ORDIN nr. 1.266 din 30 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 14 bis din 6 ianuarie 2006  Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante,având în vedere necesitatea armonizării Directivei Consiliului CE nr. 2002/56/CE privind comercializarea cartofului pentru sămânță, ultima data amendata prin Reglementarea nr. 2003/61/CE din 18 iunie 2003, a Directivei Comisiei CE nr. 93/17/CEE din 30 martie 1993 și a Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004,văzând referatul de aprobare a proiectului de ordin pentru aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță nr. 87448 din 18 noiembrie 2005,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, cu modificările și completările ulterioare,emite următorul ordin:  +  Articolul 1(1) Se aprobă Regulile și normele tehnice privind producerea în vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea cartofului pentru sămânță din prezentul ordin.(2) Prezentul ordin transpune în legislația națională prevederile Directivei Consiliului CE nr. 2002/56/CE privind comercializarea cartofului de sămânță, ale Directivei de punere în aplicare 2014/20/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 privind definirea claselor de cartofi de sămânță de bază și certificați de la nivelul Uniunii, precum și a condițiilor și denumirilor aplicabile acestor clase, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, ultima dată amendate prin Directiva de punere în aplicare (UE) nr. 177/2020 a Comisiei de modificare a Directivelor Consiliului nr. 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE și 2002/57/CE, Directivele Comisiei 93/49/CEE și 93/61/CEE și Directivele de implementare 2014/21/UE și 2014/98/UE în ceea ce privește organismele dăunătoare plantelor prezente pe semințe și pe alte materiale de reproducere a plantelor, precum și ale Directivei Comisiei CE nr. 93/17/CEE din 30 martie 1993 și ale Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004. (la 01-06-2020, Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul VII din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 ) (3) Prezentul ordin se aplica producerii în vederea comercializării, prelucrării, certificării calității și comercializării tuberculilor pentru sămânță (denumiți în continuare "cartof pentru sămânță" sau "sămânță de cartof") destinați producerii de tuberculi pentru multiplicare sau producției pentru consum din specia: Solanum tuberosum L. - cartof, în cadrul Comunității Europene (denumita în continuare "Comunitate").(4) Prezentul ordin nu se aplica cartofului pentru sămânță cunoscut a fi destinat pentru export în alte țări, în afara Comunității.  +  Articolul 2În cuprinsul prezentelor reguli și norme termenii se definesc astfel;a) "comercializare" înseamnă vânzarea, deținerea în vederea vânzării, oferirea pentru vânzare și orice cesionare, furnizare sau transfer în scopul exploatării comerciale a cartofului pentru sămânță către o terță parte, fie ca va fi sau nu remunerata.i) Comerțul cu cartoful pentru sămânță nu are ca scop exploatarea comercială a soiului, atunci când următoarele operațiuni nu sunt privite ca o comercializare:- furnizarea cartofului pentru sămânță la organismele oficiale de testare și inspecție;- furnizarea cartofului pentru sămânță la prestatorii de servicii pentru procesare sau ambalare, cu condiția ca prestatorul de servicii să nu obțină un drept (de exploatare) asupra seminței de cartof astfel furnizată;- furnizarea seminței de cartof, în anumite condiții, la prestatorii de servicii pentru producția unor produse agricole brute destinate unor scopuri industriale, sau înmulțirii de semințe pentru acest scop, nu vor fi privite ca o comercializare, cu condiția ca prestatorul de servicii să nu obțină un drept asupra seminței de cartof astfel furnizată sau a produsului recoltei. Furnizorul seminței de cartof va furniza autorității de certificare o copie a părților relevante ale contractului încheiat cu prestatorul de servicii iar acesta va include standardele și condițiile care trebuie să le întrunească semințele de cartof furnizate.ii) Condițiile pentru aplicarea prevederilor de la lit. a) din acest articol pot fi stabilite în conformitate cu procedura Comunității;b) "sămânță de cartof Baza" înseamnă tuberculii de cartof care:i) au fost produși conform practicilor acceptate pentru menținerea soiului și a sănătății plantelor;ii) sunt destinați în principal pentru producția seminței de cartof categoria Certificată;iii) satisfac condițiile minime prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 pentru semințele de cartof categoria Baza; șiiv) au fost găsiți, prin examinare oficiala, ca satisfac condițiile minime prevăzute la pct. i)-iii) lit. b) din acest articol;c) sămânță de cartof Certificată înseamnă tuberculii de cartof care:i) au fost produși direct din sămânța Bază sau sămânța Certificată, sau din sămânța unei generații anterioare seminței Baza care au fost găsiți, prin examinare oficiala, că satisfac condițiile prevăzute pentru sămânța Bază;ii) sunt destinați în principal pentru producția de cartof alta decât cartof pentru sămânță (pentru consum);iii) satisfac condițiile prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 pentru sămânța de cartof Certificată; șiiv) au fost găsiți, prin examinare oficiala, ca satisfac condițiile minime prevăzute la pct. i)-iii) lit. c) din acest articol;d) "masuri oficiale" înseamnă masurile luate de: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale prin autoritățile oficiale responsabile:i) autoritatea oficiala centrala responsabilă privind calitatea semințelor și materialului de înmulțire stabilită prin Legea nr. 266/2002 este Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor, denumita în continuare INCS;ii) autoritățile oficiale responsabile stabilite la nivel teritorial, în subordinea autorității naționale centrale - Inspectoratele teritoriale pentru calitatea semințelor și a materialului săditor (denumite în continuare ITCSMS) și Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor (denumit în continuare LCCSMS);iii) autoritățile oficiale fitosanitare care acționează în baza legislației fitosanitare;iv) de o persoana juridica de drept public sau privat, care, acționează sub responsabilitatea statului; sauv) în cazul unor activități auxiliare care sunt de asemenea sub controlul statului, de o persoana fizica acreditată în acest scop, prevăzând ca persoanele menționate la pct. iv) și v) lit. d) din acest articol, nu vor dobândi nici un câștig privat necuvenit provenit în urma acestor masuri oficiale.  +  Articolul 3(1) Sămânța de cartof nu poate fi plasată pe piață decât dacă a fost certificată oficial ca sămânță de cartof Baza sau sămânță de cartof Certificată și dacă satisface condițiile minime prevăzute în Anexele nr. 1 și 2. Sămânța de cartof care în perioada comercializării nu satisface condițiile minime prevăzute în Anexa nr. 2 poate fi sortată. Tuberculii sortați care nu sunt respinși sunt supuși unei viitoare examinări oficiale.(2) Categoriile de cartof pentru sămânță prevăzute la art. 2, produs în România, se subdivid în următoarele clase cu cerințe diferite:a) categoria Prebaza: sămânța din clonele C, D sau E obținute prin selecție clonală sau sămânța obținută prin micropropagare, libera de organisme dăunătoare, autentică soiului, obținută de menținătorul soiului sau sub responsabilitatea să în maximum 3 generații și care în urma examinării oficiale se constata ca îndeplinește condițiile prevăzute în Anexele nr. 2 și 6.b) categoria Baza se subdivide în 2 clase:i) clasa Superelită (SE): generația soiului provenita din categoria Prebaza (clonele C, D sau E), și care, în urma examinării oficiale, corespunde condițiilor de puritate și stare fitosanitara prevăzute în Anexele nr. 1, 2 și 6;ii) clasa Elita (E): generația soiului provenita din clasa Superelită sau din clonele C, D sau E, și care, în urma examinării oficiale, corespunde condițiilor de puritate și stare fitosanitara prevăzute în Anexele nr. 1, 2 și 6.c) categoria Certificată se subdivide în 2 clase:i) clasa A: generația soiului provenita din sămânța Baza, clasa Elita, sau din sămânța Prebaza sau Baza clasa Superelită, și care, în urma examinării oficiale, corespunde condițiilor din Anexele nr. 1, 2 și 6;ii) clasa B: generația soiului provenita din clasa A sau din sămânța Prebaza sau Baza, și care, în urma examinării oficiale, corespunde condițiilor din Anexele nr. 1, 2 și 6.(3) Pentru sămânța de cartof certificată oficial, se pot aplica clasele comunitare CEE 1, CEE 2 și CEE 3 în condițiile prevăzute în Anexa nr. 4 care transpune Directiva Comisiei 93/17/CEE. Clasificarea în clase comunitare se aplica în măsura în care acest lucru se solicita de producător în certificarea propriei producții și/sau de beneficiar.(4) Pentru sămânța de cartof produsa prin tehnicile de micropropagare și care nu întrunește cerințele de calibru din prezentele reguli și norme, prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, se pot stabili:– derogări de la prevederile specifice ale prezentelor reguli și norme;– condiții aplicabile acestei semințe de cartof;– denumiri aplicabile acestei semințe de cartof.  +  Articolul 4Fără a tine seama de prevederile art. 3 alin. (1) semințele generațiilor anterioare seminței Baza prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. b), respectiv ale seminței Prebaza, pot fi plasate pe piață.  +  Articolul 5Față de condițiile minime prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 acest ordin impune cerințe suplimentare sau mai severe pentru producerea, certificarea și comercializarea cartofului pentru sămânță produs în România, prevăzute în Anexa nr. 6.  +  Articolul 6(1) Fără a tine seama de prevederile art. 3 alin. (1) autoritățile responsabile prevăzute la art. 2 lit. e) pct. ii) pot autoriza producătorii din teritoriul național să plaseze pe piață, următoarele:a) mici cantități de semințe de cartof în scopuri științifice sau pentru lucrări de selecție;b) anumite cantități de semințe de cartof destinate altor testări sau scopuri de încercări și experimentări, în măsura în care aparține unui soi pentru care a fost depusa o cerere de înscriere în catalogul oficial al soiurilor, conform prevederilor din alin. (2).c) în cazul materialului genetic modificat, aceasta autorizație nu poate fi acordata, decât dacă au fost luate toate masurile pentru evitarea riscurilor pentru sănătatea omului și a mediului înconjurător și are obținute acordurile și autorizațiile de la Comisia Națională pentru Securitate Biologica. În respectul evitării riscului asupra mediului înconjurător, prevederile art. 7 alin. (4) din Directiva 2002/53/CE se aplica corespunzător.(2) Scopurile pentru care se poate acorda autorizația prevăzută la alin. (1) lit. b), prevederile privind marcarea ambalajelor, cantitățile și condițiile în care se pot acorda aceste autorizații sunt prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul ordin, care transpun prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004.  +  Articolul 7Probele pentru testarea și verificarea tuberculilor de cartof pentru sămânță pentru certificare se ridica oficial în conformitate cu metodele acceptate și a cerințelor din Anexa nr. 6.  +  Articolul 8(1) În timpul producerii cartofului pentru sămânță culturile trebuie să fie separate de alte culturi de cartof sau alte culturi cu respectarea distanțelor de izolare prevăzute în tabelul nr. 1 din Anexa nr. 6, pentru asigurarea sănătății plantelor.(2) Cerințele prevăzute în alin. (1) includ masurile din Anexa nr. 6, cu referire la:- separarea producțiilor de semințe, precum și a semințelor de alți cartofi destinați consumului;- separarea calibrelor, depozitarii, transportului și manipulării semințelor, precum și a semințelor de alți cartofi destinați consumului.  +  Articolul 9Cartoful pentru sămânță nu poate fi plasat pe piață dacă a fost tratat cu inhibitori pentru încolțirea tuberculilor.  +  Articolul 10(1) Cartofii pentru sămânță pot fi comercializați numai dacă tuberculii au un calibru minim în așa fel încât să nu treacă printr-un ochi pătrat cu latura de 25/25 mm. Dacă tuberculii au un calibru mai mare de 35 mm, respectiv nu trec printr-un ochi pătrat cu latura de 35/35 mm, limitele superioare și inferioare ale calibrului sunt exprimate în multiplu de cinci. Abaterea maxima de la calibru, a tuberculilor unui lot, este astfel încât diferența dimensiunilor intre laturile a doua ochiuri pătrate folosite nu depășește 25 mm. Acest standard de mărime poate fi modificat conform procedurii Comunității. În România pot fi utilizate calibrele prevăzute în Anexa nr. 6.(2) a) Toleranta maxima admisă, a unui lot de sămânță, față de calibrul minim și maxim este 3% din greutate.b) În cazul în care lotul analizat nu corespunde toleranței calibrului, lotul poate fi sortat, urmat de o noua examinare oficiala.c) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale se poate prevedea o viitoare reducere a variației permisă mărimii (calibrului) intre tuberculii dintr-un lot.  +  Articolul 11(1) Sămânța de cartof Baza și Certificată poate fi comercializată numai în loturi suficient de omogene și în ambalaje sau containere închise care trebuie sigilate și poarta un sistem de sigilare și marcare conform prevederilor din art. 12 și 13. Ambalajele trebuie să fie noi, iar containerele trebuie să fie curate.(2) Autoritatea oficiala poate, pentru comercializarea unor mici cantități către consumatorul final, să prevadă derogări de la prevederile alin. (1) pentru ambalare, sigilare și marcare.  +  Articolul 12(1) a) Ambalajele și containerele cu cartof pentru sămânță Prebaza, Baza și Certificată trebuie sigilate oficial sau sub supraveghere oficiala și în așa fel încât acestea să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de închidere sau să nu prezinte urmele violării etichetei oficiale prevăzută în art. 13 alin. (1) sau a ambalajului.b) Pentru a se asigura închiderea, sistemul de sigilare cuprinde cel puțin eticheta oficiala sau prinderea unui sigiliu oficial.c) Masurile prevăzute în subparagraful anterior nu sunt necesare atunci când se folosește un sistem de sigilare nereutilizabil.d) În conformitate cu procedurile Comunității, autoritățile oficiale pot stabili când un sistem particular de sigilare este în conformitate cu prevederile acestui alineat.e) Sistemul de închidere și sigilare utilizat trebuie să fie verificat de ITCSMS sau LCCSMS. Autoritatea oficiala va stabili când un sistem particular de sigilare îndeplinește prevederile de la punctul a) din acest alineat.(2) Ambalajele sau containerele care au fost sigilate oficial nu pot fi resigilate, o data sau de mai multe ori, decât oficial sau sub supraveghere oficiala. Dacă ambalajele sunt resigilate, pe eticheta prevăzută la art. 13 alin. (1) se va menționa ca au fost resigilate, data ultimei resigilări, precum și autoritatea responsabilă.(3) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale se pot prevedea excepții de la prevederile alin. (1) în cazul ambalajelor mici sigilate pe teritoriul României. Condițiile privind aceste exceptări pot fi stabilite în conformitate cu procedurile Comunității.  +  Articolul 13(1) Ambalajele și containerele seminței de cartof Prebaza, Baza și Certificată trebuie să:a) se etichetează la exterior cu o eticheta oficiala care nu a mai fost folosită anterior, care îndeplinește condițiile prevăzute în Anexa nr. 3, iar informațiile sunt prezentate în limba română și, eventual într-o alta limba oficiala a Comunității, care este în același timp certificatul oficial al semințelor din ambalajul respectiv și reprezintă totodată și pașaportul fitosanitar.i) eticheta oficiala de la exteriorul ambalajelor, în funcție de categoria semințelor, va avea următoarele culori:– alba - pentru sămânță Baza;– albastră - pentru sămânță Certificată clasa A și clasa B;ii) atunci când se folosește o eticheta cu urechiușă (gaura de prindere) prinderea ei va fi asigurată în toate cazurile cu un sigiliu (plomba) oficial. Folosirea etichetelor oficiale adezive este autorizata.iii) imprimarea de neșters a informațiilor prevăzute pe eticheta oficiala direct pe ambalaj, conform modelului de eticheta, este autorizata sub supraveghere oficiala.b) conține în interior un document (notiță) oficial de aceeași culoare cu eticheta conținând cel puțin informațiile prevăzute în Anexa nr. 3 lit. (A) pct. 3, 4 și 6. Acest document trebuie să fie redactat într-o maniera ca să nu poată fi confundat cu eticheta oficiala de la lit. a). Acest document (notiță) nu este necesar dacă informațiile sunt imprimate de neșters direct pe ambalaj sau când, conform prevederilor de la lit. a) din acest alineat, se folosește o eticheta oficiala adezivă sau o eticheta rezistenta la rupere.c) etichetele oficiale folosite pentru cartoful pentru sămânță certificat în România se stabilesc în mod uniform de către INCS, iar imprimarea informațiilor pe etichete se face oficial de către ITCSMS sau LCCSMS sau sub supraveghere oficiala, iar ITCSMS și LCCSMS precum și utilizatorii etichetelor vor tine evidenta acestora.