HOTĂRÂRE nr. 1.724 din 21 decembrie 2005 (*actualizată*)privind înfiinţarea Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului în România(actualizată până la data de 3 aprilie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.195 din 30 decembrie 2005. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. până la data de 3 aprilie 2006, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 394 din 29 martie 2006.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului, denumit în continuare Institut, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea primului-ministru. (2) Institutul funcţionează pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea de prelungire a acestei perioade. (3) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, într-un imobil ce va fi asigurat cu titlu gratuit de Guvernul României.  +  Articolul 2Institutul are ca scop investigarea ştiinţifică şi identificarea crimelor, abuzurilor şi incalcarilor drepturilor omului pe întreaga durata a regimului comunist în România, precum şi sesizarea organelor în drept în acele cazuri în care sunt depistate situaţii de încălcare a legii.-------------Art. 2 a fost modificat prin pct. 1 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 394 din 29 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 3 aprilie 2006.  +  Articolul 3Pentru realizarea scopului prevăzut la art. 2 Institutul are următoarele atribuţii principale: a) analizează din punct de vedere instituţional regimul comunist, sistemul de putere în cadrul acestui regim; b) evidenţiază natura relaţiilor dintre activul de partid şi fosta Securitate, dintre aceasta şi celelalte verigi ale sistemului represiv din România; c) descrie modul de organizare şi de funcţionare al acestor instituţii în administrarea actului de poliţie politica; d) prezintă activistii de partid, ofiţerii şi magistraţii care lucrau în cadrul aparatului de represiune; e) identifica abuzurile şi crimele săvârşite, ordonate sau inspirate de către persoanele care au ocupat funcţiile prevăzute la lit. d); f) aduna date, documente şi mărturii cu privire la toate acţiunile care au lezat drepturile şi libertăţile omului în anii regimului comunist şi pe baza acestora sesizează organele de cercetare penală, indiferent de timpul şi de circumstanţele în care acestea s-au petrecut; g) identifica responsabilii aparatului de decizie din domeniul propagandei comuniste, responsabilii pentru actele administrative şi deciziile economice care au generat manifestări ale represiunii în viaţa socială şi culturală, de la cartelarea hranei zilnice până la limitarea accesului la informaţie, arta şi cultura, prin acte de cenzura; h) aduce la cunoştinţa opiniei publice crimele, abuzurile, instigarile la crime în numele "luptei de clasa", săvârşite de persoanele care au ocupat funcţiile prevăzute la lit. d).  +  Articolul 4Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 3 Institutul urmăreşte: a) alcătuirea unui sistem clasificat al tipurilor de crime, abuzuri şi încălcări ale drepturilor omului pe întreaga perioadă a regimului comunist şi stabilirea responsabilităţilor decizionale şi de execuţie pentru fiecare dintre acestea; b) crearea unei baze de date care să cuprindă numele foştilor activisti de partid din nomenclatura, numele cadrelor fostei Securitati, numele foştilor ofiţeri de armata, militieni şi magistraţi care au participat la acţiuni de poliţie politica; c) identificarea acelor legi, decrete, hotărâri ale Consiliului de Miniştri, decizii ministeriale, regulamente interne şi alte prevederi, secrete sau nesecrete, care au stat la baza organizării şi funcţionarii aparatului represiv; d) publicarea unor rapoarte trimestriale şi a unui raport final anual, care vor sintetiza rezultatele investigatiilor întreprinse.  +  Articolul 5 (1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 25. (2) Personalul Institutului este angajat şi salarizat conform prevederilor legale aplicabile personalului din sectorul bugetar. (3) Organizarea şi funcţionarea Institutului se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin decizie a primului-ministru în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 6 (1) Institutul este condus de un consiliu, alcătuit din 11 personalităţi ale societăţii civile, numite prin decizie a primului-ministru în termen de o luna de la adoptarea prezentei hotărâri. (2) Rolul consiliului este de a stabili obiectivele generale de activitate ale Institutului şi de a aviza rapoartele acestuia. (3) Consiliul funcţionează după principiul egalităţii membrilor săi. În termen de 5 zile de la constituire, aceştia aleg comitetul director, format din preşedinte şi 2 membri. (4) Comitetul director conduce activitatea curenta a Institutului.(4^1) Preşedintele este numit prin decizie a primului-ministru, în condiţiile legii, la propunerea consiliului.-------------Alin. (4^1) al art. 6 a fost introdus prin pct. 2 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 394 din 29 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 3 aprilie 2006. (5) Preşedintele este ordonator tertiar de credite şi reprezintă instituţia în raporturile cu terţe persoane fizice şi juridice. (6) Preşedintele poate delega, în condiţiile legii, o parte din atribuţiile sale unuia dintre membrii comitetului director.-------------Alin. (6) al art. 6 a fost introdus prin pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 394 din 29 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 3 aprilie 2006. (7) În exercitarea atribuţiilor sale preşedintele emite decizii.-------------Alin. (7) al art. 6 a fost introdus prin pct. 3 al art. unic din HOTĂRÂREA nr. 394 din 29 martie 2006 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 298 din 3 aprilie 2006.  +  Articolul 7 (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru. (2) Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot realiza din: a) editarea şi vânzarea de cărţi, publicaţii, lucrări şi studii de specialitate; b) cofinantari de programe şi proiecte; c) realizarea şi valorificarea de studii şi proiecte, precum şi efectuarea de prestări de servicii; d) exploatarea bunurilor pe care Institutul le are în administrare; e) sponsorizări şi donaţii, în condiţiile legii; f) alte activităţi specifice realizate de către Institut, inclusiv din încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 8 (1) În anul 2006 finanţarea cheltuielilor necesare organizării şi funcţionarii Institutului se asigura de la bugetul de stat. (2) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice sa introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi structura bugetului Cancelariei Primului-Ministru pe anul 2006.  +  Articolul 9Pentru realizarea activităţilor specifice Institutul are în dotare un număr de doua autoturisme, cu un consum mediu normat de carburanţi de 300 litri/luna/autovehicul.  +  Articolul 10Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Şeful Cancelariei Primului-Ministru,Dan PetrescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 21 decembrie 2005.Nr. 1.724.-------------