ORDIN nr. 1.269 din 30 noiembrie 2005pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante,având în vedere necesitatea armonizării legislației românești cu Directiva Consiliului nr. 92/33/EEC privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare al plantelor legumicole, altele decât semințele, publicată în Jurnalul Oficial al Comunității Europene nr. L 157, 10/06/1992,vazand referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele nr. 87452 din 18.11.2005,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Regulile și normele tehnice privind producerea, controlul calității și/sau comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele din prezentul ordin.(2) Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 92/33/CEE din 28 aprilie 1992 privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele, ultima dată amendată prin Directiva Comisiei 2006/124/CE din 5 decembrie 2006, și implementează Directiva Comisiei 93/61/CEE din 2 iulie 1993 care cuprinde lista privind condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele, Directiva Comisiei 93/62/CEE din 5 iulie 1993 care stabilește implementarea măsurilor privind supravegherea și monitorizarea furnizorilor. (la 01-07-2007, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Anexa din ORDINUL nr. 432 din 23 mai 2007, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 371 din 31 mai 2007 ) (3) Prezentul ordin se aplică producerii, controlului calității și comercializării materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele, pe teritoriul Comunității Europene (denumita în continuare Comunitate).(4) a) Articolele 2-20 și art. 24 se aplică genurilor și speciilor, precum și hibrizilor acestora, prevăzute în Anexa nr. 2.b) Portaltoii, precum și alte părți de planta aparținând altor genuri și specii sau hibrizilor lor vor face de asemenea subiectul articolelor de mai sus în cazul în care materialul unuia dintre genurile, speciile sau hibrizii acestora, precizate în Anexa nr. 2, au fost sau trebuie altoite pe acești portaltoi sau părți de planta.(5) Amendamentele la lista genurilor și speciilor din Anexa nr. 2 vor fi adoptate în concordanta cu procedurile Comunității.  +  Articolul 2a) Prezentul ordin nu se aplică materialului de înmulțire și de plantare, destinat exportului către terțe tari, decât dacă este suficient de bine izolat, fără a aduce atingere prevederilor Directivei 2000/29/CE .b) Implementarea măsurilor prevăzute la lit. a) din acest articol, cu referire specială la identificare și izolare, vor fi adoptate în concordanta cu procedurile Comunității.  +  Articolul 3În cadrul prezentului ordin termenii utilizați se definesc astfel:A) Materialul de înmulțire: părți ale plantei și tot materialul plantei incluzând portaltoiul destinat pentru înmulțire și pentru producția de legume;B) Materialul de plantare: plante întregi și părți de plante, inclusiv componentii plantelor altoite, destinate plantarii pentru producția de legume;C) Furnizor sau agent economic: orice persoană fizica sau juridică care desfășoară cel puțin una din următoarele activități profesionale privind materialul de înmulțire și plantare: reproducere, producere, prelucrare, menținere și/sau tratare și comercializare la intern, import sau export;D) Comercializare: cantitățile disponibile sau din stoc, prezentate sau oferite pentru vânzare, vânzarea și/sau livrarea către o altă persoană, sub orice formă a materialului de înmulțire sau plantare;E) a) Autoritatea oficială responsabilă: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale prin autoritățile responsabile:i) autoritatea centrala desemnată din cadrul Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și responsabilă de problemele privind calitatea este Inspecția Naționala pentru calitatea Semințelor (INCS) stabilită prin Legea nr. 266/2002 (numita NIQS);ii) autoritățile stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorității naționale centrale sunt: inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor denumite în continuare ITCSMS și Laboratorul Central pentru calitatea Semințelor și Materialului Săditor denumit în continuare LCCSMS;iii) autoritățile oficiale fitosanitare care aplica legislația fitosanitara.b) Autoritățile prevăzute la lit. a) pct. i) și ii), în concordanta cu Legea nr. 266/2002, își poate delega sarcinile care îi revin din acest ordin oricărei persoane juridice, care, în baza statutului sau oficial are îndatoriri de interes public specifice, cu condiția ca, aceasta persoana juridică, precum și membrii săi sa nu obțină nici un interes personal în urma măsurilor pe care le ia. Între autoritățile menționate la lit. a) pct. i) și ii) trebuie să fie asigurate relații strânse de cooperare.c) În plus, în concordanta cu procedura Comunității, poate fi autorizata orice altă persoană juridică de către autoritățile menționate la lit. a) punctele i) și ii) care să acționeze sub autoritatea și sub supravegherea autorității și care să nu aibă nici un interes personal în urma măsurilor pe care le ia.d) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale va notifica Comisiei despre autoritățile lor oficiale. Comisia va transmite aceasta informație celorlalte state membre.F) Măsuri oficiale: măsuri luate de autoritatea oficială responsabilă;G) Inspecție oficială: inspecția efectuată de autoritatea oficială responsabilă;H) Document oficial: document întocmit de autoritatea oficială responsabilă sau sub responsabilitatea sa;I) Lot: un număr de unități dintr-un singur produs, identificabil prin omogenitatea compoziției și a originii sale;J) Laborator: entitate publică sau privată ce desfășoară o activitate de analiza și diagnosticare propriu-zisa, iar rezultatele testelor efectuate permit furnizorului să-și monitorizeze calitatea producției.  +  Articolul 4În concordanta cu procedurile Comunității, va fi stabilită o schema în Anexa nr. 1 pentru fiecare gen și specie la care se face referire în Anexa nr. 2 și pentru portaltoii din alte genuri și specii dacă materialul din unele genuri sau specii este sau a fost altoit pe aceștia, ținând cont de prevederile Directivei 2000/29/CE referitoare la genurile și/sau speciile respective, care să prevadă:i) condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulțire legumicol, în special cele referitoare la calitatea și puritatea culturii, și unde e cazul, caracteristicile varietale. Aceste cerințe vor fi adăugate în Anexa nr. 1.ii) condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulțire legumicol, în special cele referitoare la sistemul de înmulțire și la puritatea culturii, și unde e cazul, caracteristicile varietale. Aceste condiții vor fi stabilite în Anexa nr. 1.  +  Articolul 5(1) Furnizorii vor lua toate măsurile pentru respectarea prevederilor normelor stabilite prin prezentul ordin în toate etapele de producere, prelucrare și de comercializare a materialului de înmulțire și plantare legumicol.