NORME METODOLOGICE din 16 ianuarie 2003 (*actualizate*)pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001**) privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal(actualizate până la data de 16 martie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • ------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 92 din 14 februarie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ până la data de 16 martie 2006, cu modificările şi completările aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.036 din 28 august 2003; HOTĂRÂREA nr. 299 din 2 martie 2006.------------**) ORDONANŢA nr. 75 din 30 august 2001 a fost republicată în Monitorul Oficial al României nr. 664 din 23 iulie 2004.  +  Capitolul I Faptele care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului  +  Articolul 1 (1) Faptele sancţionate de legile financiare, vamale sau care privesc disciplina financiară, inclusiv cele care privesc stabilirea şi gestionarea impozitelor şi taxelor, care se înscriu în cazierul fiscal al contribuabilului, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. (2) În cazierul fiscal al persoanei juridice se înscriu şi faptele stabilite în sarcina subunitatilor sale fără personalitate juridică, cum ar fi: sucursalele, punctele de lucru şi altele asemenea. (3) În certificatul de cazier fiscal se înscriu numai faptele constatate prin actele administrative asupra cărora nu s-au exercitat în termenul legal căile de atac sau cele asupra cărora s-au pronunţat hotărâri judecătoreşti definitive/irevocabile.  +  Capitolul II Procedura de solicitare şi de eliberare a certificatului de cazier fiscal  +  Articolul 2 (1) Contribuabilii au dreptul să solicite şi să obţină certificate de cazier fiscal conţinând datele înscrise în cazierul fiscal propriu, în condiţiile prevăzute de lege. (2) La solicitarea expresă a contribuabililor certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat în forma simplificata, care să ateste numai dacă aceştia figurează sau nu figurează în evidenta cazierului fiscal. (3) Certificatul de cazier fiscal se eliberează numai la cererea scrisă a contribuabililor sau a reprezentanţilor acestora, depusa la organul fiscal competent. (4) Prin organ fiscal competent se înţelege direcţia generală a finanţelor publice a judeţului sau a municipiului Bucureşti, în a carei raza teritorială îşi are domiciliul, reşedinţa ori sediul contribuabilul, după caz. (5) Pentru contribuabilii persoane fizice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal propriu se depune personal sau prin reprezentant, pe bază de procura autentică sau de împuternicire avocaţială.-----------Alin. (5) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 1.036 din 28 august 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 644 din 10 septembrie 2003. (6) Pentru contribuabilii persoane juridice cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de către reprezentantul legal al acestora sau prin reprezentant, pe bază de mandat.-------------Alin. (6) al art. 2 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 299 din 2 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 16 martie 2006. (7) Pentru contribuabilii asociaţii fără personalitate juridică cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal se depune de către unul dintre asociaţi, pe baza împuternicirii date de ceilalţi asociaţi sau de reprezentantul acestora. (8) La depunerea cererii de eliberare a cazierului fiscal se prezintă în mod obligatoriu actul de identitate şi/sau împuternicirea, după caz, iar în cazul persoanelor juridice, şi actul care atesta numirea reprezentantului legal al acestora.  +  Articolul 3 (1) Solicitarea eliberării certificatului de cazier fiscal se face prin completarea formularului de cerere-tip, pus la dispoziţie în mod gratuit contribuabilului de către organul fiscal competent. (2) Cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal va fi însoţită de dovada plăţii taxei extrajudiciare de timbru, prevăzută de lege. (3) La depunerea cererii organul fiscal competent va comunică solicitantului data după care se poate prezenta pentru ridicarea certificatului de cazier fiscal în interiorul termenului prevăzut de lege.  +  Articolul 4 (1) Eliberarea certificatului de cazier fiscal se face numai personal contribuabilului, respectiv reprezentantului, sub semnătura, cu condiţia prezentării actului de identitate şi a împuternicirii, după caz. (2) Odată cu eliberarea certificatului de cazier fiscal organul fiscal competent va arhiva împuternicirea în copie legalizată, cererea pentru eliberarea certificatului de cazier fiscal şi copia certificatului de cazier fiscal.-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 299 din 2 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 16 martie 2006.  +  Articolul 5Certificatul de cazier fiscal se întocmeşte în doua exemplare de către persoana desemnată din cadrul serviciului de specialitate şi se semnează de conducătorul organului fiscal competent.  +  Articolul 6 (1) În cazul în care datele înscrise în cazierul fiscal nu corespund situaţiei reale ori înregistrarea lor nu s-a făcut cu respectarea dispoziţiilor legale, contribuabilul poate solicita rectificarea acestora prin completarea formularului de cerere de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal. (2) Cererea de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal, însoţită de actele doveditoare, se depune la organul fiscal competent şi va urma procedura stabilită pentru cererea de eliberare a certificatului de cazier fiscal, fără perceperea taxei de timbru. (3) Actele doveditoare se anexează la cererea de rectificare, în copie certificată de organul fiscal competent pe baza prezentării actelor originale sau în copie legalizată.  +  Articolul 7 (1) Modul de soluţionare a cererii de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal se comunică în scris contribuabilului. (2) În cazul admiterii în totalitate sau în parte a cererii se eliberează un nou certificat de cazier fiscal, care va cuprinde datele rectificate. (3) În cazul soluţionării parţiale a cererii de rectificare, rectificarea se face numai asupra unora dintre menţiunile înscrise în cazierul fiscal, dintre cele pentru care s-a solicitat rectificarea. (4) O dată cu înştiinţarea asupra modului de soluţionare a cererii de rectificare contribuabilul va fi înştiinţat şi asupra datei pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.  +  Articolul 8 (1) În cazul respingerii sau soluţionării parţiale a cererii de rectificare a datelor înscrise în cazierul fiscal contribuabilii pot să depună contestaţie la tribunal - secţia de contencios administrativ în a carei raza teritorială îşi au sediul/domiciliul/reşedinţa, potrivit legii. (2) În caz de admitere a contestaţiei în baza hotărârii judecătoreşti definitive şi irevocabile, organul fiscal competent va proceda la rectificarea cazierului fiscal şi va elibera un nou certificat de cazier fiscal în locul celui contestat. (3) Contribuabilul va fi înştiinţat asupra datei la care să se prezinte pentru ridicarea noului certificat de cazier fiscal.  +  Capitolul III Procedura de solicitare şi de eliberare a informaţiilor din cazierul fiscal către autorităţile prevăzute la art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001  +  Articolul 9 (1) Informaţiile referitoare la datele înscrise în cazierul fiscal al contribuabililor, solicitate de către autorităţile prevăzute la art. 8 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, se furnizează numai la cererea motivată în scris, care va cuprinde temeiul potrivit căruia sunt necesare informaţiile respective. (2) Solicitarile de informaţii din cazierul fiscal al contribuabilului, formulate de către autorităţile mai sus menţionate, cuprind în mod obligatoriu datele de identificare a contribuabilului. (3) Solicitarile se transmit la organul fiscal competent, direct de către organele de urmărire penală şi instanţele judecătoreşti, precum şi de către autorităţile fiscale internaţionale, pe bază de reciprocitate.  +  Articolul 10Organul fiscal are obligaţia să soluţioneze, în termen de 15 zile de la data înregistrării, solicitarea de furnizare de informaţii din cazierul fiscal al contribuabilului, prin transmiterea unei comunicări scrise solicitantului, semnată de directorul general.  +  Capitolul IV Procedura de înscriere a datelor în cazierul fiscal şi în evidenta operativă  +  Articolul 11Înscrierea şi actualizarea datelor în cazierul fiscal se fac numai pe bază de documente justificative.  +  Articolul 12 (1) În scopul înscrierii datelor în cazierul fiscal, documentul justificativ este fişa de înscriere a faptelor în cazierul fiscal. Se va completa câte o fişa pentru fiecare fapta care se înscrie în cazierul fiscal. (2) Fişele prevăzute la alin. (1) se completează numai cu date referitoare la faptele asupra cărora s-au pronunţat organele competente definitiv/irevocabil şi se transmit organelor fiscale competente. (3) Compartimentele juridice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale vor comunică, în timp util, organelor de control soluţiile pronunţate în dosarele prin care s-au soluţionat definitiv/irevocabil de către instanţele de judecată plângerile împotriva proceselor-verbale de control, în baza Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare. (4) Fişele de înscriere a faptelor în cazierul fiscal se întocmesc, indiferent de locul situării domiciliului fiscal, de către următoarele organe: a) organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi al unităţilor sale teritoriale, precum şi organele cu atribuţii de control din afara Ministerului Finanţelor Publice, astfel:- în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a căii de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei, în cazul neexercitării căii de atac;- în termen de 5 zile de la data primirii comunicării de la compartimentele juridice a hotărârii irevocabile prin care s-a soluţionat calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei; b) compartimentele juridice din cadrul organelor prevăzute la lit. a), pentru faptele care constituie infracţiuni, în termen de 5 zile de la data primirii comunicării hotărârii judecătoreşti definitive.-------------Alin. (4) al art. 12 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 299 din 2 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 16 martie 2006.  +  Articolul 13 (1) În scopul actualizării datelor din cazierul fiscal, documentul justificativ este fişa de actualizare a inscrierilor în cazierul fiscal. (2) Fişele de actualizare a inscrierilor în cazierul fiscal se întocmesc de către compartimentele care se ocupa cu gestionarea cazierului fiscal, pe baza următoarelor documente justificative: a) comunicarea primită de la serviciul cu atribuţii în gestionarea şi funcţionarea cazierului fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, care cuprinde actele normative ce abroga sau modifica prevederile legale în baza cărora au fost sancţionate faptele înscrise în cazierul fiscal; b) listele primite săptămânal de la serviciul/biroul care se ocupa de Registrul contribuabililor, care cuprind persoanele radiate, respectiv decedate, după caz; c) nota de serviciu prin care se aproba fişa de actualizare pentru rectificarea erorilor constatate la înscrierea faptelor în cazierul fiscal, aprobată de directorul general. (3) Fişele de actualizare pentru rectificarea eventualelor erori pot fi completate şi de către organele cu atribuţii de control sau compartimentele juridice, după caz, pentru fişele de înscriere întocmite şi transmise de către acestea.-------------Alin. (3) al art. 13 a fost introdus de pct. 4 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 299 din 2 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 16 martie 2006.  +  Anexă-------la normele metodologice-----------------------Faptele care se înscriu în cazierul fiscal alcontribuabililor, potrivit legislaţiei în vigoareA. Fapte care potrivit legii constituie infracţiuni*Font 8*┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ A. Fapte care potrivit legii constituie infractiuni │├─────┬──────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┤│ Cod │ │Act normativ care│Act normativ care │ ││fapta│ Descriere fapta │ prevede fapta │prevede sancţiunea│ Sancţiunea prevăzută de lege ││ │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.01 │Fapta contribuabilului care, cu │Art. 3, din Legea│Art. 3, din Legea │Amenda de la 50.000.000 lei ││ │intentie, nu reface documentele │nr. 241/2005 │nr. 241/2005 │(5.000 RON) la 300.000.000 lei││ │de evidenţa contabilă distruse, │pentru prevenirea│pentru prevenirea │(30.000 RON). ││ │în termenul inscris în │şi combaterea │şi combaterea │ ││ │documentele de control, desi │evaziunii │evaziunii │ ││ │acesta putea sa o faca. │fiscale. │fiscale. │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.02 │Refuzul nejustificat al unei │Art. 4, din Legea│Art. 4, din Legea │Inchisoare de la 6 luni la 3 ││ │persoane de a prezenta organelor │nr. 241/2005 │nr. 241/2005 │ani sau amenda. ││ │competente, după ce a fost somata │pentru prevenirea│pentru prevenirea │ ││ │de 3 ori, documentele legale şi │şi combaterea │şi combaterea │ ││ │bunurile din patrimoniu, în │evaziunii │evaziunii fiscale.│ ││ │scopul impiedicarii verificărilor │fiscale. │ │ ││ │financiare, fiscale sau vamale. │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.03 │Impiedicarea, sub orice formă, a │Art. 5, din Legea│Art. 5, din Legea │Inchisoare de la 6 luni la 3 ││ │organelor competente de a intra, │nr. 241/2005 │nr. 241/2005 │ani sau amenda. ││ │în condiţiile prevăzute de lege, │pentru prevenirea│pentru prevenirea │ ││ │în sedii, incinte ori pe terenuri,│şi combaterea │şi combaterea │ ││ │cu scopul efectuării verificărilor│evaziunii │evaziunii fiscale.│ ││ │financiare, fiscale sau vamale. │fiscale. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.04 │Retinerea şi nevarsarea, cu │Art. 6, din Legea│Art. 6, din Legea │Inchisoare de la un an la 3 ││ │intentie, în cel mult 30 de zile │nr. 241/2005 │nr. 241/2005 │ani sau amenda. ││ │de la scadenta, a sumelor │pentru prevenirea│pentru prevenirea │ ││ │reprezentand impozite sau │şi combaterea │şi combaterea │ ││ │contribuţii cu retinere la sursa. │evaziunii │evaziunii │ ││ │ │fiscale. │fiscale. │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.05 │Punerea în circulatie, fără drept,│Art. 7, alin. │Art. 7, alin. (1),│Inchisoare de la 2 ani la 7 ││ │a timbrelor, banderolelor sau │(1), din Legea │din Legea nr. │ani şi interzicerea unor ││ │formularelor tipizate, utilizate în│nr. 241/2005 │241/2005 pentru │drepturi. ││ │domeniul fiscal, cu regim special.│pentru prevenirea│prevenirea şi │ ││ │ │şi combaterea │combaterea │ ││ │ │evaziunii │evaziunii fiscale.│ ││ │ │fiscale. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.06 │Tipărirea sau punerea în │Art. 7, alin. │Art. 7, alin. (2),│Inchisoare de la 3 la 12 ani ││ │circulatie, cu stiinta, de timbre,│(2), din Legea │din Legea nr. │şi interzicerea unor drepturi.││ │banderole sau formulare tipizate, │nr. 241/2005 │241/2005 pentru │ ││ │utilizate în domeniul fiscal, cu │pentru prevenirea│prevenirea şi │ ││ │regim special, falsificate. │şi combaterea │combaterea │ ││ │ │evaziunii │evaziunii fiscale.│ ││ │ │fiscale. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.07 │Stabilirea cu rea-credinta de │Art. 8, alin. │Art. 8, alin. (1),│Inchisoare de la 3 ani la 10 ││ │către contribuabil a impozitelor, │(1), din Legea │din Legea nr. │ani şi interzicerea unor ││ │taxelor sau contribuţiilor, având │nr. 241/2005 │241/2005 pentru │drepturi. ││ │ca rezultat obtinerea, fără drept,│pentru │prevenirea şi │ ││ │a unor sume de bani cu titlu de │prevenirea şi │combaterea │ ││ │rambursari sau restituiri de la │combaterea │evaziunii fiscale.│ ││ │bugetul general consolidat ori │evaziunii │ │ ││ │compensari datorate bugetului │fiscale. │ │ ││ │general consolidat. │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.08 │Asocierea în vederea savarsirii │Art. 8, alin. │Art. 8, alin. (2),│Inchisoare de la 5 ani la 15 ││ │faptei prevăzute de art. 8, alin. │(2), din Legea │din Legea nr. │ani şi interzicerea unor ││ │(1), din Legea nr. 241/2005 │nr. 241/2005 │241/2005 pentru │drepturi. ││ │pentru prevenirea şi combaterea │pentru prevenirea│prevenirea şi │ ││ │evaziunii fiscale. │şi combaterea │combaterea │ ││ │ │evaziunii │evaziunii fiscale.│ ││ │ │fiscale. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.09 │Tentativa la infractiunile │Art. 8, alin. │Art. 8, alin. (3),│Se pedepseste conform legii. ││ │prevăzute la punctele 1.07 şi 1.08│(3), din Legea │din Legea nr. │ ││ │din prezenta anexa. │nr. 241/2005 │241/2005 pentru │ ││ │ │pentru prevenirea│prevenirea şi │ ││ │ │şi combaterea │combaterea │ ││ │ │evaziunii │evaziunii fiscale.│ ││ │ │fiscale. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.10 │Ascunderea bunului ori a sursei │Art. 9, alin. │Art. 9, alin. (1),│Inchisoare de la 2 ani la 8 ││ │impozabile sau taxabile în scopul │(1), lit. a), din│alin. (2) şi alin.│ani şi interzicerea unor ││ │sustragerii de la indeplinirea │Legea nr. │(3), din Legea nr.│drepturi. Dacă prin fapta s-a ││ │obligaţiilor fiscale. │241/2005 pentru │241/2005 pentru │produs un prejudiciu mai mare ││ │ │prevenirea şi │prevenirea şi │de 100.000 euro, în ││ │ │combaterea │combaterea │echivalentul monede naţionale,││ │ │evaziunii │evaziunii fiscale.│limita minima a pedepsei ││ │ │fiscale. │ │prevăzute de lege şi limita ││ │ │ │ │maxima a acesteia se majoreaza││ │ │ │ │cu 2 ani. Dacă prin fapta s-a ││ │ │ │ │produs un prejudiciu mai mare ││ │ │ │ │de 500.000 euro, în ││ │ │ │ │echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minima a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maxima a acesteia se ││ │ │ │ │majoreaza cu 3 ani. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.11 │Omisiunea, în tot sau în parte, a │Art. 9, alin. │Art. 9, alin. (1),│Inchisoare de la 2 ani la 8 ││ │evidentierii, în actele contabile │(1), lit. b), din│alin. (2) şi alin.│ani şi interzicerea unor ││ │ori în alte documente legale, a │Legea nr. │(3), din Legea nr.│drepturi. Dacă prin fapta s-a ││ │operaţiunilor comerciale efectuate│241/2005 pentru │241/2005 pentru │produs un prejudiciu mai mare ││ │sau a veniturilor realizate în │prevenirea şi │prevenirea şi │de 100.000 euro, în ││ │scopul sustragerii de la │combaterea │combaterea │echivalentul monedei ││ │indeplinirea obligaţiilor fiscale.│evaziunii │evaziunii fiscale.