REGULAMENT din 5 februarie 2001 (*actualizat*)de aplicare a Legii nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti(actualizat până la data de 17 martie 2006*)
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • ----------------*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 6 februarie 2001. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt până la data de 17 martie 2006, cu modificările şi completările aduse de ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006.  +  Capitolul I Organizarea activităţii executorilor judecătoreşti  +  Secţiunea 1 Dispoziţii generale  +  Articolul 1Executorii judecătoreşti sunt investiti sa îndeplinească un serviciu de interes public constând în executarea silită a dispoziţiilor civile din titlurile executorii, precum şi alte atribuţii date prin lege în competenţa lor.  +  Articolul 2Actul îndeplinit de executorul judecătoresc în limitele competentelor legale, purtând ştampila şi semnatura acestuia, precum şi numărul de înregistrare şi data, este act de autoritate publică şi are forta probanta prevăzută de lege.  +  Articolul 3Executorii judecătoreşti îşi îndeplinesc atribuţiile cu respectarea şi în limitele competentelor prevăzute de Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, denumita în continuare lege, de prezentul regulament de aplicare a legii, de prevederile Statutului profesiei de executor judecătoresc, de Codul de procedură civilă şi de alte legi aplicabile în materie.  +  Secţiunea a 2-a Constituirea şi funcţionarea birourilor de executori judecătoreşti  +  Articolul 4 (1) Executorii judecătoreşti îşi exercită activitatea în cadrul unor birouri, individual sau prin asociere în baza unui contract de societate civilă. (2) În circumscripţia unei judecătorii pot funcţiona unul sau mai multe birouri de executori judecătoreşti. (3) Competenţa teritorială a executorului judecătoresc se întinde în întreaga circumscripţie a judecătoriei în care îşi are sediul biroul sau, cu excepţia municipiului Bucureşti unde sunt aplicabile prevederile art. 8 alin. (2) din lege.  +  Articolul 5 (1) Numărul executorilor judecătoreşti din circumscripţia fiecărei judecătorii şi din municipiul Bucureşti se stabileşte şi se actualizează de ministrul justiţiei, prin ordin, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, în funcţie de cerinţele locale determinate de întinderea teritoriului, de numărul locuitorilor, de volumul de activitate, precum şi de numărul executorilor judecătoreşti stagiari care au promovat examenul de capacitate.------------Alin. (1) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (2) Ministrul justiţiei stabileşte şi actualizează numărul executorilor judecătoreşti anual sau ori de câte ori este necesar, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.------------Alin. (2) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) nu se aplică executorilor judecătoreşti cărora le-a încetat suspendarea exercitării funcţiei.------------Alin. (3) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (4) La numirea pe posturile declarate disponibile în condiţiile alin. (2) vor avea prioritate, în următoarea ordine: a) executorii judecătoreşti stagiari care au promovat examenul de capacitate; b) persoanele care au promovat concursul sau examenul anual de admitere în profesie; c) executorii judecătoreşti care solicită schimbarea sediului biroului dintr-o circumscripţie a judecătoriei în alta; d) persoanele numite executor judecătoresc cu scutire de examen, în conformitate cu dispoziţiile art. 15 lit. g) din lege.------------Alin. (4) al art. 5 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.------------Alin. (5) al art. 5 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 6 (1) Executorul judecătoresc este numit la propunerea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, prin ordin al ministrului justiţiei, pe baza referatului întocmit de direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei privind îndeplinirea condiţiilor de numire prevăzute de lege. (2) În ordinul de numire se va specifică judecătoria în a carei circumscripţie îşi va avea sediul biroul de executor judecătoresc, precum şi obligaţia acestuia ca în termen de 90 de zile să îşi înregistreze biroul individual sau, după caz, în asociere cu alt executor judecătoresc, în condiţiile art. 17 alin. (1) din lege. (3) Prelungirea termenului de 90 de zile pentru înregistrarea biroului poate fi încuviinţată de ministrul justiţiei, pentru motive temeinice, la cererea executorului judecătoresc. Cererea, cuprinzând motivele justificate care l-au împiedicat să îşi înregistreze biroul în termenul prevăzut de lege, se depune la Camera executorilor judecătoreşti, care o înaintează ministrului justiţiei, împreună cu punctul sau de vedere.  +  Articolul 7 (1) Înregistrarea biroului se face, la cererea executorului judecătoresc, într-un registru special ţinut de primul-grefier al curţii de apel în a carei circumscripţie îşi are sediul biroul, pe numele executorului judecătoresc sau, după caz, al executorilor judecătoreşti asociaţi. Obligaţia înregistrării exista şi în cazul executorului judecătoresc care renunţa la asociere şi îşi deschide birou individual. (2) La cererea de înregistrare se vor ataşa:- ordinul de numire a executorului judecătoresc;- dovada existenţei sediului biroului - act de proprietate, contract de închiriere sau alt act;- confirmarea colegiului director al Camerei executorilor judecătoreşti cu privire la faptul ca biroul dispune de spaţiul corespunzător desfăşurării activităţii şi conservării arhivei în bune condiţii. (3) La înregistrarea biroului executorul judecătoresc va prezenta ştampila şi specimenul de semnatura. (4) Documentaţia prezentată la înregistrare se păstrează în dosare distincte pentru fiecare birou. Dosarul va cuprinde şi câte un exemplar al procesului-verbal încheiat cu ocazia depunerii jurământului conform art. 18 alin. (4) din lege. (5) Primul-grefier va elibera în termen de cel mult 3 zile un certificat care atesta efectuarea înregistrării, pe care executorul judecătoresc îl va prezenta de îndată Camerei executorilor judecătoreşti, iar aceasta îl va comunică Ministerului Justiţiei şi Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti.  +  Articolul 8 (1) În registrul special prevăzut la art. 7 alin. (1) se vor înscrie şi următoarele operaţiuni:- modificări în modul de desfăşurare a activităţii în cadrul biroului;- schimbarea sediului biroului;- radierea biroului executorului judecătoresc;- alte operaţiuni prevăzute de prezentul regulament şi de statutul profesiei. (2) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se vor inregistra la cerere, ataşându-se confirmarea colegiului director al Camerei executorilor judecătoreşti care, după caz, poate solicita direct înregistrarea lor. (3) Colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti va avea acces permanent la registrul special prevăzut la art. 7 alin. (1), având obligaţia de a-l înştiinţa pe ministrul justiţiei şi Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti despre toate înregistrările.  +  Articolul 9 (1) Ştampila executorilor judecătoreşti cuprinde stema României, numele, prenumele şi calitatea de executor judecătoresc, precum şi localitatea în care îşi are sediul biroul. Modelul ştampilei este propus de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi aprobat de ministrul justiţiei. (2) Pierderea sau dispariţia ştampilei se înscrie în registrul special prevăzut la art. 7 alin. (1) din prezentul regulament, inregistrandu-se în termen de 5 zile un nou model de ştampila, care va conţine elemente distinctive faţă de cea pierdută sau disparuta.  +  Articolul 10 (1) Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti întocmeşte şi actualizează anual tabloul executorilor judecătoreşti, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se transmite curţilor de apel, care au obligaţia sa îl comunice instanţelor din circumscripţia lor. Tabloul executorilor judecătoreşti se transmite şi direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei. (2) Acest tablou conţine numele şi prenumele tuturor executorilor judecătoreşti care au depus jurământul, precum şi sediul biroului în care aceştia funcţionează.  +  Articolul 11 (1) Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti va întocmi şi va actualiza permanent liste cuprinzând:- executorii judecătoreşti incompatibili, indicandu-se temeiul incompatibilitatii;- executorii judecătoreşti care sunt suspendaţi din funcţie în temeiul art. 23 lit. a) şi lit. b) teza a doua, lit. c), d) şi e) din lege;- executorii judecătoreşti a căror calitate a încetat;- executorii judecătoreşti stagiari, indicând biroul în care sunt angajaţi şi data încheierii contractului individual de muncă. (2) Listele se vor comunică direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei în termen de 15 zile de la întocmirea, respectiv actualizarea acestora.--------------Art. 11 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Secţiunea a 3-a Executorii judecătoreşti stagiari  +  Articolul 12 (1) Stagiul reprezintă perioada premergătoare dobândirii calităţii de executor judecătoresc şi are drept scop pregătirea profesională a executorului judecătoresc la începutul exercitării profesiei. (2) Durata stagiului este de 2 ani, calculată de la data încheierii contractului individual de muncă. (3) Colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti poate aproba, la cerere, reducerea perioadei de stagiu la un an pentru executorii stagiari care se remarca în activitatea profesională pe baza rezultatelor obţinute la conferinţele de stagiu şi a referatului executorului judecătoresc îndrumător, în condiţiile prezentului regulament.  +  Articolul 13 (1) Durata stagiului se suspenda pe timpul serviciului militar sau al concentrarii, al concediului de maternitate şi de creştere a copilului până la vârsta de 2 ani ori în alte cazuri prevăzute de lege.