(2) În vederea aplicării prevederilor de la alin. (1), furnizorii efectuează prin personalul propriu sau a altui furnizor autorizat sau prin personalul oficial al autorității, verificări având la baza următoarele principii:a) identificarea punctelor critice din procesul de producție, pe baza metodelor utilizate;b) elaborarea și implementarea unor metode de monitorizare și verificare a punctelor critice ale procesului de producție prevăzute la lit. a) din acest alineat;c) ridicarea probelor pentru efectuarea analizelor într-un laborator autorizat conform normelor stabilite prin prezentul ordin;d) înregistrarea datelor și documentelor referitoare la prevederile lit. a), b), c), din acest alineat, în forma scrisă sau alte forme durabile, precum și ținerea evidentei producției și comercializării într-un Registru de intrari și iesiri, care să fie pus la dispoziția autorității oficiale responsabile. Aceste documente și înregistrări vor fi păstrate cel puțin un an sau în cazul plantelor perene, pe toată durata culturii.(3) Furnizorii a căror activitate se limitează doar la comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, produs și ambalat de alți furnizori, trebuie să țină doar evidenta operațiunilor de cumpărare și de vindere a acestui material în Registrul de intrari și iesiri.(4) Alineatele (2) și (3) nu se vor aplica furnizorilor a căror activitate se rezuma la furnizarea de cantități mici de material de înmulțire și plantare către consumatorii finali neprofesionisti.(5) dacă în urma verificărilor sau a altor informații de care dispun, furnizorii prevăzuți la alin. (1) descoperă prezenta unuia sau a mai multor organisme dăunătoare care fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 1.030/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantina dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România cu modificările ulterioare, sau a organismelor dăunătoare prevăzute în Anexa nr. 3 din prezentul ordin în măsura în care afectează calitatea materialului, furnizorii sunt obligați sa informeze autoritatea fitosanitara și ITCSMS sau LCCSMS și sa adopte măsurile pe care aceste autorități le dispun sau orice măsură necesară reducerii riscului răspândirii organismelor dăunătoare menționate. Furnizorii țin, într-un registru, evidenta apariției organismelor dăunătoare în unitățile lor și a tuturor măsurilor luate pentru combaterea acestora.(6) Regulile detaliate privind aplicarea alin. (3) vor fi stabilite în concordanta cu procedurile Comunității.  +  Articolul 6(1) Autoritatea oficială responsabilă autorizeaza furnizorii după ce a verificat dacă metodele de producție și unitățile lor îndeplinesc prevederile prezentului ordin, în privinta activităților pe care le desfășoară. Autorizarea trebuie să fie reînnoită în cazul în care furnizorul decide sa desfășoare și alte activități în afară de cele pentru care a primit acreditarea.(2) Autoritatea oficială responsabilă autorizeaza laboratoarele după ce a verificat dacă aceste laboratoare, metodele și clădirile îndeplinesc cerințele prevăzute de acest ordin, în concordanta cu procedurile Comunității referitoare la activitățile de testare pe care le desfășoară. Autorizarea trebuie să fie reînnoită în cazul în care laboratorul decide sa desfășoare și alte activități în afară de cele pentru care a primit acreditarea.(3) Autoritatea oficială va lua măsurile necesare dacă nu mai sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1) și (2). În acest scop, va ține seama de concluziile fiecărei verificări efectuate în concordanta cu prevederile art. 7.(4) a) Supravegherea și monitorizarea furnizorilor, a unităților și laboratoarelor se va face în mod regulat de către sau sub responsabilitatea autorității oficiale, care va avea acces tot timpul la toate sectoarele unității pentru a asigura respectarea prevederilor prezentului ordin.b) Implementarea măsurilor referitoare la supraveghere și monitorizare se va face în concordanta cu prevederile alin. (5) și (8) care transpun Directiva Comisiei nr. 93/62/CEE din 5 iulie 1993, care stabilește măsurile de implementare referitoare la supravegherea și monitorizarea furnizorilor și a unităților lor, altele decât cele a căror activitate este de plasare pe piața de material de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele, în conformitate cu art. 6, alin. (4) din Directiva 92/33/CEE , în cazul în care verificările la care se face referire în art. 5, alin. (2) din aceasta directiva vor fi făcute de furnizorii înșiși sau de un furnizor acreditat.c) În cazul în care supravegherea și monitorizarea releva faptul că nu sunt îndeplinite prevederile acestui ordin, autoritatea oficială responsabilă, va lua cele mai potrivite măsuri.(5) Autoritatea oficială responsabilă va avea grija periodic, cel puțin o dată pe an, la timpul potrivit, să facă supravegherea și monitorizarea furnizorilor și unităților lor, pentru a se asigura ca sunt îndeplinite prevederile acestui ordin și în special prevederile incluseliterele a)-d) din art. 5, alin. (2) în funcție de specificul activității sau activităților furnizorului.(6) Identificarea punctelor critice ale procesului de producție la care se face referire în art. 5, alin. (2), lit. a) din prezentul ordin și păstrarea înregistrărilor prevăzute la art. 5, alin. (2), lit. d) implica faptul ca autoritatea oficială responsabilă va supraveghea și monitoriza furnizorul să se asigure ca furnizorul:a) continua sa ia în considerație următoarele puncte critice din procesul de producție, după caz:– calitatea materialului de înmulțire și plantare legumicol utilizat la începutul procesului de producție;– semanatul, repicatul, scoaterea din ghivece și plantarea materialului de înmulțire și plantare;– îndeplinirea prevederilor art. 3, 4 și 5 ale Directivei Consiliului nr. 2000/29/CE ;– planul și metoda de cultura;– lucrări de întreținere;– operațiuni de înmulțire;– operațiuni de recoltare;– igiena;– tratamente;– ambalare;– depozitare;– transport;– administrare, prin care se înțelege:i) locul unde se afla parcelele pentru insamantat sau plantat;ii) originea materialului, toate fazele de multiplicare, de control, de ridicare a probelor ca și rezultatele lor;iii) către cine a livrat fiecare din loturile aprobate, menționând numele, adresele și datele respective și toate celelalte activității efectuate de către furnizor;b) efectuarea înregistrărilor pentru ca autoritatea oficială responsabilă sa dispună de informații complete referitoare la:i) plante și alte obiecte:– cumpărate pentru păstrare sau plantate;– aflate în producție, sau;– livrate la beneficiari; șiii) orice tratament chimic care a fost aplicat plantelor și pentru care au fost păstrate documentele respective cel puțin un an;c) are personal disponibil sau sa desemneze o altă persoană specializată în producerea materialului de plantare legumicol și cu cunoștințe fitosanitare, care să țină legătură cu autoritățile oficiale responsabile;d) executa inspecțiile vizuale necesare și la timp, în condițiile admise de autoritatea oficială desemnată;e) să asigure în orice moment accesul liber al persoanelor oficiale, în special pentru inspecție și/sau luarea probelor, cat și accesul la însemnările și documentele prevăzute la lit. b) din acest articol;f) alte colaborări cu autoritățile oficiale responsabile.