LEGE nr. 187 din 7 decembrie 1999 (*actualizata*)privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securitatii ca politie politica(actualizata până la data de 17 decembrie 1999*)
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • ----------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 603 din 9 decembrie 1999. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 decembrie 1999 cu modificările şi completările aduse de RECTIFICAREA nr. 187 din 7 decembrie 1999.Parlamentul României adopta prezenta lege.În perioada dictaturii comuniste s-a exercitat, în special prin organele securitatii statului, ca politie politica, o permanenta teroare împotriva cetatenilor tarii, drepturilor şi libertatilor lor fundamentale. Aceasta indreptateste accesul la propriul dosar şi deconspirarea securitatii ca politie politica, în condiţiile prezentei legi.-------------Preambulul Legii a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 187 din 7 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 17 decembrie 1999.  +  Articolul 1 (1) Orice cetatean român sau cetatean strain care după 1945 a avut cetatenie română are dreptul de acces la propriul dosar întocmit de organele securitatii, ca politie politica. Acest drept se exercită la cerere şi consta în studierea nemijlocita a dosarului, eliberarea de copii de pe actele dosarului şi de pe inscrisurile doveditoare despre cuprinsul dosarului. (2) Totodata persoana, subiect al unui dosar din care rezultă ca a fost urmarita de organele securitatii statului, are dreptul, la cerere, sa afle identitatea agentilor de securitate şi a colaboratorilor, care au contribuit cu informaţii la completarea acestui dosar. (3) De drepturile prevăzute la alin. (1) şi (2) beneficiaza sotul supravietuitor şi rudele până la gradul al doilea inclusiv ale persoanei decedate, în afară de cazul în care aceasta a dispus altfel. (4) Exercitarea drepturilor prevăzute la alin. (1)-(3) se face personal sau prin reprezentant cu procura speciala şi autentica.  +  Articolul 2Pentru a asigura dreptul de acces la informaţiile de interes public, orice cetatean român cu domiciliul în tara sau în strainatate, precum şi presa scrisa şi audiovizuala, partidele politice, organizaţiile neguvernamentale legal constituite, autorităţile şi instituţiile publice au dreptul de a fi informate, la cerere, în legătură cu calitatea de agent sau de colaborator al organelor securitatii, ca politie politica, a persoanelor care ocupa sau candideaza pentru a fi alese ori numite în urmatoarele demnitati sau functii: a) Preşedintele României; b) deputat sau senator; c) membru al Guvernului, secretar de stat, subsecretar de stat, secretar general, secretar general adjunct din Guvern şi din ministere, director în minister şi asimilati ai acestor functii; d) secretarii generali şi secretarii generali adjuncţi ai Camerelor Parlamentului, directorii departamentelor celor două Camere, consilierii prezidentiali şi de stat; e) prefect, subprefect, secretar general şi director în prefectura, secretar general al consiliului judetean şi al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, primar, viceprimar, consilier judetean, consilier în Consiliul General al Municipiului Bucureşti, sefii serviciilor descentralizate în judete; f) directorul şi adjunctii săi la Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza şi Serviciul de Telecomunicatii Speciale; g) inspector general al politiei, inspector general adjunct, director general, director, sef de serviciu şi sef de birou la nivel central şi judetean, precum şi ceilalti ofiteri şi subofiteri angajaţi ai Ministerului de Interne; h) persoanele cu functii de conducere, la nivel naţional şi judetean, în Garda financiară şi în organele vamale; i) judecatorii şi magistratii-asistenti de la Curtea Suprema de Justiţie şi de la Curtea Constituţională, procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea Suprema de Justiţie, judecatorii, procurorii şi prim-grefierii de la instantele şi parchetele civile şi militare, avocatii şi notarii publici; i) personalul diplomatic şi consular, cu excepţia celor care indeplinesc functii tehnice sau administrative; j) preşedintele, vicepresedintii, judecatorii, consilierii