(2) a) Prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale se pot prevedea excepții de la prevederile alin. (1) în cazul ambalajelor mici sigilate pe teritoriul României. Condițiile privind aceste exceptări pot fi stabilite în conformitate cu procedurile Comunității.b) Până la stabilirea condițiilor de mai sus, următoarele condiții vor fi aplicate: "ambalajele mici" vor fi însoțite de o eticheta oficiala sau vignetă oficiala. Vignetă poate să fie adezivă. Informațiile imprimate vor cuprinde un minimum de mențiuni: specia, soiul, categoria biologica, numărul lotului și/sau numărul de ordine. ITCSMS sau LCCSMS pot stabili și alte mențiuni necesare adaptate la situații concrete.  +  Articolul 14Ambalajele sau containerele cu cartof pentru sămânță Prebaza, Baza sau Certificată pot să fie etichetate, în conformitate cu procedurile Comunității, în alte cazuri decât cele prevăzute în Directiva 2002/56/CE, cu o eticheta a furnizorului care poate fi o eticheta separata de eticheta oficiala sau are forma unor informații ale furnizorului imprimate direct pe ambalaj sau container și nu trebuie să se confunde cu eticheta oficiala. Informațiile care să fie prevăzute pe aceste etichete se stabilesc în conformitate cu procedurile Comunității. Eticheta furnizorului trebuie să fie acceptată de autoritatea oficiala responsabilă.  +  Articolul 15În cazul seminței de cartof a unui soi care a fost modificat genetic (OMG), toate etichetele aplicate pe ambalajele lotului de semințe sau orice document care-l însoțește, conform prevederilor prezentului ordin, oficial sau nu, trebuie să indice clar ca soiul a fost modificat genetic, cu mențiunea "SOI MODIFICAT GENETIC" și codul de identificare al OMG.  +  Articolul 16Orice tratament chimic al seminței de cartof Baza sau Certificat se menționează fie pe eticheta oficiala, fie pe o eticheta a furnizorului, pe ambalaje sau în interiorul lor sau pe containere.  +  Articolul 17(1) Statele membre vor asigura ca semințele comercializate conform prevederilor Directivei 2002/56/CE, nu sunt supuse nici unei alte restricții de comercializare cu privire la caracteristicele lor, cerințele de examinare, marcare și sigilare altele decât cele prevăzute în Directiva 2002/56/CE sau în alte Directive.(2) Comisia Comunității, acționând în conformitate cu procedura la care se referă art. 25 alin. (2), în respectul comercializării cartofului pentru sămânță în totalitatea sau a unei părți a teritoriului unuia sau mai multor state membre, autorizează să fie luate masuri mai severe decât cele prevăzute în Anexele nr. 1 și 2 împotriva organismelor dăunătoare care nu exista în acele regiuni sau care sunt dăunătoare culturilor din acele regiuni. Atunci când este un pericol iminent de introducere sau de extindere a astfel de organisme dăunătoare astfel de masuri pot fi luate de statul membru în cauza, imediat ce cererea să a fost depusa, până ce Comisia va derula procedurile de autorizare.  +  Articolul 18Condițiile sub care cartoful pentru sămânță din selecțiile generațiilor anterioare seminței de cartof Baza (sămânță Prebaza), poate fi plasat pe piață conform art. 4, sunt următoarele:a) trebuie să fie produs conform practicilor acceptate pentru menținerea soiului și sănătății plantelor;b) trebuie să fie destinat în principal pentru producția de semințe de cartof Baza;c) trebuie să satisfacă condițiile minime stabilite în conformitate cu procedura Comunității și ale prezentului ordin pentru sămânță Prebaza;d) trebuie să fie găsit prin examinare oficiala ca satisface condițiile minime la care se referă pct. c) din acest alineat;e) trebuie să fie ambalat în ambalaje sau containere conform cu prevederile Directivei 2002/56/CE și a prezentului ordin; șif) i) ambalajele și containerele trebuie să poarte o eticheta oficiala care să conțină cel puțin următoarele informații:- autoritatea de certificare și țara sau abrevierea elementelor de distincție,- numărul de referință al lotului,- luna și anul sigilării,- specia, indicată cel puțin cu caractere române, sub numele ei botanic, care poate fi în forma prescurtată și fără numele autorului, sau numele ei comun, sau amândouă,- soiul, indicat cel puțin cu caractere române,- definirea "sămânță de cartof Prebaza".ii) Eticheta trebuie să fie alba cu o linie diagonala violet.  +  Articolul 19În scopul găsirii unor alternative mai bune la unele prevederi ale Directivei 2002/56/CE, altele decât cele referitoare la sănătatea plantelor, se pot organiza experimente temporare în condiții specifice la nivel comunitar în conformitate cu procedura Comunității.În cadrul unor astfel de experimente statele membre pot fi scutite de unele obligații rezultate din prevederile Directivei 2002/56/CE. Extinderea acestor scutiri va fi definita cu referire la prevederile la care se aplica. Durata unui experiment nu va depăși șapte ani.  +  Articolul 20(1) Teste și încercări comparative la nivel comunitar vor fi organizate în Comunitate pentru post-controlul eșantioanelor de cartof pentru sămânță plasate pe piață conform prevederilor Directivei 2002/56/CE, împuternicit sau obligatoriu, inclusiv a celor referitoare la sănătatea plantelor și luate în timpul eșantionării. Testele și încercările comparative pot include următoarele aspecte:– cartof pentru sămânță recoltat în terțe țări,– cartof pentru sămânță adecvat pentru culturi organice (ecologice),– cartof pentru sămânță comercializat în relație cu conservarea "în situ" și susținerea utilizării resurselor genetice de plante.(2) Testele și încercările comparative de la alin. (1) vor fi utilizate să armonizeze metodele tehnice de certificare și să verifice satisfacerea condițiilor pe care sămânță trebuie să le îndeplinească.(3) Comisia, acționând în conformitate cu procedura Comunității va face aranjamentele necesare pentru efectuarea testelor și încercărilor comparative. Comisia va informa Comitetul, la care se referă art. 25 alin. (1), despre aranjamentele tehnice pentru organizarea testelor și încercărilor și rezultatele acestora. Când sunt probleme privind sănătatea plantelor, Comisia le va notifica Comitetului Permanent privind Sănătatea Plantelor.(4) Comunitatea poate contribui financiar pentru organizarea testelor și încercărilor prevăzute la alin. (1) și (2). Contribuția financiara nu va depăși prevederile anuale stabilite de autoritatea bugetara.(5) Testele și încercările care pot beneficia de contribuția financiara comunitară și regulile detaliate pentru prevederile contribuției financiare se stabilesc în conformitate cu procedura Comunității.(6) Testele și încercările prevăzute la alin. (1) și (2) pot fi efectuate numai de autoritățile de stat sau persoane juridice care acționează sub responsabilitatea statului.(7) În conformitate cu procedura Comunității, Comisia poate interzice, în totalitate sau în parte, comercializarea cartofului pentru sămânță recoltat într-o anumită zona a Comunității, dacă rezultatele testelor efectuate pe descendența eșantioanelor ridicate oficial din cartof pentru sămânță Baza sau Certificată, recoltate în acea zona și cultivate în una sau mai multe teste sau încercări comunitare, au fost apreciabil mai reduse decât condițiile minime prevăzute în Anexa nr. 1 alin. (1) lit. c), (2) lit. c), (3) și (4), timp de 3 ani succesivi.(8) Orice măsura luată conform alin. (7) va fi revocată de către Comisie imediat ce a fost stabilit cu certitudine că sămânță de cartof Baza și Certificată recoltata în zona respectiva va satisface în viitor condițiile minime la care se referă alin. (7).(9) Testele și încercările comparative, precum și masurile prevăzute în alin. (1)-(8), se aplica la nivel național de către INCS și ISTIS, conform prevederilor din Anexa nr. 6 cap. II lit. D.  +  Articolul 21(1) În conformitate cu procedurile Comunității, se va determina dacă cartoful pentru sămânță recoltat într-o țară terță și care oferă aceleași garanții cu privire la caracteristicile sale și procedurile pentru inspecția lor, pentru asigurarea identității, pentru marcare și pentru control este echivalent cu cartoful pentru sămânță Baza sau Certificat recoltat în Comunitate și corespunde prevederilor Directivei 2002/56/CE.(2) Până la luarea unei decizii conform alin. (1) statele membre sunt libere să ia singure o astfel de decizie.(3) Statele membre sunt autorizate să extindă, până la data decisa de Comunitate, validitatea deciziilor luate în conformitate cu alin. (2), cu condiția ca decizia luată de statele membre să poată fi utilizata numai în concordanta cu obligațiile rezultate din regulile comunitare privind sănătatea plantelor prevăzute de Directiva Consiliului 2000/29/CE din 8 mai 2000 privind masurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a organismelor dăunătoare plantelor sau produselor plantelor și împotriva extinderii acestora în Comunitate. Perioada autorizării prevăzute la alin. (1) poate fi extinsă pentru terțe țări, în conformitate cu procedurile Comunitare, dacă informațiile disponibile nu permit o determinare conform alin. (1) și pentru atât timp cât astfel de informații nu permit o astfel de determinare.(4) Alineatele (1) și (2) se aplica, de asemenea, noilor state membre de la data aderării la data la care intra în vigoare legile, reglementările sau prevederile administrative necesare care corespund cu Directiva 2002/56/CE.  +  Articolul 22(1) În scopul eliminării dificultăților temporare în furnizarea generala a cartofului pentru sămânță Baza sau Certificat care ar putea avea loc în Comunitate și nu poate să fie altfel acoperită, se poate decide în conformitate cu procedurile Comunității, ca statele membre să permită, pentru o perioada specificată, comercializarea în Comunitate a cantităților necesare de cartof pentru sămânță dintr-o categorie cu exigente mai reduse sau a unor cartofi pentru sămânță din soiuri neincluse în Catalogul Comun al Soiurilor din Speciile de Plante Agricole sau în cataloagele naționale al statelor membre.(2) Pentru o categorie de cartof pentru sămânță dintr-un soi acceptat în cataloagele de la alin. (1), eticheta oficiala trebuie să fie prevăzută pentru categoria corespunzătoare; pentru cartoful pentru sămânță din soiuri neincluse în cataloagele prevăzute mai sus culoarea etichetei oficiale trebuie să fie brună. Eticheta va indica întotdeauna ca acel cartof pentru sămânță este dintr-o categorie care satisface cerințe cu exigente mai reduse.(3) Reguli de aplicare a alin. (1) pot fi adoptate în conformitate cu procedurile Comunității.  +  Articolul 23(1) Inspecții oficiale se efectuează cu privire la comercializarea cartofului pentru sămânță, cel puțin prin verificări randomizate, pentru verificarea conformității cu cerințele și condițiile Directivei 2002/56/CE și, după caz, a prezentului ordin.(2) a) Fără a se afecta libera circulație a cartofului pentru sămânță în Comunitate, autoritățile oficiale vor lua toate masurile necesare să se asigure că vor primi, în timpul comercializării unei cantități de peste doua kilograme de cartof pentru sămânță importat dintr-o țară terță, următoarele informații:i) specia;ii) soiul;iii) categoria;iv) țara de producție și autoritatea de control;v) țara de expediere;vi) importatorul;vii) cantitatea de cartof pentru sămânță.b) Maniera în care informațiile prevăzute la lit. a) din acest alineat trebuie să fie prezentate pot fi stabilite în conformitate cu procedurile Comunității.  +  Articolul 24Conținutul anexelor nr. 1-6 din prezentul ordin poate fi modificat în lumina dezvoltării cunoștințelor științifice și tehnice în conformitate cu procedurile Comunității și prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.  +  Articolul 25(1) Comisia este asistată de Comitetul Permanent pentru Semințe și Material de Înmulțire pentru Agricultura, Horticultura și Păduri, înființat prin art. 1 a Deciziei Consiliului 66/399/CEE.(2) Când o referință se face la acest alineat, se aplica art. 4 și 7 din Decizia 1999/468/CE.(3) Comitetul adopta propriile reguli de procedura.(4) Reprezentantul(ii) României în Comitetul permanent pentru Semințe și Material de Înmulțire pentru Agricultura, Horticultura și Păduri prevăzut în alin. (1) se stabilește de ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.  +  Articolul 26Cu exceptia cazurilor când altfel este prevăzut în Anexele nr. 1 și 2 privind toleranțele pentru boli, organisme dăunătoare și vectorilor lor, Directiva 2002/56/CE se aplica fără a se afecta prevederile legislației naționale justificate pe baza protecției sănătății și vieții oamenilor, animalelor sau plantelor sau protecției proprietății industriale și comerciale.  +  Articolul 27(1) Condiții specifice pot fi stabilite în conformitate cu procedurile Comunității luând în considerare dezvoltarea domeniilor următoare:a) condiții sub care semințele tratate chimic pot fi comercializate;b) condiții sub care semințele pot fi comercializate în relație cu conservarea în situ și susținerea utilizării resurselor genetice de plante, care este asociata cu habitatele specifice naturale și seminaturale și sunt supuse eroziunii genetice;c) condiții sub care semințele adecvate producției organice (ecologice) pot fi comercializate.(2) Condițiile specifice la care se referă alin. (1) lit. b) vor include, în particular, următoarele puncte:a) sămânța acestor specii să fie de o proveniență cunoscută aprobata de autoritatea competenta din fiecare stat membru pentru a fi comercializată în zonele definite;b) restricții cantitative adecvate.  +  Articolul 28INCS va comunica Comisiei Comunității textul principalelor prevederi ale legislației naționale adoptate și implementate în domeniul acoperit de Directiva 2002/56/EC, Directiva Comisiei 93/17/CEE și de Decizia Comisiei 2004/842/CE. Comisia va informa celelalte state membre.  +  Articolul 29(1) a) Anexa nr. 1 și Anexa nr. 2.5 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 350 din 2 august 2002 se abroga la data intrării în vigoare a prezentului ordin.b) Prin derogare de la prevederile lit. a), cartoful pentru sămânță din recolta 2005 poate fi certificat în condițiile prevederilor Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 350/2002 și comercializat până la data de 30 iunie 2006.(2) Referirile la "Comunitate" sau "state membre" vor avea înțelesul de "România", de la data intrării în vigoare a prezentului ordin până la data aderării la Comunitate, în cuprinsul articolelor 1 alin. (3), 14, 17 alin. (1), 21 alin. (1)-(3), 22 alin. (1) și (2), 23 alin. (2), 27 și 28.(3) Prevederile cu referire la "Comunitate" și "procedurile Comunității" din cuprinsul articolelor 2 lit. a) pct. iv), 10 alin. (1), 12 alin. (1) lit. d) și alin. (3), 13 alin. (2) lit. a), 17 alin. (2), 19, 20 alin. (1)-(8), 21 alin. (4), 22 alin. (3), 25 alin. (1)-(3), se aplica de la data aderării României la Comunitate.(4) Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 30Prevederile prezentului ordin se adresează Inspecției Naționale pentru Calitatea Semințelor, Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor, inspectoratelor teritoriale pentru calitatea semințelor și materialului săditor, autorităților oficiale fitosanitare, precum și agenților economici, persoane fizice și juridice, înregistrați pentru producerea, prelucrarea și comercializarea cartofului pentru sămânță, care vor aplica prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 31Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I și va intra în vigoare după 30 de zile de la data publicării.