(7) Până la stabilirea și implementarea metodelor de monitorizare și verificare a punctelor critice la care se face referire la art. 5, alin. (2), lit. b) al acestui ordin, autoritatea oficială responsabilă va supraveghea și monitoriza furnizorul pentru a se asigura ca se respecta în continuare metodele, acordându-se o atenție deosebită în special pentru:a) disponibilitatea și folosirea metodelor existente de verificare a fiecărui punct critic menționat la art. 3;b) siguranța (exactitatea) acestor metode;c) pretabilitatea pentru o evaluare corecta a conținutului producției și aranjamentelor pentru comercializare, inclusiv aspectele administrative; șid) competența personalului furnizorului pentru modul cum se fac verificările.(8) Până la luarea probelor pentru a fi analizate într-un laborator autorizat, la care se face referire la art. 5, alin. (2), lit. c) din acest ordin, autoritatea oficială responsabilă va supraveghea și monitoriza furnizorul pentru a se asigura ca:a) probele au fost prelevate pe parcursul diferitelor stadii de producție la intervalele stabilite de către responsabilul autorității oficiale când au fost verificate metodele de producere pe parcursul procesului de acreditare;b) probele au fost prelevate corect din punct de vedere tehnic, folosind o procedură sigura statistic potrivit analizelor care se efectuează;c) persoanele care preleveaza esantioanele sunt calificate în acest scop prin acreditare; șid) analiza probelor se face în laboratoare autorizate conform art. 6, alin. (2) din acest ordin.  +  Articolul 7(1) Experții Comisiei pot, în colaborare cu autoritatea oficială responsabilă prevăzută la art. 3, lit. E), pct. i), să facă verificări randomizate, atât timp cat este necesar pentru a se asigura ca sunt aplicate prevederile Directivei 92/33/CEE și în mod special pentru a verifica dacă furnizorii respecta prevederile Directivei 92/33/CEE . Autoritatea oficială a statului membru pe al cărui teritoriu se face verificarea va acorda asistența necesară experților pentru a-și realiza sarcinile. Comisia va informa statele membre despre rezultatele investigatiilor.(2) Reguli detaliate pentru aplicarea alin. (1) vor fi adoptate în concordanta cu procedurile Comunității.  +  Articolul 8(1) Materialul de înmulțire și de plantare legumicol poate fi comercializat numai de către furnizorii înregistrați în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 253/2002 pentru aprobarea Metodologiei privind înregistrarea agenților economici, persoane fizice și juridice, pentru producerea, prelucrarea și/sau comercializarea semințelor și materialului săditor, precum și dacă ei îndeplinesc cerințele prezentului ordin.(2) a) Fără a aduce atingere prevederilor Directivei 2000/29/CE , alin. (1) nu se va aplica materialului de înmulțire și plantare legumicol destinat pentru:(i) încercări (teste) sau scopuri științifice; sau(ii) activități de selecție; sau(iii) măsuri în scopul conservării diversitatii genetice.b) Reguli detaliate de aplicare a punctelor (i), (ii) și (iii) din alin. 2, lit. a) al acestui articol se vor adopta în concordanta cu procedura Comunității.  +  Articolul 9(1) Fără a aduce atingere prevederilor art. 2, materialul de înmulțire și plantare legumicol care aparține genurilor și speciilor enumerate în Anexa nr. 2 și care sunt reglementate de Directiva 2002/55/CE din 13 iunie 2002, nu se comercializează în interiorul Comunității decât dacă aparțin unui soi admis conform prevederilor directivei menționate.(2) a) Fără a aduce atingere art. 2 și alin. (3) și (4) din prezentul articol, materialul de înmulțire și plantare legumicol care aparține genurilor și speciilor enumerate în Anexa nr. 2 și care nu sunt reglementate de Directiva 2002/55/CE nu vor fi comercializate în interiorul Comunității decât dacă aparțin unui soi acceptat oficial în cel puțin unul dintre statele membre.b) Prevederile art. 4, 5 și 9, alin. (3) ale Directivei 2002/55/CE se vor aplica condițiilor de acceptare a soiurilor.c) Art. 3, alin. (2) și alin. (4), art. (6-9), alin. (1), alin. (2) și alin. (4) și art. (10)-(15) ale Directivei 2002/55/CE se vor aplica mutatis mutandis la procedurile și formalitățile de acceptare și menținere a producției.d) În fiecare caz prevăzut la lit. (a)-(c), pot fi luate în considerare rezultatele testelor neoficiale precum și informațiile practice culese pe parcursul perioadei de creștere.(3) Autoritățile oficiale responsabile vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura aprobarea oficială a soiurilor aparținând genurilor sau speciilor menționate la alin. (2), până la 31 decembrie 2006, cu condiția ca soiurile respective sa fi fost acceptate în concordanta cu prevederile alin. (1).(4) Soiurile admise oficial în concordanta cu prevederile alin. (2) și (3) vor fi introduse în catalogul comun al soiurilor de legume menționat la art. 17 al Directivei 2002/55/CE. Articolele 16, alin. (2), art. 17, art. 18 și art. 19 vor fi aplicate mutatis mutandis. Acest catalog desemnează soiurile admise conform prevederilor alin. (3) cu o mențiune specială.  +  Articolul 10(1) În timpul creșterii și în timpul separarii sau recoltarii din materialul parental, materialul de înmulțire și plantare legumicol va fi ținut în loturi separate, bine identificate.(2) Dacă materialul de înmulțire și plantare legumicol de origini diferite este pus în amestec, în timpul ambalarii, păstrării, transportului sau la livrare, furnizorul trebuie să țină evidenta și sa înregistreze într-un registru de intrari și iesiri toate datele intrărilor, producției, circulației și livrărilor, incluzând următoarele date: compozitia lotului și originea fiecărui component individual care compune lotul, menționând totodată acest lucru și pe documentele de livrare.(3) Îndeplinirea prevederilor alin. (1) și (2) se va constata prin efectuarea de inspecții oficiale.  +  Articolul 11(1) Fără a aduce atingere art. 10, alin. (2), materialul de înmulțire și de plantare legumicol trebuie să fie comercializat numai în loturi suficient de omogene și dacă s-a demonstrat ca îndeplinesc prevederile prezentului ordin și sunt însoțite de un document emis de către furnizor în conformitate cu condițiile prevăzute în Anexa nr. 1. Dacă în acest document este prevăzută o constatare oficială, aceasta va trebui să se distinga clar de celelalte elemente ale documentului.(2) Prevederile referitoare la operațiunile de etichetare și/sau sigilare precum și ambalare a materialului de înmulțire și plantare legumicol, sunt menționate în Anexa nr. 1.