NORME din 20 august 2001 privind procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile
EMITENT
 • MINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELOR
 • MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 566 din 11 septembrie 2001  Notă
  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 265 din 20 august 2001, publicat în Monitorul Oficial nr. 566 din 11 septembrie 2001.
   +  Capitolul 1 Dispozitii generale  +  Articolul 1Prezentele norme se emit în baza prevederilor art. 9 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, aprobata și modificata prin Legea nr. 465/2001, și reglementeaza procedura de acordare, prelungire, suspendare sau anulare a autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile.  +  Articolul 2(1) Autorizatia de valorificare atesta capacitatea agentilor economici de a realiza operațiuni de valorificare, astfel cum sunt definite în anexa nr. 2 la Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, aprobata și modificata prin Legea nr. 465/2001, pentru fiecare grupa de deseuri industriale reciclabile prevăzută în anexa nr. 1 la aceeasi ordonanța.(2) Agentii economici autorizati sa desfasoare activități de valorificare a deseurilor industriale reciclabile pot realiza astfel de operațiuni și la sediul deținătorilor de deseuri, cu respectarea normelor de protecție a mediului și a sănătății populatiei.  +  Articolul 3Comisia Naționala pentru Reciclarea Materialelor monitorizează agentii economici autorizati sa desfasoare activități de valorificare a deseurilor industriale reciclabile, scop în care acestia sunt obligati sa îi furnizeze trimestrial, până la data de 25 a lunii urmatoare, informațiile prevăzute în anexa nr. 1.  +  Capitolul 2 Procedura de acordare a autorizațiilor de valorificare  +  Articolul 4(1) Autorizatia de valorificare se acordă agentilor economici care indeplinesc cumulativ condițiile minime prevăzute în anexele nr. 2-8, pentru fiecare grupa de deseuri industriale reciclabile, pe baza urmatoarelor documente obligatorii:a) cerere-tip conform modelului prezentat în anexa nr. 9;b) certificatul constatator (în original) emis de oficiul registrului comerțului, din care să rezulte: datele de identificare a solicitantului, capitalul social, obiectul de activitate, punctele de lucru declarate;c) copie de pe codul fiscal;d) copie de pe autorizatia de mediu, pentru fiecare punct de lucru prin care urmeaza să se desfășoare activitatea de valorificare;e) copie de pe autorizatia de protecție a muncii;f) copie de pe autorizatia sanitara;g) copie de pe extrasul de carte funciara;h) extras din balanta analitica a mijloacelor fixe la finele lunii precedente, vizat de comisia de cenzori a agentului economic solicitant sau de un expert contabil, din care să rezulte dotarea de care dispune, corespunzător condițiilor prevăzute în anexele nr. 2-8;i) situația personalului incadrat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminata, vizata de inspectoratul teritorial de muncă;j) dovada achitarii la trezoreria statului a taxelor prevăzute la art. 10 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, aprobata și modificata prin Legea nr. 465/2001.(2) Condițiile minime prevăzute în anexele nr. 2-8 sunt obligatorii pe toata perioada valabilității autorizatiei de valorificare.  +  Articolul 5Cererea de autorizare, însoțită de documentele obligatorii prevăzute la art. 4 din norme, se adreseaza Comisiei Naționale pentru Reciclarea Materialelor și se depune la registratura Ministerului Industriei și Resurselor sau se transmite prin posta cu confirmare de primire.  +  Articolul 6(1) Comisia Naționala pentru Reciclarea Materialelor împreună cu directiile de profil din cadrul Ministerului Industriei și Resurselor și cu organizațiile patronale interesate, înregistrate conform legii, analizeaza documentele obligatorii și stabilesc dacă sunt sau nu sunt intrunite condițiile minimale pentru acordarea autorizatiei de valorificare.(2) Concluziile se consemneaza într-un proces-verbal, document care sta la baza emiterii autorizatiei de valorificare, respectiv a respingerii cererii de autorizare.  +  Articolul 7În termen de 20 de zile de la data depunerii cererii de autorizare Comisia Naționala pentru Reciclarea Materialelor emite autorizatia de valorificare, conform modelului prezentat în anexa nr. 10, sau comunică solicitantului motivul respingerii cererii.  +  Capitolul 3 Procedura de prelungire a autorizatiei de valorificare  +  Articolul 8La expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei de valorificare aceasta se poate prelungi pentru o perioadă de 3 ani, la cererea scrisa a agentului economic, conform modelului prezentat în anexa nr. 9, însoțită de documentele obligatorii prevăzute la art. 4 din norme.  +  Articolul 9Cererea de prelungire a autorizatiei de valorificare se adreseaza și se depune conform prevederilor art. 5 din norme, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a acesteia.  +  Articolul 10Analiza cererii de prelungire a autorizatiei de valorificare urmeaza procedura prevăzută la art. 6 din norme.  +  Articolul 11Prelungirea termenului de valabilitate se inscrie pe autorizatia de valorificare în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de prelungire.  +  Capitolul 4 Procedura de suspendare sau de anulare a autorizatiei de valorificare  +  Articolul 12Agentii economici specializati în activități de valorificare a deseurilor industriale reciclabile sunt obligati să livreze materiile prime secundare obtinute numai insotite de documente de certificare a calității, iar nerespectarea acestei obligații duce la:a) aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 13 lit. c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, aprobata prin Legea nr. 465/2001;b) suspendarea pe o perioadă de la 3 luni la un an a autorizatiei de valorificare pentru repetarea abaterii.  +  Articolul 13Agentii economici care valorifica deseuri industriale reciclabile sunt obligați sa tina evidenta lor, să raporteze și sa furnizeze informații la cererea persoanelor cu drept de control, iar nerespectarea acestei obligații duce la:a) aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 13 lit. b) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, aprobata prin Legea nr. 465/2001;b) suspendarea pe o perioadă de la 3 luni la un an a autorizatiei de valorificare pentru repetarea abaterii.  +  Articolul 14În cazul în care organele de control prevăzute la art. 14 din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, aprobata și modificata prin Legea nr. 465/2001, constata ca documentele obligatorii menționate la art. 4 din norme nu corespund realitatii și că nu se intrunesc condițiile minimale prevăzute în anexele nr. 2-8 pentru fiecare grupa de deseuri industriale reciclabile, autorizatia de valorificare se anulează.  +  Articolul 15Agentul economic caruia i s-a anulat autorizatia de valorificare nu mai poate beneficia de o noua autorizatie timp de 3 ani de la data anularii.  +  Articolul 16Suspendarea sau anularea autorizatiei de valorificare se face de Comisia Naționala pentru Reciclarea Materialelor la solicitarea scrisa a unității din care face parte agentul constatator.  +  Capitolul 5 Dispozitii finale  +  Articolul 17(1) Deținătorul va preda deseurile industriale reciclabile agentilor economici specializati, autorizati pentru valorificare, prin act de transmitere a proprietății incheiat în condițiile legii, pe baza documentelor de proveniență, conform art. 5 lit. c) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, aprobata și modificata prin Legea nr. 465/2001.(2) Deținătorul va anexa la documentele de însoțire a marfii și documentul de proveniență a deseului, prin care se face dovada ca el a rezultat din activitatea proprie a agentului economic, și anume: prin procesul de productie, prin activitatea de întreținere și reparatii, din dezmembrari de utilaje și subansambluri, dezmembrari de piese de schimb, casări de mijloace fixe, obiecte de inventar, ambalaje etc.(3) Prin documente de proveniență, conform art. 5 lit. c) din ordonanța, se înțelege:a) fisa de magazie a gestiunii de deseuri, semnata și stampilata de directorul agentului economic - pentru deseurile rezultate din procesele de productie, din activitatea de întreținere și reparatii, din dezmembrari de piese și subansambluri, dezmembrari de piese de schimb, casări de obiecte de inventar, ambalaje etc.;b) procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloacelor fixe (cod 14-2-3/Aa), semnat și stampilat de directorul agentului economic;c) procesul-verbal de declasare a unor bunuri materiale (cod 14-2-3/Aa), semnat și stampilat de directorul agentului economic.(4) Agentii economici specializati, autorizati pentru valorificarea deseurilor industriale reciclabile, sunt obligati să solicite deținătorilor, la cumparare, documentele de proveniență menționate la art. 17 alin. (3) din norme pentru deseurile predate.  +  Articolul 18Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentele norme.  +  Anexa nr. 1    Societatea Comerciala ............ (raportare trimestriala cu date    Localitatea ...................... cumulate de la inceputul anului)    Str. ............ nr. ............    Autorizatia de valorificare nr. ..........                                    