LEGE nr. 87 din 10 aprilie 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 334 din 13 aprilie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75 din 12 iulie 2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul 2, literele b), d) şi f) vor avea următorul cuprins:"b) organizaţia furnizoare de educaţie este o instituţie de învăţământ. Pot fi organizaţii furnizoare de educaţie şi alte persoane juridice care, potrivit statutului, desfăşoară activităţi de învăţământ pe bază de programe legal autorizate, de formare iniţială şi continuă;.................................................................... d) beneficiarii direcţi ai educaţiei sunt preşcolarii, elevii şi studenţii, precum şi persoanele adulte cuprinse într-o formă de educaţie;...................................................................... f) cadrul naţional al calificărilor cuprinde în mod progresiv şi corelat gradele, diplomele sau certificatele de studiu care atestă nivelurile distincte de calificare, exprimate în termenii rezultatelor în învăţare. Cadrul naţional al calificărilor este corelat cu cel european corespunzător."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Calitatea educaţiei este ansamblul de caracteristici ale unui program de studiu şi ale furnizorului acestuia, prin care sunt îndeplinite aşteptările beneficiarilor, precum şi standardele de calitate. (2) Evaluarea calităţii educaţiei constă în examinarea multicriterială a măsurii în care o organizaţie furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de însăşi organizaţia furnizoare de educaţie, aceasta ia forma evaluării interne. Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării externe. (3) Asigurarea calităţii educaţiei este realizată printr-un ansamblu de acţiuni de dezvoltare a capacităţii instituţionale de elaborare, planificare şi implementare de programe de studiu, prin care se formează încrederea beneficiarilor că organizaţia furnizoare de educaţie îndeplineşte standardele de calitate. Asigurarea calităţii exprimă capacitatea unei organizaţii furnizoare de a oferi programe de educaţie în conformitate cu standardele anunţate. Aceasta este astfel promovată încât să conducă la îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei. (4) Controlul calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, profesional, liceal şi postliceal presupune activităţi şi tehnici cu caracter operaţional, aplicate sistematic de o autoritate de inspecţie desemnată pentru a verifica respectarea standardelor prestabilite. (5) Îmbunătăţirea calităţii educaţiei presupune evaluare, analiză şi acţiune corectivă continuă din partea organizaţiei furnizoare de educaţie, bazată pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe alegerea şi aplicarea standardelor de referinţă."3. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Acreditarea este acea modalitate de asigurare a calităţii prin care se certifică respectarea standardelor pentru funcţionarea organizaţiilor furnizoare de educaţie şi a programelor lor de studii."4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Calitatea educaţiei reprezintă o prioritate permanentă pentru orice organizaţie furnizoare de educaţie, precum şi pentru angajaţii acesteia. (2) Calitatea este un criteriu fundamental de finanţare din surse publice a educaţiei. În cadrul învăţământului superior, evaluarea comparativă interinstituţională a programelor de studii universitare are drept consecinţă finanţarea diferenţiată, în funcţie de calitatea diferită a programului oferit. (3) Furnizorii de educaţie trebuie să funcţioneze astfel încât prin calitatea activităţii lor să satisfacă încrederea publică, iar învăţământul să se afirme ca bun public. (4) Politicile de asigurare a calităţii educaţiei din România sunt permanent corelate cu acţiunile promovate la nivel internaţional."5. Articolul 6 se abrogă.6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Asigurarea calităţii educaţiei este centrată preponderent pe rezultate. (2) Rezultatele sunt exprimate în cunoştinţe, competenţe, valori şi atitudini, care se obţin prin parcurgerea şi finalizarea unui nivel de învăţământ sau program de studii."7. La articolul 8, partea introductivă a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Metodologia asigurării calităţii în educaţie cuprinde următoarele componente:".8. La articolul 8, litera e) a alineatului (2) se abrogă.9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - (1) La nivelul fiecărei organizaţii furnizoare de