(3) În cazul în care materialul de înmulțire și plantare legumicol este livrat de către un vânzător cu amănuntul unui consumator final neprofesionist, cerințele referitoare la etichetare pot fi restrânse la informațiile adecvate produsului respectiv.  +  Articolul 12(1) În România se pot excepta:a) de la aplicarea art. 11, pe micii producători a căror producție și vânzare de material de înmulțire și plantare legumicol este în totalitate destinat utilizării finale de către persoane de pe piața locală care nu sunt implicate profesional în producția de legume (circulație locală).b) de la controalele și inspecțiile oficiale prevăzute în art. 18, circulația locală a materialului de înmulțire și plantare legumicol produs de micii producători exceptați de la aplicarea art. 11.(2) Măsurile de implementare referitoare la alte cerințe privind scutirile menționate la lit. a) și b), alin. 1 din prezentul articol, în special cele referitoare la termenii "mic producător" și "piața locală", precum și la procedurile aferente, trebuie să fie adoptate prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale în concordanta cu procedurile Comunității prevăzute la art. 21.  +  Articolul 13În cazul în care apar dificultăți temporare în furnizarea materialului de înmulțire și plantare legumicol care îndeplinește prevederile Directivei 92/33/CEE , pot fi adoptate măsuri, în concordanta cu procedurile Comunității, referitoare la comercializarea de material de înmulțire și plantare legumicol care întrunește cerințe mai puțin stricte, dar fără a aduce atingere regulilor fitosanitare prevăzute în Directiva 2000/29/CE .  +  Articolul 14(1) Comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol care îndeplinește cerințele și condițiile prevăzute în Directiva 92/33/CEE nu este supusă restrictiilor cu privire la furnizor, aspectele fitosanitare, mediul de cultura și modalitățile de inspecție, altele decât cele prevăzute în Directiva 92/33/CEE.(2) Comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol ale căror soiuri sunt înregistrate în catalogul Comun al soiurilor de legume, nu este supusă nici unei restrictii referitoare la soi, în afară celor prevăzute în Directiva 92/33/CEE .  +  Articolul 15În ceea ce privește produsele menționate în Anexa nr. 2, statele membre se vor abține sa impună condiții mai stricte sau restrictii de comercializare, altele decât cele prevăzute în Anexa nr. 1.  +  Articolul 16(1) În concordanta cu procedurile Comunității, se va decide dacă materialul de înmulțire și plantare legumicol produs în terțe tari care prezintă aceleași garanții privind obligațiile furnizorului, identitatea, caracteristicile, aspectele fitosanitare, mediul de cultura, ambalarea, metodele de inspecție, comercializarea și sigilarea, este echivalent din toate aceste puncte de vedere cu materialul de înmulțire și plantare legumicol produs în Comunitate și îndeplinește cerințele și condițiile prevăzute în Directiva 92/33/CEE .(2) a) a) Până la luarea deciziei menționate la alin. (1), statele membre, pot până la 31 decembrie 2007, fără a aduce atingere prevederilor Directivei 2000/29/EC , să aplice în cazul importului de material de înmulțire și plantare legumicol din terțe tari, condiții cel puțin echivalente cu cele prezentate în Anexa nr. 1. Dacă în aceasta nu sunt prevăzute astfel de condiții, condițiile de import trebuie să fie cel puțin echivalente cu cele care se aplică producției din statul membru în cauza.b) În concordanta cu procedurile Comunității, datele menționate la alin. 2, lit. a, din prezentul articol pentru diferite terțe tari pot fi amânate până la adoptarea deciziei prevăzute în alin. (1).(3) Materialul de înmulțire și plantare legumicol importat de un stat membru în concordanta cu decizia luată de statul membru în cauza, conform alin. 2, lit. a, nu este supus restrictiilor de comercializare în alte state membre, conform prevederilor de la alin. (1).  +  Articolul 17Autoritatea oficială responsabilă va efectua inspecții oficiale prin verificarea de esantioane prelevate din materialul de înmulțire și plantare pe parcursul producției și comercializării, în scopul verificării îndeplinirii cerințelor și condițiilor prevăzute în acest ordin.  +  Articolul 18Procedurile de implementare referitoare la controalele prevăzute în art. 5, precum și cele pentru inspecția oficială prevăzute în art. 10 și 17, inclusiv metodele de esantionare, vor fi adoptate, dacă este necesar, în conformitate cu procedurile Comunității.  +  Articolul 19(1) Dacă în urma supravegherii și monitorizarii prevăzute la art. 6, alin. (4), a inspecției oficiale prevăzute la art. 17 sau a testelor prevăzute la art. 20, se constată că materialul de înmulțire și plantare legumicol nu îndeplinește prevederile acestui ordin, ITCSMS sau LCCSMS vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura ca aceste prevederi sunt îndeplinite, sau dacă nu este posibil, vor interzice comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol pe teritoriul Comunității.(2) Dacă se constată că materialul de înmulțire și plantare legumicol comercializat de un furnizor nu îndeplinește condițiile acestui ordin, ITCSMS sau LCCSMS se vor asigura ca au fost luate toate măsurile necesare împotriva furnizorului respectiv. Dacă furnizorului i se interzice sa comercializeze materialul de înmulțire și plantare legumicol, ITCSMS sau LCCSMS va informa imediat INCS, iar INCS va informa Comisia și autoritățile naționale competente din statele membre cu privire la aceasta.(3) Toate măsurile luate în conformitate cu prevederile alin. (2) vor fi retrase în momentul în care se stabilește cu certitudine ca materialul de înmulțire și plantare legumicol destinat comercializării de către furnizor, va respecta, în viitor, prevederile și condițiile acestui ordin.  +  Articolul 20(1) Încercări sau, dacă e cazul, teste pe esantioane vor fi efectuate în statele membre, pentru a verifica dacă materialul de înmulțire și plantare legumicol îndeplinește prevederile și condițiile Directivei 92/33/CEE , inclusiv cele referitoare la condițiile fitosanitare. Comisia poate organiza inspectarea acestor încercări sau teste de către reprezentanți ai statelor membre și ai Comisiei.(2) Testele și încercările comparative pot fi efectuate în Comunitate pentru postcontrolul esantioanelor din materialul de înmulțire și plantare legumicol plasat pe piața conform prevederilor Directivei 92/33/CEE , obligatoriu sau facultativ, inclusiv cele referitoare la sănătatea plantelor. Testele și încercările comparative pot include următoarele:– materialul de înmulțire și plantare legumicol produs în terțe tari,– materialul de înmulțire și plantare legumicol corespunzător culturilor organice (ecologice),– materialul de înmulțire și plantare legumicol comercializat în conformitate cu măsurile de conservare a diversitatii genetice.