DECIZIE nr. 144/EN din 10 aprilie 2006 privind implementarea portabilității numerelor
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICAȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 19 aprilie 2006  În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) și (5) și ale art. 46 alin. (1) pct. 7 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 28 din Legea nr. 304/2003 pentru serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile de comunicații electronice,președintele Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.  +  Capitolul I Dispoziții generale  +  Articolul 1(1) Prezenta decizie are ca obiect stabilirea cadrului general de implementare a portabilității numerelor în România.(2) Prin prezenta decizie sunt reglementate:a) procedurile de administrare a procesului de portare;b) drepturile și obligațiile furnizorilor de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice destinate publicului, în ceea ce privește portabilitatea numerelor;c) modalitățile tehnice de implementare a portabilității numerelor;d) condițiile economice de implementare a portabilității numerelor;e) înființarea unui grup de lucru care va stabili condițiile concrete tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor și va monitoriza implementarea acesteia.  +  Articolul 2(1) În înțelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:a) abrogată; (la 02-09-2012, Lit. a) a alin. (1) al art. 2 a fost abrogată de pct. 1 al art. I din DECIZIA nr. 351 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2012. ) b) portabilitatea numerelor geografice - posibilitatea unui abonat de a-și păstra, la cerere, la un anumit punct geografic, numărul geografic asignat din Planul național de numerotație, atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului; (la 02-09-2012, Lit. b) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 351 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2012. ) c) portabilitatea numerelor nongeografice - posibilitatea unui abonat de a-și păstra, la cerere, la orice punct geografic, numărul nongeografic asignat din Planul național de numerotație, atunci când schimbă furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului; (la 02-09-2012, Lit. c) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 351 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2012. ) d) furnizor donor inițial - furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului care are dreptul de a utiliza, în calitate de titular al unei licențe de utilizare a resurselor de numerotație sau de beneficiar al unui transfer care implementează portabilitatea numerelor, numărul ce se solicită a fi portat, respectiv blocul sau tranșa de numere conținând numărul ce se solicită a fi portat; (la 24-08-2015, Lit. d) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. III din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015. ) e) furnizor donor - furnizorul donor inițial sau, în cazul portării succesive a aceluiași număr, furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului, la care a fost portat în prealabil numărul pentru care se solicită portarea; (la 02-09-2012, Lit. e) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 2 al art. I din DECIZIA nr. 351 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2012. ) f) furnizor acceptor - furnizorul de servicii de comunicații electronice destinate publicului la care se portează un număr dintr-un bloc sau dintr-o tranșă de numere pe care alt furnizor de servicii de comunicații electronice destinate publicului are dreptul de a le utiliza; (la 24-08-2015, Lit. f) a alin. (1) al art. 2 a fost modificată de pct. 1 al art. III din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015. ) g) furnizor care originează apelul - furnizorul de servicii de comunicații electronice la care este conectat utilizatorul apelant; în cazul utilizării serviciilor de selectare sau preselectare a transportatorului, furnizorul care originează apelul este considerat transportatorul selectat sau preselectat, iar, în cazul terminării apelurilor internaționale, furnizorul care originează apelul este considerat furnizorul care operează comutatorul sau elementul echivalent (gateway) utilizat pentru traficul internațional, aparținând primei rețele publice de comunicații electronice de pe teritoriul României în care ajunge apelul internațional;h) proces de portare - procesul cuprins între momentul primirii unei cereri de portare a numărului și momentul în care apelurile pot fi finalizate în mod corect la numărul portat;i) număr de rutare - un număr specific suplimentar, care nu face parte din Planul național de numerotație, utilizat în cadrul rețelelor publice de comunicații electronice în vederea rutării corecte a apelurilor către un număr