educaţie din România se înfiinţează Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. (2) Organizaţia furnizoare de educaţie elaborează şi adoptă strategia şi regulamentul de funcţionare ale comisiei. (3) Conducătorul organizaţiei este direct responsabil de calitatea educaţiei furnizate. Conducerea ei operativă este asigurată de conducătorul organizaţiei sau de un coordonator desemnat de acesta. (4) Componenţa Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar cuprinde: a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de consiliul profesoral; b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; c) un reprezentant al părinţilor, în cazul învăţământului preşcolar, primar, gimnazial sau liceal; d) un reprezentant al elevilor, în cazul învăţământului profesional, liceal şi postliceal; e) un reprezentant al consiliului local; f) un reprezentant al minorităţilor naţionale, după caz, provenind din corpul profesoral, reprezentanţii părinţilor sau ai elevilor. (5) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în cadrul instituţiilor de învăţământ superior cuprinde: a) 1-3 reprezentanţi ai corpului profesoral, aleşi prin vot secret de senat; b) un reprezentant al sindicatului reprezentativ, desemnat de acesta; c) un reprezentant al studenţilor, desemnat de organizaţia studenţească. (6) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al angajatorilor. (7) Din comisie mai poate face parte un reprezentant al minorităţilor din rândul cadrelor didactice sau al studenţilor. (8) Pentru orice organizaţie furnizoare de educaţie, alta decât o instituţie de învăţământ, Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii cuprinde următoarele categorii: a) 1-3 reprezentanţi ai furnizorului; b) 1-3 reprezentanţi ai beneficiarilor direcţi; c) 1-3 reprezentanţi ai angajatorilor. (9) Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţii de conducere în instituţia de învăţământ sau în organizaţia respectivă, cu excepţia persoanei care asigură conducerea operativă a acesteia."10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Atribuţiile comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii sunt: a) coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a calităţii, aprobate de conducerea organizaţiei furnizoare de educaţie, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute la art. 10; b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei în organizaţia respectivă. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare sau publicare; c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei."11. La articolul 13, litera f) va avea următorul cuprins:"f) evaluarea comparativă interinstituţională a aceluiaşi tip de program de studiu oferit de diferite organizaţii furnizoare de educaţie."12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Pentru evaluarea externă a calităţii educaţiei se înfiinţează, prin prezenta ordonanţă de urgenţă, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior, denumită în continuare ARACIS, şi Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, denumită în continuare ARACIP. (2) Evaluarea externă poate fi efectuată şi de alte agenţii de evaluare a calităţii autohtone sau internaţionale, pe bază de contract între Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi evaluatori externi sau între instituţiile/unităţile de învăţământ universitare/preuniversitare şi evaluatori externi."13. La articolul 15, litera b) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:"b) Departamentul de evaluare externă a calităţii."14. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) ARACIS este o instituţie publică autonomă, de interes naţional, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli. (2) Sediul, organigrama şi regulamentul de funcţionare ale ARACIS se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."15. La articolul 17, literele e), f), h), i) şi m) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:"e) încheie, cu instituţii de învăţământ din ţară şi din străinătate, contracte de prestări de servicii pentru evaluarea externă a calităţii programelor şi furnizorilor de programe de educaţie specifice învăţământului superior, precum şi pentru evaluarea interinstituţională a programelor similare; f) efectuează evaluarea calităţii unor programe şi instituţii de învăţământ superior, la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Condiţiile privind realizarea activităţii de evaluare se stabilesc prin contract;..................................................................... h) publică