(3) Testele și încercările comparative vor fi folosite pentru armonizarea metodelor tehnice de examinare a materialului de înmulțire și plantare legumicol și pentru verificarea realizării condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească acesta.(4) Comisia, actionand în concordanta cu procedurile Comunității la care se referă art. 21, va organiza efectuarea testelor și încercărilor comparative. Comisia va informa Comitetul la care se referă art. 21, în legătură cu procedurile tehnice pentru efectuarea testelor și încercărilor și rezultatelor acestora. Atunci când apar probleme de sănătate a plantelor, Comisia va informa Comitetul permanent fitosanitar.(5) Comunitatea poate să contribuie financiar în scopul realizării acestor teste și încercări menționate în alin. (2) și (3).Contribuția financiară nu va depăși sumele stabilite anual de autoritatea bugetară.(6) Testele și încercările care pot beneficia de contribuții financiare din partea Comunității, precum și regulile detaliate pentru acordarea acestor contribuții financiare, vor fi stabilite în concordanta cu prevederile art. 21.(7) Testele și încercările menționate în alin. (2) și (3) pot fi realizate numai de către autoritățile statului sau de către persoane juridice care își desfășoară activitatea sub responsabilitatea statului.  +  Articolul 21(1) Comisia va fi asistată de un comitet, numit "Comitetul Permanent pentru Semințe și Material de Înmulțire pentru Agricultura, Horticultura și Păduri".(2) Acolo unde se face referire la acest articol, se vor aplica art. 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE . Perioada prevăzută în art. 4, alin. (3) al Directivei 1999/468/CE va fi stabilită în termen de o luna.(3) Comitetul își va adopta propriile reguli de procedura.  +  Articolul 22Reprezentanții României în Comitetul Permanent pentru Semințe și Material de Înmulțire pentru Agricultura, Horticultura și Păduri care asista Comisia Europeană vor fi desemnați de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.  +  Articolul 23Modificările care vor fi făcute la Anexa nr. 1 precum și modificările condițiilor și regulilor detaliate adoptate în vederea implementarii Directivei 92/33/CEE vor fi adoptate în concordanta cu procedurile Comunității, prevăzute la art. 21.  +  Articolul 24(1) Statele membre se vor asigura ca, materialul de înmulțire și plantare legumicol produs pe teritoriul lor și destinat comercializării îndeplinește cerințele Directivei 92/33/CEE .(2) Dacă, în timpul inspecției oficiale, materialul de înmulțire și plantare legumicol nu poate fi comercializat din motive fitosanitare, autoritatea oficială fitosanitara va lua măsurile corespunzătoare pentru a elimina orice element de risc din punct de vedere fitosanitar.  +  Articolul 25(1) a) Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 381/2002 din 26 august 2002 se abroga la data intrării în vigoare a prezentului ordin.b) Prin derogare de la prevederile lit. a) din prezentul articol materialul de înmulțire și plantare legumicol din recolta 2005/2006 produs în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 381/2002 poate fi admis și comercializat, până la 30 iunie 2006.(2) În ceea ce privește art. 5-11, art. 14, art. 15, art. 17, art. 19 și art. 24, data aplicării pentru fiecare dintre genurile și speciile care se regăsesc în Anexa nr. 2, va fi stabilită în concordanta cu procedura Comunitara, odată cu întocmirea Anexei nr. 1 prevăzută de art. 4.(3) a) a) Referirile la "Comunitate" și "state membre" vor avea înțelesul de "România" de la data intrării în vigoare a acestui ordin până la data aderării României la Comunitate, în cuprinsul art. 1, alin. (2), art. 9, alin. (1) și alin. (2), art. 15, art. 16, alin. (1) și alin. (2), art. 19, alin. (1) și art. 24, alin. (1).b) Prevederile cu referire la procedurile Comunității și legislația comunitara din cuprinsul art. 1, alin. (4), art. 2, art. 4, art. 5, alin. (6), art. 6, alin. (2), art. 7, alin. (2), art. 8, alin. (2), art. 12, art. 13, art. 16 alin. (1) și (2), art. 18, art. 20, alin. (4), art. 21, art. 22, art. 23, art. 25 alin. (2) și art. 6, alin. (2) din Anexa nr. 1, se aplică de la data aderării României la Comunitate.(4) Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 26(1) Inspecția Naționala pentru calitatea Semințelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, Laboratorul Central pentru calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului Săditor, autoritățile oficiale fitosanitare și agenții economici înregistrați pentru producerea, prelucrarea și comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.(2) Acest ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare după 30 zile de la data publicării.
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  București, 30 noiembrie 2005.Nr. 1.269.  +  Anexa nr. 1A. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulțire și plantare legumicol1. Prezenta anexă transpune Directiva Comisiei 93/61/CEE din 2 iulie 1993 care cuprinde condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulțire și plantare legumicol, altul decât semințele, în conformitate cu art. 4 al Directivei Consiliului 92/33/CEE, precum și cerințele prevăzute în art. 11 al acestei directive, ultima data amendată prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE, Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor. (la 01-06-2020, Punctul 1. din Litera A. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul V din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 ) 2. Regulile care se aplică rasadurilor și materialului de înmulțire (inclusiv portaltoii) și plantare legumicol din care provin acestea, ale genurilor și speciilor cuprinse în Anexa nr. 2 a acestui ordin, și portaltoilor genurilor și speciilor incluse în art. 4 al acestui ordin, indiferent de sistemul de înmulțire folosit, care sunt denumite împreună "material".3. Prevederile acestei anexe vor fi aplicate progresiv ținându-se cont de ciclurile de producție ale materialului la care se face referire în alin. (2).4. Materialul va trebui sa îndeplinească, acolo unde este cazul, condițiile de stare fitosanitara prevăzute în Directiva Consiliului 2000/29/CE .5. Cel puțin la o inspecție vizuală, materialul de înmulțire și plantare legumicol trebuie să se dovedească a fi efectiv indemn, la locul de producție, de toate organismele dăunătoare enumerate în anexă în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare respectiv.Prezența organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (ORNC-uri) pe materialul de înmulțire și plantare legumicol comercializat nu trebuie să depășească, cel puțin la o inspecție vizuală, pragurile respective stabilite în anexa nr. 3.La o inspecție vizuală, materialul de înmulțire și plantare legumicol trebuie să se dovedească a fi efectiv indemn de orice organisme dăunătoare, altele decât organismele dăunătoare enumerate în anexă în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol respectiv, care reduc utilitatea și calitatea materialului de înmulțire și plantare legumicol.Materialul de înmulțire și plantare legumicol trebuie să respecte, de asemenea, cerințele privind organismele dăunătoare de carantină pentru Uniune, organismele dăunătoare de carantină pentru zone protejate și organismele dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină pentru Uniune prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/2031 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecție împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 652/2014 și (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE,98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE și 2007/33/CE ale Consiliului și în actele de punere în aplicare adoptate în temeiul regulamentului respectiv, inclusiv măsurile adoptate în temeiul art. 30 alin. (1) din regulamentul respectiv. (la 01-06-2020, Punctul 5. din Litera A. , Anexa nr. 