HOTĂRÂRE nr. 430 din 5 aprilie 2006privind acordarea unui ajutor bănesc unor categorii de pensionari care beneficiază de pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 5 aprilie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1În luna aprilie 2006, unor categorii de pensionari care beneficiază de pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat li se acordă un ajutor bănesc în condiţiile prezentei hotărâri.  +  Articolul 2Cuantumul ajutorului prevăzut la art. 1 este următorul: a) 50 lei (RON), pentru pensionarii al căror cuantum al pensiei aflate în plată sau cuvenite în luna aprilie este de până la 200 lei (RON) inclusiv; b) 40 lei (RON), pentru pensionarii al căror cuantum al pensiei aflate în plată sau cuvenite în luna aprilie este de peste 200 lei (RON), dar nu mai mare de 305 lei (RON).  +  Articolul 3 (1) În situaţia beneficiarilor de pensie de urmaş, ajutorul se stabileşte, în funcţie de numărul urmaşilor, prin aplicarea asupra cuantumului ajutorului prevăzut la art. 2 lit. a) sau b), după caz, a următoarelor procente: a) 100% pentru trei sau mai mulţi urmaşi; b) 75% pentru doi urmaşi; c) 50% pentru un urmaş. (2) Cuantumul pensiei aflate în plată sau cuvenite în luna aprilie, faţă de care, conform prevederilor alin. (1), se acordă ajutorul, este cel rezultat din însumarea cuantumurilor pensiilor corespunzătoare fiecărui urmaş.  +  Articolul 4Ajutorul bănesc prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă persoanelor care: a) beneficiază exclusiv de una sau mai multe categorii de pensii din sistemul public de pensii, provenite din fostul sistem de asigurări sociale al agricultorilor, stabilite conform legislaţiei anterioare datei de 1 aprilie 2001; b) beneficiază de pensie din sistemul public de pensii, stabilită după data de 1 aprilie 2001 şi care se suportă integral din bugetul de stat, în conformitate cu prevederile art. 192^1 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare; c) beneficiază de pensie de serviciu acordată în baza prevederilor legilor cu caracter special.  +  Articolul 5În situaţia persoanelor care beneficiază de două sau mai multe categorii de pensii din sistemul public de pensii, la determinarea condiţiilor pentru acordarea ajutorului prevăzut la art. 2 nu se au în vedere cuantumurile pensiilor prevăzute la art. 4.  +  Articolul 6Ajutorul bănesc acordat în baza prezentei hotărâri nu face parte din pensie şi se evidenţiază pe un document de plată distinct, altul decât cel în baza căruia se achită drepturile de pensie corespunzătoare lunii aprilie 2006.  +  Articolul 7Fondurile necesare pentru plata ajutorului bănesc stabilit în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri, inclusiv cheltuielile legale aferente transmiterii drepturilor, se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul finanţelor publice,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 5 aprilie 2006.Nr. 430.----