ORDONANTA nr. 107 din 30 iulie 1999 (*actualizata*)privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice(actualizata până la data de 29 august 2000*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • -----------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 31 august 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 29 august 2000, cu modificările şi completările aduse de ORDONANTA nr. 70 din 24 august 2000.**) Conform art. II din ORDONANTA nr. 70 din 24 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000, termenul consumator din cuprinsul ordonantei se inlocuieste cu termenul turist.În temeiul dispoziţiilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constitutia României şi ale art. 1 lit. P pct. 2 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,Guvernul României emite urmatoarea ordonanţa:  +  Capitolul I Definitii şi domeniul de aplicabilitate  +  Articolul 1Prezenta ordonanţă are ca obiect armonizarea legislaţiei cu cea a statelor membre ale Uniunii Europene privind pachetele de servicii turistice vandute sau oferite spre vanzare pe teritoriul României, indiferent de locul de realizare al acestora.  +  Articolul 2În sensul prezentei ordonante, prin urmatorii termeni se înţelege:1. pachet de servicii turistice - combinatia prestabilita a cel puţin două dintre urmatoarele trei grupe de servicii, cu condiţia ca durata neintrerupta a acestora să depăşească 24 de ore sau sa cuprindă o innoptare, şi anume: a) transport; b) cazare; c) alte servicii, fără legătură cu transportul sau cazarea sau care nu sunt accesorii ale acestora şi care reprezinta o parte semnificativa a pachetului de servicii turistice, cum ar fi: alimentatie, tratament balnear, agrement şi altele asemenea;2. contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, denumit în continuare contract - acordul de voinţa dintre agentia de turism şi turist, care are ca obiect cumpararea unui pachet de servicii turistice de către turist şi eliberarea documentelor de plată şi a documentelor de calatorie de către agentia de turism.3. abrogat;4. agentia de turism - orice unitate specializata care organizeaza, ofera şi vinde pachete de servicii turistice sau componente ale acestora.Agentiile de turism pot fi de urmatoarele tipuri: a) agentie de turism touroperatoare, având ca obiect de activitate organizarea şi vanzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii turistice sau a componentelor acestora, direct sau prin intermediari; b) agentie de turism detailista, care vinde sau ofera spre vanzare, în contul unei agentii de turism touroperatoare, pachete de servicii turistice sau componente ale acestora contractate cu aceasta;5. turist - orice persoană care cumpara sau se angajează sa cumpere pachetul de servicii turistice - contractant principal - sau orice persoană în numele careia contractantul principal se angajează sa cumpere pachetul de servicii turistice - alti beneficiari - sau orice persoană în favoarea careia contractantul principal sau alti beneficiari cedeaza pachetul de servicii turistice - cesionarul.-------------Punctul 2 al articolului 2 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 70 din 24 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000.Punctul 3 al articolului 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDONANTA nr. 70 din 24 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000.  +  Articolul 3Dacă o agentie de turism acţionează în calitate de intermediar pentru o agentie de turism touroperatoare care nu este stabilita în România, aceasta este considerata ca organizator de calatorii turistice în raporturile cu turistul.  +  Capitolul II Informarea turistului---------------Titlul Cap. II a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 70 din 24 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000.  +  Articolul 4 (1) Informaţiile scrise, furnizate turistilor de către agentiile de turism, trebuie să fie astfel formulate încât sa nu permita interpretari echivoce cu privire la preţul, conţinutul pachetului de servicii şi la alte condiţii ce urmeaza să fie incluse în contractul dintre agentia de turism şi turist. (2) Informaţiile privind serviciile turistice pot fi prezentate turistului sub forma unui catalog, pliant sau a unui alt inscris.---------------Art. 4 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDONANTA nr. 70 din 24 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000.  +  Articolul 5Agentia de turism are obligaţia sa furnizeze turistilor, în scris, în vederea incheierii contractului, informaţii referitoare la: a) localitatea de destinatie; b) ruta de parcurs; c) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate), caracteristicile şi categoria acestuia/acestora; d) tipul unităţilor de cazare, adresele şi categoriile de clasificare a acestora; e) serviciile de masa oferite şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentatie; f) durata programului, cu indicarea datei sosirii şi a plecarii; g) informaţii generale privind regimul pasapoartelor şi al vizelor, precum şi al asigurarilor de sănătate necesare pentru calatorie şi sejur; h) cuantumul avansului, dacă este cazul, precum şi termenul pentru efectuarea restului de plată; i) numărul minim de persoane necesar pentru realizarea programului şi termenul limita pentru informarea turistului, în caz de anulare a calatoriei turistice; j) posibilitati de încheiere a unor asigurări facultative pentru asistenţa în caz de boala, accidente şi altele asemenea.---------------Art. 5 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 70 din 24 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000.  +  Articolul 6Informaţiile continute de materialele publicitare turistice angajează organizatorul sau detailistul de calatorii turistice, în afara cazului în care:- eventualele schimbari în aceste informaţii au fost comunicate în mod clar turistului inaintea incheierii contractului;- modificările au fost efectuate, cu acordul părţilor contractante, ulterior incheierii contractului.  +  Articolul 7Organizatorul şi/sau detailistul trebuie să comunice turistului, în scris sau prin orice alta forma corespunzătoare, inaintea incheierii contractului, informaţiile de ordin general privind regimul pasapoartelor şi al vizelor şi formalitatile de sănătate necesare pentru calatorie şi sedere.  +  Articolul 8Organizatorul şi/sau detailistul trebuie să furnizeze în scris turistului, într-un termen stabilit prin contract, înainte de data plecarii, urmatoarele informaţii: a) orarele, locurile escalelor şi legaturile, precum şi locul ce urmeaza a fi ocupat de turist în fiecare dintre mijloacele de transport incluse în contract; b) numele, adresa, numărul de telefon şi de fax al reprezentantei locale a organizatorului şi/sau detailistului sau, în lipsa acesteia, cele ale autorităţilor locale care pot ajuta turistul în caz de nevoie.În cazul în care aceste reprezentante sau autorităţi locale nu exista, turistul trebuie să dispună de un numar de apel de urgenta sau de orice alta informare care să îi permita contactarea organizatorului şi/sau detailistului; c) pentru calatoriile şi sederile minorilor, informaţii care să permită stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul sederii copilului; d) posibilitatea semnarii unui contract de asigurare facultativa, care să acopere taxele de transfer ale turistului, sau a unui contract de asistenţa, care să acopere taxele de repatriere în caz de accidentare sau de boala.  +  Capitolul III Contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice---------------Titlul Cap. III a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 70 din 24 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000.  +  Articolul 9 (1) Agentia de turism touroperatoare sau detailista este obligata sa furnizeze turistului un bon de comanda numai în cazul solicitarii unor pachete de servicii turistice care nu fac parte din oferta agentiei de turism. (2) Contractul ia nastere în momentul în care turistul primeste confirmarea scrisa a rezervarii, transmisa de organizatorul sau detailistul calatoriei turistice - care acţionează în numele organizatorului - în cel mult 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda. (3) În cazul în care conţinutul bonului de comanda difera de conţinutul confirmarii calatoriei turistice sau dacă aceasta confirmare nu s-a facut în termenul de 60 de zile calendaristice de la data semnarii bonului de comanda, turistul poate considera ca voiajul nu a fost rezervat şi are dreptul la rambursarea imediata a tuturor sumelor deja platite. (4) Pentru oferta turistica pusa în vanzare de agentia de turism contractul ia nastere la data semnarii acestuia de agentia de turism organizatoare şi de către turist. (5) Nerespectarea dispoziţiilor cuprinse la alin. (1)-(3) nu împiedica incheierea cu intarziere a contractului de comercializare a pachetului de servicii turistice, indiferent de perioada rămasă până la plecare, dacă părţile sunt de acord.---------------Art. 9 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 70 din 24 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000.  +  Articolul 10 (1) Bonul de comanda cuprinde urmatoarele elemente: a) destinaţia/destinatiile calatoriei turistice, durata şi datele de sosire şi de plecare; b) mijlocul/mijloacele de transport şi categoria; c) tipul şi categoria structurilor de primire; d) serviciile de masa (pensiune completa/demipensiune/mic dejun) şi categoria unităţilor de alimentatie publică; e) programul turistic solicitat; f) numărul de persoane pentru care se comanda pachetul de servicii turistice, numărul de copii, vârsta şi actele de identificare ale acestora; g) alte solicitări speciale. (2) Contractul cuprinde cel puţin urmatoarele clauze: a) destinaţia/destinatiile calatoriei turistice şi, în cazul perioadelor de sejur, durata şi datele de sosire şi de plecare; b) mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile şi categoriile de clasificare a acestuia/acestora, datele, orele şi locurile de plecare/sosire, la ducere şi la intoarcere; c) în cazul în care pachetul de servicii turistice include şi cazarea, adresa şi categoria de clasificare a structurilor de primire turistice, în conformitate cu reglementarile tarilor de primire; d) serviciile de masa furnizate - pensiune completa, demipensiune, mic dejun - şi categoria de clasificare a unităţilor de alimentatie publică; e) dacă realizarea pachetului de servicii turistice necesita un numar minim de persoane, data limita de informare a turistului privind anularea calatoriei turistice comandate; f) ruta; g) vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse în preţul total convenit al pachetului de servicii turistice; h) denumirea şi adresa agentiei/agentiilor de turism organizatoare şi, după caz, a agentiei de turism detailiste şi a societatii de asigurări; i) preţul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor în care acesta poate fi modificat, şi tarifele pentru anumite servicii - taxe de aterizare, îmbarcare/debarcare în porturi şi pe aeroporturi, taxe de turist -, dacă acestea nu sunt incluse în preţul pachetului de servicii turistice; j) termenele şi modalitatea de plată; k) solicitarile speciale ale turistului, facute cunoscute agentiei de turism organizatoare sau celei detailiste în momentul efectuării comenzii şi acceptate de cele doua părţi; l) termenele în care turistul trebuie să transmita o eventuala reclamatie pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a contractului calatoriei turistice; m) condiţiile de modificare şi de reziliere a contractului; n) oblibaţiile agentiei/agentiilor de turism în cazul anularii calatoriei, al inlocuirii sau neasigurarii unor servicii; o) posibilitatea de transfer al contractului de către turist unei terte persoane şi modul de realizare a acestuia; p) eventualele modificari pe care agentia de turism le poate aduce serviciilor cumparate; r) raspunderea agentiei şi despăgubirea turistului în cazul nerespectarii clauzelor contractuale. (3) În toate cazurile agentia de turism are obligaţia sa inmaneze turistului un exemplar din contract. (4) Contractul poate fi prezentat şi sub forma unui catalog, pliant sau alt inscris, dacă turistul este informat despre aceasta şi dacă documentul contine informaţiile prevăzute la alin. (2).---------------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 70 din 24 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000.  +  Articolul 11 (1) În cazul în care turistul nu poate să participe la calatoria turistica, acesta poate să transfere contractul unei terte persoane care indeplineste toate condiţiile prevăzute în pachetul de servicii turistice contractat. (2) Transferul poate fi realizat numai cu anuntarea agentiei de turism semnatare a contractului. (3) Turistul care cedeaza pachetul sau de servicii, precum şi cesionarul sunt responsabili, în mod solidar, de plată pretului calatoriei şi a eventualelor costuri suplimentare aparute cu ocazia aceste cedari.  +  Articolul 12 (1) Preturile stabilite în contract nu pot fi modificate, cu excepţia cazului în care contractul prevede în mod explicit acest lucru, atât în vederea majorarii, cat şi a reducerii, precum şi modul de calcul al acestora, şi numai dacă modificarea are loc ca urmare a variatiilor: a) costurilor de transport, inclusiv costul carburantului; b) redeventelor şi taxelor aferente serviciilor de aterizare, debarcare/îmbarcare în porturi şi aeroporturi şi a taxelor de turist; c) cursurilor de schimb valutar aferente pachetului de servicii turistice contractat. (2) Preturile stabilite în contract nu pot fi majorate, în nici un caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care preced data plecarii. (3) În cazul în care preturile stabilite în contract sunt majorate cu peste 10%, indiferent de motivele majorarii, turistul poate rezilia contractul fără nici o obligaţie faţă de agentia de turism, aceasta din urma având obligaţia de a rambursa imediat turistului toate sumele aferente calatoriei turistice platite de acesta.  +  Articolul 13În cazul în care agentia de turism este nevoita sa modifice una din prevederile esentiale ale contractului, aceasta are obligaţia sa informeze turistul cu cel puţin 15 zile înainte de data plecarii, iar acesta sa comunice agentiei de turism în termen de 5 zile de la primirea înştiinţării hotărârea sa de a opta fie pentru: a) rezilierea contractului fără plata de penalităţi; b) acceptarea noilor condiţii ale contractului.  +  Articolul 14În cazul în care turistul reziliaza contractul conform prevederilor art. 13 sau agentia de turism anulează calatoria turistica inaintea datei de plecare, turistul are dreptul: a) sa accepte la acelasi pret un alt pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, propus de agentia de turism; b) sa accepte un pachet de servicii de calitate inferioara, propus de agentia de turism, cu rambursarea imediata a diferenţei de pret; c) sa i se ramburseze imediat toate sumele achitate în virtutea contractului.  +  Articolul 15Turistul poate, în orice moment, sa rezilieze, în totalitate sau în parte, contractul. În cazul în care turistul reziliaza contractul pentru un motiv care îi este imputabil, el va despagubi agentia de turism pentru prejudiciul creat acesteia ca urmare a rezilierii. Despăgubirea se poate ridica la maximum preţul calatoriei turistice.  +  Articolul 16În cazurile menţionate la art. 13 şi 14 turistul are dreptul să solicite agentiei de turism şi o despăgubire pentru neindeplinirea prevederilor contractului initial, cu excepţia cazurilor în care: a) anularea s-a facut datorita nerealizarii numarului minim de persoane mentionat în contract, iar agentia de turism a informat turistul, în scris, în termenul mentionat în contract, termen care nu poate fi mai mic de 15 zile calendaristice premergatoare datei plecarii; b) anularea s-a datorat unui caz de forta majoră, prin acesta înţelegandu-se circumstanţe anormale şi imprevizibile, independente de voinţa celui care le invoca, şi ale caror consecinte nu au putut fi evitate, în ciuda oricăror eforturi depuse, în aceasta nefiind incluse suprarezervarile; c) anularea s-a facut din vina turistului.  +  Articolul 17În cazul în care, după începerea calatoriei turistice, o parte importanţa din serviciile prevăzute în contract nu este realizata sau agentia de turism organizatoare constata că nu le va putea realiza, aceasta este obligata: a) să ofere turistului alternative corespunzătoare în vederea continuarii calatoriei turistice, fără majorarea pretului; b) sa restituie turistului sumele ce reprezinta diferenţa dintre serviciile achitate şi cele efectiv prestate în timpul calatoriei turistice; c) în cazul în care nu pot fi oferite turistului alternative corespunzătoare sau acesta nu le accepta din motive intemeiate, să asigure, fără costuri suplimentare, transportul retur al turistului la locul de plecare ori în alt loc agreat de acesta şi, după caz, despăgubirea pentru serviciile neprestate.  +  Articolul 18 (1) Agentia de turism este răspunzătoare pentru buna executare a obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv în situaţia în care aceste obligaţii trebuiau indeplinite de către o alta agentie de turism sau de către alti prestatori de servicii. (2) De la prevederile alin. (1) se exceptează urmatoarele cazuri: a) când neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligaţiilor asumate prin contract se datorează turistului; b) când neindeplinirea obligaţiilor este atribuita unui tert care nu este parte în contract, iar cauzele nerealizarilor nu puteau fi prevăzute sau evitate; c) când neindeplinirea obligaţiilor se datorează unor cauze de forta majoră sau unor împrejurări pe care nici agentia de turism, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita. (3) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. b) şi c), agentia de turism parte în contract este obligata sa acorde asistenţa prompta turistului aflat în dificultate.  +  Articolul 19 (1) Pentru daunele materiale cauzate de nerespectarea de către agentia de turism organizatoare a serviciilor cuprinse în contract, responsabilitatea acesteia privind despăgubirea turistului nu poate depăşi de doua ori preţul pachetului de servicii turistice inscris în contract. (2) Agentia de turism organizatoare şi/sau detailista nu pot exclude sau limita responsabilitatea lor pentru prejudiciul cauzat de moartea sau de ranirea turistului ca urmare a acţiunilor sau a neglijentei lor.  +  Articolul 20 (1) Deficientele constatate de către turist la faţa locului, cu privire la realizarea pachetului de servicii contractat, vor fi sesizate prompt, în scris, atât prestatorului de servicii, cat şi agentiei de turism de la care turistul a cumparat pachetul de servicii turistice. (2) Aceasta obligaţie a turistului trebuie mentionata clar şi explicit în contract.---------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 70 din 24 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000.  +  Articolul 21În cazul unor reclamatii ale turistului cu privire la realizarea serviciilor turistice contractate, agentia de turism organizatoare, agentia de turism detailista, precum şi prestatorii de servicii vor actiona imediat pentru solutionarea reclamatiilor şi vor face proba eforturilor depuse de ei în acest scop.  +  Articolul 22 (1) Agentia de turism este obligata sa incheie polite de asigurare cu societăţi de asigurare în favoarea turistului, prin care se asigura, în caz de insolvabilitate sau de faliment, rambursarea sumelor achitate de către turist, precum şi a celor necesare repatrierii acestuia. (2) Sistemul prin polite de asigurare se va aplica începând cu data de 1 octombrie 2000 pentru agentiile de turism nou-înfiinţate, iar pentru celelalte agentii de turism, esalonat, pe măsura expirarii termenului de valabilitate a scrisorilor de garantie bancara sau a angajamentelor de plată în favoarea Autorităţii Naţionale pentru Turism, dar nu mai tarziu de 1 ianuarie 2001.---------------Art. 22 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 70 din 24 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000.  +  Capitolul IV Acţiuni în justiţie  +  Articolul 23 (1) Actiunile cărora le poate da nastere un contract de comercializare a pachetului de servicii turistice care cade sub incidenţa prezentei ordonante, din cauza de deces, de ranire sau alta atingere a integritatii fizice sau psihice a turistului, se prescriu după 2 ani. (2) În cazul ranirii sau al altei atingeri aduse integritatii fizice sau psihice care a cauzat moartea după data la care contractul prevedea ca ia sfârşit prestatia ce a dat nastere la diferend, termenul de prescriptie de 2 ani prevăzut la alin. (1) începe să curgă de la data decesului, dar nu mai tarziu de 3 ani de la data executarii prestatiei prevăzute în contract. (3) Actiunile cărora le-a dat nastere un contract de comercializare a pachetului de servicii turistice care cade sub incidenţa prezentei ordonante, altele decat cele prevăzute la alin. (1) şi (2), se prescriu în termen de un an. (4) Termenul de prescriptie curge de la data la care contractul prevede că ia sfârşit prestatia ce a dat nastere la diferend.---------------Conform pct. 11 al art. I din ORDONANTA nr. 70 din 24 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000, în cuprinsul articolului 23 termenul contract de calatorie turistica se inlocuieste cu termenul contract de comercializare a pachetului de servicii turistice.  +  Capitolul V Supravegherea activităţii de organizare sau de intermediere de calatorii turistice  +  Articolul 24Controlul respectarii dispoziţiilor prezentei ordonante se face de către Autoritatea Naţionala pentru Turism, prin Oficiul de Autorizare şi Control în Turism, precum şi de către organele de specialitate ale Oficiului pentru Protectia Consumatorilor, împreună cu reprezentantii Autorităţii Naţionale pentru Turism.---------------Art. 24 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDONANTA nr. 70 din 24 august 2000, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 407 din 29 august 2000.  +  Articolul 25Organele de control efectueaza verificări la sesizarea persoanelor prejudiciate prevăzute la art. 2 pct. 5 şi din oficiu.  +  Articolul 26Organizatorul şi/sau intermediarul de calatorii turistice are obligaţia de a prezenta organelor de control contractele incheiate cu turistii, în original.  +  Articolul 27Organele de control incheie, după caz, procese-verbale în care se consemneaza faptele constatate cu ocazia verificărilor facute şi se inscriu articolele din ordonanţa incalcate şi vor aplica sancţiunea prevăzută de lege.  +  Capitolul VI Sancţiuni  +  Articolul 28Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor, aprobata şi modificata prin Legea nr. 11/1994, republicată, sunt aplicabile prezentei ordonante.  +  Articolul 29Constituie contraventie, în măsura în care fapta nu este savarsita în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerata infractiune, incalcarea prevederilor art. 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, art. 14 lit. c), art. 17, art. 18 alin. (1) şi (3), art. 21 şi 23.  +  Articolul 30Contraventiile prevăzute la art. 29 se sancţionează cu amendă de la 4.000.000 lei la 10.000.000 lei.Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sanctionarea contraventiilor, cu excepţia celor de la art. 25-27.  +  Capitolul VII Dispozitii finale  +  Articolul 31Prezenta ordonanţă intră în vigoare după 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.Pe aceeasi data se abroga orice dispozitii contrare.PRIM-MINISTRURADU VASILEContrasemnează:---------------p. Preşedintele AutorităţiiNaţionale pentru Turism,Dorin AntonOficiul pentru ProtectiaConsumatorilorEliade Mihailescu,secretar de stat-----------