│naţionale, limita minima a ││ │ │fiscale. │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maxima a acesteia se ││ │ │ │ │majoreaza cu 2 ani. Dacă prin ││ │ │ │ │fapta s-a produs un prejudiciu││ │ │ │ │mai mare de 500.000 euro, în ││ │ │ │ │echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minima a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maxima a acesteia se ││ │ │ │ │majoreaza cu 3 ani. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.12 │Evidentierea, în actele contabile │Art. 9, alin. │Art. 9, alin. (1),│Inchisoare de la 2 ani la 8 ││ │sau în alte documente legale, a │(1), lit. c), din│alin. (2) şi alin.│ani şi interzicerea unor ││ │cheltuielilor care nu au la baza │Legea nr. │(3), din Legea nr.│drepturi. Dacă prin fapta s-a ││ │operaţiuni reale ori evidentierea │241/2005 pentru │241/2005 pentru │produs un prejudiciu mai mare ││ │altor operaţiuni fictive în scopul│prevenirea şi │prevenirea şi │de 100.000 euro, în ││ │sustragerii de la indeplinirea │combaterea │combaterea │echivalentul monedei ││ │obligaţiilor fiscale. │evaziunii │evaziunii fiscale.│naţionale, limita minima a ││ │ │fiscale. │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maxima a acesteia se ││ │ │ │ │majoreaza cu 2 ani. Dacă prin ││ │ │ │ │fapta s-a produs un prejudiciu││ │ │ │ │mai mare de 500.000 euro, în ││ │ │ │ │echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minima a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maxima a acesteia se ││ │ │ │ │majoreaza cu 3 ani. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.13 │Alterarea, distrugerea sau │Art. 9, alin. │Art. 9, alin. (1),│Inchisoare de la 2 ani la 8 ││ │ascunderea de acte contabile, │(1), lit. d), din│alin. (2) şi alin.│ani şi interzicerea unor ││ │memorii ale aparatelor de taxat │Legea nr. │(3), din Legea nr.│drepturi. Dacă prin fapta s-a ││ │sau de marcat electronice fiscale │241/2005 pentru │241/2005 pentru │produs un prejudiciu mai mare ││ │sau de alte mijloace de stocare a │prevenirea şi │prevenirea şi │de 100.000 euro, în ││ │datelor în scopul sustragerii de │combaterea │combaterea │echivalentul monede naţionale,││ │la indeplinirea obligaţiilor │evaziunii │evaziunii fiscale.│limita minima a pedepsei ││ │fiscale. │fiscale. │ │prevăzute de lege şi limita ││ │ │ │ │maxima a acesteia se majoreaza││ │ │ │ │cu 2 ani. Dacă prin fapta s-a ││ │ │ │ │produs un prejudiciu mai mare ││ │ │ │ │de 500.000 euro, în ││ │ │ │ │echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minima a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maxima a acesteia se ││ │ │ │ │majoreaza cu 3 ani. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.14 │Executarea de evidente contabile │Art. 9, alin. │Art. 9, alin. (1),│Inchisoare de la 2 ani la 8 ││ │duble, folosindu-se inscrisuri sau│(1), lit. e), din│alin. (2) şi alin.│ani şi interzicerea unor ││ │alte mijloace de stocare a datelor│Legea nr. │(3), din Legea nr.│drepturi. Dacă prin fapta s-a ││ │în scopul sustragerii de la │241/2005 pentru │241/2005 pentru │produs un prejudiciu mai mare ││ │indeplinirea obligaţiilor fiscale.│prevenirea şi │prevenirea şi │de 100.000 euro, în ││ │ │combaterea │combaterea │echivalentul monede naţionale,││ │ │evaziunii │evaziunii fiscale.│limita minima a pedepsei ││ │ │fiscale. │ │prevăzute de lege şi limita ││ │ │ │ │maxima a acesteia se majoreaza││ │ │ │ │cu 2 ani. Dacă prin fapta s-a ││ │ │ │ │produs un prejudiciu mai mare ││ │ │ │ │de 500.000 euro, în ││ │ │ │ │echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minima a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maxima a acesteia se ││ │ │ │ │majoreaza cu 3 ani. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.15 │Sustragerea de la efectuarea │Art. 9, alin. │Art. 9, alin. (1),│Inchisoare de la 2 ani la 8 ││ │verificărilor financiare, fiscale │(1), lit. f), din│alin. (2) şi alin.│ani şi interzicerea unor ││ │sau vamale, prin nedeclararea, │Legea nr. │(3), din Legea nr.│drepturi. Dacă prin fapta s-a ││ │declararea fictiva ori declararea │241/2005 pentru │241/2005 pentru │produs un prejudiciu mai mare ││ │inexacta cu privire la sediile │prevenirea şi │prevenirea şi │de 100.000 euro, în ││ │principale sau secundare ale │combaterea │combaterea │echivalentul monede naţionale,││ │persoanelor verificate în scopul │evaziunii │evaziunii fiscale.│limita minima a pedepsei ││ │sustragerii de la indeplinirea │fiscale. │ │prevăzute de lege şi limita ││ │obligaţiilor fiscale. │ │ │maxima a acesteia se majoreaza││ │ │ │ │cu 2 ani. Dacă prin fapta s-a ││ │ │ │ │produs un prejudiciu mai mare ││ │ │ │ │de 500.000 euro, în ││ │ │ │ │echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minima a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maxima a acesteia se ││ │ │ │ │majoreaza cu 3 ani. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.16 │Substituirea, degradarea sau │Art. 9, alin. │Art. 9, alin. (1),│Inchisoare de la 2 ani la 8 ││ │înstrăinarea de către debitor sau │(1), lit. g), din│alin. (2) şi alin.│ani şi interzicerea unor ││ │de către terte persoane a │Legea nr. │(3), din Legea nr.│drepturi. Dacă prin fapta s-a ││ │bunurilor sechestrate în │241/2005 pentru │241/2005 pentru │produs un prejudiciu mai mare ││ │conformitate cu prevederile │prevenirea şi │prevenirea şi │de 100.000 euro, în ││ │Codului de procedura fiscala şi │combaterea │combaterea │echivalentul monede naţionale,││ │ale Codului de procedura penala, │evaziunii │evaziunii fiscale.│limita minima a pedepsei ││ │în scopul sustragerii de la │fiscale. │ │prevăzute de lege şi limita ││ │indeplinirea obligaţiilor fiscale.│ │ │maxima a acesteia se majoreaza││ │ │ │ │cu 2 ani. Dacă prin fapta s-a ││ │ │ │ │produs un prejudiciu mai mare ││ │ │ │ │de 500.000 euro, în ││ │ │ │ │echivalentul monedei ││ │ │ │ │naţionale, limita minima a ││ │ │ │ │pedepsei prevăzute de lege şi ││ │ │ │ │limita maxima a acesteia se ││ │ │ │ │majoreaza cu 3 ani. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.17 │Producerea de produse accizabile │Art. 296^1, alin.│Art. 296^1, alin. │Inchisoare de la 2 ani la 7 ││ │ce intra sub incidenţa sistemului │(1), lit. (b) din│(2), lit. (b) din │ani. ││ │de antrepozitare fiscala în afara │Legea nr. │Legea nr. 571/2003│ ││ │unui antrepozit fiscal autorizat │571/2003 │privind Codul │ ││ │de către autoritatea fiscala │privind Codul │fiscal, cu │ ││ │competenţa. │fiscal, cu │modificările şi │ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.18 │Achizitionarea de alcool etilic şi│Art. 296^1, alin.│Art. 296^1, alin. │Inchisoare de la 1 an la 3 ││ │de distilate de la alti furnizori │(1), lit. (c) │(2), lit. (a) din │ani. După constatarea faptei, ││ │decat antrepozitarii autorizati │din Legea nr. │Legea nr. 571/2003│organul de control competent ││ │pentru productie sau importatorii │571/2003 privind │privind Codul │dispune oprirea activităţii, ││ │autorizati de astfel de produse, │Codul fiscal, cu │fiscal, cu │sigilarea instalatiei şi ││ │potrivit titlului VII din Legea │modificările şi │modificările şi │inainteaza actul de control ││ │nr. 571/2003 privind Codul fiscal,│completările │completările │autorităţii fiscale care a ││ │cu modificările şi completările │ulterioare. │ulterioare. │emis autorizatia, cu ││ │ulterioare. │ │ │propunerea de suspendare a ││ │ │ │ │autorizatiei de antrepozit ││ │ │ │ │fiscal. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.19 │Utilizarea alcoolului brut, │Art. 296^1, alin.│Art. 296^1, alin. │Inchisoare de la 1 an la 3 ││ │alcoolului etilic de sinteza şi a │(1), lit. (d) din│(2), lit. (a) din │ani. După constatarea faptei, ││ │alcoolului tehnic ca materie prima│Legea nr. │Legea nr. 571/2003│organul de control competent ││ │pentru fabricarea bauturilor │571/2003 privind │privind Codul │dispune oprirea activităţii, ││ │alcoolice de orice fel. │Codul fiscal, cu │fiscal, cu │sigilarea instalatiei şi ││ │ │modificările şi │modificările şi │inainteaza actul de control ││ │ │completările │completările │autorităţii fiscale care a ││ │ │ulterioare. │ulterioare. │emis autorizatia, cu ││ │ │ │ │propunerea de suspendare a ││ │ │ │ │autorizatiei de antrepozit ││ │ │ │ │fiscal. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.20 │Achizitionarea de uleiuri minerale│Art. 296^1, alin.│Art. 296^1, alin. │Inchisoare de la 1 an la 3 ││ │rezultate din prelucrarea │(1), lit. (e) din│(2), lit. (a) din │ani. După constatarea faptei, ││ │titeiului sau a altor materii │Legea nr. │Legea nr. 571/2003│organul de control competent ││ │prime, care provin pe circuitul │571/2003 privind │privind Codul │dispune oprirea activităţii, ││ │economic de la alti furnizori │Codul fiscal, cu │fiscal, cu │sigilarea instalatiei şi ││ │decat antrepozitarii autorizati │modificările şi │modificările şi │inainteaza actul de control ││ │pentru productie sau importatorii │completările │completările │autorităţii fiscale care a ││ │autorizati potrivit titlului VII │ulterioare. │ulterioare. │emis autorizatia, cu ││ │din Legea nr. 571/2003 privind │ │ │propunerea de suspendare a ││ │Codul fiscal, cu modificările şi │ │ │autorizatiei de antrepozit ││ │completările ulterioare. │ │ │fiscal. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.21 │Livrarea de uleiuri minerale de │Art. 296^1, alin.