de conturi, procurorii financiari şi prim-grefierul Curtii de Conturi; k) presedinte şi presedinte de secţie la Consiliul Legislativ, membrii Consiliului Legislativ, persoane cu functii de conducere din Fondul Proprietăţii de Stat, presedintii şi membrii Consiliului Concurentei, ai Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare, ai Comisiei Naţionale pentru Statistica şi ai Oficiului Naţional de Cadastru, Geodezie şi Cartografie; l) avocatul poporului şi adjunctii acestuia; m) membru în Consiliul Naţional al Audiovizualului; n) membru în consiliile de administratie ale societatilor publice de radio şi de televiziune, patron, director, redactor-sef, redactor în serviciile publice sau private de televiziune, radio sau presa scrisa, analisti politici şi asimilatii acestora, după caz; o) guvernatorul Băncii Naţionale a României, presedinte, vicepresedinte de banca şi membrii consiliului de administratie din sectorul bancar; p) membru, membru corespondent, membru de onoare sau secretar al Academiei Române; r) rectorul, prorectorii, secretarul ştiinţific al senatului universitar şi decanii din instituţiile de invatamant superior de stat şi private; s) inspector general sau adjunct, inspector de specialitate al inspectoratului scolar judetean, director de liceu ori de grup scolar, precum şi director în instituţiile de cultura, la nivel naţional, judetean şi municipal; s,) presedinte, vicepresedinte, secretar general şi ceilalti membri ai organelor de conducere statutare ale partidelor politice, la nivel naţional şi judetean, sau ai unei organizaţii neguvernamentale şi asimilatii acestor functii; t) personalul militar şi civil cu functii de conducere din Ministerul Apararii Naţionale şi din statele majore ale categoriilor de forte ale armatei, precum şi comandantii de unităţi sau echivalente; t,) ierarhii şi sefii cultelor religioase recunoscute de lege, până la nivel de preot inclusiv, precum şi asimilatii lor de la parohiile din tara şi din strainatate; u) presedinte, vicepresedinte şi secretar general de organizaţii patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional şi asimilatii acestor functii, precum şi ceilalti membri ai conducerilor executive respective; v) director al directiei de posta şi telecomunicatii, şefi de serviciu de posta şi de telecomunicatii, şefi de centrala telefonica; x) persoanele cu functie de conducere din directiile sanitare judetene, din directiile judetene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, din Colegiul Medicilor din România, din casele de asigurări de sănătate, directorii de spitale, precum şi medicii psihiatri, anatomo-patologii şi medicii legisti; y) persoanele cu functii de conducere, inclusiv membru al consiliului de administratie în regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale având ca obiect activităţi de interes public sau strategic, precum şi membrii conducerii fundatiilor, asociaţiilor şi filialelor care activeaza pe teritoriul României, inclusiv fondatorii acestora; z) persoanele care deţin titlul de revolutionar sau de luptator cu merite deosebite în Revolutia din decembrie 1989.  +  Articolul 3 (1) Persoanele care candideaza spre a fi alese sau numite în una dintre demnitatile sau functiile prevăzute la art. 2 sunt obligate sa faca o declaratie autentica, pe propria raspundere, potrivit legii penale, privind apartenenta sau neapartenenţa ca agent sau colaborator al organelor de securitate, ca politie politica. Înainte de alegere sau de numire verificarea se face din oficiu, pentru persoanele care candideaza pentru a fi alese sau numite în demnitatile ori în functiile prevăzute la art. 2 lit. a)-c); de asemenea, verificarea este obligatorie şi pentru persoanele care au fost alese sau numite în respectivele demnitati ori functii publice, inclusiv pentru cele aflate în exercitiul respectivelor demnitati sau functii la data intrarii în vigoare a prezentei legi, în cazul în care aceasta nu s-a facut în timpul candidaturii. (2) Declaratia prevăzută la alin. (1) se va depune o dată cu cererea de numire sau cu declaratia de acceptare a candidaturii. (3) Verificările se sisteaza dacă persoana care exercită una dintre demnitatile sau functiile