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul V din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 ) 6. Materialul trebuie să aibă identitate și puritate cu referire la genul și specia respectiva și să aibă suficienta identitate varietala și puritate varietala.7. Materialul trebuie să fie substanțial liber de defecte care să-i afecteze calitatea ca material de înmulțire și plantare.8. Vigoarea și dimensiunea materialului vor fi satisfăcătoare în raport cu valoarea sa de utilizare ca material de înmulțire și plantare legumicol. În plus, va trebui să se asigure un raport corespunzător între rădăcini, tulpini și frunze.B. Documentul furnizorului1. Documentul furnizorilor la care se face referire în art. 11 al prezentului ordin, trebuie să fie făcut dintr-un material care să nu se uzeze și va fi tipărit cel puțin în limba română și, eventual o alta limba oficială a Comunității. Acesta va conține următoarele informații:(i) indicația "calitate CE", de la data aderării României la Comunitate; și "Reguli și norme România sau RO" până la data aderării.(ii) Indicația privind codul statului: RO;(iii) Indicația privind autoritatea oficială responsabilă sau codul sau distinct: INCS și ITCSMS sau LCCSMS;(iv) numărul de înregistrare sau acreditare;(v) numele furnizorului;(vi) numărul serial al ambalajului sau al legăturii;(vii) data emiterii documentului furnizorului;(viii) numărul de referința al lotului de semințe din care provin plantele ținere, în cazul plantelor ținere obținute direct din semințe comercializate în conformitate cu prevederile Directivei Consiliului 2002/55/CE . Ca alternativa, acest număr de referința va fi disponibil, la cerere, autorității oficiale responsabile.(ix) Numele comun sau denumirea botanica a genului sau speciei, sau acolo unde materialul este însoțit de pasaportul fitosanitar în concordanta cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 394/2002, denumirea botanica;(x) Numele soiului. În cazul portaltoiului, denumirea soiului sau destinația acestuia;(xi) Cantitatea;(xii) În cazul importurilor din terțe tari, conform art. 16, alin. (2) al acestui ordin, numele tarii în care a fost produs.2. În situația în care materialul este însoțit de pasaportul plantei în conformitate cu Directiva 92/105/CEE , de la data aderării, pasaportul plantei poate, dacă furnizorul dorește, sa reprezinte documentul furnizorului la care se face referire în alin. (1). În acest caz, indicația "calitate CE" și o indicație privind autoritatea oficială responsabilă conform acestui ordin precum și denumirea soiului trebuie să fie menționate. În cazul importurilor din terțe tari conform art. 16, alin. (2) al acestui ordin, trebuie de asemenea trecut numele tarii de producere. Aceasta informație poate fi menționată pe același document cum este pasaportul fitosanitar dar trebuie separată clar.  +  Anexa nr. 2
  Lista genurilor și a speciilor prevăzute la articolul 1 alineatul (3)
  Allium cepa L.– Grupul Cepa (ceapă, ceapă eșalotă)– Grupul Aggregatum (ceapă eșalotă)Allium fistulosum L. (ceapă de iarnă)– toate soiurileAllium porrum L. (praz)– toate soiurileAllium sativum L. (usturoi)– toate soiurileAllium schoenoprasum L. (arpagic)– toate soiurileAnthriscus cerefolium L. Hoffm. (asmățui)– toate soiurileApium graveolens L.– Grupul țelină– Grupul țelină de rădăcinăAsparagus officinalis L. (sparanghel)– toate soiurileBeta vulgaris L.– Grupul sfeclă de grădină (sfeclă roșie, inclusiv sfeclă Cheltenham)– Grupul sfeclă pentru frunze și pețiol (sfeclă pentru frunze și pețiol sau mangold)Brassica oleracea L.– Grupul varză kale– Grupul conopidă– Grupul Capitata (varză roșie și varză albă)– Grupul varză de Bruxelles– Grupul gulie– Grupul varză creață– Grupul broccoli (tip calabrez și tip germinativ)– Grupul varză kale „Nero di Toscana“– Grupul Tronchuda (varză portugheză)Brassica rapa L.– Grupul varză chinezească– Grupul napCapsicum annuum L. (ardei iute sau ardei)– toate soiurileCichorium endivia L.– toate soiurileCichorium intybus L.– Grupul andivă– Grupul cicoare pentru frunze (cicoare cu frunză lată sau cicoare italiană)– Grupul cicoare industrială (pentru rădăcină)Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum.et Nakai (pepene verde)– toate soiurileCucumis melo L. (pepene galben)– toate soiurileCucumis sativus L.– Grupul castravete– Grupul castravete cornișonCucurbita maxima Duchesne (dovleac moscat)– toate soiurileCucurbita pepo L. (dovleac verde, inclusiv dovleac cultivat matur și dovleac crenelat sau dovlecel, inclusiv dovleac crenelat imatur)– toate soiurileCynara cardunculus L.– Grupul anghinare– Grupul CardonDaucus carota L. (morcov și morcov furajer)– toate soiurileFoeniculum vulgare Mill. (fenicul)– Grupul AzoricumLactuca sativa L. (salată verde)– toate soiurileSolanum lycopersicum L. (tomată)– toate soiurilePetroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill– Grupul pătrunjel pentru frunze– Grupul pătrunjel pentru rădăcinăPhaseolus coccineus L. (fasole spaniolă)– toate soiurilePhaseolus vulgaris L.– Grupul fasole pitică– Grupul fasole urcătoarePisum sativum L.– Grupul mazăre cu bob neted– Grupul mazăre cu bob zbârcit– Grupul mazăre dulceRaphanus sativus L.– Grupul ridiche– Grupul ridiche neagrăRheum rhabarbarum L. (rubarbă)– toate soiurileScorzonera hispanica L. (scorțoneră)– toate soiurileSolanum melongena L. (pătlăgica vânătă)– toate soiurileSpinacia oleracea L. (spanac)– toate soiurileValerianella locusta L. Laterr. (fetica sau salata mielului)– toate soiurileVicia faba L. (bob)– toate soiurileZea mays L.– Grupul porumb dulce– Grupul porumb de floricele (la 01-07-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 1, Articolul II din ORDINUL nr. 8 din 13 ianuarie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 48 din 23 ianuarie 2020 )
   +  Anexa nr. 3
  ORNC-uri în ceea ce privește materialul de înmulțire și plantare legumicol
  Bacterii