│Art. 296^1, alin. │Inchisoare de la 2 ani la 7 ││ │către antrepozitarii autorizati │(1), lit. (f) din│(2), lit. (b) din │ani. După constatarea faptei, ││ │pentru productie fără prezentarea │Legea nr. │Legea nr. 571/2003│organul de control competent ││ │de către cumparator, persoana │571/2003 privind │privind Codul │dispune oprirea activităţii, ││ │juridica, a documentului de plată │Codul fiscal, cu │fiscal, cu │sigilarea instalatiei şi ││ │care să ateste virarea la bugetul │modificările şi │modificările şi │inainteaza actul de control ││ │de stat a valorii accizelor │completările │completările │autorităţii fiscale care a ││ │aferente cantităţii ce urmeaza a │ulterioare. │ulterioare. │emis autorizatia, cu ││ │fi facturate. │ │ │propunerea de suspendare a ││ │ │ │ │autorizatiei de antrepozit ││ │ │ │ │fiscal. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.22 │Comercializarea uleiurilor │Art. 296^1, alin │Art. 296^1, alin. │Inchisoare de la 1 an la 3 ││ │minerale neaccizabile, rezultate │(1), lit. (g) din│(2), lit. (a) din │ani. După constatarea faptei, ││ │din prelucrarea titeiului sau a │Legea nr. │Legea nr. 571/2003│organul de control competent ││ │altor materii prime, care au │571/2003 privind │privind Codul │dispune oprirea activităţii, ││ │punctul de inflamabilitate sub 85 │Codul fiscal, cu │fiscal, cu │sigilarea instalatiei şi ││ │grade C, altfel decat direct către│modificările şi │modificările şi │inainteaza actul de control ││ │utilizatorii finali care folosesc │completările │completările │autorităţii fiscale care a ││ │aceste produse în scop industrial.│ulterioare. │ulterioare. │emis autorizatia, cu ││ │ │ │ │propunerea de suspendare a ││ │ │ │ │autorizatiei de antrepozit ││ │ │ │ │fiscal. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.23 │Marcarea cu marcaje false a │Art. 296^1, alin.│Art. 296^1, alin. │Inchisoare de la 2 ani la 7 ││ │produselor accizabile supuse │(1), lit. (h) din│(2), lit. (b) din │ani. După constatarea faptei, ││ │marcarii ori detinerea în │Legea nr. │Legea nr. 571/2003│organul de control competent ││ │antrepozitul fiscal a produselor │571/2003 privind │privind Codul │dispune oprirea activităţii, ││ │marcate în acest fel. │Codul fiscal, cu │fiscal, cu │sigilarea instalatiei şi ││ │ │modificările şi │modificările şi │inainteaza actul de control ││ │ │completările │completările │autorităţii fiscale care a ││ │ │ulterioare. │ulterioare. │emis autorizatia, cu ││ │ │ │ │propunerea de suspendare a ││ │ │ │ │autorizatiei de antrepozit ││ │ │ │ │fiscal. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.24 │Impiedicarea sub orice formă a │Art. 296^1, alin.│Art. 296^1, alin. │Inchisoare de la 1 an la 3 ││ │organului de control de a efectua │(1), lit. (i) din│(2), lit. (a) din │ani. După constatarea faptei, ││ │verificări inopinate în │Legea nr. │Legea nr. 571/2003│organul de control competent ││ │antrepozitele fiscale. │571/2003 privind │privind Codul │dispune oprirea activităţii, ││ │ │Codul fiscal, cu │fiscal, cu │sigilarea instalatiei şi ││ │ │modificările şi │modificările şi │inainteaza actul de control ││ │ │completările │completările │autorităţii fiscale care a ││ │ │ulterioare. │ulterioare │emis autorizatia, cu ││ │ │ │ │propunerea de suspendare a ││ │ │ │ │autorizatiei de antrepozit ││ │ │ │ │fiscal. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.25 │Livrarea reziduurilor de uleiuri │Art. 296^1, alin.│Art. 296^1, alin. │Inchisoare de la 6 luni la 2 ││ │minerale către alti clienti decat │(1), lit (j) din │(2), lit. (c) din │ani. ││ │antrepozitele fiscale de │Legea nr. │Legea nr. 571/2003│ ││ │productie, autorizate să le │571/2003 privind │privind Codul │ ││ │colecteze şi să le prelucreze, ori│Codul fiscal, cu │fiscal, cu │ ││ │fără viza reprezentantului │modificările şi │modificările şi │ ││ │organului fiscal teritorial │completările │completările │ ││ │aplicata pe documentul de livrare.│ulterioare. │ulterioare. │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.26 │Achizitionarea de către │Art. 296^1, alin.│Art. 296^1, alin. │Inchisoare de la 6 luni la 2 ││ │antrepozitele fiscale de productie│(1), lit. (k) din│(2), lit. (c) din │ani. După constatarea faptei, ││ │a reziduurilor de uleiuri minerale│Legea nr. │Legea nr. 571/2003│organul de control competent ││ │de la alti furnizori decat │571/2003 privind │privind Codul │dispune oprirea activităţii, ││ │unitatile care le obtin din │Codul fiscal, cu │fiscal, cu │sigilarea instalatiei şi ││ │exploatare ori fără viza │modificările şi │modificările şi │inainteaza actul de control ││ │reprezentantului organului fiscal │completările │completările │autorităţii fiscale care a ││ │teritorial aplicata pe documentul │ulterioare. │ulterioare. │emis autorizatia, cu ││ │de livrare. │ │ │propunerea de suspendare a ││ │ │ │ │autorizatiei de antrepozit ││ │ │ │ │fiscal. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.27 │Falsificarea, sustragerea sau │Art. 282, lit. a)│Art. 282 şi art. │Inchisoare de la 3 ani la 12 ││ │distrugerea evidentelor societatii│din Legea nr. │281 din Legea │ani. ││ │ori ascunderea unei părţi din │31/1990 privind │nr. 31/1990 │ ││ │activul societatii, infatisarea de│societăţile │privind │ ││ │datorii inexistente sau │comerciale, │societăţile │ ││ │prezentarea în registrul │republicată, cu │comerciale, │ ││ │societatii, în alt act ori în │modificările şi │republicată, cu │ ││ │situaţiile financiare a unor sume │completările │modificările şi │ ││ │nedatorate, fiecare dintre aceste │ulterioare. │completările │ ││ │fapte fiind savarsita în vederea │ │ulterioare. │ ││ │diminuarii aparente a valorii │ │ │ ││ │activelor. │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.28 │Înstrăinarea, în frauda │Art. 282, lit. b)│Art. 282 şi art. │Inchisoare de la 3 ani la 12 ││ │creditorilor, în caz de faliment │din Legea nr. │281 din Legea nr. │ani. ││ │al unei societăţi, a unei părţi │31/1990 privind │31/1990 privind │ ││ │insemnate din active. │societăţile │societăţile │ ││ │ │comerciale, │comerciale, │ ││ │ │republicată, cu │republicată, cu │ ││ │ │modificările şi │modificările şi │ ││ │ │completările │completările │ ││ │ │ulterioare. │ulterioare. │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.29 │Fapta persoanei care, cu │Art. 48 alin. (1)│Art. 48 alin. (1) │Inchisoare de la 3 luni la 2 ││ │rea-credinta, a facut declaratii │din Legea │din Legea nr. │ani sau cu amendă de la ││ │inexacte, în baza cărora s-a │nr. 26/1990 │26/1990 privind │1.000.000 lei (100 RON) la ││ │operat o inmatriculare ori s-a │privind registrul│registrul │5.000.000 lei (500 RON), dacă,││ │facut o menţiune în registrul │comerţului, │comerţului, │potrivit legii, fapta nu ││ │comerţului. │republicată, cu │republicată, cu │constituie infractiune mai ││ │ │modificările şi │modificările şi │grava. ││ │ │completările │completările │ ││ │ │ulterioare. │ulterioare. │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.30 │Trecerea peste frontiera prin alte│Art. 175 din │Art. 175 din │Inchisoare de la 2 ani la 7 ││ │locuri decat cele stabilite pentru│Legea │Legea nr. │ani şi interzicerea unor ││ │controlul vamal de marfuri sau de │nr. 141/1997 │141/1997 privind │drepturi. ││ │alte bunuri. │privind Codul │Codul vamal al │ ││ │ │vamal al │României, cu │ ││ │ │României, cu │modificările şi │ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.31 │Trecerea peste frontiera, fără │Art. 176 din │Art. 176 din Legea│Inchisoare de la 3 ani la 12 ││ │autorizatie, a armelor, │Legea nr. │nr. 141/1997 │ani şi interzicerea unor ││ │munitiilor, materiilor explozive │141/1997 privind │privind Codul │drepturi, dacă legea penala nu││ │sau radioactive, produselor şi │Codul vamal al │vamal al României,│prevede o pedeapsă mai mare. ││ │substanţelor stupefiante şi │României, cu │cu modificările şi│ ││ │psihotrope, precursorilor şi │modificările şi │completările │ ││ │substanţelor chimice esentiale, │completările │ulterioare. │ ││ │produselor şi substanţelor toxice.│ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.32 │Folosirea, la autoritatea vamala, │Art. 177 din │Art. 177 din Legea│Inchisoare de la 2 ani la 7 ││ │a documentelor vamale, de │Legea nr. │nr. 141/1997 │ani şi interzicerea unor ││ │transport sau comerciale, care se │141/1997 privind │privind Codul │drepturi. ││ │referă la alte marfuri sau bunuri │Codul vamal al │vamal al României,│ ││ │decat cele prezentate în vama │României, cu │cu modificările şi│ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.33 │Folosirea, la autoritatea vamala, │Art. 178 din │Art. 178 din Legea│Inchisoare de la 3 ani la 10 ││ │a documentelor vamale, de │Legea nr. │nr. 141/1997 │ani şi interzicerea unor ││ │transport sau comerciale │141/1997 privind │privind Codul │drepturi. ││ │falsificate. │Codul vamal al │vamal al României,│ ││ │ │României, cu │cu modificările şi│ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.34 │Fapta prevăzută la art. 175 din │Art. 179 din │Art. 179 din Legea│Inchisoare de la 5 ani la 15 ││ │Legea nr. 141/1997, savarsita de │Legea nr. │nr. 141/1997 │ani şi interzicerea unor ││ │una sau de mai multe persoane │141/1997 privind │privind Codul │drepturi. ││ │inarmate ori constituite în banda.│Codul vamal al │vamal al României,│ ││ │ │României, cu │cu modificările şi│ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.35 │Fapta prevăzută la art. 176, din │Art. 179 din │Art. 179 din Legea│Inchisoare de la 5 ani la 15 ││ │Legea nr. 141/1997, savarsita de │Legea nr. │nr. 141/1997 │ani şi interzicerea unor ││ │una sau de mai multe persoane │141/1997 privind │privind Codul │drepturi. ││ │inarmate ori constituite în banda.