CODUL VAMAL din 10 aprilie 2006 (Legea nr. 86/2006)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 350 din 19 aprilie 2006  Notă
  Articolul 12 alin. (1) din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 1077 din 10 noiembrie 2021, prevede:
  Articolul 12
  (1) În cuprinsul actelor normative în vigoare referitoare la activitatea vamală, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează:
  a) „Agenția Națională de Administrare Fiscală“, „Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Vămilor“ și „Direcția Generală a Vămilor“ cu „Autoritatea Vamală Română“;
  b) „direcțiile generale regionale ale finanțelor publice - direcțiile regionale vamale“ cu „direcțiile regionale vamale“.
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Titlul I Dispoziții generale  +  Capitolul I Domeniul de aplicare și definiții  +  Articolul 1Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 1 din Capitolul I , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 2(1) Reglementările vamale se aplică în mod uniform pe întreg teritoriul vamal al României, în măsura în care nu există dispoziții contrare prevăzute în acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.(2) Introducerea sau scoaterea din țară a mărfurilor, a mijloacelor de transport și a oricăror alte bunuri este permisă numai prin punctele de trecere a frontierei de stat.(3) În punctele de trecere a frontierei de stat și pe teritoriul țării sunt organizate birouri și puncte vamale care funcționează potrivit legii. (la 10-12-2021, Alineatul (3) din Articolul 2 , Capitolul I , Titlul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul 15 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 ) (4) La trecerea frontierei de stat, mărfurile, mijloacele de transport și orice alte bunuri sunt supuse controlului vamal și aplicării reglementărilor vamale numai de autoritatea vamală.  +  Articolul 3(1) Teritoriul vamal al României cuprinde teritoriul statului român, delimitat de frontiera de stat a României, precum și marea teritorială a României, delimitată conform normelor dreptului internațional și legislației române în materie.(2) Teritoriul vamal al României include și spațiul aerian al teritoriului țării și al mării teritoriale.  +  Articolul 4Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 4 din Capitolul I , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul II Sistemul instituțional al autorității vamale  +  Secţiunea 1 Structura organizatorică a autorității vamale  +  Articolul 5(1) Activitatea autorității vamale se exercită prin Autoritatea Vamală Română și structurile teritoriale. (la 10-12-2021, Alineatul (1) din Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 2, Articolul 15 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 ) (2) În cadrul birourilor vamale se pot înființa puncte vamale.  +  Articolul 6(1) Abrogat. (la 29-06-2013, Alin. (1) al art. 6 a fost abrogat de pct. 2 al art. 21 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013. ) (2) Autoritatea vamală are o siglă ale cărei caracteristici se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.(3) Salarizarea, precum și drepturile și îndatoririle personalului vamal sunt cele prevăzute de lege pentru funcționarii publici și de Statutul personalului vamal.(4) Funcțiile generale și specifice utilizate în Autoritatea Vamală Română, în direcțiile regionale vamale, în birourile și în punctele vamale se stabilesc prin lege. (la 29-06-2013, Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) (la 10-12-2021, sintagma: Agenția Națională de Administrare Fiscală a fost înlocuită de Litera a), Alineatul (1), Articolul 12 LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 )  +  Articolul 7(1) Direcțiile regionale vamale și birourile vamale sunt unități subordonate Autorității Vamale Române. (la 29-06-2013, Alin. (1) al art. 7 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) (la 10-12-2021, sintagma: Agenției Naționale de Administrare Fiscală a fost înlocuită de Litera a), Alineatul (1), Articolul 12 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 ) (2) Deschiderea de noi birouri sau puncte vamale de frontieră sau închiderea celor existente se face prin hotărâre a Guvernului. (la 10-12-2021, Alineatul (2) din Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul 15 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 ) (3) Direcțiile regionale vamale, birourile și punctele vamale de interior se înființează/se desființează prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române. (la 10-12-2021, Alineatul (3) din Articolul 7 , Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul 15 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 )  +  Articolul 8Autoritatea vamală își desfășoară activitatea în sedii proprii sau, când acest lucru nu este posibil, în spații date în folosință gratuită de către deținătorii legali.  +  Secţiunea a 2-a Atribuțiile autorității vamale  +  Articolul 9(1) Autoritatea vamală exercită, în cadrul politicii vamale a statului, atribuțiile conferite prin reglementările vamale pentru realizarea controlului vamal al mărfurilor introduse sau scoase din țară.(2) Controlul vamal se efectuează la birourile și punctele vamale de către personalul autorității vamale, sub îndrumarea și controlul direcțiilor regionale vamale și ale Autorității Vamale Române. (la 29-06-2013, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) (la 10-12-2021, sintagma: Agenției Naționale de Administrare Fiscală a fost înlocuită de Litera a), Alineatul (1), Articolul 12 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 ) (3) În cazurile și condițiile prevăzute de prezentul cod și de regulamentul vamal, controlul vamal se poate efectua și în alte locuri decât cele prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 10(1) Autoritatea vamală are dreptul să efectueze controlul vamal al mijloacelor de transport și al mărfurilor, precum și al bunurilor și valorilor aparținând persoanelor fizice, prezentate la introducerea sau la scoaterea lor din țară.(2) În cazul în care se refuză prezentarea, autoritatea vamală are dreptul să efectueze controlul vamal din proprie inițiativă, fără acordul titularului.(3) Când există indicii temeinice de fraudă, se poate efectua, cu aprobarea șefului biroului vamal, controlul vamal corporal sumar, cu respectarea normelor de igienă și în încăperi separate, de către persoane de același sex cu persoana controlată. Se consideră că există indicii temeinice de fraudă în situațiile când agentul vamal:a) descoperă în timpul controlului indicii cu privire la existența unor mărfuri nedeclarate sau ascunse;b) deține informații despre intenția persoanei controlate de a săvârși contravenții sau infracțiuni vamale;c) posedă date că persoana controlată a săvârșit contravenții sau infracțiuni vamale;d) constată comportamente neobișnuite din partea persoanei controlate.(4) Controlul vamal corporal sumar nu are caracterul percheziției corporale prevăzute în Codul de procedură penală.  +  Articolul 11(1) Autoritatea vamală, când are informații cu privire la persoanele care, la trecerea frontierei de stat, ar transporta droguri sau precursori ai acestora ascunși în corpul lor, poate, pe baza consimțământului acestora, să le supună unui examen de investigare medicală.(2) În caz de refuz, agentul vamal sesizează organul de urmărire penală competent, care poate proceda în conformitate cu prevederile art. 190 alin. (2) sau (5) din Codul de procedură penală. (la 01-02-2014, Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 1 al art. 82, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. ) (3) În caz de infracțiuni flagrante, personalul vamal procedează la constatarea acestora, potrivit prevederilor Codului de procedură penală. (la 01-02-2014, Alin. (3) al art. 11 a fost introdus de pct. 2 al art. 82, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 12(1) Personalul vamal este învestit cu exercițiul autorității publice și are dreptul să conducă la sediul biroului vamal persoanele suspecte de încălcarea reglementărilor vamale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii.(2) Echipajele mobile ale autorității vamale, identificabile prin dotări și însemne specifice, au dreptul de a opri mijloacele de transport, în vederea verificării respectării reglementărilor vamale, folosind semnale formale specifice. Când conducătorii mijloacelor de transport refuză să oprească, pot fi utilizate pentru imobilizare și alte modalități prevăzute de lege.(3) În caz de infracțiuni flagrante, personalul vamal are obligația să îl înainteze de îndată procurorului pe făptuitor, împreună cu lucrările efectuate și cu mijloacele de probă.  +  Articolul 13(1) Personalul vamal abilitat are dreptul ca, în vederea efectuării controlului vamal în condițiile legii, să urce la bordul oricăror nave, inclusiv al celor militare, aflate în porturile maritime sau fluviale, precum și în rada acestora.(2) Comandantul sau, în absența acestuia, secundul navei comerciale ori militare este obligat să primească autoritatea vamală, să o însoțească în timpul controlului și să îi creeze posibilitatea de a verifica orice loc de pe navă susceptibil de a ascunde mărfuri sau valori supuse reglementărilor vamale.(3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și aeronavelor comerciale sau militare aflate în aeroporturi, la sosirea ori plecarea din țară.  +  Articolul 14(1) Autoritatea vamală poate controla mărfurile supuse reglementărilor vamale în orice loc s-ar afla pe teritoriul țării. Pe durata controlului și a verificărilor efectuate de personalul vamal cu atribuții în acest domeniu se pot reține, potrivit legii, de la persoanele fizice și juridice, documente de orice natură și pe orice fel de suport, care pot facilita îndeplinirea misiunii de control. Reținerea documentelor se face pe baza unui proces-verbal.(2) În acest scop, autoritatea vamală poate:a) verifica, în condițiile legii, clădiri, depozite, terenuri, mijloace de transport susceptibile de a transporta mărfuri supuse unui regim vamal sau care ar trebui supuse unui regim vamal, precum și orice alte obiective;b) preleva, în condițiile legii, probe pe care le analizează în laboratoarele proprii sau agreate, în vederea identificării și expertizării mărfurilor;c) efectua investigații, supravegheri și verificări în cazurile în care sunt semnalate situații de încălcare a reglementărilor vamale;d) desfășura activitățile necesare pentru gestionarea riscurilor;e) exercita controlul ulterior la sediul agenților economici asupra schimbului de mărfuri dintre România și alte țări, în scopul verificării respectării reglementărilor vamale;f) identifica, pe bază de documente, persoanele care se află în raza de activitate a biroului vamal, precum și persoanele care au legătură cu mărfurile și se află în locurile verificate potrivit lit. a);g) participa, în condițiile legii, la realizarea livrărilor supravegheate;h) coopera direct cu alte instituții centrale române sau cu administrații vamale străine, în condițiile legii și cu respectarea obligațiilor ce decurg din convențiile și înțelegerile la care România este parte;i) culege, prelucra și utiliza informații specifice necesare pentru prevenirea și combaterea încălcării reglementărilor vamale, inclusiv prin gestionarea, potrivit legii, a unor baze de date privind schimbul de mărfuri.  +  Articolul 15Pentru efectuarea controlului vamal al mărfurilor și, când este cazul, instituțiile și orice alte persoane au obligația să pună la dispoziție autorității vamale, fără plată, datele și informațiile pe care le dețin referitoare la acele mărfuri. Aceste date și informații se transmit, în scris sau înregistrate pe alt suport material compatibil, în termenul solicitat.  +  Articolul 16(1) Organele poștale sunt obligate să prezinte pentru control, autorității vamale aflate în incinta oficiului poștal, coletele și trimiterile poștale internaționale, cu respectarea normelor poștale.(2) În exercitarea atribuțiilor de control, autoritatea vamală nu poate să aducă atingere secretului corespondenței și trimiterilor poștale.  +  Articolul 17(1) Autoritatea vamală își exercită atribuțiile pe întreg teritoriul vamal al României, în condițiile stabilite prin prezentul cod.(2) Organele de poliție și alte autorități publice ce au, potrivit legii, competențe în domeniul controlului fiscal, al circulației și utilizării mărfurilor pe teritoriul vamal al României sunt obligate să anunțe de îndată autoritatea vamală cea mai apropiată când constată încălcări ale reglementărilor vamale și să depună la aceasta mărfurile care au făcut obiectul acelor încălcări, precum și documentele doveditoare.  +  Articolul 18(1) În scopul prevenirii încălcării reglementărilor vamale, se instituie o zonă specială de supraveghere vamală, cuprinsă între limita exterioară a mării teritoriale și frontiera de stat, precum și o fâșie de 30 km în interiorul frontierei de stat.(2) În zona specială de supraveghere vamală autoritatea vamală efectuează și alte acțiuni specifice, prin înființarea de posturi de supraveghere vamală, permanente sau temporare, fixe ori mobile. Totodată, realizează controale inopinate, urmărește și identifică persoanele suspectate de încălcarea reglementărilor vamale.  +  Secţiunea a 3-a Drepturile și obligațiile autorității vamale  +  Articolul 19Autoritatea Vamală Română și direcțiile regionale vamale exercită coordonarea, îndrumarea și controlul efectuării operațiunilor realizate de birourile vamale, asigurând aplicarea uniformă a reglementărilor vamale. (la 29-06-2013, Art. 19 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) (la 10-12-2021, sintagma: Agenția Națională de Administrare Fiscală a fost înlocuită de Litera a), Alineatul (1), Articolul 12 LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 )  +  Articolul 20Birourile vamale efectuează operațiunile de control și supraveghere vamală în cazurile și în condițiile prevăzute de reglementările vamale.  +  Articolul 21Autoritatea vamală comunică, în condițiile legii, la cererea ministerelor și a altor instituții centrale, precum și a Băncii Naționale a României, date privind operațiunile vamale care le sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor prevăzute de lege.  +  Secţiunea a 4-a Personalul vamal. Drepturi și obligații  +  Articolul 22Personalul vamal cuprinde funcționarii numiți în funcția publică în cadrul sistemului instituțional al autorității vamale.  +  Articolul 23Condițiile de recrutare, de numire în funcția publică, de promovare și evaluare, precum și de încetare a raportului de serviciu se stabilesc prin legislația aplicabilă funcționarilor publici și personalului vamal.  +  Articolul 24Personalul vamal poartă, în timpul serviciului, uniformă, însemne, ecusoane distincte și, după caz, echipament de protecție, care se atribuie gratuit. Modelul și durata de întrebuințare ale acestora se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 25(1) Personalul vamal își exercită atribuțiile în cadrul operațiunilor de control și supraveghere vamală numai pe baza legitimațiilor de serviciu, în care sunt înscrise competențele conferite prin normele legale.(2) Organele de poliție sunt obligate să acorde, la cerere, sprijin autorității vamale în exercitarea atribuțiilor care le revin.  +  Articolul 26Personalul vamal, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, beneficiază de ocrotirea specială prevăzută de lege pentru ofițerii de poliție.  +  Articolul 27(1) Personalul vamal care are dreptul de a purta și a face uz de armă, în conformitate cu normele legale privind regimul armelor și al munițiilor, se stabilește de conducătorul Autorității Vamale Române, cu aprobarea ministrului finanțelor publice. (la 29-06-2013, Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) (la 10-12-2021, sintagma: Agenției Naționale de Administrare Fiscală a fost înlocuită de Litera a), Alineatul (1), Articolul 12 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 ) (2) Condițiile în care personalul vamal are dreptul să dețină și să poarte arme se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 28Personalul vamal, indiferent de funcția deținută, este obligat să păstreze confidențialitatea datelor și a operațiunilor efectuate, precum și a oricăror documente, date și informații despre care ia cunoștință în exercitarea atribuțiilor de serviciu și care nu sunt, potrivit legii, informații de interes public.  +  Articolul 29Personalul vamal este obligat să fie loial instituției, să aibă o atitudine corectă și integră, acționând cu competență și fermitate pentru prevenirea, combaterea și sancționarea încălcării reglementărilor vamale.  +  Articolul 30Autoritatea Vamală Română realizează formarea și perfecționarea personalului vamal prin Școala de Finanțe Publice și Vamă, precum și prin programe de formare specializată în administrația publică. (la 29-06-2013, Art. 30 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) (la 10-12-2021, sintagma: Agenția Națională de Administrare Fiscală a fost înlocuită de Litera a), Alineatul (1), Articolul 12 LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 )  +  Capitolul II^1 Dispoziții privind suspendarea executării actului administrativ fiscal care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe (la 17-01-2024, Titlul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1142 din 18 decembrie 2023 )  +  Articolul 30^1(1) Prin derogare de la dispozițiile art. 14 și 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, și de la dispozițiile art. 278 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, cererea de suspendare a executării actului administrativ care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe se soluționează de către direcția regională vamală în a cărei rază de competență teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul debitorului, cu respectarea dispozițiilor art. 45 și 90 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2913 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificările și completările ulterioare.(2) Dispozițiile alin. (1) nu aduc atingere dreptului contestatarului de a exercita, împotriva actului administrativ care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe, calea de atac prealabilă prevăzută la art. 44 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv la art. 268 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare.(3) Decizia emisă ca urmare a exercitării căii de atac prealabile poate fi atacată de către contestatar la instanța judecătorească competentă, conform prevederilor art. 44 alin. (2) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale Legii nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Instanța soluționează cererea cu respectarea dispozițiilor alin. (1).(4) Obiectul cererii prevăzute la alin. (1) îl constituie suspendarea executării actului administrativ fiscal care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe, emis de autoritatea vamală.(5) Suspendarea executării actului administrativ fiscal are ca efect încetarea oricărei forme de executare, până la expirarea duratei suspendării. (la 17-01-2024, Capitolul II^1, Titlul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1142 din 18 decembrie 2023 )  +  Articolul 30^2(1) Suspendarea executării actului administrativ fiscal se solicită în termen de 5 zile de la data comunicării acestuia, sub sancțiunea decăderii.(2) Cererea de suspendare a executării actului administrativ fiscal care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe se transmite la direcția regională vamală în a cărei arie de competență își are domiciliul/sediul solicitantul. (la 17-01-2024, Capitolul II^1, Titlul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1142 din 18 decembrie 2023 )  +  Articolul 30^3(1) Cererea de suspendare se soluționează de către comisia de soluționare constituită la nivelul direcției regionale vamale în a cărei arie de competență își are domiciliul/sediul solicitantul, în termen de 5 zile de la data depunerii acesteia.(2) Componența și atribuțiile comisiei de soluționare constituite la nivelul direcției regionale vamale se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române. (la 17-01-2024, Capitolul II^1, Titlul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1142 din 18 decembrie 2023 )  +  Articolul 30^4(1) Cererea de suspendare a executării actului administrativ fiscal care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe se formulează în scris și cuprinde:a) datele de identificare a solicitantului;b) obiectul cererii;c) motivele de fapt și de drept;d) dovezile pe care se întemeiază;e) semnătura solicitantului sau a împuternicitului acestuia.(2) La cerere se anexează următoarele înscrisuri:a) înscrisuri care atestă că solicitantul se află în dificultate generată de lipsa temporară de disponibilități bănești și are capacitate financiară de plată pe perioada de suspendare. Aceste situații se determină de către comisia de soluționare pe baza programului de restructurare sau de redresare financiară ori a altor informații și/sau documente relevante, prezentate de solicitant sau deținute de organul fiscal în a cărui arie de competență își are domiciliul/sediul solicitantul;b) dovada constituirii garanției la un nivel egal cu cuantumul exact al taxelor la import sau la export corespunzător datoriei vamale și al altor taxe;c) dovada exercitării căii de atac prealabile, potrivit art. 44 alin. (2) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, cu modificările și completările ulterioare, și art. 268 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;d) dovada calității de împuternicit al solicitantului, persoană fizică sau juridică, potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare;e) cazierele judiciare ale solicitantului și împuternicitului acestuia;f) cazierul judiciar al administratorului solicitantului.