manuale, ghiduri, lucrări de sinteză a bunelor practici de evaluare şi asigurare a calităţii; i) elaborează periodic, la fiecare 3 ani, analize de sistem asupra calităţii învăţământului superior din România;..................................................................... m) elaborează, o dată la 3 ani, rapoarte de autoevaluare a calităţii propriei activităţi, în vederea pregătirii evaluării externe de către agenţii similare din alte ţări."16. La articolul 18, literele a) şi c) vor avea următorul cuprins:"a) să folosească colaboratori externi, din ţară sau din străinătate, angajaţi pe bază de contract, experţi în domeniul de activitate al ARACIS, remuneraţi conform legii;..................................................................... c) să verifice, la încheierea misiunii de evaluare, respectarea metodologiei de evaluare aplicate de evaluatori;".17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) ARACIS este condusă de un consiliu alcătuit din 15 membri cu funcţii didactice de predare în învăţământul superior. (2) La înfiinţarea ARACIS, membrii consiliului interimar sunt stabiliţi după cum urmează: a) 5 membri numiţi de Senatul României; b) 5 membri numiţi de Consiliul Naţional al Rectorilor; c) 5 membri numiţi de Guvern, la propunerea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, dintre care un reprezentant al minorităţilor naţionale din universităţile care au specializări acreditate în limbile minorităţilor. (3) La desemnarea membrilor consiliului interimar, autorităţile prevăzute la alin. (2) se vor consulta pentru a se asigura reprezentarea specializărilor. (4) Consiliul interimar este condus de un preşedinte şi de 2 vicepreşedinţi. Preşedintele şi vicepreşedinţii se aleg prin vot secret, cu majoritatea membrilor consiliului interimar. (5) În termen de cel mult 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, consiliul interimar: a) elaborează metodologia de evaluare externă, standardele, standardele de referinţă şi lista indicatorilor de performanţă; b) scoate la concurs posturi din organigrama ARACIS; c) constituie propriul registru de evaluatori pentru activităţile de acreditare şi de evaluare a calităţii în învăţământul superior; d) organizează concurs, pe baza unei metodologii proprii, avizată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, pentru ocuparea a 10 posturi din consiliu. Noul consiliu rezultat are un mandat de 3 ani şi îşi alege preşedintele şi vicepreşedintele; e) stabileşte prin regulament metodologia de selectare a celorlalţi 5 membri ai consiliului, care rămân pentru legislatura următoare. (6) Nu pot fi membri ai consiliului persoane care îndeplinesc o funcţie de demnitate publică sau funcţia de rector. (7) Membrii consiliului nu pot cumula mai mult de două mandate, iar durata unui mandat este de 3 ani. (8) La fiecare 3 ani, Consiliul ARACIS se înnoieşte prin scoaterea la concurs a 10 posturi, în condiţiile stabilite la alin. (5) lit. d), şi îşi alege preşedintele şi vicepreşedintele. (9) La lucrările consiliului interimar participă, cu statut de observator, 2 reprezentanţi ai asociaţiilor studenţeşti."18. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIS preia patrimoniul, toate drepturile şi obligaţiile, infrastructura logistică, personalul tehnic şi baza de date ale Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică. Atribuţiile Consiliului Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică sunt transferate Departamentului de acreditare din cadrul ARACIS, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."19. Articolul 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) ARACIS se finanţează din venituri proprii şi din fonduri bugetare. (2) Veniturile proprii ale ARACIS provin din: a) venituri din contracte de prestări de servicii pentru evaluarea calităţii, încheiate inclusiv cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării; b) tarife de autorizare şi acreditare a instituţiilor de învăţământ superior pe programe de studiu, propuse de ARACIS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului; c) tarife de evaluare externă a calităţii, stabilite de ARACIS şi aprobate prin hotărâre a Guvernului; d) fonduri externe nerambursabile, obţinute prin participarea la programe internaţionale, donaţii, sponsorizări, alte surse legal constituite."20. La articolul 22, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 22. - (1) ARACIS face demersurile pentru înscrierea în registrul european al agenţiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior."21. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) Instituţiile româneşti de învăţământ superior acreditate au dreptul de a solicita evaluarea externă a calităţii fie de la ARACIS, fie de la o altă agenţie, naţională sau internaţională, înscrisă în registrul european al agenţiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior. (2) Dacă ARACIS este radiată din registrul european al agenţiilor de asigurare a calităţii, aceasta îşi încetează de drept activitatea. (3) În condiţiile alin. (2), conform prezentei ordonanţe de urgenţă, se trece la înfiinţarea unei noi agenţii pentru asigurarea calităţii în învăţământul superior."22. La articolul 24, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 24. - (1) ARACIP este instituţie publică, de interes naţional, în subordinea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu personalitate juridică şi cu buget propriu de venituri şi cheltuieli. (2) Sediul, structura organizatorică şi regulamentul de funcţionare ale ARACIP se stabilesc prin hotărâre a Guvernului."23. La articolul 24, literele a), b), d), e), f), h) şi n) ale alineatului (3) vor avea următorul cuprins:"a) elaborează, actualizează periodic şi propune ministrului educaţiei şi cercetării standardele, standardele de referinţă şi indicatorii de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului; b) elaborează şi propune ministrului educaţiei şi cercetării metodologia de evaluare instituţională şi de acreditare, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului;..................................................................... d) propune Ministerului Educaţiei şi Cercetării înfiinţarea şi acreditarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar, pentru fiecare nivel de învăţământ, program de studii şi calificare profesională, după caz. Înfiinţarea şi acreditarea se fac prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării; e) efectuează, pe baze contractuale, la solicitarea ministrului educaţiei şi cercetării, evaluarea calităţii educaţiei din învăţământul preuniversitar; f) propune ministrului educaţiei şi cercetării acreditarea organizaţiilor care oferă programe de formare profesională;..................................................................... h) efectuează, cel puţin o dată la 3 ani, evaluarea organizaţiilor furnizoare de educaţie acreditate;..................................................................... n) elaborează recomandări de îmbunătăţire a calităţii învăţământului preuniversitar;".24. La articolul 24, alineatele (4) şi (5) vor avea următorul cuprins:"(4) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ARACIP are dreptul să folosească colaboratori externi, din ţară sau din străinătate, angajaţi pe bază de contract, experţi în domeniul de activitate al agenţiei, înscrişi în registrul propriu al experţilor în evaluare şi acreditare. (5) ARACIP dispune de un aparat propriu format din experţi şi personal administrativ, angajaţi prin concurs. Aparatul propriu, format din experţi, va avea în componenţă şi un reprezentant al învăţământului în limbile minorităţilor naţionale."25. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Pentru îndeplinirea obiectivelor sale, ARACIP preia patrimoniul, toate drepturile şi obligaţiile, infrastructura logistică, personalul şi baza de date ale Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar. Funcţiile Comisiei Naţionale de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar sunt transferate Departamentului de acreditare al ARACIP, în termen de maximum 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."26. La articolul 27, literele b) şi d) ale alineatului (2) vor avea următorul cuprins:"b) perceperea unor tarife de autorizare, acreditare şi evaluare periodică, aprobate prin hotărâre a Guvernului;..................................................................... d) donaţii, sponsorizări, alte surse legal constituite."27. Articolul 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - ARACIS şi ARACIP se reunesc bianual pentru a armoniza intersectorial politicile şi strategiile aplicate în domeniul evaluării şi asigurării calităţii în educaţie."28. Articolul 29 va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Orice persoană juridică, publică sau privată, interesată în furnizarea de educaţie se supune procesului de evaluare şi acreditare, în condiţiile legii. (2) În învăţământul preuniversitar evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale pentru fiecare nivel de învăţământ, fiecare tip de program de studii şi de calificare profesională, după caz. (3) În învăţământul superior evaluarea şi acreditarea se fac la nivelul structurilor instituţionale pentru fiecare program din ciclul de licenţă, care duce la o calificare universitară distinctă. Programele specifice ciclurilor de studii de masterat şi doctorat se supun evaluării externe, în vederea acreditării. (4) Acreditarea presupune parcurgerea a două etape succesive: a) autorizarea de funcţionare provizorie, care acordă dreptul de a desfăşura procesul de învăţământ şi de a organiza, după caz, admiterea la studii; b) acreditarea, care acordă, alături de drepturile prevăzute la lit. a), şi dreptul de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi de a organiza, după caz, examen de absolvire, licenţă, masterat, doctorat. (5) Evaluarea externă în vederea acreditării se declanşează la cererea furnizorului de educaţie care îşi propune să ofere unul sau mai multe programe de educaţie iniţială sau continuă şi se bazează pe un ansamblu de standarde referitoare la domeniile şi criteriile prevăzute la art. 10. (6) Standardele naţionale specifice fiecărei etape de acreditare, diferenţiate potrivit art. 8 alin. (3), metodologiile de evaluare externă, eşalonarea în timp a procesului de acreditare, precum şi tarifele percepute în vederea autorizării şi acreditării se stabilesc periodic, la propunerea agenţiilor de asigurare a calităţii şi a Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin hotărâre a Guvernului."29. La articolul 30, literele a), e) şi f) vor avea următorul cuprins:"a) furnizorul de educaţie elaborează un raport de evaluare internă, pe baza prevederilor art. 10, pentru fiecare nivel de învăţământ, tip de program de studiu şi de calificare;..................................................................... e) pentru furnizorii de educaţie de nivel preuniversitar, autorizaţia de funcţionare provizorie se acordă pe baza avizului favorabil al ARACIP, prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării; f) pentru furnizorii de educaţie de învăţământ superior, autorizaţia de funcţionare provizorie se acordă pe baza avizului favorabil al ARACIS şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării, prin hotărâre a Guvernului."30. La articolul 31, literele a), c), f) şi g) vor avea următorul cuprins:"a) furnizorul de educaţie autorizat să funcţioneze provizoriu elaborează un raport de evaluare internă, folosind ca termeni de referinţă standardele specifice etapei de acreditare;..................................................................... c) termenul de depunere a cererii în vederea acreditării este de 2 ani de la data absolvirii primei promoţii, sub sancţiunea ridicării autorizaţiei de funcţionare provizorie;..................................................................... f) pentru furnizorii de educaţie de nivel preuniversitar, acreditarea acestora se acordă prin ordin al ministrului educaţiei şi cercetării, pe baza avizului ARACIP; g) pentru furnizorii de educaţie de învăţământ superior, acreditarea instituţiilor se face prin lege, promovată de Guvern, la iniţiativa Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pe baza avizului ARACIS."31. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Furnizorul de educaţie care a fost autorizat să funcţioneze provizoriu are dreptul de a gestiona personal didactic, nedidactic şi de cercetare, conform propriei strategii de dezvoltare, şi de a participa la programe naţionale şi internaţionale, în condiţiile legii. (2) Furnizorul de educaţie acreditat este parte a sistemului naţional de educaţie, cu toate drepturile şi obligaţiile conferite de lege."32. Articolul 33 va avea următorul cuprins:"Art. 33. - (1) După obţinerea autorizaţiei de funcţionare provizorie, furnizorul de educaţie implementează mecanismul de asigurare internă a calităţii şi întocmeşte rapoarte de evaluare internă a calităţii educaţiei, pe care le transmite anual ARACIP sau ARACIS, după caz. (2) După obţinerea acreditării, rapoartele anuale de evaluare internă a calităţii se transmit ARACIP, respectiv ARACIS, la cererea agenţiei sau din propria iniţiativă a furnizorului de educaţie, atunci când solicită o nouă evaluare externă. (3) Furnizorul de educaţie şi programele de studii acreditate ale acestuia se supun din 5 în 5 ani evaluării externe de către ARACIP, respectiv ARACIS, sau de o altă agenţie