  Ministrul agriculturii,
  pădurilor și dezvoltării rurale,
  Gheorghe Flutur
  București, 30 noiembrie 2005.Nr. 1.266.  +  Anexa nr. 1
  Condiții minime pe care trebuie să le îndeplinească cartofii de sămânță
  1. În cazul cartofilor de sămânță bază, procentul de plante în creștere care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul de plante din soiuri diferite nu depășesc, în total, 0,1%, iar cel în descendența directă nu depășește, în total, 0,25%.2. În cazul cartofilor de sămânță certificați, procentul de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul de plante din soiuri diferite nu depășesc, în total, 0,5%, iar cel în descendența directă nu depășește, în total, 0,5%.3. Cartofii de sămânță respectă următoarele cerințe privind prezența organismelor dăunătoare reglementate care nu sunt de carantină (ORNC-uri) sau a bolilor cauzate de ORNC-uri, precum și categoriile respective, astfel cum se prevede în tabelul următor:
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri Prag în cazul plantelor pentru cartofii de sămânță bază Prag în cazul plantelor pentru cartofii de sămânță certificați
  Blackleg (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG]) 1,0% 4,0%
  Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS] 0% 0%
  Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO] 0% 0%
  Simptome de mozaic cauzate de virusuri și simptome cauzate de Potato leaf roll virus [PLRVOO] 0,8% 6,0%
  Potato spindle tuber viroid [PSTVDO] 0% 0%
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri Prag în descendența directă a cartofilor de sămânță bază Prag în descendența directă a cartofilor de sămânță certificați
  Simptome de infecție virală 4,0% 10,0%
  4. Numărul maxim de generații de cartofi de sămânță bază este de patru, iar cel al generațiilor combinate de cartofi de sămânță prebază în câmp și de cartofi de sămânță bază este de șapte. Numărul maxim de generații de cartofi de sămânță certificați este de două. Dacă generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii de sămânță în cauză se consideră ca aparținând generației maxime permise în categoria respectivă.5. Condiții suplimentare sau mai severe pentru producția de cartof pentru sămânță din România sunt stabilite în Anexa nr. 6. (la 01-06-2020, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 2, Articolul VII din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 2
  Condiții minime privind calitatea loturilor de cartofi de sămânță
  Următoarele toleranțe pentru impurități, pete și ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri sunt permise pentru cartofii de sămânță:(1) prezența pământului și a corpurilor străine: 1,0% din greutate pentru cartofii de sămânță bază și 2,0% din greutate pentru cartofii de sămânță certificați;(2) putregai uscat și putregai umed, în măsura în care nu sunt cauzate de Synchytrium endobioticum, Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sau Ralstonia solanacearum: 0,5% din greutate, din care putregaiul umed reprezintă 0,2% din greutate;(3) defecte exterioare (de exemplu tuberculi diformi sau loviți): 3,0% din greutate;(4) mana cartofului, care afectează tuberculii pe mai mult de o treime din suprafața lor: 5,0% din greutate;(5) tuberculi zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie: 1,0% din greutate;(6) ORNC-uri, sau simptome cauzate de ORNC-uri, pe loturile de cartofi de sămânță:
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri Pragul de prezență a ORNC-urilor pe cartofii de sămânță bază, în procente din greutate Pragul de prezență a ORNC-urilor pe cartofii de sămânță certificați, în procente din greutate
  Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. 0% 0%
  Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE] 0% 0%
  Rizoctonioză, care afectează tuberculii pe mai mult de 10% din suprafața lor, cauzată de Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO] 5,0% 5,0%
  Râie făinoasă, care afectează tuberculii pe mai mult de 10% din suprafața lor, cauzată de Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU] 3,0% 3,0%
  (7) toleranță totală pentru punctele 2-6: 6,0% din greutate pentru cartofii de sămânță categoria Bază și 8,0% din greutate pentru cartofii de sămânță categoria Certificată.
  (la 01-06-2020, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 3, Articolul VII din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )
   +  Anexa nr. 3
  Eticheta
  A. Indicațiile cerute pe eticheta oficiala sunt:1. După aderare «Reguli și norme CE»; până la data aderării "Reguli și norme ROMÂNIA sau RO"2. Autoritatea de certificare și țară: INCS - ITCSMS ......... (și inițialele județului) sau LCCSMS și România sau RO;2a. Numărul de ordine atribuit oficial; (la 01-04-2017, Secțiunea A, Anexa 3 a fost completată de Articolul V din ORDINUL nr. 965 din 8 noiembrie 2016, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 18 noiembrie 2016 ) 3. Numărul de referință al lotului (incluzând numărul de identificare al producătorului);4. Luna și anul sigilării ambalajului;5. Specia și soiul, indicate cel puțin cu caractere române (denumirea botanică și eventual comuna);6. Țara de producție;7. Categoria și clasa;8. Mărimea (calibrul);9. Greutatea netă declarată;B. Dimensiunile minime ale etichetei: 110 mm x 67 mm.C. Eticheta prevăzută la pct. A va reprezenta, de asemenea, pașaportul fitosanitar, conform Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 394/2002.
   +  Anexa nr. 4
  Definirea claselor Uniunii la cartofii pentru sămânță categoriile
  Prebază, Bază și Certificată și a condițiilor minime pe care trebuie să le îndeplinească acestea
  1. Clasele de cartofi de sămânță categoria Bază de la nivelul Uniunii1.1. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta "clasa S de la nivelul Uniunii", cartofii de sămânță categoria Bază îndeplinesc următoarele condiții:a) cartofii au fost considerați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.1 lit. a); șib) loturile compuse din aceștia au fost considerate de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.1 lit. b).1.2. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta "clasa SE de la nivelul Uniunii", cartofii de sămânță categoria Bază îndeplinesc următoarele condiții:a) cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.2 lit. a); șib) loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.2 lit. b).1.3. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta "clasa E de la nivelul Uniunii", cartofii de sămânță categoria Bază îndeplinesc următoarele condiții:a) cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.3 lit. a); șib) loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 3 alin. 3.3 lit. b).2. Clasele de cartofi de sămânță categoria Certificată de la nivelul Uniunii2.1. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta "clasa A de la nivelul Uniunii", cartofii de sămânță categoria Certificată îndeplinesc următoarele condiții:a) cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 4 alin. 4.1 lit. a); șib) loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 4 alin. 4.1 lit. b).2.2. Statele membre se asigură că, pentru a putea fi comercializați sub eticheta "clasa B de la nivelul Uniunii", cartofii de sămânță categoria Certificată îndeplinesc următoarele condiții:a) cartofii au fost apreciați de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 4 alin. 4.2 lit. a); precum șib) loturile compuse din aceștia au fost apreciate de către o inspecție oficială ca îndeplinind condițiile, astfel cum se prevede la pct. 4 alin. 4.2 lit. b).3. Condiții pentru cartofii de sămânță categoria Bază3.1. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Bază din "clasa S de la nivelul Uniunii" se stabilesc după cum urmează:a) condiții privind cartofii de sămânță:(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în total, 0,1%;(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depășească 0,1%;(iii) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 1,0%;(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic și procentul în număr de plante prezentând simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 0,2%;(v) numărul de generații, inclusiv generațiile de cartofi categoria Prebază și categoria Bază de pe parcelă, este limitat la cinci;(vi) dacă generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparținând generației a cincea;b) toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:(i) cartofii de sămânță afectați de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de sămânță afectați de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;(ii) cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;(iii) cartofii de sămânță atinși de râia comună pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;(iv) cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din masă;(viii) procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la pct. (i)-(vi) nu trebuie să depășească 6,0% din masă.3.2. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Bază din "clasa SE de la nivelul Uniunii" sunt următoarele:a) condiții privind cartofii de sămânță:(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în total, 0,1%;(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depășească 0,5%;(iii) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 2,0%;(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 0,5%;(v) numărul de generații, inclusiv generațiile de cartofi categoria Prebază și categoria Bază de pe parcelă, este limitat la șase;(vi) dacă generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparținând generației a șasea;b) toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:(i) cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;(ii) cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;(iii) cartofii de sămânță atinși de râia comună pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;(iv) cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din masă;(viii) procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la pct. (i)-(vi) nu trebuie să depășească 6,0% din masă.3.3. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Bază din "clasa E de la nivelul Uniunii" sunt următoarele:a) condiții privind cartofii de sămânță;(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în total, 0,1%;(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depășească 1,0%;(iii) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 4,0%;(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 0,8%;(v) numărul de generații, inclusiv generațiile de cartofi categoria Prebază și categoria Bază de pe parcelă, este limitat la șapte;(vi) dacă generația nu este indicată pe eticheta oficială, cartofii în cauză se consideră ca aparținând generației a șaptea;b) toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:(i) cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;(ii) cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;(iii) cartofii de sămânță atinși de râia comună pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;(iv) cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din masă;(viii) procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la pct. (i)-(vi) nu trebuie să depășească 6,0% din masă.4. Condiții minime pentru cartofii de sămânță categoria Certificată4.1. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Certificată din "clasa A de la nivelul Uniunii" sunt următoarele:a) condiții privind cartofii de sămânță:(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în total, 0,2%;(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depășească 2,0%;(iii) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 8,0%;(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 2,0%;b) toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:(i) cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;(ii) cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;(iii) cartofii de sămânță atinși de râia comună pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;(iv) cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1,0% din masă;(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 2,0% din masă;(viii) procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la pct. (i)-(vi) nu trebuie să depășească 8,0% din masă.4.2. Condițiile pentru cartofii de sămânță categoria Certificată din "clasa B de la nivelul Uniunii" sunt următoarele:a) condiții privind cartofii de sămânță:(i) procentul în număr de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul în număr de plante din soiuri diferite nu trebuie să depășească, în total, 0,5%;(ii) procentul în număr de plante cultivate afectate de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor nu trebuie să depășească 4,0%;(iii) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu trebuie să depășească 10,0%;(iv) procentul în număr de plante prezentând simptome de mozaic sau simptomele provocate de virusul răsucirii frunzelor nu trebuie să depășească, în total, 6,0%;b) toleranțele aplicabile loturilor, în ceea ce privește impuritățile, defectele și bolile:(i) cartofii de sămânță atinși de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,5% din masă, din care cartofii de sămânță atinși de putregaiul umed nu trebuie să depășească 0,2% din masă;(ii) cartofii de sămânță atinși de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;(iii) cartofii de sămânță atinși de râia comună pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;(iv) cartofii de sămânță atinși de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 3,0% din masă;(v) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 1% din masă;(vi) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;(vii) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 2,0% din masă;(viii) procentul total de cartofi de sămânță acoperit de toleranțele menționate la pct. (i)-(vi) nu trebuie să depășească 8,0% din masă.5. DefinițiiÎn sensul Directivei de punere în aplicare 2014/21/UE a Comisiei din 6 februarie 2014 de definire a condițiilor minime și a claselor Uniunii pentru cartofii de sămânță de prebază se aplică următoarele definiții:1. planta parentală înseamnă o plantă identificată din care se ia material pentru înmulțire;2. micropropagare înseamnă practica de înmulțire rapidă a materialului vegetal pentru a produce un număr mare de plante, utilizând cultivarea in vitro de muguri vegetativi diferențiați sau de meristem prelevat de la o plantă.6. Condiții minime pentru cartofii de sămânță categoria Prebază6.1. Cartoful de sămânță categoria Prebază trebuie să satisfacă următoarele condiții minime:a) provin de la plante parentale care nu prezintă niciunul dintre următorii dăunători: Pectobacterium spp., Dickeya spp., virusul răsucirii frunzelor de cartof, virusul A al cartofului, virusul M al cartofului, virusul S al cartofului, virusul X al cartofului și virusul Y al cartofului;b) nu prezintă simptome de înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor de cartof;c) numărul de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și numărul de plante din soiuri diferite nu depășesc, în total, 0,01%;d) în descendență directă, procentul în număr de plante care prezintă simptome de viroze nu depășește 0,5%;e) procentul în număr de plante cu simptome de mozaic sau simptome provocate de virusul răsucirii frunzelor de cartof nu depășește 0,1%;f) numărul maxim de generații în câmp este patru.6.2. Statele membre prevăd posibilitatea de a comercializa cartofi de sămânță categoria Prebază sub denumirea "clase PBTC ale Uniunii" și "clasa PB a Uniunii", în conformitate cu condițiile prevăzute în prezenta anexă.6.3. Îndeplinirea cerințelor de la alin. 6.1 lit. b), c) și e) se stabilește în urma inspecțiilor oficiale pe teren. În caz de suspiciune, inspecțiile în câmp sunt completate de teste oficiale efectuate pe frunze.În situația în care se folosesc metode de micropropagare, conformitatea cu alin. 6.1 lit. a) se stabilește prin testare oficială a plantei parentale sau prin testarea sub supraveghere oficială a acesteia.În cazul în care se utilizează metode de selecție clonală, conformitatea cu alin. 6.1 lit. a) se stabilește printr-o testare oficială a materialului biologic clonal sau prin testare sub supraveghere oficială a acestuia.7. Condiții minime pentru loturile de cartofi de sămânță categoria PrebazăLoturile de cartofi de sămânță categoria Prebază trebuie să îndeplinească următoarele condiții minime:a) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din masă;b) cantitatea de cartofi afectați de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,2% din masă;c) cantitatea de cartofi cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din masă;d) cantitatea de cartofi afectați de râia comună pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din masă;e) cantitatea de cartofi afectați de rizoctonioză pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 1,0% din masă;f) cantitatea de cartofi afectați de râia făinoasă pe mai mult de 10% din suprafață nu trebuie să depășească 1,0% din masă;g) cantitatea de tuberculi zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 0,5% din masă;h) cantitatea totală de cartofi menționați la lit. b)-g) nu trebuie să depășească 6,0% din masă.8. Condiții pentru introducerea pe piață a cartofilor de sămânță Prebază sub denumirea de clasa PBTC și clasa PB ale Uniunii8.1. Condițiile pentru cartofii de sămânță prebază din clasa PBTC a Uniunii sunt următoarele:a) condiții privind cartofii de sămânță: (i) cultura nu este impurificată de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză sau de plante din soiuri diferite;(ii) plantele, inclusiv tuberculii, sunt produse prin micropropagare;(iii) plantele, inclusiv tuberculii, sunt produse într-un spațiu protejat și într-un mediu de cultură indemn de organisme dăunătoare;(iv) tuberculii nu sunt multiplicați mai departe de prima generație;(v) plantele respectă următoarele praguri privind prezența ORNC-urilor sau a simptomelor cauzate de ORNCurile respective, astfel cum se prevede în tabelul următor:
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri Pragul de prezență a ORNC-urilor pe plantele pentru cartofii de sămânță prebază din clasa PBTC a Uniunii
  Râie neagră (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])0%
  Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0%
  Candidatus Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0%
  Simptome de mozaic cauzate de virusuri și simptome cauzate de Potato leaf roll virus [PLRV00]0%
  Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]0%
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uri Pragul de prezență a ORNC-urilor pe plantele pentru cartofii de sămânță prebază din clasa PBTC a Uniunii
  Simptome de infecție virală0%
  b) condiții privind loturile: (i) sunt indemne de cartofi de sămânță afectați de putregaiuri;(ii) sunt indemne de cartofi de sămânță afectați de mana cartofului;(iii) sunt indemne de cartofi de sămânță zbârciți excesiv din cauza deshidratării;(iv) sunt indemne de cartofi de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți;(v) loturile de cartofi de sămânță prebază respectă următoarele praguri privind prezența ORNC-urilor sau a simptomelor cauzate de ORNC-urile respective, astfel cum se prevede în tabelul următor:
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPragul de prezență a ORNC-urilor pe loturile de cartofi de sămânță prebază din clasa PBTC a Uniunii, în procente din greutate
  Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0%
  Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0%
  Rizoctonioză cauzată de Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]0%
  Râie făinoasă cauzată de Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]0%
  8.2. Condițiile pentru cartofii de sămânță prebază din clasa PB a Uniunii sunt următoarele:a) condiții privind cartofii de sămânță:(i) procentul de plante care nu sunt conforme cu soiul în cauză și procentul de plante din soiuri diferite nu depășesc, în total, 0,01%;(ii) plantele respectă următoarele praguri privind prezența ORNC-urilor sau a simptomelor cauzate de ORNCurile respective, astfel cum se prevede în tabelul următor:
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPragul de prezență a ORNC-urilor pe plantele pentru cartofii de sămânță prebază din clasa PB a Uniunii
  Râie neagră (Dickeya Samson et al. spp. [1DICKG]; Pectobacterium Waldee emend. Hauben et al. spp. [1PECBG])0%
  Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0%
  Candidatus phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]0%
  Simptome de mozaic cauzate de virusuri și simptome cauzate de Potato leaf roll virus [PLRV00]0,1%
  Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]0%
  Simptome de infecție virală0,5%
  b) toleranțe aplicabile loturilor, în ceea ce privește următoarele impurități, defecte și boli:(i) cartofii de sămânță afectați de putregaiuri, altele decât putregaiul inelar sau putregaiul brun, nu trebuie să depășească 0,2% din greutate;(ii) cartofii de sămânță afectați de mana cartofului pe mai mult de o treime din suprafață nu trebuie să depășească 5,0% din greutate;(iii) tuberculii zbârciți din cauza deshidratării excesive sau a deshidratării cauzate de râia argintie nu trebuie să depășească 0,5% din greutate;(iv) cartofii de sămânță cu defecte exterioare, inclusiv tuberculi diformi sau loviți, nu trebuie să depășească 3,0% din greutate;(v) prezența pământului și a materiilor străine nu trebuie să depășească 1,0% din greutate;(vi) loturile de cartofi de sămânță prebază respectă următoarele praguri privind prezența ORNC-urilor sau a simptomelor cauzate de ORNC-urile respective, astfel cum se prevede în tabelul următor:
  ORNC-uri sau simptome cauzate de ORNC-uriPragul de prezență a ORNC-urilor pe loturile de cartofi de sămânță prebază din clasa PB a Uniunii, în procente din greutate
  Candidatus Liberibacter solanacearum Liefting et al. [LIBEPS]0%
  Ditylenchus destructor Thorne [DITYDE]0%
  Rizoctonioză, care afectează tuberculii pe mai mult de 10% din suprafața lor, cauzată de Thanatephorus cucumeris (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]1,0%
  Râie făinoasă, care afectează tuberculii pe mai mult de 10% din suprafața lor, cauzată de Spongospora subterranea (Wallr.) Lagerh. [SPONSU]1,0%
  (vii) total de cartofi de sămânță care fac obiectul toleranțelor, în conformitate cu punctele (i)-(iv) și (vi), nu depășește 6,0% din greutate.
