ORDIN nr. 131 din 22 martie 2006privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 30 martie 2006  Având în vedere prevederile art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri bine justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi al Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.  +  Articolul 4Direcţia economică, resurse umane şi administrativă din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Institutul Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilor şitehnologiei informaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 22 martie 2006.Nr. 131.  +  Anexa
      MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
      INSTITUTUL NAŢIONAL DE STUDII ŞI CERCETĂRI PENTRU COMUNICAŢII
                   BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2006
                                                                  'ad mii lei 'ad
  INDICATORI Nr. rd. Realizat an 2005 - mii lei- Prevederi an 2006 - mii lei- %
  A 0 1 2 3
  I. VENITURI TOTALE, din care: 01 1.695,68 1.969,00 116,12
  1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care: 02 1.626,74 1.900,00 116,80
  a) Venituri din activitatea de bază*) 03 1.626,40 1.900,00 116,82
  b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare 04 0,34 - -
  2. VENITURI FINANCIARE 05 68,94 69,00 100,09
  3. VENITURI EXTRAORDINARE 06 - - -
  II. CHELTUIELI TOTALE 07 1.404,61 1.629,35 116,00
  1. Cheltuieli pentru exploatare, total, din care: 08 1.404,59 1.629,35 116,00
  a) Bunuri şi servicii 09 100,59 125,00 124,27
  b) Cheltuieli de personal, din care: 10 978,37 1.132,85 115,79
  - cheltuieli cu salariile 11 696,32 813,44 116,82
  - contribuţii de asigurări sociale de stat 12 142,82 151,62 106,16
  - contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii 13 - 5,76 -
  - contribuţii de asigurări de şomaj 14 19,71 19,19 97,36
  - contribuţii de asigurări sociale de sănătate 15 48,74 56,94 116,82
  - contribuţii de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale 16 9,03 10,56 116,94
  - alte cheltuieli de personal, din care: 17 61,75 75,34 122,01
  - deplasări, detaşări 18 2,12 7,00 330,18
  - tichete de masă 19 59,63 68,34 114,61
  c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele 20 62,58 70,00 111,86
  d) Cheltuieli de protocol 21 5,98 6,79 113,54
  e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate 22 1,37 1,59 116,06
  f) Cheltuieli cu sponsorizarea 23 - - -
  g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3- litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal 24 10,48 15,35 146,46
  h) Alte cheltuieli 25 245,22 277,77 113,27
  2. Cheltuieli financiare, din care: 26 0,02 - -
  - cheltuieli privind dobânzile 27 - - -
  - alte cheltuieli financiare 28 0,02 - -
  3. Cheltuieli extraordinare 29 - - -
  III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere) 30 291,07 339,65 116,69
  IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII 31 - - -
  V. IMPOZIT PE PROFIT 32 46,57 54,34 116,68
  VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere) 33 244,50 285,31 116,69
  VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI 34 - - -
  VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin Legea nr. 324/2003) din care: 35 244,50 285,31 116,69
  a) pentru cointeresarea personalului angajat în activitatea de cercetare- dezvoltare 20% 36 48,90 57,06 116,69
  b) pentru finanţarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investiţii şi aprobat de organul administraţiei centrale coordonator 25% 37 61,13 71,33 116,69
  c) pentru desfăşurarea activităţii curente 55% 38 134,47 156,92 116,69
  IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 39 20,95 61,13 291,79
  1. Surse proprii 40 20,95 61,13 291,79
  2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii 41 - - -
  3. Credite bancare pentru investiţii 42 - - -
  - interne 43 - - -
  - externe 44 - - -
  4. Alte surse 45 - - -
  X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care: 46 20,95 61,13 291,79
  1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului 47 20,95 61,13 291,79
  2. Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii 48 - - -
  - interne 49 - - -
  - externe 50 - - -
  XI. DATE DE FUNDAMENTARE - - -
  1. Venituri totale (rd. 01) 51 1.695,68 1.969,00 116,12
  2. Cheltuieli aferente veniturilor totale 52 1.404,61 1,629,35 116,00
  3. Rezultate (+;-)(rd.51 - rd.52) 53 291,07 339,65 116,69
  4. Nr. mediu de personal, total instituit, din care: 54 38,66 40,00 103,47
  - nr. mediu personal de cercetare - dezvoltare 55 24,66 27,00 109,49
  5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total instituit**) - lei 56 1.327,63 1.498,60 112,88
  6. Câştig mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei 57 1.383,04 1.563,03 113,00
  7. Rentabilitatea (rd.53/rd.52*100) 58 20,72 20,84 100,57
  8. Productivitatea muncii pe total personal mii. lei/persoană (rd.03/rd.54) din care: 59 42,0695 47,5000 112,91
  9. Rata rentabilităţii financiare rd.35x100 capital propriu 60 18,53 18,82 101,56
  10. Plăţi restante-total 61 - - -
  11. Creanţe de încasat 61 - - -
  ---------
      *) Veniturile previzionate a se realiza din contractele de cercetare
  încheiate cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţională pentru
  Cercetare Ştiinţifică, pentru programul nucleu şi pentru programul "Cercetare
  de excelenţă" pe anul 2006, sunt în sumă de 1.350 mii lei, iar cele
  previzionate a se realiza din contracte încheiate cu ordonatorii principali
  de credite care finanţează programe şi proiecte din fonduri proprii, sunt
  în sumă de 550 mii lei.
      **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa
  sumelor prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de
  Administraţie şi a Directorului General.
  NOTĂ:În cheltuielile cu salariile pe anul 2006, s-au cuprins şi:- suma de 45,742 mii lei, reprezentând indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie;- suma de 66,325 mii lei, reprezentând drepturile băneşti ale Directorului General.-------