ORDONANŢĂ nr. 4 din 20 ianuarie 1995 (*actualizată*)privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în agricultura şi silvicultura(actualizată până la data de 1 ianuarie 2007*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 18 din 30 ianuarie 1995. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 1 ianuarie 2007, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 85 din 13 septembrie 1995; LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006.În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României şi al art. 1 lit. g) din Legea nr. 1/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:-------------Art. 1 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.-------------Art. 2 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.-------------Art. 3 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.-------------Art. 4 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.-------------Art. 5 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.-------------Art. 6 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.-------------Art. 7 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.  +  Articolul 8Fabricarea în România a unor produse de uz fitosanitar care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul României, fiind produse în vederea exportului, se poate face numai în baza unei autorizaţii speciale eliberate de Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 9Publicitatea de orice fel, prin orice mijloace, pentru utilizarea produselor de uz fitosanitar care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul României este interzisă.-------------Art. 10 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.-------------Art. 11 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.-------------Art. 12 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.-------------Art. 13 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.-------------Art. 14 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.  +  Articolul 15Produsele de uz fitosanitar clasificate în grupele I şi a II-a de toxicitate au regimul produselor reglementate cu stricteţe, în care scop: a) pentru fabricarea, comercializarea, importul, distribuirea şi utilizarea lor vor fi autorizate numai persoanele juridice care dispun de personal calificat, confirmat prin certificatul de atestare profesională, cu pregătire fitosanitara de nivel superior şi mediu, precum şi de mijloacele necesare depozitarii, manipulării şi utilizării în siguranţa a acestor produse, pentru eliminarea riscurilor de intoxicare a oamenilor şi a animalelor, precum şi pentru protejarea albinelor şi a mediului înconjurător;-------------Lit. a) a art. 15 a fost modificată de pct. 1 al articolul unic din LEGEA nr. 85 din 13 septembrie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 19 septembrie 1995. b) fabricantii, importatorii, comercianţii, distribuitorii şi utilizatorii autorizaţi sa desfăşoare activităţi cu produse de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate se vor inregistra, în mod obligatoriu, la serviciile de specialitate ale inspectoratelor judeţene de poliţie în a căror rază teritorială aceştia urmează să-şi desfăşoare activitatea; c) sunt interzise comercializarea, distribuirea şi utilizarea produselor din grupele I şi a II-a de toxicitate de către persoane fizice, precum şi de către persoane juridice neautorizate; d) utilizatorii autorizaţi pentru folosirea produselor de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate se vor inregistra la inspectoratele judeţene pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara, inspectoratele de poliţie sanitară şi medicina preventivă, inspectoratele judeţene pentru protecţia muncii, agenţiile judeţene pentru protecţia mediului şi la inspectoratele judeţene de poliţie în a căror rază teritorială aceştia urmează să-şi desfăşoare activitatea; e) la distribuirea produselor de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate, fabricantii, importatorii şi distribuitorii autorizaţi au obligaţia sa ceara cumpărătorului autorizaţia de comercializare (pentru comercianţi şi distribuitori), iar utilizatorului, autorizaţia de utilizare, să le verifice valabilitatea şi să le înregistreze într-un registru special de evidenta a distribuirii acestor produse, potrivit autorizaţiilor eliberate. Registrele de evidenta vor fi sigilate şi paginile numerotate de către inspectoratele judeţene pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara.  +  Articolul 16Produsele de uz fitosanitar din grupele a III-a şi a IV-a de toxicitate se pot comercializa şi distribui după cum urmează: a) la comercianţi şi distribuitori intermediari, dacă aceştia deţin autorizaţia de comercializare; b) la prestatori de tratamente fitosanitare autorizaţi, dacă aceştia deţin autorizaţia pentru prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar; c) la producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, indiferent de tipul de proprietate şi de forma de organizare, în vederea utilizării pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor pe terenurile pe care le deţin şi pentru care nu este necesară nici o autorizaţie specială de cumpărare şi utilizare.  +  Articolul 17Sunt interzise achiziţionarea în scopul comercializării şi comercializarea oricărui produs de uz fitosanitar de către: a) persoane fizice; b) persoane juridice care nu deţin autorizaţia de comercializare; c) prestatorii de servicii cu produse de uz fitosanitar, care nu au autorizaţii de comercianţi, chiar dacă deţin autorizaţia pentru prestare de servicii de uz fitosanitar.  +  Articolul 18Prestatorii de servicii cu produse de uz fitosanitar şi producătorii agricoli persoane juridice pot redistribui cantităţile excedentare de produse de uz fitosanitar pe care le deţin, în limitele termenelor de valabilitate a acestora, după cum urmează: a) produsele de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate, numai utilizatorilor autorizaţi sa lucreze cu astfel de produse, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe; b) celelalte produse de uz fitosanitar din grupele a III-a şi a IV-a de toxicitate, la toţi utilizatorii, persoane juridice sau fizice, numai pentru utilizare proprie, fiind interzisă recomercializarea acestora.  +  Articolul 19 (1) Utilizarea produselor de uz fitosanitar se poate face numai în scopurile pentru care au fost omologate şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare, cu normele şi recomandările prevăzute în tehnologiile aprobate de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, pentru silvicultura. (2) În vederea protejării sănătăţii oamenilor şi a animalelor, protecţiei albinelor şi a mediului înconjurător, producătorii agricoli, persoane fizice sau juridice, care utilizează pe terenurile pe care le deţin produse de uz fitosanitar din grupele a III-a şi a IV-a de toxicitate, au obligaţia să le depoziteze, să le manipuleze şi să le utilizeze în conformitate cu instrucţiunile tehnice care le însoţesc, aprobate potrivit legii.-------------Alin. (2) al art. 19 a fost modificat de pct. 2 al articolul unic din LEGEA nr. 85 din 13 septembrie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 19 septembrie 1995. (3) Pot efectua tratamente fitosanitare, la solicitarea producătorilor agricoli şi a deţinătorilor de terenuri cu vegetaţie forestieră, persoane fizice sau juridice, numai prestatorii de servicii care deţin autorizaţie pentru prestare de servicii cu produse de uz fitosanitar. (4) Prestatorii de servicii fitosanitare care obţin dreptul de utilizare şi a produselor din grupele I şi a II-a de toxicitate, potrivit dispoziţiilor art. 15, se vor inregistra la serviciile de specialitate ale inspectoratelor judeţene de poliţie în a căror rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, potrivit art. 15 lit. b) şi d). (5) Producătorii agricoli, persoane juridice, care au nevoie şi de produse din grupele I şi a II-a de toxicitate, pot cumpara şi utiliza aceste produse numai dacă solicita şi dacă obţin autorizaţia de utilizare, potrivit art. 15. (6) Pot fi autorizaţi sa cumpere şi sa utilizeze produse de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate numai producătorii agricoli, persoane juridice, şi prestatorii de servicii fitosanitare, care întrunesc condiţiile prevăzute la art. 15 lit. a).  +  Articolul 20Producătorii agricoli, persoane juridice, care au mijloacele necesare şi personal calificat, atestat prin certificat de atestare profesională, eliberat nominal, în urma examenului, de către inspectoratul judeţean pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara, se pot autoriza şi ca prestatori de servicii fitosanitare, cu respectarea dispoziţiilor legale şi a prevederilor prezentei ordonanţe. De aceste prevederi pot beneficia şi unităţile silvice, pentru terenurile cu vegetaţie forestieră.  +  Articolul 21Asistenţa tehnica operativă în domeniul fitosanitar pentru producătorii agricoli, cu precădere pentru producătorii din sectorul privat care nu dispun de pregătire profesională adecvată, revine inspectoratelor judeţene pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara, precum şi specialiştilor de la centrele agricole comunale, prin: a) informarea din timp a producătorilor agricoli asupra agenţilor biologici de daunare specifici fiecărei culturi, precum şi asupra măsurilor de prevenire şi combatere, în funcţie de rezerva biologica existenta şi de evoluţia factorilor climatici; b) orientarea producătorilor agricoli asupra necesarului de produse de uz fitosanitar pe care aceştia urmează sa-l comande comercianţilor autorizaţi; c) controlul stării fitosanitare a culturilor şi recomandarea măsurilor de prevenire şi combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, în concordanta cu prevederile buletinelor de avertizare emise de către staţiile de prognoza şi avertizare teritoriale; d) îndrumarea producătorilor agricoli cu privire la executarea tratamentelor cu pesticide, respectiv manipularea produselor, prepararea soluţiilor, reglarea maşinilor şi a aparatelor de tratat, execuţia calitativă a tratamentelor, inclusiv asupra normelor obligatorii privind protecţia muncii şi protecţia mediului; e) organizarea periodică a instruirii teoretice şi practice a producătorilor agricoli, cu privire la protecţia fitosanitara a culturilor.  +  Articolul 22 (1) Efectuarea tratamentelor de combatere a bolilor, dăunătorilor şi buruienilor se va face numai la avertizare, prin buletine de avertizare emise de serviciile de prognoza şi avertizare din teritoriu, sau, în lipsa acestora, prin înştiinţare facuta de specialiştii fitosanitari, inclusiv prin mass-media. (2) Producătorii agricoli, persoane fizice şi juridice, care executa cu forte şi cu mijloace proprii tratamentele fitosanitare, precum şi prestatorii de tratamente fitosanitare vor solicita înregistrarea lor la serviciile de prognoza şi avertizare din teritoriu pentru a obţine buletinele de avertizare necesare efectuării tratamentelor fitosanitare. (3) Serviciile de prognoza şi avertizare din subordinea inspectoratelor judeţene pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara emit, gratuit, buletinele de avertizare pe care le expediază centrelor agricole teritoriale, prestatorilor de servicii fitosanitare şi, în măsura posibilităţilor, producătorilor agricoli, în vederea informării operative a tuturor producătorilor agricoli asupra oportunităţii tratamentelor fitosanitare, a mijloacelor şi a condiţiilor în care se pot executa. (4) Cheltuielile aferente emiterii buletinelor de avertizare se asigura din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei. (5) Pentru silvicultura, tratamentele de combatere a dăunătorilor se aplică pe baza lucrărilor de depistare şi de prognoza întocmite anual de filialele silvice, verificate şi aprobate de Regia Autonomă a Pădurilor "Romsilva".  +  Articolul 23 (1) Fabricantii, importatorii şi comercianţii poarta răspunderea pentru calitatea produselor furnizate, în conformitate cu dispoziţiile legale. (2) Este interzisă crearea de stocuri de produse de uz fitosanitar peste nevoile de utilizare. Deţinătorii de produse de uz fitosanitar sunt obligaţi să asigure folosirea acestora sau redistribuirea lor la alţi utilizatori, în limita termenelor de valabilitate, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe. (3) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei exercita, prin laboratoare autorizate, controlul calităţii produselor de uz fitosanitar de fabricaţie interna şi din import. Controlul reziduurilor produselor de uz fitosanitar în soluri, în furaje, în ape, în produse agroalimentare de origine vegetala şi animala se exercită de către laboratoarele autorizate ale Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului.  +  Articolul 24 (1) Prestatorii de servicii fitosanitare sunt obligaţi să respecte toate instrucţiunile, normele tehnice şi metodologice care reglementează depozitarea, manipularea şi efectuarea tratamentelor cu produse de uz fitosanitar şi răspund de calitatea şi eficienta tratamentelor efectuate. (2) Controlul şi expertiza calităţii acestor servicii se fac de către personalul de specialitate al inspectoratelor judeţene pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara, precum şi de alte persoane împuternicite de autorităţile agricole competente, din proprie iniţiativă sau la solicitarea producătorilor agricoli. (3) Nici un producător agricol sau deţinător de teren cu vegetaţie forestieră, persoana fizica sau juridică, nu poate fi obligat la plata unor servicii fitosanitare pe care nu le-a solicitat sau pentru care nu şi-a dat acordul prealabil. Fac excepţie acţiunile de prevenire şi combatere a unor boli, daunatori şi buruieni care constituie obiecte de carantina fitosanitara sau care, prin potenţialul de daunare, constituie agenţi deosebit de periculosi pentru plantele agricole şi vegetatia forestieră şi pentru care serviciile agricole teritoriale sau unităţile silvice dispun măsuri speciale de combatere, la solicitarea serviciilor de prognoza şi avertizare ale inspectoratelor judeţene pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara şi ale organelor silvice.  +  Articolul 25 (1) Fabricantii, importatorii, comercianţii şi distribuitorii de produse fitosanitare sunt obligaţi să-şi organizeze mijloacele necesare recuperării ambalajelor nevalorificabile de la produsele furnizate la utilizatori, fiind interzisă stocarea acestora la producătorii agricoli sau la prestatorii de tratamente mai mult de 90 de zile peste termenul de valabilitate a produsului utilizat. (2) Producătorii agricoli şi prestatorii de servicii fitosanitare sunt obligaţi sa returneze furnizorilor toate ambalajele recuperabile, imediat ce sunt golite de conţinut, în condiţiile stabilite cu furnizorii, care au obligaţia de a le reprimi, în vederea recuperării. (3) Este interzisă utilizarea ambalajelor produselor de uz fitosanitar în alte scopuri decît cele pentru care au fost destinate. (4) Ambalajele nerecuperabile se vor distruge de către utilizatorii produselor, imediat după golire, în conformitate cu instrucţiunile înscrise pe ele de către furnizor. (5) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, Ministerul Sănătăţii, împreună cu celelalte ministere, vor elabora şi vor procura reglementările necesare introducerii, până la 31 decembrie 1995, a siglei de mediu pentru ambalaje şi a taxei pentru nerecuperarea ambalajelor refolosibile.  +  Articolul 26 (1) Seminţele tratate cu produse de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate sunt supuse aceloraşi dispoziţii, de stricta reglementare. Este interzisă comercializarea acestora către persoane fizice sau juridice neautorizate. Tratarea seminţelor cu produse din grupele I şi a II-a de toxicitate, de către persoane fizice sau juridice neautorizate, este interzisă. (2) Producătorii agricoli pot solicita efectuarea insamintarilor cu seminţe tratate cu pesticide din grupele I şi a II-a de toxicitate, prin prestatorii de servicii autorizaţi.  +  Articolul 27În scopul reducerii riscului de impact asupra sănătăţii oamenilor şi a animalelor, precum şi pentru protecţia albinelor şi a mediului înconjurător, sunt interzise:-------------Partea introductivă a art. 27 a fost modificată de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 13 septembrie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 19 septembrie 1995. a) aplicarea cu mijloace avio a produselor de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate în agricultura şi silvicultura; b) aplicarea tratamentelor la plante melifere, cît şi la cele care îşi realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, în perioada infloritului. Unele tratamente se pot face numai în cazuri deosebite, cu aprobarea şi sub controlul inspectoratului judeţean pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara, al filialei silvice şi al agenţiei judeţene pentru protecţia mediului; c) tratamentele cu produse a căror remanenta depăşeşte timpul de pauza stabilit pentru punerea în consum a produselor recoltate; d) vânzarea şi punerea în consum a produselor agricole recoltate fără respectarea timpului de pauza stabilit de autorităţile competente sau cu reziduuri de produse de uz fitosanitar peste limitele maxime admise; e) efectuarea de tratamente cu produse fitosanitare interzise în zonele de protecţie a apelor, de protecţie sanitară şi ecologica, precum şi în alte zone protejate, stabilite de autorităţile competente; f) utilizarea oricărui produs fitosanitar în alte scopuri decît cele pentru care a fost omologat; g) efectuarea de tratamente cu produse ale căror reziduuri se acumuleaza peste limitele maxime admise în soluri, în ape, în furaje şi în produsele agroalimentare.  +  Articolul 28Autorităţile agricole vor introduce măsuri adecvate stimulării interesului producătorilor agricoli pentru aplicarea tehnologiilor recomandate şi evitarea utilizării abuzive a produselor de uz fitosanitar.-------------Art. 29 a fost abrogat de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.  +  Articolul 30 (1) Responsabilităţile organizării asistenţei fitosanitare pentru toţi producătorii agricoli pe teritoriul tarii, în conformitate cu dispoziţiile legale, revine Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei prin inspectoratele judeţene pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara. Pentru domeniul silvic, responsabilitatea revine Regiei Autonome a Pădurilor "Romsilva" prin filialele silvice ale acesteia. (2) În fiecare judeţ, inspectoratul judeţean pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara exercita atribuţiile de autoritate teritorială fitosanitara care controlează respectarea dispoziţiilor legale referitoare la desfăşurarea acţiunilor fitosanitare şi gestionarea produselor de uz fitosanitar pe întreg teritoriul judeţului, în agricultura şi silvicultura, precum şi în alte sectoare ce utilizează produse de uz fitosanitar, indiferent de forma de proprietate şi de organizare a activităţii. Autorităţile silvice, cele pentru sănătate şi pentru mediu controlează dispoziţiile prezentei ordonanţe în conformitate cu atribuţiile pe care le au. (3) Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara, instituţie bugetară în subordinea Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei, organizează şi îndrumă metodologic reţeaua de prognoza-avertizare şi carantina fitosanitara, exercita controlul calităţii produselor de uz fitosanitar, din producţia interna şi din import, organizează şi conduce controlul fitosanitar vamal. Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara autorizeaza şi îndrumă metodologic laboratoarele pentru controlul calităţii produselor de uz fitosanitar din cadrul inspectoratelor judeţene pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara. (4) Pe măsura dotării tehnico-materiale, Laboratorul Central pentru Carantina Fitosanitara va efectua controlul reziduurilor din produsele de origine vegetala, va autoriza şi va îndrumă metodologic laboratoarele pentru controlul reziduurilor de produse de uz fitosanitar din cadrul inspectoratelor judeţene pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara. (5) Agenţii economici care desfăşoară activităţi cu produse de uz fitosanitar - fabricanti, importatori, comercianţi, distribuitori, utilizatori - sunt obligaţi sa furnizeze informaţiile solicitate de inspectoratele judeţene pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara, la termenele şi în condiţiile stabilite, cu respectarea limitelor privind secretul profesional şi comercial, referitoare la aceste activităţi.  +  Articolul 31Constituie contravenţii la normele privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar următoarele fapte, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracţiuni şi se sancţionează astfel: (1) Cu amenda de la 150.000 lei la 500.000 lei: a) nerespectarea obligaţiilor ce revin deţinătorilor de terenuri agricole pentru menţinerea culturilor agricole într-o stare fitosanitara corespunzătoare; b) nereturnarea ambalajelor recuperabile de la produsele de uz fitosanitar de către producătorii agricoli şi prestatorii de servicii fitosanitare la furnizorii produselor; c) ridicarea de la furnizori cu buna ştiinţa a unor produse de uz fitosanitar necorespunzătoare sub aspectul calităţii şi al ambalarii; d) efectuarea tratamentelor fitosanitare fără respectarea instrucţiunilor tehnice privind utilizarea produselor, a echipamentelor şi condiţiile de efectuare a tratamentelor; e) refuzul de a permite accesul autorităţilor în locurile în care se efectuează controlul, precum şi refuzul pentru ridicarea probelor de analiza. (2) Cu amenda de la 300.000 lei la 600.000 lei: a) refuzul de a permite efectuarea acţiunilor de prevenire şi combatere a unor boli, daunatori şi buruieni care constituie obiecte de carantina fitosanitara sau care, prin potenţialul de daunare, constituie agenţi deosebit de periculosi, de către inspectoratele judeţene pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara; b) publicitatea pentru aceste produse de uz fitosanitar care nu sunt omologate pentru utilizare pe teritoriul României; c) prestarea de servicii cu produse de uz fitosanitar fără autorizaţie pentru prestări de servicii; d) utilizarea produselor de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate fără autorizaţie de utilizare; e) tratarea şi comercializarea de saminta tratata cu produse din grupele I şi a II-a de toxicitate de către/şi la persoane fizice sau persoane juridice neautorizate, precum şi deţinerea şi utilizarea de astfel de saminta de către persoane fizice sau juridice neautorizate; f) refuzul din partea agenţilor economici care desfăşoară activităţi cu produse de uz fitosanitar - fabricanti, importatori, comercianţi, distribuitori şi utilizatori - de a transmite informaţiile solicitate de către inspectoratul judeţean pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara; g) comercializarea de produse de uz fitosanitar fără etichete, cu etichete neaprobate sau în ambalaje neautorizate; h) neprezentarea agenţilor economici autorizaţi pentru comercializarea, utilizarea sau prestarea de servicii cu produse de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate, în vederea înregistrării la inspectoratele judeţene de poliţie, precum şi la inspectoratele judeţene pentru protecţia muncii; i) netinerea evidentei operaţiunilor cu produse