  (la 01-06-2020, Punctul 8. din Anexa nr. 4 a fost modificat de Punctul 4, Articolul VII din ORDINUL nr. 119 din 30 aprilie 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 14 mai 2020 )
  ----------Anexele nr. 4, 4.1 și 4.2 au fost înlocuite cu anexa din ORDINUL nr. 1.874 din 17 august 2015, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 24 august 2015, devenind anexa 4, potrivit art. I din același act normativ.
   +  Anexa nr. 5
  Reguli de autorizare a comercializării cartofului pentru sămânță
  din soiuri pentru care s-a solicitat înregistrarea în catalogul național al soiurilor de plante
  Prezenta anexa implementează prevederile Deciziei Comisiei 2004/842/CE din 1 decembrie 2004.  +  Capitolul I Prevederi generaleScopul acestor prevederi este stabilirea regulilor de acordare a unei autorizații pentru punerea pe piață a seminței din soiurile pentru care o cerere a fost depusa pentru înregistrarea în catalogul național, în concordanta cu prevederile din cap. II al acestei anexe.  +  Capitolul II Prevederi speciale1. Autorizareaa) pentru cartoful pentru sămânță ITCSMS și LCCSMS pot autoriza producătorii stabiliți pe teritoriul lor să plaseze pe piață semințe dintr-un soi pentru care a fost depusa o cerere pentru înregistrare în catalogul național al soiurilor, în concordanta cu prevederile acestui capitol.b) ITCSMS și LCCSMS se vor asigura că atunci când se acorda o autorizație conform prezentelor reguli, deținătorul autorizației se conformează cu fiecare condiție sau restricție menționate în autorizație.2. Cerereaa) autorizația poate fi cerută de persoana care a depus o cerere de înregistrare a soiurilor în Catalogul național, denumit în continuare solicitant, incluzând în acest termen și reprezentantul acestei persoane, dacă reprezentantul a fost delegat oficial de persoana respectiva.b) solicitantul trebuie să furnizeze următoarele informații:i) testele și încercările prevăzute;ii) numele statului sau statelor membre în care se fac aceste teste și încercări;iii) descrierea soiului;iv) menținerea soiului.3. ScopulAutorizațiile vor fi acordate numai pentru testări sau încercări efectuate în întreprinderi agricole pentru a se putea aduna informații despre cultura sau utilizarea varietății.4. Condiții tehniceCartoful pentru sămânță trebuie să corespundă condițiilor prevăzute în anexele nr. 1 și 2 din prezentul ordin pentru cartoful pentru sămânță Certificat.5. Examinareaa) Conformitatea cu condițiile de la pct. 4 se stabilesc prin examinare oficiala.b) Pentru stabilirea conformității cu condițiile privind identitatea și puritatea varietală se folosesc: descrierea soiului așa cum este furnizată de solicitant sau când este posibil descrierea provizorie a soiului pe baza rezultatelor examinării oficiale a distinctivității, stabilității și uniformității prevăzute în art. 7 al Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 84/2003 privind aprobarea Regulamentului de testare și înregistrare a soiurilor de plante.c) Examinarea se efectuează în conformitate cu metodele internaționale actuale, dacă asemenea metode exista.d) Pentru examinare, eșantioanele se ridica oficial conform metodelor adecvate.e) eșantioanele se ridica din loturi omogene.f) greutatea maxima a unui lot și greutatea minima a eșantionului este redată în Anexa nr. 6.6. CantitățiCantitățile autorizate pentru fiecare varietate nu trebuie să depășească 0,1% din sămânță utilizata anual pe întreaga țară sau în statul membru unde este destinată. Totuși, dacă asemenea cantități nu sunt suficiente pentru a se semăna 10 ha pe statul respectiv, se poate autoriza o cantitate necesara pentru a acoperi aceasta suprafață.7. Ambalarea și sigilareaSemințele pot fi comercializate numai în ambalaje sau containere care poarta un sistem de sigilare. Ambalajele și containerele cu sămânță trebuie să fie sigilate oficial sau sub supraveghere oficiala astfel încât acestea să nu poată fi deschise fără deteriorarea sistemului de sigilare sau fără a lăsa urme de violare pe eticheta oficiala prevăzută la pct. 8 sau pe ambalaj. În scopul asigurării sigilării sistemul de sigilare trebuie să cuprindă cel puțin eticheta oficiala sau fixarea unui sigiliu oficial. Ambalajele trebuie să fie noi și containerele să fie curate.8. Etichetareaa) Ambalajele cu semințe trebuie să poarte o eticheta oficiala într-una din limbile oficiale ale Comunității.b) Informațiile care se menționează pe eticheta prevăzută la lit. a) sunt următoarele:– autoritatea de certificare INCS-ITCSMS sau LCCSMS și România sau abrevierea RO;– numărul de referință al lotului;– luna și anul sigilării;– specia;– denumirea varietății sub care urmează a fi comercializate semințele (referirea amelioratorului, denumirea propusa sau aprobata) și numărul oficial al cererii pentru înregistrare, după caz;– indicația "soiul nu este încă oficial listat";– indicația "numai pentru teste și încercări";– după caz, cuvintele "soi modificat genetic";– mărimea (calibrul);– greutatea netă sau bruta declarată sau numărul de semințe pure (tuberculi);c) Eticheta prevăzută la pct. a) este de culoare portocalie.9. Orice tratament chimic trebuie să fie menționat fie pe eticheta oficiala, fie pe o eticheta a furnizorului și pe ambalaj, sau în interiorul acestuia, sau pe container.10. Perioada de timpFără a se afecta prevederile de la pct. 12 și 13, autorizațiile acordate în conformitate cu prevederile acestui ordin sunt valabile pentru o perioada de timp care să nu depășească un an și trebuie reînnoite pentru perioade care să nu depășească un an, conform pct. 11.11. Cererea de reînnoirea) Fără a afecta prevederile pct. 12 și 13, autorizațiile la care se referă pct. 1 trebuie să fie reînnoite pentru perioade care nu depășesc fiecare un an,b) Cererea de reînnoire trebuie însoțită de următoarele documente:i) o referire la autorizația originală;ii) orice informație disponibilă care suplimentează informația deja oferită asupra descrierii, menținerii și/sau cultivării sau folosirii soiului care face subiectul autorizației originale;iii) dovada că evaluarea pentru înscrierea în catalog a soiului se efectuează în continuare, dacă nu este disponibilă.12. Încetarea valabilitățiiAutorizațiile trebuie să înceteze să mai fi valabile dacă cererea de înscriere în catalogul național este retrasă sau respinsă, sau varietatea este intrata în catalog.13. Masuri de siguranțăCu toate că o autorizație a fost acordata conform pct. 1, un stat membru poate interzice utilizarea soiului pe întreg teritoriul sau, sau pe o parte a teritoriului sau, sau poate stabili condiții adecvate pentru cultivarea soiului, în cazurile prevăzute la pct. iii), în concordanta cu condițiile de utilizare a produselor rezultate de la acea cultivare:i) atunci când cultivarea soiului este stabilit că poate fi dăunătoare din punct de vedere al sănătății plantelor cultivării altor soiuri sau specii, sauii) atunci când încercările oficiale de cultivare efectuate în statul unde s-a depus solicitarea arată că soiul nu produce, în nici o parte a teritoriului sau, rezultate corespunzătoare cu acelea a altor soiuri acceptate pe teritoriul sau, sau atunci când e bine știut că soiul nu este adaptat pentru a fi cultivat în nici o parte a teritoriului sau din cauza grupei de maturitate; sau;iii) atunci când are motive serioase să considere că soiul prezintă un risc pentru sănătatea omului sau a mediului;14. Obligații de raportarea) După acordarea autorizației, ITCSMS sau LCCSMS care a efectuat autorizarea, sau ISTIS poate cere persoanei autorizate să raporteze:i) rezultatele testelor sau al încercărilor efectuate în unitățile agricole pentru a strânge informații asupra cultivării sau utilizării soiului;ii) cantitățile de semințe plasate pe piață în timpul perioadei de autorizare și statul membru pentru care sămânță a a fost destinată. Aceste informații trebuie tratate confidențial.15. Verificări de menținereStatul membru care a acordat autorizația poate verifica menținerea soiului. Atunci când menținerea are loc într-un alt stat membru decât statul membru care autorizează, cele doua state trebuie să se asiste administrativ în ceea ce privește verificările necesare de menținere. Un stat membru poate accepta menținerea într-o terță țară, decizie luată în conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. (b) al Directivei 2002/53/CE, dacă verificările practicilor de menținere oferă aceleași garanții ca și cele efectuate în statele membre.16. NotificareaStatele membre trebuie să notifice unul celuilalt și Comisiei următoarele:i) fiecare cerere de autorizare, de îndată ce este primită, sau de respingerea unei cereri de autorizare; șiii) acordarea, reînnoirea, revocarea sau retragerea unei autorizații.ITCSMS și LCCSMS vor transmite informațiile prevăzute la pct. i) și ii) de mai sus, către INCS care va publica aceste informații prin sistemul informațional computerizat, precum și către ISTIS.17. Schimbul de informațiiStatele membre trebuie să utilizeze sistemul informațional computerizat pentru a facilita schimbul de informații cu privire la cererile de acceptare a soiurilor în cataloagele naționale și autorizația pentru semințele soiurilor neînscrise încă în lista.18. Publicarea unei liste a soiurilorComisia poate, pe baza informațiilor furnizate de statele membre, să publice o lista de varietăți care au fost autorizate.INCS, în baza informațiilor de la pct. 17, va publica pe internet o lista a soiurilor autorizate în România.
   +  Anexa nr. 6
  Cerințe suplimentare sau mai severe pentru producerea,
  certificarea și comercializarea cartofului pentru sămânță produs în România
   +  Capitolul I Producerea cartofului pentru sămânțăA. Obligațiile agenților economici înregistrați pentru producerea de sămânțăAgenții economici înregistrați pentru producerea semințelor (multiplicatorii) au următoarele obligații:a) să ceara autorității de certificare, prin "Declarația de multiplicare", la termenele fixate, înscrierea pentru inspecția în câmp a culturilor semincere destinate multiplicării;b) să însoțească, prin responsabilul sau reprezentantul sau, inspectorul, la cererea acestuia, atunci când acesta efectuează inspecția în câmp și să contrasemneze de primirea unei copii a "Fisei de control";c) să pună la dispoziția inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activității în vederea certificării semințelor, inclusiv metoda de producere și descrierea componenților sau a soiurilor;d) să permită menținătorului, multiplicatorului sau reprezentanților acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de menținerea identității și purității varietate și a altor elemente de calitate, în toate fazele de producere a semințelor;e) să tina evidenta producției, tranzacțiilor și a stocurilor de semințe într-un "Registru de intrări și ieșiri" conform modelului stabilit de autoritate;f) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de producere a semințelor, instruit și atestat în cursurile de instruire efectuate de ITCSMS și LCCSMS;g) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situații deosebite care pot influenta calitatea semințelor;h) în plus, menținătorii trebuie să completeze la zi registrul de selecție conservativă;i) în plus, menținătorii trebuie să elibereze documentul de garantarea autenticității pentru sămânță Amelioratorului, destinată multiplicării;j) să respecte regulile și normele prezentului ordin și a altor reglementari specifice naționale și internaționale, în special cele privind carantina fitosanitara, după caz;B. Amplasarea culturilor semincere și înscrierea la multiplicare1. Pentru amplasarea culturilor semincere se pot stabili zone sau regiuni speciale favorabile producerii cartofului pentru sămânță, aprobate de Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Zonele pot fi revizuite periodic.2. În fiecare zona se pot produce categoriile de cartof stabilite, astfel:a) zona I, zone și microzone "închise": sămânță Prebaza, Baza și Certificată clasa A;b) zona a II-a în microzone favorabile: sămânță Certificată în una sau doua generații;c) zona a III-a în amplasamente speciale: sămânță Certificată o singura generație.3. Cartoful pentru sămânță se poate produce și comercializa de către agenți economici înregistrați, atunci când cartoful pentru sămânță îndeplinește condițiile prevăzute de prezentele reguli și norme pentru a putea fi certificat oficial de ITCSMS sau LCCSMS.4. Pentru înființarea culturilor de cartof pentru sămânță se admite numai cartof pentru sămânță din categoriile Prebaza, Baza și Certificat clasa A, definite la art. 2 și 3 din prezentul ordin sau, dacă amelioratorul o cere, din sămânță Amelioratorului constituită din:i) planta inițială și tuberculii rezultați din aceasta, care trebuie să fie autentici și găsiți liberi de organisme dăunătoare;ii) generațiile plantei inițiale înmulțite succesiv prin selecție clonală, respectiv clonele A și B sau micropropagare, de către amelioratorul sau menținătorul soiului și trebuie să satisfacă condițiile prevăzute la pct. i);iii) pentru materialul inițial și Prebaza, când se folosesc metodele de micropropagare care includ tehnica de înmulțire prin meristeme, se aplica adecvat cerințele prevăzute în Anexa nr. 4.1.5. Terenul trebuie să fie liber de nematozi de carantina fitosanitara, atestat cu buletin de analiza eliberat de un laborator autorizat.6. Suprafața minima admisă pentru inspecția unei culturi semincere din categoria biologica Certificată este de 2 ha.7. Rotația și distantele de izolare trebuie să îndeplinească următoarele condiții:Tabel nr. 1
  Categoria Biologica Unitatea de control ha (maximum)Rotația ani (mini- mum) Distantele minime de izolare (m) față de:
  Vatrasatului și culturi de consum Culturi pentru sămânță din categoria biologica: Soiuri diferite din aceeași categoriebiologicaSereși so- la- rii
  PrebazaBazaCertificată:
  C A C B
  Prebaza 20 4 300 - 10 50 100 1,5 500
  Baza 50 4 300 10 - 10 20 1,5 300
  Certificatăclasa A 100 3 150 50 10 - 10 1,5 300
  Certificatăclasa B 100 3 150 100 20 10 - 1,5 200
  Nota: Nu se iau în considerare grădinile și parcelele mici, izolate, dacă se cultiva cu o categorie biologica imediat inferioară, iar eliminarea plantelor virozate se face concomitent cu eliminarea celor din cultura de sămânță. Distantele de izolare pot fi reduse dacă sunt asigurate condiții de evitare a infecțiilor virotice (spatii protejate de afide, perdele de protecție, zone izolate, etc.).