--------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (2) Perioada de stagiu efectuată anterior suspendării intră în calculul perioadei de stagiu prevăzute la art. 12 alin. (2). (3) Suspendarea prevăzută la alin. (1) se constata de către colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti în circumscripţia căreia are sediul biroului executorul judecătoresc care a încheiat contract individual de muncă cu executorul judecătoresc stagiar.--------------Alin. (3) al art. 13 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 14 (1) Colegiul director va solicita, în ultimul trimestru al anului, executorilor judecătoreşti din cadrul fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti să îşi exprime opţiunea privind angajarea în anul următor a unor executori judecătoreşti stagiari în cadrul birourilor lor.--------------Alin. (1) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (2) După centralizarea optiunilor, colegiul director al fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti propune spre aprobare Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti numărul executorilor judecătoreşti stagiari care pot fi angajaţi în anul următor în birourile de executori judecătoreşti. Până la data de 31 ianuarie a anului pentru care se fac propunerile, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti va transmite Ministerului Justiţiei necesarul de posturi vacante de executor judecătoresc stagiar, pentru a fi avut în vedere la actualizarea numărului executorilor judecătoreşti.--------------Alin. (2) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (3) Cel care a promovat examenul de admitere în profesie devine executor judecătoresc stagiar prin încheierea unui contract individual de muncă cu executorul judecătoresc în al cărui birou îşi va desfăşura activitatea. Contractul de muncă se încheie pe durata determinata, egala cu durata stagiului. (4) Angajarea executorului stagiar în cadrul unui birou în care funcţionează mai mulţi executori judecătoreşti asociaţi se face de către executorul judecătoresc desemnat titular al biroului prin contractul de societate civilă.--------------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 15 (1) În perioada de stagiu Camera executorilor judecătoreşti va verifica lunar stadiul de pregătire şi formare profesională a executorului judecătoresc stagiar, precum şi modul în care acesta şi-a îndeplinit atribuţiile care i-au fost delegate de executorul judecătoresc îndrumător. (2) Conferinţele de stagiu reprezintă o formă de pregătire profesională a executorului stagiar şi sunt organizate de colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti potrivit tematicii orientative comunicate de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. (3) Conferinţele de stagiu se desfăşoară pe baza unui program aprobat de colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti, care cuprinde cunoaşterea legislaţiei la zi, dezbateri de spete, expuneri asupra problemelor ivite în activitatea executorilor, studiul doctrinei. (4) Constatările verificărilor periodice vor fi consemnate în procese-verbale semnate de reprezentantul Camerei executorilor judecătoreşti şi de executorul judecătoresc în al cărui birou îşi exercită activitatea executorul judecătoresc stagiar şi vor fi aduse la cunoştinţa celui verificat.  +  Secţiunea a 4-a Organizarea şi desfăşurarea examenului de admitere în profesie şi a examenului de capacitateOrganizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului de admitere în profesie şi a examenului de capacitate--------------Titlul Secţiunii a 4-a din Cap. I a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.§1. Organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului de admitere în profesie pentru executorii judecătoreşti stagiari--------------Titlul paragrafului 1 din Secţiunea a 4-a a Cap. I a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 16Selecţia candidaţilor pentru admiterea în profesie se face pe baza unui concurs sau examen organizat anual sau ori de câte ori este necesar de Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti, la solicitarea ministrului justiţiei. Concursul sau examenul se va desfăşura sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei.--------------Art. 16 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 17Se pot înscrie la examen pentru ocuparea posturilor de executori judecătoreşti stagiari persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 lit. a)-f) din lege.  +  Articolul 18 (1) Cererea de înscriere împreună cu dovezile privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 15 lit. a)-f) din lege se depun, cu cel puţin 30 de zile înainte de data sustinerii concursului sau examenului, la Camera executorilor judecătoreşti în a carei circumscripţie se afla localitatea unde domiciliază candidatul.--------------Alin. (1) al art. 18 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (2) După expirarea termenului de mai sus cererile vor fi considerate ca tardiv formulate şi nu vor mai fi primite.  +  Articolul 19 (1) În termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea dosarului colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti va verifica îndeplinirea cerinţelor legale pentru înscrierea la examen şi pentru dobândirea calităţii de executor judecătoresc stagiar, întocmind pentru fiecare candidat referatul de admitere sau, după caz, de respingere a cererii de înscriere la examen. (2) În caz de respingere a cererii de înscriere colegiul director va comunică avizul negativ şi o copie de pe referat candidatului în termen de 24 de ore de la întocmirea acestuia. (3) Împotriva avizului negativ candidatul poate formula contestaţie în termen de 48 de ore de la comunicare comisiei constituite în scopul verificării dosarelor pe lângă Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti. Comisia va examina contestaţia în termen de 48 de ore de la primirea acesteia. Hotărârea comisiei este definitivă şi se comunică atât candidatului, cat şi colegiului director al Camerei executorilor judecătoreşti.  +  Articolul 20 (1) Cu 10 zile înainte de data examenului colegiul director al fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti va depune toate cererile, împreună cu dovezile anexate, la comisia pentru verificarea dosarelor. (2) O dată cu dosarele candidaţilor Camera executorilor judecătoreşti va inainta situaţia centralizata privind datele de identificare a candidaţilor şi circumscripţia pentru care candidează.  +  Articolul 21 (1) Data şi locul concursului sau examenului vor fi stabilite prin ordin al ministrului justiţiei, cu consultarea Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, şi vor fi comunicate Camerelor executorilor judecătoreşti cu 60 de zile înainte de această dată, în vederea înştiinţării candidaţilor, fiind publicate şi în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a. În aceleaşi condiţii va fi publicată şi lista cuprinzând posturile vacante. De asemenea, acestea vor fi publicate şi pe paginile de Internet ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi Ministerului Justiţiei. (2) Cu cel puţin 15 zile înainte de data concursului sau examenului, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti va stabili adresa exactă şi ora începerii concursului sau examenului şi le va comunică Camerelor executorilor judecătoreşti şi Ministerului Justiţiei. De asemenea, se va dispune afişarea acestora la loc vizibil şi accesibil publicului, la sediul tuturor Camerelor executorilor judecătoreşti, fiind publicate şi pe paginile de Internet ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi Ministerului Justiţiei.--------------Art. 21 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 22 (1) În vederea sustinerii concursului sau examenului Ministerul Justiţiei şi Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept civil, drept procesual civil, drept comercial, drept constituţional şi organizarea profesiei de executor judecătoresc. (2) Tematica va fi transmisă Camerelor executorilor judecătoreşti cu cel puţin 60 de zile înaintea datei concursului sau examenului şi va fi afişată de îndată, la loc vizibil şi accesibil publicului, la sediul acestora. De asemenea, va fi publicată pe paginile de Internet ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi Ministerului Justiţiei.--------------Art. 22 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 23 (1) Comisia prevăzută la art. 28 lit. c) va elabora subiectele şi procedura de notare a lucrărilor. (2) Subiectele vor fi stabilite cu 24 de ore înaintea datei concursului sau examenului şi vor fi redactate astfel încât sa acopere întreaga tematica, formulandu-se câte 20 de subiecte din fiecare materie.--------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (3) După redactare subiectele se introduc în plicuri sigilate şi se păstrează la sediul Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 24 (1) În ziua concursului sau examenului, cu 30 de minute înainte de ora începerii acestuia, comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin tragere la sorţi a unui set de 10 subiecte, intocmindu-se un proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei. (2) Extragerea prin tragere la sorţi se va face de către preşedintele comisiei. (3) Durata concursului sau examenului este de 4 ore, începând cu ora şi minutul în care a fost dictat ultimul subiect, acestea consemnându-se în procesul-verbal semnat de cei desemnaţi cu organizarea şi supravegherea desfăşurării regulamentare a concursului sau examenului.