Ministerul Industriei și Resurselor                             Comisia Naționala pentru Reciclarea Materialelor                              Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1, București    CAP. 1    Producția realizata┌──────────────────────────────┬──────┬───────────┬───────────────────────────┐│ Deseul industrial reciclabil │ U.M. │Cantitatile│ Cantitatile livrate ││ │ │ preluate ├──────────┬────────────────┤│ │ │ │ Total │ din care, ││ │ │ │ │ la export │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│Deseuri metalice feroase - │ tone │ │ │ ││ total, din care: │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ fonta │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ fier vechi nealiat │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ inox │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ sina uzata │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ altele tone │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ Deseuri metalice neferoase - │ tone │ │ │ ││ total, din care: │ │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ aluminiu și aliaje │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ alama │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ bronz │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ cupru și aliaje │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ zinc și aliaje │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ plumb și aliaje │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ acumulatori uzati │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ alte deseuri neferoase │ │ │ │ ││ (cenusi, reziduuri, zguri, │ │ │ │ ││ drojdii, slamuri, metalo- │ │ │ │ ││ ceramice) │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ Deseuri de hartii-cartoane │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ Deseuri de sticlă │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ Deseuri de mase plastice │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ Deseuri de cauciuc │ tone │ │ │ │├──────────────────────────────┼──────┼───────────┼──────────┼────────────────┤│ Deseuri textile │ tone │ │ │ │└──────────────────────────────┴──────┴───────────┴──────────┴────────────────┘    CAP. 2    Dotari existente la data raportarii┌────────────────────────────────────────────────────────┬───────┬────────────┐│ Dotari │ U.M. │ Cantitatea│├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Platforme betonate │ mp │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Spatii închise │ mp │ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Cantare │ bucăți│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Utilaje de încărcare-descarcare │ bucăți│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Aparate de debitare manuala (termice) │ bucăți│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Instalații de debitare mecanizata (foarfece) │ bucăți│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Prese de balotat tabla │ bucăți│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Schredder │ bucăți│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Mijloace de transport marfa │ bucăți│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Presa de balotat hartii-cartoane │ bucăți│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Containere │ bucăți│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Instalații de compactat mase plastice │ bucăți│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Instalații de maruntit mase plastice │ bucăți│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Presa de balotat deseuri textile │ bucăți│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Agregate de turnare sau linii tehnologice pentru │ │ ││ prelucrari hidrometalurgice │ bucăți│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Instalații și componente pentru turnare (lingotiere, │ │ ││ cochilii metalice, forme, modele, instalații de │ │ ││ formare, instalații de curatare, taiere, │ │ ││ polizare etc.) │ bucăți│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Spectrometru │ bucăți│ │├────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Altele │ │ │└────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┘    CAP. 3    Personal angajat la data raportarii┌──────────────────────────────────────────┬───────┬────────────┐│ Incadrarea │ U.M. │ Salariati │├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ Total, din care: │ numar │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ muncitori calificati │ numar │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ maistri │ numar │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ tehnicieni │ numar │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ ingineri │ numar │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ economisti │ numar │ │├──────────────────────────────────────────┼───────┼────────────┤│ alte incadrari │ numar │ │└──────────────────────────────────────────┴───────┴────────────┘  +  Capitolul 4 Certificat constatator emis de oficiul registrului comerțului(se prezinta anual)Semnatura autorizata,..................................