  8. Culturile de cartof pentru sămânță se identifica de producător prin tăblițe care să menționeze numele producătorului sau numărul autorizației sau numărul de identitate al culturii, numele soiului și categoria biologica.9. Formularul de cerere pentru înscrierea la multiplicare a culturii în vederea certificării, denumit "Declarația de multiplicare" conform modelului din Cap. V. A., la prezentul ordin, se depune, de către producătorul multiplicator înregistrat, la ITCSMS sau LCCSMS responsabil pentru zona unde se amplasează cultura, până la data de 1 mai a anului de recolta. După aceasta data, prin excepție, dacă inspectarea culturii la acea data permite luarea unor decizii corecte, pe faze de vegetație, de către inspectorul oficial, se poate accepta înscrierea, dar nu mai târziu de 20 iunie, dacă Declarația de multiplicare este însoțită de următoarele documente, după caz:a) un contract de multiplicare intre multiplicator (amelioratorul sau menținătorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminței) și un prestator de servicii (agricultor-multiplicator); saub) o declarație proprie, din care să reiasă că multiplicatorul (amelioratorul sau menținătorul sau un alt agent economic care a dobândit dreptul de proprietate asupra seminței) își multiplica singur sămânță; sauc) o declarație sau contract de redevență din care să reiasă că menținătorul își da acordul pentru multiplicarea unui soi protejat de către alt multiplicator;d) în cazul semințelor importate în vederea multiplicării: acordul menținătorului sau furnizorului seminței soiului respectiv și condițiile sub care se multiplica sămânță;e) copie după documentele de calitate în care se stabilește proveniență sau originea și categoria biologica;f) schița topografica de amplasare a culturii și a culturilor premergătoare;g) descrierea morfologică și fiziologică a soiurilor în cazul când acestea nu sunt descrise în catalogul național sau nu sunt disponibile autorității de certificare;h) notificarea privind intenția de amestecare a unor partide.10. O cultura se considera înscrisă dacă, în urma verificării documentelor și a etichetelor oficiale din care, după verificare, inspectorul retine o eticheta din fiecare lot, precum și a plății contravalorii prestațiilor conform legii, satisface condițiile preliminare obligatorii pentru înființarea acesteia.11. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului în termen de maxim 10 zile de la data solicitării.12. Fiecare cultura seminceră admisă în vederea certificării oficiale poarta unul sau mai multe numere de identitate înscrise de ITCSMS sau LCCSMS pe "Declarația de multiplicare". Numărul de identitate este folosit pentru identificarea culturii și a partidei de sămânță.
  C. Inspecția culturilor semincere și condițiile de aprobare în câmp1. Cultura trebuie să prezinte o stare de întreținere corespunzătoare din punct de vedere al combaterii organismelor dăunătoare și al condițiilor de creșterea plantelor. Culturile învecinate trebuie întreținute corespunzător și se elimina plantele gazda sau cele afectate de boli și dăunători, cel puțin în limitele distanțelor de izolare.Starea culturala necorespunzătoare poate conduce la respingerea sau declasarea culturii.2. Numărul minim de inspecții în câmp în timpul vegetației este de 4 pentru materialul Prebaza și Baza și 3 pentru sămânță Certificată. Inspectorii ITCSMS sau LCCSMS inspectează culturile ori de câte ori se considera necesar.3. Operațiunile de selecție a materialului inițial și Prebaza și rezultatele examinărilor privind autenticitatea, puritatea varietală, infecția cu virusuri și alte organisme dăunătoare se evidențiază într-un registru de selecție conservativă și fitosanitara al fiecărui ameliorator sau menținător de soi, disponibil controlului oficial.4. Inspectorii oficiali prelevează cel puțin un eșantion de frunze, într-un moment adecvat, pentru testarea virotică în laborator, în cazul materialului Prebaza sau a materialului din care deriva cartoful pentru sămânță clasificat în clase Comunitare conform prevederilor din Anexa nr. 4.1.5. Eșantioanele pentru testare și verificare oficiala se ridica de inspectorii oficiali.6. Înainte sau la plantare se verifica:a) proveniență, calitatea, starea fitosanitara a materialului de plantat;b) rotația și distantele de izolare care trebuie să corespundă cerințelor din tabelul 1;c) documentele eliberate de laboratoare autorizate care atesta că terenul ce urmează a fi plantat cu cartof pentru sămânță este liber de nematozi cu chisti (Globodera rostochiensis și pallida) și, dacă e cazul, pentru raia neagră (Synchytrium endobioticum).7. Cultura trebuie să fie libera de raia neagră (Synchytrium endobioticum), putregaiul inelar (Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus) și alte organisme de carantina.8. Eliminarea plantelor netipice și străine soiului, precum și a celor infectate cu organisme dăunătoare (viroze grave și ușoare, bolile prevăzute în prezentele norme și a celor de carantina) este obligatorie, începând de la pornirea în vegetație până la distrugerea vrejilor. Eliminarea trebuie efectuată prin smulgerea plantei, inclusiv a tuturor tuberculilor, îndepărtarea lor din cultura în saci de plastic la o distanta de cel puțin 100 m și distrugerea lor chimica sau prin îngroparea adâncă în pământ.9. Când plantele au 15-25 cm înălțime, până la înflorire, se verifica densitatea culturii și uniformitatea plantelor, starea de întreținere și starea fitosanitara privind infecțiile cu virusurile cartofului: A, M, S, X, Y (inclusiv Yo, Yn, Yc, Yntn) și Potato leaf roll virus (răsucirea frunzelor), precum și unele boli criptogamice și bacteriene. Se determina procentul de plante prezentând simptome ale organismelor dăunătoare la care se admit toleranțe:a) viroze grave: răsucire, mozaicuri care produc încrețirea foliolelor și reduc talia plantei;b) viroze ușoare: mozaicuri care produc simple decolorări, fără deformarea frunzelor sau reducerea taliei plantei;c) Bacterioze, în special: înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor (Erwinia carotovora var. atroseptica și chrysanthemi);La aceasta inspecție, cultura se declasează la o categorie inferioară sau se respinge dacă procentul de viroze depășește dublul toleranței admise în tabelul 2 coloana 4.10. Determinarea densității, a infecției cu viroze și înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor și a altor organisme dăunătoare se face în 10 puncte pe parcele de până la 10 ha, iar pentru parcele mai mari se adauga câte un punct pentru fiecare 5 ha. Densitatea culturii se stabilește prin numărarea plantelor pe un rând, pe o lungime corespunzătoare unei suprafețe de 10 mp, iar infecția cu viroze și înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor prin analiza vizuala a câte 50 plante pe doua rânduri alăturate, totalizând 100 plante în fiecare punct. Punctele vor fi dispuse randomizat.11. În perioada de la înflorire și până la maturitatea fiziologică, în același număr de puncte stabilite la inspecția anterioară, se determina procentul de plante netipice și străine soiului și dacă este cazul, se indica executarea lucrării de purificare.12. Pentru determinarea purității varietale se examinează un număr cât mai mare de plante, acest număr depinzând de dificultatea cu care pot fi determinate caracterele soiului și uniformitatea lor. Examinarea se efectuează prin determinarea caracterelor plantelor examinate comparativ cu descrierea oficiala DUS a soiului respectiv, iar rezultatele se înscriu în "Fisa de control", stabilită de autoritatea oficiala și adaptată de inspector cerințelor de control, iar rezultatele controalelor se vor gestiona prin sistemul informațional național al INCS;13. Se verifica modul în care s-a executat eliminarea plantelor care prezintă simptome de boli și dăunători, considerându-se ca plante infectate și tuberculii rămași în cuiburi după smulgerea tufelor. În cazul neîncadrării în indicii prevăzuți în tabelul 2 (col. 2-5) se acorda un termen pentru rectificarea lucrărilor, care nu va depăși, de regula, data de 20 iulie pentru soiurile timpurii și semitimpurii și 1 august pentru soiurile semitârzii și târzii. La încheierea lucrărilor de rectificare se verifica din nou încadrarea în indicii prevăzuți în tabelul 2 (col. 2-5). Producătorul are obligația efectuării lucrărilor de purificare și eliminare, înaintea fiecărei inspecții oficiale.Tabelul Nr. 2Condiții de puritate varietală și stare fitosanitara
  Categoria biologica la recoltare Procent maxim admis %
  de plante străine la inspecția în câmp de plantenetipice soiului la inspecția în câmp la o inspecțieîn câmp - total viroze la ultima inspecție în câmp - înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilorRhizo-ctoniasolani În descendența directa
  Tes-tarevi rus Puritate
  Netipicesoiului Alte soiuri
  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  Sămânță Prebaza 0,0 0,0 0,1 0,0 3 0,5* 0,01 0,0
  CEE 1Sămânță Baza clasa SE; CEE 2 0,1 0,25 0,1 0,5*) 0,0 0,5 5 4,0* 0,25 0,1
  Sămânță Baza clasa E; CEE 3 0,1 0,25 1,0*) 1,0 5**) 4,0* 0,25 0,1
  Sămânță Certificată clasa A 0,2 0,5 2,0*) 1,5 10**) 8,0 **) 0,5 0,2
  Sămânță Certificată clasa B 0,2 0,5 5,0*) 2,0 10**) 10,0**) 0,5 0,2
  ________ *) Se iau în considerare atât virozele grave cât și cele ușoare. **) Se iau în considerare virozele grave, nu se iau în considerare mozaicurile ușoare cu simptome de decolorări fără deformarea frunzelor.Nota: În cazul Standardului UN/ECE se aplica următoarele toleranțe:a) procentul maxim admis din coloana 3 include și procentul maxim admis din coloana 2;b) cultura trebuie să prezinte simptom de virus în procent maxim de plante afectate: Prebaza 0,1%; Baza clasa Superelită, 0,4% cu maxim 0,2% simptome grave; Baza clasa Elita, 0,8% cu maxim 0,4% simptome grave; Certificată clasa A, 2% cu maxim 1% simptome grave; Certificată clasa B, 10% cu maxim 2% simptome grave;c) cultura trebuie să prezinte un număr de plante afectate înnegrirea bazei tulpinii și putregaiul umed al tuberculilor în procentul maxim prevăzut în coloana 5;d) lotul de cartof pentru sămânță trebuie să prezinte în descendența directa (coloana 7) un procent maxim de virus: Prebaza 0,5% virusuri grave și ușoare; Baza clasa Superelită, 2% cu maxim 1% virusuri grave; Baza clasa Elita, 4% cu maxim 2% virusuri grave; Certificată clasa A, 10% cu maxim 5% virusuri grave; Certificată clasa B, 10% virusuri grave;e) lotul de cartof pentru sămânță trebuie să prezinte în descendența directa un procent maxim de plante netipice soiului și alte soiuri: Prebaza 0,01%; Baza clasa Superelită, 0,25%; Baza clasa Elita, 0,25%; Certificată clasa A și B, 0,5%.