(3) Pentru emiterea deciziei privind suspendarea, comisia de soluționare verifică dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:a) solicitantul nu înregistrează debite față de autoritatea vamală;b) solicitantul nu înregistrează obligații fiscale restante administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, potrivit Legii nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și nici alte creanțe bugetare individualizate în titluri executorii emise potrivit legii și existente în evidența organului fiscal central în vederea recuperării;c) solicitantul nu are înscrise în cazierul fiscal informații, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare;d) solicitantul nu este în stare de insolvență, în procedură de reorganizare, lichidare judiciară sau faliment;e) în cazierele judiciare prevăzute la alin. (2) lit. e) și f) nu sunt înscrise fapte din care să rezulte că, în cursul ultimilor trei ani, au fost comise încălcări grave sau repetate ale legislației vamale sau ale dispozițiilor fiscale în legătură cu activitatea economică a solicitantului, inclusiv cu activitatea economică a administratorului și a împuternicitului. (la 17-01-2024, Capitolul II^1, Titlul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1142 din 18 decembrie 2023 )  +  Articolul 30^5(1) Garanția se constituie potrivit art. 90 alin. (1) și art. 92 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, cu modificările și completările ulterioare, într-un cuantum care să asigure încasarea integrală a taxelor la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe, în cadrul operațiunilor vamale, corespunzătoare actului administrativ fiscal a cărui suspendare se solicită.(2) În situația prevăzută la alin. (1), garanția se constituie la biroul vamal unde a fost depusă declarația vamală care face obiectul actului administrativ fiscal a cărui suspendare se solicită. (la 17-01-2024, Capitolul II^1, Titlul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1142 din 18 decembrie 2023 )  +  Articolul 30^6Prin excepție de la art. 30^4 alin. (2) lit. b), nu se depune dovada constituirii garanției atunci când comisia de soluționare stabilește pe baza unei analize documentate că furnizarea garanției ar fi de natură să cauzeze debitorului dificultăți grave de ordin economic sau social. (la 17-01-2024, Capitolul II^1, Titlul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1142 din 18 decembrie 2023 )  +  Articolul 30^7(1) Situația prevăzută la art. 30^6 care permite suspendarea executării actului administrativ fiscal fără a fi necesară constituirea unei garanții se constată ca urmare a determinării stării de fapt fiscale a debitorului.(2) Pentru determinarea stării de fapt fiscale, comisia de soluționare solicită administrarea de mijloace de probă potrivit art. 55 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, ținând cont de clasa/subclasa de risc fiscal în care este încadrat solicitantul. (la 17-01-2024, Capitolul II^1, Titlul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1142 din 18 decembrie 2023 )  +  Articolul 30^8(1) Suspendarea executării actului administrativ fiscal cu constituire de garanție la un nivel egal cu cuantumul exact al taxelor la import sau la export corespunzător datoriei vamale și al altor taxe poate fi acordată până la soluționarea definitivă a căilor de atac exercitate în conformitate cu prevederile art. 44 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, cu modificările și completările ulterioare, respectiv ale art. 30^1 alin. (2) și (3) și art. 30^10 alin. (3).(2) Suspendarea executării actului administrativ fiscal fără constituire de garanție în condițiile art. 30^7 se poate acorda pe o perioadă de maximum 30 de zile, fără posibilitate de prelungire.(3) Garanția constituită potrivit art. 30^5 se eliberează conform art. 98 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-01-2024, Capitolul II^1, Titlul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1142 din 18 decembrie 2023 )  +  Articolul 30^9(1) În cazul în care comisia de soluționare constată neîndeplinirea unei condiții sau lipsa unui document dintre cele prevăzute la art. 30^4 alin. (2) și (3), respinge cererea fără să procedeze la analiza acesteia pe fond.(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care Comisia de soluționare stabilește că nu este necesară depunerea dovezii privind constituirea unei garanții, soluționează cererea de suspendare a executării actului administrativ dacă constată existența celorlalte înscrisuri prevăzute la art. 30^4 alin. (2) și îndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (3) al aceluiași articol. (la 17-01-2024, Capitolul II^1, Titlul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1142 din 18 decembrie 2023 )  +  Articolul 30^10(1) Prin decizie motivată, comisia de soluționare poate să admită ori să respingă cererea și să decidă, după caz, suspendarea totală sau parțială a actului administrativ fiscal ce face obiectul cererii de suspendare.(2) Comunicarea deciziei privind suspendarea se realizează potrivit art. 47 din Legea nr. 207/2015, cu modificările și completările ulterioare, și se comunică autorității vamale emitente a actului administrativ fiscal a cărui suspendare se solicită, precum și biroului vamal unde s-a constituit garanția.(3) Decizia emisă în soluționarea cererii de suspendare a actului administrativ fiscal al autorității vamale care are ca efect aplicarea de taxe la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe, împreună cu actele administrative fiscale la care se referă, ori refuzul nejustificat de soluționare poate fi atacat de către contestatar la instanța judecătorească competentă în condițiile art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. Instanța soluționează cererea cu respectarea dispozițiilor art. 45 alin. (3) și art. 90 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013, cu modificările și completările ulterioare. (la 17-01-2024, Capitolul II^1, Titlul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1142 din 18 decembrie 2023 )  +  Articolul 30^11(1) Prin ordin al președintelui Autorității Vamale Române se stabilește structura competentă care monitorizează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 30^4 alin. (3) de către titularul deciziei pe toată perioada acordării suspendării. (2) Constatarea neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 30^4 alin. (3) în perioada de valabilitate a deciziei de suspendare se consemnează într-un proces-verbal de control care se semnează de către echipa de control și de titularul deciziei de suspendare sau de reprezentantul legal al acestuia.(3) Procesul-verbal de control însoțit de documente privind susținerea constatărilor se înregistrează la sediul direcției regionale vamale și se transmite comisiei de soluționare în ziua constatării neîndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 30^4 alin. (3).(4) Comisia de soluționare motivează, emite și comunică decizia de anulare a deciziei de suspendare în termen de maximum două zile lucrătoare de la data primirii procesului-verbal de control.(5) Decizia de anulare se comunică titularului deciziei de suspendare și biroului vamal unde s-a constituit garanția. Biroul vamal procedează la executarea garanției la data primirii deciziei de anulare, cu excepția cazului în care până la acea dată se efectuează plata taxelor la import sau la export corespunzător datoriei vamale și a altor taxe. (la 17-01-2024, Capitolul II^1, Titlul I a fost completat de Articolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 118 din 14 decembrie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1142 din 18 decembrie 2023 )  +  Capitolul III Dispoziții generale privind drepturile și obligațiile persoanelor cu privire la reglementările vamale  +  Secţiunea 1 Dreptul de reprezentare  +  Articolul 31Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 31 din Secțiunea 1 , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Agenți economici autorizați  +  Articolul 32Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 32 din Secțiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 3-a Decizii privind aplicarea reglementărilor vamale  +  Articolul 33Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 33 din Secțiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 34Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 34 din Secțiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 35Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 35 din Secțiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 36Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 36 din Secțiunea a 3-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 4-a Informații  +  Articolul 37Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 37 din Secțiunea a 4-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 38(1) Autoritatea Vamală Română emite informații tarifare obligatorii sau informații obligatorii în materie de origine, la solicitarea scrisă a persoanei interesate, conform regulamentului vamal. (la 29-06-2013, Alin. (1) al art. 38 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) (la 10-12-2021, sintagma: Agenția Națională de Administrare Fiscală a fost înlocuită de Litera a), Alineatul (1), Articolul 12 LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 ) (2) Informațiile prevăzute la alin. (1) obligă autoritatea vamală în fața solicitantului numai în privința clasificării tarifare a mărfurilor sau pentru determinarea originii mărfurilor. Informațiile obligă autoritatea vamală doar pentru mărfurile care sunt vămuite după data la care au fost furnizate informațiile.(3) Titularul informației tarifare obligatorii trebuie să facă dovada că mărfurile declarate sunt conforme în toate privințele cu cele descrise în informația obligatorie.(4) Titularul unei informații obligatorii în materie de origine trebuie să facă dovada că mărfurile declarate și circumstanțele care au dus la determinarea originii sunt conforme în toate privințele cu cele descrise în informația obligatorie.  +  Articolul 39Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 39 din Secțiunea a 4-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 5-a Alte dispoziții  +  Articolul 40Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 40 din Secțiunea a 5-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 41Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 41 din Secțiunea a 5-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 42Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 42 din Secțiunea a 5-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 43Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 43 din Secțiunea a 5-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 44Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 44 din Secțiunea a 5-a , Capitolul III , Titlul I a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Titlul II Elemente pe baza cărora se aplică drepturile de import sau export ori celelalte măsuri prevăzute pentru schimbul internațional de mărfuri  +  Capitolul I Tariful vamal și clasificarea tarifară a mărfurilor  +  Articolul 45Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 45 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 46Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 46 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 47Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 47 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 48Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 48 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 49Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 49 din Capitolul I , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul II Originea mărfurilor  +  Secţiunea 1 Originea nepreferențială  +  Articolul 50Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 50 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 51Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 51 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 52Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 52 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 53Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 53 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Originea preferențială  +  Articolul 54Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 54 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 55Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 55 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul III Valoarea în vamă a mărfurilor  +  Articolul 56Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 56 din Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 57(1) Procedura de determinare a valorii în vamă este cea prevăzută în Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife vamale și comerț 1994, ratificat prin Legea nr. 133/1994, cu modificările ulterioare.(2) La valoarea în vamă, conform prevederilor art. 1 din acordul prevăzut la alin. (1), în măsura în care au fost efectuate, dar nu au fost cuprinse în preț, se includ:a) cheltuielile de transport al mărfurilor importate până la frontiera română;b) cheltuielile de încărcare, de descărcare și de manipulare, conexe transportului, ale mărfurilor din import aferente parcursului extern;c) costul asigurării pe parcurs extern.(3) Cu condiția de a fi evidențiată separat de prețul efectiv plătit sau de plătit, nu se include în valoarea în vamă valoarea dobânzilor stabilită în conformitate cu acordurile de finanțare încheiate de cumpărător cu privire la mărfurile importate, indiferent dacă finanțarea este acordată de vânzător sau de altă persoană, cu condiția ca acordurile de finanțare să fi fost încheiate în scris și ca, dacă i se solicită, cumpărătorul să poată demonstra că:a) astfel de mărfuri sunt vândute efectiv la prețul declarat ca preț efectiv plătit sau de plătit;b) rata dobânzii pretinsă nu depășește nivelul uzual pentru astfel de tranzacții în țara și la momentul în care s-a acordat finanțarea.(4) Când determinarea definitivă a valorii în vamă nu se poate efectua imediat, importatorul are dreptul de a ridica mărfurile din vamă, la cerere, cu condiția să constituie o garanție în forma acceptată de autoritatea vamală.(5) În cazul în care, în termen de 30 de zile de la ridicarea mărfii, importatorul nu prezintă documente concludente privind determinarea valorii în vamă, autoritatea vamală procedează la executarea garanției, operațiunea de plasare a mărfurilor sub un regim vamal fiind considerată încheiată.(6) Prin regulamentul vamal se pot stabili reguli specifice pentru determinarea valorii în vamă a suporturilor informatice pentru echipamentele de prelucrare a datelor conținând date sau instrucțiuni, precum și pentru mărfurile perisabile care sunt livrate, în mod uzual, în regim comercial de vânzare în consignație.  +  Articolul 58Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 58 din Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 59Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 59 din Capitolul III , Titlul II a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Titlul III Dispoziții aplicabile mărfurilor introduse pe teritoriul vamal al României până la stabilirea unei destinații vamale  +  Capitolul I Introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al României  +  Articolul 60Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 60 din Capitolul I , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 61Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 61 din Capitolul I , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 62Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 62 din Capitolul I , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 63Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 63 din Capitolul I , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 64Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 64 din Capitolul I , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 65Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 65 din Capitolul I , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul II Prezentarea mărfurilor la vamă  +  Articolul 66Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 66 din Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 67Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 67 din Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 68Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 68 din Capitolul II , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul III Descărcarea mărfurilor prezentate în vamă  +  Articolul 69Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 69 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 70Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 70 din Capitolul III , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul IV Obligația de a atribui o destinație vamală mărfurilor prezentate la vamă  +  Articolul 71Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 71 din Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 72Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 72 din Capitolul IV , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul V Depozitarea temporară a mărfurilor  +  Articolul 73Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 73 din Capitolul V , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 74Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 74 din Capitolul V , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 75Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 75 din Capitolul V , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 76Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 76 din Capitolul V , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul VI Dispoziții aplicabile mărfurilor străine care au circulat sub un regim de tranzit  +  Articolul 77Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 77 din Capitolul VI , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 78Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 78 din Capitolul VI , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul VII Alte dispoziții  +  Articolul 79Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 79 din Capitolul VII , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 80Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 80 din Capitolul VII , Titlul III a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Titlul IV Destinația vamală  +  Capitolul I Introducere  +  Articolul 81Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 81 din Capitolul I , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul II Plasarea mărfurilor sub un regim vamal  +  Articolul 82Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 82 din Capitolul II , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 83(1) În funcție de felul mărfurilor și de regimul vamal care poate fi utilizat, Autoritatea Vamală Română poate stabili, prin decizie, ca numai unele birouri vamale să fie competente să procedeze la efectuarea controlului vamal și la aplicarea reglementărilor vamale. (la 10-12-2021, sintagma: Agenția Națională de Administrare Fiscală a fost înlocuită de Litera a), Alineatul (1), Articolul 12 LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 ) (2) Decizia Autorității Vamale Române se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (la 29-06-2013, Art. 83 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) (la 10-12-2021, sintagma: Agenției Naționale de Administrare Fiscală a fost înlocuită de Litera a), Alineatul (1), Articolul 12 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 )  +  Articolul 84Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 84 din Capitolul II , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul III Declarația în scris. Procedura normală  +  Articolul 85Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 85 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 86Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 86 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 87Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 87 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 88Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 88 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 89Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 89 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 90Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 90 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 91Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 91 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 92Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 92 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 93Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 93 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 94(1) Autoritatea vamală poate lua măsuri de marcare sau sigilare a mărfurilor, precum și a compartimentelor din mijloacele de transport în care se află mărfurile, când este necesară identificarea mărfurilor pentru a se asigura respectarea condițiilor care reglementează regimul vamal.(2) Marcajele sau sigiliile nu pot fi înlăturate decât de autoritatea vamală ori cu permisiunea acesteia, cu excepția cazului fortuit sau de forță majoră, când operațiunea este necesară pentru a salva integritatea mărfurilor ori a mijloacelor de transport. În această situație, autoritatea vamală este înștiințată imediat, justificându-se prin orice mijloc de probă măsura luată.  +  Articolul 95Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 95 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 96Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 96 din Capitolul III , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul IV Declarația în scris. Procedura simplificată  +  Articolul 97Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 97 din Capitolul IV , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul V Alte declarații  +  Articolul 98Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 98 din Capitolul V , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 99Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 99 din Capitolul V , Titlul IV a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul VI Controlul ulterior al declarațiilor  +  Articolul 100(1) Autoritatea vamală are dreptul ca, din oficiu sau la solicitarea declarantului, într-o perioadă de 5 ani de la acordarea liberului de vamă, să modifice declarația vamală.