ORDIN nr. 64 din 28 februarie 2003 (*actualizat*)pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă(actualizat până la data de 12 martie 2003*)
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII ŞI SOLIDARITATII SOCIALE
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 4 martie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 martie 2003, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003.Având în vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii,în baza art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea şi functionarea Ministerului Muncii şi Solidaritatii Sociale, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii şi solidaritatii sociale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă modelul-cadru al contractului individual de muncă, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Contractul individual de muncă incheiat între angajator şi salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru. (2) Prin negociere între părţi contractul individual de muncă poate cuprinde şi clauze specifice, potrivit legii.Ministrul muncii şi solidaritatii sociale,Marian SarbuBucureşti, 28 februarie 2003.Nr. 64.  +  AnexăCONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂincheiat şi înregistrat sub nr. .../... în registrul generalde evidenta a salariatilor*)------------*) Până la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, cu menţionarea pe contract a acestui numar.A. Părţile contractului:Angajator - persoana juridica/fizica .........................., cu sediul/domiciliul în ......................., înregistrată la registrul comerţului/autorităţile administraţiei publice din ........ sub nr. ....., cod fiscal ..................., telefon ...................., reprezentata legal prin ........................, în calitate de ....................,şisalariatul/salariata - domnul/doamna .............................., domiciliat/domiciliata în localitatea ..............., str. ............ nr. ...., judeţul ..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ...... nr. ......, eliberat/eliberata de ................ la data de ................., CNP ................., permis de muncă seria ........ nr. .......... din data ...............,am incheiat prezentul contract individual de muncă în urmatoarele condiţii asupra cărora am convenit:B. Obiectul contractului: ......................................C. Durata contractului: a) nedeterminata, salariatul/salariata ....................... urmand sa inceapa activitatea la data de ....................; b) determinata, de ........... luni, pe perioada cuprinsa între data de .................... şi data de ........................../pe perioada suspendarii contractului individual de muncă al titularului de post.D. Locul de muncă:1. Activitatea se desfăşoară la .................................2. În lipsa unui loc de muncă fix salariatul va desfăşura activitatea astfel: ...............................E. Felul muncii:Functia/meseria ........................................ conform Clasificarii ocupatiilor din RomâniaF. Atribuţiile postului:Atribuţiile postului sunt prevăzute în fisa postului, anexa la contractul individual de muncă*).---------*) Până la data de 31 decembrie 2003, contractul individual de muncă va fi înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, cu menţionarea pe contract a acestui numar.G. Condiţii de muncă:1. Activitatea se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1991.2. Activitatea prestata se desfăşoară în condiţii normale/deosebite/speciale de muncă, potrivit Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare.H. Durata muncii:1. O norma întreaga, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi, ............ ore/săptămâna. a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmeaza: .................... (ore zi/ore noapte/inegal). b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil.2. O fractiune de norma de .......... ore/zi (cel puţin 2 ore/zi), .......... ore/săptămâna. a) Repartizarea programului de lucru se face după cum urmeaza: .................... (ore zi/ore noapte). b) Programul de lucru se poate modifica în condiţiile regulamentului intern/contractului colectiv de muncă aplicabil. c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu excepţia cazurilor de forta majoră sau pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.I. Concediul:Durata concediului anual de odihnă este de .................... zile lucratoare, în raport cu durata muncii (norma întreaga, fractiune de norma).De asemenea, beneficiaza de un concediu suplimentar de ............ .J. Salariul:1. Salariul de baza lunar brut: ... lei2. Alte elemente constitutive: a) sporuri ...; b) indemnizatii ...; c) alte adaosuri ... .3. Orele suplimentare prestate în afara programului normal de lucru sau în zilele în care nu se lucreaza ori în zilele de sarbatori legale se compenseaza cu ore libere platite sau se platesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de muncă aplicabil sau Legii nr. 53/2003 Codul muncii.4. Data/datele la care se plateste salariul este/sunt ...K. Drepturi şi obligaţii ale părţilor privind securitatea şi sănătatea în munca: a) echipament individual de protecţie ...; b) echipament individual de lucru ...; c) materiale igienico-sanitare ...; d) alimentatie de protecţie ...; e) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în munca ...L. Alte clauze: a) perioada de proba este de .......................; b) perioada de preaviz în cazul concedierii este de .............. zile lucratoare, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă; c) perioada de preaviz în cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de muncă; d) în cazul în care salariatul urmeaza să-şi desfasoare activitatea în strainatate, informaţiile prevăzute la art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi şi în contractul individual de muncă; e) alte clauze.M. Drepturi şi obligaţii generale ale părţilor:1. Salariatul are, în principal, urmatoarele drepturi: a) dreptul la salarizare pentru munca depusa; b) dreptul la repaus zilnic şi saptamanal; c) dreptul la concediu de odihnă anual; d) dreptul la egalitate de sanse şi de tratament; e) dreptul la securitate şi sănătate în munca; f) dreptul la formare profesionala, în condiţiile actelor aditionale.2. Salariatului îi revin, în principal, urmatoarele obligaţii: a) obligaţia de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile ce îi revin conform fisei postului; b) obligaţia de a respecta disciplina muncii; c) obligaţia de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu; d) obligaţia de a respecta masurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate; e) obligaţia de a respecta secretul de serviciu.3. Angajatorul are, în principal, urmatoarele drepturi: a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalităţii lor; b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; c) să constate savarsirea abaterilor disciplinare şi să aplice sanctiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil şi regulamentului intern.4. Angajatorului îi revin, în principal, urmatoarele obligaţii: a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de muncă, din contractul colectiv de muncă aplicabil şi din lege; b) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă; c) sa informeze salariatul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor care privesc desfăşurarea relatiilor de muncă; d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului; e) să asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.N. Dispozitii finale:Prevederile prezentului contract individual de muncă se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/naţional, înregistrat sub nr. ...../....... la Directia generală de muncă şi solidaritate sociala a judeţului/municipiului .........................../Ministerul Muncii şi Solidaritatii Sociale.Orice modificare privind clauzele contractuale în timpul executarii contractului individual de muncă impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispoziţiilor legale.Prezentul contract individual de muncă s-a incheiat în doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.O. Conflictele în legătură cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau încetarea prezentului contract individual de muncă sunt solutionate de instanţa judecătorească competenţa material şi teritorial, potrivit legii.Angajator,        Salariat,..................    ..............Reprezentant legal,........................Pe data de ................................... prezentul contract inceteaza în temeiul art. ............ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, în urma indeplinirii procedurii legale.Angajator,............---------------Punctul 1 al literei G a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 12 martie 2003.Titlul şi conţinutul literei J au fost modificate de pct. 2 al articolului unic din ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 12 martie 2003.Titlul şi conţinutul literei K au fost modificate de pct. 3 al articolului unic din ORDINUL nr. 76 din 11 martie 2003, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 12 martie 2003.---------