portat;j) bază de date centralizată - setul complet de informații, care cuprinde numerele portate și numerele de rutare (baza de date de referință centralizată), precum și registrul tranzacțiilor (procedurilor administrative) dintre furnizori și alte informații suplimentare necesare în vederea realizării portabilității numerelor (baza de date administrativă centralizată);k) bază de date operațională - baza de date, copie a bazei de date de referință centralizate, utilizată în timp real de furnizorul care originează apelul pentru rutarea corectă a apelului sau a altor mesaje către un număr portat;l) metodă de rutare All Call Query (ACQ) - metodă de rutare directă a apelurilor de la furnizorul care originează apelurile la furnizorul acceptor; în urma interogării bazei de date operaționale, care va furniza numărul de rutare asociat numărului apelat, furnizorul care originează apelul va asigura rutarea apelului la destinație, în conformitate cu informațiile furnizate; (la 15-02-2023, Litera l) din Alineatul (1) , Articolul 2 , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 10 din DECIZIA nr. 72 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 15 februarie 2023 ) m) metodă de rutare Onward Routing (OR) - metodă de rutare indirectă a apelurilor de la furnizorul care originează apelurile la furnizorul acceptor, care constă în rutarea apelului de către furnizorul care originează apelul către furnizorul donor inițial, care va interoga baza de date operațională și, pe baza numărului de rutare furnizat de aceasta, va ruta apelul la destinație;n) condiții tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor - condițiile tehnice, procedurale și comerciale necesare pentru implementarea portabilității numerelor, adoptate prin decizie a președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANRC, obligatorii pentru furnizorii de rețele publice de comunicații electronice și de servicii de comunicații electronice destinate publicului.o) abonat - utilizator final căruia i s-a asignat un număr din Planul național de numerotație în baza unui contract; (la 15-02-2023, Alineatul (1) din Articolul 2 , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul 10 din DECIZIA nr. 72 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 15 februarie 2023 ) (2) În cuprinsul prezentei decizii sunt, de asemenea, aplicabile definițiile relevante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice. (la 02-09-2012, Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 351 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2012. )  +  Articolul 3(1) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului care au dobândit, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, dreptul de a utiliza resurse de numerotație au obligația de a asigura, la cerere, abonaților portabilitatea numerelor geografice sau nongeografice, după caz. (la 15-02-2023, Alineatul (1) din Articolul 3 , Capitolul I a fost modificat de Punctul 3, Articolul 10 din DECIZIA nr. 72 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 15 februarie 2023 ) (2) Este interzisă schimbarea, în urma portării, a destinației numărului prevăzute în Planul național de numerotație.  +  Articolul 4Portabilitatea numerelor se aplică tuturor categoriilor de resurse de numerotație prevăzute în Planul național de numerotație, cu excepția următoarelor categorii:a) resursele de numerotație utilizate numai în interiorul unei rețele de comunicații electronice;b) resursele de numerotație utilizate ca numere tehnice;c) numerele naționale scurte de forma 1tv (xyz);d) numerele utilizate de către furnizorii de servicii de comunicații electronice pentru accesul indirect la servicii;e) indicativele de selectare a transportatorului. (la 02-09-2012, Art. 4 a fost modificat de pct. 5 al art. I din DECIZIA nr. 351 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2012. )  +  Capitolul II Procesul de portare  +  Articolul 5(1) Administrarea procesului de portare a numerelor, inclusiv schimbul de informații dintre furnizori cu privire la numerele portate, se realizează prin intermediul bazei de date administrative centralizate, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a acesteia.(2) Utilizarea bazei de date administrative centralizate este obligatorie în vederea realizării schimbului de informații privind procesul de portare, modificării unor date referitoare la numerele portate, întreruperii serviciului furnizat prin intermediul unui număr portat și recuperării numărului portat de către furnizorul donor inițial.  +  Articolul 6(1) Portarea numărului se realizează în urma depunerii de către abonat a unei cereri în acest sens.(2) Pot face obiectul unei cereri de portare:a) numerele individuale asignate abonaților (pentru servicii de voce, fax sau transmisiuni de date);b) numerele multiple sau tranșele de numere asignate abonaților.