  14. Distrugerea vrejilor (chimica și/sau mecanica) pentru întreruperea vegetației și implicit a migrării virusurilor din aparatul foliar la tuberculi este obligatorie. După întreruperea vegetației este obligatorie distrugerea lăstarilor care mai apar până la recoltare.15. Compartimentele de carantina fitosanitara, prognoza, diagnoza, avertizare și monitorizare din cadrul autorităților fitosanitare județene, împreună cu ITCSMS din zonele producătoare importante de cartof pentru sămânță urmăresc evoluția zborului afidelor vectoare ale virozelor cartofului, pe zone, și emit "Buletinul de avertizare" pentru întreruperea vegetației la momentul potrivit.16. În perioada stabilită pentru întreruperea vegetației se controlează dacă lucrarea de distrugere a vrejilor s-a executat corect și în termenul stabilit. Dacă întreruperea vegetației nu s-a făcut în termenul indicat din cauze obiective (ploi sau alte cauze), inspectorul aprobator poate acorda un nou termen de maximum 3 zile, după care se verifica corectitudinea efectuării lucrării.17. Înainte de recoltare inspectorul poate dispune eliminarea unor rânduri marginale și a unor plante din capetele parcelei, dacă considera că prezenta lor afectează starea fitosanitara și puritatea varietală a cartofului pentru sămânță.18. Cu o săptămâna înainte de recoltare se executa o noua inspecție, când se verifica dacă s-au distrus lăstarii apăruți după distrugerea vrejilor, dacă s-au recoltat și transportat din câmp plantele marginale inclusiv tuberculii și dacă e cazul, porțiunile delimitate de inspectorul aprobator pentru realizarea spatiilor de izolare, care pot fi de 10-12 m de fiecare parte a parcelei.19. După circa 15 zile de la întreruperea vegetației, în loturile la care nu a început recoltarea, se verifica lăstărirea, indicându-se dacă este cazul, un termen de 3 zile pentru distrugerea noilor lăstari, după care se verifica executarea corecta a lucrării.20. Dacă au fost respectate toate prevederile acestor norme, se evaluează producția și se recoltează eșantioanele pentru testarea virotică și pentru verificarea în postcontrol, de către inspectorul aprobator în prezenta producătorului, astfel:a) din parcelele mai mici de 20 ha se ridica un eșantion compus constituit din tuberculi recoltați în 20 puncte, iar din parcelele care depășesc 20 ha se ridica în plus câte un eșantion pentru fiecare transa de 20 ha; se recomanda producătorului divizarea parcelelor mai mari în parcele mai mici pentru a diminua riscul respingerii întregii producții în urma testării și constatării prezentei virusurilor și a altor organisme dăunătoare, în special cele de carantina fitosanitara;b) pentru evaluarea producției se recoltează toți tuberculii de la 5 cuiburi alăturate de pe un rând din cele 20 puncte de analiza stabilite pe diagonala solei sau randomizat. Se cântărește producția totala și pe calibre a celor 100 de cuiburi, eliminându-se producția neconformă cu reglementările în vigoare. Producția de sămânță la hectar se calculează ținând seama de densitatea stabilită conform prevederilor de la pct. 9;c) din aceleași puncte se recoltează eșantioane de tuberculi pentru analiza infecției cu viroze în laboratorul oficial al ITCSMS Brașov. Mărimea eșantionului este de 500 tuberculi, prelevându-se din fiecare punct câte 25 tuberculi (câte un tubercul de mărime mijlocie la cuib, din câte 5 cuiburi pe rând, din 5 rânduri alăturate). Eșantioanele se ambalează în saci noi, se sigilează și se expediază la ITCSMS Brașov, de către producător, în 48 ore de la data recoltării, dar nu mai târziu de 1 septembrie pentru soiurile timpurii și semitimpurii, respectiv 15 septembrie pentru soiurile semitârzii și târzii cu mențiunea "TESTARE VIROTICĂ". În fiecare sac se introduce o eticheta învelită în punga de material plastic, pe care inspectorul aprobator înscrie: codul eșantionului reprezentat de numărul de identitate al parcelei, soiul, categoria biologica, suprafața reprezentata de eșantion, data întreruperii vegetației și data recoltării eșantioanelor. Punga de material plastic, după introducerea etichetei, trebuie să se închidă etans pentru a nu se deteriora înscrisul. În cazul în care dintr-o parcela se ridica doua eșantioane se va face mențiunea E1 (eșantion 1) și E2 (eșantion 2), etc.Pentru fiecare eșantion, inspectorul aprobator completează o fisa de prelevare a eșantionului.Producția recoltata pe parcele se lotizează și depozitează conform eșantioanelor prelevate;d) când se expediază mai multe eșantioane din aceeași unitate se întocmește un borderou de ridicare și expediere a eșantioanelor, Borderoul centralizator al fiselor se va expedia de ITCSMS-uri sau LCCSMS la ITCSMS Brașov, odată cu eșantioanele pentru testarea virotică. În cazul în care expedierea eșantioanelor și a borderoului nu se face în termen de 3 zile de la recoltarea eșantioanelor, acestea nu se mai analizează și se recoltează alte eșantioane de către inspectorul aprobator.21. După efectuarea ultimei inspecții în câmp, inspectorul întocmește Documentul de inspecție în câmp, cu mențiunea "admis sub rezerva" sau, dacă este cazul, cu respingerea acesteia, având în vedere și decizia carantinei fitosanitare. Decizia definitiva privind inspecția culturii se stabilește după efectuarea testului virotic în descendența directa a tuberculilor din eșantioanele recoltate.22. În cazul când cultura seminceră nu îndeplinește condițiile din prezentele reguli și norme pentru categoria respectiva, dar îndeplinește condițiile pentru o categorie inferioară, inspectorul anunță în scris multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din "Fisa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile decide dacă dorește declasarea. În cazul când se hotărăște declasarea, inspectorul poate elibera documentul cu decizia "admisă cu declasare". Dacă multiplicatorul nu dorește declasarea, cultura se respinge și inspectorul eliberează documentul cu decizia "respins".23. Declasarea sau respingerea unei culturi semincere trebuie anunțată multiplicatorului cu 3 zile înainte de recoltare.24. În cazul când cultura seminceră nu îndeplinește condițiile din prezentele reguli și norme, inspectorul anunță în scris multiplicatorul printr-un raport întocmit cu datele din "Fisa de control", iar multiplicatorul, la cerere, în termen de maximum 3 zile poate solicita o reinspecție. Dacă și în urma reinspecției cultura seminceră nu îndeplinește condițiile din prezentul ordin, aceasta se respinge și inspectorul eliberează documentul "Document de inspecție în câmp" cu decizia "respinsă".25. Se pot elibera, în cazul unei diferențieri evidente a uniformității culturii, documente de inspecție separate pentru fiecare porțiune caracteristica; se poate elibera pentru același soi, categorie biologica și proveniență, pentru mai multe parcele care pot constitui o partida, un singur document de inspecție.26. Cazurile de litigiu, care presupun o noua reinspecție, se rezolva în timp util de către directorul executiv al ITCSMS sau LCCSMS pe baza examinărilor efectuate în câmp, de alt inspector oficial în prezenta directorului executiv și a reprezentantului multiplicatorului sau, după caz, a INCS.27. Modelul "Documentului de inspecție în câmp" este redat în Cap. V. B.Modelul "Documentului de inspecție în câmp" utilizat în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 350/2002 rămâne valabil până la epuizarea stocurilor de formulare și va fi recunoscut ca document oficial.28. Dacă cultura este admisă sub rezerva, recoltarea, transportul și depozitarea se executa pe parcele, cu atenție, pentru a se evita tăierea sau rănirea tuberculilor sau amestecul soiurilor și al categoriilor biologice.29. Categoriile supuse testării virotice oficiale sunt: Prebaza, Baza și Certificată definite la art. 3, precum și materialul inițial și tuberculii derivați din acesta conform prevederilor din Anexa nr. 4.1, pentru clasificarea în clase Comunitare.30. Din fiecare eșantion se retine material, pentru repetarea testării, în cazul în care producătorul o solicita. În acest caz testarea se poate executa în prezenta reprezentantului unității.31. Buletinele de analiza pentru testarea virotică se expediază de către ITCSMS Brașov în maximum 10 săptămâni de la primirea eșantioanelor, la ITCSMS-uri sau LCCSMS, iar centralizatorul acestora la INCS.32. Rezultatele testelor virotice în postrecolta pentru virusurile prevăzute la pct. 9. stabilesc clasificarea finala pe categorii a culturilor de cartof pentru sămânță, conform normelor din tabelul nr. 2, col. 7, iar fiecare ITCSMS sau LCCSMS eliberează Documentul de inspecție în câmp, cu decizia finala a categoriei cartofului pentru sămânță din fiecare parcela cultivată sau respingerea întregii cantități de sămânță recoltata din parcela la care se referă eșantionul testat.33. Se pot declasa la o categorie inferioară, culturile de cartof pentru sămânță la care:a) nu s-au respectat distantele de izolare;b) nu s-a respectat rotația minima prevăzută;c) nu s-a întrerupt vegetația la termen;d) nu s-a corectat distrugerea vrejilor în termenul stabilit;e) nu s-au distrus lăstarii în termen de trei zile la culturile relăstărite;f) nu s-a îndepărtat de pe teren producția recoltata de pe rândurile marginale și cuiburile frontale;g) nu se încadrează în indicii prevăzuți în tabelul nr. 2, col. 2-6, la categoria respectiva, iar după testul virotic în tabelul nr. 2, col. 7;h) la cererea producătorului.34. Se resping de la aprobare în câmp culturile care pe lângă condițiile de respingere din Anexa nr. 1, sau, în cazul claselor Comunitare din Anexa nr. 4, nu le îndeplinesc nici pe următoarele:a) nu s-a respectat rotația minima nici după declasare;b) prezintă atac de organisme dăunătoare de carantina fitosanitara;c) nu se încadrează în indicii prevăzuți în tabelul 2, col. 2-6;d) nu s-au recoltat și trimis eșantioanele pentru testarea virotică;e) testul virotic nu se încadrează în indicii prevăzuți în tabelul 2, col. 7;f) nu prezintă contract sau acord de multiplicare pentru soiurile protejate.
  D. Transportul și depozitarea1. Transportul cartofului pentru sămânță din câmp la depozit sau de la producător la un prelucrător pentru prestare de servicii de condiționare și/sau ambalare, se face în baza adeverinței de transport eliberată sau înseriată cu numere de ordine de către ITCSMS sau LCCSMS conform modelului din Cap. V. C. Dacă se transporta în ambalaje (saci sau containere), acestea vor purta o eticheta provizorie plasată în interior sau exterior, cuprinzând numele producătorului, soiul, categoria biologica și numărul de identitate.2. Condițiile de preluare a cartofului pentru sămânță de la producător la prelucrător, ca sămânță necertificată final, sunt:a) în stare bruta: în vrac sau ambalat;b) în stare condiționată: containerizat sau în saci.c) transportul în vrac se face în containere sau mijloace de transport acoperite, curățate după fiecare transport, cu tuberculi din același soi, categorie și de la același producător, însoțit de adeverința de transport sau de o copie a actului de inspecție în câmp dacă prelucrătorul recepționează sămânță pe teritoriul altui ITCSMS.3. Cartoful pentru sămânță va fi preînsilozat, protejat de intemperii, o perioada de 7-10 zile, timp în care se vor evidenția bolile și cicatriza eventualele răni.4. Prin depozitare se are în vedere:a) limitarea pierderilor cauzate de respirație, transpirație, încolțire și boli ale tuberculilor;b) evitarea amestecurilor;c) dirijarea condițiilor de mediu și a germinației.5. Spatiile de depozitare, ambalajele, materialele și utilajele folosite trebuie să fie curate și dezinfectate înainte, precum și în timpul depozitarii când este cazul.6. Loturile de cartof trebuie separate și identificate atât înainte, cât și după condiționare, pe parcela, soi, categorie biologica și calibre.7. Ambalajele utilizate după condiționare trebuie să fie noi, iar containerele curate și dezinfectate. ITCSMS poate interzice folosirea ambalajelor care nu satisfac aceste exigente.8. Orice tratament care inhiba încolțirea tuberculilor de cartof pentru sămânță este interzis. Tratamentele chimice aplicate tuberculilor cu produse omologate pentru cartoful de sămânță vor fi aduse la cunoștința ITCSMS, LCCSMS și a beneficiarilor, iar ambalajele vor fi marcate astfel: "MATERIAL TRATAT CU ....... (denumirea produsului comercial și a substanței active)" și "NU SE VA UTILIZA PENTRU CONSUMUL UMAN SAU ANIMAL".
   +  Capitolul II Prelucrarea și certificarea semințelorA. Obligațiile agenților economici înregistrați pentru prelucrarea de sămânțăAgenții economici înregistrați pentru prelucrarea semințelor au următoarele obligații:a) să ceara autorității de certificare, eșantionarea și certificarea oficiala a loturilor de semințe prin documentul "Declarația de certificare a loturilor de sămânță";b) să aibă instalații și echipamente specifice activității pe care o desfășoară;c) să aibă personal tehnic calificat în domeniul de activitate de prelucrare a semințelor, instruit și atestat în cursurile efectuate de ITCSMS și LCCSMS;d) să răspundă de menținerea identității și purității varietale pe tot parcursul procesului de prelucrare;e) să permită menținătorului, multiplicatorului sau reprezentanților acestora, după caz, să verifice respectarea normelor de menținerea identității și purității varietale și a altor elemente de calitate, în toate fazele de prelucrare a semințelor;f) să depoziteze semințele în spatii corespunzătoare, în conformitate cu regulile și normele în vigoare;g) să înregistreze pe fluxul de prelucrare într-un registru, pe ore și cantități, schimbarea soiului, categoriei biologice și provenienței, după caz;h) în cazul când poseda un laborator acreditat trebuie să respecte toate condițiile, procedurile de acreditare, supraveghere precum și masurile luate de autoritate;i) să utilizeze ambalaje, etichete și sisteme de închidere nereutilizabile, conform prezentelor reguli și norme;j) să tina evidenta producției, tranzacțiilor și a stocurilor de semințe într-un "Registru de intrări și ieșiri" ținut pe suport de hârtie sau electronic, stabilit de comun acord cu ITCSMS sau LCCSMS;k) să pună la dispoziția inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele necesare verificării activității în vederea certificării seminței;l) să notifice ITCSMS sau LCCSMS intenția să de amestecare a unor partide sau loturi, de divizare, reetichetare și reambalare a unor loturi de semințe și să nu efectueze aceste operațiuni înainte de verificarea și acordul autorității;m) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situații deosebite care pot influenta calitatea semințelor;n) să stabilească și să menționeze pe eticheta proprie și pe documentul de calitate și conformitate, după caz, perioada de valabilitate, ținând cont de condițiile de depozitare, de tratamentul aplicat seminței și de particularitățile soiului și să garanteze utilizatorului de sămânță cantitatea și calitatea semințelor pe perioada de valabilitate.B. Înscrierea pentru certificare1. Agenții economici multiplicatori proprietari de sămânță pot cere eșantionarea și certificarea oficiala printr-un document denumit "Declarație de certificare a loturilor de sămânță", conform modelului din Anexa nr. 6 lit. D, care se înaintează de către aceștia autorității de certificare ITCSMS sau LCCSMS pe raza teritoriala unde se afla stația de prelucrare și ambalare;2. Proprietarii de sămânță pot cere eșantionarea și certificarea oficiala prin documentul "Declarație de certificare a loturilor de sămânță", dacă dețin stație de prelucrare (autorizați ca prelucrători) sau în baza unui contract încheiat cu un prestator de servicii în vederea prelucrării și ambalării, fără transferul proprietății asupra seminței;3. Prelucrarea semințelor, sortarea și calibrarea se efectuează pe loturi și se finalizează prin ambalare, închidere, sigilare și etichetare în conformitate cu prezentele reguli și norme. Sistemul de închidere și sigilare utilizat trebuie să fie verificat de ITCSMS sau LCCSMS. Autoritatea oficiala va stabili când un sistem particular de sigilare îndeplinește prevederile din art. 12 alin. (1) lit. a).Inviolabilitatea ambalajelor și etichetelor se poate realiza în următoarele condiții:a) când eticheta este prinsă odată cu închiderea ambalajului prin cusătură sau prin alt sistem considerat inviolabil și nereutilizabil;b) când plomba sau un alt sistem de sigilare retine eticheta pe linia sau locul închiderii ambalajului;c) când se utilizează saci cu valva;d) dacă se închid la cald se considera sigilare;e) când se utilizează o eticheta adezivă pe un ambalaj care a fost închis cu o banda de control, prin plombare sau prin coaserea acesteia odată cu ambalajul;f) când se imprima pe ambalaj forma, culoarea și informațiile de pe eticheta, iar închiderea ambalajului se face printr-un sistem considerat inviolabil.Aplicarea etichetelor, vignetelor oficiale și a plombelor se face oficial sau sub supravegherea oficiala a ITCSMS sau LCCSMS de către agenții economici prelucrători, după obținerea rezultatelor examinării oficiale.4. "Declarația de certificare a loturilor de sămânță" va fi însoțită de următoarele:a) elemente de identificare și puritate varietală din "Documentul de inspecție în câmp" cu decizia admis;b) contractul de prestare de servicii în cazul în care proprietarul seminței nu deține instalații proprii de prelucrare a seminței;c) documentul care atesta acordul menținătorului varietății brevetate;d) notificarea la autoritate de intenția să de a amesteca unele partide sau loturi;e) elemente de identificare a loturilor care rezulta.5. Cererea se considera admisă dacă, în urma verificării documentelor de către autoritate și a plății contravalorii prestațiilor, condițiile preliminare obligatorii sunt satisfăcute.6. Motivele de respingere sau amânare a cererii trebuie comunicate solicitantului în termen de maxim 3 zile de la data solicitării.C. Controlul și certificarea loturilor de cartof pentru sămânță1. Controlul loturilor pentru certificare se face de către inspectorii oficiali, de la recoltare până la ambalare și livrare, verificând condițiile de respectare a calității cartofului pentru sămânță.2. Calitatea cartofului pentru sămânță se verifica pe loturi omogene din același soi, aceeași categorie biologica și același calibru. Greutatea maxima a lotului este de 50 tone. Fiecare lot va purta un număr de referință propriu atribuit oficial.3. Prelevarea, formarea eșantioanelor și metodele de analiza calității se efectuează conform prevederilor din Cap. IV al prezentei anexe, iar rezultatele analizei se consemnează în Buletinul de analiza calității lotului, conform modelului din Cap. V. E.4. Tuberculii pentru sămânță trebuie să se încadreze în condițiile minime de calitate prevăzute în Anexa nr. 2 și în Tabelul nr. 3 de la pct. 6, și să respecte condițiile de calibrare prevăzute în art. 10 alin. (1) din prezentul ordin și, de asemenea, în România, pot fi utilizate următoarele soluții de calibrare:a) calibrare fracționată: 25-35 mm; 35-45 mm; 45-55 mm, peste 55 mm, dar nu mai mult de 75 mm;b) calibrare simpla: 25-45 mm; 35-55 mm, 55-75 mm.5. Tuberculii obținuți prin micropropagare sunt exceptați de la dimensiunile de calibrare prevăzute în aceasta anexa.6. În cazul în care lotul analizat nu corespunde condițiilor de calitate prevăzute în Anexa nr. 2 și în Tabelul nr. 3, precum și toleranței calibrului, agentul economic care a executat ambalarea are obligația să recondiționeze lotul, urmat de o noua analiza.Pentru producția, Prebaza, Baza și Certificată din toate clasele, recoltata și certificată pe teritoriul României se admit următoarele toleranțe:Tabelul Nr. 3
  Nr. crt. Impurități, defecte și organisme dăunătoare % maxim admis din greutate
  Prebaza Baza Clasa SE și E, CEE 1, 2 și 3 Certificată Clasa A și B
  1 Corpuri străine 1,0 1,0 2,0
  2 Defecte externe 3,0 3,0 3,0