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri Materialul de înmulțire și plantare legumicol (gen sau specie) Pragul de prezență a ORNC-urilor pe materialul de înmulțire și plantare legumicol
  Clavibacter michiganensis ssp. michiganensis (Smith) Davis et al. [CORBMI] Solanum lycopersicum L. 0%
  Xanthomonas euvesicatoria Jones et al. [XANTEU] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0%
  Xanthomonas gardneri (ex Sutic 1957) Jones et al. [XANTGA] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0%
  Xanthomonas perforans Jones et al. [XANTPF] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0%
  Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L.0%
  Ciuperci și oomicete
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri Materialul de înmulțire și plantare legumicol (gen sau specie) Pragul de prezență a ORNC-urilor pe materialul de înmulțire și plantare legumicol
  Fusarium Link (genul anamorfic) [1FUSAG] altul decât Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] și Fusarium circinatum Nirenberg O'Donnell [GIBBCI] Asparagus officinalis L. 0%
  Helicobasidium brebissonii (Desm.) Donk [HLCBBR] Asparagus officinalis L. 0%
  Stromatinia cepivora Berk. [SCLOCE] Allium cepa L., Allium fistulosum L., Allium porrum L., Allium sativum L. 0%
  Verticillium dahliae Kleb. [VERTDA] Cynara cardunculus L. 0%
  Nematozi
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri Materialul de înmulțire și plantare legumicol (gen sau specie) Pragul de prezență a ORNC-urilor pe materialul de înmulțire și plantare legumicol
  Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Allium cepa L., Allium sativum L. 0%
  Virusuri, viroizi, boli asemănătoare virozelor și fitoplasme
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri Materialul de înmulțire și plantare legumicol (gen sau specie) Pragul de prezență a ORNC-urilor pe materialul de înmulțire și plantare legumicol
  Leek yellow stripe virus [LYSVOO] Allium sativum L. 1%
  Onion yellow dwarf virus [OYDVOO] Allium cepa L., Allium sativum L. 1%
  Potato spindle tuber viroid [PSTVDO] Capsicum annuum L., Solanum lycopersicum L. 0%
  Tomato spotted wilt tospovirus [TSWVOO] Capsicum annuum L., Lactuca sativa L., Solanum lycopersicum L., Solanum melongena L. 0%
  Tomato yellow leaf curl virus [TYLCVO] Solanum lycopersicum L. 0%
  (la 01-06-2020, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 2, Articolul V din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 ) Notă
  La data de 1 iulie 2020, Punctul 2 al Articolului II din ORDINUL nr. 8 din 13 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 48 din 23 ianuarie 2020, prevede:2. La anexa nr. 3, coloana „Genul sau specia“ se modifică după cum urmează:a) textul „Allium ascalonicum“ se înlocuiește cu textul „Allium cepa - grupul Aggregatum“;b) textul „Allium cepa“ se înlocuiește cu textul „Allium cepa - grupul Cepa“;c) textul „Brassica pekinensis“ se înlocuiește cu textul „Brassica rapa - grupul varză chinezească“;d) textul „Lycopersicon lycopersicum“ se înlocuiește cu textul „Solanum lycopersicum“.La data de 1 iunie 2020, Punctul 2 al Articolului V din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 389 din 14 mai 2020, a înlocuit Anexa nr. 3 și a înglobat modificările aduse prin ORDINUL nr. 8 din 13 ianuarie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 48 din 23 ianuarie 2020.
   +  Anexa nr. 4
  Prevederi suplimentare pentru producerea, controlul și comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol,
  altul decât semințele, produs pe teritoriul României
  A. Autorizarea activităților furnizorului1. Autorizarea (atestarea) personalului furnizorului înregistrat pentru producerea în vederea comercializării și comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol, se face de către autoritatea oficială, respectiv ITCSMS și LCCSMS, după ce a verificat dacă metodele de producție și aplicarea acestora sunt conforme cu prezentele reguli și norme.2. Autorizarea personalului pentru inspecție în camp și ridicari de probe se efectuează cu respectarea condițiilor și procedurilor de acreditare în vigoare, adaptate la activitățile specifice reglementate de prezentul ordin.3. Autorizarea laboratorului se efectuează de autoritatea oficială, cu respectarea condițiilor și procedurilor de acreditare în vigoare și dacă metodele folosite și dotările laboratoarelor corespund prevederilor în vigoare pentru activitățile de analiza.4. Autorizarea activităților furnizorului se concretizează dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 5 și art. 6 din prezentul ordin și dacă este asigurat managementul calității prin personal calificat care să urmărească, sa remedieze și sa răspundă în fața autorității oficiale de luarea măsurilor necesare realizării și respectării prevederilor legale.5. Autorizarea trebuie reînnoită dacă furnizorul se decide să execute alte activități decât cele pentru care a fost acreditat.6. Până la autorizarea personalului și a laboratorului furnizorului, verificările, prelevarea probelor, analizele, eliberarea documentelor se efectuează de personalul ITCSMS sau LCCSMS.7. După autorizare, persoana oficială va supraveghea și monitoriza furnizorul pentru a se asigura ca acesta continua sa ia în considerație punctele critice din procesul de producție și respecta toate regulile și normele menționate în prezentul ordin.B. Supravegherea și monitorizarea furnizorilor1. Autoritatea supraveghează și monitorizează furnizorii și unitățile lor având în vedere natura activității acestora pe baza principiilor pe care trebuie să le îndeplinească conform art. 5 și art. 6 din prezentul ordin, cat și a altor prevederi ale prezentului ordin sau a altor reglementări în vigoare.2. Persoana oficială va executa regulat, cel puțin o dată pe an, în momentele cele mai potrivite, supravegherea și monitorizarea activităților și dotărilor, luând în considerare natura specifică a activității sau activităților furnizorului.3. În urma fiecărei inspecții, persoana oficială va consemna rezultatele și concluziile sale în Fișa de control, înainte de începerea comercializării, eventual după efectuarea remedierilor necesare, va decide dacă materialul se aproba sau se respinge de la comercializare întocmind un "Raport de control" prin care anunta imediat furnizorul, în scris, iar acest raport va fi luat la cunoștința de conducerea furnizorului.C. Respingerea materialului și reinspecția1. În caz de respingere de la comercializare a materialului sau a unei părți a materialului conducerea furnizorului poate cere reinspecția, adresand solicitarea la ITCSMS sau LCCSMS, în maximum 3 zile de la data primirii deciziei inspectorului oficial.2. Inspectorul șef al ITCSMS sau directorul LCCSMS trebuie, nu mai târziu de 3 zile de când solicitarea reinspectiei a fost primită de către autoritate, sa organizeze efectuarea reinspectiei. După efectuarea acesteia, conducerea ITCSMS sau LCCSMS va trimite furnizorului raportul întocmit în urma reinspectiei.3. În cazul în care furnizorul contesta decizia luată în urma reinspectiei, litigiul se rezolva de Inspecția Naționala pentru calitatea Semințelor pe baza documentelor sau a verificărilor faptice. INCS poate folosi și constatările efectuate de alți specialiști. Decizia luată de INCS este definitivă.4. Dacă în timpul inspecției, reinspectiei sau litigiului, se stabilește ca materialul de înmulțire și plantare legumicol nu întrunește condițiile prezentelor reguli și norme, lotul sau materialul în cauza respins, este interzis de la comercializare.5. Dacă materialul de înmulțire și plantare legumicol este respins conform alin. (1) iar furnizorul anunta în scris, în timp util, autoritatea de intenția de schimbare a destinației sau de distrugere, precizând modul, data și ora de execuție, la care trebuie să participe un reprezentant al autorității.D. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească materialul de înmulțire și plantare legumicol1. Intenția de producere în vederea comercializării a materialului de înmulțire și plantare legumicol, se anunta de către furnizor printr-un document numit "Declarație de multiplicare" cu mențiunile stabilite de INCS, pentru a fi luat în evidenta de către ITCSMS sau LCCSMS în scopul supravegherii și monitorizarii. "Declarația de multiplicare", inițială sau o noua declarație, va cuprinde elementele privind identificarea loturilor care rezultă, ambalarea, etichetarea, intenția de a amesteca (mixtura) unele loturi, după caz.2. În cazul în care furnizorul solicita control oficial pentru producere, prelucrare și comercializare, în urma căruia se eliberează documente oficiale, supravegherea și monitorizarea furnizorului de către autoritate se limitează la urmărirea respectării cerințelor din documentele oficiale, pe perioada producerii, procesarii, păstrării și comercializării materialului legumicol.3. În urma unei inspecții oficiale a materialului de înmulțire și plantare, conform alin. (1), persoana oficială va întocmi un "Raport de control" conform modelului stabilit de INCS, prin care stabilește dacă materialul corespunde regulilor și normelor în vigoare sau măsurile de remediere necesare, ori se respinge de la comercializare.E. Comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol1. Materialul de înmulțire și plantare legumicol poate fi comercializat numai de furnizori înregistrați pentru producerea în vederea comercializării, prelucrarea și/sau comercializarea materialului de înmulțire și plantare legumicol și care respecta condițiile prevăzute de prezentele norme.2. În timpul creșterii sau în timpul separarii, transplantarii și ambalarii, materialul parental legumicol și cel de înmulțire și plantare va fi ținut în loturi separate, bine identificate.3. În cazul comercializării de material de înmulțire și plantare legumicol de origine diferita în amestec, furnizorul va tine evidenta și va inregistra într-un registru următoarele date: compozitia lotului și originea fiecărui component individual care compune lotul, menționând totodată acest lucru pe documentele de livrare.4. Prevederile de la alin. (2) și alin. (3) se vor supune inspecției oficiale.5. Autoritatea, în cadrul supravegherii și monitorizarii, va inspecta oficial materialul legumicol în timpul producerii, prelucrării și comercializării, prin ridicarea și verificarea de probe, în conformitate cu normele și regulile în vigoare.6. Materialul legumicol va fi comercializat numai în loturi suficient de omogene, corespunzător cerințelor prezentelor reguli și norme și însoțit de documentele eliberate de furnizor. Dacă exista și un document oficial al autorității sau o constatare oficială, aceasta se va menționa separat de documentul furnizorului.7. Materialul de înmulțire și plantare legumicol trebuie ambalat, închis, etichetat și sigilat, potrivit cu natura materialului, astfel ca materialul sa nu poată fi înlocuit sau deteriorat.8. Materialul legumicol va fi comercializat însoțit de un document de calitate al furnizorului și anume: "Document de calitate și conformitate" și/sau eticheta furnizorului, care nu au mai fost folosite anterior și care trebuie să conțină informațiile prevăzute în anexa 1.B.9. În cazul vânzării cu amănuntul către un consumator final, eticheta poate tine loc de Document de calitate și conformitate, conținând informații adecvate privind identitatea produsului și de folosire a acestuia.10. La comercializarea "en gros" materialul de înmulțire și plantare legumicol va fi însoțit de un Document de calitate și conformitate emis de furnizor, iar ambalajele sau pachetele vor purta eticheta furnizorului.11. Materialul de înmulțire și plantare din speciile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.030/2001 cu modificările și completările ulterioare poate circula numai însoțit de pasaport fitosanitar.12. Se exceptează de la prevederile art. 11, precum și de cele privind controlul și inspecțiile oficiale, micii producători a căror producție și comercializare de material legumicol sunt destinate în totalitate utilizării finale de către persoane neimplicate profesional în producția de material de înmulțire și plantare legumicol sau producția de legume pe piața locală. Micii producători de material legumicol, altul decât semințele, sunt persoane fizice care dețin certificat de producător eliberat de primăria locală, care își produc material pentru uz propriu, fără scop comercial iar surplusul îl vinde sau distribuie pe piața neorganizata din județul respectiv.F. Dispoziții finale1. Pentru supravegherea și monitorizarea furnizorului, pentru efectuarea verificărilor, analizelor și a eliberării documentelor de control, furnizorul va achită obligațiile financiare de plată față de autoritate, conform normelor în vigoare.2. Verificările oficiale, altele decât cele de supraveghere și monitorizare, a materialului de înmulțire și plantare legumicol, sunt efectuate, la cererea expresă a furnizorilor producători de către ITCSMS sau LCCSMS, conform regulilor prevăzute în prezentul ordin și a regulilor generale de control și certificare aplicabile, autoritatea asigurând ca materialul satisface cerințele prevăzute de prezentele reguli și norme. Furnizorul își va achită obligațiile financiare față de autoritate, conform tarifelor în vigoare.3. Dacă, în urma supravegherii și monitorizarii sau în urma testarii materialului plasat pe piața sau în postcontrol, prin sondaj, se constată că materialul de înmulțire și plantare legumicol nu corespunde prezentului ordin, autoritatea oficială va înștiința furnizorul prin "Raportul de control" sau alt document scris cu constatările efectuate prin care se stabilesc măsurile corective necesare îndeplinirii acestor prevederi, dacă este posibil, sau materialul în cauza se interzice de la comercializare, se retrage de la comercializare, după caz, luându-se măsurile legale corespunzătoare conform legislației în vigoare.
  ----