(stampila societatii comerciale)  +  Anexa nr. 2CONDIȚII MINIMEpentru autorizarea agentilor economici care desfășoarăactivități de valorificare a deseurilor metalice feroase1. Prin deseuri metalice feroase se înțelege deseurile și resturile de fonta și otel nealiate și aliate, oteluri inoxidabile, sina uzata, zguri, coji, tunder, cenusi și reziduuri care conțin fier sau compusi ai acestuia, provenite din activități de productie, întreținere și reparatii, din casări și dezafectari, din epave și nave scoase din uz, din obiecte casnice uzate și altele similare.2. Condiții minimea) platforma betonata - minimum 5.000 mp, dar nu mai puțin de 1.000 mp/punct de lucru, în proprietate, concesiune pe minimum 20 de ani sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate. Proprietatea sau concesiunea pe minimum 20 de ani asupra spatiilor devine condiție obligatorie de autorizare la data de 1 ianuarie 2002;b) cantar de minimum 10 tone la fiecare punct de lucru - în proprietate;c) utilaj de încărcare-descarcare adecvat la fiecare punct de lucru - în proprietate;d) aparate de debitare manuala (termice) - minimum 15 bucăți sau instalatie de debitare mecanizata (foarfece) în proprietate;e) presa de balotat tabla de minimum 65 tf - în proprietate;f) aparatura de control al calității pentru determinarea compozitiei chimice și a radioactivitatii - în proprietate - condiție obligatorie la prima prelungire a autorizatiei de valorificare, conform art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, aprobata prin Legea nr. 465/2001;g) racord sau acces la calea ferata ori acces portuar/docuri, după caz - în proprietate sau în folosință;h) mijloc pentru transportul marfii de minimum 5 tone - în proprietate;i) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminata - minimum 20 de salariati, din care 2 salariati cu pregatire tehnica de specialitate (maistru, tehnician sau inginer). Notă
  Agentii economici care au în dotare instalații "schredder" sunt exceptati de la prevederile pct. 2 lit. d) și e).
   +  Anexa nr. 3CONDIȚII MINIMEpentru autorizarea agentilor economici care desfășoarăactivități de valorificare a deseurilor metalice neferoasePrin deseuri metalice neferoase se înțelege deseurile și resturile de/din metale neferoase comune, aliajele și/sau compusii metalici ai acestora (cenusi, reziduuri, zguri, drojdii, slamuri, metalo-ceramice).A. Valorificare prin procedee pirometalurgice (topire-turnare-rafinare) și/sau prin procedee hidrometalurgiceCondiții minime:a) la documentele obligatorii prevăzute la art. 4 din norme se va anexa o nota de prezentare din care să rezulte profilul de activitate, capacitatea și structura de productie, fluxul tehnologic;b) hala de productie (din zidarie sau metalica) - în proprietate, concesiune pe minimum 20 de ani sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate. Proprietatea sau concesiunea pe minimum 20 de ani asupra spatiilor devine condiție obligatorie de autorizare de la data de 1 ianuarie 2002;c) agregat de turnare sau linie tehnologica pentru prelucrare hidrometalurgica - în proprietate;d) instalații pentru turnare: lingotiere, cochilii metalice, forme, modele, statie de preparat amestec de formare, instalații de formare, instalații de curatare, taiere, polizare, după natura profilului turnatoriei - în proprietate;e) laborator dotat cu instalații de determinare rapida a compozitiei chimice și a altor caracteristici fizico-mecanice impuse produsului finit - în proprietate;f) instalații de ridicat aferente turnatoriei - în proprietate;g) mijloace de transport adecvate - în proprietate;h) platforme betonate acoperite pentru depozitarea zgurilor și cenusilor;i) instalații pentru neutralizarea apelor uzate și a substanțelor toxice rezultate din procesul de productie - în proprietate;j) cantar - în proprietate;k) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminata - minimum 9 salariati, din care unul cu studii superioare de specialitate;l) prin excepție de la prevederile art. 4 lit. d) din norme, se admite "acord de mediu și/sau autorizatie de mediu" (în copie), conform legislației în vigoare.B. Valorificare prin dezmembrare, sortare, taiere, balotare etc.Condiții minime pentru fiecare punct de lucru:a) platforma betonata în suprafața minima de 5.000 mp - în proprietate;b) spatii de depozitare închise (hale) în suprafața minima de 