de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate într-un registru special şi necompletarea datelor necesare pentru identificarea beneficiarilor de către fabricanti, importatori şi distribuitori autorizaţi. (3) Cu amenda de la 500.000 lei la 900.000 lei şi confiscarea mărfii: a) punerea în vînzare a produselor agricole recoltate înainte de expirarea timpului de pauza de la aplicarea ultimului tratament; b) comercializarea produselor de uz fitosanitar cu termen de garanţie expirat sau în afară parametrilor omologati. Cheltuielile rezultate în urma efectuării analizelor de laborator se suporta de către comercianţi; c) folosirea în agricultura şi în silvicultura a produselor de uz fitosanitar neomologate; d) punerea în consumul animalelor sau al populaţiei a seminţelor tratate cu produse chimice sau a subproduselor obţinute prin prelucrarea acestor seminţe; e) utilizarea ambalajelor de pesticide în alte scopuri decît cele pentru care au fost destinate. (4) Cu amenda de la 700.000 lei la 1.000.000 lei: a) comercializarea produselor de uz fitosanitar fără autorizaţie de comercializare; b) vânzarea produselor de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate la persoane fizice sau la persoane juridice neautorizate; c) depozitarea produselor de uz fitosanitar, precum şi a materialului semincer tratat, în spaţii neautorizate sau cu nerespectarea condiţiilor de depozitare; d) nerecuperarea ambalajelor refolosibile de la produsele de uz fitosanitar de către fabricanti, importatori, comercianţi şi distribuitori; e) crearea de stocuri de produse de uz fitosanitar peste nevoile de utilizare; f) aplicarea cu mijloace avio a produselor de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate în agricultura şi în silvicultura; g) aplicarea tratamentelor la plantele melifere, cît şi la cele care îşi realizează polenizarea cu ajutorul albinelor, cu produse toxice pentru albine, în perioada infloritului, fără aprobare; h) efectuarea de tratamente fitosanitare cu produse interzise în zonele de protecţie a apelor, de protecţie sanitară şi ecologica, precum şi în alte zone protejate; i) utilizarea produselor de uz fitosanitar în alte scopuri decît cele pentru care au fost omologate, inclusiv sub forma de momeli toxice sau pentru braconaj; j) deversarea pe sol sau în ape a soluţiilor de pesticide rămase neutilizate, precum şi a apelor de spalare a utilajelor, echipamentelor şi a ambalajelor de pesticide.  +  Articolul 32 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac prin proces-verbal încheiat, după caz, de către poliţia fitosanitara organizată de Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, de personalul împuternicit de Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, de Ministerul Sănătăţii, precum şi de Ministerul de Interne. Contravenţiile prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. e), alin. (2) lit. c), d), i) şi alin. (4) lit. a), b), c), i) şi j) se constata şi se aplică şi de către ofiţerii şi subofiterii de poliţie.-------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 85 din 13 septembrie 1995, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 213 din 19 septembrie 1995. (2) Amenzile contravenţionale se aplică persoanelor fizice şi juridice. (3) Contravenţiilor prevăzute la art. 31 le sunt aplicabile dispoziţiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.-------------*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, publicată în Monitorul Oficial nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată de Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial nr. 268 din 22 aprilie 2002.  +  Articolul 33Anularea definitivă sau suspendarea pe o perioadă cuprinsă între 1 şi 6 luni a autorizaţiei de comercializare, autorizaţiei de utilizare şi a autorizaţiei de prestări de servicii cu produse de uz fitosanitar se face de către emitent în următoarele situaţii: a) când aceasta este cerută de către personalul împuternicit cu atribuţii de control din partea inspectoratului judeţean pentru protecţia plantelor şi carantina fitosanitara, inspectoratului de poliţie sanitară şi medicina preventivă, agenţiei judeţene pentru protecţia mediului, inspectoratului judeţean de poliţie, inspectoratului judeţean pentru protecţia muncii şi al altor unităţi comerciale; b) în cazul săvârşirii repetate, în decurs de 2 ani, a uneia dintre contravenţiile prevăzute la art. 31; c) când autorizaţia a fost obţinută pe baza unor informaţii false care au indus în eroare; d) când agentul economic autorizat nu anunta emitentul, în termenul prevăzut, ca în documentaţia depusa la autorizare au intervenit modificări.Dispoziţii finale şi tranzitorii  +  Articolul 34Fabricantii, importatorii, comercianţii, prestatorii de servicii şi utilizatorii de produse de uz fitosanitar care produc, importa, comercializează, distribuie, prestează servicii şi utilizează produse de uz fitosanitar vor solicita autorizarea, potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acesteia.  +  Articolul 35 (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului vor dispune ca, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe, toate produsele de uz fitosanitar degradate şi neidentificate, existente în depozitele unităţilor agricole şi silvice, să fie colectate şi depozitate, în condiţii de siguranţă, până la găsirea soluţiilor de distrugere a acestora. (2) Măsura prevăzută la alin. (1) se va aplica şi de către Ministerul Industriilor, pentru stocurile de produse de uz fitosanitar deteriorate, existente în unităţile producătoare. (3) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi Ministerul Industriilor, prin organele lor de specialitate şi prin unităţile de cercetare subordonate, vor analiza şi vor propune, până la 1 august 1995, măsuri tehnice şi economice de neutralizare şi de distrugere a stocurilor de produse de uz fitosanitar degradate.  +  Articolul 36Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, împreună cu Ministerul Sănătăţii, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, cu alte autorităţi şi cu agenţii economici interesaţi, vor elabora măsuri pentru: a) interzicerea fabricării în ţara a produselor mercurice, de uz fitosanitar, începând cu data de 1 ianuarie 1995 şi a utilizării lor pe teritoriul tarii, începând cu data de 15 noiembrie 1995; b) interzicerea utilizării pentru tratamente pe sol a pulberilor de prafuit pe bază de insecticide organoclorurate, începând cu data de 1 iunie 1995. Producerea acestor insecticide în ţara, în scopul exportului, va fi analizata de autorităţile centrale pentru sănătate şi mediu până la data de 31 decembrie 1995, când vor lua o decizie pe care o vor comunică fabricantilor interesaţi; c) punerea sub regim de stricta reglementare a tuturor produselor care exercită un impact negativ asupra calităţii produselor agroalimentare, sănătăţii oamenilor, animalelor şi mediului.  +  Articolul 37Termenii de specialitate în înţelesul prezentei ordonanţe sunt definiţi în anexa la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 38 (1) Ministrul agriculturii şi alimentaţiei va stabili, prin ordin, conţinutul următoarelor documente:-------------Lit. a) a art. 38 a fost abrogată de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006.-------------Lit. b) a art. 38 a fost abrogată de articolul unic din LEGEA nr. 26 din 28 februarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 2 martie 2006. c) autorizaţia pentru utilizarea produselor de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate; d) autorizaţia pentru prestări de servicii cu produse de uz fitosanitar; e) certificatul de atestare profesională a specialiştilor angajaţi de agentul economic pentru activităţi de comercializare a produselor de uz fitosanitar; f) certificatul de atestare profesională a specialiştilor angajaţi de agentul economic pentru activitatea de utilizare a produselor de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate; g) certificatul de atestare profesională a specialiştilor angajaţi de agentul economic pentru activitatea de prestări de servicii cu produse de uz fitosanitar; h) cerere de omologare a produselor de uz fitosanitar; i) cerere pentru obţinerea autorizaţiei de comercializare a produselor de uz fitosanitar; j) cerere pentru obţinerea autorizaţiei de utilizare a produselor de uz fitosanitar din grupele I şi a II-a de toxicitate; k) cerere pentru obţinerea autorizaţiei de prestări de servicii cu produse de uz fitosanitar. (2) Ordinul ministrului agriculturii şi alimentaţiei împreună cu formularele tip vor fi publicate în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 39Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe orice dispoziţii contrare se abroga.