  3 Putregaiuri umede și uscate, dacă nu sunt cauzate de Synchytrium endobioticum, Corynebacterium sepedonicum sauPseudomonas solanacearum 0,2 0,5 1,0
  4 Raia comuna 5,0 5,0 5,0
  5 Raia făinoasă 1,0 3,0 3,0
  6 Rhizoctonioza 1,0 5,0 5,0
  7 Total toleranțe de la punctele 2, 3, 4, 5 și 6 5,0 6,0 6,0
  7. În vederea eliberării pașaportului fitosanitar, înainte de livrarea cartofului de la producător, la recoltare sau condiționare se prelevează eșantioane pentru determinarea prezentei organismelor de carantina.8. Tuberculii care se livrează încolțiți, colții mai mari de 1 cm nu trebuie să depășească 50%, iar cei afectați de ger nu trebuie să depășească 2% din numărul total.9. Documentele de certificare definitive, respectiv Certificatul oficial de calitate, stabilit ca model în Cap. V. G și etichetele oficiale, prevăzute în Anexa nr. 3, se eliberează de ITCSMS sau LCCSMS, la cererea furnizorului prin "Declarația de certificare a loturilor de sămânță", stabilit ca model în Cap. V. D, dacă, după inspecția în câmp, testarea virotică, analiza calității lotului și recepția/controlul lotului pregătit pentru livrare consemnată de inspectorul oficial în documentul prevăzut ca model în Cap. V. F, cartoful pentru sămânță corespunde prezentelor norme. După 30 noiembrie, dacă livrarea cartofului pentru sămânță nu se face în termen de 15 zile de la eliberarea Certificatului oficial de calitate, se va reface analiza calității lotului înainte de livrare, iar dacă lotul corespunde calitativ, se va prelungi valabilitatea documentelor de certificare, iar dacă nu corespunde se va retrage certificatul, se respinge lotul sau se resortează și se analizează din nou.10. Fracționarea și reambalarea:a) Fracționarea loturilor și a conținutului ambalajelor cu semințe se efectuează numai de prelucrători sau ambalatori înregistrați, la cererea acestora, și sub supravegherea autorității. Înainte de a se recurge la fracționare și reambalare, aceasta se notifica autorității, iar ambalajele vor purta intacte etichetele și sistemul de sigilare de origine în momentul prezentării acestora la controlul reprezentanților autorității;b) Se considera fracționarea lotului:i) când părți dintr-un lot suferă tratamente cu produse diferite, iar partea reambalată va avea un număr nou de lot și se efectuează reetichetarea și resigilarea lotului;ii) când părți dintr-un lot se reambalează și resondează, partea reambalată are un număr nou de lot și se reetichetează și resigilează.c) În cazul reambalării și reetichetării unui lot din import, etichetele și sistemul de sigilare vor fi retrase și toate operațiunile se fac în prezenta autorității oficiale care supraveghează reambalarea și reetichetarea.d) Fiecare lot de sămânță va fi eșantionat în timpul reambalării și reetichetării. O parte din eșantion poate fi trimisă la laboratorul de analiza, iar o parte se va stoca cel puțin un an.e) Noile etichete trebuie să aibă un număr nou de referință, iar acestea reproduc toate informațiile date pe eticheta de origine, incluzând țara de proveniență. Numărul de referință original nu se mai folosește. O copie a informațiilor care au apărut pe eticheta poate fi pusă în interiorul fiecărui ambalaj dar trebuie clar diferențiată de eticheta de pe exteriorul ambalajului. Culoarea etichetelor va fi cea a categoriei biologice.f) Ambalajele în care se face reambalarea pot fi de mărimi diferite, formându-se loturi diferite. Pe eticheta se va menționa "reambalat ............" (luna și anul) și numele autorității responsabile de noua eticheta.11. Recondiționarea semințelor:a) Prelucrătorul cere recertificarea unui lot după recondiționare pe o noua "Declarație de certificare a loturilor de semințe".b) Ambalajele vor purta intactă eticheta și sistemul de sigilare de origine în momentul controlului reprezentanților autorității, iar etichetele inițiale vor fi retrase de autoritate și lotul va purta același număr de referință sau se va reeticheta cu un număr nou, după caz.12. Documente oficiale și documente neoficiale eliberate în urma testării semințelor:a) Documente oficiale pentru semințele certificate oficial:i) "Documentul oficial de certificare" destinat circulației sau comercializării pentru însămânțare a semințelor certificate oficial. Se eliberează de către ITCSMS sau LCCSMS, conform modelului din Capitolul V. G, imprimat cu înscris negru pe hârtie roz. Documentul se eliberează în cazul:– loturilor certificate în care sămânță îndeplinește toate condițiile prevăzute în prezentele reguli și norme.– reambalării loturilor, sau a unor părți de lot, sub supraveghere oficiala și atunci când documentele emise anterior atesta calitatea corespunzătoare a acestora, cu mențiunea "certificare prin supraveghere oficiala", iar informațiile se preiau din documentele oficiale ce însoțesc sămânță, dacă aceasta se afla în termen de valabilitate.– necesarului propriu în vrac, cu condiția să fie containerizat și marcat cel puțin cu numele speciei și soiului și, dacă e cazul, cu numărul lotului, când condițiile tehnice de calitate corespund prezentelor reguli și norme, cu mențiunile "Necesar propriu" și "Interzisă comercializarea"ii) "Buletinul de analiza oficiala" este documentul tipizat de INCS, imprimat cu înscris negru pe hârtie galbenă, prezentat ca model în Cap. V. E. Acest document se eliberează în următoarele cazuri:– ca "Buletin de analiza oficiala" eliberat de autoritatea oficiala sau de un laborator acreditat, când condițiile tehnice de calitate nu corespund prezentelor reguli și norme, cu mențiunea "Interzisă comercializarea pentru multiplicare"– ca "Buletin de analiza oficiala" eliberat de autoritatea oficiala sau de un laborator acreditat, când se reanalizează toate sau unele dintre condițiile tehnice de calitate a semințelor. Când acestea corespund prezentelor reguli și norme, buletinul va purta mențiunea "Sămânță admisă pentru însămânțare" și este valabil numai împreună cu "Documentul oficial de certificare" emis anterior, sau cu documentul corespunzător, dacă sămânță provine din import. Când acestea nu corespund prezentelor reguli și norme, "Buletinul de analiza oficiala" va purta mențiunea "Interzisă comercializarea pentru însămânțare".În ambele cazuri, se va menționa la denumirea buletinului "reanaliza parțială sau totala", după caz.iii) "Etichetele oficiale", folosite pentru cartoful pentru sămânță certificat în România se stabilesc în mod unitar de către INCS, iar imprimarea informațiilor pe etichete se face oficial de către ITCSMS sau LCCSMS sau sub supraveghere oficiala, iar ITCSMS și LCCSMS precum și utilizatorii etichetelor vor tine evidenta acestora.Documentele oficiale prevăzute la punctele i), ii) și iii) arată calitatea semințelor din lotul respectiv, la data eșantionării, respectiv a sigilării ambalajelor.INCS va tipiza toate tipurile de documente oficiale și le va adapta imprimării prin mijloace electronice și cerințelor sigilării.b) Documente neoficiale: "Buletinul de analiza informativ" este documentul destinat testărilor solicitate în scop informativ. Acest document este imprimat cu înscris negru pe hârtie alba și cuprinde numai rezultatele testelor solicitate, precum și mențiunile "acest buletin este informativ și nu este valabil pentru comercializare". Buletinul nu conține decizii sau concluzii și arată calitatea semințelor din eșantionul sau lotul respectiv, după caz, la data testării.
  D. Verificarea în postcontrol1. Pentru sămânță de Prebaza și Baza se verifica în postcontrol un eșantion din fiecare lot, iar pentru sămânță Certificată se verifica prin sondaj. ITCSMS și LCCSMS pot stabili verificarea în postcontrol a oricărei partide sau lot de semințe când se considera necesara verificarea. Verificarea se efectuează la ISTIS-CIS Târgu Secuiesc de către experți din cadrul ITCSMS Brașov.2. Câmpul de verificare a cartofului pentru sămânță privind puritatea varietală și starea fitosanitara este format din parcele de 100 plante, care se realizează cu materialul recoltat pentru eșantionul de testare virotică.3. Puritatea varietală, în descendența directa, trebuie să corespundă următoarelor condiții:a) procentul ca număr de plante neconforme soiului să nu depășească 0,25 pentru sămânță Prebaza și Baza și 0,5 pentru sămânță Certificată, clasele A și B;b) procentul ca număr de plante din soiuri străine să nu depășească 0,1 pentru sămânță Prebaza și Baza și 0,2 pentru sămânță Certificată, clasele A și B.Determinarea purității varietate în precontrol se efectuează pe plantele crescute în sera în descendența directa pe eșantioanele destinate testării virotice.4. În cazul exportului, se verifica un eșantion pentru fiecare lot, din toate categoriile biologice.
   +  Capitolul III Comercializarea cartofului pentru sămânțăA. Obligațiile agenților economici înregistrați pentru comercializarea semințelor1. Agenții economici înregistrați de ITCSMS sau LCCSMS pentru comercializarea semințelor au următoarele obligații:a) să facă dovada certificării, provenienței, tranzacțiilor, a cantităților preluate și vândute și a stocurilor de semințe în "Registrul de intrări și ieșiri" ținut pe suport de hârtie sau electronic, stabilit de comun acord cu ITCSMS sau LCCSMS;b) să aibă sau să fie asistat de personal calificat în domeniul de activitate desfășurat în materie de semințe, cu exceptia celor a căror activitate se rezuma la vânzarea de semințe ambalate în ambalaje mici destinate consumatorilor finali neprofesioniști dar care, totuși, trebuie să cunoască regulile de comercializare a semințelor, instruit și atestat de ITCSMS și LCCSMS;c) să asigure menținerea identității și purității varietale pe tot parcursul procesului de depozitare și comercializare;d) să depoziteze semințele în spatii corespunzătoare, în conformitate cu regulile și normele în vigoare;e) să respecte inviolabilitatea etichetelor oficiale, a ambalajelor originale și să păstreze marca furnizorului în cazul când aceasta este aplicata pe ambalaj;f) să nu comercializeze semințe necertificate oficial, neambalate, neetichetate și nesigilate sau preluate de la agenți economici neînregistrați;g) să notifice ITCSMS sau LCCSMS intenția să de reambalare și reetichetare, dacă agentul economic este și prelucrător înregistrat pentru ambalare;h) să retragă din circulație semințele devenite inapte calitativ în conformitate cu prezentele reguli și norme sau afectate de organisme dăunătoare, să accepte returnarea celor deja vândute sau compensarea lor și să ia masuri de îndepărtare urgentă a acestor cantități către alte scopuri, în prezenta unui reprezentant al ITCSMS sau LCCSMS;i) să solicite refacerea analizelor privind condițiile tehnice de calitate a semințelor, la termenele prevăzute sau ori de câte ori este cazul;j) să pună la dispoziția inspectorului, la cererea acestuia, toate documentele, inclusiv contabile, necesare verificării activității în domeniul comercializării seminței;k) să sesizeze ITCSMS sau LCCSMS ori de câte ori apar situații deosebite care pot influenta calitatea semințelor;B. Comercializarea1. Livrarea cartofului pentru sămânță, din toate categoriile, către beneficiarul final se face pe loturi, în ambalaje, saci de până la 50 kg sau containere, închise, sigilate și etichetate oficial, sau la înțelegere intre părți și în alte ambalaje sigilate, iar către comercianții angrosiști sau cu amănuntul numai în ambalaje sigilate și etichetate oficial cu mențiunile prevăzute în Anexa nr. 3.2. a) Autoritatea oficiala poate, pentru comercializarea unor mici cantități către consumatorul final, să prevadă derogări de la prevederile art. 11 alin. (1) din prezentul ordin pentru ambalare, sigilare și marcare.b) Prin derogare de la prevederile alin. (1), cartoful pentru sămânță poate fi comercializat către beneficiarul final în "ambalaje mici" care nu depășesc 10 kg, sigilate și marcate în conformitate cu prevederile de la punctul 1 din prezenta anexa.3. Comercianții care nu au calitatea de prelucrător de cartof de sămânță vor livra produsul numai ambalat, închis sau sigilat și etichetat așa cum l-au recepționat, fără a avea dreptul să desfacă ambalajele sau să efectueze o reambalare.4. Primul furnizor care a efectuat condiționarea și ambalarea poate atașa pe lângă eticheta oficiala și o eticheta proprie a furnizorului, acceptată de ITCSMS sau LCCSMS.5. La comercializare, cartoful pentru sămânță va fi însoțit de pașaport fitosanitar conform prevederilor în vigoare. Eticheta oficiala prevăzută în Anexa nr. 3 constituie pașaport fitosanitar dacă se precizează în mod expres acest lucru pe eticheta și dacă autoritatea fitosanitara nu dispune altfel.6. Tuberculii tratați nu pot fi păstrați, transportați sau vânduți decât în ambalaje închise și marcate conform prevederilor art. 11, 12 și 13. În cazul tratării tuberculilor, toate tratamentele chimice sunt menționate fie pe eticheta oficiala, fie pe o eticheta a furnizorului, pe ambalaje sau pe containere, conform prevederilor de la Cap. I. B.8 din prezenta anexa.7. Contestațiile privind calitatea cartofului pentru sămânță se iau în considerare dacă s-au făcut în 48 ore de la sosirea produsului la destinație și se rezolva de unitatea care a livrat marfa și de beneficiar cu concursul autorității oficiale din județul de destinație al transportului. Agenții economici care livrează angro cartofi pentru sămânță, au obligația ca la fiecare livrare să elibereze și "Documentul de calitate și conformitate al furnizorului", cu număr de ordine atribuit de ITCSMS sau LCCSMS, conform modelului stabilit în Cap. V. H., emis de furnizor pe baza Documentului oficial de certificare a seminței.8. La vânzarea cu amănuntul eticheta oficiala tine loc de document de calitate și conformitate și de pașaport fitosanitar.9. Fiecare agent economic care comercializează cartof pentru sămânță are obligația de a tine evidenta cantităților de cartof de sămânță pe proveniențe și destinații, din fiecare lot, a etichetelor oficiale și a celorlalte documente, într-un registru de intrări și ieșiri, ținut la dispoziția ITCSMS sau LCCSMS.C. Semințe destinate comerțului internațional1. Importul de semințe pentru comercializare pe teritoriul României se realizează în conformitate cu prevederile prezentului ordin și a Ordinului ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 257/2002 privind organizarea controlului de calitate și fitosanitar la importul și exportul semințelor și materialului săditor, din statele membre CE sau din alte țări cărora li s-a acordat echivalenta CE în conformitate cu art. 21 din prezentul ordin.2. Importatorul trebuie să prevadă în contractul de import că semințele să îndeplinească cel puțin condițiile tehnice și de calitate din prezentul ordin și soiul să fie înscris în Catalogul comun al CE sau în catalogul unui stat membru sau, până la data aderării României la CE în Catalogul Oficial al soiurilor de plante de cultura din România.3. Importatorii care multiplica semințele importate din terțe țări au obligația de a solicita partenerului de contract extern documentele prevăzute de reglementările CE, iar contractele să fie întocmite în conformitate cu acestea, pe care să le pună la dispoziția ITCSMS sau LCCSMS o data cu "Declarația de multiplicare".4. În cazul importurilor în cantității mai mari de 2 kg se aplica art. 23 alin. (2) din prezentul ordin. În scopul aplicării prevederilor din art. 23 alin. (2), cartoful pentru sămânță importat dintr-o țară terță va fi însoțit de un document furnizat de o autoritate competenta din țara de producere sau țara de expediere, iar importatorul va prezenta o copie a acestui document la ITCSMS sau LCCSMS imediat după sosirea importului, dar înainte de comercializare. Contractul de import trebuie să prevadă furnizarea acestui document care însoțește transportul, iar o copie a acestui document trebuie să însoțească cererea de import, înaintea efectuării importului, în vederea obținerii avizului de import.5. În cazul exportului în vederea multiplicării într-o țară terță, INCS emite acceptele de multiplicare în vederea certificării semințelor de către autoritatea oficiala de certificare din țara respectiva, cu condiția ca aceasta să fie recunoscută ca echivalenta.6. Exportul în terțe țări se realizează pe baza unui contract care poate prevedea condiții mai puțin restrictive față de regulile și normele din prezentul ordin.7. Pentru export se impune acordul menținătorului soiului sau a titularului de brevet pentru soi, eliberarea de către INCS a numerelor de referință pentru loturile care se exporta, eșantionarea, testarea și eliberarea documentelor oficiale.  +  Capitolul IV Prelevarea, formarea eșantioanelor și metodele de analiza a calității cartofului pentru sămânță1. Prelevarea și formarea eșantioanelor în vederea certificării:a) Din ambalaje, în funcție de mărimea lotului, eșantioanele elementare, în cantitate de 5 kg fiecare, se iau astfel:– până la 100 ambalaje, din 10 ambalaje;– de la 101 la 200 ambalaje, din 20 ambalaje;– de la 201 la 1.000 ambalaje, din 30 ambalaje;– peste 1.000 ambalaje, din câte 30 ambalaje pentru fiecare 1.000 ambalaje.b) eșantioanele elementare se unesc și formează eșantionul compus;c) eșantionul compus se analizează ca atare dacă nu depășește 50 kg. Dacă eșantionul compus este mai mare, se reduce prin metoda sferturilor la un eșantion de laborator de 50 kg.2. Metode de analiza a calității:a) Prezenta corpurilor străine, defectelor și a bolilor în toleranțele admise conform prevederilor din Anexa nr. 2 se interpretează astfel:i) se considera corpuri străine (impurități): pământ aderent și liber, pietre, paie, colți rupți etc.;ii) se considera defecte externe: vătămări ale pulpei, cauzate de acțiuni mecanice sau rozături provocate de animale, mai adânci de 5 mm și care ocupa până la 20% din suprafața tuberculului, crăpături fiziologice peste 5 mm adâncime, cicatrizate sau malformații pe maxim 10% din suprafața tuberculului;iii) la raia comuna se iau în considerare numai tuberculii afectați mai mult de 1/3 (33%) din suprafață, excluzând forma reticulată superficială;iv) La rhizoctonioza, se iau în considerare numai tuberculii infectați pe mai mult de 10% din suprafață;v) la raia făinoasă se iau în considerare numai tuberculii infectați pe mai mult de 10% din suprafață.b) Determinările se fac vizual, astfel:i) determinarea corpurilor străine se face astfel: din eșantionul de laborator se separa corpurile străine și se cântăresc separat cu o precizie de 10 g. Masa lor se raportează la masa inițială a eșantionului.ii) determinarea defectelor și a stării fitosanitare se face astfel:– se aleg mai întâi tuberculii atacați de putregai umed și uscat, râie comuna, râie prăfoasă, rhizoctonioza, cu defecte externe, impurități și se cântăresc separat;– pentru constatarea atacului de putregai umed și uscat din interiorul tuberculilor, se secționează la întâmplare 100 tuberculi din eșantionul, iar greutatea celor găsiți bolnavi se aduna la greutatea celor atacați vizibil;– pentru determinarea celorlalte defecte se aleg tuberculii necorespunzători, conform prevederilor de la pct. a). Dacă un tuberculul prezintă doua sau mai multe defecte, el se apreciază după defectul cel mai mare.c) Determinarea mărimii (calibrului) tuberculilor prevăzută în art. 10 din prezentul ordin se face astfel:i) se numără și se cântăresc toți tuberculii din eșantion;ii) se trec tuberculii din eșantion prin calibratoare cu ochiuri pătrate, cu dimensiunile corespunzătoare limitelor stabilite pentru fiecare calibru;iii) se cântăresc tuberculii cu dimensiuni mai mari sau mai mici decât limitele stabilite.  +  Capitolul V Modele de formulare pentru documentele utilizate pentru multiplicarea și comercializarea cartofului pentru sămânțăA. Formular model "Declarație de multiplicare": ROMÂNIA ITCSMS/LCCSMS: ______________Agent economic: _______________
  DECLARAȚIE DE MULTIPLICARE NR.: _____________
  Agent economic multiplicator*) Cod autorizațieProveniență, nr. lot:1.
