HOTĂRÂRE nr. 483 din 12 aprilie 2006pentru aprobarea atribuţiilor ocoalelor silvice de stat şi ale celor constituite ca structuri proprii, a obligaţiilor ce revin deţinătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum şi a Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 20 aprilie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 şi 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă atribuţiile ocoalelor silvice de stat şi ale celor constituite ca structuri proprii, obligaţiile ce revin deţinătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, precum şi Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) nerespectarea de către proprietarii de păduri a obligaţiei prevăzute la art. 1 din anexa nr. 1, cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 5.000 lei (RON); b) nerespectarea de către şeful ocolului silvic sau de către conducătorul regiei publice locale cu specific exclusiv silvic, după caz, a obligaţiei prevăzute la art. 2 alin. (2) din anexa nr. 1, cu amendă de la 2.500 lei (RON) la 5.000 lei (RON).  +  Articolul 3Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul cu atribuţii de control din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi din cadrul structurilor sale teritoriale.  +  Articolul 4Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 2, agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.  +  Articolul 5Contravenţiilor prevăzute la art. 2 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Decontarea cheltuielilor prevăzute la art. 35 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare, se realizează de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. (2) Metodologia de decontare a cheltuielilor se stabileşte prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 12 aprilie 2006.Nr. 483.  +  Anexa 1 ATRIBUŢIILEocoalelor silvice de stat şi ale celor constituite castructuri proprii, obligaţiile proprietarilor de păduri,în vederea respectării regimului silvic  +  Capitolul I Atribuţiile ocoalelor silvice  +  Articolul 1În scopul gestionării durabile a pădurilor, indiferent de forma de proprietate, proprietarii de păduri din România sunt obligaţi să asigure, prin ocoale silvice care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, realizarea serviciilor silvice sau administrarea pentru pădurile pe care le au în proprietate.  +  Articolul 2 (1) Ocoalele silvice constituite în condiţiile legii pot asigura, pe baze contractuale şi concurenţiale, servicii silvice sau administrarea altor păduri decât cele pentru care au fost constituite, cu adaptarea corespunzătoare a statutului de funcţionare. (2) Ocoalele silvice şi regiile publice locale cu specific silvic sunt obligate ca în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să facă publice limitele minime şi maxime ale valorii tarifelor pentru serviciile silvice pe care le asigură, precum şi pentru administrarea pădurilor. (3) Tarifele prevăzute la alin. (2) se stabilesc în lei/ha/an. (4) În tarifele prevăzute la alin. (2) nu se includ: a) cheltuielile necesare pentru aprovizionarea materială pentru realizarea lucrărilor de împăduriri, a lucrărilor de combatere a dăunătorilor forestieri şi a unor lucrări a căror necesitate rezultă din apariţia unor situaţii excepţionale; b) cheltuielile necesare pentru realizarea lucrărilor silvice. (5) Cheltuielile prevăzute la alin. (4) se suportă de către proprietar. (6) Ofertele de tarife prevăzute la alin. (2) se publică de fiecare ocol silvic care are activitate pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale, la locul de afişaj al primăriei unităţii administrativ-teritoriale respective, cu obligaţia menţinerii acestor oferte afişate pe o perioadă de 6 luni. (7) Prin excepţie de la prevederile alin. (6), pot afişa oferte şi alte ocoale silvice care sunt interesate să realizeze serviciile silvice sau administrarea pădurilor aflate pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale respective. (8) Serviciile silvice prestate de ocoalele silvice se asigură numai în pachet de servicii.  +  Articolul 3 (1) Contractul de servicii silvice sau de administrare a pădurii, după caz, se încheie la solicitarea adresată de fiecare proprietar de pădure ocolului silvic pentru care optează. (2) Contractul pentru servicii silvice se încheie pentru o perioadă de minimum un an calendaristic sau pentru o perioadă care să fie formată din ani calendaristici întregi. (3) Face excepţie fracţiunea din anul în care se încheie primul contract, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005 privind administrarea pădurilor din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006, care se cumulează cu perioada prevăzută la alin. (2). (4) Serviciul de pază pentru proprietatea forestieră respectivă se include obligatoriu în pachetul de servicii dacă proprietarul de pădure nu face dovada la încheierea contractului de prestări servicii silvice că îşi asigură paza proprietăţii forestiere conform art. 2 alin. (1) şi art. 5 alin. (1) din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4 (1) Administrarea pădurii asigurată de ocoalele silvice presupune realizarea obligatorie de către acestea atât a serviciilor silvice, cât şi a altor acţiuni şi activităţi cu caracter economic, contabil, juridic, prevăzute de lege şi convenite de proprietar cu ocolul silvic respectiv, în conformitate cu documentul prin care