ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 174 din 27 noiembrie 2002 (*actualizată*)privind instituirea măsurilor speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit**)(actualizată până la data de 29 decembrie 2005*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 9 decembrie 2002. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 29 decembrie 2005, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005.**) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:Conform pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005, în tot cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 174/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 211/2003, sintagma "clădiri de locuit multietajate" se înlocuieşte cu sintagma "clădiri de locuit".În temeiul art. 114 alin. (4) din Constituţie,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă de urgenţă instituie măsuri speciale pentru reabilitarea termica a unor clădiri de locuit şi a instalaţiilor aferente, realizate după proiecte-tip în perioada 1950-1985, amplasate în zone urbane şi racordate la sistemele centralizate de furnizare a energiei termice ale unităţilor administrativ-teritoriale, în contextul reducerii consumului energetic.------------Art. 1 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005, prin înlocuirea sintagmei "clădiri de locuit multietajate" cu sintagma "clădiri de locuit".  +  Articolul 2 (1) Clădirile de locuit se includ în programe anuale de acţiuni pentru reabilitarea termica, denumite în continuare programe anuale.------------Alin. (1) al art. 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005, prin înlocuirea sintagmei "clădiri de locuit multietajate" cu sintagma "clădiri de locuit". (2) Programele anuale se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei pe baza prioritatilor stabilite pe criterii şi se aproba prin hotărâre a Guvernului.-------------Alin. (2) al art. 2 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003. (3) Condiţiile de eligibilitate şi criteriile de selecţie a clădirilor de locuit ce se includ în programele anuale se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.------------Alin. (3) al art. 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005, prin înlocuirea sintagmei "clădiri de locuit multietajate" cu sintagma "clădiri de locuit".(3^1) Principalele criterii luate în considerare la stabilirea prioritatilor prevăzute la alin. (2) sunt următoarele: a) vechimea construcţiei; b) zona climatica de amplasare; c) densitatea populaţiei din zona de amplasare; d) pierderile termice ale construcţiei.-------------Alin. (3^1) al art. 2 a fost introdus de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003. (4) Consiliile judeţene şi locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, sunt obligate sa pună la dispoziţie Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei datele şi documentele necesare fundamentarii programelor anuale, conform normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) În vederea fundamentarii soluţiilor tehnico-economice privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei iniţiază studii, audit şi realizarea de prototipuri, finanţate din fondul constituit potrivit prevederilor art. 40 lit. a) din Legea nr. 10/1995privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, precum şi din alte surse constituite în condiţiile legii.------------Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005, prin înlocuirea sintagmei "clădiri de locuit multietajate" cu sintagma "clădiri de locuit".  +  Articolul 3 (1) Măsurile pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit cuprind, de regula, intervenţii la:------------Partea introductivă a alin. (1) al art. 3 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005, prin înlocuirea sintagmei "clădiri de locuit multietajate" cu sintagma "clădiri de locuit". a) pereţi exteriori, inclusiv ferestre şi uşi exterioare, terasa, planseul peste subsol şi alte elemente structurale şi nestructurale care constituie anvelopa clădirii; b) instalaţiile de încălzire şi de preparare a apei calde menajere, aferente clădirii. (2) Măsurile speciale de reabilitare termica se realizează cu respectarea cerinţelor de calitate şi a celorlalte obligaţii impuse prin Legea nr. 10/1995, cu modificările ulterioare, Ordonanţa Guvernului nr. 29/2000 privind reabilitarea termica a fondului construit existent şi stimularea economisirii energiei termice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 325/2002, şi reglementările tehnice în domeniu.  +  Articolul 4Coordonarea din punct de vedere tehnic a acţiunilor privind reabilitarea termica a clădirilor de locuit se realizează de către Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, care va acţiona, în principal, pentru:------------Partea introductivă a art. 4 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005, prin înlocuirea sintagmei "clădiri de locuit multietajate" cu sintagma "clădiri de locuit". a) analiza documentelor necesare fundamentarii programelor anuale transmise de consiliile judeţene şi locale, respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, a clădirilor de locuit ce necesita reabilitarea termica şi clasificarea clădirilor pe tipuri de proiecte utilizate la realizarea acestora;------------Litera a) a art. 4 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005, prin înlocuirea sintagmei "clădiri de locuit multietajate" cu sintagma "clădiri de locuit". b) elaborarea şi promovarea programelor anuale pentru reabilitarea termica a clădirilor de locuit, în vederea aprobării conform prevederilor art. 2 alin. (2).------------Litera b) a art. 4 a fost modificată de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005, prin înlocuirea sintagmei "clădiri de locuit multietajate" cu sintagma "clădiri de locuit".  +  Articolul 5Asociaţiile de proprietari vor acţiona pentru:-------------Partea introductivă a art. 5 a fost modificată de pct. 1 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005. a) efectuarea expertizei şi auditului energetic al clădirii; b) aprobarea în adunarea generală a proprietarilor/locatarilor a deciziei pentru reabilitarea termica a clădirii; c) proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termica a anvelopei clădirii şi/sau a instalaţiilor de încălzire şi de producere a apei calde menajere, aferente clădirii.  +  Articolul 6 (1) Coordonatorii programelor anuale sunt primării municipiilor şi oraşelor, respectiv primării sectoarelor municipiului Bucureşti. (2) Coordonatorii programelor anuale iau măsurile necesare pentru efectuarea expertizei şi auditului energetic al clădirii şi încheierea convenţiilor cu asociaţiile de proprietari din clădirile de locuit nominalizate în programele anuale pentru continuarea acţiunilor privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit.-------------Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005. (3) Conţinutul-cadru al convenţiilor prevăzute la alin. (2), etapele de derulare a acţiunilor privind reabilitarea termica a clădirilor, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor contractante se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Contractarea expertizării şi auditului energetic, a proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se face de către coordonatorii programelor anuale, împreună cu asociaţiile de proprietari, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.-------------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 7Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind expertizarea şi auditul energetic, precum şi pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare termica a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se asigura din alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinaţie în bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei.------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005, prin înlocuirea sintagmei "clădiri de locuit multietajate" cu sintagma "clădiri de locuit".  +  Articolul 8Fondurile necesare pentru finanţarea cheltuielilor privind executarea lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale se asigură, în părţi egale, din următoarele surse: a) alocaţii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; b) fonduri aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale; c) fondul de reparaţii al asociaţiei de proprietari.-------------Art. 8 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 9Asociaţiile de proprietari din clădirile de locuit incluse în programele anuale beneficiază de finanţarea cheltuielilor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică, potrivit art. 7 şi 8, în condiţiile în care aprobă, cu votul majorităţii membrilor adunării generale a proprietarilor, decizia de intervenţie şi semnează convenţia-cadru cu coordonatorul programului anual pentru derularea, în condiţiile legii, a acţiunilor pentru reabilitarea termică a clădirii.-------------Art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005.-------------Art. 10 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005.-------------Art. 11 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 187 din 14 decembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.188 din 29 decembrie 2005.  +  Articolul 12În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei va elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, pe care le va supune spre aprobare Guvernului.-------------Art. 12 a fost modificat de pct. 7 al articolului unic din LEGEA nr. 211 din 16 mai 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 mai 2003.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 27 noiembrie 2002.Nr. 174.-----------