--------------Art. 24 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 25 (1) Repartizarea candidaţilor pe sali, acolo unde este cazul, se va afişa la locul desfăşurării concursului sau examenului, cu 3 zile înainte de data acestuia. (2) Apelul candidaţilor la locul desfăşurării concursului sau examenului se va face cu cel mult 30 de minute înaintea orei stabilite, în vederea îndeplinirii măsurilor prealabile (verificarea identităţii, primirea foilor pentru examen). (3) În sala în care are loc concursul sau examenul şi pe toată durata desfăşurării acestuia candidaţilor le este permis să aibă pe masa numai colile de hârtie şi instrumentele de scris. (4) Nerespectarea obligaţiei prevăzute la alin. (3) va avea drept urmare eliminarea din concurs sau examen a candidatului şi anularea lucrării. (5) După verificarea identităţii candidaţilor, ieşirea din sala a acestora, sub orice motiv, atrage eliminarea din concurs sau examen. Părăsirea temporară a sălii se face numai în cazuri excepţionale, cu însoţitor. (6) După începerea comunicării subiectelor, accesul candidaţilor în sala de concurs sau examen este interzis. (7) Candidatul are obligaţia sa predea lucrarea comisiei de coordonare şi supraveghere din acea sala, semnand în borderoul special întocmit. (8) După predarea lucrării este interzisă revenirea în sala a candidatului.--------------Art. 25 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 26 (1) Notarea lucrărilor se face de comisia de examinare, în componenta prevăzută la art. 28 lit. c). (2) Notarea fiecărui subiect se face prin punctaj conform baremului întocmit de comisia pentru elaborarea subiectelor şi notarea lucrărilor. (3) La fiecare proba nota se va stabili prin însumarea punctajului obţinut pentru tratarea fiecărui subiect al probei. (4) Media lucrării constituie media aritmetica a notelor obţinute la fiecare materie. (5) Media minima de promovare este 7,00, nota obţinută la fiecare materie neputând să fie mai mica de 5,00. (6) Lucrările candidaţilor care au fost surprinsi copiind sau lucrările cu însemnări vadit efectuate în scopul identificarii candidatului nu se mai noteaza, făcându-se menţiunea "anulat" pe lucrare şi în borderou. (7) Lucrările apreciate ca având însemnări conform alin. (6) nu se deschid decât după examinarea şi aprecierea acestei situaţii cu majoritatea de voturi a membrilor comisiei pentru elaborarea subiectelor şi notarea lucrărilor de examen.  +  Articolul 27 (1) Pentru buna desfăşurare a concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei îşi vor desemna reprezentanţi, în condiţiile prevăzute în prezentul regulament.--------------Alin. (1) al art. 27 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (2) Reprezentanţii Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti vor fi desemnaţi în compunerea comisiilor dintre executorii cu vechimea, experienta şi autoritatea necesare pentru o astfel de activitate, recomandaţi de Camerele executorilor judecătoreşti. (3) La desfăşurarea concursului sau examenului prevăzut la alin. (1), reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale participa, la solicitarea lor, cu statut de observator.--------------Alin. (3) al art. 27 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 28În vederea organizării şi desfăşurării concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc se vor constitui şi vor funcţiona următoarele comisii: a) Comisia pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor de înscriere la concurs sau examen şi rezolvarea contestaţiilor împotriva avizului negativ dat de colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti la cererea de înscriere şi pentru verificarea centralizatoarelor, formată din 2 executori judecătoreşti şi 2 reprezentanţi ai direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei. Comisia verifica dosarele candidaţilor şi hotărăşte cu majoritatea voturilor membrilor săi, comunicând, cu cel puţin 4 zile înainte de data concursului sau examenului, situaţia centralizata, care se va afişa de îndată, la loc vizibil şi accesibil publicului, la sediul fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti. De asemenea, va fi publicată şi pe pagina de Internet a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti; b) Comisia pentru organizarea şi supravegherea concursului sau examenului, compusa din 2 reprezentanţi ai Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei. La activitatea acestei comisii vor putea fi cooptati pe lângă membrii ei, după caz, şi executori judecătoreşti sau personal angajat la Camera executorilor judecătoreşti şi la Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. Pe lângă activitatea de supraveghere aceasta comisie asigura verificarea identităţii candidaţilor, distribuirea colilor de concurs sau examen în condiţiile prezentului regulament, respectarea de către candidaţi a condiţiilor regulamentare cu privire la desfăşurarea concursului sau examenului, preluarea lucrărilor predate de candidaţi şi predarea lor, pe bază de proces-verbal, comisiei pentru elaborarea subiectelor şi notarea lucrărilor de concurs sau examen. La primirea lucrărilor şi, respectiv, la predarea lor se verifica dacă este sigilată partea de lucrare pe care candidatul şi-a înscris datele de identificare. Lucrările predate de candidaţi vor fi semnate, spre neschimbare, de 2 membri ai comisiei, un reprezentant al Ministerului Justiţiei şi un reprezentant al Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. Suportul de scris va fi pregătit de aceasta comisie în seturi de câte 5 coli, având pe fiecare fila sigiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi al compartimentului de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei; c) Comisia pentru elaborarea subiectelor şi notarea lucrărilor de concurs sau examen, formată din: un membru al Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, desemnat de preşedintele acestuia; 2 reprezentanţi ai direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei; doua cadre didactice universitare de la facultăţile de drept din ţara; 2 executori judecătoreşti desemnaţi de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti dintre cei propuşi de Camerele executorilor judecătoreşti în condiţiile art. 27 alin. (2), cu vechime minima în profesia de executor judecătoresc de 5 ani, care s-au remarcat prin probitate şi competenţa profesională. Preşedintele comisiei este reprezentantul Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, care nu participa nemijlocit la notarea lucrărilor, având ca atribuţii sa vegheze la desfăşurarea activităţii comisiei în conformitate cu prezentul regulament; d) Comisia pentru soluţionarea contestaţiilor, formată din: 2 executori judecătoreşti numiţi prin hotărâre a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti; 2 reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei numiţi prin ordin al ministrului justiţiei; un cadru didactic universitar de la o facultate de drept, alţii decât cei care au alcătuit comisia prevăzută la lit. c).--------------Art. 28 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 29 (1) După comunicarea subiectelor comisia pentru elaborarea subiectelor şi notarea lucrărilor de examen, cu participarea obligatorie a tuturor membrilor săi, se întruneşte în şedinţa, stabilind baremul de notare, având în vedere complexitatea şi gradul de dificultate al fiecărui subiect şi aptitudinea de a reflecta capacitatea de înţelegere şi de sinteza a candidatului. (2) Baremul de notare se va întocmi, în condiţiile alin. (1), în timpul desfăşurării concursului sau examenului şi va fi afişat pentru consultarea de către candidaţi.--------------Alin. (2) al art. 29 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (3) Fiecare membru al comisiei va primi câte un exemplar al baremului de notare.  +  Articolul 30 (1) Comisia pentru elaborarea subiectelor şi notarea lucrărilor de examen primeşte, pe bază de proces-verbal, prin preşedintele sau, lucrările de examen de la comisia prevăzută la art. 28 lit. b) şi procedează la notarea acestora. (2) Înainte de începerea notarii lucrările se numeroteaza, fără să fie desfăcut coltul unde sunt înscrise datele de identificare a candidaţilor.  +  Articolul 31 (1) După terminarea notarii se va proceda la desigilarea lucrărilor de către preşedintele comisiei, în prezenta tuturor membrilor acesteia. (2) La fiecare lucrare se citesc numărul acesteia, numele şi prenumele candidatului, notele şi media obţinute. (3) Datele prevăzute la alin. (2) se înscriu în centralizatorul final care constituie lista cuprinzând rezultatele concursului sau examenului. Fiecare pagina a acestei liste va fi semnată de toţi membrii comisiei.--------------Alin. (3) al art. 31 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 32 (1) Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti va proceda la comunicarea către Camerele executorilor judecătoreşti a centralizatoarelor finale cu rezultatul concursului sau examenului pentru candidaţii din fiecare Cameră a executorilor judecătoreşti. (2) Colegiul director al fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti va afişa la sediul acesteia, la loc vizibil şi accesibil publicului, lista cuprinzând rezultatele concursului sau examenului, în termen de 24 de ore de la primirea acesteia, întocmind procesul-verbal de afişare, cu precizarea datei şi orei. De asemenea, lista va fi publicată şi pe paginile de Internet ale Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi Ministerului Justiţiei.--------------Art. 32 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 33 (1) După afişarea rezultatelor candidaţii nemultumiti pot face contestaţie, în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor la sediul Camerei executorilor judecătoreşti, sub sancţiunea decăderii. (2) Contestaţiile se depun la Camera executorilor judecătoreşti unde s-a depus cererea de înscriere la concurs sau examen şi se centralizează la sediul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti în termen de doua zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).