(2) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), autoritatea vamală verifică orice documente, registre și evidențe referitoare la mărfurile vămuite sau la operațiunile comerciale ulterioare în legătură cu aceste mărfuri. Controlul se poate face la sediul declarantului, al oricărei alte persoane interesate direct sau indirect din punct de vedere profesional în operațiunile menționate sau al oricărei alte persoane care se află în posesia acestor acte ori deține informații în legătură cu acestea. De asemenea, poate fi făcut și controlul fizic al mărfurilor, dacă acestea mai există.(3) Când după reverificarea declarației sau după controlul ulterior rezultă că dispozițiile care reglementează regimul vamal respectiv au fost aplicate pe baza unor informații inexacte sau incomplete, autoritatea vamală ia măsuri pentru regularizarea situației, ținând seama de noile elemente de care dispune.(4) Autoritatea vamală stabilește modelul documentului necesar pentru regularizarea situației, precum și instrucțiunile de completare a acestuia.(5) În cazul în care se constată că a luat naștere o datorie vamală sau că au fost sume plătite în plus, autoritatea vamală ia măsuri pentru încasarea diferențelor în minus sau rambursarea sumelor plătite în plus, cu respectarea dispozițiilor legale.(6) În cadrul controlului ulterior al declarațiilor, autoritatea vamală stabilește potrivit alin. (3) și diferențele în plus sau în minus privind alte taxe și impozite datorate statului în cadrul operațiunilor vamale, luând măsuri pentru încasarea diferențelor în minus constatate. Diferențele în plus privind aceste taxe și impozite se restituie potrivit normelor legale care le reglementează.(7) Când încălcarea reglementărilor vamale constituie, după caz, contravenție sau infracțiune, autoritatea vamală este obligată să aplice sancțiunile contravenționale sau să sesizeze organele de urmărire penală.(8) Declarația vamală acceptată și înregistrată, precum și documentul prevăzut la alin. (4) constituie titlu de creanță.  +  Titlul V Regimuri vamale  +  Capitolul I Punerea în liberă circulație  +  Articolul 101Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 101 din Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 102Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 102 din Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 103Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 103 din Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 104Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 104 din Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 105Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 105 din Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 106Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 106 din Capitolul I , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul II Regimuri suspensive și regimuri vamale economice  +  Secţiunea 1 Dispoziții comune  +  Articolul 107Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 107 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 108Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 108 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 109Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 109 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 110Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 110 din Sectiunea 1 , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 111Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 111 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 112Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 112 din Secțiunea 1 , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Tranzitul  +  Articolul 113Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 113 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 114Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 114 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 115Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 115 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 116Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 116 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 117Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 117 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 118Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 118 din Secțiunea a 2-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 3-a Antrepozitarea vamală  +  Articolul 119Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 119 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 120Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 120 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 121Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 121 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 122Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 122 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 123Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 123 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 124Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 124 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 125Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 125 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 126Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 126 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 127Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 127 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 128Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 128 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 129Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 129 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 130Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 130 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 131Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 131 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 132Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 132 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 133Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 133 din Secțiunea a 3-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 4-a Perfecționarea activă  +  Articolul 134Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 134 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 135Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 135 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 136Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 136 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 137Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 137 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 138Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 138 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 139Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 139 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 140Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 140 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 141Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 141 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 142Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 142 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 143Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 143 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 144Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 144 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 145Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 145 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 146Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 146 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 147Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 147 din Secțiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 148Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 148 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 149Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 149 din Sectiunea a 4-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 5-a Transformarea sub control vamal  +  Articolul 150Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 150 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 151Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 151 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 152Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 152 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 153Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 153 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 154Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 154 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 155Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 155 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 156Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 156 din Sectiunea a 5-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 6-a Admiterea temporară  +  Articolul 157Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 157 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 158Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 158 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 159Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 159 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 160Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 160 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 161Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 161 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 162Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 162 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 163Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 163 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 164Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 164 din Sectiunea a 6-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 7-a Perfecționarea pasivă  +  Articolul 165Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 165 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 166Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 166 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 167Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 167 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 168Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 168 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 169Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 169 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 170Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 170 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 171Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 171 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 172Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 172 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 173Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 173 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 174Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 