autohtonă ori internaţională, pe bază de contract."33. Articolul 34 va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) În condiţiile în care ARACIP, respectiv ARACIS, constată că nu sunt îndeplinite standardele de calitate, informează Ministerul Educaţiei şi Cercetării, care avertizează furnizorul de educaţie şi acordă un termen de un an pentru aducerea activităţii educaţionale la nivelul standardelor naţionale în vigoare. (2) Pe baza unui nou raport de evaluare internă întocmit de furnizorul de educaţie, ARACIP, respectiv ARACIS, dispune o nouă evaluare externă. (3) Dacă şi noul raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educaţiei şi Cercetării dispune: a) încetarea şcolarizării în cadrul programului respectiv de studii, începând cu anul I; b) obligarea furnizorului de educaţie să elaboreze, în continuare, rapoarte anuale de evaluare internă a calităţii educaţiei pentru anii de studii pentru care continuă activitatea. (4) Furnizorul de educaţie este obligat să se supună, după un termen de maximum 2 ani de la ultimul raport de evaluare nefavorabil, unei noi evaluări externe. (5) Dacă şi acest al treilea raport de evaluare externă este nefavorabil, Ministerul Educaţiei şi Cercetării elaborează şi promovează, după caz, prin ordin, hotărâre a Guvernului sau lege, decizia prin care încetează definitiv şcolarizarea în cadrul respectivului program şi se reglementează situaţia bazei materiale şi a studenţilor sau elevilor."34. Articolul 35 va avea următorul cuprins:"Art. 35. - (1) Pot desfăşura activităţi de învăţământ superior şi pot utiliza denumirile de universitate sau altele similare numai instituţiile de învăţământ superior autorizate să funcţioneze provizoriu ori acreditate. (2) Desfăşurarea activităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar, precum şi eliberarea actelor de studii în alte condiţii decât cele prevăzute prin prezenta ordonanţă de urgenţă atrag răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz. (3) Sesizarea organelor de urmărire penală se face de Ministerul Educaţiei şi Cercetării sau de către orice altă persoană fizică ori juridică lezată în drepturile sale prin funcţionarea instituţiei în cauză."35. La articolul 36, alineatele (1) şi (3) vor avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Organizaţiile furnizoare de educaţie experimentează mecanismele de evaluare internă a calităţii, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, începând cu semestrul al doilea al anului şcolar, respectiv universitar, 2005-2006...................................................................... (3) Începând cu anul şcolar, respectiv universitar, 2006-2007, se trece la aplicarea metodologiilor de evaluare internă şi externă în vederea asigurării calităţii conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la nivel naţional, ţinându-se cont de rezultatele stadiului de experimentare."36. Articolul 37 va avea următorul cuprins:"Art. 37. - (1) În cazul instituţiilor de învăţământ preuniversitar şi universitar care se află în proces de autorizare de funcţionare provizorie sau acreditare la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se aplică prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituţiilor de învăţământ superior şi recunoaşterea diplomelor, republicată, şi, respectiv, ale Ordonanţei Guvernului nr. 87/1998 privind evaluarea şi acreditarea învăţământului preuniversitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 196/1999, de către Consiliul Naţional de Evaluare şi Acreditare Academică, respectiv Comisia Naţională de Evaluare şi Acreditare a Învăţământului Preuniversitar, până la finalizarea procesului, dar nu mai mult de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Organizaţiile interesate pot depune noi cereri de autorizare de funcţionare provizorie sau acreditare numai după 6 luni de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."37. Articolul 38 va avea următorul cuprins:"Art. 38. - În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor supune aprobării prin hotărâri ale Guvernului sediul, organigrama şi regulamentul de funcţionare ale ARACIS, respectiv ale ARACIP."38. Articolul 40 va avea următorul cuprins:"Art. 40. - Toate instituţiile şi unităţile de învăţământ care funcţionează legal la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă îşi păstrează statutul şi se supun prevederilor acestei ordonanţe de urgenţă."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 10 aprilie 2006.Nr. 87.-----------