--------------Alin. (2) al art. 33 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 34 (1) Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia prevăzută la art. 28 lit. d) în cel mult 5 zile de la centralizare, comisia fiind ţinuta să se pronunţe doar cu privire la materia invocată în contestaţie. (2) Comisia nu poate diminua nota obţinută iniţial, în astfel de situaţii contestaţiile urmând să fie respinse. (3) Comisia decide pentru fiecare contestaţie, pe baza baremului folosit la notarea lucrărilor de comisia prevăzută la art. 28 lit. c). (4) Candidaţii declaraţi admişi iniţial nu pot fi declaraţi respinsi în urma soluţionării contestaţiilor, posturile scoase la concurs sau examen fiind suplimentate în vederea repartizării tuturor candidaţilor declaraţi admişi. (5) Dispoziţiile art. 32 se vor aplica în mod corespunzător.--------------Art. 34 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 35 (1) În termen de 5 zile de la soluţionarea contestaţiilor Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti va proceda la validarea rezultatelor, pe care le va inainta Ministerului Justiţiei în termen de 10 zile de la validare. (2) Calendarul desfăşurării concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament.--------------Alin. (2) al art. 35 a fost introdus de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 36 (1) Ocuparea posturilor de executor judecătoresc stagiar se va face, la nivelul întregii tari, în ordinea mediilor candidaţilor, în funcţie de opţiunile exprimate în cererea de înscriere. (2) În cazul în care au fost exprimate mai multe optiuni pentru acelaşi post, are prioritate candidatul care a obţinut cea mai mare medie, iar la egalitate de medii, în aceasta ordine: a) candidatul care are titlul de doctor în drept; b) candidatul cu activitate mai îndelungată în funcţii de specialitate juridică de la obţinerea licenţei; c) candidatul care a obţinut medie mai mare la examenul de licenţă.--------------Art. 36 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 37 (1) În termen de 20 de zile de la validarea rezultatelor se va proceda la încheierea contractului de muncă în condiţiile art. 19 şi 21 din lege şi ale art. 14 din prezentul regulament. (2) Executorul judecătoresc care refuza încheierea contractului individual de muncă, deşi şi-a exprimat opţiunea de a angaja în anul respectiv în cadrul biroului sau un executor judecătoresc stagiar şi aceasta opţiune a fost aprobată de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi cuprinsă în ordinul de actualizare emis de ministrul justiţiei, răspunde disciplinar conform art. 44 lit. c) din lege.--------------Art. 37 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.§2. Organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate  +  Articolul 38 (1) După expirarea perioadei de stagiu executorii judecătoreşti stagiari sunt obligaţi să se înscrie pentru susţinerea examenului de capacitate. (2) Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti organizează, sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei, cel puţin o dată pe an examenul de capacitate pentru executorii judecătoreşti stagiari care au împlinit durata de stagiu, în condiţiile prezentului regulament.--------------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (3) Respingerea sau, după caz, neprezentarea executorului judecătoresc stagiar la doua examene de capacitate consecutive atrage de drept încetarea contractului sau de muncă şi pierderea calităţii de executor judecătoresc stagiar.--------------Alin. (3) al art. 38 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 39 (1) Examenul de capacitate va consta într-o proba teoretică, în condiţiile prevăzute la art. 22 din prezentul regulament, şi o proba practica ce va consta în întocmirea unui act procedural. (2) Notarea la proba practica se face prin acordarea unei note de la 0 la 10, media examenului de capacitate urmând să fie stabilită pe baza mediei aritmetice a notelor obţinute la cele doua probe.  +  Articolul 40 (1) Cererile candidaţilor, împreună cu dovezile de îndeplinire a condiţiilor prevăzute la art. 15 din lege şi cu referatul executorului judecătoresc îndrumător se vor depune cu 30 de zile înainte de data examenului la Camera executorilor judecătoreşti în a carei circumscripţie candidatul a efectuat stagiul. (2) Referatul executorului judecătoresc angajator va cuprinde: a) data angajării executorului judecătoresc stagiar; b) conduita executorului judecătoresc stagiar pe durata stagiului; c) preocuparea pentru pregătirea profesională; d) volumul de activitate, pe categorii de operaţiuni; e) comportamentul executorului judecătoresc stagiar; f) propunerea motivată de admitere sau de respingere a cererii de înscriere la examenul de capacitate.--------------Alin. (2) al art. 40 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (3) Colegiul director, primind cererile, împreună cu referatele executorilor judecătoreşti angajatori şi cu celelalte dovezi prevăzute la alin. (1) le va examina în termen de 5 zile de la înregistrare şi va aviza, prin decizie motivată, cererea de înscriere la examenul de capacitate, înaintând toată documentaţia Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti cu cel puţin 10 zile înainte de data examenului. (4) În caz de respingere a cererii de înscriere colegiul director va comunică avizul negativ executorului stagiar solicitant, în termen de 24 de ore de la întocmirea avizului motivat. (5) Dispoziţiile art. 19 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. (6) Camera executorilor judecătoreşti va comunică, odată cu dosarele candidaţilor, situaţia centralizata a acestora, datele de identificare, circumscripţia pentru care candidează, precum şi opţiunile exprimate în cererea de înscriere.--------------Alin. (6) al art. 40 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (7) Fiecare candidat trebuie să formuleze expres în cererea de înscriere la examen ordinea optiunilor (posturile pentru care optează, în ordinea preferata), în cazul obţinerii unei medii de promovare, dar care nu îi permite ocuparea postului pentru care a candidat în principal. Opţiunile se pot face numai cu privire la posturile vacante cuprinse în ordinul de actualizare.--------------Alin. (7) al art. 40 a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 41--------------Alin. (1) al art. 41 a fost abrogat de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (2) Dispoziţiile art. 28 lit. b)-d) şi ale art. 29-36 se aplică în mod corespunzător.--------------Art. 42 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.--------------Art. 43 a fost abrogat de pct. 30 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 44În termen de 20 de zile de la validarea rezultatelor Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti va inainta ministrului justiţiei propunerile de numire a executorilor judecătoreşti în condiţiile art. 16 din lege şi ale art. 6 alin. (1) din prezentul regulament.§3. Organizarea şi desfăşurarea concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridică--------------Titlul paragrafului 3 din Secţiunea a 4-a a Cap. I a fost modificat de pct. 31 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 45Pe locurile rămase vacante după acordarea priorităţii prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. a), Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti va organiza, anual sau ori de câte ori este necesar, concurs sau examen de admitere în profesia de executor judecătoresc pentru persoanele care au exercitat timp de 3 ani funcţii de specialitate juridică.--------------Art. 45 a fost modificat de pct. 32 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 46Dispoziţiile art. 18-36 şi 44 din prezentul regulament se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 5-a Încetarea şi suspendarea calităţii de executor judecătoresc  +  Articolul 47Încetarea calităţii de executor judecătoresc se constata sau se dispune, după caz, de ministrul justiţiei, după cum urmează: a) în cazul prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. a) din lege, pe baza cererii celui interesat, care se depune la Camera executorilor judecătoreşti şi se înaintează ministrului justiţiei prin Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti; b) în cazul prevăzut la art. 22 alin. (1) lit. b), la data pensionării, respectiv a constatării incapacităţii de muncă, potrivit procedurii legale; c) în cazurile prevăzute la art. 22 alin. (1) lit. c)-g) din lege, la sesizarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti sau din oficiu.  +  Articolul 48Suspendarea exercitării funcţiei de executor judecătoresc se dispune sau se aproba, după caz, de ministrul justiţiei, după cum urmează: a) în cazurile prevăzute la art. 23 lit. a), b) şi c) din lege, la solicitarea motivată a Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti sau din oficiu; b) în cazul prevăzut la art. 23 lit. d) din lege, la solicitarea Camerei executorilor judecătoreşti; c) în cazul prevăzut la art. 23 lit. e) din lege, pe baza cererii executorului judecătoresc, avizată de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, care va cuprinde motivele justificate ce l-au determinat să solicite suspendarea.  +  Articolul 49Încetarea suspendării executorului judecătoresc se dispune de ministrul justiţiei, la solicitarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti sau a Camerei executorilor judecătoreşti, dacă au dispărut împrejurările care au determinat-o.  +  Articolul 50 (1) În toate cazurile de încetare şi suspendare a calităţii de executor judecătoresc, în lipsa unui executor judecătoresc asociat sau a unui alt executor judecătoresc în aceeaşi circumscripţie, colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti poate delega un executor judecătoresc din circumscripţia altei judecătorii situate în raza aceleiaşi curţi de apel, pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 7 din lege. (2) Executorul judecătoresc delegat va putea funcţiona, dacă este posibil, în sediul biroului de executor judecătoresc căruia i-a încetat aceasta calitate sau, în caz contrar, colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti va stabili pe perioada delegării un nou sediu pentru birou.  +  Articolul 51 (1) Arhiva executorului judecătoresc care şi-a încetat activitatea va fi inventariata şi sigilată de către o comisie formată din 2 reprezentanţi desemnaţi de colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti. (2) În situaţia în care în circumscripţia respectiva nu mai funcţionează nici un executor judecătoresc, arhiva va fi preluată de Camera executorilor judecătoreşti până la numirea unui executor judecătoresc în acea circumscripţie conform art. 48 din lege. (3) În situaţia în care în aceeaşi circumscripţie funcţionează alt executor judecătoresc, arhiva va fi predată acestuia. (4) În situaţia în care în circumscripţie rămân sa funcţioneze mai mulţi executori judecătoreşti, colegiul director la Camerei executorilor judecătoreşti va desemna executorul judecătoresc care va prelua arhiva.  +  Capitolul II Drepturile, îndatoririle şi răspunderea executorului judecătoresc  +  Secţiunea 1 Drepturile executorilor judecătoreşti  +  Articolul 52Executorii judecătoreşti se bucura de stabilitate în funcţie, neputând fi mutati în alta localitate fără acordul lor.  +  Articolul 53 (1) Executorul judecătoresc are dreptul la concediu de odihnă anual, în condiţiile stabilite prin statut. (2) Executorii judecătoreşti beneficiază de drepturi de asigurări sociale, pe baza contribuţiei la sistemele de asigurări sociale, în condiţiile prevăzute de legea specială.  +  Articolul 54 (1) Dacă în circumscripţia unei judecătorii funcţionează un singur birou de executori judecătoreşti şi executorul judecătoresc se afla în concediu de odihnă sau absentează mai mult de 5 zile, fără a depăşi 6 luni, în lipsa unui executor judecătoresc asociat Camera executorilor judecătoreşti va delega un alt executor judecătoresc pentru a asigura funcţionarea acestui birou, în afară de cazul în care executorul judecătoresc titular se îngrijeşte personal de substituirea sa, incunostintand în acest scop Camera executorilor judecătoreşti. (2) În situaţia în care în circumscripţia acelei judecătorii funcţionează mai multe birouri de executori judecătoreşti, pentru cazurile arătate la alin. (1) Camera executorilor judecătoreşti va lua măsuri pentru a se asigura continuarea lucrărilor de către un alt birou din aceeaşi circumscripţie. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în situaţia în care executorul judecătoresc nu îşi poate exercita profesia pe o perioadă mai mare de 6 luni, dar numai pentru motive apreciate de colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti ca fiind întemeiate.  +  Articolul 55 (1) Executorul judecătoresc are dreptul la onorariu pentru activitatea prestată, stabilit în condiţiile art. 37 din lege. (2) Ministrul justiţiei stabileşte, cu consultarea Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, onorariile minimale şi maximale pentru activitatea executorilor judecătoreşti. (3) La stabilirea onorariilor vor fi avute în vedere tarife care să reflecte cheltuiala executorului judecătoresc, efortul intelectual, complexitatea şi valoarea actului, precum şi răspunderea executorului judecătoresc pentru actul îndeplinit. (4) Pentru persoanele cu venituri sub salariul de baza minim brut pe ţara, ministrul justiţiei va stabili onorarii minimale şi maximale speciale, precum şi posibilitatea achitării lor în mai multe transe. (5) Onorariile se actualizează în aceleaşi condiţii prevăzute de lege pentru stabilirea lor.--------------Art. 55 a fost modificat de pct. 33 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Secţiunea a 2-a Îndatoririle şi răspunderea executorilor judecătoreşti  +  Articolul 56 (1) Obligaţia executorilor judecătoreşti de a păstra secretul profesional le impune interdicţia de a da informaţii cu privire la actele şi faptele despre care au luat cunoştinţa în cadrul activităţii lor, precum şi de a permite accesul la actele din arhiva biroului a altor persoane, în afară părţilor, succesorilor şi reprezentanţilor acestora, precum şi acelora care justifica un drept sau un interes legitim. (2) Aceeaşi obligaţie revine şi personalului angajat la biroul executorului judecătoresc. (3) Executorul judecătoresc chemat ca martor în faţa unei instanţe judecătoreşti sau a unui organ de urmărire penală poate fi scutit de păstrarea secretului profesional numai de cei interesaţi în apărarea secretului sau în condiţiile prevăzute de lege. (4) În condiţiile legii, înscrisurile originale aflate în arhiva biroului executorului judecătoresc pot fi cercetate de un magistrat, delegat în acest scop de autoritatea judiciară competenţa, iar dacă acestea sunt cercetate pentru fals, pot fi ridicate şi rămân la dosarul cauzei dacă sunt declarate false, cu obligaţia comunicării hotărârii sau a ordonanţei procurorului; în caz contrar actul se va restitui.  +  Articolul 57 (1) Prestigiul profesional îi impune executorului judecătoresc interdicţia de a-şi face reclama prin orice mijloace, în afară de cazurile în care se recurge la anunţuri referitoare exclusiv la existenta şi sediul biroului, programul de lucru şi conţinutul activităţii. (2) Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti este indreptatita să facă publicitate prin mass-media asupra întregii activităţi a executorilor judecătoreşti.  +  Articolul 58Este interzis executorilor judecătoreşti sa dobândească direct sau prin persoane interpuse, pentru ei sau pentru alţii, bunurile ce au făcut obiectul activităţii de executare silită.  +  Articolul 58^1 (1) Executorii judecătoreşti au obligaţia sa participe, cel puţin o dată la 3 ani, la programe de formare profesională continua organizate de Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti, de Camerele executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel, de instituţii de învăţământ superior din ţara sau din străinătate ori la alte forme de perfecţionare profesională. (2) Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti aproba anual, la propunerea Camerelor executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel, programul de formare profesională continua a executorilor judecătoreşti. (3) Formarea profesională continua a executorilor judecătoreşti se realizează ţinându-se seama de necesitatea specializării lor.--------------Art. 58^1 a fost introdus de pct. 34 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 58^2 (1) În cadrul fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti de pe lângă curţile de apel se organizează periodic cursuri de formare profesională continua. Tematica acestora este unitară la nivelul întregii tari şi se aproba de Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti. (2) Preşedintele Camerei executorilor judecătoreşti răspunde de organizarea activităţii de formare profesională continua a executorilor judecătoreşti din circumscripţia Camerei şi de respectarea tematicii aprobate de Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti. (3) La cursurile de formare profesională vor participa şi reprezentanţi ai direcţiei de specialitate, precum şi inspectori de specialitate din Ministerul Justiţiei, în vederea cunoaşterii problemelor teoretice şi practice cu care se confrunta executorii judecătoreşti în activitatea de executare silită. (4) În vederea verificării şi evaluării îndeplinirii obligaţiei de formare profesională, direcţiei de specialitate din Ministerul Justiţiei i se vor trimite, după fiecare curs, materialele privind tematica, precum şi o prezentare a problemelor dezbătute, a punctelor în divergenta şi a propunerilor de soluţionare a acestora.--------------Art. 58^2 a fost introdus de pct. 35 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 59 (1) Răspunderea civilă a executorului judecătoresc pentru prejudiciile cauzate prin modul în care îşi exercită obligaţiile profesionale ce îi revin este garantată prin casa de asigurări constituită în condiţiile art. 34 din lege. (2) La începutul activităţii sale executorul judecătoresc devine membru al casei de asigurări pentru garantarea răspunderii civile, care funcţionează în cadrul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti potrivit statutului propriu.  +  Articolul 60În cazul abaterilor disciplinare prevăzute de lege colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti sau ministrul justiţiei exercita acţiunea disciplinară în termen de 1 an de la data când au luat cunoştinţa de existenta unei abateri, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârşirii ei.  +  Articolul 61 (1) Acţiunea disciplinară se judeca de Consiliul de disciplina ales de adunarea generală a Camerei executorilor judecătoreşti pentru o perioadă de 3 ani, care este format din 3 membri. (2) După confirmarea de către colegiul director al Camerei Consiliul de disciplina îşi desemnează preşedintele şi vicepreşedintele. (3) Consiliul de disciplina îşi desfăşoară activitatea în mod independent şi nu se subordonează colegiului director al Camerei.  +  Articolul 62 (1) Şedinţele de judecată se ţin la sediul Camerei executorilor judecătoreşti. (2) La şedinţele de judecată poate asista orice executor judecătoresc din cadrul Camerei respective.  +  Articolul 63Evidenta lucrărilor Consiliului de disciplina va fi ţinuta de un secretar.  +  Articolul 64Nu pot fi membri ai Consiliului de disciplina membrii Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, preşedinţii şi vicepreşedinţii colegiilor directoare ale Camerelor executorilor judecătoreşti.  +  Articolul 65Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a atribuţiilor care le revin în calitate de membri ai Consiliului de disciplina executorii judecătoreşti pot fi revocaţi de adunarea generală a Camerei.  +  Articolul 66Consiliul de disciplina are competenţa de a judeca orice executor judecătoresc pentru abaterile prevăzute la art. 44 din lege.  +  Articolul 67 (1) Titularul acţiunii disciplinare este ministrul justiţiei sau colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti. (2) Cercetarea prealabilă se efectuează de inspectori de specialitate din Ministerul Justiţiei sau de colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti. (3) În cazul suspendării din funcţie sau al excluderii din profesie potrivit art. 46 lit. d) şi e) din lege, cercetarea prealabilă este obligatorie.--------------Art. 67 a fost modificat de pct. 36 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 68 (1) În vederea cercetării prealabile a executorului judecătoresc, ministrul justiţiei se autosesizeaza. (2) Dacă acţiunea disciplinară este exercitată de colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti, acesta se poate autosesiza sau poate fi sesizat de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti prin preşedinte sau inlocuitorul acestuia. (3) În termen de 60 de zile de la data sesizării, respectiv a autosesizarii, ministrul justiţiei, prin inspectori de specialitate, sau colegiul director efectuează cercetarea prealabilă, ancheteaza executorul judecătoresc în cauza şi îi aduc la cunoştinţa conţinutul dosarului, urmând a promova sau nu acţiunea disciplinară. (4) Colegiul director are obligaţia de a comunică, în cel mai scurt timp, măsurile dispuse prin hotărâre de Consiliul de disciplina atât Consiliului Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, cat şi ministrului justiţiei.--------------Art. 68 a fost modificat de pct. 37 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 69 (1) Executorul judecătoresc împotriva căruia a fost promovata acţiunea disciplinară are dreptul sa cunoască toate actele dosarului, să solicite probe în apărare şi să fie asistat de un avocat. (2) Refuzul executorului judecătoresc cercetat de a face declaraţii sau de a se prezenta la cercetări se constata prin proces-verbal şi nu împiedica finalizarea cercetării.  +  Articolul 70Dacă se constată că executorul judecătoresc cercetat a săvârşit una dintre abaterile disciplinare prevăzute la art. 44 din lege, ministrul justiţiei sau colegiul director sesizează Consiliul de disciplina.--------------Art. 70 a fost modificat de pct. 38 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 71 (1) În cazul în care Consiliul de disciplina este sesizat, preşedintele acestuia înregistrează cauza, fixează termenul şedinţei, citeaza părţile şi, după caz, martorii. (2) În cazul în care, deşi legal citat, executorul judecătoresc nu se prezintă la termen, judecarea se face în lipsa.  +  Articolul 72 (1) La termenul fixat, după ce preşedintele expune conţinutul sesizării se asculta părţile, eventualii martori şi se administrează alte probe şi dovezi necesare rezolvarii cauzei. (2) Declaraţiile se consemnează în scris şi vor fi semnate de părţi, precum şi de preşedinte. (3) Părţile au obligaţia ca la cererea preşedintelui completului sa îi pună la dispoziţie toate informaţiile şi actele solicitate. (4) În caz de amânare a judecaţii se întocmeşte un proces-verbal, arătându-se motivele care au determinat amânarea.  +  Articolul 73După administrarea probelor preşedintele da cuvântul părţilor, iar când considera necesar, poate da cuvântul şi altor persoane care asista la dezbateri, după ce se stabileşte identitatea acestora.  +  Articolul 74 (1) Dacă se constată că executorul judecătoresc a săvârşit abaterea, completul dispune aplicarea uneia dintre sancţiunile prevăzute la art. 46 din lege. (2) În cazul în care executorul nu a fost găsit vinovat, completul dispune închiderea dosarului.  +  Articolul 75 (1) Hotărârea Consiliului de disciplina se ia cu majoritatea voturilor completului şi se comunică părţilor în termen de 15 zile. (2) Hotărârea cuprinde numărul dosarului, numele membrilor completului şi al secretarului, numele şi, după caz, domiciliul sau sediul părţilor, susţinerile acestora, descrierea pe scurt a abaterii disciplinare, probele administrate, textele de lege aplicate, soluţia şi data pronunţării, indicarea caii de atac şi menţiunea dacă pronunţarea s-a făcut în prezenta sau în lipsa părţilor. (3) Hotărârea se semnează de preşedintele completului şi de secretar şi se comunică părţilor.  +  Articolul 76Împotriva hotărârii părţile pot face contestaţie, în termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia Superioară de Disciplina a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, formată din reprezentanţii camerelor aleşi conform art. 31 alin. (1) lit. d) din lege.  +  Articolul 77Toate cheltuielile efectuate în legătură cu soluţionarea cauzei vor fi suportate de Camera executorilor judecătoreşti în cazul în care acţiunea este respinsă sau de executorul judecătoresc dacă acţiunea este admisă.  +  Capitolul III Biroul şi evidenta activităţii executorului judecătoresc  +  Articolul 78 (1) Executorul judecătoresc îşi stabileşte sediul biroului într-o localitate din circumscripţia judecătoriei în care a fost numit prin ordin al ministrului justiţiei sau, în caz de asociere, în localitatea în care îşi are sediul biroului unul dintre executorii judecătoreşti cu care se asociaza.--------------Alin. (1) al art. 78 a fost modificat de pct. 39 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (2) În situaţia în care într-o anumită perioada este necesară suplimentarea numărului de executori în circumscripţia unei judecătorii, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti poate aproba delegarea pe o perioadă determinata a unor executori din circumscripţia altei judecătorii aflate în raza aceleiaşi Camere a executorilor judecătoreşti.  +  Articolul 79 (1) Schimbarea sediului biroului executorului judecătoresc dintr-o circumscripţie în alta se face, la cerere, pe post vacant. (2) Posturile rămase vacante după acordarea prioritatilor prevăzute la art. 5 alin. (4) lit. a) şi b) se comunică, în termen de 20 de zile de la validarea rezultatelor concursului sau examenului prevăzut la art. 45, de către Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti Camerelor executorilor judecătoreşti, în vederea afişării la sediul acestora, la loc vizibil şi accesibil publicului. Lista posturilor vacante pe care pot avea loc schimbări de sediu se va publică şi pe pagina de Internet a Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti. (3) Cererea de schimbare a sediului biroului se face în termen de 15 zile de la data aducerii la cunoştinţa a numărului de posturi vacante rămase după respectarea prioritatilor prevăzute la art. 5 alin. (4). (4) Cererea va fi avizată de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi aprobată de ministrul justiţiei în condiţiile prezentului regulament. (5) Executorul judecătoresc a cărui cerere de schimbare de sediu a fost aprobată are obligaţia de a face înscrierile corespunzătoare, potrivit prevederilor art. 7 şi 8; cu privire la arhiva fiind aplicabile dispoziţiile art. 51.--------------Art. 79 a fost modificat de pct. 40 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 79^1 (1) Când numărul cererilor de schimbare de sediu este mai mare decât numărul posturilor vacante dintr-o circumscripţie a judecătoriei, posturile se vor ocupa prin concurs, în ordinea mediilor obţinute de candidaţi. (2) Concursul pentru schimbări de sediu dintr-o circumscripţie în alta va fi organizat de Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti, sub coordonarea şi controlul Ministerului Justiţiei. (3) Ministerul Justiţiei şi Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti vor stabili tematica cu caracter teoretic din materiile: drept procesual civil - cartea a V-a - despre executarea silită şi organizarea profesiei de executor judecătoresc. (4) Tematica va fi transmisă Camerelor executorilor judecătoreşti cu cel puţin 60 de zile înaintea datei concursului şi va fi afişată la sediul acestora. (5) Cererile de înscriere la concurs se depun, cu cel puţin 30 de zile înainte de data sustinerii acestuia, la Camera executorilor judecătoreşti în a carei circumscripţie candidatul are sediul biroului. După expirarea termenului menţionat mai sus, cererile vor fi considerate ca tardiv formulate şi nu vor mai fi primite. (6) În ziua examenului, cu 30 de minute înainte de ora începerii acestuia, comisia care a redactat subiectele va proceda la alegerea prin tragere la sorţi a unui set de 4 subiecte, intocmindu-se un proces-verbal constatator semnat de membrii comisiei. (7) Extragerea prin tragere la sorţi se va face de către preşedintele comisiei. (8) Durata examenului este de doua ore începând cu ora şi minutul în care a fost dictat ultimul subiect, acestea consemnându-se în procesul-verbal semnat de cei desemnaţi cu organizarea şi supravegherea desfăşurării regulamentare a examenului. (9) Dispoziţiile art. 20, 21 şi ale art. 23, 25-36 şi 44 se aplică în mod corespunzător.--------------Art. 79^1 a fost introdus de pct. 41 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 80 (1) Executorul judecătoresc va tine lucrările de registratura, secretariat şi arhiva, precum şi o evidenta financiar-contabila pentru activitatea desfăşurată de biroul sau. (2) Biroul va deţine spaţii corespunzătoare pentru desfăşurarea lucrărilor. La sediul biroului se va afişa numele executorului judecătoresc sub care a fost înregistrat biroul sau, în caz de asociere, numele stabilit prin contractul de societate civilă.  +  Articolul 81În cazul în care în cadrul biroului funcţionează mai mulţi executori judecătoreşti asociaţi, fiecare îşi exercită personal profesia şi răspunde individual pentru activitatea sa.  +  Articolul 82 (1) Pentru efectuarea lucrărilor executorul judecătoresc poate încheia contracte de muncă cu unul sau mai mulţi secretari şi, după caz, cu alt personal auxiliar, având şi posibilitatea de a încheia contracte civile şi cu colaboratori externi. (2) Angajarea personalului şi încheierea contractelor civile cu colaboratori externi în cadrul biroului în care funcţionează mai mulţi executori judecătoreşti asociaţi se vor face de executorul împuternicit prin contractul de societate civilă.  +  Articolul 83Biroul funcţionează în toate zilele lucrătoare, asigurându-se în cazuri urgente posibilitatea de a efectua actele solicitate şi în afară orelor de program, precum şi în zilele nelucrătoare. Programul de funcţionare va fi afişat la loc vizibil.  +  Articolul 84 (1) Executorul judecătoresc, pentru buna funcţionare a biroului sau, va tine următoarele registre:1. registrul general;2. opisul registrului general;3. registrul de valori;4. registrul de înregistrare a notificărilor;5. registrul de corespondenta. (2) Evidenta fiscală a biroului se va organiza potrivit normelor ce vor fi emise în acest sens de Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti, cu avizul ministrului justiţiei. (3) Actele întocmite vor fi evidentiate în aceste registre, menţionându-se totodată şi onorariul stabilit. (4) Dacă în biroul respectiv funcţionează mai mulţi executori judecătoreşti asociaţi, în aceste registre vor fi evidentiate separat lucrările şi onorariile pe numele fiecărui executor judecătoresc, în afară de cazul în care, potrivit contractului de societate civilă, se prevede că registrele menţionate să fie ţinute separat de fiecare executor judecătoresc.  +  Articolul 85În registrul general se vor inregistra toate lucrările executorului judecătoresc şi acesta va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent; data înregistrării; organul sau persoana care trimite titlul executoriu, numărul şi data sesizării; numele sau denumirea creditorului cu domiciliul/sediul şi numele sau denumirea debitorului cu domiciliul/sediul; cuantumul creanţei debitorului; natura cauzei (confiscare, sechestru asigurator, evacuare, pretenţii etc.); modul de soluţionare; observaţii.  +  Articolul 86 (1) Opisul alfabetic cuprinde următoarele rubrici: numărul curent; numele şi prenumele debitorului; numele şi prenumele creditorului; numărul dosarului şi data înregistrării; natura cauzei (sechestru asigurator, evacuare, confiscare etc.). (2) Se opiseaza atât denumirea/numele tuturor creditorilor, cat şi denumirea/numele tuturor debitorilor, iar în cazul în care nu se ştie cu exactitate care este numele de familie, se opiseaza ambele nume.  +  Articolul 87În registrul de valori se vor înscrie, pentru evidenta, recipisele de consemnare a sumelor de bani încasate în contul creanţelor, precum şi orice alte valori şi acesta va cuprinde următoarele rubrici: numărul curent; numărul dosarului; numărul adresei sau al chitanţei de încasare; data înregistrării; numele depunatorului; numărul recipisei; unitatea emitenta; valoarea; ce reprezintă; data eliberării; numele beneficiarului; stabilirea identităţii; semnatura de primire.  +  Articolul 88În registrul de corespondenta se înscrie corespondenta oficială a executorului judecătoresc, neinregistrata în alte registre.  +  Articolul 89În afară de aceste registre executorii judecătoreşti vor păstra dosarele cauzelor executate, în funcţie de criteriile stabilite de nomenclatorul indicilor de păstrare a documentelor.  +  Articolul 90 (1) Înainte de utilizare toate registrele vor fi numerotate, sigilate şi semnate de executorul judecătoresc, încheindu-se în acest sens un proces-verbal pe prima pagina a registrului. (2) La terminarea registrului sau a anului calendaristic se va întocmi, sub ultima înregistrare, un proces-verbal de închidere.  +  Articolul 91 (1) Înregistrările se fac în momentul şi în ordinea primirii lucrărilor. (2) Erorile de înregistrare se îndreaptă fără a se şterge vechiul text, peste care se trage o linie, astfel ca acesta să poată fi citit.  +  Articolul 92 (1) Executorul judecătoresc răspunde de depozitarea şi conservarea arhivei biroului în condiţiile şi la termenele stabilite de dispoziţiile legale privind fondul arhivistic naţional. (2) Arhiva se afla în păstrarea unui secretar sau, după caz, a arhivarului angajat de executorul judecătoresc.  +  Capitolul IV Organele reprezentative ale executorilor judecătoreşti şi controlul activităţii  +  Secţiunea 1 Organele reprezentative  +  Articolul 93 (1) Organele reprezentative ale executorilor judecătoreşti sunt, potrivit legii, la nivel naţional, Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti, iar în plan teritorial, în circumscripţia fiecărei curţi de apel, Camera executorilor judecătoreşti. (2) Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti funcţionează în baza statutului propriu, care după adoptare va fi comunicat şi Ministerului Justiţiei.  +  Articolul 94 (1) Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti, denumita în continuare Uniune, este organizaţie profesională cu personalitate juridică. Sediul Uniunii este în municipiul Bucureşti. (2) Organele de conducere ale Uniunii sunt: congresul, consiliul şi preşedintele.  +  Articolul 95 (1) Congresul Uniunii este constituit din delegaţi ai fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti, aleşi de adunarea generală a executorilor judecătoreşti din Camera respectiva potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut, din preşedinţii Camerelor şi ceilalţi membri ai Consiliului Uniunii. (2) Dacă preşedintele unei Camere a executorilor judecătoreşti este şi membru al Consiliului Uniunii, atunci Camera respectiva va avea dreptul la un delegat în plus la Congresul Uniunii. (3) Congresul se întruneşte anual la convocarea Consiliului Uniunii, în condiţiile art. 29 din lege. La cererea unei treimi din numărul membrilor Camerei sau la cererea majorităţii colegiilor directoare ale Camerelor Consiliul Uniunii va convoca un congres extraordinar. (4) Congresul extraordinar al Uniunii este legal constituit în prezenta a două treimi din numărul membrilor Congresului. În cazul în care nu se realizează acest cvorum, următoarea convocare se face în termen de 7 zile. La aceasta convocare Congresul extraordinar este legal constituit indiferent de numărul membrilor prezenţi. Congresul extraordinar se va tine în cel mult 30 de zile de la data convocării. (5) Congresul adopta hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Hotărârile Congresului sunt obligatorii pentru toţi membrii Uniunii.  +  Articolul 96Consiliul Uniunii este constituit din reprezentanţi ai fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti, aleşi pentru o durată de 3 ani, de adunarea generală a executorilor judecătoreşti din acea Camera a executorilor judecătoreşti, potrivit normei de reprezentare stabilite prin statut.  +  Articolul 97 (1) Dintre membrii Consiliului Uniunii, Congresul alege preşedintele şi 2 vicepreşedinţi; durata mandatelor acestora este de 3 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi o singură dată. (2) Preşedintele reprezintă Uniunea în raporturile cu terţii, pe plan intern şi internaţional. (3) Atribuţiile preşedintelui şi ale vicepreşedinţilor sunt stabilite prin statutul Uniunii.  +  Articolul 98 (1) Consiliul Uniunii va inainta ministrului justiţiei şi direcţiei de specialitate, la începutul fiecărui an, o informare cu privire la activitatea executorilor judecătoreşti desfăşurată în anul precedent, cuprinzând date statistice, aspecte rezultate din verificările efectuate, măsurile luate pentru înlăturarea deficienţelor constatate, precum şi propuneri de imbunatatire a activităţii sub aspect legislativ şi administrativ.--------------Alin. (1) al art. 98 a fost modificat de pct. 42 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006. (2) Evidentele privind numărul executorilor judecătoreşti, al executorilor stagiari, al birourilor, numirea, suspendarea şi încetarea calităţii de executor judecătoresc, înregistrarea şi radierea birourilor sunt îndeplinite sau, după caz, ţinute, potrivit legii, de compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei. (3) Consiliul Uniunii sau, după caz, colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti va comunică, potrivit atribuţiilor ce îi revin, datele şi documentele necesare în vederea îndeplinirii lucrărilor prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 99 (1) În circumscripţia fiecărei curţi de apel funcţionează câte o Camera a executorilor judecătoreşti, cu personalitate juridică. Sediul Camerei executorilor judecătoreşti se afla în aceeaşi localitate în care îşi are sediul curtea de apel în a carei circumscripţie funcţionează. (2) Din Camera executorilor judecătoreşti fac parte toţi executorii judecătoreşti din circumscripţia curţii de apel respective. (3) Camera executorilor judecătoreşti este condusă de un colegiu director format dintr-un preşedinte, un vicepreşedinte şi 3-7 membri, potrivit art. 26 din lege.  +  Secţiunea a 2-a Controlul activităţii executorilor judecătoreşti  +  Articolul 100 (1) Actele executorilor judecătoreşti sunt supuse controlului instanţelor judecătoreşti, potrivit art. 57 alin. (1) şi art. 58 din lege. (2) Controlul profesional al activităţii executorilor judecătorești se exercită de ministrul justiţiei, prin inspectori generali de specialitate, şi de Uniunea Naţionala a Executorilor Judecătoreşti, prin consiliul sau de conducere.  +  Articolul 101 (1) Ministrul justiţiei exercita controlul activităţii executorilor judecătoreşti prin inspectori generali de specialitate, potrivit legii, oricând considera necesar. (2) Controlul priveşte, în principal, respectarea legii în activitatea profesională a executorilor judecătoreşti, ţinerea corecta a registrelor, conservarea arhivei, calitatea actelor şi lucrărilor efectuate de executorii judecătoreşti şi conduita executorului judecătoresc în îndeplinirea atribuţiilor sale, în raport cu autorităţile publice, precum şi cu persoanele fizice şi juridice. În unele situaţii ce îi sunt sesizate, ministrul justiţiei va putea cere, după caz, informări privind activitatea unor executori judecătoreşti, din partea Consiliului Uniunii sau a colegiului director al Camerei executorilor judecătoreşti. (3) În cazul constatării de abateri disciplinare, ministrul justiţiei, prin intermediul inspectorilor de specialitate, va efectua cercetarea prealabilă, promovand acţiunea disciplinară.--------------Art. 101 a fost modificat de pct. 43 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 102 (1) Controlul efectuat de Consiliul Uniunii va urmări modul de organizare şi funcţionare a Camerelor şi birourilor executorilor judecătoreşti, desfăşurarea activităţii executorilor judecătoreşti, îndeplinirea atribuţiilor de către colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti, modul de funcţionare a birourilor executorilor judecătoreşti, calitatea lucrărilor, pregătirea executorilor stagiari, gestiunea financiar-contabila a camerelor şi a birourilor executorilor judecătoreşti, precum şi orice alte probleme. (2) Controlul se exercită anual la fiecare Cameră a executorilor judecătoreşti, iar la birourile de executori judecătoreşti atunci când se hotărăşte de Consiliul Uniunii.  +  Articolul 103 (1) Consiliul Uniunii poate delega colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti să efectueze controlul profesional al executorilor judecătoreşti din cadrul birourilor aflate în circumscripţia sa, în condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. b) şi c) din lege. (2) Controlul se exercită periodic, cel puţin o dată la 2 ani, şi priveşte legalitatea lucrărilor executorilor judecătoreşti, conservarea arhivei, gestiunea financiarcontabila şi conduita executorilor judecătoreşti în îndeplinirea atribuţiilor profesionale.  +  Articolul 104Executorii judecătoreşti verificaţi au dreptul să facă obiecţii scrise, care se vor ataşa la actul de control.  +  Articolul 105Actele de control efectuate de inspectorii de specialitate din Ministerul Justiţiei, de Consiliul Uniunii sau, după caz, de colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti se vor comunică şi direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei.--------------Art. 105 a fost modificat de pct. 44 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.  +  Articolul 106Colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti verifica sesizările părţilor împotriva executorilor judecătoreşti în cel mult 30 de zile de la sesizare şi ia măsuri de îndreptare sau, după caz, exercita acţiunea disciplinară, instiintand şi Consiliul Uniunii.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 107 (1) Executorii judecătoreşti în funcţie pot opta pentru continuarea activităţii ca executor judecătoresc în termenul prevăzut la art. 63 alin. (2) din lege. Opţiunile vor fi formulate în scris şi vor fi transmise direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei de către curţile de apel în a căror circumscripţie executorul judecătoresc îşi desfăşoară activitatea. (2) În cel mult 10 zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 63 alin. (2) din lege ministrul justiţiei numeşte prin ordin executorii judecătoreşti în funcţie care au optat pentru continuarea activităţii ca executor judecătoresc; numirea se face cu indicarea judecătoriei în a carei circumscripţie urmează să îşi stabilească sediul fiecare birou. (3) Executorii judecătoreşti în funcţie, care nu indeplineau vechimea de 2 ani de activitate în aceasta calitate la data intrării în vigoare a legii, dar care îndeplinesc aceasta vechime la data începerii activităţii în birouri potrivit art. 67 alin. (3) din lege, pot fi numiţi executori judecătoreşti în condiţiile alin. (1) şi (2), cu dispensa. (4) Executorii judecătoreşti în funcţie, care nu au 2 ani de activitate în aceasta calitate la data începerii activităţii birourilor executorilor judecătoreşti conform art. 67 alin. (3) din lege, devin executori judecătoreşti stagiari la data angajării lor într-un astfel de birou. Activitatea desfăşurată înainte de angajare intră în calculul perioadei de stagiu.  +  Articolul 108 (1) Executorii judecătoreşti numiţi în condiţiile art. 107 alin. (2) şi (3), după depunerea jurământului în faţa ministrului justiţiei au obligaţia de a-şi inregistra birourile potrivit dispoziţiilor art. 17 din lege. (2) Registrul de înregistrare a birourilor executorilor judecătoreşti se deschide la fiecare curte de apel după împlinirea termenului prevăzut la art. 107 alin. (2).  +  Articolul 109 (1) Executorii judecătoreşti care au optat pentru continuarea activităţii ca executor judecătoresc îşi vor continua activitatea în cadrul birourilor de pe lângă judecătorii şi tribunale, până la împlinirea termenului prevăzut la art. 67 alin. (3) din lege. Executorii judecătoreşti care nu optează pentru continuarea activităţii ca executor judecătoresc vor fi transferati în interesul serviciului, după împlinirea termenului prevăzut la art. 67 alin. (3) din lege, în alte funcţii din subordinea Ministerului Justiţiei, pentru care îndeplinesc condiţiile cerute de lege.  +  Articolul 110Adunarea generală a executorilor judecătoreşti numiţi în condiţiile art. 107 alin. (2) şi (3) va alege organele de conducere ale Camerei executorilor judecătoreşti, cu votul majorităţii membrilor prezenţi.  +  Articolul 111 (1) La primul congres vor participa preşedinţii fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti, precum şi delegaţi din fiecare Cameră, aleşi de adunarea generală a executorilor judecătoreşti din Camera respectiva, cu votul majorităţii simple a celor prezenţi. Numărul delegaţilor care vor fi aleşi de adunarea generală a fiecărei Camere este egal cu numărul tribunalelor din circumscripţia curţii de apel în raza căreia funcţionează Camera respectiva, cu excepţia Camerei executorilor judecătoreşti din circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti din care vor fi aleşi 8 delegaţi, dintre care 3 pentru municipiul Bucureşti şi 5 pentru celelalte tribunale. (2) Dispoziţiile art. 95 alin. (4) şi (5) sunt aplicabile în mod corespunzător.  +  Articolul 112 (1) Birourile de executori judecătoreşti de pe lângă judecătorii şi tribunale îşi încetează activitatea la data prevăzută la art. 67 alin. (3) din lege. (2) Dosarele de executare silită aflate în curs de rezolvare la data începerii activităţii executorilor judecătoreşti, potrivit art. 67 alin. (3) din lege, vor fi repartizate între birourile executorilor judecătoreşti constituite, de către un judecător delegat de la fiecare instanţa, cu respectarea dispoziţiilor privitoare la competenţa. (3) Predarea şi preluarea dosarelor se fac pe bază de proces-verbal semnat de executorul judecătoresc şi de judecătorul delegat.  +  Anexă------la regulament-------------CALENDARULdesfăşurării concursului sau examenului de admitere în profesia de executor judecătoresc1. Ordinul ministrului justiţiei prin care se stabilesc data şi locul concursului sau examenului2. Comunicarea datei, locului concursului sau examenului şi a tematicii Camerelor executorilor judecătoreşti, cu 60 de zile înainte de această dată, în vederea înştiinţării candidaţilor3. Cu 60 de zile înainte de data concursului sau examenului are loc publicarea datei, locului concursului sau examenului, precum şi a listei cuprinzând posturile vacante în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.4. Cu cel puţin 30 de zile înainte de data sustinerii concursului sau examenului are loc depunerea cererilor de înscriere la concurs sau examen.5. În termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea dosarului, colegiul director al Camerei executorilor judecătoreşti verifica îndeplinirea cerinţelor legale pentru înscrierea la examen.6. Cu cel puţin 15 zile înainte de data concursului sau examenului, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti va stabili şi va dispune afişarea adresei exacte şi a orei de începere a concursului sau examenului.7. Cu 10 zile înainte de data concursului sau examenului, colegiul director al fiecărei Camere a executorilor judecătoreşti depune toate cererile, împreună cu dovezile anexate, la comisia pentru verificarea dosarelor.8. Cu cel puţin 4 zile înainte de data concursului sau examenului, comisia verifica dosarele candidaţilor şi comunică situaţia centralizata, în vederea afişării.9. Cu 3 zile înainte de data concursului sau examenului, la locul desfăşurării acestuia se va afişa repartizarea candidaţilor pe sali.10. Cu 24 de ore înaintea datei concursului sau examenului vor fi stabilite subiectele.11. În termen de 24 de ore de la primirea listei cuprinzând rezultatele concursului sau examenului, aceasta se va afişa la sediul Camerelor, Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti şi Ministerului Justiţiei, precum şi pe pagina acestora de Internet.12. În termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor la sediul Camerei executorilor judecătoreşti, candidaţii nemultumiti pot face contestaţie.13. Contestaţiile vor fi soluţionate de comisia prevăzută la art. 28 lit. d) din regulament în cel mult 5 zile de la centralizare.14. În termen de 5 zile de la soluţionarea contestaţiilor, Consiliul Uniunii Naţionale a Executorilor Judecătoreşti va proceda la validarea rezultatelor.15. În termen de 10 zile de la validare, rezultatele concursului sau examenului se vor inainta Ministerului Justiţiei.--------------Anexa a fost introdusă de pct. 45 al art. I din ORDINUL nr. 658/C din 27 februarie 2006, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 17 martie 2006.--------------