174 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 175Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 175 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 176Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 176 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 177Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 177 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 178Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 178 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 179Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 179 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 180Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 180 din Sectiunea a 7-a , Capitolul II , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul III Exportul  +  Articolul 181Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 181 din Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 182Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 182 din Capitolul III , Titlul V a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Titlul VI Alte destinații vamale  +  Capitolul I Zone libere și antrepozite libere  +  Secţiunea 1 Dispoziții generale  +  Articolul 183Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 183 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 184Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 184 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 185Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 185 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 186Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 186 din Sectiunea 1 , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Plasarea mărfurilor în zone libere sau antrepozite libere  +  Articolul 187Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 187 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 188Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 188 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 3-a Funcționarea zonelor libere și a antrepozitelor libere  +  Articolul 189Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 189 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 190Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 190 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 191Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 191 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 192Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 192 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 193Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 193 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 194Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 194 din Sectiunea a 3-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 4-a Scoaterea mărfurilor din zonele libere sau din antrepozitele libere  +  Articolul 195Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 195 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 196Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 196 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 197Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 197 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 198Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 198 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 199Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 199 din Sectiunea a 4-a , Capitolul I , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul II Reexportul, distrugerea și abandonul  +  Articolul 200Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 200 din Capitolul II , Titlul VI a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Titlul VII Mărfuri care părăsesc teritoriul vamal al României  +  Articolul 201Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 201 din Titlul VII a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 202Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 202 din Titlul VII a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 203Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 203 din Titlul VII a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 204Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 204 din Titlul VII a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 205Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 205 din Titlul VII a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Titlul VIII Operațiuni privilegiate  +  Capitolul I Scutiri de taxe vamale  +  Articolul 206Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 206 din Capitolul I , Titlul VIII a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul II Mărfuri returnate  +  Articolul 207Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 207 din Capitolul II , Titlul VIII a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 208Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 208 din Capitolul II , Titlul VIII a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 209Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 209 din Capitolul II , Titlul VIII a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul III Produse de pescuit maritim și alte produse obținute din mare  +  Articolul 210Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 210 din Capitolul III , Titlul VIII a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Titlul IX Datoria vamală  +  Capitolul I Garantarea cuantumului datoriei vamale  +  Articolul 211Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 211 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 212Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 212 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 213Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 213 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 214Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 214 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 215Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 215 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 216Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 216 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 217Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 217 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 218Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 218 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 219Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 219 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 220Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 220 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 221Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 221 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 222Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 222 din Capitolul I , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul II Nașterea datoriei vamale  +  Articolul 223Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 223 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 224Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 224 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 225Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 225 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 226Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 226 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 227Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 227 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 228Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 228 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 229Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 229 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 230Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 230 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 231Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 231 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 232Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 232 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 233Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 233 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 234Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 234 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 235Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 235 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 236Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 236 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 237Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 237 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 238Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 238 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 239Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 239 din Capitolul II , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul III Recuperarea cuantumului datoriei vamale  +  Secţiunea 1 Înscrierea în evidența contabilă și comunicarea către debitor a cuantumului drepturilor  +  Articolul 240Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 240 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 241Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 241 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 242Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 242 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 243Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 243 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 244Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 244 din Sectiunea 1 , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Secţiunea a 2-a Termene și modalități de plată a cuantumului drepturilor  +  Articolul 245Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 245 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 246Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 246 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 247Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 247 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 248Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 248 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 249Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 249 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 250Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 250 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 251Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 251 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 252Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 252 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 253Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 253 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 254Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 254 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 255Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 255 din Sectiunea a 2-a , Capitolul III , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul IV Stingerea datoriei vamale  +  Articolul 256Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 256 din Capitolul IV , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 257Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 257 din Capitolul IV , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Capitolul V Rambursarea și remiterea drepturilor  +  Articolul 258Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 258 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 259Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 259 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 260Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 260 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 261Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 261 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 262Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 262 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 263Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 263 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 264Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 264 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 265Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 265 din Capitolul V , Titlul IX a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Titlul X Dreptul la acțiune  +  Articolul 266Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 266 din Titlul X a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 267Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 267 din Titlul X a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 268Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 268 din Titlul X a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Titlul XI Prohibiții și restricții  +  Articolul 269(1) Sunt considerate prohibite toate mărfurile a căror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României este, potrivit legii, interzisă cu orice titlu.(2) Sunt considerate ca restricționate mărfurile a căror introducere pe sau scoatere de pe teritoriul vamal al României este supusă unor condiții sau îndeplinirii unor formalități speciale.(3) Când introducerea sau scoaterea nu este permisă decât cu prezentarea unei autorizații speciale, mărfurile sunt prohibite dacă nu sunt însoțite de un astfel de document sau dacă acesta nu este valabil.  +  Titlul XII Sancțiuni  +  Secţiunea 1 Infracțiuni  +  Articolul 270(1) Introducerea în sau scoaterea din țară, prin orice mijloace, a bunurilor sau mărfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, constituie infracțiunea de contrabandă și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi.(2) Constituie, de asemenea, infracțiune de contrabandă și se pedepsește potrivit alin. (1):a) introducerea în/sau scoaterea din țară, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă sunt depășite limitele cantitative prevăzute la art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul produselor accizabile supuse marcării, sau dacă valoarea în vamă a bunurilor sau a mărfurilor sustrase este mai mare de 20.000 de lei, în cazul produselor accizabile nesupuse marcării, și mai mare de 40.000 de lei în cazul celorlalte bunuri sau mărfuri; (la 17-06-2022, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 270 , Sectiunea 1 , Titlul XII a fost modificată de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 ) b) introducerea în/sau scoaterea din țară, de două sau mai multe ori în decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, dacă prin fiecare introducere sau scoatere din țară nu sunt depășite limitele cantitative sau valorice prevăzute la lit. a), însă cumulat, sunt depășite aceste limite; (la 17-06-2022, Litera b) din Alineatul (2) , Articolul 270 , Sectiunea 1 , Titlul XII a fost modificată de Punctul 1, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 ) c) înstrăinarea sub orice formă a mărfurilor aflate în tranzit vamal. (la 23-06-2010, Alin. (2) al art. 270 a fost modificat de pct. 1 al art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010. ) (3) Sunt asimilate infracțiunii de contrabandă și se pedepsesc potrivit alin. (1) colectarea, deținerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea și vânzarea bunurilor sau a mărfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscând că acestea provin din contrabandă sau sunt destinate săvârșirii acesteia, dacă sunt depășite limitele cantitative sau valorice prevăzute la alin. (2) lit. a). (la 17-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 270 , Sectiunea 1 , Titlul XII a fost modificat de Punctul 2, Articolul III din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 85 din 17 iunie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 594 din 17 iunie 2022 ) Notă
  Decizie de admitere: RIL nr. 15/2023, publicată în Monitorul Oficial nr. 989 din 31 octombrie 2023:
  În interpretarea și aplicarea unitară a dispozițiilor prevăzute de art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal stabilește că, drept urmare a ieșirii din fondul legislației active a dispozițiilor art. 270 alin. (3) din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal, în perioada 5 mai-16 iunie 2022, deținerea în afara antrepozitului fiscal și/sau comercializarea pe teritoriul României peste limita de 10.000 de țigarete supuse marcării, fără a fi marcate, marcate necorespunzător ori cu marcaje false, provenind din contrabandă, fapte anterioare intrării în vigoare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 85/2022, constituie infracțiunea prevăzută de art. 452 alin. (1) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
  Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 234 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 iulie 2022 prevede:
  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în aplicarea art. 12 din aceeași lege, dacă faptele sunt săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de o persoană juridică română, indiferent de pedeapsa prevăzută de legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune de legea penală a țării unde aceasta a fost săvârșită și fără a fi necesară autorizarea prealabilă a procurorului general de la parchetul de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat sau a procurorului general de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, legea penală română se aplică infracțiunilor prevăzute la:a) art. 6, 7 și art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 4, 8 și 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, art. 270 și art. 272-275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, art. 289-292, art. 294, 295, 297, 298, art. 306-309 și art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, dacă au avut ca rezultat atingerea intereselor financiare ale Uniunii Europene.
   +  Articolul 271(1) Introducerea în sau scoaterea din țară, fără drept, de arme, muniții, materiale explozibile, precursori de explozivi restricționați, droguri, precursori, materiale nucleare sau alte substanțe radioactive, substanțe toxice, deșeuri, reziduuri ori materiale chimice periculoase constituie infracțiunea de contrabandă calificată și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 12 ani și interzicerea unor drepturi, dacă legea penală nu prevede o pedeapsă mai mare.(2) Pentru faptele prevăzute la alin. (1), săvârșite din culpă, limitele de pedeapsă se reduc la jumătate. (la 23-04-2021, Articolul 271 din Sectiunea 1 , Titlul XII a fost completat de Articolul IV din LEGEA nr. 90 din 19 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 aprilie 2021 ) (3) Prin derogare de la dispozițiile art. 137 alin. (2) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, în cazul infracțiunilor prevăzute în prezentul articol, suma corespunzătoare unei zile-amendă pentru persoana juridică este cuprinsă între 500 lei și 25.000 lei. (la 23-04-2021, Articolul 271 din Sectiunea 1 , Titlul XII a fost completat de Articolul IV din LEGEA nr. 90 din 19 aprilie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 20 aprilie 2021 ) (la 01-04-2018, Articolul 271 din Sectiunea 1 , Titlul XII a fost modificat de Articolul 30, Capitolul VI din LEGEA nr. 49 din 27 februarie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 02 martie 2018 )  +  Articolul 272Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale care se referă la alte mărfuri sau bunuri ori la alte cantități de mărfuri sau bunuri decât cele prezentate în vamă constituie infracțiunea de folosire de acte nereale și se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea unor drepturi. Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 234 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 iulie 2022 prevede:
  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în aplicarea art. 12 din aceeași lege, dacă faptele sunt săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de o persoană juridică română, indiferent de pedeapsa prevăzută de legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune de legea penală a țării unde aceasta a fost săvârșită și fără a fi necesară autorizarea prealabilă a procurorului general de la parchetul de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat sau a procurorului general de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, legea penală română se aplică infracțiunilor prevăzute la:a) art. 6, 7 și art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 4, 8 și 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, art. 270 și art. 272-275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, art. 289-292, art. 294, 295, 297, 298, art. 306-309 și art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, dacă au avut ca rezultat atingerea intereselor financiare ale Uniunii Europene.
   +  Articolul 273Folosirea, la autoritatea vamală, a documentelor vamale de transport sau comerciale falsificate constituie infracțiunea de folosire de acte falsificate și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi. Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 234 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 iulie 2022 prevede:
  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în aplicarea art. 12 din aceeași lege, dacă faptele sunt săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de o persoană juridică română, indiferent de pedeapsa prevăzută de legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune de legea penală a țării unde aceasta a fost săvârșită și fără a fi necesară autorizarea prealabilă a procurorului general de la parchetul de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat sau a procurorului general de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, legea penală română se aplică infracțiunilor prevăzute la:a) art. 6, 7 și art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 4, 8 și 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, art. 270 și art. 272-275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, art. 289-292, art. 294, 295, 297, 298, art. 306-309 și art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, dacă au avut ca rezultat atingerea intereselor financiare ale Uniunii Europene.