│Codul vamal al │vamal al României,│ ││ │ │României, cu │cu modificările şi│ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.36 │Fapta prevăzută la art. 177, din │Art. 179 din │Art. 179 din Legea│Inchisoare de la 5 la 15 ani ││ │Legea nr. 141/1997, savarsita de │Legea nr. │nr. 141/1997 │şi interzicerea unor drepturi.││ │una sau de mai multe persoane │141/1997 privind │privind Codul │ ││ │inarmate ori constituite în banda.│Codul vamal al │vamal al României,│ ││ │ │României, cu │cu modificările şi│ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.37 │Fapta prevăzută la art. 178, din │Art. 179 din │Art. 179 din Legea│Inchisoare de la 5 ani la 15 ││ │Legea nr. 141/1997, savarsita de │Legea nr. │nr. 141/1997 │ani şi interzicerea unor ││ │una sau de mai multe persoane │141/1997 privind │privind Codul │drepturi. ││ │inarmate ori constituite în banda.│Codul vamal al │vamal al României,│ ││ │ │României, cu │cu modificările şi│ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.38 │Dacă fapta prevăzută la art. 175 │Art. 180 din │Art. 180 din Legea│Se poate aplica şi interdictia││ │din Legea nr. 141/1997, este │Legea nr. │nr. 141/1997 │exercitarii ocupatiei, ││ │savarsita de angajaţi sau │141/1997 privind │privind Codul │potrivit art. 64 din Codul ││ │reprezentanti ai unor persoane │Codul vamal al │vamal al României,│penal, republicat, cu ││ │juridice care au ca obiect de │României, cu │cu modificările şi│modificările ulterioare. ││ │activitate operaţiuni de │modificările şi │completările │ ││ │import-export ori în folosul │completările │ulterioare; art. │ ││ │acestor persoane juridice. │ulterioare. │64 din Codul │ ││ │ │ │penal, republicat,│ ││ │ │ │cu modificările │ ││ │ │ │ulterioare. │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.39 │Dacă fapta prevăzută la art. 176 │Art. 180 din │Art. 180 din Legea│Se poate aplica şi interdictia││ │din Legea nr. 141/1997, este │Legea nr. │nr. 141/1997 │exercitarii ocupatiei, ││ │savarsita de angajaţi sau │141/1997 privind │privind Codul │potrivit art. 64 din Codul ││ │reprezentanti ai unor persoane │Codul vamal al │vamal al României,│penal, republicat, cu ││ │juridice care au ca obiect de │României, cu │cu modificările şi│modificările ulterioare. ││ │activitate operaţiuni de │modificările şi │completările │ ││ │import-export ori în folosul │completările │ulterioare; art. │ ││ │acestor persoane juridice. │ulterioare │64 din Codul │ ││ │ │ │penal, republicat,│ ││ │ │ │cu modificările │ ││ │ │ │ulterioare. │ ││ │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.40 │Dacă fapta prevăzută la art. 177 │Art. 180 din │Art. 180 din Legea│Se poate aplica şi interdictia││ │din Legea nr. 141/1997, este │Legea nr. │nr. 141/1997 │exercitarii ocupatiei, ││ │savarsita de angajaţi sau │141/1997 privind │privind Codul │potrivit art. 64 din Codul ││ │reprezentanti ai unor persoane │Codul vamal al │vamal al României,│penal, republicat, cu ││ │juridice care au ca obiect de │României, cu │cu modificările şi│modificările ulterioare. ││ │activitate operaţiuni de │modificările şi │completările │ ││ │import-export ori în folosul │completările │ulterioare; art. │ ││ │acestor persoane juridice. │ulterioare. │64 din Codul │ ││ │ │ │penal, republicat,│ ││ │ │ │cu modificările │ ││ │ │ │ulterioare. │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.41 │Dacă fapta prevăzută la art. 178 │Art. 180 din │Art. 180 din Legea│Se poate aplica şi interdictia││ │din Legea nr. 141/1997, este │Legea nr. │nr. 141/1997 │exercitarii ocupatiei, ││ │savarsita de angajaţi sau │141/1997 privind │privind Codul │potrivit art. 64 din Codul ││ │reprezentanti ai unor persoane │Codul vamal al │vamal al României,│penal, republicat, cu ││ │juridice care au ca obiect de │României, cu │cu modificările şi│modificările ulterioare. ││ │activitate operaţiuni de │modificările şi │completările │ ││ │import-export ori în folosul │completările │ulterioare; art. │ ││ │acestor persoane juridice. │ulterioare. │64 din Codul │ ││ │ │ │penal, republicat,│ ││ │ │ │cu modificările │ ││ │ │ │ulterioare. │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.42 │Dacă fapta prevăzută la art. 179 │Art. 180 din │Art. 180 din Legea│Se poate aplica şi interdictia││ │din Legea nr. 141/1997, este │Legea nr. │nr. 141/1997 │exercitarii ocupatiei, ││ │savarsita de angajaţi sau │141/1997 privind │privind Codul │potrivit art. 64 din Codul ││ │reprezentanti ai unor persoane │Codul vamal al │vamal al României,│penal, republicat, cu ││ │juridice care au ca obiect de │României, cu │cu modificările şi│modificările ulterioare. ││ │activitate operaţiuni de │modificările şi │completările │ ││ │import-export ori în folosul │completările │ulterioare; art. │ ││ │acestor persoane juridice. │ulterioare. │64 din Codul │ ││ │ │ │penal, republicat,│ ││ │ │ │cu modificările │ ││ │ │ │ulterioare. │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.43 │Tentativa la infractiunile │Art. 181 din │Art. 181 din Legea│Se pedepseste conform legii. ││ │prevăzute la punctele 1.30-1.37 │Legea nr. │nr. 141/1997 │ ││ │din prezenta anexa. │141/1997 privind │privind Codul │ ││ │ │Codul vamal al │vamal al României,│ ││ │ │României, cu │cu modificările şi│ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.44 │Efectuarea cu stiinta de │Art. 43 din Legea│Art. 43 din Legea │Se pedepseste conform legii. ││ │înregistrări inexacte, precum şi │contabilitatii │contabilitatii nr.│ ││ │omisiunea cu stiinta a │nr. 82/1991, │82/1991, │ ││ │înregistrărilor în contabilitate, │republicată. │republicată. │ ││ │având drept consecinţa denaturarea│ │ │ ││ │veniturilor, cheltuielilor, │ │ │ ││ │rezultatelor financiare, precum şi│ │ │ ││ │a elementelor de activ şi de pasiv│ │ │ ││ │ce se reflecta în bilant. │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.45 │Schimbarea sau transferul de │Art. 23 alin. (1)│Art. 23 alin. (1) │Inchisoare de la 3 ani la 12 ││ │bunuri, cunoscand ca provin din │lit. a) din Legea│din Legea nr. │ani. ││ │savarsirea de infractiuni, în │nr. 656/2002 │656/2002 pentru │ ││ │scopul ascunderii sau al │pentru prevenirea│prevenirea şi │ ││ │disimularii originii ilicite a │şi sanctionarea │sanctionarea │ ││ │acestor bunuri sau în scopul de a │spalarii banilor,│spalarii banilor, │ ││ │ajuta persoana care a savarsit │precum şi pentru │precum şi pentru │ ││ │infractiunea din care provin │instituirea unor │instituirea unor │ ││ │bunurile să se sustraga de la │măsuri de │măsuri de │ ││ │urmărire, judecata sau executarea │prevenire şi │prevenire şi │ ││ │pedepsei. │combatere a │combatere a │ ││ │ │finantarii │finantarii actelor│ ││ │ │actelor de │de terorism, cu │ ││ │ │terorism, cu │modificările şi │ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ ││ │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.46 │Ascunderea sau disimularea │Art. 23 alin. (1)│Art. 23 alin. (1) │Inchisoare de la 3 ani la 12 ││ │adevaratei naturi a provenientei, │lit. b) din Legea│din Legea nr. │ani. ││ │a situarii, a dispozitiei, a │nr. 656/2002 │656/2002 pentru │ ││ │circulaţiei sau a proprietăţii │pentru prevenirea│prevenirea şi │ ││ │bunurilor ori a drepturilor asupra│şi sanctionarea │sanctionarea │ ││ │acestora, cunoscand ca bunurile │spalarii banilor,│spalarii banilor, │ ││ │provin din savarsirea de │precum şi pentru │precum şi pentru │ ││ │infractiuni. │instituirea unor │instituirea unor │ ││ │ │măsuri de │măsuri de │ ││ │ │prevenire şi │prevenire şi │ ││ │ │combatere a │combatere a │ ││ │ │finantarii │finantarii actelor│ ││ │ │actelor de │de terorism, cu │ ││ │ │terorism, cu │modificările şi │ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ ││ │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.47 │Dobandirea, detinerea sau │Art. 23 alin. (1)│Art. 23 alin. (1) │Inchisoare de la 3 ani la 12 ││ │folosirea de bunuri, cunoscand ca │lit. c) din Legea│din Legea nr. │ani. ││ │acestea provin din savarsirea de │nr. 656/2002 │656/2002 pentru │ ││ │infractiuni. │pentru prevenirea│prevenirea şi │ ││ │ │şi sanctionarea │sanctionarea │ ││ │ │spalarii banilor,│spalarii banilor, │ ││ │ │precum şi pentru │precum şi pentru │ ││ │ │instituirea unor │instituirea unor │ ││ │ │măsuri de │măsuri de │ ││ │ │prevenire şi │prevenire şi │ ││ │ │combatere a │combatere a │ ││ │ │finantarii │finantarii actelor│ ││ │ │actelor de │de terorism, cu │ ││ │ │terorism, cu │modificările şi │ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.48 │Tentativa la infractiunile │Art. 23 alin. (3)│Art. 23 alin. (3) │Se pedepseste conform legii. ││ │prevăzute la punctele 1.45 şi 1.46│din Legea nr. │din Legea nr. │ ││ │din prezenta anexa. │656/2002 pentru │656/2002 pentru │ ││ │ │prevenirea şi │prevenirea şi │ ││ │ │sanctionarea │sanctionarea │ ││ │ │spalarii banilor,│spalarii banilor, │ ││ │ │precum şi pentru │precum şi pentru │ ││ │ │instituirea unor │instituirea unor │ ││ │ │măsuri de │măsuri de │ ││ │ │prevenire şi │prevenire şi │ ││ │ │combatere a │combatere a │ ││ │ │finantarii │finantarii actelor│ ││ │ │actelor de │de terorism, cu │ ││ │ │terorism, cu │modificările şi │ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.49 │Desfăşurarea fără licenta a │Art. 9 alin. (1) │Art. 9 alin. │Inchisoare de la 6 luni la 4 ││ │oricareia dintre activităţile din │din Ordonanţa de │(1) şi (2) din │ani sau cu amendă. Bunurile şi││ │domeniul jocurilor de noroc. │Urgenta a │Ordonanţa de │valorile care au servit la ││ │ │Guvernului │Urgenta a │savarsirea sau care rezultă ││ │ │nr. 69/1998 │Guvernului nr. │din exercitarea activităţilor ││ │ │privind regimul │69/1998 privind │ilicite prevăzute la acest ││ │ │de autorizare a │regimul de │punct, se confisca. ││ │ │activităţilor din│autorizare a │ ││ │ │domeniul │activităţilor din │ ││ │ │jocurilor de │domeniul jocurilor│ ││ │ │noroc, aprobata │de noroc, aprobata│ ││ │ │cu modificari │cu modificari prin│ ││ │ │prin Legea │Legea nr. │ ││ │ │nr. 166/1999, │166/1999, cu │ ││ │ │cu modificările │modificările şi │ ││ │ │şi completările │completările │ ││ │ │ulterioare. │ulterioare. │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.50 │Retinerea de către angajator de la│Art. 112 din │Art. 112 din │Se pedepseste cu inchisoare de││ │salariati a contribuţiilor │Legea nr. 76/2002Legea nr. 76/2002 │la 3 luni la 6 luni sau cu ││ │datorate bugetului asigurarilor │privind sistemul │privind sistemul │amenda. ││ │pentru şomaj şi nevirarea acestora│asigurarilor │asigurarilor │ ││ │în termen de 15 zile în conturile │pentru şomaj şi │pentru şomaj şi │ ││ │stabilite potrivit reglementarilor│stimularea │stimularea │ ││ │în vigoare. │ocuparii forţei │ocuparii forţei de│ ││ │ │de muncă, cu │munca, cu │ ││ │ │modificările şi │modificările şi │ ││ │ │completările │completările │ ││ │ │ulterioare. │ulterioare. │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.51 │Fapta persoanei care dispune │Art. 94 din │Art. 3021 din │Se pedepseste cu inchisoare de││ │utilizarea în alte scopuri sau │Ordonanţa de │Codul penal/1968, │la 6 luni la 5 ani. Dacă fapta││ │nevirarea la fond a contributiei │Urgenta a │republicat. │prevăzută la acest punct a ││ │reţinute de la asigurati. │Guvernului │ │avut consecinte deosebit de ││ │ │nr. 150/2002 │ │grave, pedeapsa este ││ │ │privind │ │inchisoarea de la 5 la 15 ani ││ │ │organizarea şi │ │şi interzicerea unor drepturi.││ │ │functionarea │ │ ││ │ │sistemului de │ │ ││ │ │asigurari sociale│ │ ││ │ │de sănătate, cu │ │ ││ │ │modificările şi │ │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.52 │Completarea declaraţiei lunare │Art. 95 din │Art. 289 din Cod │Inchisoare de la 6 luni la 5 ││ │privind oblibaţiile ce le revin │Ordonanţa de │penal/1968, │ani. ││ │angajatorilor către bugetul │urgenta a │republicat. │ ││ │asigurarilor sociale de sănătate │Guvernului nr. │ │ ││ │cu date nereale, având ca efect │150/2002 privind │ │ ││ │denaturarea evidentelor privind │organizarea şi │ │ ││ │asiguratii, stadiul de cotizare │functionarea │ │ ││ │sau contribuţiile faţă de fond. │sistemului de │ │ ││ │ │asigurari sociale│ │ ││ │ │de sănătate, cu │ │ ││ │ │modificările şi │ │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.53 │Fapta persoanei care utilizeaza │Art. 122 din │Art. 122 din Legea│Inchisoare de la 6 luni la 2 ││ │sumele destinate asigurarii pentru│Legea nr. │nr. 346/2002 │ani sau amenda. ││ │accidente de muncă şi boli │346/2002 privind │privind asigurarea│ ││ │profesionale în alte scopuri decat│asigurarea pentru│pentru accidente │ ││ │cele prevăzute de lege. │accidente de │de muncă şi boli │ ││ │ │munca şi boli │profesionale, │ ││ │ │profesionale, cu │modificările şi │ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ ││ │ │ │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│1.54 │Alte fapte savarsite în domeniul │ │ │Se pedepsesc conform normelor ││ │financiar, vamal şi care privesc │ │ │în vigoare. ││ │disciplina financiară sanctionate │ │ │ ││ │potrivit legislaţiei penale. │ │ │ │└─────┴──────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┘┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ B. Fapte care potrivit legii constituie contraventii │├─────┬──────────────────────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────────────────┤│ Cod │ Descriere fapta │Act normativ care│Act normativ care │ Sancţiunea prevăzută de lege ││fapta│ │ prevede fapta │prevede sancţiunea│ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.01 │Nerespectarea de către bănci a │Art. 189 alin. │Art. 189 alin. (2)│Amenda de la 500 lei (RON) la ││ │obligaţiilor privind furnizarea │(1) lit. i) │lit. d) Ordonanţa │lei 10.000 lei (RON). ││ │informaţiilor şi a obligaţiilor de│Ordonanţa │Guvernului nr. │ ││ │decontare prevăzute de Ordonanţa │Guvernului nr. │92/2003 privind │ ││ │Guvernului nr. 92/2003 privind │92/2003 privind │Codul de procedură│ ││ │Codul de procedură fiscala, │Codul de │fiscala, │ ││ │republicată. │procedura │republicată, cu │ ││ │ │fiscala, │modificările şi │ ││ │ │republicată, cu │completările │ ││ │ │modificările şi │ulterioare. │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.02 │Nerespectarea obligaţiilor ce-i │Art. 189 alin. │Art. 189 alin. │Amenda de la 50 lei (RON) la ││ │revin tertului poprit, potrivit │(1) lit. j) │(2) lit. d) │1.500 lei (RON), pentru ││ │Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 │Ordonanţa │Ordonanţa │persoanele fizice şi cu amendă││ │privind Codul de procedură │Guvernului nr. │Guvernului nr. │de la 500 lei (RON) la 10.000 ││ │fiscala, republicată. │92/2003 privind │92/2003 privind │lei (RON), pentru persoanele ││ │ │Codul de │Codul de │juridice. ││ │ │procedura │procedura │ ││ │ │fiscala, │fiscala, │ ││ │ │republicată, cu │republicată, cu │ ││ │ │modificările şi │modificările şi │ ││ │ │completările │completările │ ││ │ │ulterioare. │ulterioare. │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.03 │Refuzul debitorului supus │Art. 189 alin. │Art. 189 alin. (2)│Amenda de la 50 lei (RON) la ││ │executarii silite de a preda │(1) lit. l) │lit. d) Ordonanţa │1.500 lei (RON), pentru ││ │bunurile organului de executare │Ordonanţa │Guvernului nr. │persoanele fizice şi cu amendă││ │spre a fi sechestrate sau de a le │Guvernului nr. │92/2003 privind │de la 500 lei (RON) la 10.000 ││ │pune la dispoziţia acestuia pentru│92/2003 privind │Codul de procedură│lei (RON), pentru persoanele ││ │a fi identificate şi evaluate. │Codul de │fiscala, │juridice. ││ │ │procedura │republicată, cu │ ││ │ │fiscala, │modificările şi │ ││ │ │republicată, cu │completările │ ││ │ │modificările şi │ulterioare. │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.04 │Detinerea de produse accizabile în│Art. 190 alin. │Art. 190 alin. │Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │afara regimului suspensiv, care nu│(1) lit. a) din │(2) lit. a) din │la 100.000 lei (RON), precum ││ │au fost introduse în sistemul de │Ordonanţa │Ordonanţa │şi cu confiscarea produselor, ││ │accizare conform titlului VII din │Guvernului nr. │Guvernului nr. │iar în situaţia în care ││ │Codul fiscal. │92/2003 privind │92/2003 privind │acestea au fost vandute, cu ││ │ │Codul de │Codul de │confiscarea sumelor rezultate ││ │ │procedura │procedura │din aceasta vanzare. ││ │ │fiscala, │fiscala, │ ││ │ │republicată, cu │republicată, cu │ ││ │ │modificările şi │modificările şi │ ││ │ │completările │completările │ ││ │ │ulterioare. │ulterioare. │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.05 │Neanuntarea autorităţii fiscale │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │competente, în termenul legal, │(1) lit. b) din │din Ordonanţa │la 100.000 lei (RON). ││ │despre modificările aduse datelor │Ordonanţa │Guvernului nr. │ ││ │initiale avute în vedere la │Guvernului nr. │92/2003 privind │ ││ │eliberarea autorizatiei. │92/2003 privind │Codul de procedură│ ││ │ │Codul de │fiscala, │ ││ │ │procedura │republicată, cu │ ││ │ │fiscala, │modificările şi │ ││ │ │republicată, cu │completările │ ││ │ │modificările şi │ulterioare. │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.06 │Detinerea în afara antrepozitului │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │fiscal sau comercializarea pe │(1) lit. c) din │lit. a) şi c) din │la 100.000 lei (ROM), precum ││ │teritoriul României a produselor │Ordonanţa │Ordonanţa │şi cu: ││ │accizabile supuse marcarii, │Guvernului nr. │Guvernului nr. │- confiscarea produselor, iar ││ │potrivit titlului VII din Codul │92/2003 privind │92/2003 privind │în situaţia în care acestea au││ │fiscal, fără a fi marcate sau │Codul de │Codul de procedură│fost vandute, cu confiscarea ││ │marcate necorespunzator ori cu │procedura │fiscala, │sumelor rezultate din aceasta ││ │marcaje false. │fiscala, │republicată, cu │vanzare; ││ │ │republicată, cu │modificările şi │- oprirea activităţii de ││ │ │modificările şi │completările │comercializare a produselor ││ │ │completările │ulterioare. │accizabile pe o perioadă de ││ │ │ulterioare. │ │1-3 luni, în cazul ││ │ │ │ │comerciantilor în sistem angro││ │ │ │ │sau cu amanuntul. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.07 │Nerespectarea programului de lucru│Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │al antrepozitului fiscal, asa cum │(1) lit. d) din │lit. d), şi alin. │la 100.000 lei (RON) precum şi││ │a fost aprobat de autoritatea │Ordonanţa │3 din Ordonanţa │cu: ││ │fiscala competenţa. │Guvernului nr. │Guvernului nr. │- oprirea activităţii de ││ │ │92/2003 privind │92/2003 privind │productie a produselor ││ │ │Codul de │Codul de procedură│accizabile prin sigilarea ││ │ │procedura │fiscala, │instalatiei, în cazul ││ │ │fiscala, │republicată, cu │producătorilor. ││ │ │republicată, cu │modificările şi │- suspendarea autorizatiei ││ │ │modificările şi │completările │de antrepozit fiscal de ││ │ │completările │ulterioare. │către autoritatea fiscala ││ │ │ulterioare. │ │competenţa, la propunerea ││ │ │ │ │organului de control. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.08 │Practicarea, de către producători │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │sau de către importatori, de │(1) lit. e) din │din Ordonanţa │la 100.000 lei (RON). ││ │preţuri de vanzare mai mici decat │Ordonanţa │Guvernului nr. │ ││ │costurile ocazionate de producerea│Guvernului nr. │92/2003 privind │ ││ │sau importul produselor accizabile│92/2003 privind │Codul de procedură│ ││ │vandute, la care se adauga acciza │Codul de │fiscala, │ ││ │şi taxa pe valoarea adăugată. │procedura │republicată, cu │ ││ │ │fiscala, │modificările şi │ ││ │ │republicată, cu │completările │ ││ │ │modificările şi │ulterioare. │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.09 │Neinscrierea distincta în facturi │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │a valorii accizelor sau a │(1) lit. f) din │din Ordonanţa │la 100.000 lei (RON). ││ │impozitului la ţiţeiul şi gazele │Ordonanţa │Guvernului nr. │ ││ │naturale din producţia interna, │Guvernului nr. │92/2003 privind │ ││ │în cazurile prevăzute la titlul │92/2003 privind │Codul de procedură│ ││ │VII din Codul fiscal. │Codul de │fiscala, │ ││ │ │procedura │republicată, cu │ ││ │ │fiscala, │modificările şi │ ││ │ │republicată, cu │completările │ ││ │ │modificările şi │ulterioare. │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.10 │Neutilizarea documentelor fiscale │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │prevăzute de titlul VII din Codul │(1) lit. g) din │din Ordonanţa │la 100.000 lei (RON). ││ │fiscal. │Ordonanţa │Guvernului nr. │ ││ │ │Guvernului nr. │92/2003 privind │ ││ │ │92/2003 privind │Codul de procedură│ ││ │ │Codul de │fiscala, │ ││ │ │procedura │republicată, cu │ ││ │ │fiscala, │modificările şi │ ││ │ │republicată, cu │completările │ ││ │ │modificările şi │ulterioare. │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.11 │Neefectuarea, prin unităţi │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │bancare, a decontarilor între │(1) lit. h) din │din Ordonanţa │la 100.000 lei (RON). ││ │furnizori şi cumpărători, ca │Ordonanţa │Guvernului nr. │ ││ │persoane juridice, de produse │Guvernului nr. │92/2003 privind │ ││ │accizabile. │92/2003 privind │Codul de procedură│ ││ │ │Codul de │fiscala, │ ││ │ │procedura │republicată, cu │ ││ │ │fiscala, │modificările şi │ ││ │ │republicată, cu │completările │ ││ │ │modificările şi │ulterioare. │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.12 │Amplasarea mijloacelor de masurare│Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │a productiei şi a concentratiei de│(1) lit. i) din │lit. d), alin. 3 │la 100.000 lei (RON) precum ││ │alcool şi distilate în alte locuri│Ordonanţa │din Ordonanţa │şi: ││ │decat cele prevăzute expres în │Guvernului nr. │Guvernului nr. │- oprirea activităţii de ││ │titlul VIII din Codul fiscal sau │92/2003 privind │92/2003 privind │productie a produselor ││ │deteriorarea sigiliilor aplicate │Codul de │Codul de procedură│accizabile prin sigilarea ││ │de către supraveghetorul fiscal şi│procedura │fiscala, │instalatiei, în cazul ││ │nesesizarea organului fiscal în │fiscala, │republicată, cu │producătorilor; ││ │cazul deteriorării lor. │republicată, cu │modificările şi │- suspendarea autorizatiei de ││ │ │modificările şi │completările │antrepozit fiscal de către ││ │ │completările │ulterioare. │autoritatea fiscala ││ │ │ulterioare. │ │competenţa, la propunerea ││ │ │ │ │organului de control. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.13 │Nesolicitarea desemnarii │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │supraveghetorului fiscal în │(1) lit. j) din │din Ordonanţa │la 100.000 lei (RON). ││ │vederea desigilarii cisternelor │Ordonanţa │Guvernului nr. │ ││ │sau recipientelor în care se │Guvernului nr. │92/2003 privind │ ││ │transporta alcoolul şi distilatele│92/2003 privind │Codul de procedură│ ││ │în vrac. │Codul de │fiscala, │ ││ │ │procedura │republicată, cu │ ││ │ │fiscala, │modificările şi │ ││ │ │republicată, cu │completările │ ││ │ │modificările şi │ulterioare. │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.14 │Transportul de alcool etilic şi │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │de distilate, efectuat prin │(1) lit. k) din │lit. a) şi b) din │la 100.000 lei (RON), precum ││ │cisterne sau recipiente care nu │Ordonanţa │Ordonanţa │şi cu: ││ │poarta sigiliile │Guvernului nr. │Guvernului nr. │- confiscarea produselor, iar ││ │supraveghetorului fiscal, au │92/2003 privind │92/2003 privind │în situaţia în care acestea au││ │sigilii deteriorate sau nu sunt │Codul de │Codul de procedură│fost vandute, confiscarea ││ │insotite de documentul de │procedura │fiscala, │sumelor rezultate din aceasta ││ │însoţire prevăzut la titlul VII │fiscala, │republicată, cu │vanzare; ││ │din Codul fiscal. │republicată, cu │modificările şi │- confiscarea cisternelor, ││ │ │modificările şi │completările │recipientelor şi a mijloacelor││ │ │completările │ulterioare. │de transport utilizate în ││ │ │ulterioare. │ │transportul alcoolului etilic ││ │ │ │ │şi al distilatelor. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.15 │Fabricarea de alcool sanitar de │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. │Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │către alte persoane decat │(1) lit. l) din │(2) lit. a) şi d) │la 100.000 lei (RON), precum ││ │antrepozitarii autorizati pentru │Ordonanţa │din Ordonanţa │şi cu: ││ │productie de alcool etilic. │Guvernului nr. │Guvernului nr. │- confiscarea produselor, iar ││ │ │92/2003 privind │92/2003 privind │în situaţia în care acestea au││ │ │Codul de │Codul de │fost vandute, confiscarea ││ │ │procedura │procedura │sumelor rezultate din aceasta ││ │ │fiscala, │fiscala, │vanzare; ││ │ │republicată, cu │republicată, cu │- oprirea activităţii de ││ │ │modificările şi │modificările şi │productie a produselor ││ │ │completările │completările │accizabile prin sigilarea ││ │ │ulterioare. │ulterioare. │instalatiei, în cazul ││ │ │ │ │producătorilor. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.16 │Comercializarea în vrac, pe piaţa │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │interna, a alcoolului sanitar. │(1) lit. m) din │lit. a), lit. c) │la 100.000 lei (RON) precum şi││ │ │Ordonanţa │şi alin. 3 din │cu: ││ │ │Guvernului nr. │Ordonanţa │- confiscarea produselor, iar ││ │ │92/2003 privind │Guvernului nr. │în situaţia în care acestea au││ │ │Codul de │92/2003 privind │fost vandute, confiscarea ││ │ │procedura │Codul de procedură│sumelor rezultate din aceasta ││ │ │fiscala, │fiscala, │vanzare; ││ │ │republicată, cu │republicată, cu │- oprirea activităţii de ││ │ │modificările şi │modificările şi │comercializare a produselor ││ │ │completările │completările │accizabile pe o perioadă de ││ │ │ulterioare. │ulterioare. │1-3 luni, în cazul ││ │ │ │ │comerciantilor în sistem angro││ │ │ │ │sau cu amanuntul; ││ │ │ │ │- suspendarea autorizatiei de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal de către ││ │ │ │ │autoritatea fiscala ││ │ │ │ │competenţa, la propunerea ││ │ │ │ │organului de control. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.17 │Circulatia şi comercializarea în │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │vrac a alcoolului etilic rafinat │(1) lit. n) din │lit. a), lit. d) │la 100.000 lei (RON) precum şi││ │şi a distilatelor în alte scopuri │Ordonanţa │şi alin. 3 din │cu: ││ │decat cele expres prevăzute în │Guvernului nr. │Ordonanţa │- confiscarea produselor, iar ││ │titlul VIII din Codul fiscal. │92/2003 privind │Guvernului nr. │în situaţia în care acestea au││ │ │Codul de │92/2003 privind │fost vandute, confiscarea ││ │ │procedura │Codul de procedură│sumelor rezultate din aceasta ││ │ │fiscala, │fiscala, │vanzare; ││ │ │republicată, cu │republicată, cu │- oprirea activităţii de ││ │ │modificările şi │modificările şi │productie a produselor ││ │ │completările │completările │accizabile prin sigilarea ││ │ │ulterioare. │ulterioare. │instalatiei în cazul ││ │ │ │ │producătorilor; ││ │ │ │ │- suspendarea autorizatiei de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal de către ││ │ │ │ │autoritatea fiscala ││ │ │ │ │competenţa, la propunerea ││ │ │ │ │organului de control. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.18 │Neevidentierea corecta în │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │registrul special a cantităţilor │(1) lit. o) din │din Ordonanţa │la 100.000 lei (RON). ││ │de alcool şi distilate importate │Ordonanţa │Guvernului nr. │ ││ │în vrac. │Guvernului nr. │92/2003 privind │ ││ │ │92/2003 privind │Codul de procedură│ ││ │ │Codul de │fiscala, │ ││ │ │procedura │republicată, cu │ ││ │ │fiscala, │modificările şi │ ││ │ │republicată, cu │completările │ ││ │ │modificările şi │ulterioare. │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.19 │Neevidentierea la organele fiscale│Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │teritoriale a situaţiilor privind │(1) lit. p) din │din Ordonanţa │la 100.000 lei (RON). ││ │modul de valorificare a alcoolului│Ordonanţa │Guvernului nr. │ ││ │şi distilatelor. │Guvernului nr. │92/2003 privind │ ││ │ │92/2003 privind │Codul de procedură│ ││ │ │Codul de │fiscala, │ ││ │ │procedura │republicată, cu │ ││ │ │fiscala, │modificările şi │ ││ │ │republicată, cu │completările │ ││ │ │modificările şi │ulterioare. │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.20 │Nesolicitarea organului fiscal │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │teritorial în vederea desigilarii │(1) lit. q) din │din Ordonanţa │la 100.000 lei (RON). ││ │instalaţiilor de fabricatie, │Ordonanţa │Guvernului nr. │ ││ │precum şi neevidentierea în │Guvernului nr. │92/2003 privind │ ││ │registrul destinat acestui scop a │92/2003 privind │Codul de procedură│ ││ │informaţiilor privind capacitatile│Codul de │fiscala, │ ││ │reale de distilare, data şi ora │procedura │republicată, cu │ ││ │sigilarii şi desigilarii cazanelor│fiscala, │modificările şi │ ││ │sau a celorlalte instalaţii de │republicată, cu │completările │ ││ │fabricatie a tuicii şi a │modificările şi │ulterioare. │ ││ │rachiurilor de fructe. │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.21 │Comercializarea, la preţuri mai │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │mari decat preturile maxime de │(1) lit. r) din │din Ordonanţa │la 100.000 lei (RON). ││ │vanzare cu amanuntul declarate, a │Ordonanţa │Guvernului nr. │ ││ │produselor pentru care s-au │Guvernului nr. │92/2003 privind │ ││ │stabilit astfel de preţuri. │92/2003 privind │Codul de procedură│ ││ │ │Codul de │fiscala, │ ││ │ │procedura │republicată, cu │ ││ │ │fiscala, │modificările şi │ ││ │ │republicată, cu │completările │ ││ │ │modificările şi │ulterioare. │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.22 │Comercializarea produselor ce nu │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │se regăsesc în listele cuprinzand │(1) lit. s) din │din Ordonanţa │la 100.000 lei (RON). ││ │preturile maxime de vanzare cu │Ordonanţa │Guvernului nr. │ ││ │amanuntul declarate de către │Guvernului nr. │92/2003 privind │ ││ │agentii economici producători şi │92/2003 privind │Codul de procedură│ ││ │importatori. │Codul de │fiscala, │ ││ │ │procedura │republicată, cu │ ││ │ │fiscala, │modificările şi │ ││ │ │republicată, cu │completările │ ││ │ │modificările şi │ulterioare. │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.23 │Refuzul agentilor economici │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │producători de tigarete de a │(1) lit. s) din │din Ordonanţa │la 100.000 lei (RON). ││ │prelua şi de a distruge, în │Ordonanţa │Guvernului nr. │ ││ │condiţiile prevăzute de lege, │Guvernului nr. │92/2003 privind │ ││ │cantitatile de produse de tutun │92/2003 privind │Codul de procedură│ ││ │confiscate. │Codul de │fiscala, │ ││ │ │procedura │republicată, cu │ ││ │ │fiscala, │modificările şi │ ││ │ │republicată, cu │completările │ ││ │ │modificările şi │ulterioare. │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.24 │Folosirea conductelor mobile, a │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. │Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │furtunurilor elastice sau a altor │(1) lit. t) din │(2), alin. (3) din│la 100.000 lei (RON), precum ││ │conducte de acest fel, utilizarea │Ordonanţa │Ordonanţa │şi cu suspendarea autorizatiei││ │rezervoarelor necalibrate, precum │Guvernului nr. │Guvernului nr. │de antrepozit fiscal de către ││ │şi amplasarea inaintea contoarelor│92/2003 privind │92/2003 privind │autoritatea fiscala ││ │a unor canele sau robinete prin │Codul de │Codul de procedură│competenţa, la propunerea ││ │care se pot extrage cantitati de │procedura │fiscala, │organului de control. ││ │alcool sau distilate │fiscala, │republicată, cu │ ││ │necontorizate. │republicată, cu │modificările şi │ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.25 │Comercializarea în vrac şi │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │utilizarea ca materie prima, │(1) lit. t) din │din Ordonanţa │la 100.000 lei (RON). ││ │pentru fabricarea bauturilor │Ordonanţa │Guvernului nr. │ ││ │alcoolice, a alcoolului etilic şi │Guvernului nr. │92/2003 privind │ ││ │a distilatelor cu concentraţia │92/2003 privind │Codul de procedură│ ││ │alcoolica sub 96,0% în volum. │Codul de │fiscala, │ ││ │ │procedura │republicată, cu │ ││ │ │fiscala, │modificările şi │ ││ │ │republicată, cu │completările │ ││ │ │modificările şi │ulterioare. │ ││ │ │completările │ │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.26 │Desfăşurarea activităţilor de │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │distribuire şi comercializare │(1) lit. u) din │lit. c din │la 100.000 lei (RON), precum ││ │angro a bauturilor alcoolice şi │Ordonanţa │Ordonanţa │şi oprirea activităţii de ││ │produselor din tutun fără │Guvernului nr. │Guvernului nr. │comercializare a produselor ││ │indeplinirea condiţiilor prevăzute│92/2003 privind │92/2003 privind │accizabile pe o perioadă de ││ │de art. 2441 alin. (1) din Legea │Codul de │Codul de procedură│1-3 luni, în cazul ││ │nr. 571/2003 privind Codul fiscal,│procedura │fiscala, │comerciantilor în sistem angro││ │cu modificările şi completările │fiscala, │republicată, cu │sau cu amanuntul. ││ │ulterioare. │republicată, cu │modificările şi │ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.27 │Comercializarea, prin pompele │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │statiilor de distribuţie, a altor │(1) lit. v) din │lit. a) şi c) din │la 100.000 lei (RON), precum ││ │uleiuri minerale decat cele din │Ordonanţa │Ordonanţa │şi cu: ││ │categoria gazelor petroliere │Guvernului nr. │Guvernului nr. │- confiscarea produselor, iar ││ │lichefiate, benzinelor şi │92/2003 privind │92/2003 privind │în situaţia în care acestea au││ │motorinelor auto, precum şi a │Codul de │Codul de procedură│fost vandute, confiscarea ││ │petrolului lampant, care corespund│procedura │fiscala, │sumelor rezultate din aceasta ││ │standardelor naţionale de │fiscala, │republicată, cu │vanzare; ││ │calitate. │republicată, cu │modificările şi │- oprirea activităţii de ││ │ │modificările şi │completările │comercializare a produselor ││ │ │completările │ulterioare. │accizabile pe o perioadă de ││ │ │ulterioare. │ │1-3 luni, în cazul ││ │ │ │ │comerciantilor în sistem ││ │ │ │ │angro sau cu amanuntul. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.28 │Functionarea instalaţiilor de │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │producere alcool etilic sau │(1) lit. x) din │lit. a), lit. d) │la 100.000 lei (RON), precum ││ │distilate, în afara programului │Ordonanţa │şi alin. 3 din │şi cu: ││ │de lucru aprobat de Comisia de │Guvernului nr. │Ordonanţa │- confiscarea produselor, iar ││ │autorizare a antrepozitelor │92/2003 privind │Guvernului nr. │în situaţia în care acestea au││ │fiscale din cadrul Ministerului │Codul de │92/2003 privind │fost vandute, confiscarea ││ │Finanţelor Publice. │procedura │Codul de procedură│sumelor rezultate din aceasta ││ │ │fiscala, │fiscala, │vanzare; ││ │ │republicată, cu │republicată, cu │- oprirea activităţii de ││ │ │modificările şi │modificările şi │productie a produselor ││ │ │completările │completările │accizabile prin sigilarea ││ │ │ulterioare. │ulterioare. │instalatiei, în cazul ││ │ │ │ │producătorilor; ││ │ │ │ │- suspendarea autorizatiei de ││ │ │ │ │antrepozit fiscal de către ││ │ │ │ │autoritatea fiscala ││ │ │ │ │competenţa, la propunerea ││ │ │ │ │organului de control. │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.29 │Comercializarea produselor │Art. 190 alin. │Art. 190 alin. (2)│Amenda de la 20.000 lei (RON) ││ │accizabile într-un antrepozit │(1) lit. y) din │lit. a) din │la 100.000 lei (RON), precum ││ │fiscal în perioada în care │Ordonanţa │Ordonanţa │şi cu confiscarea produselor, ││ │autorizatia a fost revocata sau │Guvernului nr. │Guvernului nr. │iar în situaţia în care ││ │anulata, fără acordul autorităţii │92/2003 privind │92/2003 privind │acestea au fost vandute, ││ │fiscale competente pentru │Codul de │Codul de procedură│confiscarea sumelor rezultate ││ │valorificarea stocurilor de │procedura │fiscala, │din aceasta vanzare. ││ │produse, acordat în condiţiile │fiscala, │republicată, cu │ ││ │prevăzute de lege. │republicată, cu │modificările şi │ ││ │ │modificările şi │completările │ ││ │ │completările │ulterioare. │ ││ │ │ulterioare. │ │ │├─────┼──────────────────────────────────┼─────────────────┼──────────────────┼──────────────────────────────┤│2.30 │Detinerea, cu orice titlu, de │Art. 41 pct. 1 │Art. 42 alin. (1) │Amenda de la 10.000.000 lei ││ │bunuri materiale, titluri de │din Legea │din Legea │(1.000 RON) la 100.000.000 lei││ │valoare, numerar şi alte drepturi │contabilitatii │contabilitatii nr.│(10.000 RON). ││ │şi obligaţii, precum şi efectuarea│nr. 82/1991, │82/1991, │ ││ │de operaţiuni economice, fără sa │republicată. │republicată. │ ││ │fie înregistrate în contabilitate.│ │ │ │└─────┴──────────────────────────────────┴─────────────────┴──────────────────┴──────────────────────────────┘------------Anexa a fost înlocuită cu anexa la HOTĂRÂREA nr. 299 din 2 martie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 237 din 16 martie 2006, conform pct. 5 al articolului unic din acelaşi act normativ.-----