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii şi alimentaţiei,Valeriu TabaraMinistrul apelor, pădurilor şi protecţieimediului,Aurel Constantin IlieMinistrul sănătăţii,Iulian Mincu  +  Anexa 1DEFINIREAtermenilor de specialitate utilizaţi în prezenta ordonanţă1. Produs de uz fitosanitar: orice produs din categoria celor definite la pct. 2 şi 3, condiţionat şi ambalat în vederea prezentării, vinzarii şi utilizării.2. Pesticid: orice substanţa chimica sau combinaţie de substanţe chimice cunoscute sub denumirile generice de bactericide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide, raticide, erbicide şi altele asemenea, care se utilizează în agricultura şi în silvicultura pentru tratamente fitosanitare ce vizează prevenirea şi combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în culturile agricole, în plantaţiile pomicole şi viticole, în păduri, păşuni şi fâneţe, precum şi pentru tratarea materialului semincer, pentru dezinfectia, dezinsectia şi deratizarea spaţiilor de depozitare a produselor agricole.3. Alte produse de uz fitosanitar: produse ce se utilizează ca regulatori de creştere şi fructificare a plantelor, produse pentru tratarea pre şi postrecoltă a fructelor în scopul prevenirii deteriorării acestora pe timpul transportului sau la depozitarii; adjuvanti la utilizarea pesticidelor; produsele cu efect atractant (capcane feromonale, fago şi chromoatractive) şi repelent; biopreparatele pe bază de microorganisme, virusuri şi cele pe bază de insecte entomofage, precum şi alte asemenea mijloace care au ca scop creşterea vigorii şi rezistentei, tratarea bolilor neparazitare, reglarea dezvoltării şi fructificării plantelor, ameliorarea stării lor fitosanitare şi a recoltelor.4. Substanţa activa: componenta sau componentele biologic active care intră în compozitia unui produs de uz fitosanitar.5. Formulare - condiţionare: operaţiuni prin care substanţa activa se prelucreaza sub forma de produs utilizabil - pulberi de prafuit, pulberi pentru tratarea seminţelor, pulberi umectabile, emulsii, suspensii, soluţii, granule etc. - prin adăugarea unor componente organice sau anorganice cu rol diluant sau adjuvant.6. Fabricare: obţinerea, prin instalaţii şi prelucrari speciale, de substanţe active, formularea acestora sub forma de produse utilizabile şi ambalarea lor în scopul prezentării şi comercializării.7. Reambalare: transferul unui produs dintr-un ambalaj comercial în altul, în general mai mic, pentru vînzare ulterioară.8. Fabricant - producător: societate sau organizaţie autorizata, din sectorul public sau privat, a carei activitate consta în fabricarea de substanţe active, formularea lor sub forma de produse utilizabile şi ambalarea sau reambalarea acestora în scopul prezentării şi comercializării spre utilizare în agricultura şi în silvicultura.9. Comercializare: ansamblul de activităţi autorizate pentru promovarea comercială a produselor - inclusiv publicitatea, relaţiile publice şi serviciile de informare, distribuire şi vînzare pe piaţa interna sau externa.10. Comerciant: persoana juridică autorizata care se ocupa de comercializarea produselor de uz fitosanitar, inclusiv de importul, exportul şi distribuirea interna a acestora.11. Furnizor: firma din sectorul public sau privat, autorizata sa fabrice şi/sau sa comercializeze produse de uz fitosanitar, inclusiv cele autorizate pentru importul şi distribuirea produselor pe piaţa interna.12. Distribuire: ansamblu de operaţiuni prin care produsele de uz fitosanitar sunt dirijate de fabricanti, importatori sau de comercianţi intermediari autorizaţi spre utilizatorii de pe piaţa interna, prin circuitele comerciale legale.13. Redistribuire: operaţiune care este permisă a se face numai între utilizatori pentru vânzarea-cumpărarea cantităţilor de produse în limitele termenelor lor de valabilitate, care depăşesc nevoile proprii de utilizare.14. Omologare: procedura prin care autorităţile naţionale competente aproba utilizarea pe teritoriul tarii a produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor, în agricultura şi în silvicultura, după examinarea datelor ştiinţifice prezentate de fabricanti şi de autorităţile ştiinţifice proprii, competente, care atesta ca produsul este eficient pentru utilizarile prevăzute şi nu prezintă sau prezintă riscuri acceptate pentru sănătatea umană şi animala sau pentru mediul înconjurător.15. Utilizatori: orice persoană fizica sau juridică care intră în posesia unui produs de uz fitosanitar pentru a-l utiliza în scopul pentru care a fost omologat, în special producătorii agricoli şi silvici, precum şi prestatorii de tratamente fitosanitare.16. Protecţia utilizatorilor: ansamblu de norme, instrucţiuni tehnice, mijloace, măsuri, informaţii şi atenţionari ce trebuie asigurate de autorităţile fitosanitare, fabricanti, comercianţi şi personalul sanitar pentru utilizarea corecta a produselor de uz fitosanitar fără riscuri asupra utilizatorilor.17. Produse reglementate cu stricteţe: produse a căror fabricare, comercializare şi utilizare este reglementată cu stricteţe, pe motive toxice şi/sau ecologice.18. Autorităţi competente: organisme guvernamentale însărcinate sa reglementeze fabricarea, comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar, sa organizeze şi sa exercite controlul asupra respectării legislaţiei în acest domeniu.----------------