   +  Articolul 274Faptele prevăzute la art. 270-273, săvârșite de una sau mai multe persoane înarmate ori de două sau mai multe persoane împreună, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani și interzicerea unor drepturi. Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 234 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 iulie 2022 prevede:
  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în aplicarea art. 12 din aceeași lege, dacă faptele sunt săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de o persoană juridică română, indiferent de pedeapsa prevăzută de legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune de legea penală a țării unde aceasta a fost săvârșită și fără a fi necesară autorizarea prealabilă a procurorului general de la parchetul de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat sau a procurorului general de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, legea penală română se aplică infracțiunilor prevăzute la:a) art. 6, 7 și art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 4, 8 și 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, art. 270 și art. 272-275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, art. 289-292, art. 294, 295, 297, 298, art. 306-309 și art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, dacă au avut ca rezultat atingerea intereselor financiare ale Uniunii Europene.
   +  Articolul 275Tentativa la infracțiunile prevăzute la art. 270-274 se pedepsește. Notă
  Articolul II din LEGEA nr. 234 din 19 iulie 2022, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 20 iulie 2022 prevede:
  Articolul IIPrin derogare de la prevederile art. 9 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, precum și în aplicarea art. 12 din aceeași lege, dacă faptele sunt săvârșite în afara teritoriului țării de către un cetățean român sau de o persoană juridică română, indiferent de pedeapsa prevăzută de legea română, chiar dacă fapta nu este prevăzută ca infracțiune de legea penală a țării unde aceasta a fost săvârșită și fără a fi necesară autorizarea prealabilă a procurorului general de la parchetul de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat sau a procurorului general de la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, legea penală română se aplică infracțiunilor prevăzute la:a) art. 6, 7 și art. 18^1-18^5 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;b) art. 4, 8 și 9 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, art. 270 și art. 272-275 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României, cu modificările și completările ulterioare, art. 289-292, art. 294, 295, 297, 298, art. 306-309 și art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, și art. 49 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, dacă au avut ca rezultat atingerea intereselor financiare ale Uniunii Europene.
   +  Articolul 276Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 276 a fost abrogat de pct. 4 al art. 82, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 277Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 277 a fost abrogat de pct. 4 al art. 82, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )  +  Articolul 278Abrogat. (la 01-02-2014, Art. 278 a fost abrogat de pct. 4 al art. 82, Titlul II din LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013. )
   +  Secţiunea a 2-a Contravenții  +  Articolul 279Faptele care constituie contravenții la reglementările vamale, procedura de constatare și sancționare a acestora se stabilesc prin regulamentul vamal, aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Articolul 280(1) Contravențiile vamale săvârșite în incintele vamale și în locurile unde se desfășoară operațiuni sub supraveghere vamală se constată și se sancționează de persoanele împuternicite de către autoritatea vamală.(2) În cazul în care contravențiile vamale sunt constatate de organele de poliție sau de alte organe cu atribuții de control, în alte locuri decât cele prevăzute la alin. (1), acestea au obligația de a prezenta de îndată actele constatatoare la autoritatea vamală cea mai apropiată, împreună cu mărfurile care fac obiectul contravenției.(3) După verificarea încadrării faptei în reglementările vamale, autoritatea vamală aplică amenda și dispune, după caz, reținerea bunurilor, în vederea confiscării.(4) Sancțiunile contravenționale pot fi aplicate și persoanelor juridice.  +  Articolul 281(1) Dispozițiile art. 279 și 280 referitoare la contravenții se completează cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția art. 28 alin. (1) și (3) și art. 29.(2) Organele competente vor crea o bază de date comună pentru implementarea contravențiilor la regimul vamal, în administrarea Ministerului Administrației și Internelor, în termen de 30 de zile de la încheierea protocolului dintre acestea. (la 23-06-2010, Alin. (2) al art. 281 a fost introdus de pct. 3 al art. IX din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 54 din 23 iunie 2010, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 23 iunie 2010. )
   +  Titlul XIII Dispoziții tranzitorii și finale  +  Articolul 282Dispozițiile specifice aplicabile călătorilor și altor persoane fizice se stabilesc prin regulamentul vamal.  +  Articolul 283Termenele prevăzute în prezentul cod și în alte reglementări vamale se calculează potrivit normelor prevăzute în Codul de procedură civilă.  +  Articolul 284Abrogat. (la 12-06-2020, Articolul 284 din Titlul XIII a fost abrogat de ARTICOLUL UNIC din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 96 din 11 iunie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 12 iunie 2020 )  +  Articolul 285Autoritatea Vamală Română este desemnată ca autoritate competentă să aplice pentru România, la data aderării la Uniunea Europeană, prevederile Convenției privind utilizarea tehnologiei informațiilor de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie 1995, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană - JO C 316, 27 noiembrie 1995, p. 34 - și ale Convenției cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale, încheiată la 18 decembrie 1997, în temeiul art. K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană - JO C 24, 23 ianuarie 1998, p. 2. (la 29-06-2013, Art. 285 a fost modificat de lit. a) a alin. (1) al art. 17 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 74 din 26 iunie 2013, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 29 iunie 2013, prin înlocuirea unei denumiri. ) (la 10-12-2021, sintagma: Agenția Națională de Administrare Fiscală a fost înlocuită de Litera a), Alineatul (1), Articolul 12 din LEGEA nr. 268 din 9 noiembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1077 din 10 noiembrie 2021 )  +  Articolul 286Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, va aproba prin hotărâre regulamentul de aplicare a Codului vamal, care intră în vigoare la aceeași dată cu prezentul cod.  +  Articolul 287Dispozițiile cuprinse în prezentul cod și în alte reglementări vamale privind plata, garantarea, înscrierea în evidențele contabile, stingerea datoriei vamale și remiterea drepturilor de import, cu excepția art. 163 și 247 din prezentul cod, se aplică în mod corespunzător și pentru taxa pe valoarea adăugată și pentru accize care, potrivit Codului fiscal, sunt în atribuțiile autorității vamale.  +  Articolul 288(1) Prezentul cod intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pe aceeași dată se abrogă: Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările și completările ulterioare; art. 7 din Ordonanța Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 31 august 1993, aprobată cu modificări prin Legea nr. 102/1994, cu modificările și completările ulterioare.(3) Declararea electronică și sistemele automatizate pentru punerea în aplicare a gestiunii de risc și schimbul electronic de date între birourile vamale de intrare, import, export și ieșire, prevăzute la art. 40, 60-62 și 202-204, se pun în aplicare în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentului cod.(4) Dispozițiile cuprinse la art. 245 alin. (2) și (3), art. 247, art. 252 și art. 255 alin. (2) și (3) intră în vigoare la data aderării României la Uniunea Europeană.*Prezenta lege asigură aplicarea Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene nr. 302/1992.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  DANIELA POPA
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  București, 10 aprilie 2006.Nr. 86.