proprietarul a iniţiat înfiinţarea ocolului silvic sau pe baze contractuale. (2) Contractul pentru administrarea pădurii, indiferent de mărimea proprietăţii şi de forma de proprietate, se încheie pentru perioada de timp prevăzută la art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998 privind reglementarea regimului silvic şi administrarea fondului forestier naţional, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul II Obligaţiile deţinătorilor de păduri  +  Secţiunea A Obligaţiile ocoalelor silvice  +  Articolul 5Ocolul silvic care asigură serviciile silvice sau administrarea pădurii este obligat să realizeze lucrările tehnice necesare pentru a asigura managementul corespunzător al proprietăţii forestiere respective, cu aplicarea regulilor regimului silvic şi cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (4).  +  Articolul 6 (1) Ocolul silvic este obligat să comunice inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare care are competenţă teritorială situaţia contractelor încheiate, pe tipuri (servicii silvice sau de administrare), pe proprietari şi pe unităţile administrativ-teritoriale unde se găsesc pădurile pentru care au fost încheiate contracte. (2) În termenul prevăzut la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006, comunicarea prevăzută la alin. (1) se realizează lunar, până la data de 10 a lunii următoare lunii pentru care se face comunicarea. (3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2), comunicarea se face în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului.  +  Articolul 7Ocolul silvic este obligat să întocmează evidenţa analitică a constituirii şi cheltuirii fondului de conservare şi regenerare a pădurilor, prevăzut de art. 8^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare proprietar.  +  Secţiunea B Obligaţiile proprietarilor de păduri  +  Articolul 8Obligaţiile proprietarilor de păduri, prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 96/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, indiferent de mărimea proprietăţii şi de forma de proprietate, sunt preluate de ocolul silvic înfiinţat de proprietar sau de ocolul silvic cu care acesta are încheiat contract pentru servicii silvice sau pentru administrarea pădurii, în baza acestui contract şi cu respectarea prevederilor art. 2 alin. (4).  +  Anexa 2 REGULAMENTde aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2005 privind administrarea pădurilor din România,aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006  +  Articolul 1 (1) Constituirea unităţilor de bază pentru amenajamentele de tip I şi de tip II în care sunt incluse proprietăţi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 6 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006, se aprobă prin decizie a inspectorului-şef al inspectoratului teritorial de regim silvic şi de vânătoare. (2) Programul de amenajare a pădurilor se aprobă anual de conducătorul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.  +  Articolul 2În vederea întocmirii amenajamentelor silvice în conformitate cu prevederile art. 5 şi 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006, inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare din subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură organizează licitaţiile în conformitate cu prevederile legale referitoare la achiziţiile publice.  +  Articolul 3 (1) Amenajamentele silvice întocmite în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006, se avizează în comisia tehnică de specialitate constituită în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură şi se aprobă prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură. (2) Cheltuielile pentru elaborarea amenajamentelor silvice se decontează: a) de administratorii pădurilor proprietate publică a statului, pentru pădurile proprietate publică a statului pe care le administrează; b) de inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, aflate în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, pentru amenajamentele întocmite în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006; c) de proprietari, pentru amenajamentele de tip II a căror întocmire nu se asigură de la bugetul de stat. (3) Pentru amenajamentele care se decontează în conformitate cu prevederile alin. 2 lit. b) sunt aplicabile normele de decontare prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 163/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru acordarea, utilizarea şi controlul sumelor destinate proprietarilor de păduri, indiferent de forma de proprietate, pentru efectuarea unor lucrări de gospodărire, în scopul asigurării integrităţii fondului forestier naţional şi gestionării durabile a pădurilor.  +  Articolul 4Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, aprobate prin Ordinul ministrului apelor, pădurilor şi protecţiei mediului nr. 1.672/2000, rămân valabile până la data elaborării normelor pentru amenajarea pădurilor în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 5Studiile de transformare a păşunilor împădurite aprobate sau cele pentru care a fost realizată recepţia lucrărilor de teren până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri rămân valabile până la întocmirea amenajamentului silvic în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 38/2006, dar nu mai târziu de data încetării valabilităţii lor.----------