ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 56 din 25 iunie 2004 (*actualizata*)privind crearea statutului special al functionarului public denumit manager public(actualizata până la data de 12 noiembrie 2004*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 590 din 1 iulie 2004. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 12 noiembrie 2004 cu modificările şi completările aduse de LEGEA nr. 452 din 1 noiembrie 2004.În vederea atragerii tinerilor profesionisti bine pregatiti în administratia publică din România se urmareste crearea unei noi functii publice specifice cu statut special, denumita manager public, care să beneficieze de un sistem de promovare speciala şi un nivel de salarizare motivant,în cadrul procesului de reforma a administraţiei publice a cărui componenta esenţială o reprezinta înfiinţarea şi dezvoltarea unui corp profesionist de functionari publici, neutru şi comparabil cu cel existent în tarile Uniunii Europene,în vederea crearii unui corp de functionari publici profesionist, România a primit fonduri în valoare de 4 milioane euro din partea Uniunii Europene pentru derularea Proiectului PHARE RO 0106.03, denumit "Crearea unui corp profesionist de manageri publici în administratia publică - Proiectul tinerilor profesionisti", proiect cu o importanţa componenta de instruire a tinerilor functionari publici în tara şi în strainatate, a cărui prima promotie va absolvi în luna august 2004,în vederea evitarii riscului de a nu finaliza proiectul, de a pierde fondurile U.E. alocate, în valoare de 4 milioane euro, şi de a pierde finantarea unui al doilea ciclu al proiectului, în valoare de 3,5 milioane euro, ca urmare a absentei unui cadru normativ special,în vederea redactarii în timp util a Termenilor de referinţa şi având în vedere condiţia ceruta de Comisia Europeana de a se crea baza legala necesară Proiectului tinerilor profesionisti până la data de 30 iunie 2004,având în vedere necesitatea reglementarii statutului juridic pentru absolventii Proiectului PHARE RO 0106.03 în termenul prevăzut în Planul de măsuri urgente pentru integrare europeana al Guvernului României (To Do List),având în vedere respectarea calendarului prevăzut de Foaia de parcurs pentru România a Comisiei Europene privind incheierea capitolelor de negociere cu Uniunea Europeana, elemente care vizeaza interesul public şi constituie situaţii de urgenta şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementeaza statutul special al functionarilor publici numiti intr-o functie publică specifică de manager public. (2) În exercitarea functiei publice specifice, managerul public are rolul de a contribui la asigurarea eficientei şi continuitatii reformei în administratia publică şi la implementarea acquisului comunitar.  +  Articolul 2Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, prezenta ordonanţă de urgenţă stabileste reguli specifice privind recrutarea, formarea, numirea, evaluarea, remunerarea şi promovarea rapida în categoria functionarilor publici de conducere, precum şi modalitatea de acces în categoria inaltilor functionari publici a managerilor publici.  +  Capitolul II Cadrul instituţional  +  Articolul 3 (1) Comisia pentru managerii publici, denumita în continuare Comisia, ca organism independent, urmareste şi asigura aplicarea prevederilor referitoare la modalitatile de acces la functia de manager public şi la mecanismele de promovare rapida, reglementate prin prezenta ordonanţă de urgenţă şi prin normele de aplicare a acesteia. (2) Denumirea Comisiei pentru bursa speciala "Guvernul României", infiintata prin Legea nr. 157/2004 privind instituirea bursei speciale "Guvernul României" pentru formarea managerilor din sectorul public, se modifica şi se inlocuieste, în cuprinsul tuturor actelor normative în vigoare, cu denumirea Comisia pentru managerii publici. (3) În cadrul prezentei ordonante de urgenta, Comisia indeplineste atribuţii în domeniul evaluării, încadrării în trepte, repartizarii, promovarii, solutionarii contestatiilor şi al excluderii din categoria managerilor publici, asigurand transparenta, imparţialitatea, reprezentativitatea şi obiectivitatea. Comisia indeplineste atribuţiile conferite prin dispozitiile Legii nr. 157/2004, referitoare la participantii la programul de burse speciale "Guvernul României", şi pe cele conferite prin prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Secretariatul Comisiei, în ceea ce priveste indeplinirea atribuţiilor ce decurg din prezenta ordonanţă de urgenţă şi din normele de aplicare a acesteia, în legătură cu statutul special al managerilor publici, se asigura de către Ministerul Administraţiei şi Internelor. (5) Ministerul Administraţiei şi Internelor poate colabora, în exercitarea atribuţiilor sale secretariale, cu un partener de implementare desemnat potrivit procedurii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.-------------Alin. (4) şi (5) ale art. 3 au fost introduse prin pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 452 din 1 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 9 noiembrie 2004.  +  Articolul 4 (1) Institutul Naţional de Administratie asigura organizarea urmatoarelor forme de pregatire destinate instruirii persoanelor care doresc sa acceada intr-o functie publică de manager public: a) programe de formare specializata cu durata de 2 ani; b) programe de formare specializata cu durata de un an, specifice pentru tineri functionari publici în vârsta de până la 35 de ani. (2) Pentru realizarea atributiei prevăzute la alin. (1) Institutul Naţional de Administratie poate beneficia de programe cu asistenţa externa.-------------Lit. b) a alin. (1) al art. 4 a fost modificata prin pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 452 din 1 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 9 noiembrie 2004.  +  Articolul 5Agentia Naţionala a Functionarilor Publici are urmatoarele atribuţii principale: a) colaboreaza cu Comisia şi cu Institutul Naţional de Administratie în vederea stabilirii numarului maxim de functii publice care pot fi ocupate de managerii publici; b) stabileste anual, în condiţiile legii, functiile publice rezervate managerilor publici, conform planului de ocupare a functiilor publice; c) propune conducătorului autorităţii sau al institutiei publice în al carei stat de functii este prevăzută functia publică, în urma rezultatelor evaluării finale realizate de Comisie, numirea managerilor publici; d) asigura transferul managerilor publici, în colaborare cu autorităţile şi instituţiile publice; e) alte atribuţii stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 6 (1) Autorităţile şi instituţiile publice din administratia publică centrala infiinteaza, cu avizul sau la solicitarea Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici, posturile corespunzătoare functiilor publice specifice de manager public. (2) Posturile corespunzătoare functiilor publice specifice de manager public pot fi înfiinţate şi de către autorităţi şi institutii ale administraţiei publice locale, cu avizul Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici. (3) Posturile prevăzute la alin. (1) şi (2) se infiinteaza prin transformarea functiilor publice de execuţie vacante în functii publice specifice de manager public, ale caror grade sunt echivalate functiilor publice de conducere, sau prin crearea de noi posturi, în condiţiile legii. (4) Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate sa colaboreze cu Agentia Naţionala a Functionarilor Publici în vederea asigurarii transferului managerilor publici.  +  Capitolul III Cariera în functia publică de manager public  +  Articolul 7 (1) Selecţia pentru programele de formare specializata se realizează de către Institutul Naţional de Administratie în colaborare cu Agentia Naţionala a Functionarilor Publici şi este monitorizata de către Comisie. (2) Participantii declarati admisi la unul dintre programele prevăzute la art. 4 alin. (1) semneaza un angajament cu Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin care se obliga sa lucreze în administratia publică timp de 5 ani după incheierea programelor de formare, sub sancţiunea rambursarii cheltuielilor efectuate cu formarea lor în condiţiile prevăzute prin angajament.  +  Articolul 8 (1) Participantii la programul de formare specializata cu durata de un an, organizat de Institutul Naţional de Administratie, destinat tinerilor functionari publici, se numesc stagiari, iar participantii la programul de formare specializata cu durata de 2 ani, organizat de Institutul Naţional de Administratie, destinat absolventilor învăţământului superior, se numesc cursanti. Pe perioada formarii stagiarii şi cursantii sunt obligati să respecte Regulamentul de ordine interioara şi regulamentele de studii ale Institutului Naţional de Administratie. (2) Participantii la programele de formare specializata prevăzute la art. 4 alin. (1), care anterior selectiei aveau statutul de functionar public, îşi păstrează acest statut, fiind suspendati din functia publică pe durata desfăşurării programului de formare. (3) Participantii la programele de formare specializata prevăzute la art. 4 alin. (1), care anterior selectiei nu aveau statutul de functionar public, dobândesc, pe perioada formarii, calitatea de cursant la Institutul Naţional de Administratie. (4) Posturile din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice în care şi-au desfăşurat activitatea stagiarii şi cursantii selectati, devenite vacante sau, după caz, temporar vacante, pot fi ocupate în condiţiile legii. (5) Pe perioada stagiilor în administratia publică din România cursantii şi stagiarii nu beneficiaza de drepturi banesti din partea autorităţilor şi instituţiilor publice la care acestea se desfăşoară.  +  Articolul 9 (1) Participantii la programele de formare specializata prevăzute la art. 4 alin. (1) sunt exclusi de la acestea în urmatoarele situaţii: a) absenta nemotivata de la programele sau de la activităţile de formare; b) cererea cursantului sau a stagiarului de a renunta la programele de formare; c) abateri disciplinare, stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta; d) obtinerea unor rezultate nesatisfacatoare în cadrul studiilor şi stagiilor în strainatate sau în cazul nerevenirii în România la incheierea perioadei de studii şi de stagii în strainatate. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) stagiarii şi cursantii sunt obligati sa ramburseze cheltuielile de formare efectuate cu instruirea lor. Modalitatile de calcul se stabilesc prin angajamentul prevăzut la art. 7 alin. (2).  +  Articolul 10 (1) Pot ocupa functia publică de manager public, în urma unei evaluari finale realizate de Comisie, urmatoarele categorii de persoane, după cum urmeaza: a) absolventii programului de formare specializata cu durata de 2 ani, organizat de Institutul Naţional de Administratie; b) absolventii programului de formare specializata specific pentru tineri functionari publici, cu durata de un an, organizat de Institutul Naţional de Administratie; c) absolventii programului de burse speciale "Guvernul României", cu condiţia să urmeze un program intensiv de formare specializata în administratia publică, în România, organizat de Institutul Naţional de Administratie sau de alte institutii de formare continua. (2) Pentru a ocupa o functie publică specifică de manager public, absolventii prevăzuţi la alin. (1) trebuie să indeplineasca condiţiile prevăzute la art. 50 din Legea nr. 188/1999, republicată.  +  Articolul 11 (1) Functia publică specifică de manager public se imparte în 3 trepte profesionale de încadrare, definite astfel: a) manager public treapta 1, corespunzător sistemului de promovare foarte rapida; b) manager public treapta 2, corespunzător sistemului de promovare rapida; c) manager public treapta 3, corespunzător sistemului de promovare accelerata. (2) Functia publică specifică de manager public este structurata pe grade profesionale, după cum urmeaza: a) asistent, echivalent cel puţin functiei publice de sef birou; b) special, echivalent cel puţin functiei publice de sef serviciu; c) principal, echivalent cel puţin functiei publice de director adjunct; d) superior, echivalent cel puţin functiei publice de director; e) general, echivalent functiei publice de director general adjunct. (3) Promovarea managerilor publici treapta 1 începe cu gradul de manager public special, iar pentru celelalte trepte începe cu gradul de manager public asistent.  +  Articolul 12 (1) Persoanele prevăzute la art. 10 alin. (1) sunt evaluate la finalizarea programelor de formare specializata de către Comisie, care decide treapta profesionala de încadrare ca manager public. În aceasta evaluare se vor lua în considerare rezultatele evaluării de la absolvirea programelor de formare, în proportie de 70%, şi propria evaluare finala a Comisiei, în proportie de 30%. (2) În functie de clasamentul final realizat de Comisie şi de optiunile absolventilor programelor prevăzute la art. 10 alin. (1), Agentia Naţionala a Functionarilor Publici întocmeşte, cu contrasemnatura Comisiei, în termenul prevăzut prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, schema de repartizare a absolventilor pe functiile publice de manager public prevăzute în Planul anual de ocupare a functiilor publice. (3) Numirea în functia de manager public se face prin act administrativ al conducătorului autorităţii sau al institutiei publice în cadrul careia urmeaza să-şi desfasoare activitatea, la propunerea Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici.  +  Articolul 13 (1) Managerul public îşi desfăşoară activitatea, de regula, sub directa coordonare a unui înalt functionar public din cadrul autorităţii sau al institutiei publice în care îşi va desfăşura activitatea. (2) În autorităţile sau instituţiile publice în care nu exista inalti functionari publici, managerul public îşi desfăşoară activitatea sub directa coordonare a functionarului public de conducere situat pe cel mai înalt nivel din cadrul acestora. (3) Pentru posturile de manageri publici, superiorul ierarhic al acestora stabileste, pe baza atribuţiilor şi responsabilitatilor generale prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, cu consultarea Comisiei, responsabilitatile corespunzătoare fisei postului. (4) Orice contestatii cu privire la neconcordanta dintre atribuţiile stabilite prin fisa postului se aduc în atenţia Comisiei. Comisia poate solicita sporirea sau micsorarea atribuţiilor şi responsabilitatilor sau, după caz, în situaţii temeinic justificate, transferul managerului public.  +  Articolul 14 (1) Managerii publici promovează succesiv în gradele profesionale, pe baza vechimii în gradul profesional detinut şi în urma deciziei Comisiei. (2) Decizia Comisiei este bazata pe evaluarea performantelor profesionale individuale, efectuata de către superiorul ierarhic al managerului public evaluat, şi pe propria evaluare a acesteia. (3) Evaluarea managerilor publici poate fi initiata la solicitarea acestora, a superiorului ierarhic sau a Comisiei. (4) În urma evaluării Comisiei managerii publici pot obtine urmatoarele rezultate, detaliate în normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta: a) reconfirmarea sau pierderea statutului de manager public; b) promovarea, reconfirmarea în grad sau retrogradarea managerului public; c) incadrarea pe o treapta superioara sau inferioara, în cazuri extraordinare. (5) În