ORDIN nr. 83 din 31 martie 2006pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind respectarea condiţiilor de bunastare a animalelor pe durata transportului
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 5 aprilie 2006    Vazand Referatul de aprobare nr. 22.282 din 27 martie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinara privind respectarea condiţiilor de bunastare a animalelor pe durata transportului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin creează cadrul juridic necesar aplicării directe, de la data aderării, a Regulamentului nr. 1/2005 privind protecţia animalelor pe durata transportului şi a operaţiilor legate de acesta, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 3 din 5 ianuarie 2005, p. 1.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare de la data aderării României la Uniunea Europeană.Preşedintele Autorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Ion AgafiteiBucureşti, 31 martie 2006.Nr. 83.  +  Anexa NORMA SANITARĂ VETERINARAprivind respectarea condiţiilor debunastare a animalelor pe durata transportului  +  Articolul 1Toate vehiculele care vor transporta animale vii vor fi echipate cu un sistem de navigare. Vehiculele care sunt deja înmatriculate la data de 1 ianuarie 2007 trebuie să fie echipate cu acest sistem de navigare până la data de 1 ianuarie 2009. Vehiculele care vor fi aprobate începând cu data de 1 ianuarie 2007 vor fi echipate de la acea data cu sistemul de navigare.  +  Articolul 2Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor informa centrele de colectare asupra obligaţiei de a se organiza şi echipa astfel încât să respecte strict regulile de bunastare a animalelor pe durata transportului, conform cerinţelor comunitare.  +  Articolul 3 (1) Transportatorii şi conducătorii vehiculelor sunt obligaţi să efectueze transportul numai conform unui jurnal de bord, care va cuprinde: a) planificarea călătoriei; b) locul de plecare; c) locul de destinaţie; d) declaraţia transportatorului; e) dacă este cazul, raportul de anomalie care va menţiona deficiente sau abateri privitoare la starea animalelor, mijloacele de transport, practicile de transport, durata călătoriei, densitatile de încărcare, autorizaţia transportatorului, certificatul de competenţa a conducătorului vehiculului, evidentele călătoriei etc. (2) Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor informa transportatorii asupra modelului jurnalului de bord şi modalitatii de întocmire, completare şi păstrare a acestuia.  +  Articolul 4Punctele de inspecţie la frontiera trebuie:1. să aibă la dispoziţie personalul şi echipamentul necesare pentru a putea efectua controale referitoare la bunăstarea animalelor pe durata transportului, în conformitate cu cerinţele comunitare;2. sa dispună de posibilităţi de cazare a animalelor şi de facilităţi pentru încărcarea şi descărcarea animalelor, pentru a putea efectua corespunzător controalele necesare şi pentru a caza loturi de animale atunci când este necesar.  +  Articolul 5Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să stabilească nivelul şi modul de aplicare a contravenţiilor la regulile de bunastare a animalelor pe durata transportului.  +  Articolul 6Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor va stabili: a) modul în care se vor desfăşura controalele referitoare la respectarea regulilor de bunastare a animalelor pe durata transportului; b) realizarea aranjamentelor necesare pentru ca schimbul de informaţii privind notificarea de contravenţii să se efectueze în condiţii optime; c) organizarea de cursuri de formare obligatorii pentru conducătorii vehiculelor care transporta animale. Absolvirea acestor cursuri trebuie atestata de un certificat de competenţa; d) întocmirea şi eliberarea de autorizaţii pentru transportatori şi de autorizaţii pentru transportatorii care efectuează călătorii de lungă durata; e) întocmirea şi eliberarea de certificate de aprobare pentru mijloacele de transport rutier; f) întocmirea şi eliberarea de certificate de aprobare pentru vasele care transporta animale vii; g) întocmirea şi eliberarea de autorizaţii temporare pentru transportul, animalelor în situaţiile în care, în urma controalelor, se constată că nu sunt respectate regulile de bunastare a animalelor pe durata transportului; h) punerea în practica, în domeniul protecţiei animalelor, pe durata transportului, a regulilor şi procedurilor de informare, în conformitate cu Norma sanitară veterinara privind asistenţa mutuala între autoritatea veterinara centrala a României şi autorităţile veterinare centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană, în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniul veterinar şi zootehnic, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 631/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 145 din 6 martie 2003, ce transpune Directiva Consiliului 89/608/CEE ; i) întocmirea de ghiduri de buna practica, care să conţină îndrumări asupra modului de conformare cu regulile de bunastare a animalelor pe durata transportului; j) transmiterea la direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin note de serviciu, a practicilor de transport şi a specificatiilor tehnice referitoare la:(i) mijloacele de transport rutier, feroviar, aerian şi naval pentru animale vii;(îi) densitatile de animale în mijloacele de transport;(iii) standardele internaţionale privind containerele, tarcurile sau boxele pentru transportul rutier, feroviar, naval ori aerian al animalelor.-----------