1.500 mp - în proprietate;c) cantar de minimum 500 kg - în proprietate;d) utilaj de încărcare-descarcare - în proprietate;e) utilaje de valorificare specifice (presa de balotat de minimum 65 tf, masina de despicat cablu, masina de extras inimi de otel, foarfece aligator, granulator, sortator magnetic, schredder etc., după caz) - în proprietate;f) mijloc pentru transportul marfii - în proprietate;g) aparatura de control al calității pentru determinarea compozitiei chimice și a radioactivitatii - în proprietate -, condiție obligatorie la prima prelungire a autorizatiei de valorificare, conform art. 8 alin. (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, aprobata prin Legea nr. 465/2001;h) personal incadrat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminata - minimum 30 de salariati.-------------Partea introductiva a Anexei nr. 3 a fost modificata prin pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 786 din 19 noiembrie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.211 din 16 decembrie 2004.  +  Anexa nr. 4CONDIȚII MINIMEpentru autorizarea agentilor economici care desfășoară activități de valorificare a deseurilor de hartii-cartoane1. Prin deseuri de hartii-cartoane se înțelege resturile tehnologice de hartii, cartoane, mucavale, rezultate din activitățile de confectii de papetarie și ambalaje, imprimare, finisare etc., care nu pot fi folosite ca atare, precum și produsele din hartii, cartoane, mucavale, folosite sau scoase din uz, provenite de la agenti economici și de la populatie.2. Condiții minime pentru fiecare punct de lucru:a) platforma betonata - minimum 300 mp - în proprietate, în concesiune pe minimum 20 de ani sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate;b) spatii închise - minimum 200 mp - în proprietate sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate;c) cantar - în proprietate;d) utilaj de încărcare-descarcare - în proprietate;e) presa de balotat - în proprietate;f) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminata - minimum 5 salariati.-------------Pct. 1 al Anexei nr. 4 a fost modificat prin pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 786 din 19 noiembrie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.211 din 16 decembrie 2004.  +  Anexa nr. 5CONDIȚII MINIMEpentru autorizarea agentilor economici caredesfășoară activități de valorificare a deseurilor de sticlă1. Prin deseuri de sticlă se înțelege deseurile de sticlă sub forma de cioburi, provenite de la producătorii de sticlarie de menaj-ambalaj, geamuri etc. și din produse din sticlă folosite sau scoase din uz, provenite de la agenti economici și de la populatie.2. Condiții minime pentru fiecare punct de lucru:a) platforma betonata - minimum 100 mp - în proprietate sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate;b) containere - în proprietate;c) cantar - în proprietate;d) utilaj de încărcare-descarcare adecvat - în proprietate;e) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminata - minimum 2 salariati.-------------Pct. 1 al Anexei nr. 5 a fost modificat prin pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 786 din 19 noiembrie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.211 din 16 decembrie 2004.  +  Anexa nr. 6CONDIȚII MINIMEpentru autorizarea agentilor economici care desfășoarăactivități de valorificare a deseurilor de mase plastice1. Prin deseuri de mase plastice se înțelege deseurile tehnologice provenite din industria de mase plastice și produsele din mase plastice din polietilena de înaltă și joasa densitate, polipropilena, P.V.C., polistiren, tehnopolimeri etc., folosite sau scoase din uz, provenite de la agenti economici și de la populatie.2. Condiții minime pentru fiecare punct de lucru:a) platforma betonata - minimum 500 mp - în proprietate sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate;b) spatii închise - minimum 400 mp - în proprietate sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate;c) cantar - în proprietate;d) utilaj de încărcare-descarcare - în proprietate;e) echipament pentru compactare sau maruntire - în proprietate;f) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminata - minimum 3 salariati.-------------Pct. 1 al Anexei nr. 6 a fost modificat prin pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 786 din 19 noiembrie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.211 din 16 decembrie 2004.  +  Anexa nr. 7CONDIȚII MINIMEpentru autorizarea agentilor economici caredesfășoară activități de valorificare a deseurilor de cauciuc1. Prin deseuri de cauciuc se înțelege deseurile tehnologice provenite de la fabricarea anvelopelor, camerelor de aer, a articolelor tehnice din cauciuc etc., precum și produsele din cauciuc folosite sau scoase din uz, provenite de la agenti economici și de la populatie.2. Condiții minime pentru fiecare punct de lucru:a) platforma betonata - minimum 1.000 mp - în proprietate sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate;b) cantar - în proprietate;c) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminata - minimum 3 salariati.3. Societățile comerciale care realizează operațiuni de valorificare termoenergetica, resapare, maruntire etc. sunt obligate să obțină autorizatie conform art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, aprobata și modificata prin Legea nr. 465/2001.Societățile comerciale de mai sus au obligația să prezinte pe lângă condițiile prevăzute la pct. 2 și o nota din care să rezulte profilul de activitate, capacitatea și structura de productie, fluxul tehnologic.-------------Pct. 1 al Anexei nr. 7 a fost modificat prin pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 786 din 19 noiembrie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.211 din 16 decembrie 2004.  +  Anexa nr. 8CONDIȚII MINIMEpentru autorizarea agentilor economici caredesfășoară activități de valorificare a deseurilor textile1. Prin deseuri textile se înțelege resturile tehnologice de fibre, fire, tesaturi, tricoturi, confectii și netesute, rezultate din procesele tehnologice de filare, tesere, tricotare, confectionare, finisare etc., precum și produsele tesute, tricotate, confectionate, netesute, folosite sau scoase din uz, provenite de la agenti economici și de la populatie, din orice materie prima textila.2. Condiții minime pentru fiecare punct de lucru:a) spatii închise - minimum 100 mp - în proprietate sau în folosință pe o perioadă de minimum 3 ani și pe bază de documente autentificate;b) cantar - în proprietate;c) utilaj de încărcare-descarcare - în proprietate;d) presa de balotat sau alte instalații de prelucrare - în proprietate;e) personal angajat cu contract individual de muncă pe perioada nedeterminata - minimum 5 salariati.-------------Pct. 1 al Anexei nr. 8 a fost modificat prin pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 786 din 19 noiembrie 2004 publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 1.211 din 16 decembrie 2004.  +  Anexa nr. 9Societatea Comerciala ...................Nr. ............/........................CEREREpentru acordarea/prelungirea autorizatiei devalorificare a deseurilor industriale reciclabileSocietatea Comerciala ..........., cu sediul în ..........., str. ........ nr. ....., județul ............., înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. ........, codul fiscal nr. ..........., telefon/fax .........., reprezentata prin ........., având functia de ............., solicita acordarea/prelungirea autorizatiei de valorificare a deseurilor industriale reciclabile conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, aprobata prin Legea nr. 465/2001, pentru urmatoarele grupe:Deseuri metalice feroase []Deseuri metalice neferoase []Deseuri de hartii-cartoane []Deseuri de sticlă []Deseuri de mase plastice []Deseuri de cauciuc []Deseuri textile []Anexam documentele obligatorii conform prezentelor norme.Ne asumam raspunderea, potrivit legii penale, ca documentele prezentate în copie sunt conforme cu originalul.Data .............Conducatorul Societatii Comerciale,..................................(semnatura și stampila)  +  Anexa nr. 10ROMÂNIAMINISTERUL INDUSTRIEI ȘI RESURSELORCOMISIA NAȚIONALA PENTRU RECICLAREA MATERIALELORAUTORIZATIE DE VALORIFICAREa .............Seria ...... nr. .....Societatea Comerciala ..........., cu sediul în ............, str. ....... nr. ....., sectorul/județul .........., înregistrată la oficiul registrului comerțului sub nr. ...., codul fiscal nr. ........, este autorizata sa desfasoare activități de valorificare a deseurilor ......... prin urmatoarele puncte de lucru*):1.2.3..........Prezenta autorizatie de valorificare s-a eliberat în baza prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 16/2001, aprobata prin Legea nr. 465/2001.Valabila până la data de .......... și numai însoțită de autorizatia de mediu.Director general,.......................   ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐┌───────────────────────┐   │Prelungit valabilitatea│ │Prelungit valabilitatea││Prelungit valabilitatea│   │ până la data de │ │ până la data de ││ până la data de │   │ .................... │ │ ................... ││ ................. │   │ L.S. │ │ L.S. ││ L.S. │   └───────────────────────┘ └───────────────────────┘└───────────────────────┘---------------*) Se vor menționa denumirea, localitatea, strada, numărul, orasul și județul.-----------