(3) Prin condițiile tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor se pot stabili reguli speciale cu privire la admisibilitatea și procesarea cererilor de portare a numerelor prevăzute la alin. (2) lit. b).  +  Articolul 6^1În cazurile de reziliere a contractului de furnizare a serviciilor de comunicații electronice la inițiativa abonatului, acesta are dreptul de a solicita portarea numărului în termen de o lună de la data încetării contractului, dacă nu a renunțat în mod expres și individual la acest drept. (la 15-02-2023, Capitolul II a fost completat de Punctul 4, Articolul 10 din DECIZIA nr. 72 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 15 februarie 2023 )  +  Articolul 7(1) Cererea de portare a numărului se transmite furnizorului acceptor prin completarea unui formular-tip.(2) Formularul-tip va conține, printre altele, informații cu privire la:a) abrogată; (la 15-02-2023, Litera a) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 5, Articolul 10 din DECIZIA nr. 72 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 15 februarie 2023 ) b) termenul estimativ în care va fi realizată portarea;c) abrogată; (la 15-02-2023, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 7 , Capitolul II a fost abrogată de Punctul 5, Articolul 10 din DECIZIA nr. 72 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 15 februarie 2023 ) d) eventualele întreruperi ale serviciului care pot apărea în procesul de portare a numărului.(3) Furnizorul acceptor este responsabil pentru realizarea procesului de portare față de solicitant.(4) Furnizorul acceptor nu poate refuza realizarea portării numărului, cu excepția cazului în care refuză conectarea solicitantului și/sau furnizarea către acesta a serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, în condițiile prevăzute de dispozițiile legale în vigoare. (la 02-09-2012, Alin. (4) al art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din DECIZIA nr. 351 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2012. ) (5) Cererea de portare a numărului acceptată se transmite de către furnizorul acceptor, în format electronic, operatorului bazei de date administrative centralizate, care o va transmite furnizorului donor.  +  Articolul 8(1) La primirea unei cereri de portare a numărului în condițiile art. 7 alin. (5), furnizorul donor va răspunde operatorului bazei de date administrative centralizate, care va transmite răspunsul furnizorului acceptor. Refuzul cererii de portare va fi justificat în conformitate cu prevederile alin. (2).(2) Furnizorul donor poate refuza realizarea portării numărului în următoarele cazuri:a) cererea nu este completă sau este completată în mod eronat;b) datele de identificare a abonatului sunt incorecte sau nu corespund cu numărul a cărui portare se solicită;c) furnizorul donor nu furnizează servicii prin intermediul numărului respectiv, cu excepția cazului în care utilizatorul final se află în interiorul termenului prevăzut la art. 6^1; (la 15-02-2023, Litera c) din Alineatul (2) , Articolul 8 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 6, Articolul 10 din DECIZIA nr. 72 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 15 februarie 2023 ) d) numărul se regăsește în una dintre categoriile de resurse de numerotație exceptate de la portabilitatea numerelor potrivit dispozițiilor art. 4; (la 02-09-2012, Lit. d) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 7 al art. I din DECIZIA nr. 351 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2012. ) e) au fost primite mai multe cereri de portare pentru același număr;f) în cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice la puncte mobile, cartela SIM sau terminalul CDMA este declarat pierdut ori furat; (la 02-09-2012, Lit. f) a alin. (2) al art. 8 a fost modificată de pct. 7 al art. I din DECIZIA nr. 351 din 5 aprilie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2012. ) g) în cazul numerelor utilizate pentru furnizarea de servicii de telefonie mobilă pentru care plata apelurilor se realizează în avans, de la numărul respectiv nu a fost originat și la numărul respectiv nu a fost primit nici un apel;h) din motive legate de apărarea națională, siguranța națională sau ordinea publică.(3) Nu pot constitui motive de refuz al cererii de portare a numărului:a) existența unor datorii ale abonatului către furnizorul donor;b) existența unei durate minime de încheiere a contractului;c) suspendarea furnizării serviciului prin intermediul numărului respectiv.  +  Articolul 9(1) În cazul revocării de către abonat a cererii de portare a numărului, furnizorul acceptor are obligația de a informa operatorul bazei de date centralizate, care va transmite informația furnizorului donor.