  2. 3.
  Agricultor multiplicator Cod autorizațieCategorie biologica 1.
  2. 3.
  Specia Soiul (se specifica dacă soiul estemodificat genetic și codul deidentificare) Categoria Cantitate lot: 1.
  2. 3.
  Suprafața totala (ha)Producția propusa UM Document de calitate și conformitate, nr., data, emitentconf. Document oficial de certificare a seminței nr.
  Menținător Contract (acord) multiplicareNumăr și data Etichete oficiale, serie și număr Nr. buc./lot
  *) În cazul în care nu exista contract de multiplicare, rubrica se completează cu numele agricultorului multiplicator. Parcele semănate cu material având aceeași proveniență (loturi provenite din aceeași partida):
  Denumirea parcelei Rotație(ani) Pl. premergătoareSuprafața(ha) Distanta deizolare Număr identitateatribuit
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  Agent economic multiplicator, Agricultor multiplicator, (numele și prenumele, (numele și prenumele, semnătura și stampila) semnătura și stampila)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (se completează de I.T.C.S.M.S.) INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR: ............
  Se repartizează pentru control și certificare conform Ordin MAPDR nr. ..................,inspectorului responsabil .........ÎNSCRIERE:ADMISĂ/RESPINSĂ INSPECTOR RESPONSABIL:.....................TARIF CONTROL ÎN CÂMP.................. LEI
  ÎNREGISTRARE Data și Nr.:DIRECTOR EXECUTIV,
  Nota: Declarația va fi însoțită de documentele prevăzute în Ordinul MAPDR nr. __________________. Formular tip Ordin MAPDR nr.
  B. Formular model Document de inspecție în câmp: ROMÂNIA Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS) ITCSMS/LCCSMS _________________ (adresa, tel/fax, email)
  DOCUMENT DE INSPECȚIE ÎN CÂMP nr.:
  Partida compusă din: ..........................
  Agent economic multiplicator Cod autorizație Proveniență sămânță Număr referință lot:
  Contract de multiplicare nr.
  Agricultor multiplicator Cod autorizație
  Specia Soiul (se specifica dacă soiul este modificat genetic și codul de identificare)
  Suprafața Categ. biologica propusa Categorie biologica
  Parcela: Premergătoare:
  REZULTATE INSPECȚIE: (puritatea speciei și puritatea varietală) Specifice culturii DECIZIA CARANTINEI FITOSANITARE: (felul, codul documentului și decizia) DECIZIA ITCSMS/LCCSMS În urma inspecției în câmp, pe baza constatărilor și determinărilor efectuate, în conformitate cu prevederile Regulilor și Normelor Ordin MAPDR nr. ....., suprafața și producția realizata este:
  ADMISĂ: ha UM ADMISĂ SUB REZERVA: ha UM ADMISĂ CU DECLASARE: ha UM CATEGORIA APROBATA: ha UM RESPINSĂ: ha UM CAUZE:
  Ridicat eșantion de verificare: Eliberat la data: Inspector responsabil, Formular tip Ordin MAPDR nr.
  C. Formular model Adeverința de transport: ADEVERINȚA DE TRANSPORT SEMINȚE ȘI MATERIAL SĂDITOR SERIA: ___________ NR.: ____________
  Agricultor multiplicator: Cod autorizație:
  Specia: Soiul: (se specifica dacă soiul este modificat genetic și codul de identificare)
  Categoria biologica: Nr. identitate:
  Cantitatea: An recolta:
  Se expediază în condițiile art. 10, 11 din Legea nr. 266/2002 la: ......... cu mijlocul de transport nr.: ...................................... Subsemnatul ....... responsabil tehnic garantez că sămânță provine din producția aprobata în câmp cu documentul nr. ...... eliberat de I.T.C.S.M.S ...... și că nu s-a impurificat cu alte specii, soiuri sau categorii biologice pe timpul recoltării și transportului la stația de prelucrare. Contract de prelucrare nr. (dacă e cazul) Recepționat: kg Responsabil tehnic, Responsabil prelucrător, (numele, prenumele și semnătura) (numele, prenumele și semnătura) Cod autorizație, Certificat de atestare nr.: Nota: Se întocmește în trei exemplare din care unul rămâne la multiplicator, al doilea însoțește sămânță la prelucrător, al treilea se depune la ITCSMS. Formular tip Ordin MAPDR nr.
  D. Formular model Declarație de certificare a loturilor de sămânță: ROMÂNIA ITCSMS/LCCSMS: _____________ Agent economic: DECLARAȚIE DE CERTIFICARE A LOTURILOR nr. ___________
  Agent economic Cod autorizațiePartida/Agricultor multiplicator (Document de inspecție în câmp/UM)(Nr. identitate, kg) 1. 2. 3. 4. 5.
  Prelucrător (prestator de servicii) Cod autorizație
  Specia: Soiul: (se specifica dacă soiul este modificat genetic și codul de identificare)
  Categoria biologica: Puritate varietală
  Cantitate partida: to Contract prestări servicii nr.
  Cod pașaport fitosanitar: Sămânță se tratează cu: .................................... Solicităm eșantionarea oficiala, certificarea și atribuirea unui număr de ............ etichete oficiale (inclusiv rezerva), pentru următoarele loturi:
  (Se completează de către I.T.C.S.M.S.)
  Nr. lot GreutateKg Ambalatîn: Număr/ Greutateambalaj Analiza informativăNr./data Număr referință lotEtichete oficiale atribuite
  Nr. totalSeria Nr. de laPână la
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  Prelucrătorul se angajează să respecte prevederile Regulilor și Normelor din Ordinul MAPDR nr. _________ Garantăm păstrarea autenticității și purității biologice a semințelor avute înainte de condiționare. Document carantina fitosanitara eliberat: Document carantina fitosanitara eliberat: ______________ Observații: Agent economic proprietar (sau împuternicit al acestuia), Prelucrător, (numele și prenumele, (numele și prenumele, semnătura și stampila) semnătura și stampila)───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- ITCSMS ________________ Se repartizează pentru control și certificare Tarif certificare ______________ LEI inspectorului responsabil: ÎNSCRIERE ACCEPTATĂ/RESPINSĂ DATA: _______________ INSPECTOR RESPONSABIL, DIRECTOR, Declarația va fi însoțită de documentele prevăzute în Ordinul MAPDR nr. ............... Formular tip Ordin MAPDR nr.
  E. Formular model Buletin de analiza oficiala: ROMÂNIA Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS) Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - București
  BULETIN DE ANALIZA OFICIALA NR:
  Agent economic nume, adresa) Name of applicant (name, address) Cod autorizație Registration number:Data eșantionării oficiale Esantionor Date of official sampling Sampler Numărul de referință al lotului Reference lot number
  Specia Species Soiul (se specifica dacă soiul este modificat genetic șicodul de identitate) Variety Categoria aprobata Approved category
  Greutate lot Lot weight Număr ambalaje și tip No and type of packages Loc depozitare Storage place Data sigilării Date of lot sealing
  Etichete oficiale, seria și numărul, tipulOfficial labels, series, number, type Tratamente efectuateTreated with: Data recepție eșantion Număr analiza Date of sample receiving Analysis number
  Țara de producție: Country of production: REZULTATE ANALIZE: ANALYSIS RESULTS Puritate varietală %: Calitatea lotului: 1. Impurități %: 2. Defecte externe %: 3. Putregaiuri umede și uscate %: - umede %: - uscate %: 4. Râie comuna%: 5. Râie prăfoasă %: 6. Rhizoctonioza %: Total toleranțe pct. 2-6: % Calibrul: Alte determinări: Testare virus în descendența directa: Metoda de analiza: CONCLUZII: Inspector responsabil, Analist, Emitent: (denumirea, adresa, tel./fax, email) Director executiv, Formular tip Ordin MAPDR nr.
  F. Formular model: "Raport final de recepție/control pentru certificarea lotului" INSPECTORATUL TERITORIAL PENTRU CALITATEA SEMINȚELOR ȘI MATERIALULUI SĂDITOR ............................ (LCCSMS)
  RAPORT FINAL DE RECEPȚIE/CONTROL PENTRU CERTIFICAREA LOTULUI:
  .................. din data: .................
  Inspector oficial: ....................... Produs: ........................
  Agent economic: Autorizație:
  Specia: Soiul: Categoria biologica:
  Nr. lotului: An recolta: Tratament:
  Ambalaje tip: Număr: Loc depozitare:
  Cantitate: Țara de producție:
  serie nr. de la până la Etichete/vigente oficiale atribuite: ..... ......... ....... Cod pașaport fitosanitar ...... Nr. total: ..................... În urma analizei oficiale, lotul a fost admis pentru certificare conform: Fisei de analiza nr. ......... data ...................──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────- Data recepție lot: .......................... Etichete/vignete oficiale: - utilizate, nr. total .......... buc. - retrase, nr. total ............ buc. În urma verificării, cantitatea de: ........ kg/nr., ambalată în ........, nr. ambalaje: ....., greutate-nr./ambalaj ....... a fost recepționată ca lot: ADMIS/RESPINS pentru comercializare/necesar propriu. Mențiuni: Inspector responsabil Agent economic, Semnătura: Semnătura: Formular model Ordin MAPDR nr.
  G. Formular model Document oficial de certificare a seminței: ROMÂNIA Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development Inspecția Națională pentru Calitatea Semințelor (INCS) Național Inspection for Quality of Seeds Bd. Carol I, Nr. 24, Sector 3 - București
  DOCUMENT OFICIAL DE CERTIFICARE a lotului de sămânță nr. ..........
  OFFICIAL CERTIFICATION DOCUMENT of seed lot no ..........
  Agent economic (nume, adresa) Name of applicant (name, address) Cod autorizație Registration number:Data eșantionării oficiale Eșantionor Date of official sampling Sampler Numărul de referință al lotului Reference lot number
  Specia Species Soiul (se specifica dacă soiuleste modificat genetic) Variety Categoria aprobata Approved category
  Greutate lot Lot weight Număr ambalaje și tip No and type of packages Loc depozitare Storage place Data sigilării Date of lot sealing
  Etichete oficiale, seria și numărul, tipulOfficial labels, series, number, type Tratamente efectuateTreated with: Data recepție eșantion Număr analiza Date of sample receiving Analysis number
  Document de inspecție în câmp nr: ................................ Field Inspection Document no ..................................... Agricultor multiplicator ......................................... Grower ........................................................... Țara de producție: Country of production: REZULTATE ANALIZE: ANALYSIS RESULTS Calitatea lotului: 1. Impurități %: 2. Defecte externe %: 3. Putregaiuri umede și uscate %: 4. Râie comuna %: 5. Râie prăfoasă %:6. Rhizoctonioza %: Total toleranțe pct. 2-6: % Calibrul: Alte determinări: Testare virus în descendența directa: Metoda de analiza: Codul pașaportului fitosanitar: SĂMÂNȚĂ CORESPUNDE PENTRU ÎNSĂMÂNȚARE CONFORM REGULILOR ȘI NORMELOR RO (CE) Emitent: (denumire, adresa, tel./fax, email) Director executiv, Formular tip Ordin MAPDR nr.
  H. Formular model Document de calitate și conformitate al furnizorului: ROMÂNIA FURNIZOR: Cod autorizație:
  DOCUMENT DE CALITATE ȘI CONFORMITATE AL FURNIZORULUI
  nr. ........... data .................
  Beneficiar ............................................
  Specia
  Soiul (se specifica dacă soiul este modificat genetic și codul de identificare)
  Categoria biologica
  Nr. de referință al lotului
  Cantitatea livrata (kg)
  Nr. de ambalaje și tip
  Document oficial de certificare al seminței nr. .........emitent ............. data ..............................
  Etichete oficiale, seria și nr., de la .... până la .....
  Pașaport fitosanitar Cod:
  Testare virus:
  Calibrul:
  Producător:
  Țara de producție:
  - Sămânță tratată cu ............................................... - Termen de valabilitate (garanție) ................................ Mențiuni: Samanta corespunde pentru însămânțare conform regulilor și standardelor Ordin MAPDR nr. Locul de depozitare-livrare ............... Furnizor .................................. Beneficiar ................................ L.S. L.S. Formular tip Ordin MAPDR nr.
  ------