urma evaluării Comisiei managerii publici pot promova în gradele superioare, după cum urmeaza: a) conform sistemului de promovare foarte rapida, managerii publici treapta 1 pot promova după cel puţin 8 luni; b) conform sistemului de promovare rapida, respectiv de promovare accelerata, managerii publici treapta 2 şi treapta 3 pot promova după cel puţin 12 luni. (6) Managerii publici sunt evaluaţi obligatoriu de către Comisie la incheierea termenelor maxime prevăzute la lit. a)-c), iar managerii publici reconfirmati pe treapta profesionala promovează automat în gradele profesionale, în functie de rezultatele obtinute, după cum urmeaza: a) conform sistemului de promovare foarte rapida, managerii publici treapta 1 promovează în termen de 16 luni; b) conform sistemului de promovare rapida, managerii publici treapta 2 promovează în termen de 24 de luni; c) conform sistemului de promovare accelerata, managerii publici treapta 3 promovează în termen de 36 de luni. (7) Evaluarea fiecarui manager public de către Comisie trebuie să fie efectuata cel puţin o dată pe an, dar nu mai mult de doua ori. (8) În urma promovarii în grad, în termenul prevăzut în normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, superiorul ierarhic al managerului public stabileste, cu consultarea Comisiei, atribuţiile şi responsabilitatile sporite ale noii functii publice, cu respectarea condiţiilor art. 13 alin. (3).  +  Articolul 15 (1) Managerii publici au obligaţia sa fi desfăşurat activitate în cadrul a cel puţin două autorităţi sau institutii publice ca o condiţie necesară pentru a participa la concursul organizat pentru accederea în categoria inaltilor functionari publici. (2) În vederea indeplinirii acestei obligaţii, managerii publici pot solicita Agentiei Naţionale a Functionarilor Publici transferul în cadrul altei autorităţi sau institutii publice, pe o functie publică de manager public echivalenta. (3) Comisia poate solicita, de asemenea, transferul în cadrul altei autorităţi sau institutii publice, pe o functie publică de manager public echivalenta, în condiţiile legii.  +  Articolul 16 (1) Statutul de manager public se poate pierde în cazul obtinerii unor rezultate nesatisfăcătoare la evaluarile performantelor profesionale individuale periodice, în cazul savarsirii de abateri disciplinare, precum şi în condiţiile art. 84 din Legea nr. 188/1999, republicată. (2) În cazul pierderii statutului de manager public, Agentia Naţionala a Functionarilor Publici ia masurile necesare pentru redistribuirea persoanelor respective pe o functie publică generală, în limita functiilor publice vacante. (3) În cazul pierderii statutului de manager public, persoanele care au incheiat angajamentul prevăzut la art. 7 alin. (2) au obligaţia sa lucreze în administratia publică până la expirarea duratei prevăzute în angajament.  +  Articolul 17 (1) Managerii publici care indeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi deţin gradul de manager public superior sau de manager public general pot participa la concursurile organizate pentru ocuparea functiilor publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici. (2) După intrarea în categoria inaltilor functionari publici, managerilor publici le sunt aplicabile dispozitiile referitoare la inaltii functionari publici.  +  Capitolul IV Regimul de salarizare a managerilor publici  +  Articolul 18 (1) Pe perioada derularii programelor de formare specializata în România, inclusiv în timpul vacantei şi al stagiului, cursantii şi stagiarii sunt remunerati de la bugetul de stat prin bugetul Institutului Naţional de Administratie. (2) Pentru persoanele prevăzute la art. 8 alin. (2) şi (3) sistemul de remunerare consta intr-o bursa egala asigurata de Institutul Naţional de Administratie, stabilita prin hotărâre a Guvernului. (3) Perioada formarii se considera vechime în munca, în functia publică sau în specialitate, după caz.  +  Articolul 19 (1) Pentru activitatea desfăşurată până la intrarea în categoria inaltilor functionari publici managerii publici au dreptul la un salariu egal functiei publice de conducere din minister, echivalenta gradului de manager public, la care se adauga un spor de manager public, determinat în functie de treapta deţinută, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Managerul public care ocupa o functie de înalt functionar public beneficiaza de un spor de manager public, calculat în functie de salariul de baza, corespunzător nivelului acestei functii, prevăzut în anexa. (3) Managerii publici beneficiaza de toate drepturile salariale suplimentare prevăzute în Legea nr. 188/1999, republicată. (4) Pierderea statutului de manager public atrage pierderea sporului de manager public.  +  Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale  +  Articolul 20 (1) Pe durata derularii proiectelor din domeniul administraţiei publice, finantate prin Programul PHARE, numărul de locuri pentru cele doua programe prevăzute la art. 4 alin. (1) se stabileste de către Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, Institutul Naţional de Administratie şi Unitatea Centrala pentru Reforma Administraţiei Publice, cu consultarea echipelor de asistenţa tehnica ale acestor proiecte. (2) Selecţia pentru programele de formare specializata, derulate cu asistenţa tehnica din partea proiectelor PHARE prevăzute la alin. (1), se face de către echipele de asistenţa tehnica ale acestor proiecte, în colaborare cu Agentia Naţionala a Functionarilor Publici, Institutul Naţional de Administratie şi cu Unitatea Centrala pentru Reforma Administraţiei Publice.  +  Articolul 21 (1) Absolventii programelor de formare organizate cu asistenţa Proiectului PHARE RO 0106.03, componentele "Stagiari 2003-2004" şi "Cursanti 2003-005", sunt considerati ca facand parte din categoriile prevăzute la art. 8 alin. (1) şi beneficiaza de drepturile banesti prevăzute pe perioada formarii. (2) Prin excepţie de la prevederile art. 3 şi 12, evaluarea finala şi clasamentul final al absolventilor componentei «Stagiari 2003-2004» şi «Cursanti 2003-2005», candidati pentru functia de manager public, sunt stabilite de către o comisie interimara, infiintata prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, al carei secretariat se poate asigura de către echipele de asistenţa tehnica ale proiectelor PHARE, prevăzute la art. 20 alin. (2). (3) Prin excepţie, absolventii proiectului prevăzut la alin. (1), componenta "Stagiari 2003-2004", pot fi numiti ca manageri publici după maximum un an de la evaluarea finala. (4) Absolventii proiectului prevăzut la alin. (1), componentele "Stagiari 2003-2004" şi "Cursanti 2003-2005", selectati, sunt numiti pe posturile de manager public potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, cu condiţia sa fi semnat angajamentul prevăzut la art. 7 alin. (2), beneficiind de drepturile corespunzătoare din prima zi în care ocupa pozitia de manager public.-------------Alin. (2) al art. 21 a fost modificat prin pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 452 din 1 noiembrie 2004 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 9 noiembrie 2004.  +  Articolul 22 (1) Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta se completeaza în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 188/1999, republicată. (2) În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se aproba, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administraţiei şi Internelor, normele metodologice de aplicare a acesteia, prin care se stabilesc: a) mecanismul de gestionare a functiei publice de manager public: procesul de selecţie, evaluare, numire, plasare, transfer, promovare; b) atribuţiile indeplinite de autorităţile şi instituţiile publice, precum şi de structurile care aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta şi modalitatile de colaborare dintre acestea; c) modalitatile de pierdere a statutului de manager public; d) cazurile de intrerupere a programelor de formare; e) atribuţiile şi responsabilitatile specifice minimale ale managerilor publici; f) modalitatile de creare a functiilor publice de manager public; g) nivelul bursei şi mecanismele de remunerare ale stagiarilor şi cursantilor.  +  Articolul 23Numărul functiilor publice de manager public nu se ia în calcul la stabilirea procentului de 12% prevăzut de lege pentru functiile publice corespunzătoare categoriei inaltilor functionari publici şi categoriei functionarilor publici de conducere.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Nicolae Berechet,secretar de statMinistrul delegat pentruadministratia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 25 iunie 2004.Nr. 56.  +  Anexa Sporurile salariale corespunzătoare gradelor de managerpublic echivalente functiilor publicede conducere (% din salariul de baza)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                             Spor de manager                                                             public (procent)                                                          ─────────────────────Functia publică Gradul Functia Manager Manager Manager                                 echivalenta public public public                                                        treapta treapta treapta                                                           1 2 3─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Manager public General Director general 60% 55% 25%                                adjunct Manager public Superior Director 60% 55% 25% Manager public Principal Director adjunct 60% 55% 25% Manager public Special Sef serviciu 60% 55% 25% Manager public Asistent Sef birou 60% 55% 25%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────     Sporurile salariale corespunzătoare functiilor publice din     categoria inaltilor functionari publici cu statut de manager              public (% din salariul de baza)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Functia publică Statutul Spor de manager public                                                        (procent)─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Secretar general Manager public 50% Secretar general adjunct Manager public 50% Director general Manager public 60%───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────________________