(2) Cererea de portare a numărului nu poate fi revocată mai târziu de 24 de ore înaintea momentului convenit pentru realizarea portării. În cazul depășirii acestui termen, portarea numărului va fi finalizată, urmând să fie inițiat, la cererea abonatului, un nou proces de portare. (la 27-12-2007, Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 3 al art. I din DECIZIA nr. 3.443 din 19 decembrie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 887 din 27 decembrie 2007. ) (3) Furnizorul donor are obligația de a păstra informațiile necesare reluării furnizării serviciului prin intermediul numărului portat cel puțin 24 de ore după finalizarea procesului de portare.  +  Articolul 10(1) Procesul de portare a numărului va fi finalizat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data transmiterii unei cereri acceptate atât de furnizorul acceptor, cât și de furnizorul donor, cu excepția următoarelor cazuri:a) abonatul solicită ca portarea să se realizeze într-un termen mai lung;b) conectarea/deconectarea abonatului implică realizarea unor operațiuni complexe care necesită o perioadă mai mare de timp. (la 22-07-2011, Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de art. V din DECIZIA nr. 1.382 din 14 iulie 2011, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 22 iulie 2011*). ) (2) Termenele în care trebuie finalizată fiecare etapă a procesului de portare și modalitățile de transmitere a informațiilor cu privire la procesul de portare se stabilesc prin condițiile tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor.(3) Furnizorul acceptor are obligația de a informa abonatul, după primirea confirmării furnizorului donor, cu privire la momentul realizării portării numărului, precum și obligația de a informa atât abonatul, cât și operatorul bazei de date centralizate cu privire la finalizarea procesului de portare.(4) Operatorul bazei de date centralizate va informa toți furnizorii care originează apeluri cu privire la finalizarea procesului de portare și va actualiza baza de date administrativă centralizată și baza de date de referință centralizată.  +  Articolul 11(1) Contractul încheiat între furnizorul donor și abonat cu privire la furnizarea serviciilor prin intermediul numărului portat încetează în momentul finalizării procesului de portare, urmând ca din acest moment serviciile să fie furnizate prin intermediul numărului portat de către furnizorul acceptor, în conformitate cu prevederile contractului încheiat în prealabil între furnizorul acceptor și abonat.(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere obligațiilor abonatului și furnizorului donor rezultate din prevederile contractului încheiat între aceștia, născute și neexecutate anterior încetării acestuia.  +  Capitolul III Drepturile și obligațiile furnizorului donor și ale furnizorului acceptor  +  Articolul 12(1) Furnizorul donor nu poate condiționa portarea unui număr de plata de către abonat a unor tarife suplimentare asociate procesului de portare.(2) Furnizorul donor inițial nu poate asigna altui abonat numărul portat. (la 15-02-2023, Alineatul (2) din Articolul 12 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, Articolul 10 din DECIZIA nr. 72 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 15 februarie 2023 )  +  Articolul 13(1) Furnizorul acceptor are obligația de a nu schimba, în urma portării, destinația numărului prevăzută în Planul național de numerotație.(2) Furnizorul acceptor nu poate condiționa portarea unui număr de plata de către abonat a unor tarife suplimentare asociate acestui proces.(3) În cazul originării apelurilor de la un număr portat, datele de identificare a liniei apelante ce vor fi prezentate sunt cele corespunzătoare numărului portat.(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor art. 6^1, în termen de cel mult 35 de zile de la încetarea contractului dintre abonat și furnizorul acceptor cu privire la furnizarea de servicii prin intermediul unui număr portat, furnizorul acceptor are obligația de a informa furnizorul donor inițial sau, în cazul prevăzut la art. 14 alin. (1), ANCOM cu privire la eliberarea numărului portat, prin intermediul operatorului bazei de date administrative centralizate.