ORDIN nr. 130 din 22 martie 2006privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 30 martie 2006  Având în vedere prevederile art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,în baza Legii nr. 292/2002 privind stabilirea modalităţii de aprobare a bugetelor de venituri şi cheltuieli ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare,ministrul comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei emite prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti, aflat în coordonarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, cu avizul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi al Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 3Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contravenţională în condiţiile legii.  +  Articolul 4Direcţia economică, resurse umane şi administrativă din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Zsolt NagyBucureşti, 22 martie 2006.Nr. 130.  +  Anexa     MINISTERUL/AUTORITATEA: M.C.T.I    INSTITUTUL NAŢIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN INFORMATICĂ - ICI                       BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI                                  PE ANUL 2006
             
    INDICATORINr. rd.Preliminat/ Realizat an 2005 - mii leiPrevederi an 2006 - mii lei%
    A0123
    I. VENITURI TOTALE, din care:0111.10012.250110,4
    1. VENITURI DIN EXPLOATARE din care:0211.08712.250110,5
    a) Venituri din activitatea de bază*)036.3258.000126,5
    b) Venituri din alte activităţi conexe activităţii de cercetare-dezvoltare044.7624.25089,3
    2. VENITURI FINANCIARE0513--
    3. VENITURI EXTRAORDINARE06---
    II. CHELTUIELI TOTALE din care:0710.40011.450110,1
    1. Cheltuieli de exploatare - total, din care:0810.39811.447110,0
    a) bunuri şi servicii093.5023.869,5110,5
    b) cheltuieli de personal, din care:105.9656.474,5108,5
    - cheltuieli cu salarii114.0004.400110,0
    - contribuţii de asigurări sociale de stat1286585699,0
    - contribuţii de asigurări de şomaj13118108,491,8
    - contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii14-32,5-
    - contribuţii de asigurări sociale de sănătate15282308,0109,2
    - contribuţii de asigurări de accidente de muncă şi boli profesionale165559,6108,3
    - alte cheltuieli de personal din care:17645710,0110,0
    - deplasări, detaşări18324350108,0
    - tichete de masă19321360112,1
    c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea şi provizioanele20494600121,4
    d) Cheltuieli de protocol2110710093,4
    e) Cheltuieli de reclamă şi publicitate22515300,0
    f) Cheltuieli cu sponsorizarea23---
    g) Cheltuieli prevăzute de art. 21 (3 - litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal243188283,8
    h) Alte cheltuieli25294300102,0
    2. Cheltuieli financiare, din care:2623150,0
    - cheltuieli privind dobânzile27---
    - alte cheltuieli financiare2823150,0
    3. Cheltuieli extraordinare29      
    III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)30700800114,3
    IV. ALTE CHELTUIELI DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII31---
    V. IMPOZIT PE PROFIT32112128114,3
    VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere)33588672114,3
    VII. ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI34---
    VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENŢI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobată prin legea nr. 324/2003) din care:35588672114,3
    a) pentru cointeresarea personalului angajat36117,6134,4114,3
    b) pentru finanţarea dezvoltării institutului naţional, în conformitate cu planul de investiţii şi dotări ale acestuia, aprobat de organul administraţiei centrale coordonator37352,8403,2114,3
    c) pentru desfăşurarea activităţii curente38117,6134,4114,3
    IX. SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:394.1005.300129,3
    1. Surse proprii403.8505.100132,4
    2. Alocaţii de la bugetul de stat pentru investiţii41---
    3. Credite bancare42---
    - interne43---
    - externe44---
    4. Alte surse4525020080,0
    X. CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:464.1005.300129,3
    1. Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului474.1005.300129,3
    2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii48---
    - interne49---
    - externe50---
    XI. DATE DE FUNDAMENTARE        
    1. Venituri totale (rd. 01)5111.10012.250110,4
    2. Cheltuieli aferente veniturilor totale5210.40011.450110,1
    3. Rezultate (+/-) (rd. 51 - rd. 52)53700800114,3
    4. Nr. mediu de personal total institut, din care:54215215100,0
    - număr mediu personal de cercetare-dezvoltare55125125100,0
    5. Câştigul mediu lunar pe salariat, total institut**) - lei561,4761,502101,7
    6. Câştigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare - lei571,7551,883107,3
    7. Rentabilitatea (rd. 53/rd. 52 ? 100)586,736,98103,8
    8. Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers (rd. 02/rd. 54)5951,5656,97110,5
    9. Rata rentabilităţii financiare rd. 35 ? 100/capital propriu608,7510114,3
    10. Plăţi restante61---
    11. Creanţe de încasat6276050065,8
  --------    *) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul       Educaţiei şi Cercetării/Autoritatea Naţionala pentru Cercetare       Ştiinţifica, inclusiv cele din contracte de finanţare pe programe nucleu,       sunt în suma de 8.000 mii lei, încheiate până la data de 31.12.2005.   **) Câştigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenţa sumelor       prevăzute pentru plata indemnizaţiilor membrilor Consiliului de       Aministratie şi drepturilor salariale ale directorului general.NOTĂ: În cheltuielile cu salariile pe anul 2006 s-au cuprins şi:- suma de 66 mii lei reprezentând indemnizaţiile membrilor consiliului de administraţie;- suma de 60 mii lei reprezentând drepturile băneşti ale directorului general;- contribuţiile pentru asigurări sociale de stat (19,75%), şomaj (2,5%), accidente (1,375%) şi contribuţiile pentru concedii şi indemnizaţii (0,75%), sunt calculate la cheltuieli cu salariile, minus indemnizaţia membrilor CA (66 mii lei).-----------