acestuia se asigura prin regularizare între conturile consiliilor judeţene respective, la cererea unităţii centrale de cult care reprezintă cultul sau, după caz, a unităţii centrale de cult.  +  Articolul 9Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonanţa se face prin ordin de plată de către preşedintele consiliului judeţean, respectiv primarul general al municipiului Bucureşti, către unitatea centrala de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea centrala de cult, astfel încât plata drepturilor salariale cuvenite personalului neclerical să se facă cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii.  +  Articolul 10Justificarea utilizării sumelor prevăzute la art. 6 se face lunar, prin prezentarea listelor de plată de către unitatea centrala de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea centrala de cult. Listele se prezintă compartimentului de specialitate din aparatul propriu al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în perioada 1-10 a fiecărei luni, pentru luna precedenta.  +  Articolul 11Fondurile pentru plata contribuţiilor personalului neclerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţa se asigura anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii şi Cultelor, la cererea unităţilor şi instituţiilor de învăţământ teologic autorizate şi acreditate potrivit legii, aflate în subordinea cultelor religioase recunoscute din România şi neintegrate în învăţământul de stat, respectiv a Patriarhiei Române.  +  Articolul 12Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevăzut în art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonanţa se face lunar de către Ministerul Culturii şi Cultelor către unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic prevăzute la art. 1 din ordonanţa, respectiv către personalul neclerical trimis sa deserveasca aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.  +  Articolul 13 (1) Justificarea utilizării sumelor alocate personalului neclerical, prevăzute la art. 12, se face lunar către Ministerul Culturii şi Cultelor prin prezentarea listelor de plată de către unităţile şi instituţiile de învăţământ teologic prevăzute la art. 1 din ordonanţa. (2) Justificarea utilizării sumelor în valută se face lunar, în perioada 1-10 a fiecărei luni pentru luna precedenta, prin transmiterea confirmarilor de primire către Ministerul Culturii şi Cultelor de către personalul neclerical trimis sa deserveasca aşezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.  +  Capitolul III Documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar  +  Articolul 14Sprijinul financiar alocat de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor art. 3 din ordonanţa, se acordă pe baza următoarelor documente: a) cerere care va cuprinde antetul şi adresa unităţii solicitante, stadiul în care se afla lucrările până la data redactarii cererii şi volumul de lucrări rămase de executat, precum şi motivarea solicitării; dacă este cazul se va menţiona şi dacă unitatea de cult a primit sau va solicita sprijin financiar din alte surse; b) devizul de lucrări, la preţuri actualizate şi potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat; c) copie de pe autorizaţia de construire pentru reparaţii capitale şi construcţii noi, eliberata potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; d) în cazul monumentelor istorice şi al bunurilor din patrimoniul cultural naţional se va prezenta şi o copie a avizului eliberat de instituţiile specializate în domeniul patrimoniului cultural naţional, potrivit legislaţiei în vigoare privind restaurarea şi conservarea monumentelor istorice şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional; e) în cazul lucrărilor de pictura a bisericii sau a paraclisului se va prezenta şi copia autorizaţiei eliberate de Comisia pentru pictura bisericeasca; f) în cazul solicitărilor privind asistenţa socială se va depune proiectul acţiunii respective, inclusiv devizul aferent; g) pentru celelalte necesitaţi ale unităţilor de cult cererea de sprijin financiar va fi însoţită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea.  +  Capitolul IV Justificarea sprijinului financiar  +  Articolul 15La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat potrivit art. 3 din ordonanţa se vor avea în vedere următoarele: a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea ştampilei şi a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar; b) nu se vor admite la justificare documente care conţin achiziţii de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar; c) documentele justificative trebuie să fie lizibile şi sa nu prezinte ştersături; nu se admit documente trimise prin fax; d) facturile fiscale vor fi însoţite de dispoziţii de plată, ordine de plată sau chitanţe, respectiv bonuri de casa; e) chitanţele care atesta plati trebuie să cuprindă în mod obligatoriu în conţinutul lor următoarele: scopul plăţii, operaţiunea pentru care se face plata, numărul şi data eliberării. Chitanţele care atesta plati vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale; f) chitanţele de mana prin care se atesta anumite plati - pentru pictura şi procurari de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele şi prenumele vânzătorului, în clar, precum şi actul de identitate. Chitanţele vor fi certificate de primar sau de un împuternicit al acestuia; g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor şi chitanţa de înregistrare în evidenţa contabilă a unităţii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat; h) pentru lucrările de pictura se va trimite o copie a statului de plată şi a ordinului de plată prin care s-a virat impozitul pe salarii, conform legii; i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în cursul trimestrului IV, justificarea se va face în cel mult 180 de zile de la primirea acestuia.-------------Litera i) a art. 15 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 313 din 8 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 235 din 15 martie 2006.  +  Articolul 16 (1) Sumele alocate ca sprijin financiar conform art. 3 din ordonanţa pot fi transmise unităţii centrale de cult care reprezintă cultul sau, după caz, unităţii centrale de cult, integral ori eşalonat. (2) La acordarea transei a doua şi următoarelor este obligatorie justificarea prin extras de cont a sumei primite anterior.  +  Articolul 17Modul de respectare a destinaţiei fondurilor alocate, precum şi justificarea utilizării acestora de către unitatea centrala de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea de cult beneficiara a sprijinului financiar alocat, care se face pe baza documentelor specifice, sunt supuse controlului organelor abilitate potrivit legii.--------------