(5) Furnizorul acceptor nu are dreptul de a reasigna numărul portat după încetarea contractului având ca obiect furnizarea de servicii prin intermediul numărului respectiv. (la 15-02-2023, Articolul 13 din Capitolul III a fost modificat de Punctul 8, Articolul 10 din DECIZIA nr. 72 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 15 februarie 2023 )  +  Articolul 14(1) În cazul încetării dreptului furnizorului donor inițial de a utiliza un anumit număr portat, furnizorul acceptor și abonatul acestuia au dreptul de a utiliza în continuare acest număr, dacă este posibil din punct de vedere tehnic, până la încetarea furnizării serviciului de către furnizorul acceptor prin intermediul numărului respectiv sau până la portarea la un alt furnizor acceptor. (la 15-02-2023, Alineatul (1) din Articolul 14 , Capitolul III a fost modificat de Punctul 9, Articolul 10 din DECIZIA nr. 72 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 15 februarie 2023 ) (2) În cazul încetării dreptului beneficiarului unui transfer, care implementează portabilitatea numerelor, de a utiliza o tranșă de numere conținând numere portate, titularul licenței de utilizare a resurselor de numerotație aferent respectivei tranșe devine furnizor donor inițial.(3) În situația în care ANCOM realocă, prin licența de utilizare a resurselor de numerotație, blocul de numere care conține numărul portat, titularul licenței de utilizare a resurselor de numerotație va fi considerat furnizor donor inițial.(4) În situația în care titularul unei licențe de utilizare a resurselor de numerotație conținând blocul realocat de către ANCOM potrivit alin. (3) transferă o tranșă conținând numere portate unui furnizor de servicii de comunicații electronice care implementează portabilitatea numerelor, atunci acesta din urmă va fi considerat furnizor donor inițial. (la 24-08-2015, Art. 14 a fost modificat de pct. 3 al art. III din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015. )  +  Capitolul IV Rutarea apelurilor către numerele portate  +  Articolul 15(1) Furnizorii care originează apeluri au obligația de a asigura rutarea apelurilor către numerele portate.(2) În cazul în care furnizorul care originează apelurile nu dispune de mijloacele necesare pentru realizarea rutării, acesta are obligația de a achiziționa servicii de rutare a apelurilor către numerele portate de la un terț.  +  Articolul 16(1) În vederea rutării apelurilor către numerele portate se vor utiliza informațiile conținute în baza de date de referință centralizată.(2) Accesul furnizorilor care originează apeluri la baza de date de referință centralizată se realizează în mod nediscriminatoriu.(3) Rutarea apelurilor către numerele portate se realizează prin intermediul bazelor de date operaționale ale furnizorilor, constituite și actualizate pe baza informațiilor conținute în baza de date de referință centralizată.  +  Articolul 17(1) Metoda de rutare utilizată pentru implementarea portabilității numerelor între rețele este ACQ.(2) În cazurile stabilite prin condițiile tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor, furnizorul care originează apelul va putea utiliza, cu suportarea tuturor costurilor suplimentare, metoda de rutare OR.(3) Metoda de rutare utilizată în interiorul rețelelor pentru implementarea portabilității numerelor se stabilește de fiecare furnizor.  +  Articolul 18(1) Informația de rutare va fi transmisă prin intermediul adreselor concatenate, numărul de rutare și numărul apelat fiind transmise împreună în câmpul de semnalizare "Called Party Number".(2) Numerele de rutare se alocă furnizorilor acceptori pe baza unei proceduri stabilite de ANRC.  +  Capitolul V Costuri și tarife  +  Articolul 19(1) Fiecare furnizor care originează apeluri va suporta propriile costuri asociate implementării portabilității numerelor, inclusiv costurile interfețelor cu bazele de date centralizate.(2) Costurile furnizorului donor determinate de portarea numărului, inclusiv cele administrative, sunt datorate de furnizorul acceptor. Tarifele percepute de către furnizorul donor potrivit prevederilor acestui alineat nu vor depăși:a) 4,64 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilității numerelor geografice, numerelor independente de locație și al numerelor nongeografice, altele decât cele pentru servicii de comunicații electronice destinate publicului furnizate la puncte mobile;b) 2,13 euro pentru fiecare număr portat, în cazul portabilității numerelor nongeografice pentru servicii de comunicații electronice destinate publicului furnizate la puncte mobile. (la 30-05-2018, Alineatul (2) din Articolul 19 , Capitolul V a fost modificat de Articolul I din DECIZIA nr. 381 din 23 aprilie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 414 din 15 mai 2018 ) (3) Tarifele prevăzute la alin. (2) nu includ taxa pe valoarea adăugată.(4) În cazul utilizării metodei de rutare OR furnizorul care originează apelul va datora tariful de interconectare în vederea terminării apelurilor furnizorului acceptor, tariful de interconectare în vederea tranzitului comutat și tariful ce reflectă utilizarea funcțiilor de portabilitate furnizorului donor inițial, precum și alte tarife suplimentare determinate de utilizarea acestei metode de rutare.