enumerate la art. 2 demisioneaza sau, după caz, renunta la candidatura ori la numire în termen de 15 zile de la data comunicarii sau solicitarii acestor verificări. (4) Pentru candidati verificarea se face, în mod obligatoriu, în ordinea prezentei pe lista. Rezultatele verificării vor fi publicate imediat în Monitorul Oficial al României şi vor fi puse la dispoziţie mijloacelor de informare în masa. (5) În vederea verificării, Biroul Electoral Central sau local, după caz, va comunică în termen de 24 de ore listele cuprinzand candidatii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii, care va transmite rezultatul în termen de 7 zile.  +  Articolul 4 (1) Verificările solicitate se vor face respectandu-se urmatoarea ordine de prioritati: a) persoanele candidate în alegeri, în ordinea prevăzută la art. 2; b) persoanele care urmeaza să fie numite în una dintre functiile şi demnitatile prevăzute la art. 2, la nivel naţional; c) persoanele care urmeaza să fie numite în una dintre functiile şi demnitatile prevăzute la art. 2, la nivel local. (2) Ţinând seama de prioritatile enumerate mai sus, prin regulamentul propriu de functionare Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii va da o ordine de prioritati pentru toate functiile şi demnitatile prevăzute la art. 2.  +  Articolul 5 (1) Prin politie politica se înţelege toate acele structuri ale securitatii, create pentru instaurarea şi menţinerea puterii totalitar-comuniste, precum şi pentru suprimarea sau ingradirea drepturilor şi libertatilor fundamentale ale omului. (2) Este agent al organelor de securitate, ca politie politica, în sensul prezentei legi, orice persoană care a indeplinit calitatea de lucrator operativ, inclusiv acoperit, al acestor organe în perioada 1945-1989. (3) Este colaborator al organelor de securitate, ca politie politica, în sensul prezentei legi, persoana care: a) a fost retribuita sau recompensata în alt mod pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate; b) a fost detinator de locuinta conspirativa sau de casa de intalnire; c) a fost rezident al securitatii, în sensul prezentei legi; d) orice altă persoană care a dat informaţii securitatii, prin care s-a adus atingere, nemijlocit sau prin alte organe, drepturilor şi libertatilor fundamentale ale omului. Informaţiile cuprinse în declaratiile date în timpul anchetei de către persoana retinuta sau arestata pentru motive politice privind cauza pentru care a fost cercetata, judecata şi condamnata nu fac obiectul acestei prevederi. (4) Se considera colaborator al organelor de securitate, ca politie politica, şi persoana care a transmis sau a inlesnit transmiterea de informaţii, note, rapoarte sau alte acte, prin care se denuntau activitatea sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist, de natura sa aduca atingere drepturilor şi libertatilor fundamentale ale omului. (5) Sunt asimilati colaboratorilor prevăzuţi la alin. (3) persoanele care au avut competente decizionale, juridice ori politice sau care prin abuz de putere politica au luat decizii la nivel central sau local, cu privire la activitatea securitatii sau cu privire la activitatea altor structuri de represiune ale regimului totalitar comunist. (6) Implicarea în activitatea de politie politica a persoanelor prevăzute la art. 2 se stabileste pe baza datelor, probelor şi indiciilor existente în dosarele care fac obiectul cercetării, precum şi prin orice inscrisuri prezentate de orice persoană interesata în cazul lipsei, alterarii sau descompletarii dosarului.-------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 187 din 7 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 17 decembrie 1999.  +  Articolul 6Dispozitiile art. 45 alin. 2 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi functionarea Serviciului Roman de Informaţii, precum şi ale art. 20 alin. 2 şi ale art. 22 cu referire la anexa nr. 6 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996 nu sunt aplicabile dosarelor la care se referă art. 1 şi datelor solicitate în temeiul art. 2 din prezenta lege, care nu pot fi considerate ca privesc siguranţa naţionala a României.  +  Articolul 7 (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentei legi se infiinteaza Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securitatii, ca politie politica, cu sediul în municipiul Bucureşti, denumit în continuare Consiliu. (2) Consiliul este un organism autonom cu personalitate juridica, supus controlului Parlamentului. Anual sau la cererea Parlamentului, Consiliul prezinta rapoarte.  +  Articolul 8 (1) Consiliul este condus de un colegiu compus din 11 membri. (2) Membrii Colegiului Consiliului sunt numiti de Parlament, la propunerea grupurilor parlamentare, potrivit configuratiei politice a celor două Camere, pe baza raportului comun, întocmit de comisiile juridice ale Camerei Deputatilor şi Senatului, în sedinta comuna, pentru un mandat de 6 ani. Mandatul poate fi reinnoit o singură dată. (3) Propunerile nominale pentru Colegiul Consiliului se depun la Birourile permanente ale Camerei Deputatilor şi Senatului de către liderii grupurilor parlamentare, în limita numarului de locuri stabilit potrivit alin. (1) şi (2), în cel mult 10 zile calendaristice de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, care le trimite comisiilor juridice. Propunerile vor fi insotite de: curriculum vitae, copiile fidele de pe fisele cuprinzand antecedentele penale, declaratiile pe propria raspundere ale candidaţilor, în sensul că nu se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2)-(5), respectiv că nu au apartinut şi nu au colaborat cu organele de securitate. (4) Comisiile juridice ale Camerei Deputatilor şi Senatului vor audia în sedinta comuna şi vor verifica indeplinirea condiţiilor impuse candidaţilor prin prezenta lege; candidaturile vor fi avizate individual. Raportul comun cuprinzand rezultatul audierilor se inainteaza Birourilor permanente ale celor două Camere în termen de 10 zile calendaristice de la primirea listelor cuprinzand candidatii. (5) Candidatii care nu indeplinesc condiţiile prevăzute în prezenta lege vor fi inlocuiti, la cererea comisiilor juridice ale celor două Camere, de către grupurile parlamentare care i-au propus. Noile propuneri se inainteaza în termen de 5 zile de la comunicarea facuta de birourile permanente ale celor două Camere către grupurile parlamentare. Locurile rămase vacante ca urmare a nedepunerii propunerilor de candidati de către grupurile parlamentare în termenul de 5 zile se redistribuie între restul grupurilor parlamentare, potrivit configuratiei prevăzute la alin. (2). (6) Camera Deputatilor şi Senatul, intrunite în sedinta comuna, pe baza raportului comun al comisiilor juridice, se pronunţă prin vot asupra listei cuprinzand candidatii pentru Colegiul Consiliului, în cel mult 10 zile calendaristice de la data depunerii raportului comisiilor juridice. Votul se exprima prin apel nominal. (7) Colegiul Consiliului îşi alege dintre membrii săi un presedinte, un vicepresedinte şi un secretar în termen de 5 zile de la constituirea sa. Colegiul Consiliului lucreaza în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor şi adopta decizii cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi. Dezbaterile Colegiului Consiliului nu sunt publice. (8) Din Consiliu şi din Colegiul Consiliului nu pot face parte agentii sau colaboratorii organelor de securitate, astfel cum sunt definiti în prezenta lege, cei ai altor servicii secrete straine, ai altor structuri informative interne şi straine şi ai altor organizaţii ce au desfăşurat şi desfăşoară activităţi care contravin drepturilor şi libertatilor fundamentale ale omului. De asemenea, nu pot face parte persoanele care au suferit condamnari pentru infractiuni de drept comun, chiar dacă au fost amnistiate sau reabilitate. Calitatea de membru al Colegiului Consiliului nu poate fi acordată persoanelor care au facut sau fac parte din partide politice. (9) Consiliul funcţionează în temeiul unui regulament elaborat de Colegiul Consiliului în termen de 30 de zile de la data constituirii sale, adoptat prin hotărâre a Parlamentului în termen de 15 zile de la sesizare, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. (10) La investirea în functie membrii Colegiului Consiliului depun urmatorul juramant în faţa Parlamentului:"Jur sa respect Constitutia şi legile tarii, drepturile şi libertatile fundamentale ale omului, să-mi indeplinesc cu constiinciozitate, onoare şi fără partinire indatoririle ce-mi revin în calitate de membru al Colegiului Consiliului. Asa să-mi ajute Dumnezeu!"  +  Articolul 9 (1) În cazul în care, ulterior alegerii Consiliului, se constată că unul dintre membrii acestuia nu indeplineste condiţiile prevăzute în prezenta lege, se procedeaza la revocarea mandatului şi la o noua alegere. Verificarea indeplinirii condiţiilor se face, la cererea oricarei persoane, de către Curtea Suprema de Justiţie. (2) Revocarea se pronunţă de Curtea Suprema de Justiţie, în complet de 3 judecatori, cu citarea părţilor. Decizia pronunţată poate fi atacata cu recurs în termen de 10 zile de la pronuntare. Recursul se judeca în complet de 7 judecatori, cu citarea părţilor. În ambele faze Curtea Suprema de Justiţie solutioneaza aceste cauze, cu celeritate.  +  Articolul 10 (1) Consiliul îşi elaboreaza proiectul bugetului propriu de venituri şi cheltuieli, pe care îl inainteaza Guvernului în vederea includerii lui în bugetul de stat. (2) Preşedintele Colegiului Consiliului este ordonator principal de credite.  +  Articolul 11 (1) Consiliul este organizat la nivel naţional şi funcţionează intr-o structura unica. (2) În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi Consiliul General al Municipiului Bucureşti va asigura spatiile corespunzătoare pentru desfăşurarea activităţii Consiliului.  +  Articolul 12Pentru realizarea dreptului de acces la propriul dosar persoana indreptatita conform art. 1 se adreseaza Consiliului printr-o cerere scrisa. Consiliul va raspunde solicitarii în termen de 30 de zile.  +  Articolul 13 (1) Persoanele indreptatite pot solicita Consiliului, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1), în condiţiile prezentei legi, urmatoarele: a) consultarea dosarelor sau a oricăror materiale intocmite până la data de 22 decembrie 1989 de organele de securitate; b) eliberarea unor copii de pe inscrisurile aflate în aceste dosare ori alte materiale; c) eliberarea unor adeverinte privind apartenenta sau neapartenenta, colaborarea ori necolaborarea cu organele de securitate. (2) Nu se elibereaza copii de pe acele inscrisuri ale dosarului, al caror continut poate afecta major o terta persoana, decat în urmatoarele condiţii: a) cu acordul scris al persoanei ce poate fi afectată major sau al mostenitorilor legali; b) asigurand o copie care nu cuprinde pasajele privitoare la o terta persoana ce poate fi afectată major.  +  Articolul 14 (1) Conţinutul adeverintelor eliberate potrivit art. 13 alin. (1) lit. c) poate fi contestat la Colegiul Consiliului în termen de 30 de zile de la comunicare. (2) Contestaţia va fi solutionata de Colegiul Consiliului în termen de 60 de zile de la înregistrare. (3) Decizia Colegiului Consiliului poate fi atacata, în termen de 30 de zile de la comunicare, la curtea de apel în competenţa careia îşi are domiciliul contestatarul.  +  Articolul 15 (1) Dreptul de acces la informaţiile de interes public prevăzute la art. 2 se exercită de către persoana fizica sau persoana juridica indreptatita, printr-o cerere adresata Consiliului. (2) Prin aceasta cerere se poate solicita eliberarea unui act din care să rezulte dacă a avut sau nu a avut calitatea de agent sau de colaborator al organelor de securitate, privitor la persoanele care ocupa sau sunt propuse să fie numite în functiile enumerate la art. 2. (3) Verificările pot fi declansate şi la cererea persoanelor care ocupa functiile prevăzute la art. 2, pentru propriul dosar. (4) Pe baza cererilor primite potrivit alin. (1) Consiliul verifica probele deţinute, indiferent de forma lor, şi instiinteaza de îndată persoana, în vederea exercitarii drepturilor prevăzute la art. 3. (5) Calitatea de agent sau de colaborator al organelor de securitate se stabileste de către Consiliu prin probele aflate în evidentele organelor de securitate, coroborate cu probe cum ar fi: angajamentul scris şi semnat de cel în cauza, rapoarte, sinteze informative, inscrisuri olografe şi dovezi, indiferent de suportul pe care s-ar afla, din arhivele securitatii. (6) În termen de 30 de zile de la data primirii cererilor Consiliul citeaza, în vederea audierii, persoana care a solicitat, precum şi persoana cu privire la care s-au solicitat verificări, potrivit procedurii stabilite prin regulament. Declanşarea şi finalizarea verificărilor solicitate se pot face şi în lipsa persoanelor legal citate. (7) După finalizarea verificărilor, care nu pot dura mai mult de 60 de zile de la data primirii cererii, Consiliul comunică în scris solicitantului dacă persoana cu privire la care s-a cerut verificarea a fost sau nu a fost agent ori colaborator al organelor securitatii, în sensul prezentei legi.  +  Articolul 16 (1) Împotriva comunicarii eliberate potrivit art. 15 alin. (4) solicitantul sau persoana cu privire la care s-a cerut verificarea se poate adresa Colegiului Consiliului printr-o contestaţie, în termen de 15 zile de la data primirii comunicarii. Colegiul Consiliului reexamineaza documentaţia care a stat la baza comunicarii şi în termen de 30 de zile de la data depunerii contestaţiei adopta o decizie care se comunică în termen de 10 zile atât solicitantului, cat şi persoanei cu privire la care s-au efectuat verificări, indiferent de autorul contestaţiei. Decizia Colegiului Consiliului poate fi atacata în termen de 30 zile de la data comunicarii la curtea de apel, sectia civila, în competenţa careia îşi are domiciliul contestatarul. (2) Curtea de apel judeca în sedinta secreta în complet de 3 judecatori. Participarea procurorului este obligatorie. Hotărârea este definitivă şi irevocabila. Actele şi lucrarile dosarelor au regim secret. (3) În vederea adoptarii deciziei Colegiul Consiliului audiaza persoana cu privire la care s-au cerut verificări şi utilizeaza documentaţia depusa de aceasta sau de solicitant. Documentaţia initiala poate fi completata. Persoana faţă de care se efectueaza verificări are dreptul sa consulte documentele care au stat la baza comunicarii contestate. Lipsa persoanei legal citate nu împiedica adoptarea unei decizii.  +  Articolul 17 (1) Consiliul asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a comunicarilor rămase definitive prin necontestare sau rămase definitive prin hotărâre a curtii de apel. (2) Consiliul asigura publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a datelor de identitate, inclusiv numele conspirative şi functiile deţinute de ofiterii şi subofiterii de securitate, activi sau acoperiţi, care au desfăşurat activităţi de politie politica. (3) Consiliul da publicităţii informaţiile şi documentele care atesta implicarea organelor de securitate şi a altor structuri politice şi represive ale regimului totalitar comunist în savarsirea unor infractiuni grave contra vietii, integritatii fizice sau psihice şi libertatii persoanelor, precum şi a unor acte de tradare a intereselor naţionale. (4) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile în mod corespunzător şi cu privire la persoanele prevăzute la art. 5 alin. (5).-------------Alin. (2) al art. 17 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 187 din 7 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 17 decembrie 1999.  +  Articolul 18În cazurile neelucidate, de decese sau de disparitii despre care exista indicii ca s-au produs în legătură cu activitatea organelor de securitate, Consiliul ofera informaţii din proprie iniţiativă sau pe baza unei cereri scrise din partea mostenitorilor prezumtivi ai celor declarati disparuti sau a succesorilor celor decedati.  +  Articolul 19În scopul stabilirii adevarului istoric Colegiul Consiliului pune la dispoziţie cercetatorilor acreditati în acest sens de Consiliu documente şi informaţii complete cu privire la structura, metodele şi activităţile organelor de securitate, în condiţiile legii şi ale regulamentului Consiliului.  +  Articolul 20 (1) Colegiul Consiliului primeste în gestiune toate documentele privitoare la exercitarea drepturilor prevăzute de prezenta lege, cu excepţia celor care privesc siguranţa naţionala, potrivit legii. (2) De la data intrarii în vigoare a prezentei legi şi până la data preluării, membrii Colegiului au acces neingradit la documentele prevăzute la alin. (1), precum şi la orice copii de pe acestea care, în această perioadă, se păstrează şi se studiaza la sediile deţinătorilor. (3) Serviciul Roman de Informaţii, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Ministerul Apararii Naţionale, Arhivele Naţionale şi orice alte institutii publice sau private, precum şi persoanele fizice, care deţin asemenea documente, sunt obligate să asigure acest drept de acces şi să le predea de îndată Colegiului Consiliului. (4) Drepturile şi oblibaţiile prevăzute la alin. (1)-(3) se referă şi la inregistrarile audio şi video, dischete, fotografii, filme şi microfilme. (5) Neindeplinirea obligaţiilor prevăzute la alineatele precedente atrage, după caz, raspunderea penala, administrativa, civila sau disciplinara a conducătorilor organelor, instituţiilor şi persoanelor fizice respective, după caz. (6) Stabilirea în concret a dosarelor care privesc siguranţa naţionala, prevăzute la alin. (1), se va face de comun acord de Consiliu, împreună cu instituţiile detinatoare. În caz de divergenta, hotărârea va fi adoptata de Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.-------------Alin. (1) al art. 20 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 187 din 7 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 17 decembrie 1999.Alin. (2) al art. 20 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 187 din 7 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 17 decembrie 1999.Alin. (3) al art. 20 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 187 din 7 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 17 decembrie 1999.Alin. (6) al art. 20 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 187 din 7 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 17 decembrie 1999.  +  Articolul 21Sediul Consiliului, precum şi sediul propriei sale arhive beneficiaza de paza permanenta cu titlu gratuit, asigurata de Comandamentul Trupelor de Jandarmi.  +  Articolul 22Consiliul îşi desfăşoară activitatea pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea prelungirii acesteia, prin lege.-------------Art. 22 a fost modificat prin RECTIFICAREA nr. 187 din 7 decembrie 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 619 din 17 decembrie 1999.  +  Articolul 23 (1) La încetarea activităţii Consiliului fondul arhivistic şi documentar constituit pe baza prezentei legi se preda spre conservare Arhivelor Naţionale. (2) De asemenea, se transfera Arhivelor Naţionale sediile şi dotarile Consiliului.  +  Articolul 24 (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi de către alte persoane decat cele prevăzute la art. 20 atrage, de asemenea, raspunderea penala, civila, administrativa sau disciplinara, după caz. (2) Sustragerea, tainuirea, falsificarea, contrafacerea, deteriorarea sau distrugerea dosarelor, registrelor şi a oricăror documente ale securitatii se pedepsesc potrivit legii penale, maximul pedepsei majorandu-se cu 2 ani. (3) Eliberarea de adeverinte, documente sau copii de pe acestea din dosare sau informaţii despre acestea, în alte condiţii decat cele prevăzute în prezenta lege, constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani. (4) Darea spre publicitate a unor date sau informaţii din dosare, necorespunzatoare adevarului, de natura sa lezeze viaţa, demnitatea, onoarea sau reputatia unei persoane constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani. (5) Prezentarea denaturata a datelor din dosarul de securitate, în scopul discreditarii sau al nedeconspirarii, constituie infractiune şi se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a mai lucra în domeniul arhivelor.  +  Articolul 25Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Ministerul Apararii Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Public au obligaţia de a pune la dispoziţie comisiilor juridice ale Camerei Deputatilor şi Senatului materialele solicitate cu privire la persoana candidaţilor primului Colegiu al Consiliului, constituit potrivit prevederilor art. 8.  +  Articolul 26Nici o alta prevedere legala privitoare la regimul documentelor nu poate fi interpretata astfel încât sa impiedice aplicarea prevederilor prezentei legi.Această lege a fost adoptata de Camera Deputatilor şi de Senat în sedinta din 20 octombrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VASILE LUPUp. PRESEDINTELE SENATULUI,ULM NICOLAE SPINEANU--------