AL ŞAPTELEA PROTOCOL ADIŢIONAL din 5 octombrie 2004LA CONSTITUŢIA UNIUNII POŞTALE UNIVERSALE*)
EMITENT
  • ACT INTERNAŢIONAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 277 din 28 martie 2006    ______ Notă *) Traducere.Plenipotenţiarii guvernelor statelor membre ale Uniunii Poştale Universale, reuniţi la Bucureşti, în baza art. 30.2 din Constituţia Uniunii Poştale Universale, semnată la Viena la 1 iulie 1964, au adoptat, sub rezerva ratificării, următoarele amendamente la această Constituţie.  +  Articolul I(preambul modificat)În vederea dezvoltării comunicării între popoare printr-o funcţionare eficientă a serviciilor poştale şi pentru a contribui la realizarea scopurilor nobile ale colaborării internaţionale în domeniul economic, social şi cultural, plenipotenţiarii guvernelor statelor membre ale Uniunii Poştale Universale au adoptat, sub rezerva ratificării, următoarea Constituţie.Misiunea Uniunii este aceea de a stimula dezvoltarea durabilă a serviciilor poştale universale de calitate, eficiente şi accesibile, cu scopul de a facilita comunicarea între locuitorii întregii lumi prin:- garantarea liberei circulaţii a trimiterilor poştale pe teritoriul poştal unic, compus din reţele interconectate;- încurajarea adoptării de norme comune rezonabile şi a utilizării tehnologiei;- asigurarea cooperării şi interacţiunii între participanţi;- promovarea unei cooperări tehnice eficiente;- satisfacerea nevoilor evolutive ale consumatorilor.  +  Articolul II(Articolul 1 bis adăugat)Definiţii1. Pentru scopul actelor Uniunii Poştale Universale, următorii termeni sunt definiţi după cum urmează:1.1. serviciu poştal: toate serviciile poştale al căror scop este fixat de către organele Uniunii.Principalele obligaţii ale serviciilor poştale constau în îndeplinirea anumitor obiective sociale şi economice ale statelor membre, prin asigurarea colectării, sortării, transmiterii şi livrării de trimiteri poştale;1.2. stat membru: un stat care îndeplineşte condiţiile menţionate la art. 2 din Constituţie;1.3. teritoriu poştal unic (unul şi acelaşi teritoriu poştal): Obligaţia părţilor semnatare ale actelor UPU de a asigura schimbul reciproc de trimiteri ale poştei de scrisori, inclusiv libertatea de tranzit, şi de a trata trimiterile poştale aflate în tranzit din alte state conform propriilor trimiteri poştale, fără discriminare;1.4. libertatea de tranzit: principiu conform căruia o administraţie poştală intermediară este obligată să transporte trimiterile poştale primite în tranzit de la altă administraţie poştală UPU, asigurându-le un tratament similar celui acordat trimiterilor interne;1.5. trimiterea poştei de scrisori: trimiteri definite în cadrul Convenţiei;1.6. serviciu poştal internaţional: operaţiunile sau serviciile poştale reglementate de acte; o parte din aceste operaţiuni sau servicii.  +  Articolul III(Articolul 22 modificat)Actele Uniunii1. Constituţia este Actul fundamental al Uniunii. Ea conţine regulile organice ale Uniunii şi nu va putea face obiectul rezervelor.2. Regulamentul general conţine dispoziţiile care asigură aplicarea Constituţiei şi funcţionarea Uniunii. Este obligatorie pentru toate statele membre şi nu va putea face obiectul rezervelor.3. Convenţia Poştală Universală, Regulamentul poştei de scrisori şi Regulamentul referitor la coletele poştale conţin regulile comune aplicabile serviciului poştal internaţional, precum şi dispoziţiile referitoare la serviciile poştei de scrisori şi colete poştale. Aceste acte sunt obligatorii pentru toate statele membre.4. Aranjamentele Uniunii şi regulamentele lor de aplicare reglementează serviciile, altele decât poşta de scrisori şi coletele poştale, între statele membre care sunt parte la aranjamentele respective. Acestea nu sunt obligatorii decât pentru aceste state.5. Regulamentele care conţin măsurile de aplicare necesare implementării Convenţiei şi aranjamentelor sunt adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală, ţinând cont de deciziile luate de Congres.6. Eventualele protocoale finale anexate actelor Uniunii, vizate la paragrafele 3, 4 şi 5, conţin rezervele la aceste acte.  +  Articolul IV(Articolul 30 modificat)Modificarea Constituţiei1. Pentru a fi adoptate, propunerile supuse Congresului şi referitoare la prezenta Constituţie trebuie aprobate de către cel puţin două treimi din numărul statelor membre ale Uniunii cu drept de vot.2. Amendamentele adoptate de către un congres fac obiectul unui protocol adiţional şi, cu excepţia cazului în care Congresul decide altfel, intră în vigoare în acelaşi timp cu actele reînnoite cu ocazia aceluiaşi congres. Ele sunt ratificate cât mai curând posibil de către statele membre şi instrumentele acestei ratificări sunt tratate conform procedurilor menţionate la art. 26.  +  Articolul V(Articolul 31 modificat)Modificarea Regulamentului general, a Convenţiei şi aranjamentelor1. Regulamentul general, Convenţia şi aranjamentele fixează condiţiile ce trebuie îndeplinite pentru aprobarea propunerilor ce le revin.2. Convenţia şi aranjamentele intră în vigoare simultan şi au aceeaşi durată. Din ziua fixată de către Congres pentru punerea în aplicare a acestor acte, actele corespunzătoare Congresului precedent sunt abrogate.  +  Articolul VIAderarea la protocolul adiţional şi la celelalte acte ale Uniunii1. Ţările membre ce nu au semnat prezentul protocol pot să adere în orice moment.2. Ţările membre care apar în calitate de părţi în cadrul actelor reînnoite de către Congres, dar care nu le-au semnat, sunt obligate să adere în cel mai scurt timp posibil.3. Documentele de aderare referitoare la cazurile prezentate la paragrafele 1 şi 2 trebuie să fie adresate directorului general al Biroului Internaţional. Acesta notifică această depunere guvernelor statelor membre.  +  Articolul VIIAplicarea şi durata protocolului adiţional la Constituţia Uniunii Poştale UniversalePrezentul protocol adiţional va intra în vigoare la 1 ianuarie 2006 şi va rămâne în vigoare pe o durată nedeterminată.Motiv pentru care plenipotenţiarii guvernelor ţărilor membre au redactat prezentul protocol adiţional, protocol care va avea aceeaşi forţă şi valoare ca şi cum prevederile sale ar fi fost introduse în textul aceleiaşi constituţii, şi au semnat prezentul protocol adiţional într-un singur exemplar original care va fi depus la directorul general al Biroului Internaţional. O copie va fi eliberată fiecărei părţi de către Biroul Internaţional al Uniunii Poştale Universale.Întocmit la Bucureşti la 5 octombrie 2004.___________