HOTĂRÂRE nr. 460 din 9 mai 2001 (*actualizata*)privind punerea în circulatie a noilor tipuri de pasapoarte româneşti(actualizata până la data de 24 iunie 2002*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ---------------*) Textul initial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 272 din 25 mai 2001. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 24 iunie 2002, cu modificările şi completările aduse de HOTĂRÂREA nr. 617 din 13 iunie 2002.În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 28 din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1997 privind regimul pasapoartelor în România, aprobata cu modificari prin Legea nr. 216/1998,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se stabilesc noile tipuri de pasapoarte româneşti prezentate în anexele nr. 1-5. (2) Punerea în circulatie a noilor tipuri de pasapoarte se face de autorităţile abilitate prin lege, după epuizarea stocului existent la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 2 (1) Pasapoartele eliberate până la data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri, aflate asupra deţinătorilor, vor fi retrase treptat din circulatie. (2) Valabilitatea pasapoartelor prevăzute la alin. (1) nu se mai prelungeste după punerea în circulatie a noilor tipuri de pasapoarte.  +  Articolul 3 (1) Pentru confectionarea noilor tipuri de pasapoarte se abiliteaza Secretariatul General al Guvernului, prin Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", în calitate de producător, sa organizeze licitaţie publică internationala, în colaborare cu Ministerul Administraţiei Publice, Ministerul de Interne, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Finanţelor Publice. (2) Licitaţia publică se organizeaza, în condiţiile legii, în vederea desemnarii unui furnizor unic care va asigura: a) confectionarea şi livrarea unui lot de 5 milioane de pasapoarte simple de tip nou, realizate în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, pentru facilitarea integrarii României în structurile acesteia; b) livrarea echipamentelor necesare pentru emiterea şi citirea optica a noilor tipuri de pasapoarte.-----------------Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de articolul unic din HOTĂRÂREA nr. 617 din 13 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 24 iunie 2002.  +  Articolul 4Se aprobă caietul de sarcini şi instrucţiunile de participare la licitaţia publică, prevăzute în anexele nr. 6 şi 7*).-----------------*) Anexele nr. 6 şi 7 se comunică instituţiilor interesate.  +  Articolul 5Sumele necesare pentru finantarea operaţiunilor prevăzute la art. 3 alin. (2) se asigura de furnizorul declarat castigator în urma licitaţiei publice şi se restituie acestuia de producător, pe măsura eliberarii pasapoartelor către beneficiarii interni.  +  Articolul 6 (1) Pasapoartele se elibereaza titularului după achitarea costului pasaportului, al operaţiunilor de emitere a acestuia şi a taxelor consulare, stabilite potrivit reglementarilor legale. (2) Costul pasapoartelor şi taxele consulare percepute în lei pentru eliberarea pasapoartelor în tara sau în strainatate se încasează prin unitatile Casei de Economii şi Consemnatiuni, prin Banca Comerciala Română - S.A. şi prin alte bănci abilitate, în baza convenţiilor incheiate cu acestea, precum şi prin unităţi ale trezoreriei statului. (3) Costul pasapoartelor şi taxele consulare percepute în dolari S.U.A. sau în moneda tarii de reşedinţa pentru eliberarea pasapoartelor în strainatate se încasează de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, potrivit instructiunilor emise de Ministerul Afacerilor Externe. (4) Unitatile Casei de Economii şi Consemnatiuni, Banca Comerciala Română - S.A. şi celelalte bănci abilitate, precum şi unitatile trezoreriei statului şi Ministerul Afacerilor Externe virează costul pasapoartelor în contul Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", iar veniturile realizate din taxele consulare, în lei, la bugetul de stat, potrivit legii. Taxele consulare încasate în valută pentru serviciile prestate în strainatate de misiunile diplomatice şi oficiile consulare se retin de Ministerul Afacerilor Externe şi se utilizeaza în regim extrabugetar, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 33/1996 (aprobata şi modificata prin Legea nr. 33/1997).  +  Articolul 7Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 757/1993 privind punerea în circulatie a noilor tipuri de pasapoarte româneşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 26 ianuarie 1994.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:----------------Ministrul administraţiei publice,Octav CozmancaMinistru de interne,Ioan RusMinistrul pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Petru Serban Mihailescup. Ministrul afacerilor externe,Mihnea Motoc,secretar de statMinistrul integrarii europene,Hildegard Carola PuwakMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae Tanasescu  +  Anexa 1                        TIPUL DE PASAPORT SIMPLU    Culoarea copertei: - Rosu inchis    Marimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Seria pasaportului: - Perforata pe toate filele, exclusiv pe                                   fila informatizata                                 - Tiparita pe paginile 3 şi 32    Numerotarea paginilor: - Tiparita în partea de jos a fiecarei pagini    Fila informatizata: - Prinsa prin coasere în carnet în momentul                                   confectionarii                                 - Datele de identitate a titularului (numele,                                   prenumele, data nasterii, locul nasterii,                                   data şi organul emitent, data valabilităţii,                                   codul numeric personal - C.N.P.)                                 - Cetatenia                                 - Seria pasaportului                                 - Semnatura titularului                                 - Datele informatizate citibile optic                                 - Fotografia titularului digitalizata direct                                   pe fila informatizata    Protectia filei    informatizate: - Film special multistrat laminabil    Pagini rezervate pentru    menţiuni ale autorităţilor    române: - Semne particulare                                 - Domiciliu                                 - Prelungirea valabilităţii                                 - Insotitori    Pagini pentru vize    Pagina cuprinzand    instrucţiuni, obligaţii    Hartie: - Speciala, filigran, elemente de siguranţă.  +  Anexa 2                       TIPUL DE PASAPORT DIPLOMATIC    Culoarea copertei: - Neagra    Marimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Seria pasaportului: - Perforata pe toate filele, exclusiv pe fila                               informatizata                             - Tiparita pe paginile 3 şi 32    Numerotarea paginilor: - Tiparita în partea de jos a fiecarei pagini    Fila informatizata: - Prinsa prin coasere în carnet în momentul                               confectionarii                             - Datele de identitate a titularului (numele,                               prenumele, data nasterii, locul nasterii, data                               şi organul emitent, data valabilităţii, codul                               numeric personal - C.N.P.)                             - Cetatenia                             - Seria pasaportului                             - Semnatura titularului                             - Datele informatizate citibile optic                             - Fotografia titularului digitalizata direct                               pe fila informatizata    Protectia filei    informatizate: - Film special multistrat laminabil    Pagini rezervate pentru    menţiuni ale    autorităţilor române: - Prelungirea valabilităţii                             - Insotitori    Pagini pentru vize    Pagina cuprinzand    instrucţiuni, obligaţii    Hartie: - Speciala, filigran, elemente de siguranţă.  +  Anexa 3                       TIPUL DE PASAPORT DE SERVICIU    Culoarea copertei: - Albastru inchis    Marimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 32    Seria pasaportului: - Perforata pe toate filele, exclusiv pe fila                                   informatizata                                 - Tiparita pe paginile 3 şi 32    Numerotarea paginilor: - Tiparita în partea de jos a fiecarei pagini    Fila informatizata: - Prinsa prin coasere în carnet în momentul                                   confectionarii                                 - Datele de identitate a titularului (numele,                                   prenumele, data nasterii, locul nasterii,                                   data şi organul emitent, data valabilităţii,                                   codul numeric personal - C.N.P.)                                 - Cetatenia                                 - Seria pasaportului                                 - Semnatura titularului                                 - Datele informatizate citibile optic                                 - Fotografia titularului digitalizata direct pe                                   fila informatizata    Protectia filei    informatizate: - Film special multistrat laminabil    Pagini rezervate pentru    menţiuni ale autorităţilor    române: - Prelungirea valabilităţii                                 - Insotitori    Pagini pentru vize    Pagina cuprinzand    instrucţiuni, obligaţii    Hartie: - Speciala, filigran, elemente de siguranţă.  +  Anexa 4                        TIPUL DE PASAPORT CONSULAR    Culoarea copertei: - Verde inchis    Marimea: - 125 x 88 mm    Numărul de pagini: - 12    Seria pasaportului: - Tiparita pe fiecare pagina în partea de jos    Numerotarea paginilor: - Tiparita pe fiecare pagina în partea de sus    Pagina cu datele de    identificare: - Fotografia titularului (aplicata pe pagina)                             - Numele, prenumele, data nasterii, locul nasterii                             - Organul emitent                             - Data expirarii    Pagini rezervate pentru    menţiuni ale    autorităţilor române: - Semne particulare                             - Semnatura titularului                             - Domiciliul                             - Prelungirea valabilităţii                             - Insotitori    Pagini pentru vize    Pagina cuprinzand    instrucţiuni, obligaţii    Hartie: - Speciala, filigran, elemente de siguranţă.  +  Anexa 5Cele patru tipuri de pasapoarte se gasesc publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 din 25 mai 2001.-----------