(5) Furnizorul acceptor va suporta costurile interne determinate de portarea numărului.  +  Articolul 20Abrogat. (la 15-02-2023, Articolul 20 din Capitolul V a fost abrogat de Punctul 10, Articolul 10 din DECIZIA nr. 72 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 15 februarie 2023 )  +  Capitolul VI Informarea utilizatorilor finali  +  Articolul 21(1) Furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate publicului au obligația de a pune la dispoziția utilizatorilor finali, cu titlu gratuit, informații detaliate, clare și actualizate cu privire la serviciul de portabilitate a numerelor, inclusiv referitoare la faptul că nu se percep tarife pentru realizarea portării, precum și la tarifele pentru apelurile realizate către numerele portate, în condițiile stabilite de ANCOM. (la 15-02-2023, Alineatul (1) din Articolul 21 , Capitolul VI a fost modificat de Punctul 11, Articolul 10 din DECIZIA nr. 72 din 9 februarie 2023, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 15 februarie 2023 ) (2) Modalitățile de informare a utilizatorilor finali la fiecare apel în cazul originării apelurilor către numerele portate se stabilesc prin condițiile tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor.  +  Articolul 22Operatorul bazei de date administrative centralizate va pune la dispoziție publicului, prin intermediul paginii sale de Internet, informații cu privire la numerele portate, în conformitate cu regulamentul de organizare și funcționare a bazei de date administrative centralizate.  +  Capitolul VII Condițiile tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor  +  Articolul 23(1) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei decizii se înființează grupul de lucru care va stabili condițiile tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor și va monitoriza implementarea portabilității numerelor.(2) Grupul de lucru prevăzut la alin. (1) este format din reprezentanți ai furnizorilor de servicii de comunicații electronice destinate publicului, care au dobândit dreptul de a utiliza resurse de numerotație și au asignat abonaților numere, altele decât cele prevăzute cu titlu de excepție la art. 4, precum și ai ANCOM, fiind coordonat de un specialist desemnat de președintele ANCOM. (la 24-08-2015, Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 4 al art. III din DECIZIA nr. 651 din 17 august 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 638 din 21 august 2015. ) (3) Condițiile tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor vor fi elaborate în conformitate cu prevederile prezentei decizii și vor conține cel puțin următoarele elemente:a) specificațiile tehnice pentru implementarea portabilității numerelor, inclusiv în ceea ce privește rutarea mesajelor către numerele portate;b) formularul-tip de cerere de portare a numărului;c) descrierea detaliată a procedurii de administrare a procesului de portare;d) modalitățile de decontare a costurilor între furnizori;e) parametrii de calitate ai serviciului de portabilitate a numerelor;f) modalitățile de informare a utilizatorilor finali la fiecare apel, în cazul originării apelurilor către numerele portate;g) procedura de modificare și completare a condițiilor tehnice și comerciale;h) regulamentul de organizare și funcționare a bazei de date administrative centralizate.  +  Articolul 24(1) În termen de 4 luni de la data înființării, grupul de lucru prevăzut la art. 23 alin. (1) va propune spre adoptare președintelui ANRC condițiile tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor.(2) În cazul în care grupul de lucru nu propune condițiile tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor în termenul prevăzut la alin. (1), acestea vor fi stabilite de ANRC.  +  Articolul 25(1) În termen de 5 luni de la data adoptării condițiilor tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor, toți furnizorii de rețele publice de comunicații electronice sau de servicii de comunicații electronice destinate publicului vor modifica și vor completa în mod corespunzător acordurile de interconectare sau de acces încheiate anterior.(2) În acordurile de interconectare sau de acces încheiate după data adoptării condițiilor tehnice și comerciale de implementare a portabilității numerelor se vor introduce clauze specifice privind implementarea portabilității numerelor.  +  Capitolul VIII Dispoziții finale  +  Articolul 26Modalitatea de finanțare a activităților determinate de realizarea și administrarea bazei de date centralizate, precum și operatorul bazei de date centralizate vor fi stabilite de către ANRC.  +  Articolul 27Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.
  Președintele Autorității Naționale
  de Reglementare în Comunicații,
  Dan Cristian Georgescu
  București, 10 aprilie 2006.Nr. 144/EN.